SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanmasına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Hesap Değeri: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşıma Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan birim hesap değerini,

b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

ç) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Kredi kuruluşu: Mevduat bankaları ve katılım bankalarını,

e) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

f) (Ek:RG-5/5/2008-26867)(1) Bankacılık Veri Transfer Sistemi (BVTS): Kurum tarafından istenilen bilgilerin belirlenen format ve sürelerde Bankalar tarafından gönderilebilmesi amacıyla tesis edilmiş olan elektronik raporlama altyapısını

g) (Ek:RG-16/12/2021-31691) Dijital Ortam: 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan dijital ortamı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mevduat ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

Sigortanın kapsam ve tutarı

MADDE 4 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,

b) Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların

her bir gerçek kişi için (Değişik ibare:RG-25/9/2019-30899) 150 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

(2)  (Ek:RG-16/12/2021-31691)(3) Birinci fıkrada belirtilen tutar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Fon Kurulu tarafından artırılır.

(3) Birinci fıkradaki sınır içinde kalsa dahi;

a) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı,

b) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı

sigorta kapsamında değildir.

Sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen mevduat ve katılım fonları sigortaya tabi değildir.

a) İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

Ç) Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları.

Sigortalı mevduat veya katılım fonunun ödenmesi

MADDE 6 – (1) Sigorta kapsamında ödemeler (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Kıymetli maden cinsinden hesapların (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası karşılıkları ise, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili

Sigorta primlerinin hesaplanması

MADDE 7 –  (Başlığı ile değişik:RG-5/5/2008-26867) (1)

(1) Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşları nezdindeki 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hesapların sigorta kapsamında olan kısmının, bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen sigorta prim oranları ile çarpılması suretiyle belirlenir.

(2) Kredi kuruluşlarının sigorta prim oranları, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan açıklamalara göre hesaplanır.

(3) Risk faktörlerine ilişkin değerlerin hesaplanmasında ilgili üç aylık dönem sonu mali tablolarında yer alan veriler kullanılır. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı hariç olmak üzere diğer risk faktörleri için konsolide olmayan mali tablolar dikkate alınır.

(4) Kredi kuruluşları ve her türlü personeli kredi kuruluşunun ödediği veya ödeyeceği prim tutarlarına esas prim oranlarını, prim kategorilerini ve toplam puanlarını Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar.

Belgelerin gönderilmesi

MADDE 8 – (1) Kredi kuruluşları;

a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hesapların toplam tutarları ile sigortaya tabi tutarlarının (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası ve döviz olmak üzere ayrı ayrı toplamlarını her ay sonu itibarıyla ve takip eden ayın yirmi beşinci gününe kadar,

b) (Değişik:RG-5/5/2008-26867) (1) Sigorta primi tahsilatına esas olmak üzere, içeriği ve biçimi Fon tarafından belirlenen sigorta prim cetvellerini ilgili dönemi takip eden kırkbeşinci günün sonuna kadar.

(2) Kredi kuruluşları tarafından yapılacak bildirimlerde (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) kıymetli maden ve döviz cinsinden hesaplarla ilgili olarak dönemin son günündeki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve Merkez Bankası tarafından ilan edilen çapraz kurlar esas alınır.

(3) Katılım bankalarınca yapılacak bildirimlerde, katılma hesapları birim hesap değerleri üzerinden dikkate alınır.

(4) (Ek:RG-5/5/2008-26867) (1) Sigorta prim cetvellerinde yer alan risk faktörlerine ilişkin değerlerin doğruluğu BVTS’de yer alan veriler üzerinden Fon tarafından teyit edilir.

Sigorta primlerinin ödenmesi

MADDE 9 – (1) Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta primleri, mali tabloların düzenlendiği ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son iş gününe kadar, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası, ABD Doları ve Euro cinsinden hesaplarla ilgili olarak kendi para cinsinden; (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) kıymetli maden ve diğer döviz cinslerinden hesaplarla ilgili olarak ABD Doları cinsinden Fona ödenir.

