KÖY BAZLI KATILIMCI YATIRIM PROGRAMLARI KAPSAMINDA YATIRIMCILAR

TARAFINDAN YAPILACAK HİBE BAŞVURULARININ DESTEKLENMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi, hizmetlere erişimin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; program uygulamaları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, bireysel ve grup başvuruları şeklinde gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

(2) Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) faaliyetlerinin finansmanı için Dünya Bankasından sağlanan ve Bakanlar Kurulunun 12/7/2001 tarihli ve 2001/2707 sayılı Kararı ile kabul edilerek 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkraz Anlaşması ve 17/3/2005 tarihli İkraz tadilatına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aracı banka: Hibe niteliğindeki kaynakların transferinde gerekecek olan bankacılık hizmetlerini verecek bankayı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Bireysel başvuru ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan gerçek kişiler tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,

ç) Grup başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek kişiler tarafından oluşturulmuş tüzel kişilerin ve bunların yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, kamu kurumları ile yapılması durumunda hibe protokolünü,

e) Hibeye Esas Proje Toplam Tutarı: Bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,

f) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

g) İl Proje değerlendirme birimi: Vali yardımcısı başkanlığında; il müdürlüğü, bayındırlık ve iskan il müdürlüğü, il özel idare temsilcisi, ticaret borsası ve ziraat odası temsilcisi ile proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden oluşan birimi,

ğ) İl Proje yürütme birimleri (Proje Teknik Yardım Ekibi): İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere oluşturulan ilgili kamu kuruluşları elemanlarından oluşan ekibi ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra projelerin uygulamasını bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kontrol edecek, izleyecek ve değerlendirecek birimi,

h) Kırsal alan: Proje illeri il sınırını,

ı) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı: Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında yürütülecek proje alt bileşenini,

i) Kırsal kalkınma merkez yürütme birimi: Kırsal kalkınma projeleri kapsamında uygulanacak Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki gerekli kurumsal ve uygulama hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan birimi,

j) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun ve yeterli görülen proje başvurularını, yapacağı veya yaptıracağı değerlendirme sonuçları ile Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak projelerin kapsadığı iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla oluşturulacak değerlendirme komisyonunu,

k) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibe desteğine esas olan proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni ve nakdi katkı tutarlarının hepsini kapsayan o yatırım için yapılan harcamalar toplamını,

l) Sözleşme: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları mal (makine, ekipman, malzeme), hizmet ve inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

m) Tarımsal ürün: Bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin tümünü,

n) Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP): İkraz Anlaşması hükümleri gereğince uygulanan ana projeyi,

o) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü: Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki tüm çalışmaların izlenmesinden ve yılı bütçe tekliflerinin geliştirilmesinden sorumlu Bakanlık merkez teşkilatını,

ö) Yatırım projeleri: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireyler, gruplar, bunların ortaklıkları şeklindeki gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik, belirlenmiş nitelikleri sağlayan kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik gerçekleştirecekleri köy bazlı katılımcı yatırım projelerini,

p) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak mal, makine, ekipman, malzeme, danışmanlık hizmeti ve inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Katılımcı Yatırım Programları Uygulama Birimleri

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

MADDE 5 – (1) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü sorumludur.

(2) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

(3) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında yapılacak çalışmaların, gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi

MADDE 6 – (1) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi; kırsal kalkınma alt bileşenleri kapsamında uygulanacak, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgili olarak günlük proje yönetim ve uygulamalarını İkraz Anlaşması ve tadilatları, proje dokümanları, yıllık çalışma programları, ARIP Yönlendirme Komitesi Kararlarına uygun olarak yürütmek amacıyla kurulmuş olup, uygulamalara ait izleme ve değerlendirme bilgilerini Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne sağlar.

(2) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi; ayrıca kırsal kalkınma alt bileşenleri kapsamında uygulanacak, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgili olarak ilgili kurum, kuruluşlar ve yararlanıcılar arasında koordinasyonu sağlar. Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, birim ofisinde oluşturulacak yazışma ve haberleşme sistemi içinde, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında, Bakanlık tarafından belirlenmiş koordinasyon birimine bilgi vermek şartıyla ilgili Bakanlık merkez ve taşra birimleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile yatırımcılarla Bakanlığa mali yükümlülük ve idari bir taahhüt doğurmayacak tüm yazışmaları yapar.

(3) Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında yapılacak çalışmaların etkili ve daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için, Tarım Reformu Uygulama Projesi Proje Ofisi vasıtasıyla temin edilecek, Birim ihtiyacı olan tüm mal, malzeme, danışmanlık, hizmet alımı gibi talepleri ve uygulamalarla ilgili tüm yazışmaları, Bakanlık ilgili birimine bilgi vermek şartıyla, Proje Ofisi ile doğrudan yapmaya yetkilidir.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine teknik yardım vermek üzere il müdürlükleri ve ilgili kamu kurumları temsilcilerinden oluşan teknik yardım ekipleri oluşturulur. Yatırımcıların proje başvuru hazırlama dönemlerinde teknik yardım ekipleri, kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan proje başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli teknik destek, döküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunurlar.

(2) Proje başvurularının değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra bu teknik yardım ekipleri il proje yürütme birimleri olarak gerek duyulan ilgili kamu kuruluşları elemanları ile de takviye edilerek, il proje yürütme birimi olarak, projelerin uygulamasını bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

İl müdürlüğü

MADDE 8 – (1) İl müdürlüğü Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki çalışmaların proje illerinde Bakanlık adına bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen sorumlulukları gerekli çaba ve etkinlikte ve uygun idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı Proje İlleri, Yatırım Konuları ve Süresi

Proje başvurusu kabul edilecek iller

MADDE 9 –  (1) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı çerçevesinde yapılacak başvurular, aşağıda belirtilen illerde yapılacak yatırımlar için kabul edilir.

