YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE YABANCI UYRUKLU ELEMANLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Türk yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile, Hükümetin kültürel ve bilimsel işbirliği anlaşması yaptığı ülkelerden gelen elemanlar ve üniversitelerin işbirliği protokolü yaptığı yurt dışındaki kuruluşlar elemanlarının yapmakla yükümlü oldukları hizmetleri daha verimli şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2. Bu Yönetmelik, Türk yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kendileriyle kültürel ve bilimsel işbirliği veya anlaşmaları yapılan yabancı ülke elemanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3. Bu Yönetmeliğin dayanağını, 2547 sayılı Kanun’un 65/5 maddesi ile Hükümetin yabancı ülkelerle yapmış olduğu kültürel ve bilimsel işbirliği anlaşmaları ve bu anlaşmalar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının yaptığı bilimsel işbirliği protokolleri teşkil eder.

Eğitimin Hedefleri

MADDE 4. Yapılacak eğitimin hedefi, aşağıdaki hususları gerçekleştirmektir:

a) Eğitim programlarından yararlanacak olanların lisan bilgilerini teorik ve pratik yönleriyle geliştirmek,

b) Öğretim elemanlarının mesleki bilgilerini ve verimliliğini artırmak, yetişmelerini sağlayarak hizmetle ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak,

c) Yabancı uyruklu elemanların kültürel ve bilimsel anlaşma ve protokoller çerçevesinde eğitilmesini sağlamak,

d) Öğretim elemanlarının pedagojik formasyonunun geliştirilmesini sağlamak.

İlkeler

MADDE 5. Eğitimin hedeflerine ulaşılabilmesi için uygulanacak ilkeler şunlardır:

a) Eğitimin sürekli olması,

b) Eğitimin, katılan kurum ve kuruluşların ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Her üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün, bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitilmesinden, gerektiğinde başka yerdeki eğitim programına gönderilmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,

d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitimcilerin ve eğitime tabi tutulacak öğretim elemanlarının eğitime katılmakla sorumlu olması,

e) Geliştirme eğitiminden yararlanmada, belirlenecek öncelikler dikkate alınmakla beraber eğitimin bütün öğretim elemanlarına açık tutulması,

f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat, sınav ve benzeri değerlendirmeler yapılması,

g) Gerektiğinde ilgili bütün kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması,

h) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,

i) Yabancı uyruklu elemanların eğitiminin kültürel ve bilimsel anlaşmalara ve protokollere uygun olarak yapılması.

İKİNCİ KISIM

Teşkilât

Teşkilât

MADDE 6. Geliştirme eğitimi faaliyetleri, Yükseköğretim Kurulunun koordinatörlüğünde üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından yürütülür.

Görev ve Yetkiler

MADDE 7. Eğitim teşkilatının eğitime ilişkin görev ve yetkileri aşağıda belirlenmiştir:

a) Yükseköğretim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

1. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin işbirliğini gerektiren geliştirme eğitimi faaliyetlerinin yapılmasına karar vermek ve eğitim faaliyetlerini uygulamak üzere uygun gördüğü üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerini görevlendirmek;

2. Hükümetin yabancı ülkelerle yaptığı kültürel ve bilimsel anlaşmalar ve bu anlaşmalar muvacehesinde yükseköğretim kurumlarının yaptığı bilimsel işbirliği çerçevesinde, birden fazla üniversitenin işbirliği ve katılımını gerektiren eğitim faaliyetlerinin yapılmasına karar vermek ve eğitim faaliyetlerini uygulamak üzere uygun göreceği üniversiteleri veya yüksek teknoloji enstitülerini görevlendirmek.

b) Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Görev ve Yetkileri:

1. Geliştirme eğitiminin genel planını, usul ve prensiplerini tespit etmek,

2. Eğitim faaliyetlerinin programlarını hazırlamak,

3. Geliştirme eğitimi programlarını uygulayacak program yöneticisi ile eğiticileri ve diğer görevlileri görevlendirmek,

4. Tespit edilen geliştirme eğitimi faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

5. Eğitimin amacına ulaşması için diğer yükseköğretim kurumlarıyla temasta bulunmak,

6. Eğitim programları sonunda eğitilenlerin durumunu değerlendirmek ve sonuçlarını ilgililere duyurmak,

7. Bilimsel işbirliği protokollerine uygun olarak yabancı uyruklu elemanların eğitimini yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitimin Planlanmsı ve Uygulanması

Eğitim Plan ve Programları

MADDE 8. Her yıl bir eğitim dönemi olup üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerince hazırlanacak yıllık geliştirme eğitim plan ve programı veya gerektiğinde yıl içinde hazırlanacak geliştirme eğitim plan ve programı üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca görüşülerek onaylanır. Birden fazla üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün katılımını ve işbirliğini gerektiren veya ülke genelinde uygulanmasında yarar görülen geliştirme eğitim faaliyetlerinin yapılmasına Yükseköğretim Kurulu karar verir.

