ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin;

a) Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulması, yönetim planının oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanmasına,

c) İthalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin sınırlama ve yükümlülüklere,

yönelik idari ve teknik esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasal sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır,

b) 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Bazel Sözleşmesine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç muayene istasyonu: 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen yerleri,

b) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Bazel Sözleşmesi: 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Bazel Sözleşmesini,

ç) Bertaraf: Geri kazanıma uygun olmayan lastiklerin çevreyle uyumlu bir şekilde zararsız hale getirilmesini,

d) Geçici depolama: Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre yer seçimi yapılan ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen teknik özelliklere göre kurulan ve işletilen ÖTL toplama noktalarını,

e) Geri kazanım: Fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ulusal veya uluslararası standartlar ve şartnamelere uygun ürün elde edilmesi, enerji kazanımı ve ilgili standartlara uygun mühendislik uygulamaları amaçlı kullanımları,

f) Kaplamacı: Kaplamalık lastik karkaslarını kaplayıp yeniden kullanılmasını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

g) Karkas: Sırtındaki dişleri kısmen aşınmış ancak kaplanıp yenilendikten sonra tekrar kullanılabilecek durumdaki kullanılmış lastikleri,

ğ) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

h) Kota: Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda üreticiler tarafından toplanması gereken tonaj bazında ÖTL miktarını,

ı) Lastik: Yolcu ve yük nakil araçları altında bazı bağlayıcı ve güçlendirici bileşenlerle, kauçuktan üretilen, kullanılan takviye malzemesine göre sınıflandırılan araç lastikleri olarak adlandırılan değişik tip ve ebattaki ürünleri,

i) (Değişik:R.G-30/3/2010-27537)(1) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

j) Lastik üreticisi: Lastiği imal eden, ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçı ile bağımsız ithalatçıları,

k) Orijinal ekipman: Araç üreticisi ve treyler üreticilerine verilen lastikleri,

l) Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikleri,

m) Ömrünü tamamlamış lastik üreticisi: Lastiği araçlarında kullanarak ÖTL oluşumuna sebep veren gerçek ve tüzel kişiler ile ÖTL oluşumuna sebep verenin bilinmemesi durumunda ise ÖTL’leri zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri,

n) (Değişik:RG-11/3/2015-29292)  Yetkili taşıyıcı: Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen özelliklere sahip araçları olan üretici ile sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) ÖTL yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:

a) Geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin, hava, su, toprak, bitki ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmadan, ses ve koku yoluyla çevreye herhangi bir olumsuz etkide bulunmadan ve doğal çevre ile koruma alanlarına zarar vermeden yapılması zorunludur.

b) ÖTL’lerin geri kazanımı esastır.

c) Lastik üreticileri lastik ömrünü uzatacak tedbirleri tasarım aşamasında alırlar.

ç) ÖTL’lerin ithalatı yasaktır.

d) Transit ve ihracat işlemlerinde Bazel Sözleşmesi esasları uygulanır.

e) ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır. Aksine hallerde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.

f) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde ömrünü tamamlamış lastikler açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karşı önlem alınır. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla altmış gün bu yerlerde muhafaza edilebilir.

g) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim eder.

ğ) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması yasaktır.

h) Yarış pistleri, çocuk oyun alanları, karting pistleri ve benzeri alanlarda çarpma bariyeri olarak kullanılan ÖTL’lerin bertarafı, bu yerleri işletenler tarafından sağlanır.