(2) Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat.

Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım konuları

MADDE 10 – (1) 2006 yılında bireysel ve grup başvuruları şeklinde teklif edilecek ekonomik faaliyetlere yönelik proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanmasına yönelik yatırım tesisleri,

b) Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı.

(2) Program kapsamında, tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmemekte, program üretilmiş bir ürünün üretim sonrası depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve ambalajlanmasına yönelik yatırım konularını kapsamaktadır. Ancak, yatırım tesislerinde depolanacak, işlenecek, paketlenecek tarımsal ürünlerin üretim ve yetiştirilmesinin proje illerinde gerçekleşmiş olması, özellikle paketleme tesislerinde de o ürünün ilk işlemesi de aynı yatırım projesi kapsamında gerçekleştiriliyorsa, hibe desteği verilir.

Altyapı rehabilitasyonuna yönelik yatırım konuları

MADDE 11 – (1) 2006 yılında kırsal alandaki mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırım teklifleri proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Köy bazlı sulama tesisi,

b) Köy içmesuyu,

c) Köy yolu,

ç) Köy kanalizasyonu.

(2)Yatırım proje tekliflerinin, mutlaka hizmet vermekte olan mevcut köy bazlı altyapı tesisinin rehabilitasyonuna yönelik olması; yatırıma sözkonusu mevcut altyapı tesisinin köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

(3) Proje konuları bazında yapılması gereken bakım-onarım, yenileme, tamamlama, genişletme (tevsi), yeni proje gibi yatırıma yönelik çalışmaların program ve rehabilitasyon kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ayrıntılı olarak Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama rehberinde açıklanır ve değerlendirmeler buna göre yapılır.

Yatırımların süresi

MADDE 12 – (1) Yatırım projeleri, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, en fazla onbeş ayda, bu süre içerisinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla oniki ayda tamamlanır. (Mülga:RG-22/11/2007-26708)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlar için Başvuru Sahipleri ve Katılımcılarda Aranacak Özellikler

Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen illerde, 10 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları bireysel başvuru, grup başvurusu ve ortaklık başvurusu şeklinde yapılır.

(2) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi özkaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Yatırım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılmaz. Bu nedenle de, ekonomik faaliyetlere yönelik proje konularına başvurabilecek kuruluşların ve ortaklıkların, idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir. İl özel idaresi, belediye, belde başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Bireysel başvuru

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen illerin kırsal kesiminde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden veya küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren kişiler, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı hibesinden yararlanmak üzere bireysel olarak başvurabilirler.

Grup başvurusu

MADDE 15 – (1) Bireylerin biraraya gelerek oluşturdukları;

a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan âdi ortaklık, iş ortaklığı, kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

b) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurmuş oldukları vakıflar,

c) İlgili kanunlara göre kurmuş oldukları tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen illerde kurulmuş olmaları ve tüzel kişi olarak Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı hibesinden yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(3) Bireysel başvurularda bireysel başvuru sahibinin, grup başvurularında başvuru sahibi tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Ortaklık başvurusu

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tüzel kişilerin kendi aralarında oluşturacakları görev, sorumluluk ve katkı paylarının detaylı olarak gösterildikleri yasal ortaklıklar vasıtasıyla yapacakları başvurular da grup başvurusu olarak kabul edilir.

(2) Ayrıca, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmayan ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımayan kişiler tarafından kurulmuş olan şirketler de, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlarla ortaklık yaparak ortak üye olarak projeye katılabilir. Ancak, bu kuruluşların ortaklıktaki payları hiçbir şekilde % 30 u geçemez.

(3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kuruluşların yatırımın gerçekleştirileceği illerde yerleşik olmaları, ana faaliyetlerinin bu il sınırları içerisinde olması şarttır. Bu nedenle, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tüzel kişilerin proje illerindeki şubelerine ait başvurular, tüzel kişi olarak ikâmetgâhı yatırımın yapılacağı il dışında bulunan veya fiilen bu il dışında yaşayan ve faaliyet gösterenlerin başvuruları kabul edilmez.

(4) Ancak, il dışında ikâmet eden veya faaliyet gösteren ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan kuruluşlar, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki il sınırları içinde bulunan özel kuruluşlarla ortak üye olarak projeye katılabilirler. İl dışında ikamet eden ve/veya faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların ortaklıktaki payı veya payları hiçbir şekilde % 49 dan fazla olamaz.

(5) Proje başvuruları, mutlaka belirtilen nitelikleri sağlayan bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar tarafından yapılır.

İlişkili kuruluş

MADDE 17 – (1) Başvuru sahibi, projenin geçerliliğini veya sürdürülebilirliğini artırmak ve/veya teknik destek sağlamak için ortaklık haricinde dilediği kişi ve kurumları "ilişkili kuruluş" olarak kabul ederek proje hazırlayabilir. Bununla birlikte bir ilişkili kuruluşun dahil edilmesi, bu kuruluşun destekleyici veya ikincil bir rol oynayacak olduğu durumlar ile sınırlı olmalıdır. Bu türden ilişkili kuruluşlar projenin uygulanmasında bir rol oynamalarına karşın hibeden herhangi bir finansman desteği alamazlar. Bu ilişkili kuruluşun proje ile ilgili masrafları, hiçbir şart altında hibeden karşılanmayacaktır. İlişkili kuruluşlar başvuruda bu ilişkiyi onayladıklarını belirtmek zorundadırlar.

