ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı, geri kazanım katılım payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Bu Yönetmelik, Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten çevre ile ilgili olarak yapılacak harcamalar ve karşılıksız yardımların harcama usulleri ile gelirlerin tahsilatı ve bütçe kaydına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 18 inci, 24 üncü, Ek 11 inci, Ek 13 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

ç) CIF Bedeli: Mal, navlun ve sigorta bedelinin toplamını,

d) Çevre Katkı Payı: Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla tahsil edilecek miktarı,

e) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

f) Harcama Yetkilisi: Bakanlık bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

g) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) İlgili birim: Bakanlığın, 7 nci maddede tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen birimlerini,

ğ) İlgili Muhasebe Birimi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının harcama birimleri itibarıyla hizmet aldıkları muhasebe birimleri ile gümrük mahallinde gümrük idaresinin hizmetlerini yürüten muhasebe birimini,

h) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Mal: Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıt, atık ve hurdaların ithalatına dair ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri listelerde belirtilen yakıt, atık ve hurdaları,

ı) (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

i) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

j) (Değişik:RG-23/12/2020-31343) İthalat: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların aynı tebliğler kapsamında yapılan ithalatının tamamını,

k) (Ek:RG-23/12/2020-31343) Genel Müdür: Çevre Yönetimi Genel Müdürünü,

l) (Ek:RG-23/12/2020-31343) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütenleri,

m) (Ek:RG-23/12/2020-31343) Geri Kazanım Katılım Payı: 2872 sayılı Kanunun Ek-11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı,

n) (Ek:RG-23/12/2020-31343) Ödeme Emri Belgesi: Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda; 27/12/2014 tarihli ve 29218 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki (1/A, 1/B) örnek numaralı belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre Gelirlerinin Takibi, Tahsili, Ödenek Kaydı ve Kullanımı

Çevre gelirleri

MADDE 5 – (Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Çevre katkı payı, geri kazanım katılım payı ve gelirler;

a) İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktardan,

b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri oranında alınacak miktardan,

c) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarından ilgili mevzuatına göre genel bütçeye gelir kaydedilenlerden,

ç) 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden elde edilen geri kazanım katılım payından,

oluşur.

(2) 2872 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranların, Cumhurbaşkanınca ayrıca belirlenmesi halinde bu oranlar uygulanır.

(3) 2872 sayılı Kanunun Ek-1 sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım payı tutarları takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanınca ayrıca belirlenmesi halinde yeni oranlar uygulanır.

Çevre gelirlerinin tahsili

MADDE 6 – (1) Tahsil,

a) (Değişik:RG-19/3/2009-27174)  (Değişik cümle:RG-23/12/2020-31343) İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt, atık veya hurda ithalinde;

1) Malın ithalatı esnasında; Gümrük idaresine sunulan gümrük beyannamesinde belirtilen CIF bedeli üzerinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda çevre katkı payı, ilgili muhasebe birimi hesaplarına bütçe geliri kaydedilmek üzere ödenir.

2) Çevre katkı payının yatırıldığına dair belgenin beyannameye eklenmesi ve gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.

3) Çevre katkı payının tahsili gerçekleştirildikten sonra Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ithale konu malın ithaline izin verilir.

4) (Değişik: RG-25/10/2013-28802) Çevre katkı payı ödemekle yükümlü ithalatçılar malın gümrük giriş beyannamesinde yeralan CIF değerini, ödenen çevre katkı payı miktarını ve ilgili dekontun tarihi, sayısı ve benzeri bilgileri içeren listeyi ithalatın gerçekleştirildiği yılı takip eden Ocak ayının sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar.

5) Çevre katkı payını yatırmayan veya yatırdığını belgelemeyen ithalatçıların, kontrole tabi yakıt, atık ve hurda ithalatı için düzenlenen yazı veya belgeleri iptal edilir ve yeni belge düzenlenmez, ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.

b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince; çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi dâhil her türlü vergi ve cezadan arındırılmış net metreküp karşılığı su bedeli ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli olarak tahsil edilen meblağın yüzde biri oranındaki tutar en geç ertesi ayın onbeşine kadar büyükşehir belediyesinin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Büyükşehir belediyelerince ilgili muhasebe birimine yatırılan tutarı gösteren alındı belgesi, tutarın yatırıldığı ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesince Bakanlığa gönderilir.

c) Yurt içinden veya yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar, Bakanlık merkez muhasebe birimi veznesine veya Banka hesabına, bütçeye gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

ç) (Değişik:RG-23/12/2020-31343) 2872 sayılı Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ve yurtiçinde piyasaya arz edilen ürünlerden geri kazanım katılım payının tahsilinde; satış noktaları, Piyasaya Sürenler/İthalatçılar tarafından, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

(2) Bu maddeye göre tahsil edilen gelirler, bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının çevre gelirleri yardımcı hesap kodundan ilgili muhasebe birimince usulüne uygun olarak iade edilir.