(2) Süresinde yatırılmayan primler ile prim hesaplamasına esas teşkil eden matrah, oran ve sınırların kredi kuruluşlarınca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun yapılan denetimler sonucu tespit edilmesi halinde doğacak prim farkları, ait oldukları dönem için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

(3) Sigorta prim cetvelinin gönderilmemesi ve sigorta priminin süresi içerisinde yatırılmaması halinde, ilgili kredi kuruluşunun bir önceki dönem prim matrahının bir buçuk katı üzerinden en yüksek prim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan sigorta prim tutarı, son ödeme gününden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

(4) (Değişik:RG-5/5/2008-26867) (1) Kredi kuruluşlarınca beyan edilen tutarlar esas alınmak üzere yapılan prim tahsilatlarının tahsil edilmesi gereken tutardan fazla olduğunun belirlenmesi halinde fazlaya ilişkin tutar, kredi kuruluşunun yazılı talebi üzerine faizsiz olarak, Fon tarafından kredi kuruluşuna iade edilir veya ilgili kredi kuruluşunun bir dönem sonraki prim yükümlülüğünden mahsup edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlan yükümlülüğü

MADDE 10 – (Değişik:RG-16/12/2021-31691)

(1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde ve dijital ortamda ilan etmek zorundadırlar.

Birleşme ve devirlerde prim yükümlülüğü indirimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde elde edilmiş sigorta prim yükümlülüğü indirim hakları saklıdır.

Önceki dönem prim yükümlülükleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Eylül 2006 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, Fon Kurulunun 1/12/2005 tarihli ve 496 sayılı Kararı çerçevesinde Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2003 tarihli ve 1143 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar ile 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği kapsamında tahsil edilir.

(2) (Ek:RG-5/5/2008-26867) (1) Aralık 2008 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, bu tarihte yürürlükte olan hükümlere göre tahsil edilir. 

Yeni Derecelendirme Notlarının Geçerli Olacağı Dönem

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-26/6/2013-28689)

(1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün “Diğer Risk Faktörleri” başlıklı 5 inci bölümünün “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu” başlıklı 5.1. maddesindeki tabloda belirtilen derecelendirme notları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Fona bildirilinceye kadar, mevcut derecelendirme notları ve puanları uygulamaya devam edilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni tabloya göre verilen derecelendirme notları, Fona bildirilmesini müteakip ilgili olduğu dönemden geçerli olmak üzere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

______________________

(1) 5/5/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik, 30/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) 16/12/2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. Bu değişiklik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

  

  

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/11/2006

26339

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

5/5/2008

26867

2.

15/1/2011

27816

3.

29/9/2011

28069

4.

15/2/2013

28560

5.

26/6/2013

28689

6.

25/9/2019

30899

7.

16/12/2021

31691

 

 

Ek-1 (Ek:RG-5/5/2008-26867)(1)  (Değişik:RG-29/9/2011-28069)

 

Risk Faktörleri ve Puanlara İlişkin Açıklamalar

               

Kredi kuruluşları, aşağıdaki Risk Faktörleri ve Puanları Özet Tablosu’nda isimleri ve ağırlıklı puanları verilen risk faktörleri ile söz konusu risk faktörlerine ve eşik değerlerine ilişkin ek–3’te yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle yapılacak olan hesaplamaya göre en düşük “0” (sıfır) ve en yüksek “100” (yüz) değer aralığında bir toplam puan alırlar.

 

Risk Faktörleri ve Puanları Özet Tablosu

 

 

 

Risk Faktörleri

Maksimum Puan

1.

Sermaye Yeterliliği

25

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

 

1.2.

Sermaye Yeterliliği Oranları

Sermaye Yeterliliği Standart Oranı (SYR Solo)

Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı (SYR Konsolide)

Ana Sermaye Yeterlilik Oranı (Ana SYR Solo)

 

Varlık Sermaye Çarpanı

 

20

 

 

 

 

5

2.

Aktif Kalitesi

20

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

2.4.

Grup Kredileri Oranı

 

Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı

 

Takipteki Krediler Oranı

 

Ortalama Büyüme Oranı

5

 

5

 

5

 

5

3.

Kârlılık

10

3.1.

 

3.2.

Kârlılık Oranı

 

Etkinlik Oranı

5

 

5

4.

Likidite

10

4.1.

 

4.2.

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün)

 

Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı

5

 

5

5.

Diğer Risk Faktörleri

35

5.1.

 

5.2.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu

 

Diğer Bilgiler

30

 

5

 

Toplam Puan

100

 

 

             


 

Ek-2 (Ek:RG-5/5/2008-26867)(1) (Değişik:RG-25/9/2019-30899)

 

Prim Kategorileri ve Prim Oranlarına İlişkin Açıklamalar

 

İlgili prim dönemi için Ek–1’deki Risk Faktörleri ve Puanları Özet Tablosu ve Ek–3’teki açıklamalar dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda kredi kuruluşları, alacakları toplam puanlarına göre aşağıdaki Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu’nda belirtilen dört adet prim kategorisinden birine dahil olurlar.

