YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEŞKİLÂTI VE ÇALIŞMA USULLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kurulunun teşkilâtını, çalışma usullerini, üyelerin hukuki durumları ile ilgili hususları düzenler.

Tanım ve Kısaltmalar

MADDE 2. Bu Yönetmelik’te geçen deyimlerden;

Kurullar: Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunu,

YDK: Yükseköğretim Denetleme Kurulunu,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,

Genel Sekreter: Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini,

Bağlı Birimler: YDK, ÖSYM ile Kanun’un 6. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen birimleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükseköğretim Kurulunun Teşkilâtı

Yükseköğretim Kurulunun Organları

MADDE 3. Yükseköğretim Kurulunun Organları; Genel Kurul, Başkan ve Yürütme Kurulundan ibarettir.

Genel Kurul

MADDE 4. Yükseköğretim Genel Kurulu:

1. Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,

2. Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi,

3. Genel Kurmay Başkanlığınca seçilen bir,

4. Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilen yedi,

olmak üzere yirmiiki kişiden oluşur.

Başkan

MADDE 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından Kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile seçilir.

Başkanvekilleri

MADDE 6. Başkanın iki vekili bulunur. Başkanvekillerinden biri Genel Kurul üyeleri arasından Başkan tarafından; diğeri kendi üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir. Başkanvekilleri Başkan tarafından verilen yetkileri kullanır, görevleri yapar. Başkanın yokluğunda, tarafından görevlendirilen biri Başkana vekalet eder.

Yürütme Kurulu

MADDE 7. Yürütme Kurulu, Başkan, Başkanvekilleri ve Genel Kurulca seçilecek altı üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur. Yürütme Kuruluna katılacak üyelerden ikisi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş olan üyeler arasından; ikisi Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilmiş olan üyeler arasından; ikisi de Üniversitelerarası Kurulca seçilmiş olan üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organların Görev ve Yetkileri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 8. Genel Kurul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinde sayılmış olan görevler ile diğer kanunlarla Yükseköğretim Kuruluna verilmiş olan görevleri yapar.

Genel Kurul, 301 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Yürütme Kuruluna katılacak üyeler ile bir Başkanvekilini seçer.

Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüklerini Yürütme Kuruluna devredebilir.

Başkanın Görev ve Yetkileri

MADDE 9. Başkan, Yükseköğretim Kurulunu temsil eder; kanun ve yönetmelik hükümleri ile kurulların kararlarının uygulanmasından sorumludur. Başkan, seçimi kurullara verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar, kurul üyelerine uygun gördüğü görevleri verebilir.

Başkan, kurulların gündemini hazırlar ve toplantılarını idare eder. Disiplin yönetmeliğine göre kurul üyeleri hakkında disiplinle ilgili tedbir almak gerektiğinde, Genel Kurulun salt çoğunluğu ile vereceği karara dayanarak gerekli işlemi yürütür; YDK üyeleri ve bağlı birimler görevlileri için disiplin yönetmeliğine göre işlem yapar; ÖSYM Başkanını, Genel Sekreteri, daire başkanlarını, müdürleri, hukuk müşavirlerini ve uzmanları Yürütme Kurulunun görüşünü alarak atar. Genel Sekreterin üniversite lisans diplomasına sahip olması şarttır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi diğer görevliler, Başkan tarafından, Genel Sekreterin önerisi ile ve kadro durumu esas alınarak atanırlar. YDK emrine yapılacak görevlendirmelerde, bu kurul başkanının görüşü alınır.

Başkan, yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer görevlileri, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve önerisi üzerine yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atayabilir. Başkan, yükseköğretim üst kuruluşlarında kendisi, üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilen aylıklı veya sözleşmeli her çeşit yükseköğretim personel kadrosunu ilgili makama önerir.

Başkan, Yükseköğretim Kurulunun ita amiridir. Gerektiğinde bu yetkiyi kısmen veya tamamen Genel Sekretere veya bağlı birim başkanlarına devredebilir.

Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 10. Yürütme Kurulu, Genel Kurulca 8. madde uyarınca kendisine devredilmiş olan görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurulların Çalışma Usulü

Kurulların Toplanması

MADDE 11. Kurullar Başkanın; bulunmadığı hallerde görevlendirdiği Başkanvekilinin başkanlığında toplanır. Vekil bırakılmadığı durumlarda başkanvekillerinden yaşlı olanı bu görevi yapar.

Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde Genel Kurula katılır ve başkanlık eder.

Toplantı Zamanı

MADDE 12. Genel Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.