Altyapı yatırımlarının rehabilitasyonuna yönelik başvuracak kurum ve kuruluşlar

MADDE 18 – (1) Kırsal alanda hizmet vermekte olan mevcut köy bazlı sulama tesisi, köy içmesuyu, köy kanalizasyonu ve köy kanalizasyonu tesislerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler için kaymakamlıklar ve köylere hizmet götürme birlikleri, sulama kooperatifleri Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı desteğinden yararlanmak için başvurabilirler.

(2) Köy bazlı yatırım projeleri için mahalle muhtarlığı, belde, belediye, büyükşehir belediyesi başkanlığı, İl Özel İdaresi ve bunların vakıf, birlik gibi teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların yapacakları proje başvuruları program kapsamında değerlendirilmez. Köy muhtarlıkları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşlar vasıtasıyla programdan yararlanmak amacıyla proje başvurusu hazırlayabilir.

(3) Altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 25 i oranındaki katkı payının finansmanını kendi özkaynaklarından veya İl Özel İdare kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Proje sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar eklenir.

(4) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşların ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan kamu kuruluşlarının; Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programına başvuru, ortaklık yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında ilgili kurullarından yetki almış olması gerekir.

Hibeden yararlanamayacak olan proje sahipleri ve katılımcılar

MADDE 19 – (1) Proje sahipleri ve/veya katılımcılardan bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen nitelik ve esasları sağlamakla birlikte;

a) Başvuru sırasında ve sözleşme yapılmadan önce iflas edenler veya tasfiye halinde olanlar, işleri mahkemelerce idare edilenler, alacaklılarıyla herhangi bir düzenlemeye girmiş olanlar, iş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar veya yürürlükteki mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar,

b) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel olarak yürüttüğü mesleği ile ilgili bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı almış olanlar,

c) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce; kamu haklarından mahrum olanlar, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar,

ç) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar,

d) Teklif edilen proje ile haksız rekabet/çıkar çatışması konumunda olanlar,

e) Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce yalan beyanda bulundukları tespit edilenler,

f) Başvuru çağrısı süresince, başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce gizli bilgi ve belge temin etmeye veya değerlendirme birimleri ile sözleşme makamını etkilemeye teşebbüs edenler,

hibeden yararlanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatırımların Desteklenme Oranı

Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarda destekleme oranı

MADDE 20 – (Değişik madde: RG-28/08/2007-26627)

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen, ekonomik  faaliyetlere yönelik destekleme programı kapsamındaki proje tekliflerinde hibeye esas toplam proje tutarı, bireysel başvuru tekliflerinde 50.000 Yeni Türk Lirasını, grup başvuruları için ise 350.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje toplam tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Hibe desteği, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kuruluşlardan KDV iadesi alanların yatırımlarında KDV hariç, diğer tüm yatırımlarda KDV dâhil toplam gider üzerinden hesaplanır.

(4) Proje toplam tutarının; bireysel başvuru tekliflerinde 50.000 Yeni Türk Lirasını, grup başvuruları için ise 350.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısmın proje sahiplerince ayni ve/veya nakdi katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(5) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı  kapsamında küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen yatırımların tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.  Büyük ölçekli bir yatırım projesinin, bu limitler içerisinde bölümler halinde ayrı ayrı proje başvuruları şeklinde sunulması, büyük ölçekli bir yatırım projesinin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde etaplandırılarak program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.

Altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarda destekleme oranı

MADDE 21 – (Değişik madde: RG-28/08/2007-26627)

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarda, hibeye esas toplam proje tutarı 400.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje toplam tutarının %75’ine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Hibe desteği KDV dâhil toplam gider üzerinden hesaplanır.

(4) Proje toplam tutarının; 400.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısmın proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yatırımların Hibe Desteği Kapsamındaki Giderler

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kaynaklarından hibe desteği verilecek proje gider esasları

MADDE 22 – (1) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Proje başvuruları kabul edilen ve kendileri ile hibe sözleşmesi akdedilen yatırımcılarca gerçekleştirilmesi,

b) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen yatırım projesi başvurusunda belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması,

c) (Değişik: RG-28/08/2007-26627) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen proje bütçesinin hibeye esas proje giderleri limiti, ekonomik yatırım konuları için bireysel başvurularda 50.000 YTL; grup başvurularında 350.000 YTL. ve altyapı yatırım başvurularında 400.000 YTL içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi,

d) Hibe desteği kapsamındaki kullanımların, İkraz Anlaşması ve tadilatları, Dünya Bankası Satınalma Kılavuzları ve Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gerekir.

Gider kalemleri

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım uygulamalarına ait;

a) İnşaat işleri alım giderlerine,

b) Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

c) Danışmanlık hizmetleri alım giderlerine ve

ç) Proje yönetim giderlerine,

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kaynaklarından belirtilen oranlarda hibe desteği verilir.

(3) Altyapı rehabilitasyonuna yönelik yatırım projelerinde ise, sadece inşaat işleri alım giderlerine Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kaynaklarından belirtilen oranlarda hibe desteği verilir.

(4) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık ve inşaat işleri yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(5) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(6) Hibeye esas proje toplam tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik proje ve piyasa etüdlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkanı yoktur. Ancak, sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere artırım/eksiltme gibi aktarımlar yapılabilir.

(7) Proje kapsamında yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler ve bunlara ait ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılır.

(8) Proje sahibi, projenin tamamını veya projeyi mal alımı, inşaat ve danışmanlık gibi bölümler halinde ayrı ayrı ihale edebilir.