(3) Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(4) (Ek: RG-25/10/2013-28802) 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan harcamalar, kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından bulunulan yerdeki muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına yatırılır. Yatırılan tutarlar, muhasebe birimince bütçeye gelir kaydedilir.

Ödeneğin kullanımı

MADDE 7 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) 5 inci maddede belirtilen gelirlerden tahsil edilecek tutarlar karşılığı, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen giderler için bütçeye ödenek öngörülür. Bütçede yer alacak bloke ödeneklerin; tahsilât miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

(2) Söz konusu ödenek;

a) (Değişik:RG-23/12/2020-31343) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin yardım suretiyle desteklenmesinde,

b) Hava, su, deniz ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması için yapılan harcamalarda,

c) Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi için yapılan harcamalarda,

ç) Acil müdahale planlarının hazırlanması, revizyonu, uygulanması, acil müdahale gerektiren olay sonucu kirlilikten etkilenen alanlar ile canlıların rehabilitasyonu ve restorasyonu için yapılan harcamalarda,

d) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için yapılan harcamalarda,

e) Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,

f) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalarda,

g) Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalarda,

ğ) Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan harcamalarda,

h) Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması için yapılan harcamalarda,

ı) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanması için yapılan harcamalarda,

i) Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamalarda,

j) İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,

k) Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,

l) (Değişik:RG-23/12/2020-31343) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen hizmet birliklerince ihtiyaç duyulan çöp toplama aracı, vidanjör, arazöz, yol süpürme aracı ve Bakanlıkça uygun görülecek ve yönetmeliğin konusu kapsamında kullanılacak diğer araç ve ekipmanlara yönelik harcamalarda,

m) (Ek:RG-23/12/2020-31343) Çevre düzenlemesi projelerine yönelik harcamalarda ve sıfır atık sisteminin oluşturulmasında,

kullanılır.

(3) İkinci fıkrada ifade edilen hususlar kapsamında Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan her türlü çevresel faaliyeti gerçekleştirmek üzere;

a) Bakanlıkça veya Bakanlığın araştırma kurumları ile gerçekleştireceği çevre kirliliğini önleyici araştırma proje ve faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,

b) Personelin çevre uygulamaları konusunda yetiştirilmesine yönelik yurtiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,

c) Bakanlıkça ihtiyaç duyulan çevre teknolojileri ve projeleri ile çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere her türlü cihaz ve materyal, makine, teçhizat, araç ve ekipmanların satın alınması ve kiralanması bedelleri ile bunların bakım ve onarımına yönelik harcamalarda,

ç) Bakanlıkça düzenlenecek veya desteklenecek çevre ile ilgili proje yarışmaları için yapılacak harcamalarda,

d) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işleri ile bu tesislerin işletilmesi için yapılan harcamalarda,

e) Çevre ve Şehircilik Şurası, İhtisas Komisyonları, Mahalli Çevre Kurulları, Yüksek Çevre Kurulu ile Bakanlıkça oluşturulan diğer komisyonların ve bu fıkrada belirtilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça düzenlenecek her türlü toplantı harcamalarında,

f) Çevre ile ilgili bu fıkrada ifade edilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça ihtiyaç duyulan basım, yayım, yayın ve yazılım işlerine yönelik harcamalarında,

g) Çevre Referans Laboratuvarı için gerekli her türlü analiz cihazlarının ve bunların sarf malzemelerinin alımında, bakım-onarım giderlerinde, personel yetiştirilmesine yönelik faaliyet giderleri ile özel giyim malzemelerinin ve teçhizatın alımına ait harcamalarda,

ğ) Çevre hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan arazi, arsa, bina alınması, kamulaştırılması, kiralanması, enerji, haberleşme, etüd, proje, ekspertiz, inşaat, müteahhitlik ve müşavirlik giderleri ile bunlara ilişkin diğer harcamalarda,

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde çevre ile ilgili konularda yürütülecek temsil, tanıtım, eğitim, ağırlama, tören, fuar, organizasyon, büro kiralama gibi harcamalarda,

ı) Türkiye’nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ülkemizce yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak harcamalarda,

i) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin harcamalarda,

j) Çevre hizmetlerinde görevlendirilmek üzere veya uzmanlığından faydalanmak üzere yurt dışından davet edilen uzman ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler gereği çevre alanında eğitim görmek üzere ülkemize davet edilen öğrenciler ve diğer personel için yapılacak harcamalarda,

k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendinin uygulanmasına yönelik olarak çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü amacıyla ihtiyaç duyulan harcamalarda,

l) Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalarda,

m) Çevre Kanunu uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaların karşılanmasında ve diğer çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde,

kullanılır.

İnceleme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-23/12/2020-31343) İnceleme komisyonu; Genel Müdür başkanlığında, ödeme emri belgesini düzenlemekle yetkili olan Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili daire başkanları ile gerekli görülmesi halinde diğer genel müdürlüklerin daire başkanlarından oluşur. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

(2) (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

(3) (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

(4) (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

(5) (Ek: RG-25/10/2013-28802) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi dışında kalan diğer harcamalarda Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde İnceleme Komisyonu kararı aranabilir.