ı) ÖTL’lerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, lastik üreticileri, ÖTL üreticileri, taşıyıcılar, geçici depolama alanı işletmecileri, geri kazanım ve bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın müteselsilen sorumludurlar.

i) Ömrünü tamamlamış taşıt söküm tesislerini işletenler, ortaya çıkan ÖTL’lerin bu Yönetmelik kapsamında geri kazanımını veya bertarafını sağlarlar veya sağlatırlar.

j) ÖTL’lerden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, kirleten öder prensibine göre karşılanır. Ortaya çıkan ÖTL’lerin bertarafından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTL’lerin yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir. Ancak, kirletenlerin ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmesi için, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması konusunda her türlü tedbiri aldıklarını ispat etmeleri gerekir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

 

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

a) ÖTL’lerin çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak için bu Yönetmelik kapsamında sorumlulukları belirtilen ilgili taraflar ile birlikte yönetim planlarını oluşturmakla,

b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

c) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden gelen aylık raporları değerlendirmek, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve gerekli denetimleri yapmakla,

ç) Geri kazanım tesislerine (Değişik ibare:R.G-30/3/2010-27537)(1)  çevre lisansı vermekle,

d) Kota müracaatlarını değerlendirerek, belirlenen kota oranlarında üreticiler tarafından ÖTL’lerin taşınmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlatmakla,

e) Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını temin etmekle,

görevli ve yetkilidir.

(Değişik ibare:RG-10/11/2013-28817) Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) (Değişik ibare:RG-10/11/2013-28817) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri;

a) Geçici depolama alanlarına bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince izin vermek, izin verilen alanları Bakanlığa bildirmek ve bu alanları denetlemekle,

b) (Değişik:RG-11/3/2015-29292)  Mücavir alan dışında, ÖTL üreticilerinin ÖTL’leri açık alanda biriktirmesini önlemekle, bunların yetkili taşıyıcılara teslim edilmesini sağlatmakla,

c) (Değişik ibare:R.G-30/3/2010-27537)(1) Çevre lisansı olmadan faaliyette bulunan geri kazanım tesislerini Bakanlığa bildirmekle, bu Yönetmeliğe aykırı faaliyette bulunan işletmelere gerekli cezai işlemi uygulamakla,

ç) Geçici depolama alanlarından alınacak aylık toplam stok bilgilerini Bakanlığa göndermekle,

d) Geri kazanım ve bertaraf tesislerinde bu Yönetmelik hükümleri gereğince denetim yapmakla,

e) (Ek:RG-10/11/2013-28817) (Mülga:RG-11/3/2015-29292)

görevli ve yetkilidir.

Belediyelerce alınacak tedbirler

MADDE 8 – (1) Belediyeler;

a) ÖTL’leri, belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemekle,

b) Geçici depolama alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer göstermekle,

c) ÖTL’lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemekle,

ç) Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemekle,

d) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Denetimlerde, ÖTL’lerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, çevre lisansı olmadan geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirmekle,

Lastik üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Lastik üreticileri;

a) Üretimde çevre kirlenmesini ve enerji tüketimini azaltıcı önlemler almakla,

b) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre EK-2’de yer alan kota müracaat formunu doldurarak, her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa kota müracaatında bulunmakla,

c) Lastik kullanımı ve ÖTL’lerin düzenli toplanması konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla, toplama faaliyetlerine kamuoyunun katılımının arttırılması için lastik tüketicilerinin yükümlülüklerini de içeren dokümanları ve uyarı işaretlerini lastik satış ve değiştirme noktalarında bulundurmakla,

ç) Geri kazanılması mümkün olmayan ÖTL’leri bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi doğrultusunda bertaraf ettirmekle,

yükümlüdür.

Kaplamacıların yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Kaplamacılar, lastiklerin can ve mal güvenliği açısından üretim ve kullanımında gerekli standardizasyonun sağlanması için ticari taşıtların ve römorkların havalı lastiklerinin kaplanmasında 1/2/2006 tarihli ve 26067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-108) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/7) de belirtilen kurallara ve buna ilişkin diğer teknik düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

(2)(Değişik:RG-11/3/2015-29292) Teknik açıdan kaplamaya uygun bulunmayan lastik karkasları, yetkili taşıyıcılar dışında hiçbir kişi veya kuruluşa, hiçbir amaçla verilemez. Kaplama faaliyeti esnasında ortaya çıkan atıklar türlerine uygun olarak bertaraf ettirilmesi kaplamacıların yükümlülüğündedir.