 

Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu

 

Toplam Puan

Prim Kategorisi

Prim Oranı (Onbinde)

Toplam Puan≥ 80

A

15

Toplam Puan ≥ 65

B

17

Toplam Puan ≥ 50

C

19

Toplam Puan < 50

D

23

 

Hesaplanacak toplam puanlarına göre, yukarıdaki Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu’nda yer alan prim kategorilerinden;

1.            A prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 15 (onbeş),

2.            B prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 17 (onyedi),

3.            C prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 19 (ondokuz),

4.            D prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 23 (yirmiüç)

 

prim oranı esas alınır. Bu orana, büyüklük faktörü 120 miyar TL ve üzeri olan kredi kuruluşları için onbinde 2 (iki), büyüklük faktörü 50 milyar TL (dahil) ile  120 milyar TL arası olan kredi kuruluşları için onbinde 1 (bir) prim oranı ilave edilerek sigorta prim oranı belirlenir.  Büyüklük fakörü; kredi kuruluşunun bilançosundaki aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (cayılabilir taahhütler hariç) toplamından oluşur.  Söz konusu tutarlar, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıl sonu itibarıyla hesaplanan üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılır.

 

 


 

EK-3 (Ek:RG-5/5/2008-26867)(1)

 

RİSK FAKTÖRLERİ VE EŞİK DEĞERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Risk faktörlerinin tanımları ile bu tanımlara göre hesaplanacak değerlere ilişkin puanlamaları gösteren tablolar her bir risk faktörü bazında aşağıda verilmektedir.

 

1. SERMAYE YETERLİLİĞİ

 

1.2.  Sermaye Yeterliliği Oranları (%)

 

Kredi Kuruluşlarının aşağıdaki Tablo’da belirtilen “Grup 1” ve “Grup 2”de yer alabilmeleri için SYR Solo, SYR Konsolide ve Ana Sermaye Yeterlilik Oranı’nın bu gruplar için Tablo’da belirlenen asgari değerleri birlikte sağlamaları şarttır. Her iki gruba giremeyen kredi kuruluşları “Grup 3”te değerlendirilir. Konsolide finansal tablo düzenleme zorunluluğu bulunmayan kredi kuruluşlarının SYR Solo oranları, SYR Konsolide oranı olarak da dikkate alınır. 

 

Sermaye Yeterliliği Oranlarına İlişkin Puan Tablosu

 

Grup

SYR Solo

SYR Konsolide

Ana SYR Solo

Puan

Grup 1

SYR Solo ≥ %16

SYR Konsolide ≥ %16

Ana SYR Solo ≥ %14

20

Grup 2

SYR Solo ≥ %10

SYR Konsolide ≥ %10

Ana SYR Solo ≥ %8

13

Grup 3

 

 

 

0

 

 

1.2.3.  Sermaye Yeterliliği Standart Oranı (SYR Solo) (%)

 

Sermaye yeterliliği standart oranı; 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, konsolide olmayan bazda hesaplanan “özkaynak/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar)” oranıdır.

 

 

1.1.2. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranı (SYR Konsolide) (%)

 

Konsolide sermaye yeterliliği standart oranı; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, konsolide bazda hesaplanan “özkaynak/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar)” oranıdır.

 

 

1.1.3. Ana Sermaye Yeterlilik Oranı (Ana SYR Solo) (%)

 

Ana sermaye yeterlilik oranı; Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan tablodaki Ana Sermaye’den, Sermayeden İndirilecek Değerler toplamının çıkarılması sonucu elde edilen tutarın, Kredi Riskine Esas Tutar, Piyasa Riskine Esas Tutar ve Operasyonel Riske Esas Tutar’ın toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orandır.

 

1.2. Varlık Sermaye Çarpanı

 

(Değişik paragraf:RG-15/1/2011-27816) (2) Varlık sermaye çarpanı; kredi kuruluşunun bilançosundaki aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (türev finansal araçlar ile cayılabilir taahhütler hariç) toplamının, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan özkaynak tutarına bölünmesi suretiyle bulunan katsayıdır.

