55

 

DİKKAT: 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, bu KHK’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Geçici 10 uncu Maddesi aşağıdaki gibidir. Bu hüküm 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetvellere ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur.

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)(2)

 

 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi                : 2/9/1983                No : 78

Yetki Kanununun Tarihi                                         : 17/6/1982              No : 2680

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi                     : 16/9/1983              No : 18167

Düsturun Tertibi / Cildi / Sayfası                             : V / 22 / 1197

 

Kadrolar:

Madde 1 – 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun"un kapsamına dahil yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına ait kadrolar ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve ilgili yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiştir.

Ünvanları öğretim görevlisi olarak değiştirilenler :

Madde 2 – Diğer kamu kurum ve kuruluş mensubu oldukları halde yükseköğretim kurumlarında istihdamına devam olunmaları sebebiyle işgal ettikleri kadroların ünvanları "öğretim görevlisi" ünvanı ile 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 3. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca değiştirilenlerin kadroları (1) sayılı cetvele eklenmiş sayılır.

Ancak bu kadrolar, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 3 ay içinde Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Devlet Personel Dairesine bildirilir.

Saklı kadrolar:

Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan (2) sayılı cetvelde gösterilenler saklı olup, öğretim kapasitelerindeki artışa paralel olarak Cumhurbaşkanınca serbest bırakılır.(3)

 

 

 

——————————

(1)   Bu KHK’nin ekindeki kadro cetvellerinde yapılan değişiklikler ile serbest bırakılan kadroların yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayıları ekli listede gösterilmiştir.

(2)   22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunla bu KHK’ye eklenen Ek Madde 24 ile, bu KHK’ye ekli cetvellerde yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına dönüştürülmüştür.

(3)   2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.


56

 

Kadroların dağılımı:

Madde 4 – Ekli cetvellerdeki kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde derece, ünvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve Devlet Personel Dairesi Başkanlıklarına bildirilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Serbest kadroların kullanımı:

Madde 5 – (Değişik: 29/6/2012-6338/4 md.)

Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılabilecek atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir.

Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz.

Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz.

Sanatçı istihdamı:

Madde 6 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16. maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz.

Kaldırılan kanunlar :

Madde 7 – Aşağıda sayılan kanunlarla ek ve değişiklikleri ve bu kanunlara bağlı kadro cetvelleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 12/7/1944 tarih ve 4619 Sayılı Kanun,

2. 20/5/1955 tarih ve 6594 Sayılı Kanun,

3. 20/5/1955 tarih ve 6595 Sayılı Kanun,

4. 31/5/1957 tarih ve 6990 Sayılı Kanun,

5. 27/5/1959 tarih ve 7307 Sayılı Kanun,

6. 8/6/1959 tarih ve 7334 Sayılı Kanun,

7. 4/7/1967 tarih ve 892 Sayılı Kanun,


56-1

 