Yürütme Kurulu sürekli görev yapar ve ayda en az dört defa toplanır.

Kurullar gerektiğinde Başkanlıkça oluşturulacak komisyonlar halinde de çalışabilir.

Kurulların toplantılarının gün ve saatleri Başkan tarafından tespit edilir.

Toplantı Yeri

MADDE 13. Kurullar Yükseköğretim Kurulu binasındaki özel yerinde toplanır. Kurulların kendi kararları ile başka bir yerde de toplanmaları mümkündür.

Gündem

MADDE 14. Toplantılarda gündem Başkan tarafından düzenlenip en az bir gün önce üyelere dağıtılır. Üyeler gündeme alınmasını diledikleri konuları toplantıdan en az üç gün önce Başkanlığa iletirler. Üyelerden en az üçte birinin yazılı olarak teklif ettikleri konular Başkanlıkça gündeme alınır.

Toplantıya Katılmayan Üyeler

MADDE 15. Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olan üyeler durumlarını en kısa sürede Başkanlığa bildirirler.

Kurul Raportörlüğü

MADDE 16. Tutanak ve karar yazma işlerini yürütmek üzere iki yıl süreyle Başkan tarafından iki raportör üye görevlendirilir. Raportör üyelerin bulunmadığı hallerde raportörlük Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yerine getirilir. Raportör üyeler tutanak ve kararların yazılmasından kurullara karşı sorumludurlar.

Toplantı Nisabı

MADDE 17. Toplantı nisabı Genel Kurulda ondört, Yürütme Kurulunda altıdır.

Görüşmelere Başlanması

MADDE 18. Oturum açıldıktan ve Başkanın gerekli gördüğü sunuşları yapmasından sonra gündeme geçilir. Yürütme Kurulu toplantısında gündemin ilk maddesi olarak önceki oturumun kararları okunur ve gerekirse düzeltmeler yapılarak, kurulun onayı alınır.

Gündem Sırasının Değiştirilmesi

MADDE 19. Başkanın veya herhangi bir üyenin önerisi ve kurulun kararı ile gündem maddelerinin sıraları değiştirilebilir.

Konuşma Usulü

MADDE 20. Konuşma sırası, Başkanlıktan alınan söz sırasıdır. Ancak, usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Ayrıca görüşülmekte olan konunun ilgili bulunduğu komisyon yönetici veya sözcüsüne sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Konuşmalarda konu dışına çıkılmaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş belirtemezler.

Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılamaz.

Görüşmelerin Ertelenmesi

MADDE 21. Başkan, görüşmelere ara verebilir. Bir gündem maddesinin görüşülmesi veya oturumun başka bir güne ertelenmesi, Başkanın kararı veya bir üyenin önerisi üzerine kurulun kararı ile olur. Erteleme önerileri diğer önerilere göre öncelikle karara bağlanır.

Yeterlik Önergesi

MADDE 22. Bir konu üzerinde lehte ve aleyhte en az birer konuşma isteği yerine getirildikten sonra her an yeterlik önergesi verilebilir. Başkan, bu önerge için birer üyeye lehte ve aleyhte söz verdikten sonra oylamaya geçilir.

Oylama

MADDE 23. Görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunularak kabul veya reddedilir. Her üyenin bir oyu vardır. Her üye oyunu kabul veya red şeklinde vermekle görevlidir. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu red sayılır.

Oylama Sırası

MADDE 24. Değişiklik önerileri, esas öneriden önce oya sunulur. Oylamaya en aykırı öneriden başlanır. Birden çok aykırı öneri bulunduğu taktirde oylama öneri sırasına göre yapılır.

Karar Nisabı

MADDE 25. Kurullarda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Seçim kararlarında her kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü turda, en çok oy alma esası uygulanır.

Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Oyverme Şekli

MADDE 26. Oylama, açık ve işaretle yapılır. Ancak kurul gizli veya üye isim belirtilmesi usulü ile oylama yapılmasına karar verebilir. Açık oylamada oy sayımı Başkanlıkça yapılır.

Oy Tasnif Heyeti

MADDE 27. Kurulca oylamanın açık yapılmamasına karar verilmesi halinde, kurulca oyların tasnifi için üyelerden üç kişilik tasnif heyeti seçilir.

Oylama Sonucu

MADDE 28. Oylama sonucu Başkan tarafından kurula açıklanır. Gerekli tutanak, tasnif heyetince tutulduktan sonra oylar bu heyetçe imha edilir.

Kurulların Kararlarının Açıklanması

MADDE 29. Kurulların kararları ancak Başkan veya yetkili kıldığı kişi tarafından açıklanır.