İnşaat giderleri

MADDE 24 – (1) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında hibe sağlanacak inşaat işleri, hibe talep edilen projenin ayrılmaz bir parçası olan ve özellikle ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarda projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar. Hibeye esas toplam proje tutarı başlı başına bir inşaat faaliyetinden ibaret olan inşaat projeleri kabul edilmez.

(2) İnşaat işleriyle ilgili projelerde, inşaat mimari ve uygulama projelerinin hazırlanmış ve bir suretinin incelenmek üzere proje ekinde sunulmuş olması gerekir. Ayrıca, inşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, poz numarası, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje ekinde sunulur.

(4) Mevcut köy bazlı sulama tesisi, köy içmesuyu, köy yolu, köy kanalizasyonu tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik altyapı projelerinin tamamı veya bölümleri, inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerle yapılır. Bu kapsamda sadece mal, makina, ekipman ve malzeme alımlarından ibaret olan altyapı başvurularına hibe desteği verilmez.

Mal, makina, ekipman ve malzeme alım giderleri

MADDE 25 – (1) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı çerçevesinde yapılacak yeni mal, makina, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir. Program kapsamında hibe desteği verilecek yatırımlar, sadece mal alım projeleri şeklinde olmamalı, inşaat işlerini de kapsayan bir yatırım proje teklifleri şeklinde olmalıdır.

(2) Mevcut faal tesislerin genişlemesi, üretim kapasitesinin artırılması ve/veya kullanılan teknolojisinin yenilenmesi, geliştirmesine yönelik makine alım ve ekipman yenileme projeleri program kapsamı dışındadır.

(3) Mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(4) Makina ve ekipman ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek proje ekinde sunulur. Ayrıca, makinenin hangi yöntemle alınacağı ve satın alma takvimi proje belgelerine dahil edilir.

(5) Projenin gerçekleşmesi için temin edilmesi gereken malzemelerin cinsi, ölçü birimi, miktarı, kalitesi, teknik özellikleri gibi niteliklerini belirten taslak şartnameler düzenlenerek, proje ekinde sunulacak ve projede kullanım amacı belirtilir.

(6) Mal alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat, taşıt alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

Danışmanlık hizmetleri alımı

MADDE 26 – (1) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje sahipleri tarafından karar verilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlar için danışmanlık hizmeti alınabilir ve sadece bu pozisyonların piyasa rayicine uygun ücretleri hibeye esas proje maliyetine dahil edilebilir.

a) Proje sorumlusu/müdürü,

b) İnşaat işlerinde proje kontrolörü,

c) Teknik proje sorumlusu,

d) Mali işler sorumlusu,

e) Sekreter, şoför ve hizmetli gibi elemanlar hariç diğer gerek duyulan destek elemanları.

(2) Belirtilen pozisyonlar için alınacak danışmanlık hizmetlerinin süreleri ve görev tanımları, yatırımın kapsamı ve süresi ile uyumlu olmalıdır. Proje başvurularında, taslak danışmanlık görev tanımları ve sözleşme örnekleri verilir.

(3) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarda, gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları belirlenmiş vasıfları taşıyan yerel sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla temin edilirse, danışmanlık hizmetlerinin toplam tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje toplam tutarının % 8 ini geçemez.

(4) Gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları bireysel danışmanlar veya özel danışmanlık firmaları vasıtasıyla temin edilirse, danışmanlık hizmetlerinin toplam tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje toplam tutarının % 4 ünü geçemez.

(5) Danışmanlık hizmet alımları kapsamında, eğitim çalışmaları, toplantılar, basılı ve görsel malzeme, yasal izin ve ruhsat alım giderleri, ulusal, uluslararası standart, tescil belge hazırlık bedelleri veya yukarıda belirtilen pozisyonların dışında bir pozisyona yönelik alım giderlerine hibe desteği verilmez.

(6) Altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarda, kabul edilen projenin uygulanması için ve uygulama süresi içerisinde proje sahipleri tarafından ihtiyaç duyulan hizmetler kamu kuruluşlarından sağlanır ve hizmet tutarları proje maliyetine dahil edilmez.

Proje yönetim giderleri

MADDE 27 – (1) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarda projenin yönetimi ile ilgili oluşacak ve belgeye bağlanacak kırtasiye giderlerine, proje yönetim gideri olarak bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen oranlar dahilinde hibe desteği verilir. Bu giderlerin tutarı, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas toplam proje tutarının % 2 sini geçemez. Proje yönetim gideri kapsamında, danışmanlık hizmet alımları, aydınlatma, ısınma, seyahat giderleri gibi giderlere hibe desteği verilmez.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 28 – (1) Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programından bu Yönetmeliğin 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan giderlere ilave olarak hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kira giderleri,

d) Kur farkı giderleri,

e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,

f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,

g) Nakliye giderleri,

ğ) Bankacılık giderleri,

h) Denetim giderleri,

ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

i) İkinci el mal alım giderleri.

(2) Program kapsamında; projenin kabul edilmiş veya kabul edilmemiş olması dikkate alınmaksızın başvuru sahipleri tarafından projelerin hazırlanmasına ilişkin yapılan hiçbir harcama karşılanmaz; bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

(3) İkraz Anlaşması ve tadilatları ile Dünya Bankası Satınalma Kılavuzlarında ve Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satınalma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi, hibe desteğinden karşılanmaz.

Ayni katkılar

MADDE 29 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, mal, malzeme, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dahil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında özkaynaklarını kullanarak ayni katkı olarak yatırımcılar tarafından bina, mal, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi katkı, proje için öngörülecek en fazla 15 aylık süre içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Proje sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek ve hibeye esas proje giderleri dışında olan ayni-nakdi katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır. Yatırımcılar, uymakla yükümlü oldukları ilgili yürürlükteki mevzuat uyarınca satın alım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

(4) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Başvuru Esasları

Başvuru zamanı

MADDE 30  –  Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, 9/5/2006 tarihinden başlayarak en geç 7/7/2006 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilir.

