381-383

 

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN İKİ

MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

 

          Kanun Hük. Kar.nin Tarihi     :   2.12.1987,    No: 301

          Yetki Kanununun Tarihi          :     9.4.1987,    No: 3347

          Yayımlandığı R. G. Tarihi        : 21.12.1987,    No: 19671

          V. Tertip Düsturun Cildi          :                      Sh.:

 

             Madde 1 – (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Madde 2 – (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, 2547 Sayılı Kanun ile, bu Kanunun ek ve tadilleri uyarınca 1987 yılı Aralık ayında ad çekme işlemine tabi olanlar ile herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılanların yerine, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre seçimler ve atamalar yapılır. Bu suretle seçilenler ve atananlar, seçildikleri ve atandıkları tarihi izleyen aybaşında göreve başlarlar. Bunlar dışında kalan üyelerin görev süreleri 31/12/1988 gününe kadar devam eder. Bu üyelerden, Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatları devam edenler, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarında mükteseplerine uygun kadroya atanırlar ve bunlar hakkında 6 ncı maddenin (d) fıkrasının ikinci bendi hükümlerine göre toplantıya katılma (huzur hakkı), emekli olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanmayanlar hakkında ise, bu süre içinde 6 ncı maddenin (d) fıkrasının birinci bendine göre aylık ödemeye devam olunur.

             Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilenlerden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatları devam edenler, üyelik görevinin sonunda, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarında mükteseplerine uygun görevlere atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 1 inci maddedeki esaslara göre yürütme kurulu oluşturulur.

             Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.