1195

 

ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI

DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

 

          Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi   : 25/8/2011         No : 652

             Yetki Kanununun Tarihi                                  : 6/4/2011           No : 6223

             Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi        : 14/9/2011         No : 28054

Yayımlandığı Düstur                                         : Tertip : 5          Cilt : 50 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Görevler

MADDE 2 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilatı

 

Teşkilat

MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Bakan

MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri

 

Hizmet birimleri

MADDE 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

MADDE 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

MADDE 8 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

MADDE 9 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

MADDE 10 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 11 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

–––––––––––––––––

(1)  Bu KHK’nin Adı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


1196/1202

 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

MADDE 12 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Özel barınma hizmeti veren kurumlara ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (1)

MADDE 13– (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)(2)

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilir. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.(2)

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

MADDE 14 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

MADDE 15 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 15/A – (Ek: 1/3/2014-6528/16 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

MADDE 15/B – (Ek: 1/3/2014-6528/16 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 16 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 17 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 18 –  (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 19 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

MADDE 20 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 21–(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 22 – (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

 

 

 

–––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu maddede yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi “ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde ve “Bakanlık bu yetkisini” ibaresi “Bakanlıklar bu yetkilerini” şeklinde değiştirilmiştir.


1203

 

İnşaat ve emlak işleri (1)(2)

MADDE 23– (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.

(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

b) Bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Hazine ve Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.

c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim öğretim donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

(4) Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir.

(5) Birinci fıkra hariç bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.

(6) Birinci fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile ihale yöntemi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

 

 

–––––––––––––––––

(1)  1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu maddenin başlığı “İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı” iken  “ İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı “ şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.


1204-1208

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 24 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 25 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 26 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Ortak görevler

MADDE 27 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MADDE 28 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Millî Eğitim Şûrası

MADDE 29 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile Çalışma Grupları

 

Taşra teşkilatı

MADDE 30 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı (1)

MADDE 31 – (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 (2) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 (3) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 (4) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 (5) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleşmeli statüde öğretmen olarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde seksenini geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

–––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu madde başlığıYurtdışı teşkilatı” iken metne işlendiği şekilde ve beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

 


1209

 

Çalışma grupları

MADDE 32 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 33 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)Yetki devri

MADDE 34 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 35 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Düzenleme yetkisi

MADDE 36 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

 

Atama

MADDE 37 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme: 1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.


1210

 

 

(7) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir.

(10) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(11) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Kadrolar

MADDE 38 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Öğretmenlerin emekliliği

MADDE 39 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Uzman istihdamı

MADDE 40 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.) (1)

Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri (2)

MADDE 41 – (Ek: 1/3/2014-6528/23 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

–––––––––––––––––

(1)  1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında yer alan “ve Denetçi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu maddenin başlığı “İl Eğitim Denetmenleri” iken “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu madde başlığı 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


1211

 

Sözleşmeli personel ve ek ödeme

MADDE 42 – (1) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

(2) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

(3) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

(4) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel eğitim giderleri (2) (3)

MADDE 43 – (1) Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir. (4)(6)

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

(3) (Ek: 2/12/2016-6764/10 md.) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2018 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.(5)

–––––––––––––––––

(1)  11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

(3)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında “Özürlü”, “özürlü”, “özür grupları” ve “özür niteliğine” ibareleri sırasıyla “Engelliler için”, “engelli”, “engel grupları” ve “engelinin niteliğine” şeklinde değiştirilmiştir.

(4)  Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No :5) bakınız.

(5)  15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 183 üncü maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “1/9/2017” ibaresi “1/9/2018” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 176 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(6) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında engelli olduğu” ibaresi “Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu” şeklinde, “dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli” ibaresi “zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” şeklinde ve “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.


1212

 

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 44 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri

EK MADDE 1 – (Ek: 1/3/2014-6528/24 md.; Değişik: 2/12/2016-6764/11 md.)