(3) Kaplamacılar, kaplanan ve/veya kaplanamayacak durumda olan lastik miktarlarıyla ilgili kayıtları tutar. Bu kayıtlar EK-3’te yer alan kaplamacı müracaat formu ile her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gerekli durumlarda beyanları yeminli mali müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar, ilgili firma tarafından karşılanır. Tutulan kayıtlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere üç yıl boyunca muhafaza edilir.

Geri kazanım tesislerini işletenlerin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Geri kazanım tesislerini işletenler;

a) Bakanlıktan bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince ÖTL geri kazanım (Değişik ibare:R.G-30/3/2010-27537)(1)  çevre lisansı almakla,

b) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Yetkili taşıyıcılar ve ulusal atık taşıma formuyla getirilmeyen ÖTL’leri tesise kabul etmemekle,

c) Tesiste giriş bölümü, kabul ünitesi, depolama alanı bulundurmakla,

ç) Tesis içi depolama alanlarında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları sağlamakla,

d) Tesiste oda sıcaklığında kırım yapılıyor ise iç ortam gürültüsünün önlenmesi için 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yönetmeliği hükümleri gereğince gerekli önlemleri almakla, kırma işlemleri sırasında oluşacak tozdan çalışanların ve çevrenin olumsuz etkilenmesini önlemek için 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereğince uygun nitelikte havalandırma ve filtre sistemleri kurmakla,

e) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyette bulunmakla,

f) Geri kazanım veya bertarafı sağlanan ÖTL miktarları için kayıt tutmakla, aylık faaliyet raporunu Bakanlığa göndermekle,

yükümlüdürler.

Yetkili taşıyıcı yükümlülükleri

MADDE 12 – (Mülga:RG-10/11/2013-28817) (Başlığı ile birlikte yeniden düzenleme:RG-11/3/2015-29292)

(1) Ömrünü tamamlamış lastikleri taşıyan gerçek ve tüzel kişiler;

a) Üretici adına lastik taşımak için üreticilerle sözleşme yapmakla,

b) Araçlarda bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen teknik özellikleri sağlamakla,

c) Taşıma işlemlerinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ulusal atık taşıma formu kullanmakla,

yükümlüdür.

Geçici depo işletenlerin yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Geçici depolama alanı kuracak ve işletecek gerçek ve tüzel kişiler;

a) Bu Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uygun olarak geçici depolama alanlarını kurmak ve işletmekle,

b) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre geçici depolama alanı için çevre ve şehircilik il müdürlüğünden izin almakla,

c) (Değişik:RG-11/3/2015-29292)  ÖTL’lerin yetkili taşıyıcılar ile taşınmasını sağlamakla,

ç) (Değişik:R.G-30/3/2010-27537)(1) ÖTL’lerin, çevre lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,

d) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Toplanan, geri kazanıma ve bertarafa gönderilen ÖTL miktarları için kayıt tutmakla, bunları her ay çevre ve şehircilik il müdürlüğüne rapor etmekle,

yükümlüdürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Taşınması ile İlgili Hükümler

 

Ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması

MADDE 14 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/11/2013-28817)

(1) (Değişik fıkra:RG-11/3/2015-29292) Ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması karayolu taşımacılığına uygun araçlarla yapılır. Taşıma araçlarının normal kasa ve ağ veya branda ile kapatılmış olması, kasanın her iki yüzünde dikey yüksekliği en az 20 cm olan "Ömrünü Tamamlamış Lastik Taşıma Aracı" ifadesinin yer aldığı sabit veya seyyar uyarı levhalarının bulundurulması zorunludur. Araçlarda 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekmektedir. Ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınmasında Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılması zorunludur. UATF kullanılmasında 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geçici Depolama Alanları ile İlgili Hükümler

 

Geçici depolama alanlarının yer seçimi

MADDE 15 – (1) Geçici depolama alanları aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilir:

a) Geçici depolama alanları, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde, heyelan, deprem, çığ ve erozyon bölgelerinde, yangın riski taşıyan alanlar ile tarım ve orman arazileri, meskun mahaller gibi yerlerde kurulamaz.

b) Lastik yığınları yüksek gerilim hatları altında bulunamaz.