8. 30/4/1969 tarih ve 1172 Sayılı Kanun,

9. 22/5/1969 tarih ve 1184 Sayılı Kanun,

10. 23/6/1971 tarih ve 1418 Sayılı Kanun,

11. 25/8/1971 tarih ve 1472 Sayılı Kanun,

12. 9/9/1971 tarih ve 1487 Sayılı Kanun,

13. 22/11/1973 tarih ve 1787 Sayılı Kanun,

14. 22/11/1973 tarih ve 1785 Sayılı Kanun,

15. 22/11/1973 tarih ve 1786 Sayılı Kanun,

16. 24/1/1974 tarih ve 1788 Sayılı Kanun,

17. 25/3/1975 tarih ve 1872 Sayılı Kanun,

18. 1/4/1975 tarih ve 1873 SayılıKanun,

19. 25/6/1975 tarih ve 1914 Sayılı Kanun,

20. 25/6/1975 tarih ve 1915 Sayılı Kanun,

21. 11/5/1976 tarih ve 1993 Sayılı Kanun,

22. 11/5/1976 tarih ve 1994 Sayılı Kanun,

23. 11/5/1976 tarih ve 1995 Sayılı Kanun,

24. 11/5/1976 tarih ve 1995 Sayılı Kanun,

25. 11/5/1976 tarih ve 1997 Sayılı Kanun,

26. 11/5/1976 tarih ve 1998 Sayılı Kanun,

27. 11/5/1976 tarih ve 1999 Sayılı Kanun,

28. 11/5/1976 tarih ve 2000 Sayılı Kanun,

29. 11/5/1976 tarih ve 2001 Sayılı Kanun,

30. 11/5/1976 tarih ve 2002 Sayılı Kanun,

31. 11/5/1976 tarih ve 2003 Sayılı Kanun,

32. 11/5/1976 tarih ve 2004 Sayılı Kanun,

33. 11/5/1976 tarih ve 2005 Sayılı Kanun,

34. 11/5/1976 tarih ve 2006 Sayılı Kanun,

35. 11/5/1976 tarih ve 2007 Sayılı Kanun,

36. 11/5/1976 tarih ve 2008 Sayılı Kanun,

37. 11/5/1976 tarih ve 2010 Sayılı Kanun,

38. 18/5/1976 tarih ve 2011 Sayılı Kanun,

39. 6/6/1977 tarih ve 2095 Sayılı Kanun,

40. 4/10/1978 tarih ve 2173 Sayılı Kanun,

41. 7/11/1978 tarih ve 2175 Sayılı Kanun,

42. 22/5/1979 tarih ve 2237 Sayılı Kanun.

Ek Madde 1 – (Ek: 12/4/1990-KHK-420/6 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Cumhurbaşkanı  yetkilidir.(1)  

 

——————————

(1)  2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


56-2

 

Ek Madde 2 – (Ek: 3/7/1992-3837/26 md.)

Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükümünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Ek Madde 3 – (Ek: 3/7/1992-3837/26 md.)

Yeni kurulan üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve ileri teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 4 – (Ek: 13/8/1993-KHK-496/3 md.)

Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte,enstitü,yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-I sayılı cetvelde yeralan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ek-II sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek,78 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 5 – (Ek: 1/6/1994-3993/2 md.)

Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 6 – (Ek: 1/3/2006-5467/6 md.)

Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.(1)

Ek Madde 7 – (Ek: 1/3/2006-5467/6 md.)

Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––

(1) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

 


56-3

 

Merkezî sınav

Ek Madde 8 – (Ek: 1/7/2006-5538/35 md.)(1)

Ekli cetvelde yer alan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezî sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan almak ve bu sınavı müteakip yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır. (Ek cümleler: 28/3/2007-5615/30 md.) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar. Ancak, doktorasını tamamlamış bulunanlar için merkezi sınava, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimine alınanlar için merkezi sınav ve giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz. Merkezî sınav ile giriş sınavlarının yapılması, (…)(1) ve diğer hususlara ilişkin esas ve usûller Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(2)

Ek Madde 9 (Ek: 17/5/2007-5662/10 md.)

Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitüler ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere, ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 10 – (Ek: 22/5/2008-5765/4 md.)(3)

Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 11 – (Ek: 22/5/2008-5765/4 md.)(3)

Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere, ekli (III) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

 

 

 

––––––––––––––––––––––––

(1) Bu maddenin 5538 sayılı Kanunun hükmü olan üçüncü cümlesinde yer alan ”… sınavlara katılabilecekler …” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 5/11/2009 tarihli ve E.: 2006/120, K.: 2009/151 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2)  22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı” ibaresi “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


56-4

 

Ek Madde 12 – (Ek: 1/4/2010-5979/2 md.)(1)

Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 13 – (Ek: 14/7/2010-6005/5 md.)(2)

Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 14 – (Ek: 17/2/2011-6114/16 md.)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2’sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

Ek Madde 15 – (Ek: 17/2/2011-6114/18 md.)(3)

Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi,  Kahramanmaraş  Sütçü  İmam Üniversitesi,  Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.

Ek Madde 16 – (Ek: 31/3/2011-6218/3 md.)(4)

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 17 – (Ek: 22/1/2013-6410/6 md.)(5)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––

(1)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(2)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(3)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(4)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(5)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


57

 

Ek Madde 18 – (Ek: 21/10/2014-6562/2 md)(1)

Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.

Ek Madde 19 (Ek: 27/3/2015-6639/7 md)(2)

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında eğitim görevlisi kadrolarında çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolarına atananların, atama işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadroları iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.

Ek Madde 20 (Ek: 31/3/2015-6640/8 md)(3)

Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 21 (Ek: 1/4/2015-6641/4 md)(4)

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 22 – (Ek: 20/8/2016-6745/24 md.)(5)

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 23 – (Ek: 18/1/2017-6770/37 md.)(6)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin anılan Üniversiteye ait bölümüne eklenmiştir.

Ek Madde 24 – (Ek: 22/2/2018-7100/29 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.