Kararların Tekrar Görüşülmesi

MADDE 30. Karara bağlanmış bir konunun kurulda tekrar görüşülmesi; en az üyelerden 1/5’inin önerisi üzerine toplantıda bulunanların 2/3’ünün kararı veya Başkanın gerekli görmesi ile mümkündür.

Görüşme Tutanakları

MADDE 31. Kurullardaki görüşmelerin tutanak özetleri ve alınan kararlar raportör üyelerin sorumluluğunda yazılır. Genel Kurul kararları toplantıyı takiben yazılarak, gelecek toplantıyı beklemeden; Yürütme Kurulu kararları ise bir sonraki toplantıda kurulun onayına sunulduktan ve kurul tarafından aynen veya varsa maddi hatalar düzeltildikten sonra Başkan ve raportör üyelerden en az biri tarafından imzalanır. Kararlara, yıl belirtmek sureti ile her yıl (1) numaradan başlanarak alınış sırasına göre numara ve tarih verilir. Tutanak özetleri üyelerin bilgisine açık tutulur.

Kararların Yürürlüğü

MADDE 32. Genel Kurul kararları alındıkları tarihte; Yürütme Kurulu kararları ise, müteakip toplantıda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Komisyon Çalışmaları

MADDE 33. Kurullar, çalışmalarını Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca görevlendirilen komisyonlar aracılığı ile de sürdürebilirler. Başkan her komisyon için bir yürütücü görevlendirir.

Başkan veya görevlendireceği bir Başkanvekili komisyonlara katıldığı taktirde başkanlık yapabilir.

Üye Olmayanların Kurula Katılması

MADDE 34. Kapalı toplantılar hariç, kurulların toplantılarına Üniversitelerarası Kurul Başkanı katılabilir. Bunun dışında, kurul kararı ile, yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları da toplantılara katılabilirler.

Genel Sekreter, aksine karar alınmadıkça, raportör olarak kurulların toplantılarına katılır.

Üye olmadıkları halde toplantıya katılmış olanların oy hakları yoktur.

Uzman ve Yetkililerin Dinlenmesi

MADDE 35. Kurullar lüzum gördüğü hallerde bağlı bulundukları makam ve kurumların muvafakatını alarak ilgili görevlileri veya yetkili uzmanları açıklamalarda bulunmak için toplantılara davet edebilirler. Bu suretle davet edilenler, bu görev dolayısı ile öğrendikleri hususların gizliliğine uymakla yükümlüdür. Görevlendirilenlerin yolluk ve zaruri masrafları Yükseköğretim Kurulu bütçesinden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Yeni Üye Seçimi

MADDE 36. Yükseköğretim Kurulu üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yürütme Kurulu üyeliğinin süresi dört yıldır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu üyeliği sona erenlerin Yürütme Kurulu üyeliği sona erer. Yürütme Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Genel Kurulca o üyenin seçildiği gruptan yeni üye seçilir. Yeni seçilen üye Yükseköğretim Kurulu üyelik süresi sona erinceye kadar görev yapar.

Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa edenlerin Genel Kurul üyeliği seçildikleri süresinin sonuna kadar devam eder.

Üyeliğin Boşalması

MADDE 37. Yükseköğretim Kurulu üyeliklerinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde gecikilmeden; süresinin sona ermesi halinde bir ay önceden keyfiyet Başkan tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve ayrıca üyenin seçildiği gruba göre; Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gerekli işlem yapılmak üzere bildirilir.

Üyelikle Bağdaşmayan Faaliyetler

MADDE 38. Yürütme Kurulu üyeleri kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar.

Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi

Madde 39. Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç, bir ay hizmete devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmış sayılırlar.

Geçici Görevlendirilmeler

MADDE 40. Yürütme Kurulu üyelerinin Başkan tarafından yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde yollukları Harcırah Kanunu’na göre ve bütçe imkanları dahilinde ödenir.

Öğretim elemanları ile tâbi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere Başkan tarafından geçici olarak görevlendirilebilirler.

Üyelerin Mali Hakları

MADDE 41. Yürütme Kurulunun Başkan ve üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Yürütme Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulunda görev alan kamu personelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar.

Genel Kurulun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı) ödenemez.

ALTINCI BÖLÜM

Seçme ve Atamalar

Rektör Adaylarını Belirleme Yöntemi

MADDE 42. Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine atanmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 7.7.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 3826 sayılı Kanun’la değiştirilen 13. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu, belirlediği üç adayı Cumhurbaşkanı’na önerir. Cumhurbaşkanı önerilen üç aday arasından birini seçerek atar.