Eğitim Metodu

MADDE 9. Geliştirme eğitimi programları; teorik dersler, seminer, konferans, uygulamalı eğitim, araştırma, yurtiçi inceleme gezileri gibi metodlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanacak şekilde düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Program Yöneticisi, Eğiticiler ve Diğer Görevliler

Eğiticiler

MADDE 10. Geliştirme eğitimi programlarının uygulanmasında öncelikle o yükseköğretim kurumu bünyesindeki personel görevlendirilir. Konunun yükseköğretim kurumu dışından yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde dışarıdan da eğitici çağırılabilir.

Ancak öğretim elemanları dışından görevlendirilecek eğiticilerin eğitim programında yer alan konularda yeterli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması gerekir.

Eğiticiler; üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmak, yararlanılacak kaynakları belirlemek, yeterli kaynak bulunmaması halinde ders notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermek, programda belirtilen konuları en iyi biçimde öğretmek, eğitim süresi içinde gerektiğinde eğitime katılanların durumunu değerlendirmek, eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmak, zaruri sebeplerle eğitime devam edemeyenleri derhal program yöneticisine bildirmek zorundadırlar.

Eğiticiler, eğitim süresince hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

Program Yöneticisi

MADDE 11. Program yöneticisi, eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak, lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmak, eğiticiler ile devamlı işbirliği yapmak, eğiticiler tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tesbit etmek ve yetkililere bildirmek, gerekli görüldüğünde çalışanların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, geliştirme eğitimi sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teknikleri kapsayan bir rapor hazırlamak ve verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Diğer Görevliler

MADDE 12. Diğer Görevliler; geliştirme eğitiminin en iyi şekilde yürütülmesi için verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Görev Kabul Mecburiyeti

MADDE 13. Yükseköğretim kurumları öğretim elemanı ve personeli içinden kendilerine geliştirme eğitiminde görev verilenler bu görevi kabul etmek zorundadırlar. Mücbir sebebe dayalı olmayarak görevi kabul etmeyenler hakkında disiplin işlemi yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Eğitime Katılma, Devam, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma ve Devam

MADDE 14. Kurumlarınca geliştirme eğitimine katılmaları uygun görülenler, eğitime katılmak ve devam etmek mecburiyetindedirler. Bu husus eğiticiler tarafından titizlikle takip ve kontrol edilir. Ancak kabul edilebilir bir özüre dayalı olarak eğitime katılamayacak veya devam edemeyecek durumda olanlar bir yazı ile program yöneticisine ve birimlerine başvururlar.

Kabul edilebilir bir özürü olmaksızın eğitime katılmayanlar veya devam etmeyenler hakkında, disiplin hükümleri uygulanmak üzere kurumlarına bilgi verilir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar:

a) Eğitim süresince idari yönden, eğitimin sevk ve idaresinden sorumlu olan yöneticilere bağlıdırlar,

b) Eğitim süresince derslere ve uygulamalara zamanında katılmaya, verilen ödevleri zamanında yapmaya mecburdurlar,

c) Eğitim süresi içinde hastalık vb. gibi mücbir sebeplerle ayrılmak zorunda olanlardan toplam devamsızlığı eğitim süresinin 1/8'ini aşanların eğitimle ilişkileri kesilir,

d) Eğitime katılanlardan, mazereti olmaksızın devamsızlığı tespit edilenler ile eğitim disiplinine uymayanlar uyarılırlar. Bu durumun tekrarı halinde eğitimle ilişkileri kesilir ve sonuç gecikmeden kurumlarına bildirilir. Yabancı uyruklu elemanların durumları ilgili ülke temsilciliklerine bildirilir,

e) Geliştirme eğitimi süresince yllık izin kullanılamaz.

Başarının Değerlendirilmesi

MADDE 15. Eğitime katılanların başarısı, eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme esas ve usulleri, eğitim programını düzenleyen kurumlarca belirlenir.

Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara bir sertifika verilir.

Disiplin

MADDE 16. Eğitim süresinde, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar, yönetmelikteki disiplin cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili amire bildirilir. Yabancı uyruklu elemanların disipline aykırı tutum ve davranışları ilgili ülke temsilcilerine bildirilir.

ALTINCI KISIM

Mali Hükümler

Eğitim Giderleri

MADDE 17. Geliştirme eğitimi çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili her türlü giderler eğitim faaliyetlerini uygulayan kurumların bütçesinden karşılanır.

Görevlilerin Giderleri

MADDE 18. Başka kurumdan memuriyet mahalli dışında görevlendirileceklere eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

Eğitime Katılanların Giderleri

MADDE 19. Kurumlarınca eğitime katılmaları zorunlu görülen öğretim elemanlarının il dışı eğitim faaliyetlerine katılmaları halinde kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ve yevmiye ödenir.

Geliştirme eğitiminin görev mahallinde yapılması halinde eğitime katılan öğretim elemanlarına kurs gündeliği verilmez.

Eğiticilere Ders Ücreti Ödenmesi

MADDE 20. Geliştirme eğitimi faaliyetlerinde eğitici olarak görevlendirilen öğretim elemanları ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü idari personeli ile kurum dışından görevlendirilen eğiticilere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde, her yıl Bütçe Kanunu’nda yer alan miktarlarda ders ücreti ödenir.

YEDİNCi KISIM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 21. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri yürütür.