 

––––––––––––––––––––––––

(1)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 4/11/2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(2)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(3)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(4)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(5)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(6)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


58

 

Ek Madde 25 – (Ek: 9/5/2018-7141/14 md.)(1)  

Ekli (I) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri olarak eklenmiştir.

 

KISIM II

Geçici Hükümler

 

Yeni Kadrolara atamada uyulacak esaslar:

Geçici Madde 1 – 1. Bu Kanun hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından 4 üncü madde uyarınca yapılan kadro dağılımı sonunda, işgal etmekte oldukları derece ve ünvanları değişmeyenler ile sadece kadro derecesi değişenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

2. Yapılan kadro dağılımı sonucunda kadro derece ve ünvanı değişenler ile sadece kadro ünvanı değişenler atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde ve 4/11/1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanundaki usullere göre yapılır.

3. Ataması yapılacak öğretim elemanlarının durumlarına uygun kadro bulunmaması halinde, en çok iki üst veya iki alt derecedeki ve aynı akademik ünvandaki kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla almakta oldukları aylık dereceleri ile atama yapılabilir. Bu fıkra uyarınca atananlara, durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılıncaya kadar 25/6/1973 tarih ve 1765 Sayılı Kanun uyarınca atandıkları ve yükseltildikleri derece ve kademeler esas alınarak aylık ödemeye devam olunur.

4. Üçüncü fıkra uyarınca, iki alt dereceden kadrolara atananlar durumlarına uygun derecelerden kadro temini halinde bu kadrolara öncelikle atanırlar ve alt dereceli kadrolarda geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık derecelerin tespitinde ayrıca değerlendirilir.

5. Dördüncü maddedeki kadro dağılımı ve bunu takibeden atama işlemleri yapılıncaya kadar, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının aylıkları bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenir.  

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––

(1)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


58-1

 

Eski kadroların iptali:

Geçici Madde 2 – Yükseköğretim kurumlarına bu Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen ve 4 üncü madde ile dağıtılan kadroların her anabilim dalındaki belli akademik ünvana sahip eleman sayısından daha az olması halinde, bu elemanların tümü bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce aldıkları kadrolarını şahıslarına bağlı olmak üzere ve geçici olarak muhafaza ederler. Bir anabilim dalında ve belli akademik ünvandaki şahsa bağlı kadro sayısı,o anabilim dalına tahsis edilmiş kadro sayısına eşit hale gelinceye kadar her türlü ayrılma ile boşalan kadrolar iptal edilir. Kalan kadrolardaki öğretim elemanları, bu Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

Şahsa bağlı kadro ihdası:

Geçici Madde 3 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesine ekli (1) sayılı cetvel ile verilen kadroların (sözleşmeliler dahil) bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kurumda mevcut öğretim elemanlarının atanmasına yetmemesi halinde, bu gibilere 4/11/1981 gün ve 2547 Sayılı Kanun'un geçici 17 nci maddesi uyarınca intibak ettirildikleri derece ve ünvanlarına uygun ihdas edilmiş kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde iptal edilir ve hiçbir şekilde kullanılmaz.

Geçici Madde 4 (Ek: 22/2/2018-7100/30 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

 


58-2

 

 

2/9/1983 TARİHLİ 78 SAYILI KHK’YA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1. 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi:

MADDE 23 – 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış olan atıflar Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış sayılır.

 

2. 19/4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 5 inci maddesi:

MADDE 5 – 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Bilecik Üniversitesine yapılmış olan atıflar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yapılmış sayılır.


59-79

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK (1)

22/11/1984

84/8801

16/12/1984

18607

Genel olarak serbest bırakma.

BKK

26/3/1985

85/9307

17/4/1985

18728

Boğaziçi Üni. Serbest Bırakma

BKK

25/3/1986

86/10504

24/4/1986

19084

Yüksek Öğr. Kur.; Serbest Bırakma

BKK

1/9/1986

86/10979

3/10/1986

19240

Ege, Hacettepe, Marmara

ve Yıldız Üniversiteleri (Kadrolarda Düzeltme)

BKK

30/10/1986

86/11139

12/11/1986

19279

Çukurova Üni.; Serbest Bırakma

KHK

27/2/1989

358

9/3/1989

20103

Gaziantep Üni. Kadro İhdası

BKK

27/2/1989

89/13781

10/3/1989

20104

Genel olarak Serbest Bırakma

BKK

28/4/1989

89/14098

18/5/1989

20169

Atatürk Üni. Serbest Bırakma

KHK

4/8/1989

377

11/8/1989

20249

Ege Üniversitesi Kadro İhdası

BKK

19/1/1990

90/66

9/2/1990

20428

İstanbul Üniversitesi (Kadrolarda Serbest Bırakma)

KHK

30/1/1990

404

16/3/1990

20463

İstanbul Üniversitesi Kadro İhdası

Kanun

16/1/1991

3699

24/1/1991

20765

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere İstanbul  ve Marmara Üniversitelerine ait kadro ihdası.

