BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 47, 59 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bağış: Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca, ivazsız olarak, mülkiyetlerinde bulunan mal veya hakların tamamının veya belirli bir kısmının diğer kişi veya kurumlara temlik veya devredilmesini, diğer kişi veya kurumlar adına mal veya hizmet alınmasını ya da kredi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik işlemler dışında diğer kişi veya kurumları borçtan kurtaran veya bunların borcunu azaltan işlemlerini,

b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

c) Hesap dönemi: Bir takvim yılını,

ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Konsolide denetime tâbi kuruluşlar: Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince konsolide bazda sınırlama ve oranlara tâbi tutulan ana ortaklık niteliğindeki bankaların yurt içi ve yurt dışındaki bağlı ortaklıkları, bunların birlikte kontrol ettiği ortaklıkları, şube ve temsilcilikleri,

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bağış ve Yardım Sınırlarına İlişkin Uygulama

Hesaplama dönemi

MADDE 4 – (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarına ilişkin sınırın hesaplanmasında bağış ve yardımların yapıldığı hesap dönemi sonu esas alınır.

Bağış ve yardım yasakları

MADDE 5 – (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca;

a) (Değişik:RG-9/6/2009-27253)(1)  Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ancak (b) bendinde belirtilen nitelikleri haiz bulunmayan vakıflar hariç olmak üzere, söz konusu risk grubuna dahil olan tüm gerçek ve tüzel kişilere,

b) Münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara,

c) Siyasi partilere ve sendikalara

bağış ve yardım yapılamaz.

(2) Hesap dönemi sonu itibariyle konsolide veya konsolide olmayan mali tablolarında zarar açıklayan bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca, sonraki hesap döneminde bağış ve yardım yapılamaz.

Bağış ve yardım sınırları

MADDE 6 – (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, 4 üncü madde esas alınarak Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.

(2) (Değişik:RG-27/4/2019-30757) Bankaların en az dört yıl süreyle aktiflerinde bulunan amortismana tabi menkullerinin ve katılım bankalarının mevzuattan kaynaklanan nedenlerle zorunlu olarak edindikleri katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirlerinin ivazsız olarak temlik veya devredilmesi şeklindeki işlemler ile 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtilen çocuk yurtlarında barınan çocuklar ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yaş ikmali dolayısıyla bu yurtlardan ayrılmak zorunda tutulan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere yapacakları yardımlar bu maddedeki sınırlara tabi değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 7 – (1) Bankalar, aylık ve üçer aylık dönem sonları itibariyle düzenlenen konsolide olmayan mali tablolarını ve bu dönemler içerisinde yaptıkları bağış ve yardımlara ilişkin olarak konsolide denetime tabi kuruluşlardan alacakları bilgileri esas alarak Kanunun 59 uncu maddesine ve bu Yönetmeliğe uyum düzeylerini gözden geçirirler.

(2) Bankanın konsolide olmayan özkaynağında meydana gelebilecek düşüşler nedeniyle 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranın aşılması halinde, söz konusu aşımların, konsolide olmayan özkaynağın aşımları giderecek tutarda artırılması suretiyle bağış ve yardımların yapıldığı hesap dönemi sonunu izleyen altı aylık süre içinde giderilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

_________________

(1) 9/6/2009 tarihli ve 27253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 12/3/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                              

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

   1.

9/6/2009

27253

   2.

27/4/2019

30757