KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işlemesiz tarım tekniğinin yaygınlaştırılması yoluyla üretim maliyetlerinin azaltılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve çevrenin korunması amacıyla satın alınacak işlemesiz tarım makineleri alımının desteklenmesi, kaba yemde ürün kalite kaybının asgariye indirilmesi amacıyla balya makinesi ve silaj makinesi alımlarının desteklenmesi ve tarımsal sulamalarda su kaybının azaltılması ve verimin artırılması amacıyla modern basınçlı sulama sistemi ekipman alımlarının desteklenmesi ile tarıma dayalı yatırım tesislerinin ihtiyacı olan ürünün tesise ve pazara ulaşması aşamalarında soğuk zinciri tesis edecek taşıma araçlarının alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; belirlenen iller dâhilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

b) Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) faaliyetlerinin finansmanı için Dünya Bankasından sağlanan ve Bakanlar Kurulunun 12/7/2001 tarihli ve 2001/2707 sayılı Kararı ile kabul edilerek 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkraz Anlaşması ile 17/3/2005 tarihli İkraz tadilatına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı Banka: Hibe niteliğindeki kaynakların transferinde gerekecek olan bankacılık hizmetlerini verecek bankayı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Hibe Sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

d) İl Proje Yürütme Birimleri (Proje Teknik Yardım Ekibi): İl müdürlüğünde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere oluşturulan ekibi ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra proje kapsamındaki satın alımları bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kontrol edecek, izleyecek ve değerlendirecek birimi,

e) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi: Kırsal kalkınma projeleri kapsamında uygulanacak Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki gerekli kurumsal ve uygulama hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan birimi,

f) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı: Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında yürütülecek proje,

g) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı: Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında yürütülecek alt bileşeninin Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki alt programı,

ğ) Mal Alımları: Makine, ekipman, malzeme alımları,

h) Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP): İkraz Anlaşması hükümleri gereğince uygulanan ana projeyi,

ı) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü: Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesinden ve yılı bütçe tekliflerinin geliştirilmesinden sorumlu Bakanlık merkez teşkilatını,

i) Uygulama Sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları mal (makine, ekipman, malzeme) sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

j) Yüklenici: Proje kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen yatırımcılar tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

MADDE 5 – (1) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü sorumludur.

(2) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(3) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak çalışmaların, gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun idarî, malî, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi

MADDE 6 – (1) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi; Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak günlük proje yönetim ve uygulamalarını İkraz Anlaşması ve tadilatları, proje dokümanları, yıllık çalışma programları, ARIP Yönlendirme Komitesi Kararlarına uygun olarak yürütmek amacıyla kurulmuş olup, uygulamalara ait izleme ve değerlendirme bilgilerini Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne sağlar.

(2) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi; ayrıca kırsal kalkınma alt bileşenleri kapsamında uygulanacak, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar ve yararlanıcılar arasında koordinasyonu sağlar. Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, birim ofisinde oluşturulacak yazışma ve haberleşme sistemi içinde, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla ilgili Bakanlık merkez ve taşra birimleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılarla Bakanlığa malî yükümlülük ve idarî bir taahhüt doğurmayacak tüm yazışmaları yapar.

(3) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak çalışmaların etkili ve daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için, Tarım Reformu Uygulama Projesi Proje Ofisi vasıtasıyla temin edilecek, Birim ihtiyacı olan tüm mal, malzeme, danışmanlık, hizmet alımı gibi talepleri ve uygulamalarla ilgili tüm yazışmaları, Bakanlık ilgili birimine bilgi vermek şartıyla, Proje Ofisi ile doğrudan yapmaya yetkilidir.

İl müdürlüğü

MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki çalışmaların proje illerinde Bakanlık adına bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen sorumlulukları gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun idarî, malî, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 8 – (1) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere il müdürlükleri personelinden teşkil edilecek teknik yardım ekipleri oluşturulur. Yatırımcıların proje başvuru hazırlama dönemlerinde teknik yardım ekipleri, kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan proje başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli teknik destek, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunurlar.

