BASIN İLÂN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğü'nce, Kurum personeli ve basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri mensuplarına hizmet içi eğitim vermek, basının sorunlarına ışık tutmak ve gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama fonksiyonlarıyla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri belirlemektir.

Hukuki dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Basın İlân Kurumu'nu,

Personel: Basın İlân Kurumu memur ve müstahdemleri ile aylıklı geçici hizmetlileri,

Basın Mensubu: Resmî ilân ve reklâm yayınlayabilecek mevkutelerin imtiyaz sahipleri, fikir ve beden işçileri, idarî işler ile ilân ve reklâm ünitelerinde çalışanları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitime İlişkin Esaslar

İlkeler

Madde 4 - Personel veya basın mensuplarına verilecek eğitim ve araştırma hizmetlerinin ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Personel ve basın mensuplarına yönelik eğitimin amacı, mesleki bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır.

b) Eğitime tâbi tutulan kişilerin, kendilerini yetiştirmelerine imkân tanınırken, mesleki faaliyetlerini aksatmamalarına çalışılacaktır.

c) Staj, seminer, panel, sempozyum, kurs ve benzeri adlar altında anılan eğitim çalışmaları, personele ve basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri mensuplarına ve gerekli görülmesi halinde Kurum müşterilerinin basın müşavirlerine düzenlenir.

Hedefler

Madde 5 - Eğitim, araştırma, yarışma ve benzeri hizmetlerin hedefleri şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin ve basın mensuplarının üstlendiği kamu görevinin gerektirdiği meslek bilincini ve meslek ahlâkının önemini yerleştirmek,

b) Bütünüyle basın-yayını ilgilendiren mevzuatı ve bunların (her branşın ilgisi oranında), doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasını öğretmek, mesleki bilgileri, deneyimleri ve pratikleri geliştirmek,

c) Ana dilimizi, en doğru şekilde bilmeyi, kullanmayı, teşvik etmek,

d) Basın-yayın sektörüne ilişkin, dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulması halinde personeli veya basın mensuplarını bilgilendirmek,

e) Aynı amaca yönelik kurum, kuruluş ve okullarla temas kurarak, hizmet alış verişinde bulunmak,

f) Eğitim amacına yönelik veya yaptırılan araştırma sonuçlarına ilişkin çeşitli yayınlar yapmak.

Eğitim programları ve süreleri

Madde 6 - Her yılın Şubat ayında yapılan Genel Kurul'da kabul edilecek Tahsis Bilânçosu içerisinde, eğitim hizmetleri için tahsis edilen meblâğ doğrultusunda, Genel Müdürlük'çe hazırlanacak program, Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya konulur.

Eğitimin uygulanacağı yerler ve süreleri

Madde 7 - Kurum Bayramoğlu Tatil Köyü'nün, tatil hizmeti verdiği dönemlerin dışında iklim şartlarının imkân verdiği sürelerde bu mekanda ve Kurum Merkez binasında, Basın Müzesi veya İletişim Fakültesi gibi eğitim müesseselerinde, meslek kuruluşlarında ve uygun görülecek diğer yerlerde verilebilecek olan eğitim hizmetleri; günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde yapılabilir.

Eğitimciler

Madde 8 - Eğitim hizmetlerinde, Kurum personelinden yararlanılabi­leceği gibi, eğitim konusuyla ilgili olarak öğretim üyeleri, uzmanlar ve gazetecilerden de yararlanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Hizmetleri

Kurum içi eğitim

Madde 9 - Gerekli görülen hallerde Kurum, personeline hizmet içi eğitim yaptırabilir.

Basın mensuplarının eğitimi

Madde 10 - Resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkını haiz mevkutelerin ilân ve reklâm, yazı işleri ve idarî kademelerinde çalışan mensuplarına verilecek eğitimlerde, teknoloji ve mevzuat alanındaki gelişmelerle, Kurum işlevlerini tanıtmak ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanır. İçerik, dil ve yazım kuralları, bilgisayar teknikleri, ilân ve reklâmların amacına yönelik yayınlanması, basın ahlâk esaslarına uyum ve sair mevzuat hükümlerini de kapsayacak şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri için seminerler, sempozyumlar ve paneller düzenlenebilir.

Eğitime katılanlara verilecek belge

Madde 11 - Bu faaliyetlere katılan basın mensupları ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri personeline birer belge verilir.

Basın ve halkla ilişkiler yetkililerinin eğitimi

Madde 12 - Şubelerinin bulunmadığı yerlerde Basın İlân Kurumu mevzuatını, uygulamakla görevli İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri personeli ile Kurum'un Kanunî Müşterisi olan Kurum ve Kuruluşların Basın ve Halkla İlişkiler mensupları ve özel sektörün benzer işleri yapan mensupları için, ilgileri oranında Kurum mevzuatının uygulanması hakkında eğitim seminerleri düzenlenebilir.

Eğitime katılma payı

Madde 13 - Basın dışı özel sektör mensuplarına düzenlenecek eğitim seminerleri için, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği katılım payı alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma ve Yayın Hizmetleri

Araştırma ve yayın hizmetleri

Madde 14 - Kurum, fonksiyon ve hizmetlerinin, kapsam açısından daha etkin hale gelmesi için çeşitli araştırmalar, anketler ve raporlar hazırlattırabilir. Bunların sonuçları Yönetim Kurulu'na ve Genel Kurul'a sunulur.

Araştırma sonuçları

Madde 15 - Basın mesleğinin çeşitli problemleri ve gelişmesine ilişkin araştırmalar yapılabilir veya yaptırılabilir. Problemlerin tespitine yönelik olarak toplantılar düzenlenir. Sonuçları ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu hususta başka kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılabilir.

Yarışma ve ödül

Madde 16 - Kurum'u veya basını ilgilendiren konularda yarışma açılabilir ve Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu'nun teşkil edeceği jürinin tespit edeceği esere, maddi ödül verilebilir.

Dokümantasyon hizmetleri

Madde 17 - Kurum, basın mesleğinde eğitime katkı sağlayacak özel eser siparişi verebileceği gibi, daha önce yaptırdığı araştırmaları; seminer, panel notlarını ve bildiri metinlerini kitap (Ek ibare:RG-5/10/2010-27720) , dergi, araştırma ve inceleme yayınları, yazılı görsel kataloglar, broşür, insert olarak yayınlayabilir.

(Ek ikinci fıkra:RG-26/8/2010-27684) Kurum, ayrıca basın mesleğinin gelişmesi için yararlı ve gerekli gördüğü bilimsel veya uygulamaya yönelik telif, derleme, çeviri ve benzeri eserler ile diğer çalışmaları da yayınlar.

Basın mensupları ile İletişim Fakülteleri öğrencilerinden staj, lisans, master, doktora ve benzeri akademik çalışma ve araştırma yapanların yararlanmalarına imkân sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev dağıtımı ve koordinasyon

Madde 18 - Bu Yönetmelikte yer alan görevlerin ifası için, Genel Müdür'ün belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Genel Müdür Yardımcısının koordinasyonu altında, Kurum'da mevcut servis müdürlüklerinden yararlanılır.

Ücret ödeme esas ve şartları

Madde 19 - Bu Yönetmelikte yer alan hizmetlerin ifası için görevlendirilen öğretim üyesi, uzman, panelist ve benzeri kişilere ödenecek oturum, yolluk, konaklama ve benzeri ücretler, Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Yürürlük

Madde 20 - Bu Yönetmelik 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.