Başvuru sahiplerine sağlanacak teknik destek

MADDE 31 – (1) İl müdürlükleri bünyesinde, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının uygulanması amacıyla kırsal kalkınma il proje yürütme birimleri kurulur. Proje hazırlayarak başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, proje konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan teknik desteği herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek teknik destek, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacak ve projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşıyamaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programına ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma el kitabı potansiyel yatırımcılara verilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

(6) Bakanlık tarafından, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı uygulamaları konusunda il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme biriminde görev alacak kişilere yönelik eğitim programları düzenlenir.

Başvurulacak yerler

MADDE 32 – (1) Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan il müdürlüklerine başvurur. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile ilgilenen tüm kişi, kuruluş ve kurumlar ilk resmi başvurularını il müdürlüklerine yaparlar.

(2) İl müdürlükleri tarafından teslim alınacak proje başvurularının tamamı, başvuru son tarihinden sonra il proje değerlendirme birimine teslim edilir.

Başvuru şekli

MADDE 33 – (1) Proje başvuruları;

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen illerde gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

b) Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

c) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16 ve 18 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip kişi, kuruluş ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmek üzere hazırlanır.

d) Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama rehberi eki başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kurye ile ya da elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) e-posta ve faks gibi başka yöntemlerle gönderilen, başka bir adrese gönderilen veya son başvuru tarihinden sonra il müdürlüğüne ulaşan başvurular kabul edilmez.

(4) Kapalı zarfın üzerine, başvuru sahibinin tam adı ve adresi, proje başlığı ve "Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız" ibaresi büyük harflerle yazılır.

(5) Başvurular bir asıl ve iki kopya olmak üzere üç adet olarak yapılır. Hibe başvuru formu ve ekleri aynı zamanda ve sayıda elektronik olarak CD ortamında da verilir. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Ek bilgi talepleri ve karşılanması

MADDE 34 – (1) Gerek projelerin hazırlanması gerekse başvuru sırasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesi için başvuru sahipleri, Ek-1’de belirtilen e-posta, faks ve internet adreslerinden bilgi edinebilir ve Bakanlık tarafından ilan edilecek tarihe kadar yazılı olarak başvurabilir.

(2) Ek bilgi talebini içeren tüm sorular cevapları ile birlikte, Ek-1’de belirtilen internet adreslerinde "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar" şeklinde yayımlanır.

(3) İl müdürlükleri, başvuru sahiplerince uygulama rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlarda açıklanmayan hususlara dair kendilerine iletilecek soruların cevaplarını yukarıda belirtilen yollarla başvuru sahiplerine iletilmesini sağlar. Sorular ve cevaplar son başvuru tarihinden bir hafta öncesine kadar belirtilen adreslerde yayımlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Proje Başvurularının Değerlendirilme Esasları

İl proje değerlendirme birimi

MADDE 35 – (1) Proje kapsamındaki illerde, başvurusu alınan projelerin ilk değerlendirmesi bu bölümde belirtilen kriterlere göre, vali yardımcısının başkanlığında il özel idare temsilcisi, il müdürlüğü, bayındırlık ve iskan il müdürlüğü, ticaret borsası ve/veya ziraat odası temsilcisi ile proje konusuyla ilgili kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluş yetkili temsilcilerinden teşkil edilecek il proje değerlendirme birimleri tarafından yapılır.

(2) İl proje değerlendirme birimlerinin oluşturulma ve çalışma şekilleri il valilikleri tarafından belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme birimleri en az yedi, en fazla dokuz temsilciden oluşur.

(3) İl proje değerlendirme birimlerine, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteği sunmak, özet tabloların doldurulması ve değerlendirmesi ile ilgili verilerin muhafazasında, proje özetlerinin düzeltilmesinde çalıştırmak amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(4) İl müdürlükleri tarafından teslim alınıp son başvuru tarihinde il değerlendirme birimine teslim edilen proje başvuruları, son başvuru tarihini takibeden beş iş günü içerisinde yapılacak ilk toplantıda, belirtilen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. İl proje değerlendirme birimi bu değerlendirmeleri en geç onbeş gün içerisinde tamamlar.

(5) İl müdürlükleri bünyesinde, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının uygulanması amacıyla kurulmuş il proje yürütme birimlerinde görevlendirilen personel, il proje değerlendirme biriminde görev alamaz.

Başvuruların idari uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 36 – (1) İl proje değerlendirme birimleri, öncelikli olarak proje başvuru evraklarını Ek-2’de yer alan "Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi"ne göre eksiksiz ve tam olması yönünden inceler.

(2) Tam olarak teslim edilen başvurular ve ekleri, bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci maddelerinde açıklanan, başvuranların ve projenin yeterliliği kriterleri açısından değerlendirmeye alınır.

Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, ortakların, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Ek-3’de yer alan "Başvuru Sahibi, Ortaklar ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu" kriterlerine göre yapılır. Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesi ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde proje sahipleri tarafından verilmiş hiçbir evrakta düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan ve eksik proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur.

Projelerin il bazında ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 38 – (1) Ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde, başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yaratacağı istihdam sayısı, yatırımın büyüklüğü, yatırım yapılacak yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi, Bakanlık politikaları ile uyumu gibi kriterler gözönüne alınır.

(2) Altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde ise, yatırım konusu, rehabilitasyon projesinin niteliği, yararlanıcı sayısı, finansman şekli, başvuru sahibinin proje uygulama ve Bakanlık uygulamaları ile ilişkisi gibi kriterler gözönüne alınır.