BKK

28/11/1990

90/1206

20/2/1991

20792

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

BKK

1/5/1991

91/17651

3/5/1991

20870

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

28/10/1991

91/2402

20/11/1991

21057

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği

KANUN

3/7/1992

3837

11/7/1992

21281

Bazı üniversitelere ait kadro değişikliği, ihdası ve serbest bırakılması

 

 

 

–––––––––

(1) (29/12/1984 tarihli ve 18620 sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.)


80

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

1/10/1992

92/3603

9/11/1992

21400 (Mük.)

Bazı Üniversitelere ait Kadroların, değiştirilmesi serbest bırakılması  ve boş kadro değişikliği

BKK

12/6/1993

93/4542

26/6/1993

21619

Ankara Üniversitesine ait  kadroların serbest bırakılması.

KHK

13/8/1993

496

18/8/1993

21672

Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerine ait kadro ihdası

KANUN

1/6/1994

3993

6/6/1994

21952

Galatasaray Üniversitesine ait kadro ihdası.

KHK

21/7/1995

95/7145

23/8/1995

22383

Selçuk Üniversitesine ait  kadroların serbest bırakılması

BKK

20/9/1995

95/7342

15/10/1995

22434

Genel olarak Üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması

BKK

20/12/1995

95/7600

30/12/1995

22509

Boğaziçi Üniversitesine  ait kadroların serbest bırakılması.

BKK

30/9/1997

97/10017

15/10/1997

23141

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

BKK

25/2/1998

98/10665

3/3/1998

23275

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Ankara Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması.

BKK

7/7/1998

98/11388

21/7/1998

23409

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması

BKK

30/9/1998

98/11929

27/11/1998

23536

Genel olarak üniversitelere ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması

BKK

30/9/1999

99/13767

30/12/1999

23922

Çeşitli üniversitelere ait kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

17/5/2007

5662

29/5/2007

26536

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

 


80-1

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

29/9/2007

2007/12708

29/11/2007

26715

Çeşitli üniversitelere ait kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

22/5/2008

5765

31/5/2008

26892

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

KANUN

19/12/2008

5826

26/12/2008

27092

İnönü Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

1/4/2010

5979

10/4/2010

27548

Türk- Alman Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

14/7/2010

6005

21/7/2010

27648

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

BKK

29/6/2010

2010/674

23/12/2010

27794

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların serbest bırakılması,  dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,  boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

17/2/2011

6114

3/3/2011

27863

Çeşitli üniversitelere ait  kadroların ihdası.

KANUN

31/3/2011

6218

14/4/2011

27905

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

4/7/2012

6353

12/7/2012

28351

Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

4/7/2012

6354

12/7/2012

28351

Afyon Kocatepe Üniversitesine ait kadro ihdası.

BKK

26/11/2012

2012/3987

16/1/2013

28530

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine ait dolu ve boş kadro değişikliği, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz  Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok

 


80-2

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin  Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek  Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim elemanlarına ait kadroların serbest bırakılması, dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.


81

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

B.K.K.

26/11/2012

2012/3988

16/1/2013

28530

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok  Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin  Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek  Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul


82

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ait idari kadroların serbest bırakılması, dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

B.K.K.

30/9/2013

2013/5454

24/10/2013

28801

Fırat Üniversitesine ait kadroların serbest bırakılması ve boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile Galatasaray Üniversitesine ait boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.(1)

_________________

(1) 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/9/2013 tarihli ve 2013/5454 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Ekinin 4 üncü maddesi ile  2 nci maddede düzenlenen serbest bırakılan kadrolar   1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğer maddeler ise Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır.


83

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

B.K.K.

9/12/2013

2013/5848

27/1/2014

28895

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane  Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait ihdas edilen kadroların serbest bırakılması dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.


84

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KANUN

10/9/2014

6552

11/9/2014

29116

(Mük.)

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

21/10/2014

6562

4/11/2014

29165

Gebze Teknik Üniversitesine ait kadro ihdası.

B.K.K.