Rektör adaylarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) (Değişik:RG-26/11/2000-24242) Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurulca seçilen üyeleri arasından iki,Cumhurbaşkanınca doğrudan seçilen üyeleri arasından bir Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından seçilen üyeleri arasında iki olmak üzere beş üyeyi gizli oyla seçerek “Rektör Adaylarını Belirleme Komisyonu”nu oluşturur.

b) Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu; üniversitelerin, 2547 sayılı Kanun’un 3826 sayılı Kanun’la değişik 13/a maddesi uyarınca seçimle belirledikleri altı adayın özgeçmişlerini inceler, adayların özgeçmişlerinin de eklendiği bir rapor düzenleyerek Yükseköğretim Kurulu Başkanına soyadına göre alfabetik sırayla sunar. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, ekleriyle birlikte raporu Genel Kurul üyelerine gönderir ve bir hafta içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

c) (Değişik:RG-23/01/2002-24649) Genel Kurulda; Rektör Adaylarını İnceleme Komisyonu gerekli açıklamalarda bulunur. Görüşmeler sonunda, Cumhurbaşkanlığına arz edilmek üzere, birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki adayları belirlemek üzere ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılır. Birinci adayın belirlenebilmesi için, her üye önceden mühürlenen oy pusulasına altı rektör adayından birinin ismini yazmak suretiyle oyunu kullanır. Birden  fazla isim yazılı oy pusulaları geçersiz sayılır. Genel Kurulun salt çoğunluğunun oyunu almış olan adaylar arasından en çok oyu almış  olan aday birinci sıradaki aday olarak seçilmiş olur. Salt çoğunluğun sağlanamaması ya da eşitlik halinde turlara devam edilir. Ancak dördüncü turda salt çoğunluk aranmaz, en fazla oyu almış olan aday birinci aday olarak seçilmiş sayılır.

Müteakiben, yukarıdaki usulle kalan beş aday arasından ikinci sıradaki adayın seçimi, son olarak kalan dört aday arasından üçüncü sıradaki adayın seçimi yapılır. Bu suretle seçilen üç adayın adları özgeçmişleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığına sunulur.

Vakıflarca kurulan üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması, ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır.

Dekan Atama Yöntemi

MADDE 43. Başkan rektörün önerdiği dekan adaylarının durumunu incelemek üzere Yürütme Kurulu üyeleri arasından dört kişilik devamlı bir “Dekan Adayları İnceleme Komisyonu” oluşturur.

Komisyon, adayların durumlarını inceleyerek değerlendirir, gerektiğinde rektörden yeni bilgiler ister, değerlendirme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunar.

Genel Kurul, komisyonunun görüşlerini de dikkate alarak dekanı gizli oyla seçer ve atanmak üzere Başkan’a sunar.

Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerini Atama Yöntemi

MADDE 44. Başkan, Denetleme Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için aday olanların durumlarını incelemek üzere Yürütme Kurulu üyeleri arasından 5 kişilik bir “Denetleme Kurulu Adaylarını İnceleme Komisyonu” oluşturur.

Komisyon, adayların durumlarını inceleyerek değerlendirir ve sonuçlarını bir raporla Yürütme Kuruluna bildirir. Kurul uygun gördüğü adayı atanmak üzere Başkan’a önerir. Başkan atamayı yapar.

MADDE 45. (yürürlükten kaldırıldı)

MADDE 46. (yürürlükten kaldırıldı)

MADDE 47. (Yürürlükten kaldırıldı)

YEDİNCİ BÖLÜM

Bağlı Birimler

Bağlı Birimler

MADDE 48. Yükseköğretim Kuruluna bağlı birimler; YDK, ÖSYM, Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Sekreterin yönetimindeki Hukuk Müşavirliği, Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Merkezi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ve Personel Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir.

Bu birimlerin kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler ile çalışma, işleyiş, haberleşme, iş akımları, iş analizi, iş tarifi ve tasnifleri özel yönetmeliklerde gösterilir.

Gizli Tezkiye ile İlgili Düzenleme

MADDE 49. Bağlı birimlerde çalışan memurların tezkiye amirleri ile tâbi tutulacakları gizli tezkiye varakası, Bakanlar Kurulunun 27/7/1951 gün ve 3/13417 sayılı kararı ile onanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile İlgili Memur ve Hizmetlilerin Sicilleri Üzerine Emekliye Sevkleri Hakkındaki Tüzük’ün 3. ve 5. maddeleri gözönünde tutularak ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 50. 18/2/1982 gün ve 17600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 51. Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.