AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

   

Madde 1 - 2547 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (d) ve (f) fıkraları ile 43 üncü maddesinin (e) fıkrası gereğince üniversitelerde yapılacak açık yükseköğretim bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 2 - Açık Yükseköğretim;

A - Anadolu Üniversitesinde merkezi açık yükseköğretim,

B - Diğer üniversitelerde açık yükseköğretim, olmak üzere iki farklı ortamda sürdürülür.

Madde 3 - Merkezi açık yükseköğretim 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesinde kurulan Açıköğretim Fakültesinde ülke çapında sürdürülür. Bu tür açıköğretimin hangi alanlarda sürdürüleceği üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Madde 4 - Üniversitelerde herhangi bir öğretim programında açıköğretim yapılmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilir. Açıköğretim öğrenci kapasitesi, sürdürülme esasları, kullanılacak sistem ve gereç ilgili üniversitenin yetkili organı tarafından tespit edilir.

Madde 5 - Bir yükseköğretim kurumunda açıköğretime uygulanacak öğretim programları örgün öğretimde uygulananların kapsam olarak aynıdır.

Madde 6 - Açıköğretim yapılan öğretim programlarına öğrenci kabulü o üniversitelerin lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre olur.

Madde 7 - Öğrencilere, öğrenci disiplin yönetmeliği ile lisans kademesi öğretim ve sınav yönetmeliğinin, derslere devam zorunluluğu dışındaki, bütün hükümleri aynen uygulanır.

Madde 8 - Açıköğretimde, imkânlar ölçüsünde,

a - Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film,

b - Radyo ve televizyon,

c - Danışman gözetiminde toplu tartışma; ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır.

Madde 9 - Öğrencilere zaman zaman eğitimin etkinliğini arttırmak için test ve değerlendirme sistemleri uygulanabilir.

Madde 10 - Merkezi açıköğretim dışındaki açıköğretimi yıliçi, yılsonu veya yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları aynı öğretim programına tabi örgün öğretim öğrencileri ile aynı zamanda ve mümkün olduğu takdirde aynı yerde yapılır.

Madde 11 - Merkezi açıköğretim dışında, bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim ile açıköğretim arasında aynı öğretim programında her iki yönde geçişler, Yükseköğretim Kurumunun yetkili organı tarafından karara bağlanır.

Madde 12 - Açıköğretimde öğrencilerden bu öğretim için tespit edilen harçlar dışında, gönderilen kitap, ses ve video kasetleri, slaytlar, mektup, test deney malzemesi ve benzeri gereçlerin depozito ve ulaşım masrafları ile bunlara ilişkin gerekli ücretler ve bedeller Anadolu Üniversitesinde "Açıköğretim Fakültesinin" diğer üniversitelerde üniversite veya ilgili birimin Döner Sermayesine gelir kaydedilir.

Madde 13 - Açıköğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar etit hak ve yetkilere sahip olurlar.

Madde 14 - Açıköğretim öğrencileri, kitaplıklar ile planlanmış uygulama görevini yerine getirecekleri alanlar dışında, örgün öğretimin fiziksel imkanlarından yararlanamazlar.

Madde 15 - Açıköğretim yapılan her birimde açıköğretim öğrenci işleri ile görevli bir büro kurulur. Merkezi açıköğretim hizmetleri ile yükümlü Anadolu Üniversitesi yurt düzeyinde gereken bölgelerde özel büro ve rehberlik merkezleri açabilir.

Geçici Madde - Merkezi açıköğretim hariç, 1982-1983 öğretim yılında açıköğretim yapan kurumlarda ilk yarıyılın sonuna kadar mevcut ve yeni kayıt olan öğrenciler açık ve örgün öğretim yollarından birini tercih edebilirler.

Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 17 - Bu Yönetmelik üniversite rektörleri tarafından yürütülür.