(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 (3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak üzere Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordinatör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlık merkez teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, sınav görevlilerinin görev ve yetkileri ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği ve merkezi sınavlarda sınav ücretinin ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca tespit edilir. (1)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

EK MADDE 2- (Ek: 27/3/2015-6637/1 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

EK MADDE 3- (Ek: 30/12/2015-6656/10 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

EK MADDE 4- (Ek: 25/7/2016-KHK-668/4 md., Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)

(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.(2) (3)

–––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “dört” ibareleri “üç” şeklinde ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesine “sözleşmeli öğretmenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

 


1212-1/1216-3

 

(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Millî Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (1)

 (7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

EK MADDE 5- (Ek: 2/12/2016-6764/12 md.)

(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır.

Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler

EK MADDE 6- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/130 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/121 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

–––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


1212-2/1216-4

 

Yeniden yapılanma sürecinde görevlerin yürütülmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Dava ve takip dosyalarının devri

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Personele dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Bütçe işlemleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Yurtdışı teşkilatının düzenlenmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Sorunların giderilmesi

GEÇİCİ MADDE 8 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek: 4/7/2012-6353/61 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek: 1/3/2014-6528/25 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı

GEÇİCİ MADDE 11- (Ek: 15/8/2016-KHK-674/2 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/2 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

Personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 12- (Ek: 2/12/2016-6764/13 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

GEÇİCİ MADDE 13- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/131 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/122 md. ; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

GEÇİCİ MADDE 14- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/131 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/122 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

GEÇİCİ MADDE 15- (Ek: 21/3/2018 – 7103/92 md. ; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

GEÇİCİ MADDE 16 – (Ek:27/6/2019-7180/18 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış engelli sağlık kurulu raporları bulunan bireylerden sürekli raporu bulunanlar ile süreli raporu bulunup rapor süresi devam edenler rapor süreleri bitene kadar 43 üncü madde kapsamında destek eğitimi almaya devam ederler.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(1) SAYILI CETVEL

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

 

(II) SAYILI CETVEL

(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)


1217

 

652 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

652 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/662

8, 13, 21, 23, 27, 37

2/11/2011

KHK/666

42, (II) sayılı Cetvel

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

6353

37, GEÇİCİ MADDE 9

12/7/2012

6462

2, 43

3/5/2013

6495

17, 40

2/8/2013

Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve

E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

42

10/10/2013

Anayasa Mahkemesi’nin 6/2/2013 tarihli ve

E.: 2011/123, K.: 2013/26 sayılı Kararı

37, GEÇİCİ MADDE 5

31/12/2013

6528

6, 8, 14, 15/A, 15/B, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 31, 37, 40, 41, Ek Madde 1, GEÇİCİ MADDE 10

14/3/2014

6637

EK MADDE 2

7/4/2015

Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve

E.: 2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı

GEÇİCİ MADDE 10

24/7/2015

6656

EK MADDE 3

9/1/2016

KHK/668

EK MADDE 4

27/7/2016

KHK/674

GEÇİCİ MADDE 11

1/9/2016

KHK/676

EK MADDE 4

29/10/2016

6755

EK MADDE 4

24/11/2016

6758

GEÇİCİ MADDE 11

24/11/2016

6764

5, 6, 9, 12, 13, 17, 19, 37, 41, 43, EK MADDE 1, EK MADDE 5, GEÇİCİ MADDE 12, EK (I) SAYILI CETVEL

9/12/2016

KHK/687

12

9/2/2017


1218

 

Değiştiren

Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

652 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/694

43

25/8/2017

KHK/696

EK MADDE 6, GEÇİCİ MADDE 13, GEÇİCİ MADDE 14

24/12/2017

7076

12

8/3/2018

7078

43

8/3/2018

7079

EK MADDE 6, GEÇİCİ MADDE 13, GEÇİCİ MADDE 14

8/3/2018

7103

GEÇİCİ MADDE 15

27/3/2018

KHK/703

KHK’nin Adı, 1 ila 12, 13, 14 ila 22, 23, 24 ila 30, 31, 32 ila 36, 37, 38 ila 41, 43, 44, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 6, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 15, Ek (I) sayılı cetvel

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7180

43, Ek Madde 4, Geçici Madde 16

5/7/2019

13

yayımı tarihinden bir yıl sonra

7354

Ek Madde 4

14/2/2022