449

 

BAKANLIKLARDA VE BAĞLI KURULUŞLARDA AVRUPA

BİRLİĞİYLE İLGİLİ BİRİMLER KURULMASI VE

190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN

EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

 

              Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 14/4/1989          No : 367

              Yetki Kanununun Tarihi     : 12/3/1986          No : 3268

                                                              9/4/1987                   3347

                                                              12/10/1988                3479

              Yayımlandığı R.G. Tarih     : 4/5/1989            No : 20158

              V. Tertip Düsturun Cild       :                           Sh. :

 

             Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı Avrupa Birliğiyle ilgili birimler kurmak, bu birimlerin görevlerini ve buralarda çalıştırılacak uzman yardımcıları ile uzmanların istihdam şekillerini düzenlemektir.(2)

             Madde 2 – Avrupa Birliği uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

             a) İlgili bakanlık ve kuruluşların görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

             b) Avrupa Birliği içinde geçerli en az bir yabancı dili, bu görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek,

             c) Yapılacak giriş ve yeterlik imtihanında başarılı olmak,

             d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

             Avrupa Birliği konusunda lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak atamada tercih sebebidir.

             Madde 3 – 2 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar "Avrupa Birliği Uzmanı" unvanını alırlar.

             Avrupa Birliği uzman yardımcılığı giriş ve uzmanlık yeterlik imtihanının şekil ve uygulama esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.(3)

            

 

–––––––––––––––––––––

(1)  27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle   bu KHK.’da geçen “Avrupa Topluluğu” ibaresi “Avrupa Birliği” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

(3)  2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.


450

 

Madde 4 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Madde 5 – (29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 6 – (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 7 – (9/4/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 8 – (9/1/1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 9 – (6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 10 –  (19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 11 – (13/12/1983 tarih ve 181 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 12 – (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK'nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 13 –  (8/6/1984 tarih ve 206 sayılı KHK'nin 8 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 14 – (8/1/1985 tarih ve 3143 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 15 – (16/4/1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 16 – 223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) bendiyle, 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (5) numaralı bendi "5. Avrupa Birliği Başkanlığı", adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnamede ve diğer mevzuatta geçen "Avrupa Ekonomik Birliği Başkanlığı", ibaresi "Avrupa Birliği Başkanlığı","Avrupa Ekonomik Birliği Başkanı" ibaresi "Avrupa Birliği Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

"e) Avrupa Birliği Başkanlığı"

"Avrupa Birliği Başkanlığı

Madde 14 – Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile ilişkilerin, ülke ekonomisine yararlı, düzenli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli incelemeleri yapar, bu konuda belirlenecek hedef ve politikaların tesbitine yardımcı olur."

Madde 17 – (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK'nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, ilgili yerine işlenmiştir.)

Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte en az beş yıl Bakanlıklar ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmış ve 2 nci maddenin (a) ve (b) bendlerindeki şartları haiz olanlar en geç altı ay içinde Avrupa Birliği Uzmanı olarak atanabilirler.

Madde 18 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


450-1

 

 

367 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EK VE DEĞİŞİKLİK

GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

367 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/666

4

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak  üzere 2/11/2011

KHK/700

1, 3

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

(9/7/2018)