29/12/2014

2014/7129

9/1/2015

29231

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane  Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü


85

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait ihdas edilen kadroların serbest bırakılması dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

31/3/2015

6640

23/4/2015

29335

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitelerine ait kadro ihdası.

KANUN

1/4/2015

6641

23/4/2015

29335

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ait kadro ihdası.


86

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve  İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK (1)

23/12/2015

2015/8351

1/1/2016

29580

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran  Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,

 

––––––––––––––––

(1) 23/12/2015 tarihli ve 2015/8351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle; söz konusu Kararın 1 inci maddesinin 1/1/2016 tarihinden itibaren, diğer maddelerinin ise Kararname tarihinden geçerli olmak üzere 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

 


87

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Üniversitesi,
 Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait bazı kadroların serbest bırakılması ve dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

6745

20/8/2016

7/9/2016

29824

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesine ait kadro ihdası.

BKK

2016/9355

3/10/2016

3/11/2016

29877

Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.


88

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK (1)

27/12/2016

2016/9668

12/1/2017

29946

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,

 

––––––––––––––––

(1) 27/12/2016 tarihli ve 2016/9668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle; söz konusu Kararın 1 inci maddesinin 1/1/2017 tarihinden itibaren, diğer maddelerinin ise Kararname tarihinden geçerli olmak üzere 12/1/2017 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.


88-1

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahraman Maraş Sütçü İmam  Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi,  Ömer Halis Demir  Üniversitesi,

 


88-2

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi,  Trakya Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait bazı kadroların serbest bırakılması ve dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

18/1/2017

6770

27/1/2017

29961

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait kadro ihdası.

KANUN

18/6/2017

7033

1/7/2017

30111

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesine ait kadro ihdası.

BKK

25/12/2017

2017/11166

30/12/2017

30286

(3. Mük.)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,  Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,


88-3

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahraman Maraş Sütçü İmam  Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ömer Halis Demir  Üniversitesi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi,  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

 


88-4

 

2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı R.G.nin

Üniversitenin Adı ve İşlemin
Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

 

 

 

 

 

Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesine ait bazı kadroların serbest bırakılması ve dolu kadroların dereceleri ile boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

22/2/2018

7100

6/3/2018

30352

Genel olarak yükseköğretim kurumlarına ait bazı kadroların dönüştürülmesi.

KANUN

9/5/2018

7141

18/5/2018

30425

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait kadro ihdası.


89

 

78 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

78 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/420

Ek Madde 1

13/4/1990

3837

Ek Madde 2, Ek Madde 3

11/7/1992

KHK/496

Ek Madde 4

18/8/1993

3993

Ek Madde 5

6/6/1994

5467

Ek Madde 6, Ek Madde 7

17/3/2006

5538

5, Ek Madde 8

12/7/2006

5615

Ek Madde 8

1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 4/4/2007

5662

Ek Madde 9, I sayılı Liste

29/5/2007

5765

Ek Madde 10, 11, Kadro İzleme Çizelgesi

31/5/2008

5979

Ek Madde 12

10/4/2010

6005

Ek Madde 13, Kadro İzleme Çizelgesi

21/7/2010

6114

Ek Madde 14, 15, Kadro İzleme Çizelgesi

3/3/2011

6218

Ek Madde 16, Kadro İzleme Çizelgesi

14/4/2011

6287

İşlenemeyen hüküm

11/4/2012

6296

İşlenemeyen hüküm

27/4/2012

6353

Kadro İzleme Çizelgesi

12/7/2012

6354

Kadro İzleme Çizelgesi

12/7/2012

6338

5

1/1/2013

6410

Ek Madde 17

31/1/2013

6562

Ek Madde 18, Kadro İzleme Çizelgesi

4/11/2014

6639

Ek Madde 19

15/4/2015

6640

Ek Madde 20, Kadro İzleme Çizelgesi

23/4/2015

6641

Ek Madde 21, Kadro İzleme Çizelgesi

23/4/2015

6745

Ek Madde 21, Kadro İzleme Çizelgesi

7/9/2016

6770

Ek Madde 23, Kadro İzleme Çizelgesi

27/1/2017

7033

Kadro İzleme Çizelgesi

1/7/2017

7100

Ek Madde 8, Ek Madde 24, Geçici Madde 4, Kadro İzleme Çizelgesi

6/3/2018

7141

Ek Madde 25, Kadro İzleme Çizelgesi

18/5/2018


90

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

78 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/700

3, Ek Madde 1

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

(9/7/2018)