 

Varlık Sermaye Çarpanı Puan Tablosu

 

Varlık Sermaye Çarpanı

Puan

Varlık Sermaye Çarpanı £ 10

5

Varlık Sermaye Çarpanı £ 15

3

Varlık Sermaye Çarpanı >15

0

 

 

 

2.       AKTİF KALİTESİ

 

2.1. Grup Kredileri Oranı (%)

 

Grup kredileri oranı; kredi kuruluşunun dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerinin, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan ilgili dönem özkaynak tutarına bölünmesi suretiyle bulunan orandır.

 

Grup Kredileri Oranı Puan Tablosu

 

Grup Kredileri Oranı

Puan

Grup Kredileri Oranı £  %8

5

Grup Kredileri Oranı £  %15

3

Grup Kredileri Oranı > %15

0

 

 

2.2. Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı (%)

 

Nakdi kredi yoğunlaşma oranı; kredi kuruluşunun bilançosunda yer alan en büyük 50 nakdi kredi müşterisine ait nakdi krediler toplamının, toplam nakdi kredileri tutarına bölünmesi suretiyle bulunan orandır.

 

Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı Puan Tablosu

 

Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı

Puan

Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı £ %20

5

Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı £ %30

3

Nakdi Kredi Yoğunlaşma Oranı > %30

0

 

2.3. Takipteki Krediler Oranı (%)

 

Takipteki krediler oranı; 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan bilançonun aktifinde görülen kredilerin ayrılan özel karşılıklar indirildikten sonraki net tutarları toplamının, aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca sınıflandırılan, bilançonun aktifinde görülen tüm kredilerin toplamına bölünmesi suretiyle bulunan orandır.

 

Takipteki Krediler Oranı Puan Tablosu

 

Takipteki Krediler Oranı

Puan

Takipteki Krediler Oranı £ %1

5

Takipteki Krediler Oranı £ %3

3

Takipteki Krediler Oranı > %3

0

 

2.4. Ortalama Büyüme Oranı (%)

 

(Değişik paragraf:RG-15/1/2011-27816) (2) Ortalama büyüme oranı; kredi kuruluşunun ilgili dönem dahil olmak üzere son üç yılın aynı dönem sonları itibarıyla bilançoda yer alan aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (türev finansal araçlar ile cayılabilir taahhütler hariç) toplamının, söz konusu hesapların cari yıldan önceki son üç yılın aynı dönem sonları itibarıyla hesaplanan toplamlarına bölünmesi suretiyle elde edilen değerden bir çıkarılması neticesinde bulunan orandır.

 

Ortalama Büyüme Oranı Puan Tablosu

 

Ortalama Büyüme Oranı

Puan

Ortalama Büyüme Oranı £ %15

5

Ortalama Büyüme Oranı ≤ %25

3

Ortalama Büyüme Oranı > %25

0

 

İlgili üç aylık dönemin son gününden önceki günden başlayarak geriye doğru 3 yıldan daha az süreyle faaliyet gösteren kredi kuruluşuna “3” (üç) puan verilir. Bahsi geçen 3 yıl içinde, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğin; 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre kurulan bir kredi kuruluşu ile aynı maddenin 1 inci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre bir veya birden fazla kredi kuruluşunu devir alan kredi kuruluşuna “5” (beş) puan verilir.

 

3.       KARLILIK

 

3.1. Karlılık Oranı (%)

 

Karlılık oranı; kredi kuruluşunun ilgili dönemin sonundan başlayarak geriye doğru son bir yıldaki net kar veya zararının, ilgili dönem dahil üçer aylık son dört dönemin sonu itibarıyla Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan kredi ve piyasa risklerine esas tutarların basit aritmetik ortalamasına bölünmesi suretiyle bulunan orandır.

 Kârlılık Oranı Puan Tablosu (Değişik:RG-29/9/2011-28069)

 

Kârlılık Oranı

Puan

Kârlılık Oranı ≥ %4

5

Kârlılık Oranı ≥ %2

3

Kârlılık Oranı < %2

0

 

İlgili üç aylık dönemin son gününden başlayarak geriye doğru 1 yıldan daha az süreyle faaliyet gösteren kredi kuruluşuna “3” (üç) puan verilir. Bahsi geçen 1 yıl içinde, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğin; 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre kurulan bir kredi kuruluşu ile aynı maddenin 1 inci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre bir veya birden fazla kredi kuruluşunu devir alan kredi kuruluşuna “5” (beş) puan verilir.