(3) Ekonomik yatırımlara ve alt yapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik ön değerlendirme kriterleri Ek-4/a ve Ek-4/b’de belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır.

(4) Ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının ön değerlendirmesinde, T.C. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden tarımsal kredi kullanmış ancak borçlarını yapılandırmamış veya yapılandırmaya rağmen ödememiş olan başvuru sahiplerinin proje başvuruları proje ön değerlendirme kriterlerine göre yapılan değerlendirmede almış olduğu toplam puanının % 20’si düşürülerek değerlendirilir.

(5) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları için İl Proje Değerlendirme Birimi tarafından teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi il düzeyinde hibe sözleşmesi akdinden sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar açısından ilgili birimlerce incelemeler yaptırılmalı ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanmalıdır.

(6) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan ve İl Proje Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanılan yukarıdaki fıkrada açıklanan rapor kapsamında uygun ve yeterli görülen proje başvurularına ait alınan karar ve eki rapor ile proje başvurularının elektronik formunu da içeren bir sureti il müdürlüğü vasıtasıyla Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir. İlk değerlendirme aşamasını geçmeyen proje başvurularına ait sadece alınan karar ve eki raporlar Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir.

Hibe başvurusu reddedilme nedenleri

MADDE 39 – (1) İl proje değerlendirme birimi tarafından reddetme kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:

a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,

b) Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması,

c) Başvuru sahibi/ortakları veya ilişkili kuruluşların uygun şartlara sahip olmaması,

ç) Teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması,

d) Teklifin uygulama için öngörülen azami süreyi aşması,

e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması gibi proje başvurusunun uygunluk şartlarına sahip olmaması ve teklifin yeterli olmaması,

f) Teklifin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi il düzeyinde hibe sözleşmesi akdinden sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar için uygun olmaması ve/veya yetersiz olması,

g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması,

ğ) Teklifin, ön değerlendirme kriterlerine göre diğer tekliflerden daha yetersiz olması.

Genel değerlendirme kriterleri

MADDE 40 – (1) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu, Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü elemanlarından Makam Olur’u ile teşkil edilir.

(2) Projeler, Ek-5’de yer alan "Genel Değerlendirme Cetveli" kriterlerine göre Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu ve/veya görevlendirilecek danışmanlar tarafından puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,

b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,

c) Varsa ortaklık yapısı,

dikkate alınır.

(3) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, yaratması beklenen etki, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

(4) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

(5) En yüksek puanları almış olan başvurulara öncelik verilir.

(6) Ek-5 "Genel Değerlendirme Cetveli"nde yer alan "Bölüm 1. Mali ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi" kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı taktirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(7) Ek-5 "Genel Değerlendirme Cetveli"nde yer alan "Bölüm 2. Uygunluk" kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(8) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine devam edilir.

Proje toplam değerlendirme puanı

MADDE 41 – (1) İl proje değerlendirme birimi tarafından uygun görülerek Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine iletilen projelerin genel değerlendirmesi en fazla yirmi günde tamamlanır. İl proje değerlendirme sonucu alınan puanın % 40’ı, genel değerlendirmeden aldığı puanın ise % 60’ı alınarak, nihai proje değerlendirme puanı bulunur.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 42 – (1) Programın finansmanı için tahsis edilmiş ödenek tutarının, ekonomik faaliyetler ve altyapı rehabilitasyonuna kullandırılacak oran ve/veya tutarının Bakanlık tarafından belirlenmesinden sonra, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından gelen projelerin kapsadığı iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmede, her bir yatırım konusundan/kategorisinden en az bir örnek uygulamanın olması, her bir proje ilinde eşite yakın hibe desteğinin verilmesi ve yüksek puan almış başvuruların hibe desteğinden öncelikle yararlandırılması amaçlanır.

(2) Bakanlık tarafından, altyapı yatırımlarının rehabilitasyonuna kullandırılması kararlaştırılan ödenek tahsisatının, öncelik sırası ile % 70’i köy bazlı sulama tesisleri, % 15’i köy içmesuyu, % 10’u köy kanalizasyonuna, % 5’i de köy yoluna ait uygun/yeterli görülen başvurulara kullandırılacaktır. Ancak, bu tahsisatlar içinde yeterliliği/uygunluğu sağlayan proje başvurusu olmaması durumunda artan ödenek tutarı ekonomik faaliyetler için ayrılmış ödeneğe eklenecektir.

(3) Ekonomik ve alt yapı yatırımlarına yönelik olarak tahsis edilen hibe tutarı ve proje sayısı konusunda her bir il için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak illere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık tarafından uygunluğu tespit edilen projelerin sayısı ve yatırım tutarına göre belirlenir.

(4) Proje sayısının ve yatırım tutarının fazla olması halinde bir yedek liste oluşturulur.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme, Bakanlığın onayı ile kesinleşir.

(6) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 43 – (1) Değerlendirmenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra, kesin karar, proje sahiplerine il müdürlüğü tarafından yedi iş günü içerisinde yazılı olarak iletilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi ve Uygulama Esasları

Hibe sözleşmesi

MADDE 44 – (1) Projeleri kabul edilen proje sahipleri, kendilerine yapılan bildirimi takip eden onbeş iş günü içerisinde il müdürlükleri tarafından hibe sözleşmesini imzalamak üzere davet edilir. Hibe sözleşmesi, il müdürleri ile proje başvurusunda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(2) Proje sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

Teminat alınması

MADDE 45 – (1) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarda proje sahibi, hibe sözleşmesine konu olan toplam proje tutarının % 10’u tutarında banka teminat mektubu verecek veya hibe sözleşmesinde belirtilen toplam proje tutarının % 5’ini il müdürlüğünce belirlenecek bir yetkili ile açılacak ortak hesaba, hibe sözleşmesinin akdinden önce yatırır.