(2) Proje başvurularının değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra bu teknik yardım ekipleri il proje yürütme birimleri olarak projelerin uygulamasını bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları

MADDE 9 – (1) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

a) Yeni işlemesiz tarım makineleri satın alımları,

b) Yeni balyalama ve silaj makinesi alımları,

c) Yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları,

ç) Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları.

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı uygulama illeri

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan konular için uygulama illeri: Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize ve Tokat.

(2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan konu için uygulama illeri: Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Niğde, Rize ve Tokat.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 11 – (1) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 3 (üç) ayda, bu süre içinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla 2 (iki) ayda tamamlanır. (Mülga son cümle:R.G.:22/11/2007-26708)

Başvuru sahipleri ve katılımcılarda aranacak özellikler

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen illerde, 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere proje başvuruları yapılır.

(2) Proje sahibi gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubuna ait bir adet proje başvurusu yapabilir ve hibe desteğinden yararlanabilirler. Farklı gruplardan birer adet olmak üzere birden fazla başvuru hazırlayabilir ve hibe desteğinden yararlanabilirler.

(3) Proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payının finansmanını kendi özkaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığından, gerçek veya tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılmaz. Bu nedenle, başvuruda bulunacak kuruluşların, idarî ve malî açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

(5) İl özel idaresi, belediye, belde başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Başvuru yapacak kişi ve kurumlar

MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Gerçek kişiler,

b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan adi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) İlgili kanunlara göre kurmuş oldukları tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler,

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı hibesinden yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(3) Başvurularda, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, makine alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Mal alım bedelleri başvuru başına, gerçek kişilere ait başvuru tekliflerinde 50.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişilere ait başvurular için ise 100.000 Yeni Türk Lirasını geçemez. Bu alımlarda ayni katkı kullanılmaz.

(3) Hibe desteği tutarı, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlardan KDV iadesi alanların yatırımlarında KDV hariç, diğer tüm yatırımlarda KDV dâhil toplam gider üzerinden hesaplanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

a) Yeni işlemesiz tarım makineleri satın alımları,

b) Yeni balyalama ve silaj makinesi alımları,

c) Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları,

ç) Yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarına,

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kaynaklarından belirtilen oranda hibe desteği verilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri kesinlikle proje başvurusunda belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(6) Proje başvurularında belirtilecek tahmini makine alım tutarları piyasa etüdlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan makine alım tutarlarının hibe sözleşme süresince artırılma imkanı yoktur.

(7) Proje kapsamında yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ve bunlara ait ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılır.

(8) Proje kapsamında satın alınması planlanan makine ve ekipman ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 16 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine, ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler,

h) İkinci el mal alım giderleri,

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır.

(3) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımında, taşıma aracının ayrı alınması, soğuk hava grubunun ayrı imal ettirilmesi ve monte edilmesi şeklindeki alımlar hibe desteği kapsamı dışındadır. Satın alımların soğuk hava tesisatlı olarak komple taşıt alımları şeklinde yapılması zorunludur.

(4) İkraz Anlaşması ve tadilatları ile Dünya Bankası Satınalma Kılavuzlarında ve Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satınalma giderleri, hibe sözleşmesi kapsamında olsa dahi, hibe desteği verilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular ve Başvuruların Değerlendirilmesi ile Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden başlayarak aylık dilimler hâlinde 1/11/2007 tarihine kadar yıl boyunca il müdürlüklerine teslim edilir.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek

MADDE 18 – (1) İl müdürlükleri bünyesinde, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı uygulanması amacıyla il proje yürütme birimleri kurulur. Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programına yönelik proje hazırlayarak başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, proje konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan teknik desteği herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek teknik destek, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup, projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşıyamaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programına ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar potansiyel yatırımcılara verilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

(6) Bakanlık tarafından, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaları konusunda il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme biriminde görev alacak kişilere yönelik eğitim programları düzenlenir.

