721

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE

               İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

           KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

                   DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

 

          Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi          : 23/2/1995,      No : 547

             Yetki Kanununun Tarihi                            : 25/1/1995,      No : 4066

             Yayımlandığı R.G.Tarihi                            : 9/3/1995,        No : 22222

             V.Tertip Düsturun Cildi                             : 34                    

 

             Madde 1 – 2 – (27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun bazı maddelerinin ve hizmet tazminatı oranlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

             Madde 3 – (28/2/1982 tarih ve 2629 sayılı Kanunun ekli Ek cetvelin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 4 – (28/2/1985 tarih ve 3160 sayılı Kanuna ekli Ek cetvelin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 5 – 10 – (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ek madde ilave edilmesi ve makam tazminatı cetvelinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerlerine işlenmiştir.)

             Madde 11 – (24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 12 – (23/1/1987 tarih ve 270 sayılı KHK'nin bazı maddelerinde yeralan gösterge rakamlarının değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

             Madde 13 – 14 – (8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

             Madde 15 – (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

             Madde 16 – (10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 17 – (2/7/1993 tarih ve 485 sayılı KHK'nin Geçici 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 18 – (9/7/1982 tarih ve 2690 sayılı Kanuna bir ek madde ilave edilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)


722

 

             Madde 19 – (4/4/1988 tarih ve 320 sayılı KHK'nin 47 nci maddesine fıkralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 20 –  (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

             Madde 21(10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun bir maddesine bazı ünvanların eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 22 – (11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 23 – 8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/c maddesi, 11.8.1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi, 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi, 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)

             Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 10'uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek Madde hükmü kapsamında bulunanlara tuttukları nöbetler için, Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlere göre ücret ödenmez.

             Madde 24 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 15/4/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 25 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––

(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

 


722-1

 

547 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

 

547sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

 

KHK/570

15/4/1997 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde

5431

Geçici Madde 1

18/11/2005

5737

20

27/2/2008

KHK/666

                20, Geçici Madde 1

31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere  2/11/2011 tarihinde

Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

20, Geçici Madde 1

 

 

10/10/2013