(2) Teminat mektubunun bir kopyası veya ortak hesaba ait banka dekontu hibe sözleşmesinin bir sureti ile birlikte Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir.

(3) Teminat mektubu, proje uygulamasının sona ermesinden sonra proje sahibinin talebi üzerine il müdürlüğünce iade edilir.

(4) Ortak hesaba yatırılan tutar, proje uygulaması sırasında son ödeme talebi öncesinde proje sahibi ve il müdürlüğü tarafından belirlenecek yetkilinin müşterek imzası ile çekilir.

(5) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesh edilmesi halinde teminat mektubu veya ortak hesapta bulunan meblağ Hazine adına irat kaydedilir.

Hibe sözleşmesi akdi

MADDE 46 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve proje sahipleri arasında davet yazısında belirtilen süre içerisinde üç adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi, il müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir. Hibe sözleşmesinin asıllarının bir adedi il müdürlüğünce, bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 47 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar; Ek-2’de belirtilen döviz kuru esas alınarak hesaplanan, bu Yönetmeliğin 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen ABD Doları tutarlarını aşmayacak şekilde, üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak hibe ödemelerinin hesaplanması ve ödenmesi uygulamasında, hibe katkısının Bakanlık tarafından T.C. Merkez Bankasından aracı bankaya aktarıldığı günde uygulanmakta olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. Nihai proje tutarı projenin tamamlanmasını ve nihai hesapların ibrazını takiben belirlenmiş olur. Hibe miktarları, bu Yönetmeliğin 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen tutarları kesinlikle aşamaz.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 48 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Proje uygulamalarının izlenmesi

MADDE 49 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyle hibe sözleşmesi hükümlerine göre projeyi uygulamaya başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi proje kapsamındaki iller bünyesindeki il müdürlüklerinde teşkil edilecek, il proje yürütme birimlerince yapılacaktır. Bu birimler gerek olması durumunda ilgili kamu kurumu elamanları ile takviye edilir.

(3) Proje uygulamaları, Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, Bakanlık veya bu birimlerce görevlendirilecek elemanlarca da izlenir.

(4) Proje uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, proje sahiplerine yedi iş günü içerisinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi en geç beş işgünü içerisinde bilgilendirilir. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeye başlandığının tespit edilmemesi halinde, hibe sözleşmesi fesih süreci il müdürlüğü tarafından Bakanlık nezdinde başlatılır.

Uygulama sözleşmeleri

MADDE 50 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık hizmet ve inşaat işi satınalma ihalelerinde, 13/7/2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 17/3/2005 tarihinde değişiklik yapılan 4631-TU numaralı İkraz Anlaşması ile Dünya Bankası tarafından yayınlanan "IBRD İkrazları ve IDA Kredileri Kapsamında Satınalma Kılavuz"larında ve Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, mal, makina, ekipman, malzeme ve danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin ihale ile ilgili belgelerin iki suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce, il müdürlükleri bünyesindeki il proje yürütme birimlerine verirler.

(3) Program illerinde her alım kategorisinin ilk alımına ait dosyalar için, yatırımcıya uygunluk görüşü verilmeden önce evrakların bir sureti il müdürlükleri vasıtasıyla kendi görüşlerini de içeren bir yazı ile ön inceleme amacıyla Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir, Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi yazılı uygunluk görüşünü veya aykırılık görüşünü en kısa sürede il müdürlüklerine bildirir.

(4) İl proje yürütme birimi, satın alım dokümanlarının uygun bulunmasından sonra, proje sahibi, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

(5) Satın alım dokümanlarının il proje yürütme birimi tarafından yapılan incelemesinde, işlemlerin uygun bulunmaması durumunda, proje sahibi satın alım işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

(6) Proje sahipleri, onay yazısının kendilerine tebliğinden sonra, yüklenicilere gönderilen sipariş mektubu ile imzalanan sözleşmelerin aslı ve iki suretini, il müdürlükleri bünyesindeki il proje yürütme birimlerine ilgili sözleşmeler imzalandıktan sonra en geç on iş günü içinde teslim eder. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilir. İhale ile ilgili tüm belgeler ve sözleşmelerin bir sureti, ihale sürecinin Dünya Bankası kurallarına uygun olarak yapıldığını belirten bir yazı ile birlikte istenmesi durumunda, sonradan inceleme amacıyla, il proje yürütme birimlerince Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderilir. Ayrıca, belirtilen dökumanlar Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimi, Bakanlık ve bunlar tarafından görevlendirilecek kişilerce yerinde de sonradan inceleme amacıyla incelenir.

Proje harcamalarının kontrolü

MADDE 51 – (1) Proje sahipleri, satın alınan mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık hizmet ve inşaat işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra aylık ödeme taleplerini her ayın sonunu izleyen ilk beş iş günü içinde aylık ilerleme raporları ile beraber il müdürlüğüne üç nüsha halinde teslim eder. Hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen harcama kodlarına göre, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde düzenlenmiş irsaliye, makbuz, fatura, ücret bordrosu gibi belgeler ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve mal veya hizmetin alındığına dair belgeler aylık ilerleme raporu ile verilir.

(2) Aylık tahmini proje yönetim giderleri, proje sahiplerince aylık olarak il müdürlüğüne bir liste ile sunulur. Aylık tahmini proje yönetim giderlerine il proje yürütme birimlerince onay verilmesinden sonra harcamalar gerçekleştirilebilir ve harcama belgelerine bağlanır.