Başvurulacak yerler

MADDE 19 – (1) Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan il müdürlüklerine başvurur. Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgilenen tüm kişi, kuruluş ve kurumlar, ilk resmi başvurularını il müdürlüklerine yaparlar.

Başvuru şekli

MADDE 20 – (1) Proje başvuruları;

a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen illerde gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

b) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

c) Bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

ç) Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama rehberi eki başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Başvurular bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki adet olarak yapılır.

Başvurularının uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 21 – (1) Proje kapsamındaki illerde başvurusu alınan projelerin başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirmesi il müdürlükleri konu ile ilgili teknik personeli tarafından yapılır.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak proje başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik proje başvuruları başvuru sahiplerine düzeltilmek amacıyla iade edilir.

(3) Başvuru konusu ile teknik değerlendirme incelemesinde, başvuru sahibi tarafından proje başvurusunda belirtilmiş olan mal alımının proje sahibi tarafından kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılmalı ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanmalıdır.

(4) İl müdürlükleri tarafından başvuru sahibi ve başvuru konusunun uygunluğu ile teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygun bulunan proje başvurularının birer sureti ve il müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarını içeren bir yazı ile her ayın beşine kadar Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 22 – (1) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programına yönelik olarak tahsis edilen hibe tutarı ve proje sayısı konusunda iller için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak illere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık tarafından uygunluğu tespit edilen projelerin sayısı ve yatırım tutarına göre belirlenir.

(2) Uygun olarak değerlendirilmiş proje başvuru sayısının, programa tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda her bir yatırım konusundan her bir proje ilinde en az bir örnek uygulamanın olması, her bir proje iline eşite yakın hibe desteğinin verilmesi ve yatırım konularını öncelikleri açısından sıralama gibi değerlendirme kriterleri oluşturulur. Değerlendirme kriterleri, Bakanlıkça belirlenir.

(3) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı için yılı bütçesine tahsis edilmiş ödeneğin en fazla yüzde otuzu bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılır.

(4) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen mal alımları için, Tarım Reformu Uygulama Projesi ÇATAK alt bileşeni proje uygulama illeri ve alanlarından gelen alımlara öncelik verilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen mal alımları için, Tarım Reformu Uygulama Projesi Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı I inci ve II nci etap uygulamaları kapsamında kendileri ile hibe sözleşmesi imzalanmış ve yatırım tesislerini bitirmiş yatırımcılar tarafından yapılan başvurulara öncelik verilir.

(6) Değerlendirme nihai kararı, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

(7) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 23 – (1) Değerlendirmenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra, hibe desteği verilecek projeler Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi tarafından her ayın onbeşine kadar il müdürlüklerine bildirilir. Kesin karar, proje sahiplerine il müdürlüğü tarafından beş iş günü içinde yazılı olarak iletilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 24 – (1) Projeleri kabul edilen proje sahipleri, kendilerine yapılan bildirimi takip eden onbeş iş günü içinde il müdürlükleri tarafından hibe sözleşmesini imzalamak üzere davet edilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile proje başvurusunda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(2) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve proje sahipleri arasında davet yazısında belirtilen süre içinde üç adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi, il müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir. Hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de proje sahibi tarafından muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 25 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve proje başvurusunda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak hibe ödemelerinin hesaplanması ve ödenmesi uygulamasında, hibe katkısının Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından aracı bankaya aktarıldığı günde uygulanmakta olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. Nihai proje tutarı projenin tamamlanmasını ve nihai hesapların ibrazını takiben belirlenmiş olur.

(3) Hibe miktarları, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

Yatırımlarda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 26 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

(2) Bu durumda Bakanlık, hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Uygulamalarının izlenmesi

MADDE 27 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerine hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi proje kapsamındaki iller bünyesindeki il müdürlüklerinde teşkil edilecek, il proje yürütme birimlerince yapılacaktır.