Yardım başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 –  (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Genel Müdürlükçe; 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Birlikler, belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı veya meclis kararı,

c) Keşif özeti ve metraj cetveli,

ç) Proje,

d) Taahhütname,

istenir.

(2) Yardım talep edenlerden, yardımın belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

(3) Yardım talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Genel müdürlüğe verir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır ve varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlük belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeleri yapar. Bakanlığın ilgili diğer birimlerinin görev alanına girmekte ise görüşlerini almak üzere ilgili birime gönderir. İlgili birim projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini Genel Müdürlüğe gönderir.

(5) Söz konusu yardıma ilişkin başvurular ait olduğu yıl içerisinde Bakanlıkça değerlendirilerek kabulüne veya reddine karar verilir. Yardımlar Bakan Onayı ile yapılır.

Faiz oranı

MADDE 10 – (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

Teminat

MADDE 11 – (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

Yardım yapılma usulü

MADDE 12 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) (Değişik:RG-23/12/2020-31343)  Bakanlıkça uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait proje veya yapım işi için ihale edilmesi halinde proje ihale bedelinin en çok yüzde kırk beşine kadar, Bakanlık tarafından hazırlanan tip projelerde ise keşif özetinde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok yüzde ellisine kadar yardım verilebilir. Çevre veya toplum sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.

(2) (Değişik:RG-23/12/2020-31343)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait, keşif özetinde yer alan bedel veya ihale bedeli 10.000.000 Türk Lirasını geçen yapım projeleri için Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilir.

a) İlk aşamada; söz konusu projeye ilişkin öngörülen tutarın %10’una kadar, proje inşaatı başlamadan ve ihale öncesinde,

b) İkinci aşamada; projeye ilişkin yapılan harcamaların, öngörülen yardım miktarının %50’si oranına geldiği zaman; Bakanlıkça yapılabilecek öngörülen toplam yardım tutarından, ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarının yarısı,

c) Üçüncü aşamada; öngörülen toplam yardım miktarından kalan tutar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilgili idarece inşaat tamamlandığı zaman ödenir.

(3) Bakanlıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

c) Yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda faaliyet göstermesi,

ç) Bakanlık ile yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birlikler arasında protokol yapılması,

gereklidir.

(4) Yardım yapılan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin Bakanlık’ça desteklenen ve yapım işlerini ihtiva eden projeleri için proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişme-ilerleme raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmaları gereklidir.

Kredi verilme usulü

MADDE 13 – (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

Yardım ödemeleri

MADDE 14 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Yardıma ilişkin tutarlar; gerekli şartları yerine getiren ve istenilen aşağıdaki belgelerden Bakanlık tarafından talep edilen herhangi birini veya birkaçını sunan Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

a) İhale onay belgesi/yazısı

b) Sözleşme

c) Fatura

ç) Hakediş raporu

d) Serbest bırakma tablosu

e) Devlet Malzeme Ofisinin ödenek yazısı

(2) Bakanlıkça yapılacak yardımlar için 15 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin tamamlanması gerekir.

(3) Bakanlıkça yapılacak yardımlarda, araç ve gereç alımlarında ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen hizmet birlikleri adına Devlet Malzeme Ofisi hesaplarına yardıma ilişkin tutarlar 1 inci fıkrada belirtilen şekliyle istenilen belgelerin sunulması halinde aktarılır.

Kontrol ve denetim

MADDE 15 – (Değişik:RG-23/12/2020-31343)

(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan yardımlara ilişkin bilgiler ilgili birimlere ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilir.

(2) 7 nci madde kapsamında verilen yardımların taahhütnameye göre uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili birimin koordinasyonunda projenin özelliğine göre yeterli sayıda ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğü personelinden oluşturulan komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucunda bir tutanak oluşturulur.

(3) Proje uygulaması esnasında,

a) İdareler tarafından taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları kullanılan veya kullanılmayan yardımlar genel hükümlere göre geri alınarak bütçeye gelir kaydedilir.

b) Taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun hareket etmeyen İdarelerin kullanılmamış yardımları iptal edilir.

Kredilerin takibi

MADDE 16 – (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

Birim fiyatın belirlenmesi

MADDE 17 – (Değişik: RG-25/10/2013-28802)

(1) İnşaatla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bakanlıkça tespit edilen birim fiyatlar esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme

MADDE 18 – (1) (Mülga:RG-23/12/2020-31343)

 (2) (Değişik:RG-23/12/2020-31343) Tahsil edilen çevre gelirlerine ilişkin bilgi ve belgeler ayrıntı kodları itibarıyla aylık dönemler hâlinde, izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.

(3) (Mülga: RG-25/10/2013-28802)

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 19 – (1) 25/2/2006 tarihli ve 26091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine Yönelik Faaliyetler İçin Yapılacak Harcama ve Yardımlar ile Verilecek Kredilere İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik (Mülga ibare:RG-19/3/2009-27174) (…) yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2007

26482

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

19/3/2009

27174

2.

25/10/2013

28802

3.

28/7/2017

30137

4.

23/12/2020

31343