 

 

3.2. Etkinlik Oranı (%)

 

Etkinlik oranı; kredi kuruluşlarından,

a)     Mevduat bankaları için ilgili üç aylık dönemin sonundan başlayarak geriye doğru son bir yıldaki faiz dışı giderler toplamının, aynı dönemdeki net faiz geliri (gideri) ve faiz dışı gelirler toplamına bölünmesi,

b)    Katılım bankaları için ilgili üç aylık dönemin sonundan başlayarak geriye doğru son bir yıldaki kar payı dışı giderler toplamının, aynı dönemdeki net kar payı geliri (gideri) ve kar payı dışı gelirler toplamına bölünmesi

suretiyle bulunan orandır.

 

Etkinlik Oranı Puan Tablosu

 

Etkinlik Oranı (%)

Puan

Etkinlik Oranı £ %50

5

Etkinlik Oranı £ %75

3

Etkinlik Oranı > %75

0

 

 

 

İlgili üç aylık dönemin son gününden başlayarak geriye doğru 1 yıldan daha az süreyle faaliyet gösteren kredi kuruluşuna “3” (üç) puan verilir. Bahsi geçen 1 yıl içinde, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğin; 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre kurulan bir kredi kuruluşu ile aynı maddenin 1 inci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre bir veya birden fazla kredi kuruluşunu devir alan kredi kuruluşuna “5” (beş) puan verilir.

 

 

4.       LİKİDİTE

 

4.1.  Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/9/2011-28069)

Mevduatın-katılım fonunun ortalama vadesi; Kanunun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak yapılan düzenlemelerde yer alan vadelerden;

1) Vadesiz mevduatlar, özel cari hesaplar ve 7 gün ihbarlı mevduatlar için “0” (sıfır),

2) 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil) mevduat ve katılma hesapları için “15” (onbeş),

3) 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil) mevduat ve katılma hesapları için “60” (altmış),

4) 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) mevduat ve katılma hesapları için “135” (yüzotuzbeş),

5) 1 yıla kadar vadeli, 1 yıl vadeli ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat ve katılma hesapları için “360” (üçyüzaltmış),

6) (Değişik:RG-25/9/2019-30899) Birikimli mevduat ve katılma hesapları için 360 (üçyüzaltmış)

gün sayıları dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak ağırlıklı ortalama vadeyi ifade etmektedir.

 

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) Puan Tablosu

 

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün)

Puan

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) ≥ 70

5

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) ≥ 50

3

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) < 50

0

 

4.2. Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı (%)

 Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı Puan Tablosu (Değişik Tablo:RG-29/9/2011-28069)

 

Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı

Puan

Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı ≥ %27

5

Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı ≥ %17

3

Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı < %17

0

 

Sigortalı mevduat-katılım fonu oranı; kredi kuruluşunun Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hesaplarının, sigorta kapsamında olan kısmının anapara tutarlarının Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden (Değişik ibare:RG-29/9/2011-28069) Türk Lirası karşılığının;

 

a (Değişik:RG-25/9/2019-30899) Mevduat bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam mevduat tutarına bölünmesi,

b) (Değişik:RG-25/9/2019-30899) Katılım bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam katılım fonu tutarına bölünmesi

 

suretiyle bulunan orandır.

 

 Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı Puan Tablosu (Değişik tablo:RG-29/9/2011-28069)

 

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün)

Puan

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) ≥ 70

5

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) ≥ 50

3

Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) < 50

0

 

 

5.       DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ

 

5.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun derecelendirme notu; 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan ve ilgili üç aylık dönem sonu itibarıyla geçerli olan derecelendirme notudur. Derecelendirme notları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Fona bildirilir.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu Puan Tablosu

(Değişik:RG-26/6/2013-28689)

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu

Puan

Derecelendirme Notu=1

30

Derecelendirme Notu=2

27

Derecelendirme Notu=3

24

Derecelendirme Notu=4

20

Derecelendirme Notu=5

16

Derecelendirme Notu=6

12

Derecelendirme Notu=7

8

Derecelendirme Notu=8

5

Derecelendirme Notu=9

1

Derecelendirme Notu=10

0

Derecelendirme Notu Bulunmayan

0

 

 (Ek paragraf:RG-25/9/2019-30899) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan kredi kuruluşlarına yukarıdaki tabloda yer alan en yüksek puan uygulanır.

 

5.2. Diğer Bilgiler (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/9/2011-28069)

Diğer bilgiler; Fon Kurulu tarafından belirlenip kredi kuruluşlarına bildirilecek risk faktörlerini ifade etmektedir. Belirlenen risk faktörlerine göre kredi kuruluşlarına 5 (beş), 3 (üç) ve 0 (sıfır) puanlarından biri verilir.