Geçici depolama alanlarının teknik özellikleri ve işletme koşulları

MADDE 16 – (1) Geçici depolama alanlarında aşağıdaki teknik özellikler ve işletme koşulları sağlanır:

a) Bu alanların zemini, beton, sıkıştırılmış kil veya yangına meydan vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak sızdırmazlık koşulları sağlanır. Bu alanlarda yağmur suyu birikintilerinin oluşmasını önleyecek şekilde zemine şekil verilir ve depo çevresinde yağmur suyu drenaj kanalları bulundurulur.

b) Sahada yangına karşı gerekli tedbirler alınır. Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2000 m3 ü geçecek ise dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sağlayabilecek bir su kaynağı hazırda bulundurulur.

c) Lastiklerin istiflenmesi ve depolanmasında 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır. Lastik yığınları ile depolama sahası sınırı arasında koruma hattı ve lastik yığınları arasında iç yangın yolları bırakılır.

ç) İlgili belediyenin itfaiye müdürlüğünden yangın tedbirlerinin yeterli olduğuna dair belgenin alınması zorunludur.

d) Sahanın etrafı en az 1,5 metre yüksekliğinde yapı malzemesi ile çevrilir.

e) Elektrik, aydınlatma direkleri tesisatı ve teçhizatı ile topraklama ilgili mevzuata göre yapılır. Yıldırım tehlikesine karşı TS 622’ye uygun bir paratoner sistemi kurulur.

f) İdari binalar, araç park alanı, yanıcı malzemeler dahil her türlü yangına açık maddeler, lastik yığınlarından en az 60 metre uzaklıkta olmalıdır.

g) Sahada çalışan bütün motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.

ğ) Tesise kabul edilen ve çıkışı yapılan ÖTL miktarlarının tespiti için kantar bulundurulması, kayıtların tutulması ve kayıt tutulmasından sorumlu en az bir teknik personelin tesiste bulundurulması gereklidir.

h) Lastik yığınlarının üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararlıların ürememesi için düzenli olarak ilaçlanır.

ı) Lastiklerin kapladığı alanın en aza indirilmesi ve taşıma kolaylığının sağlanması amacıyla bu alanlarda çevre kirliliği yaratmayacak şekilde lastik kırma ve parçalama üniteleri kurulabilir.

i) Lastik yığınlarının 300 metreden daha yakınında açık alanda ateş yakılmasına ve 60 metreden daha yakınında ise kaynak veya başka ısı üreten cihazların çalıştırılmasına izin verilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kota Uygulaması ile İlgili Hükümler

 

Kota uygulaması ve sorumluluklar

MADDE 17 – (1) Bakanlık, ÖTL’lerin çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması amacıyla üretici sorumluluğu kapsamında kota uygulamasını zorunlu kılar.

(2) Bu kapsamda üreticiler, her yıl bir önceki yıl iç piyasaya sürülen lastik tonajını hesaba alarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk yıl %30, ikinci yıl %35, üçüncü yıl %40, dördüncü yıl %45 ve beşinci yıl %50 devamı yıllarda ise Bakanlığın ortalama lastik aşınma oranını dikkate alarak belirleyeceği oranlarda ÖTL’leri toplamak/toplatmak, toplanan miktarın geri kazanımını veya bertarafını sağlatmak ve bu işlemleri Bakanlığa belgelemekle yükümlüdürler. Bu amaçla, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre Bakanlığa başvuru yapılması zorunludur. Birinci yıl kota değerine ulaşılamaması durumunda, üreticilerin gerekçeleri Bakanlıkça makul bulunursa, ulaşılan reel toplama oranı bir defaya mahsus olmak üzere kota oranı olarak kabul edilebilir.