(3) Proje uygulamaları, Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, Bakanlık veya bu birimlerce görevlendirilecek elemanlar tarafından da izlenir.

(4) Proje uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti hâlinde, proje sahiplerine yedi iş günü içinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi en geç beş iş günü içinde bilgilendirilir. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeye başlandığının tespit edilmemesi hâlinde, hibe sözleşmesi fesih süreci il müdürlüğü tarafından başlatılır ve yatırımcı ile Bakanlık yazılı olarak bilgilendirilir.

Satın alma usul ve esasları

MADDE 28 – (1) Proje sahipleri, proje uygulama sürecinde yapacakları her türlü mal satınalma ihalelerinde, 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4631-TU numaralı İkraz Anlaşması ve daha sonra bu anlaşmada yapılan tadilatlarda hükme bağlanan koşullar ile Dünya Bankası tarafından yayınlanan "IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kapsamında Satınalma Kılavuzu- Mayıs 2004 versiyonu"nda belirtilen kurallara uygun hareket eder.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanacak özel satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar, örnek dökümanlar Dünya Bankası işbirliği ve mutabakatı ile Bakanlık tarafından hazırlanacak ve yayınlanacak olan satın alma el kitabında ve/veya broşüründe belirlenir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 29 – (1) Proje sahipleri, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen satın alma usul ve esasları doğrultusunda satın alınan mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri il müdürlüğüne iki nüsha hâlinde teslim eder.

(2) Ayrıca, proje sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir.

(3) İl proje yürütme birimi; beş gün içinde belgeleri hibe sözleşmesi ve mevzuata uygunluğu ile proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, ödeme talepleri ile eki belgelerin asıllarına uygunluğu onaylanmış bir suretini uygulamaların ilgili mevzuat, Dünya Bankası usul ve esasları ile 4631-TU numaralı İkraz Anlaşması hükümlerine uygun olarak yapıldığını ve yatırımcının kendi katkısını ödediğini teyit eden, ilgili sözleşmeler kapsamında temin edilen malların ilgili uygulama sözleşmelerine ve hibe sözleşmesine uygun olarak teslim alındığını belirten bir yazı ekinde Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 30 – (1) Mal alımlarının proje amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 31 – (1) Ödeme talepleri ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra, ödemeler proje sahibinin belirttiği yüklenicilere ait banka hesaplarına aracı banka vasıtasıyla aktarılır.

(2) Proje kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılacaktır.

(3) Proje sahibinin ödeme talebini il müdürlüğüne vermesinden sonra Bakanlık tarafından hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin azami otuz gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

(4) Aracı banka, ödemelerin yatırımcı veya üçüncü taraflara aylık olarak yapılmasından sonra ödemelerin yapıldığına ilişkin belgeleri ilgili ay bittikten sonra beş iş günü içinde Bakanlık ve Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine ibraz eder.

(5) Aracı bankaya aktarılacak kaynak tutarının %0,2’si oranında ayrıca nakit olarak hizmet komisyonu ödenir.

Projece sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 32 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış malların mülkiyeti ve amacını proje yatırımının bitiminden iki sene sonrasına kadar değiştiremez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim

MADDE 33 – (1) İkraz Anlaşması hükümleri gereğince, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan tüm işlemler yılda bir kez Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında Hazine Kontrolörleri tarafından yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik gereği, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından uygulama rehberleri, el kitapları, genelgeler ve Ek-1’de verilen internet adreslerinde "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar" yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/4/2007

26497

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

22/11/2007

26708

2.       

 

 

 

EK-1

PROJE UYGULAMASI SÜRECİNDE BAŞVURULACAK ADRESLER

        

e-posta adresi

Faks

Internet Adresi

:

:

:

kk-myb@arip.org.tr

(0 312) 466 82 47

www.arip.org.tr

www.tedgem.gov.tr

www.tarim.gov.tr