1111

 

 

GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA

 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

 

 

          Kanun Hük. Kar. nin Tarihi          : 3/6/2011,         No : 640

             Yetki Kanununun Tarihi                 : 6/4/2011,         No : 6223

             Yayımlandığı R.G. Tarihi              : 8/6/2011,         No : 27958 Mük.

Yayımlandığı Düstur                   : Tertip : 5     Cilt : 50 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Görevler

MADDE 2- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilatı

Teşkilat

MADDE 3- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Bakan

MADDE 4- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE 5- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri

MADDE 6- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Gümrükler Genel Müdürlüğü

MADDE 7- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

MADDE 8- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

MADDE 9- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

MADDE 10- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

–––––––––––––––

(1) Bu KHK’nin Adı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


1112-1128

 

 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

MADDE 11- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü                         

MADDE 12- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

MADDE 13- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 14- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 15- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

             MADDE 16 - (Ek: 8/8/2011-KHK-649/24 md.;  Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

             Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 17-  (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Hukuk Müşavirliği

MADDE 18- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 19-  (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 20- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 21- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 22- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 23- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 24- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 25- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)


1129

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Döner Sermaye, Konsey ve Şûra

Taşra teşkilatı

MADDE 26- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Yurtdışı teşkilatı

MADDE 27- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Döner sermaye işletmesi

MADDE 28- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Gümrük ve Ticaret Konseyi ile çalışma grupları

MADDE 29- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası

MADDE 30- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 31- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Yetki devri

MADDE 32- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 33- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Düzenleme yetkisi

MADDE 34- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 35- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Kadrolar

MADDE 36- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı

MADDE 37- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Gümrük ve Ticaret Denetmenliği

MADDE 37/A- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/9 md; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Personel alım usulü (1)

MADDE 38- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/27 md; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

 

_____________________

(1) Bu madde başlığı “Kontrolör” iken, 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


1130

 

Silah taşıma(1)

MADDE 39- (1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru genel kolluk kuvveti personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahiptir. Bu personelin kullanacağı silah ve mühimmat Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından temin edilir.

(2) Silah taşıma, bulundurma ve genel hükümler çerçevesinde kullanmaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 40- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Elektronik ortamda tebliğ(2)

MADDE 40/A- (Ek: 18/5/2017-7020/20 md.)

Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.

Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Ticaret Bakanlığı, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

 

______________________

(1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 11 inci maddesiyle  bu maddenin birinci fıkrasına “Gümrük Muhafaza Bölge Amiri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan  “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


1130-1/1131

 

EK MADDE 1- (Ek: 14/1/2015-6585/24 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

EK MADDE 2 – (Ek:18/7/2021-7333/24 md.)

(1) Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında, 39 uncu maddede belirtilen personelden;

a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Bu madde gereğince verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Hak ve yetkiler ile personelin devri ve atıflar

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Taşra teşkilatı

GEÇİCİ MADDE 4- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Mevcut işlerin yürütülmesi

GEÇİCİ MADDE 5- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

Süre uzatımı yetkisi

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek: 26/9/2011-KHK-654/1 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek: 28/3/2013-6455/88 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

GEÇİCİ MADDE 8- (Ek:26/1/2023-7435/18 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Ticaret Bakanlığında Avrupa Birliği Uzmanı ile İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarını ihraz etmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kadrolarda görev yapanlar, yurt dışında daimi görevde veya Ticaret Bakanlığında ya da başka kamu kurum ve kuruluşunda idari görevde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun Ticaret Uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve Bakanlığın kadro cetvellerinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Bu maddeye göre yapılan atamalar sonucunda boşalan Avrupa Birliği Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzmanı kadroları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve Ticaret Bakanlığının kadro cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır. Bu şekilde kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır. Bu madde kapsamında Ticaret Uzmanı kadrolarına atananların, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı, Avrupa Birliği Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarında geçirilen hizmet süreleri, Ticaret Uzman Yardımcısı ve Ticaret Uzmanı kadrolarında geçirilmiş sayılır. Bu madde kapsamında Ticaret Uzmanı kadrolarına atananlar yeniden Avrupa Birliği Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarına atanamazlar.

Yürürlük

MADDE 41- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(I) SAYILI CETVEL

 

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/29 md.)

 

 

 


1130-2/1132

 

640 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN

HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren

Kanunun/ KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

Kararının 

Numarası

 

640 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

KHK/649 

2, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 25, 38, Geçici Madde 3 ve (1) sayılı cetvel

17/8/2011

KHK/654

Geçici Madde 6

11/10/2011

   KHK/661

7, 37/A, 38, 39, Geçici Madde 4

2/11/2011

6455

2, 11, 16, 37, 37/A, 38, Geçici Madde 7

11/4/2013

Anayasa Mahkemesi’nin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı

37/A maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları

 

 

12/7/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (12/4/2014)

Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.: 2011/87, K.: 2012/176 sayılı Kararı

37 maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları

 

18/1/2014 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra (18/7/2014)

6585

Ek Madde 1

29/1/2015

7020

40/A

27/5/2017

 

 

 

KHK/703

KHK’nin Adı, 1 İla 38, 40, 40/A, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 İla Geçici Madde 7, Ek (I) Sayılı Liste

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7333

Ek Madde 2

28/7/2021

7435

Geçici Madde 8

1/2/2023