(3) Lastik üreticisi, ÖTL’lerini alıcı ortama olan etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla, taşınması, geçici depolanması, geri kazanımı ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamaların karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek kâr amacı taşımayan tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabilirler. Bu yapıya karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve harcamalara katılan kuruluşlar taşıma, geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf yükümlülüklerini bu kuruluşa devredebilirler. Bu yapıya dahil olanlar kotanın tutturulmasından sorumludurlar.

Kota uygulaması izin başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Lastik üreticileri, EK-2’de yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl mart ayının son işgünü bitimine kadar kota uygulaması izni için Bakanlığa müracaat ederler. Bakanlık gerektiğinde ek bilgi ve belge isteyebilir. Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre EK-3 kapsamında kaplamacı tarafından kaplanan lastik miktarına ilişkin bildirim, genel kota miktarından düşülür.

(2) Yukarıdaki bilgi ve belgelerin yeterli bulması durumunda ilgili lastik üreticisine kota uygulaması için izin verilir. İzin süresi bir yıldır. İzin başvuru süresi dışında başvurulması halinde de aynı kota oranı uygulanır. Bakanlık gerekli durumlarda izin başvurusu beyanlarını yeminli mali müşavirlere kontrol ettirebilir. Bunun için yapılacak harcamalar ilgili firmalar tarafından karşılanır.

(3) Kota uygulamasında orijinal ekipman olarak verilen, ihraç edilen lastikler ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler kota uygulaması kapsamında değerlendirilemez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Tespiti ile İlgili Hükümler

 

Trafik denetimleri

MADDE 19 – (1) Kullanılan lastiklerin kullanım ömrünü tamamlayıp tamamlamadığının tespiti, trafik zabıtası tarafından rutin veya şok denetimlerinde lastiklerin diş derinliğinin ölçülmesi ve hasar durumunun belirlenmesi ile yapılır. Buna ilişkin uygulama ve yaptırımlarda 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı düzenlemeleri esas alınır.

Muayene istasyonları

MADDE 20 – (1) Araç muayene istasyonlarında lastik diş derinliği ve hasar durumu tespiti yapılır. Kullanılan lastiğin ömrünü tamamlamış lastik olduğunun tespiti halinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bu lastiğin sürücü tarafından değiştirilmesi sağlanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:R.G-30/3/2010-27537)(1)

Geçici Depolama İzni ve Çevre Lisansı Alınması ile İlgili Hükümler

 

Geçici depolama izni

MADDE 21 – (Değişik:RG-10/11/2013-28817)

(1) Geçici depolama tesisi işletecek gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin 13, 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak çevre ve şehircilik il müdürlüğünden izin almak zorundadır. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri işletmelerin ÖTL biriktirme yerleri için çevre ve şehircilik il müdürlüğünden izin alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çevre lisansı alınması (Değişik başlık:R.G-30/3/2010-27537)(1)

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-30/3/2010-27537)(1) Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesislerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirlenir.

(2) (Değişik:RG-30/3/2010-27537)(1) ÖTL’ler bütün, kesilmiş, dilimlenmiş veya sıkıştırılmış olarak, ses ve darbe absorbe etme özelliği nedeniyle otoyollarda çarpma bariyeri veya ses absorbisyon duvarı, limanlarda iskele takozu ve ayakkabı tabanı gibi işlemelerinde kullanılabilir. Bu gibi işlemler için geri kazanım konulu çevre lisansı alma şartı aranmaz.

(3) (Değişik:RG-10/11/2013-28817) Enerji geri kazanımı amaçlı uygulamalarda 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik esasları uygulanır.