(3) Ayrıca, proje sahipleri, mal, makine, ekipman ve malzeme, danışmanlık hizmeti ile inşaat işleri alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de aylık ilerleme raporu ile verir.

(4) İl proje yürütme birimi; beş gün içerisinde belgeleri hibe sözleşmesi ve mevzuata uygunluğu ile proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, aylık ilerleme raporları ile eki belgelerin asıllarına uygunluğu onaylanmış bir suretini uygulamaların ilgili mevzuat, Dünya Bankası usul ve esasları ile 4631-TU numaralı İkraz Anlaşması hükümlerine uygun olarak yapıldığını ve yatırımcının kendi katkısını ödediğini teyit eden, ilgili sözleşmeler kapsamında temin edilen mal ve hizmetlerin sözleşmelerine ve hibe sözleşmesine uygun olarak teslim alındığını/gerçekleştiğini belirten bir yazı ekinde Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine gönderir. Aylık ilerleme raporları ile eki belgelerin en geç takip eden ayın onbeşinden önce gönderilmiş olması gerekir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 52 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Ödemeler

MADDE 53 – (1) İlerleme raporları ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra, ödemeler proje sahibinin belirttiği banka hesaplarına aracı banka vasıtasıyla aktarılır. Aracı banka, ödemelerin yatırımcı veya üçüncü taraflara aylık olarak yapılmasından sonra ödemelerin yapıldığına ilişkin belgeleri ilgili ay bittikten sonra beş iş günü içinde Bakanlık ve Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine ibraz eder. Aracı bankaya aktarılacak kaynak tutarının % 0,5’i oranında ayrıca nakit olarak hizmet komisyonu ödenir.

(2) Proje kapsamında Bakanlık tarafından yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak yapılacaktır.

(3) Proje sahibinin ödeme talebini il müdürlüğüne vermesinden sonra Bakanlık tarafından hibe sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin azami otuz gün içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

(4) Bankalarda oluşacak havale, komisyon ve benzeri giderler, üçüncü taraflara yapılacak ödeme tutarından karşılanır.

Projenin hesapları

MADDE 54 – (1) Proje sahibi, doğru ve düzenli kayıtlar ile beraber, projenin uygulanmasına ilişkin özel ve şeffaf hesaplar tutar. Proje sahibi, nihai ödemenin yapıldığı tarihten sonra beş yıl boyunca bu kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler

MADDE 55 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep sözkonusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.

(2) Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için, gerekçelerinin detaylı olarak açıklanması, gerekirse belgelerle desteklenmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler, proje teklifi alınmasından hibe sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçen süreç aynı şekilde izlenerek gerçekleştirilir.

(3) Proje sahibi değişiklik talebini il müdürlüğüne iletir. İl proje yürütme birimi tarafından değişiklik talebinin uygun görülmesi halinde talep il müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilir. Bakanlık değerlendirme sonrası kesin kararını, il müdürlüğüne bildirir.

Bütçe içi revizyonlar

MADDE 56 – (1) Bütçe içi revizyonlar;

a) Projenin temel amacını etkilemiyorsa,

b) Yalnız bir kereye mahsus olmak üzere;

1) Bir bütçe kalemi içindeki aktarmayı içeriyorsa,

2) Her bir bütçe kalemi tutarının % 15’ine kadar bir aktarmayı içeriyorsa,

gerçekleştirilebilir.

(2) Bu değişiklikler danışmanlık hizmet alımları kısıtları ve proje yönetim giderleri tutarını değiştirmez.

(3) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, proje sahibi bütçe değişikliğini uygulayabilir ve on gün içerisinde ve/veya takibeden ilk aylık ilerleme raporunda gerekçeleri ile Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimini bilgilendirir.

(4) Ayrıca, adres değişiklikleri, banka hesabı değişiklikleri de il müdürlüğü vasıtasıyla Kırsal Kalkınma Merkez Yürütme Birimine bildirilir.

Projece sağlanan ekipmanların mülkiyeti

MADDE 57 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, techizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacını proje yatırımının bitiminden beş sene sonrasına kadar değiştirmeyecektir. Bu husus ruhsat veya diğer mülkiyet belgesine şerh konur.

(2) Söz konusu makine, ekipman ve diğer malzeme yine beş yıl süre ile projenin uygulandığı bölgede kalacaktır; yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.

ONUNCU BÖLÜM

Denetim

Denetim

MADDE 58 –  (1) İkraz Anlaşması hükümleri gereğince, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında yapılan tüm işlemler yılda bir kez Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında Hazine Kontrolörleri tarafından yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Son Hükümler

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik gereği, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından uygulama rehberleri, el kitapları, genelgeler ve Ek-1’de verilen internet adreslerinde "Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar" yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Tamamlanamamış uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 1 –  (Ek:RG-22/11/2007-26708)

(1) 15/10/2007 tarihine kadar hiçbir faaliyet göstermeyen projeler hariç olmak üzere, uygulanmasına başlanmış ancak tamamlanamamış yatırımlara ait uygulamalar, hibe sözleşmesi ve hibe protokolü imzalanma tarihine bakılmaksızın 15/9/2008 tarihine kadar tamamlanır

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61  – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

PROJE UYGULAMASI SÜRECİNDE BAŞVURULACAK ADRESLER

E-posta adresi       : kk-myb@arip.org.tr

Faks                       : 0312 – 419 17 84

Internet Adresi     :  www.arip.org.tr

                                   www.tedgem.gov.tr

                                   www.tarim.gov.tr

 

 

Diğer ekleri için tıklayınız

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/5/2006

26163

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.        

28/8/2007

26627

2.        

22/11/2007

26708