Geçici depolama izni iptali

MADDE 23 – (Başlığı ile birlikte değişik:R.G-30/3/2010-27537) (1)

(1) (Değişik fıkra:RG-10/11/2013-28817) Çevre ve şehircilik il müdürlüğünce yapılan denetimlerde depolama alanlarının izne uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeye, tespit edilen aksaklığın giderilmesi için, aksaklığın önemine ve kaynağına göre iki ay ile altı ay arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükmü uygulanarak, işletmenin geçici depolama izni iptal edilir. Aksaklığı giderilen işletmenin yeniden geçici depolama izni alabilmesi için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre çevre ve şehircilik il müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Bertaraf

MADDE 24 – (1) Tehlikeli madde ve atıklarla kontamine olmuş lastik ve lastik atıkları türlerine uygun olarak Bakanlıktan (Değişik ibare:R.G-30/3/2010-27537)(1) çevre lisansı veya çalışma onayı almış tesislerde bertaraf edilir.

Yönetmeliğe aykırılık

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g), (r) ve (s) bentleri ve aynı Kanunun 23 üncü maddesi doğrultusunda idari ve cezai yaptırımlar uygulanır.

Dahilde işleme rejimi

MADDE 26 – (1) Kaplamalık lastik karkaslarının dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı düzenlemelerine uyulması zorunludur.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-10/11/2013-28817)

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-10/11/2013-28817)

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga:RG-10/11/2013-28817)

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (Değişik:RG-10/11/2013-28817)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

__________

(1) Bu değişiklik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2006

26357

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

30/3/2010

27537

2.       

10/11/2013

28817 

3.       

11/3/2015 

29292 

 

 

 


EK – 1  

(Mülga:R.G-30/3/2010-27537)


EK–2

 

KOTA UYGULAMASI MÜRACAAT FORMU

a)       FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı              :

Firma Kodu           :

Adres                    :

Telefon                  :

Faks                       :

E-mail                     :

 

b)       İÇ PİYASAYA SÜRÜLEN MİKTAR (Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır.)

 

LASTİK CİNSİ

İÇ PİYASAYA SÜRÜLEN* MİKTAR

(TON/YIL)

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

* İç Piyasaya Sürülen: Türkiye yenileme pazarı için Türkiye’de üretilen ve/veya lastik üreticileri tarafından ithal edilen lastiklerdir.

c)  ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1)  Bu Yönetmeliğe göre ömrünü tamamlamış lastiklerin taşınması, geri kazanılması ve bertarafı amacıyla yaptığınız/yapacağınız plan, proje ve organizasyonlar nelerdir.

2)  Ömrünü tamamlamış lastiklerin geçici depolanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı amacıyla anlaşma yaptığınız işletmeler mevcut ise, isim ve adreslerini belirtiniz.

3)       Üretim esnasında ortaya çıkan ıskata lastik miktarını ton/yıl olarak belirtiniz.

                Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; bu Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddeleri uyarınca yapmış olduğumuz kota uygulaması izin başvurumuzun kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

  

                                                                                                                             Firmayı Temsilen Yetkililerin

                                                                                                                             Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası

  


EK-3

 

KAPLAMACI MÜRACAAT FORMU

 

a)       FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Firma Adı              :

Firma Kodu           :

Adres                    :

Telefon                  :

Faks                       :

E-mail                     :

        b)   KAPLANAN LASTİK MİKTARLARI (Bir önceki yıla ait kaplanan lastik miktarı dikkate alınacaktır.)

 

LASTİK CİNSİ

KAPLANAN

MİKTAR *

(TON/YIL)

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Madde 26 kapsamında dahilde işleme rejimine göre kaplanan lastikler bu tabloya dahil edilmez.

c)    KAPLAMADA KULLANILAN MADDELER

ç)    KAPLAMA SONUCUNDA OLUŞAN ATIKLAR VE MİKTARLARI (Ton/Yıl))

d)   KAPLAMA ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN BERTARAF ETTİRİLDİĞİ YERLER

e)   SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN TEKNİK DÜZENLEMELERİNE GÖRE "E" TİP ONAYI BELGESİ

 

Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu belirtir; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca yapmış olduğumuz beyanın kabul edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                                     Firmayı Temsilen Yetkililerin

                                                                                                                                 Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası