213

 

DİKKAT: 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, bu KHK’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Geçici 9 uncu Maddesi aşağıdaki gibidir. Bu hüküm 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetveller ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararname ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde yeniden teşkilatlanan kurumlara ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur.

 

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi         : 13/12/1983         No : 190

Yetki Kanununun Tarihi                                  : 17/6/1982           No : 2680

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi              : 14/12/1983         No : 18251 (Mükerrer)

Tertip / Düsturun Cildi                                     : V / 23                 Sh. : 556

t

Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

t

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve İstisnalar

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname,

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları;(2)

b) (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)

c) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları;(2)

hakkında uygulanır.

——————————

(1)   a -  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunun 18/7/1984 tarih ve 84/8360 sayılı kararı ile düzenlenen kadro cetvelleri 13/8/1984 tarih ve Mükerrer 18488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

      b -  Sözkonusu kadro cetvellerinde çeşitli mevzuatla yapılan ek ve değişiklikler ile serbest bırakılan kadroları gösteren liste, ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2)   1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle (a) bendinde geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla" ibareleri "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile"; (c) bendinde yer alan  "genel veya katma bütçelerin" ibaresi "genel bütçenin" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


214

 

İstisnalar:(1)(2)

Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz.(2)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Kadro cetvelleri :

Madde 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (I) sayılı Cetvelde,(3)

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadroları (II) sayılı cetvelde,

c) İkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (III) sayılı cetvelde, gösterilir. Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir.

Mahalli idarelerin kadroları:

Madde 5 – (Mülga: 7/12/2004-5272/87 md.)

 

 

 

 

——————————

(1)  1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 43 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına “Üniversite Öğretim elemanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(3) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu bentte geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla" ibareleri "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


215

 

Kadroların ihdası:

Madde 6 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.

Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.

Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri ve Devlet Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır.

Kadroların serbest bırakılması:

Madde 7 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin tutulan kadro sütununda gösterilen kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılmaz.

Kurum ve kuruluşlara kanunlarla verilmiş bulunan görevlerin gerektirdiği kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri de eklenerek ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-662/77 md.) Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma teklifleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Serbest bırakma işlemleri, ilgili malî yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki malî yıl sonuna kadar sonuçlandırılır.

Kadroların dağılımı:

Madde 8 – Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde ünvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yurtdışında toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay'a, bunlar dışında kalanlarda onay için onay merciine gönderilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usullere uyulur. Ancak taşra için tahsis edilmiş kadrolar, merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıyla, ilgili Bakanın onayıyla yapılır. (Değişik son cümle: 21/4/2005-5335/24 md.) Değiştirilen veya ihdas edilen kadrolar, bu kadroların dağılımına ilişkin cetvellerin ilgili mercilerce vize veya onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır ve aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.

Bu dağılıma ilişkin cetvellerin şekli ve onay mercileri altıncı maddede öngörülen yönetmelikte gösterilir.


216

 

Kadro değişikliği:

Madde 9 – Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.

(Değişik: 5/7/1991-KHK-434/1 md.; Aynen kabul: 26/12/1991-3767/1 md.) Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemiyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda iki defa yapılır.(1)

Kadro unvanları:

Madde 10 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer almayan kadro unvanları kullanılamaz.

Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve Pozisyonları(2)

Madde 11 – Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların,

a) Kanunla ve milletlerarası anlaşmalarla veya yıllık programlarla kurulması veya genişletilmesi öngörülen atelye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri için ihtiyaç duyacakları sürekli işçi kadrolarını mevcut kadrolarından karşılarlar. Mevcut işçi kadrolarının bu birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kafi gelmemesi halinde, Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yeni birimlerin norm kadrolarını aşmamak üzere, bütçe imkanları gözönünde bulundurularak uygun görülebilecek kısmı kadar sürekli işçi kadrosu vize edilebilir.

b) Vize edilmiş bulunan sürekli işçi kadroları Devlet Personel dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir. Birimlerarası veya kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur.

c) Yukarıdaki fıkralar hükümleri uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)  11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 77 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “bir defa” ibaresi “iki defa” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  Bu madde başlığı, 5/7/1991 tarihLİ ve 434 sayılı KHK’nin 2 nci maddesiyle değiştirilmiş; ancak 434 sayılı KHK'nin Kanunlaşması ile ilgili 26/12/1991 tarih ve 3767 sayılı Kanunda bu hükme yer verilmemiştir.


216-1

 

d) (Ek: 1/7/2006-5538/37 md.) Vize edilmiş sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının iznine tâbidir. (Ek cümle: 29/6/2012-6338/5 md.) Engelli ve eski hükümlü işçi atamaları, izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.Bu kadroların boş olanlarından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakan onayı ile iptal edilir.(1)(2)

Bu vize işlemi yapılmaksızın sürekli işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz.

(Mülga son fıkra: 7/12/2004-5272/87 md.)

(Ek: 5/7/1991-KHK-434/2 md.)(3)

Kadro araştırmaları:

Madde 12 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ve kapsama dahil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro ve iş analizleri yapmaya ve gerekli evrakı tetkike Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

İptal edilen kadrolar:

Madde 13 – Kadroları bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde gösterilen kuruluş ve teşekküller adına, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce Kanunlar ve Kararnamelerle veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ihdas edilmiş bütün kadrolar iptal edilmiştir.

Kaldırılan hükümler:

Madde 14 – 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – (Ek: 3/7/1992-3837/27 md.)

Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte,enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

 

——————————

(1) 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “kullanılması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları hariç” ibaresi eklenmiştir.

(2)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan “özürlü” ve “Özürlü” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu hüküm, 434 Sayılı KHK’nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 26/12/1991 tarih ve 3767 Sayılı Kanunda yer almadığı için hüküm metinden çıkarılmıştır.


216-2

 

Ek Madde 2 – (Ek: 3/7/1992-3837/27 md.)

Yeni kurulan üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 3 – (Ek : 13/8/1993-KHK-496/4 md.)

Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte,enstitü ve yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-III sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ek-IV sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 4 – (Ek: 1/6/1994-3993/3 md.)

Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

4/9/1992 tarih ve 3577 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiştir.

Ek Madde 5 (1/3/2006-5467/7 md.)  

Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.(1)

Ek Madde 6(1/3/2006-5467/7 md.)  

Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir.(1)

Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları

Ek Madde 7 (Ek: 1/7/2006-5538/38 md.; Değişik: 29/6/2012-6338/6 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)  Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


216-3

 

Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar (…)(3) ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir. (Ek cümle: 3/10/2016-KHK-676/44 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/37 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı da bu fıkra hükmüne tabidir.(1)(2)(3)(4)

Sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz.

 

 

 

 

——————————

(1)  21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “asistan kadrolarına yapılacak atamalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,” ibaresi ve “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller” ibaresi eklenmiştir.

(2)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”  şeklinde değiştirilmiştir.

(3)  12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 102 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(4)  3/10/2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “emniyet hizmetleri sınıfında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.


216-4

 

Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir. (Ek cümle: 21/2/2013-6428/20 md.) İhtiyaç duyulması hâlinde söz konusu onayda atama sayısı ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşları için toplam sayı olarak belirlenebilir. Mali yıl içinde yeniden teşkilatlanan veya yeni kurulan kamu idare, kurum ve kuruluşları için merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen atama sayısının yüzde onunu geçmemek ve Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği tertibindeki ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

Kamu idare, kurum ve kuruluşları, izleyen mali yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirirler. Ayrıca, bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Ek Madde 8 – (Ek: 17/5/2007-5662/11 md.)

Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Giresun Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitülerde ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 9 – (Ek: 22/5/2008-5765/5 md.)(1)

Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 10 – (Ek: 22/5/2008-5765/5 md.)(1)

Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


216-5

 

Ek Madde 11 – (Ek: 1/4/2010-5979/3 md.)(1)

Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 12 – (Ek: 14/7/2010-6005/6 md.)(2)

Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 13 – (Ek: 17/2/2011-6114/19 md.)(3)

Akdeniz Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir.

Ek Madde 14 – (Ek: 31/3/2011-6217/4 md.)(4)

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 15 – (Ek: 22/1/2013-6410/7 md.)(5)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 16 – (Ek: 21/10/2014-6562/3 md.)(6)

Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiştir.

Ek Madde 17 – (Ek: 27/3/2015-6639/8 md.)(7)

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 18 – (Ek: 31/3/2015-6640/9 md.)(8)

Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

——————————

(1)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(2)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(3)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(4)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(5)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(6)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 4/11/2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(7)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(8)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


216-6

 

Ek Madde 19 – (Ek: 31/3/2015-6641/5 md.)(1)

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

Ek Madde 20 – (Ek: 20/8/2016-6745/23 md.)(2)

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.

Ek Madde 21 – (Ek: 2/12/2016-6764/74 md.)(3)

Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Rehberlik ve Denetim Başkanı ile I. Hukuk Müşaviri kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiştir. 

Ek Madde 22 – (Ek: 22/2/2018-7100/31 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne tahsis edilen “yardımcı doçent” kadroları “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” kadroları “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılır.

Ek Madde 23 – (Ek: 22/2/2018-7100/31 md.)(4)

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Üniversitelerarası Kurula ait bölümüne eklenmiştir.

Ek Madde 24 – (Ek: 9/5/2018-7141/15 md.)(5)

Ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri olarak eklenmiştir.

 

 

 

——————————

(1)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 23/4/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(2)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(3)  Bu maddede yer alan  kadrolar için 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(4)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(5)  Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız. 


216-7

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların personeline ait şahsa bağlı kadrolar ekli (IV) sayılı cetvelde gösterilir. Bu kadrolar herhangi bir surette boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve boşalma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi vize mercilerine bildirilir.

Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen cetveller ve cetvellerde yer alacak kadrolar, bu Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak en geç sekiz ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan bu cetveller yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılır.(1)

Yayımı tarihinden itibaren, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki olan cetvellerde ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen esas ve usullere uyularak değişiklik yapılabilir.  

Geçici Madde 3 – Yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle teşkilat yapıları değişen, bünyelerine yeni birimler eklenen kuruluşların mevcut kadrolarında, bu birimlerin işbirliğini sağlamaya yönelik unvan sınıf ve derece değişikliği yapmaya geçici 2 nci madde uyarınca kadro cetvelleri yayımlanıncaya kadar Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 4 – Kadro cetvellerinin Bakanlar Kurulunca yayımlanması ve kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci maddesine göre dağıtılması ve vize edilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgililerin aylıklarının 13 üncü maddeye göre kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 5 – Kadroları ekli cetvellerde yer alan ve yeni teşkilatlanma nedeniyle kadro ünvanı ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Kuruluşlar için tesbit edilmiş ve ekli cetvellerde gösterilmiş olan kadroların tahsisinde:

Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmış sayılırlar, değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Ancak, bu gibilerin atandıkları yeni kadroların aylık, mevcut ise ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkra hükmü, her ne suretle olursa olsun Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Mütehassıs Müşavir, Uzman Müşavir, Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Özel Müşavir,Basın Müşaviri gibi Müşavir ve Danışman Ünvanlı Kadrolara atananların ek göstergeleri hakkında da uygulanır.

Geçici Madde 6 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce, Bütçe Kanunları gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş sürekli işçi kadroları geçerlidir.

Geçici Madde 7 – Altıncı madde ile hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur.

——————————

(1)  Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı 13/8/1984 tarihli ve mükerrer 18488 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklikleri bu KHK'nin sonundaki listede belirtilmiştir.


216-8

Geçici Madde 8 – (Ek :5/7/1991-KHK-434/3 md.)(1)

Geçici Madde 9 – (Ek :22/1/2004-5077/1 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan "veteriner" unvanlı kadrolar, "veteriner hekim" olarak değiştirilmiştir.

Halen bu kadrolarda çalışmakta olan personel başka bir işleme gerek olmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kapsama yeni giren idareler

Geçici Madde 10 – (Ek: 1/7/2006-5538/39 md.)

Kapsama yeni giren kamu idare, kurum ve kuruluşları mevcut kadrolarını 31/12/2007 tarihine kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hâle getirir. Tabi olduğu cetveli değişen kamu idare, kurum ve kuruluşları, hiçbir işleme gerek kalmaksızın mevcut cetvellerden çıkarılmış ve ilgili cetvellere eklenmiş sayılır.

2006 yılında kadroların kullanımına ilişkin hususlar

Geçici Madde 11 – (Ek: 1/7/2006-5538/39 md.)

2006 yılında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, açıktan atama izni aranmaksızın boş kadrolarına (işçi kadroları hariç) yapacakları açıktan atama sayıları ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu kadrolara yapacakları nakil sayıları toplamı, bu idarelerin 2005 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde seksenini aşamaz. Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atama sayısı ise 2005 yılında ayrılan (TUS ve DUS eğitiminden ayrılanlar hariç) araştırma görevlilerinin yüzde yüzünü aşamaz. Bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayacak idareler için ilave yirmibirbin adet açıktan atama izni verilebilir. Söz konusu ilave sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi hâlinde bu toplam sayının bir kısmının rezerv tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan onayı ile belirlenir.

Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca araştırma görevlisi veya asistan kadrolarına, yükseköğretim kurumları öğretim üyeliklerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun uyarınca ihdas edilen iç denetçi ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına yapılacak atamalar ile hâlen Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalışan ve Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına nakilleri, birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir.

 

 

——————————

(1)  Bu madde, 434 sayılı KHK’nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 26/12/1991 tarihli ve 3767 sayılı Kanunda yer almadığı için metinden çıkarılmıştır.


216-9

 

Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kurumların ve (II) sayılı cetvelde yer almayan özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının serbest memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile diğer kamu idare ve kurumlarından yapacakları memur nakil sayıları toplamı (4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri hariç) ile bunların kullanımı ve diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 12 – (Ek: 21/2/2013-6428/21 md.)

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları hariç, diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından bağlı olunan bakanlığa veya aynı bakanlığa bağlı diğer kuruluşlara 2012 yılında nakil suretiyle giden personel sayısı, ilgili kamu idaresi için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınır.

Geçici Madde 13 – (Ek: 22/2/2018-7100/32 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman” kadrolarında bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

Yürürlük:

Madde 15 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin,

a) 5, 7 ve 9 ncu maddeleri 1/1/1985 tarihinde,

b) 4 ve 13 ncü maddeleri her kurum ve kuruluş için ihdas edilen kadroların yürürlüğe girdiği tarihte,

c) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme:

Madde 16 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


216-10

 

t

 

13/12/1983 TARİHLİ VE 190 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1) 26/12/1991 tarihli ve 3767 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin, Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 6.6.1991 tarih ve 3755 sayılı Kanunda belirtilen süre sonuna kadar devam eder.

2) 1/6/1994 tarihli ve 3993 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi:

Madde 4 – Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanı saymanlık yetkisini haizdir.

 

3) 24/11/1994 tarihli ve 4048 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – 3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversitesi Merkez Teşkilatı için ihdas edilen idari kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer almayan ekli 1 sayılı listedeki kadrolar anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

4) 28/2/1995 tarihli ve 4081 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlükleri ile bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarından 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi gereğince iptal edilmiş bulunanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksazın ihdas edilmiş ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

5) 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun geçici maddesi:

GEÇİCİ MADDE 2 – Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

 

(V) SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR

                     Sınıfı                  Unvanı                         Derecesi                          Adedi

                      GİH                   Memur                               9                                2.000

 

Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne bağlı kalınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve


216-11

 

derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usûl ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

 

6) 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun geçici maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1 – Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(V) SAYILI CETVEL

                         Sınıfı                    Unvanı                   Derecesi                    Adedi

                         GİH                     Memur                         9                          2.000

 

Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

7) 24/4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi:

MADDE 4 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünde "YH - Yardımcı Hizmetler Sınıfı" olarak yer alan "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadroların sınıfı "EMH - Emniyet Hizmetleri Sınıfı" olarak değiştirilmiştir.

 

8) 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1 – Aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

 

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(V) SAYILI CETVEL

                         Sınıfı                    Unvanı                   Derecesi                    Adedi

                         GİH                     Memur                         9                          2.000

 

Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.


216-12

 

9) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası:

(5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına ihdas edilmiş kadrolardan boş olanlar iptal edilmiş ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinden çıkarılmıştır.

 

10) 8/8/2011 tarihli ve 648 sayılı KHK’nin 62 nci maddesi:

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.

İptal fıkra: (Anayasa Mahkemesi’nin 29/11/2012 tarihli ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı Kararı ile.)(1)

11) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 96 ncı maddesi:

MADDE 96- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Diplomasi Akademisi Başkanı, Büyükelçi” kadrosunun unvanı “Diplomasi Akademisi Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait bölümünde yer alan Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı şeklinde değiştirilmiş ve 17/8/2011 tarihi itibarıyla anılan kadrolarda bulunanlar dâhil, bu maddenin yayımı tarihinde bu kadrolarda bulunanlar ilgisine göre Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.

12) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi:

MADDE 23 – 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış olan atıflar Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmış sayılır.

 

 

——————————

(1)  Sözkonusu İptal Kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı 2/4/2013 tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.


217

 

13) 19/4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 5 inci maddesi:

MADDE 5 – 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Bilecik Üniversitesine yapılmış olan atıflar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yapılmış sayılır.

 

14) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi:

MADDE 33 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmüfettişi” olarak değiştirilmiştir.

 

15) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası:

MADDE 22 – (5) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele İnsan Hakları Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.

 

16) 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri:

MADDE 22 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı”na ait kadrolardan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7); Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8); Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9); Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10); Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12); Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) ve Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.(1)

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)  Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


218

 

17) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 101 inci maddesi:

MADDE 101 – (1) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(1)

(2) Birinci fıkrada ihdas edilen kadrolar için yapılacak atamalarda 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

(3) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 104 üncü maddesiyle değişik 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)  sayılı cetvelin Adalet  Bakanlığına ait bölümü taşra teşkilatı kadrolarından 12 nci dereceli serbest bulunan 400 adet memur unvanlı kadronun yardımcı hizmetler (YH) sınıfı, genel idare hizmetleri (GİH) sınıfı olarak değiştirilmiştir.

 

18) 2/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi:

MADDE 49- Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Yargıtay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin, (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait bölümüne; ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek l90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)  Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(2)  Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak  12/12/2014 tarihli ve 29203 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

 


218-1

 

190 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

190 sayılı KHK’nin değişen

veya yürürlükten kalkan maddeleri

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

KHK/434

9, Geçici Madde 8

8/7/1991

11

1/1/1992

3767

9

31/12/1991

3837

Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek (I) sayılı Cetvel

11/7/1992

KHK/496

Ek Madde 3, Ek (I) sayılı Cetvel

18/8/1993

3993

Ek Madde 4, Ek (I) sayılı Cetvel

6/6/1993

4048

Ek Madde 2

2/12/1994

4081

Ek (I) sayılı Cetvel

8/3/1995

5077

Geçici Madde 9

29/1/2004

5272

2, 5, 11

24/12/2004

5335

8

27/4/2005

5467

Ek Madde 5, Ek Madde 6,

İşlenemeyen Hüküm

17/3/2006

5538

2, 4, 11, Ek Madde 7, Geçici Madde 10, Geçici Madde 11

12/7/2006

5662

Ek Madde 8, İşlenemeyen Hüküm

29/5/2007

5757

İşlenemeyen Hüküm

8/5/2008

5765

Ek Madde 9, Ek Madde 10, İşlenemeyen Hüküm

31/5/2008

5979

Ek Madde 11

10/4/2010

6005

Ek Madde 12

21/7/2010

6111

Ek Madde 13, İşlenemeyen Hüküm

3/3/2011

6218

Ek Madde 14

14/4/2011

KHK/634

Ek (I) sayılı Cetvel

12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

6462

12, Ek Madde 7

3/5/2013

KHK/662

7, 9, İşlenemeyen hüküm

2/11/2011

6253

3

18/12/2011

6287

İşlenemeyen hüküm

11/4/2012

6296

İşlenemeyen hüküm

27/4/2012

6331

İşlenemeyen hüküm

30/6/2012


218-2

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

190 sayılı KHK’nin değişen

veya yürürlükten kalkan maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6332

İşlenemeyen hüküm

30/6/2012

6338

11, Ek Madde 7

1/1/2013

6410

Ek Madde 15

31/1/2013

6428

Ek Madde 7,  Geçici Madde 12, İşlenemeyen hükümler

9/3/2013

Anayasa Mahkemesinin 29/11/2012 tarihli ve

E: 2011/106, K: 2012/192 sayılı kararı

İşlenemeyen Hüküm

(648 sayılı KHK’nin 62 nci maddesi)

(2/4/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra)

2/10/2013

6462

11, Ek Madde 7

3/5/2013

6495

Ek Madde 7

2/8/2013

6545

İşlenemeyen Hüküm

(6545 sayılı Kanunun 101 inci maddesi)

28/6/2014

6562

Ek Madde 16

4/11/2014

6572

İşlenemeyen Hüküm

(6572 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi)

12/12/2014

6639

Ek Madde 17

15/4/2015

6640

Ek Madde 18

23/4/2015

6641

Ek Madde 19

23/4/2015

6745

Ek Madde 20

7/9/2016

KHK/676

3, Ek Madde 7

29/10/2016

6764

Ek Madde 21, Ek (I) sayılı Cetvel

9/12/2016

7100

Ek Madde 22, Ek Madde 23, Geçici Madde 13

6/3/2018

7070

3, Ek Madde 7

8/3/2018

7141

Ek Madde 24

18/5/2018

 


219

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste: (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK(8)

18/7/1984

84/8360

13/8/1984

18488 Mükerrer

Genel düzenleme

KANUN

28/11/1984

3087

6/12/1984

18597

Polis Akademisi

BKK

25/12/1984

84/8916

31/12/1984

18622

Genel olarak kadro değişikliği.

BKK

3/4/1985

85/9352

22/4/1985

18733

Diyanet İşleri Başkanlığı; serbest bırakma.

KANUN(9)

1/5/1985

3188

8/5/1985

18748

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı

BKK

15/6/1985

85/9591

18/6/1985

18788

Tarım Or.Köy.İşl.Bak. ve Bağlı Kur.

BKK

16/7/1985

85/9701

6/9/1985

18860

Maliye ve Gümrük Bakanlığı; serbest bırakma.

BKK(10)

27/9/1985

85/9899

30/9/1985

18884 Mükerrer

Genel olarak Kadro değişikliği bırakma.

 

 

——————————

(1)   Bu listede yeralan “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı” olarak, 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK’nin 54 üncü maddesiyle, değiştirilmiştir.

(2)   Bu listede yeralan “İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi “Türkiye İş Kurumu” olarak, 24/8/2000 tarihli ve 617 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle değiştirilmiştir.

(3)   3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

(4)   20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan Baş İş Müfettişi” unvanlı kadrolar “İş Başmüfettişi” olarak değiştirilmiştir.

(5)   21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele İnsan Hakları Kurumu bölümü olarak eklenmiştir.

(6)   4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, kanuna ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” bölümü olarak eklenmiştir.

(7)   1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş Denetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve sözkonusu cetvelden çıkarılmıştır.

(8)   11/11/1984 tarihli ve 18572 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.

(9)   24/12/1985 tarihli ve 18968 Sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.

(10) 18/12/1985 tarihli ve 18962 sayılı; 16/1/1986 tarihli ve 18990 sayılı Resmî Gazetelerde düzeltmesi vardır.


220

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KANUN(1)

7/11/1985

3238

13/11/1985

18927

Savunma Sanayi Müsteşarlığı; kadro iptal ve ihdası.

KANUN

4/12/1985

3239

11/12/1985

18955

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

KHK

20/4/1986

255

6/5/1986

19099

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

KANUN(2)

21/5/1986

3289

28/5/1986

19120

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

KANUN(3)

28/5/1986

3293

3/6/1986

19126

Telsiz Genel Müdürlüğü

BKK(4)

29/5/1986

86/10698

8/6/1986

19131

Diyanet İşleri Başkanlığı

BKK

19/7/1986

86/10844

10/8/1986

19191

Başbakanlık ile Basın-Yayın Genel Müdürlüğü

KHK

1/9/1986

261

22/9/1986

19229

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile bazı üniversitelerin kadrolarında değişiklik.

BKK(5)

24/9/1986

86/11020

4/10/1986

19241

Mükerrer

Genel olarak Kadro Değişikliği ve serbest bırakma.

BKK

11/11/1986

86/11175

10/12/1986

19307

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak. ile Diyanet İşleri Bşk.

KHK

18/12/1986

266

29/12/1986

19326

Toplu Konut ve Kamu Ort.İd.Bşk.

KHK

6/2/1987

271

2/3/1987

19388

Adalet Bakanlığı; kadro değişikliği.

BKK

11/3/1987

87/11594

25/3/1987

19411

Ankara, Adana, İzmir Büyük Şehir Belediyesi kadroları

KHK

30/3/1987

275

27/4/1987

19443

Başbakanlık

KHK

1/5/1987

279

18/5/1987

19464

Diyanet İşleri Başkanlığı

KANUN

20/5/1987

3368

26/5/1987

19471

Yargıtay Başkanlığı

BKK

14/5/1987

87/11810

10/6/1987

19483

Diyanet İşleri Başkanlığı

KHK

5/5/1987

280

6/7/1987

19509

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

 

——————————

(1) 30/10/1989 tarihli ve 390 sayılı KHK'nin 2 inci maddesi ile "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız: R.G.: 2/11/1989-20330)

(2) 24/1/1989 tarihli ve 356 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ibaresi "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız: R.G.: 2/3/1989 - 20096)

(3)  3/8/1986 tarihli ve 19184  sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.

(4)  21/6/1986 tarihli ve 19141 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.

(5)  2/12/1986 tarihli ve 19299 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.


220-1

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

18/5/1987

281

17/6/1987

19490

Mükerrer

Başbakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı

KHK

11/8/1987

288

1/9/1987

19561

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

BKK

4/6/1987

87/11817

12/6/1987

19485

Ulaştırma Bakanlığı Kadrolarının ihdası ve serbest bırakılması.

BKK

24/8/1987

87/12096

19/10/1987

19609

Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarının ihdası.

BKK

19/9/1987

87/12181

25/10/1987

19615

Genel olarak kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

KHK

11/9/1987

290

26/10/1987

19616

Yüksek Seçim Kuruluna ait kadro ihdası.

KHK

17/9/1987

293

23/10/1987

19613

Adalet Bakanlığı kadro ilavesi.

KHK

8/12/1987

298

22/12/1987

19672

Simel Limited Şt. kadrolarının iptali; İller Bankası Genel Müdürlüğü kadrolarının ihdası.

KHK

4/1/1988

307

14/1/1988

19694

Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kadro ihdası ve iptali.

BKK

11/3/1988

88/1274

29/3/1988

19769

İçişleri Bakanlığı

KHK

4/4/1988

320

6/6/1988

19834

Milli Piyango İdaresi Gen. Md.

KHK

13/5/1988

325

10/6/1988

19838

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

BKK

28/5/1988

88/12998

15/6/1988

19843

Adalet Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

BKK

30/5/1988

88/13006

16/6/1988

19844

DPT kadro değişikliği.

BKK

4/7/1988

88/13131

7/8/1988

19892

Dışişleri Bakanlığı

BKK

21/9/1988

88/13328

30/10/1988

19974

Maliye ve Gümrük Bakanlığı

BKK

26/9/1988

88/13359

31/10/1988

19975

Tapu ve Kadastro Genel Md.

KHK

6/8/1988

340

8/11/1988

19983

Bağ-Kur Genel Md.

KHK

3/11/1988

348

14/11/1988

19989

Adalet Bakanlığı

BKK

30/9/1988

88/13407

18/12/1988

20023

Genel

KHK

23/12/1988

351

30/12/1988

20035

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı

KHK

24/1/1989

356

2/3/1989

20096

Mükerrer

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Md. Merkez teşkilatı ile Gençlik ve Spor  Gen. Md. merkez teşkilatına kadro ihdası.


220-2

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

27/1/1989

357

2/3/1989

20096

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, kadro ihdası ve iptali.

KHK

27/2/1989

358

9/3/1989

20103

Gaziantep Üniversitesine, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

KHK

17/3/1989

364

23/3/1989

20117

Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı kadro ihdas ve iptali.

KHK

14/4/1989

367

4/5/1989

20158

Adalet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kadro ihdası ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Merkez Teşkilatında ihdas edilen kadro ünvanında değişiklik.

KHK

12/5/1989

368

4/6/1989

20195

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri  Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi'ne ait kadro iptal ve ih dası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait kadro iptali ve  YÖK Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, İstanbul Üniver sitesi'ne ait kadro ihdası.

BKK

30/6/1989

89/14324

2/8/1989

20240

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

KHK

31/5/1989

372

31/8/1989

20268

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası ve kadro değişikliği.

BKK

3/8/1989

89/14390

11/8/1989

20249

Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale İl Özel İdare Mü dürlüklerine kadro ihdası.

BKK

4/8/1989

89/14404

22/8/1989

20260

Ege Üniversitesine ait kadrolarda değişiklik yapılması ve bazı kadroların serbest bırakılması.

KHK

4/8/1989

377

11/8/1989

20249

İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlı ğı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Mü dürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü kadrolarının iptali ve aynı kuruluşlara kadro ihdası.

BKK

30/8/1989

89/14482

14/9/1989

20282

Sağlık Bakanlığına ait kadro değişikliği.


220-3

KHK                                                                                                        

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

22/8/1989

378

8/11/1989

20336

Yargıtay Başkanlığına ait kadro ihdası.

KHK

13/9/1989

379

6/11/1989

20334

Kültür Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK

4/10/1989

382

2/11/1989

20330

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

KHK

23/10/1989

384

3/11/1989

20331

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

23/10/1989

385

3/11/1989

20331

Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

27/10/1989

388

6/11/1989

20334

GAP İdaresi Başkanlığına ihdas edilen kadrolar (15 yıl süreli).

BKK

29/9/1989

89/14605

8/11/1989

20336 Mükerrer

Genel olarak kadro değişikliği ve Kur. serbest bırakılması.

KHK

29/10/1989

389

9/11/1989

20337

Çevre Müsteşarlığına ait kadro ihdası.

KHK

7/12/1989

395

28/12/1989

20386

Sağlık Bakanlığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

KHK

6/12/1989

396

29/12/1989

20387

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait Kadrolardan iptal, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına kadro ihdası.

BKK

14/2/1989

89/14886

15/2/1990

20434

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kadrolarında iptal ve ihdas.

KHK

30/11/1989

392

16/2/1990

20435

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kadrolarında iptal ve  ihdas.

KHK

16/1/1990

406

6/4/1990

20484

Başbakanlık kadrolarında iptal ve ihdas.

KHK

8/3/1990

407

16/3/1990

20463

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı kadrolarında iptal ve ihdas; Kültür Bakanlığının merkez teşkilatı kadro iptali; Anayasa Mahkemesi Başkanlığına kadro ihdası; Çevre Müsteşarlığına kadro ihdası.

BKK

8/3/1990

90/224

7/4/1990

20485

Dışişleri Bakanlığı kadrolarında değişiklik.

KHK

13/3/1990

409

10/4/1990

20488

Çevre Müsteşarlığına kadro ihdası.

KHK

25/3/1990

411

13/4/1990

20491

Mükerrer

Turizm Bakanlığı kadrolarında iptal ve ihdas.

KHK

9/4/1990

412

10/4/1990

20488

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kadro ihdası.

KHK

9/4/1990

413

10/4/1990

20488

Olağanüstü Hal Bölgesine kadro ihdası.

KHK

9/4/1990

414

10/4/1990

20488

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kadrolarında iptal, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına kadro ihdası.

220-2


220-4

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

9/4/1990

418

11/4/1990

20489

(V) sayılı cetvel ve 20.000 (yirmibin) adet GİH sınıfı kadro ihdası.

KHK

12/4/1990

420

13/4/1990

20491

Mükerrer 

İçişleri Bakanlığı kadrolarında iptal ve Emniyet Müdürlüğü kadrolarında iptal ve ihdas.

KHK

19/4/1990

422

20/4/1990

20498

Mükerrer

Kadın Statüsü ve Sorunları Başkanlığına kadro ihdası.

KHK

13/4/1990

423

13/4/1990

20491

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına kadro ihdası.

KANUN

16/5/1990

3647

18/5/1990

20522

Mükerrer

İçişleri, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm Bakanlıkları; Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Batman İl Özel İdare Müdürlüğü, Şırnak İl Özel İdare Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

BKK

26/6/1990

90/576

30/6/1990

20564

İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının taşra teşkilatına kadro tahsisi.

BKK

18/8/1990

90/797

6/9/1990

20627

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür lüğüne ait kadro ihdası.

BKK

19/8/1990

90/798

7/9/1990

20628

Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Per sonel Başkanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişiklikleri.

BKK

28/8/1990

90/816

8/9/1990

20629

Kültür Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

31/8/1990

90/873

1/10/1990

20652

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/977

21/10/1990

20672

Adalet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kadrolarında değişiklik.

KANUN

25/10/1990

3670

28/10/1990

20679

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.


220-5

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

27/9/1990

90/987

8/11/1990

20689

Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Atom Ener jisi Ku-rumu, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlıkları ile Emniyet, Orman, Hudut ve Sahiller Sağlık ve Telsiz Genel Müdürlüklerine ait kadro değişiklikleri.

BKK

19/8/1990

90/840

9/11/1990

20690

Turizm Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/957

9/11/1990

20690

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/979

10/11/1990

20691

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul başkanlıkları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Üniversitelere ait kadro değişiklikleri.

BKK

31/8/1990

90/844

11/11/1990

20692

Diyanet İşleri Bşk.’lığına ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/952

11/11/1990

20692

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/956

11/11/1990

20692

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/964

11/11/1990

20692

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/973

11/11/1990

20692

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/974

11/11/1990

20692

Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/976

11/11/1990

20692

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve Maden Tetkik ve Arama, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Petrol İşleri, Emekli Sandığı Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/978

11/11/1990

20692

İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/980

12/11/1990

20693

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ile Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

 


220-6

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

27/9/1990

90/982

12/11/1990

20693

İçişleri Bakanlığı ve İnönü Üniversitesine ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/985

12/11/1990

20693

Çevre Müsteşarlığı ile Anayasa Mahkemesi, GAP İdaresi Başkanlıkları, Vakıflar, Basın Yayın ve Enformasyon, Darphane ve Damga Matbaası, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerine ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/989

12/11/1990

20693

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/992

12/11/1990

20693

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına ait kadro değişikliği.

KANUN

22/11/1990

3682

29/11/1990

20710

Adalet Bakanlığına kadro ihdası.

BKK

21/9/1990

90/1202

14/12/1990

20725

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

19/9/1990

90/1203

17/12/1990

20728

DPT Müsteşarlığı ile TODAİE Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

KANUN

16/1/1991

3699

24/1/1991

20765

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere İstanbul ve Marmara Üniversitelerine ait kadro ihdası.

BKK

25/1/1991

91/1433

8/2/1991

20780

Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

27/9/1990

90/1085

16/2/1991

20788

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

29/9/1990

90/1088

19/2/1991

20791

Sayıstay Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

28/11/1990

90/1206

20/2/1991

20792

(V) sayılı cetvelde yeralan bazı kadroların, 78 sayılı KHK'nin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmesi.

BKK

4/3/1991

91/1519

12/3/1991

20812

Diyanet İşleri Başkanlığına ait kadro değişikliği.

KANUN(1)

6/3/1991

3701

22/3/1991

20822

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ait Kadroların iptal ve ihdası.

KANUN

14/3/1991

3703

23/3/1991

20823

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

 

——————————

(1)  28/3/1991 tarihli ve 20828 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.


220-7

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KANUN

20/3/1991

3704

24/3/1991

20824

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına ait kadro iptali ve Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait kadro ihdası.

BKK

1/5/1991

91/1765

13/5/1991

20870

Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan lığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

28/3/1991

91/1663

17/5/1991

20874

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

12/5/1991

91/1781

22/5/1991

20878

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

23/5/1991

91/1820

1/6/1991

20888

İçişleri Bakanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

30/5/1991

3749

5/6/1991

20892

Yargıtay Başkanlığına ait kadro ihdası.

BKK

8/7/1991

91/19862

3/7/1991

20938

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

16/7/1991

91/2007

4/8/1991

20950

Turizm Bakanlığına kadro tahsisi.

BKK

31/7/1991

91/2035

8/8/1991

20954

Maliye ve Gümrük,Milli Eğitim,Sağlık Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

KHK

17/7/1991

436

14/8/1991

20960

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

17/7/1991

437

14/8/1991

20960

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

9/8/1991

443

21/8/1991

20967

Çevre Müsteşarlığı kadroları çıkarılmış, Çevre Bakanlığı bölümü eklenerek kadrolar ihdas edilmiştir.

KHK

7/8/1991

441

9/8/1991

20955

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.


220-8

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

7/8/1991

442

9/8/1991

20955

Orman Bakanlığına kadro ihdas ve iptali.

KANUN

28/8/1991

3760

7/9/1991

20984

İçişleri, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sana yi ve Ticaret, Kültür,Turizm Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro, Emniyet,Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme, Köy Hizmetleri,  İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlükleri ile Bartın İl Özel İdare Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

KHK

19/8/1991

448

10/9/1991

20987

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait kadro ihdası.

BKK

23/8/1991

91/2119

11/9/1991

20988

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kadro tahsisi.

BKK

28/8/1991

91/2193

4/9/1991

20991

Diyanet İşleri Başkanlığına ait kadro değişikliği.

KHK

13/9/1991

455

18/9/1991

20995

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

28/8/1991

454

30/9/1991

21007

Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

BKK

7/10/1991

91/2319

20/10/1991

21027

Başbakanlık, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlükleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

BKK

28/10/1991

91/2402

20/11/1991

21057

Üniversitelere ait kadro değişiklikleri.

BKK

27/9/1991

91/2344

9/11/1991

21046

Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Üniversitelere ait kadro değişikliği.

KHK

13/12/1991

468

24/12/1991

21091

Kültür Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

20/12/1991

471

3/1/1992

21110

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

23/12/1991

474

6/1/1992

21103

Dışişleri Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK

27/12/1991

475

10/1/1992

21107

Başbakanlık Merkez Teşkilatına ait kadro ihdası.

BKK

30/12/1991

91/2587

23/1/1992

21120

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına ait kadro ihdası.


220-9

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK(1)

27/1/1992

480

27/1/1992

21124

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığına ait kadro ihdası.

BKK

16/1/1992

92/2637

6/2/1992

21134

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kadro tahsisi.

KANUN(2)

27/2/1992

3781

6/3/1992

21163

Emniyet  Genel  Müdürlüğüne  ait  kadro ihdası.

BKK

19/2/1992

92/2745

6/3/1992

21163

Başbakanlığa ait kadro değişikliği.

BKK

23/2/1992

92/2769

21/3/1992

21178

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

KANUN

30/4/1992

3797

12/5/1992

21226

Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KANUN

21/5/1992

3800

4/6/1992

21248

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KANUN

27/5/1992

3806

3/6/1992

21247

Mükerrer

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara ait kadro ihdası.

KANUN

17/6/1992

3814

3/7/1992

21273

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KANUN

24/6/1992

3823

3/7/1992

21273

Sağlık Bakanlığına ait kadro ihdası. (280 Sayılı KHK ile ihdas edilen kadroların değiştirilerek kabulü.)

KANUN

25/6/1992

3825

11/7/1992

21281

Adalet Bakanlığına ait kadro ihdası.

KANUN(3)

3/7/1992

3837

11/7/1992

21281

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile çeşitli üniversitelere ait kadro ihdası.

BKK

11/7/1992

92/3259

31/7/1992

21301

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

11/7/1992

92/3292

20/8/1992

21321

Başbakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait kadro tahsisi.

 

 

——————————

(1)  Bu kadrolar; 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla iptal edilmiş olup, anılan Kanunla yeni kadrolar ihdas edilmiştir.

(2) Bu kadrolar, 23/6/1992 tarih ve 21263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanın onayı ile değiştirilmiştir.

(3)  3837 Sayılı Kanun ile ihdas edilen kadrolar, 15/7/1992 tarihli ve 21285 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. (1/8/1992 tarihli ve 21302 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.)


220-10

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

27/7/1992

92/3312

5/9/1992

21336

T.C. Ziraat Bankası, Etibank, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Devlet Malzeme Ofisi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

BKK

6/8/1992

92/3347

4/9/1992

21335

Yargıtay Başkanlığına (V) sayılı cetvelden kadro tahsisi.

BKK

6/8/1992

92/3361

4/9/1992

21335

Adalet Bakanlığına ait kadro ihdası ile (V) sayılı cetvelde yer alan kadrodan 310 adedinin tahsisi.

BKK

17/9/1992

92/3548

9/11/1992

21400

Mükerrer

Genel olarak kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

BKK(1)

24/9/1992

92/3577

25/11/1992

21416

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ait kadro tahsisi.

KANUN

19/11/1992

3843

27/11/1992

21418

Yüksek öğretim kurumlarına ait kadro ihdası.

BKK

20/11/1992

92/3863

8/1/1993

21459

Danıştay Başkanlığına ait kadro ihdası.

BKK

4/2/1993

93/4136

29/4/1993

21566

(V) sayılı cetvelde yeralan kadrolardan değiştirilmek suretiyle başbakanlığa kadro tahsisi.

BKK

27/2/1993

93/4170

12/4/1993

21550

(V) Sayılı cetvelde yeralan kadrolardan Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne kadro tahsisi.

BKK

20/5/1993

93/4445

30/5/1993

21596

Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı'na ait kadro değişikliği.

BKK

12/6/1993

93/4533

26/6/1993

21619

Başbakanlığa (V) sayılı cetvelden kadro tahsisi.

 

 

 

 

——————————

(1)  Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna ait kadrolar, 1/6/1994 tarihli ve 3993 sayılı Kanunla iptal edilmiştir.


220-11

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

21/6/1993

93/4583

27/6/1993

21620

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

KHK

2/7/1993

484

13/7/1993

21636

Mükerrer

Maliye Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

2/7/1993

485

13/7/1993

21636

Mükerrer

Gümrük Müsteşarlığına kadro ihdası.

BKK

27/7/1993

93/4676

15/8/1993

21669

(V) sayılı cetvelde yer alan kadrolardan bir kısmının, unvan ve derece değişikliği yapılarak Üniversitelere tahsisi.

KHK

10/8/1993

491

19/8/1993

21673

Denizcilik Müsteşarlığına ait kadro ihdası.

KHK(1)

13/8/1993

496

18/8/1993

21672

Maliye Bakanlığı, Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerine ait kadro ihdası.

KHK(2)

20/8/1993

502

6/9/1993

21690

İnsan Hakları Teşkilatına ait kadro ihdası.

BKK(3)

18/8/1993

93/4771

10/9/1993

21694

Çevre Bakanlığı ile Milli Piyango İdaresine ait kadro değişikliği.

KHK

10/8/1993

494

9/9/1993

21693

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK

12/8/1993

505

9/9/1993

21693

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait kadro iptal ve  ihdası.

BKK

11/8/1993

93/4744

11/9/1993

21695

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Gn. Md.’ne ait bazı kadroların iptali ve Adapazarı Şeker Fabrikası ile Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'ye kadro ihdası.

KHK

16/8/1993

514

13/9/1993

21697

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsşarlığına ait kadro ihdası. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu Başkanlığına ait kadro  iptali.

KHK(4)

20/8/1993

503

14/9/1993

21698

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

18/8/1993

517

15/9/1993

21699

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

 

——————————

(1) 21/8/1993 tarihli ve 21675 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.

(2) Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarihli ve E.1993/39, K.1993/37 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.

(3) 2/11/1993 tarihli ve 21476 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.

(4) Bu kadrolar, 1/12/1993 tarihli ve 3917 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 503 sayılı KHK, 4/6/1994 günü yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir. (R.G.: 4.12.1993 - 21778)


220-12

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

23/8/1993

518

16/9/1993

21700

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına ait kadro ihdası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait kadro iptali.

KHK

18/8/1993

520

16/9/1993

21700

Adalet Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK

10/8/1993

511

16/9/1993

21700

Mükerrer

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ait kadrolar.

KHK

3/9/1993

508

16/9/1993

21700

Mükerrer

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına kadro ihdası.

KHK

20/8/1993

516

16/9/1993

21700

Mükerrer

Maliye Bakanlığna ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

10/9/1993

524

17/9/1993

21701

Adalet Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

BKK

30/9/1993

93/4860

19/10/1993

21733

Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK(1)

30/9/1993

93/4865

24/10/1993

21738

Genel olarak Kadro değişikliği, iptali ve serbest bırakılması.

BKK

12/10/1993

93/4919

9/11/1993

21753

Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kadro değişikliği.

KANUN

1/12/1993

3917

8/12/1993

21782

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

KANUN

1/12/1993

3918

8/12/1993

21782

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

BKK

10/12/1993

93/5106

31/12/1993

21805

Bazı üniversitelerin öğretim elemanlarına ait saklı kadroların serbest bırakılması.

BKK

31/1/1994

94/5303

26/2/1994

21861

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ait kadro değişikliği.

BKK

1/5/1994

94/5563

18/5/1994

21938

Başbakanlık, Başbakanlık Döner Sermaye, Devlet Personel Başkanlığına ait kadro değişikliği.

KHK(2)

18/5/1994

528

20/5/1994

21939

Mükerrer

Adalet Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK(2)

18/5/1994

529

20/5/1994

21939

Mükerrer

Adalet Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

 

——————————

(1)  27/11/1993 tarihli ve 21771 sayılı Resmî Gazete'de düzeltmesi vardır.  

(2) Bu kadrolar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarihli ve E.1994/54, K.1994/49 sayılı; 8/7/1994 tarihli tarihli ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı; 21/7/1994 tarihli ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı kararları ile iptal edilmiştir.


220-13

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK(1)

30/5/1994

530

6/6/1994

21952

2.Mükerrer

Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait kadroların iptali ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kadro ihdası.

BKK

18/5/1994

94/5621

5/7/1994

21981

Gümrük Müsteşarlığına ait kadro değişikliği.

BKK

18/5/1994

94/5622

5/7/1994

21981

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na ait Kadro iptali.

KANUN

1/6/1994

3993

6/6/1994

21952

Galatasaray Üniversitesine ait kadro ihdası.

KHK(2)

2/6/1994

534

3/6/1994

21949

Mükerrer

Dış Ticaret Müsteşarlığına ait kadro ihdası.

KHK

2/6/1994

535

3/6/1994

21949

Mükerrer

Hazine Müsteşarlığına ait kadro ihdası.

KHK(2)

2/6/1994

536

8/6/1994

21954

Mükerrer

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığına ait Kadro iptal ve ihdası.

BKK

27/12/1993

93/5220-A

23/6/1994

21969

Milli Eğitim Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

18/5/1994

94/5690

23/6/1994

21969

Üniversitelere ait kadro değişikliği.

KHK

19/6/1994

540

24/6/1994

21970

Mükerrer

DPT Müsteşarlığına ait kadro ihdası.

KHK

19/6/1994

543

24/6/1994

21970

Maliye Bakanlığına ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

19/6/1994

544

24/6/1994

21970 Mükerrer

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına ait kadro ihdası.

KHK

19/6/1994

542

30/6/1994

21976

Mükerrer

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

BKK

18/5/1994

94/5680

6/7/1994

21982

Fırat Üniversitesi'ne ait kadro değişikliği.

BKK

31/8/1994

94/5943

7/9/1994

22044

Denizcilik Müsteşarlığına ait kadro değişikliği.

BKK

4/8/1994

94/5953

24/9/1994

22061

Sağlık Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

26/8/1994

94/6042

26/10/1994

22093

Atatürk Üniversitesine ait kadro değişikliği.

BKK

1/9/1994

94/6112

3/11/1994

22100

Ulaştırma Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

12/9/1994

94/6104

4/11/1994

22101

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

 

——————————

(1) Bu kadrolar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarihli ve E.1994/54, K.1994/49 sayılı; 8/7/1994 tarihli tarihli ve E.1994/55, K.1994/50 sayılı; 21/7/1994 tarihli ve E.1994/63, K.1994/60-2 sayılı kararları ile iptal edilmiştir.

(2)  Bu kadrolar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarihli ve E.1994/56, K.1994/51; E.1994/57, K.1994/52; E.1994/58, K.1994/53 sayılı kararlarıyla iptal edilmiştir.


220-14

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KANUN

24/11/1994

4046

27/11/1994

22124

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

24/11/1994

4048

2/12/1994

22129

3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile çeşitli üniversitelere ihdas edilen kadrolar içinde ayrıntılı olarak gösterilmeyen Sakarya üniversitesine ait kadroların eklenmesi.

BKK

20/9/1994

94/6167

8/12/1994

22135

 

Genel olarak kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

KANUN

7/12/1994

4053

11/12/1994

22138

Yargıtay Başkanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

8/12/1994

4055

11/12/1994

22138

Danıştay Başkan lığına Kadro İhdası.

KANUN

28/12/1994

4065

30/12/1994

22157

Sağlık Bakanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

16/2/1995

4068

19/2/1995

22207

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait kadro ihdası.

KANUN

28/2/1995

4081

8/3/1995

22221

Milli Eğitim ve Çevre Bakanlıklarına ait kadro ihdası.

KANUN

3/5/1995

4107

6/5/1995

22279

Ulaştırma Bakanlığı'na ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

3/6/1995

550

6/6/1995

22305

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara ait Kadro İhdası.

BKK(1)

26/6/1995

95/7270

13/10/1995

22432

Başbakanlık, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği.

BKK

17/7/1995

95/7136

23/8/1995

22383

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

18/9/1995

95/7339

19/10/1995

22438

Mükerrer 

Genel olarak, kadro değişikliği ve serbest bırakma.

BKK

3/5/1996

96/8122

14/5/1996

22636

Genel olarak kadro değişikliği.

BKK

28/5/1996

96/8234

4/6/1996

22656

Boğaziçi Üniversitesine ait kadro değişikliği.

KANUN

17/10/1996

4199

27/10/1996

22800

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına ait kadro iptal ve ihdası.

KANUN

24/10/1996

4200

28/10/1996

22801

İçişleri Bakanlığı Taşra teşkilatına kadro ihdası.

 

——————————

(1)  18/10/1995 tarihli ve 22437 sayılı Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.


220-15

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KANUN

24/10/1996

4201

28/10/1996

22801

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

BKK

30/9/1996

96/8631

10/11/1996

22813

Mükerrer 

Genel olarak kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

KANUN

13/11/1996

4208

19/11/1996

22822

Mali Suçları, Araştırma Kurulu Başkanlığına ait kadro ihdası.

KHK

25/3/1997

571

30/5/1997

23004

Mükerrer

Özürlüler İdaresi Başkanlığına ait kadro ihdası.

BKK

11/8/1997

97/9778

16/8/1997

23082

Başbakanlığa ait kadro değişikliği.

BKK

7/8/1997

97/9796

22/8/1997

23088

Turizm Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

2/9/1997

97/9927

12/9/1997

23108

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

30/9/1997

97/10073

16/10/1997

23142

Mükerrer

Genel olarak kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

 BKK

19/1/1998

98/10536

27/1/1998

23243

Başbakanlığa ait kadro değişikliği.

KANUN

3/4/1998

4359

4/4/1998

23307

Milli Eğitim Bakanlığına ait Kadro iptal ve ihdası.

BKK

19/5/1998

98/11279

29/6/1998

23387

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Tapu ve Kadast ro Gen.Müd., Devlet Meteoroloji Gn.Müd., Ulaştırma Bakanlığı,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, SHÇEK Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Y.Öğr.Kredi ve Yurt. Kur. Gn. Md., SSK Genel Müdürlüğü, Bağ.-Kur.. Genel Müdürlüğü, M.T.A.Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ihdas edilen kadro ünvanlarında değişiklik.

BKK

17/6/1998

98/11317

5/7/1998

23393

Özürlüler İdaresi Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

31/7/1998

98/11461

15/8/1998

23434

Sağlık Bakanlığına ait kadro değişikliği.


220-16

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

BKK

17/7/1998

98/11575

3/9/1998

23452

İçişleri Bakanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

6/8/1998

98/11621

25/9/1998

23474

Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kadro değişiklikleri.

BKK

8/9/1998

98/11704

1/1/1998

23480

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

29/9/1998

98/11870

14/11/1998

23523

Mükerrer

Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara ait kadro değişikliği ve serbest bırakılması.

BKK

8/3/1999

99/12545

23/3/1999

23648

Özürlüler İdaresi Başkanlığına ait Kadro değişikliği.

BKK(1)

27/1/1999

99/12346

18/4/1999

23670

Başbakanlığa ait kadro değişikliği.

BKK

13/4/1999

99/12691

7/5/1999

23688

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

9/4/1999

99/12748

20/5/1999

23700

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK

11/5/1999

99/12851

30/5/1999

23710

Mükerrer

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına ait kadro değişiklikleri.

BKK

11/6/1999

99/12972

9/7/1999

23750

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait kadro değişikliği.

BKK

11/6/1999

99/12973

10/7/1999

23751

Sağlık Bakanlığına ait kadro değişikliği.

KANUN

26/8/1999

4448

29/8/1999

23801

Yüksek Seçim Kuruluna ait kadro iptal ve ihdası.

BKK

5/8/1999

99/13212

14/9/1999

23816

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

KHK

14/9/1999

576

23/9/1999

23825

İçişleri Bakanlığına Kadro tahsisi.

BKK

26/8/1999

99/13289

28/9/1999

23830

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK(2)

27/9/1999

99/13516

10/11/1999

23872

Mükerrer

Genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların serbest bırakılması, değiştirilmesi ve iptali.

 

 

——————————

(1)  18/5/1999 tarihli ve 23699 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de düzeltmesi vardır.

(2)  Bu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi için 10/11/1999 tarihli ve 23872 Mükerrer sayılı Resmî Gazeteye bakınız.


220-17

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

15/11/1999

583

22/11/1999

23884

Mükerrer

Başbakanlık Merkez Teşkilatına kadro eklenmesi.

KHK

3/12/1999

584

9/12/1999

23901

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Bağkur Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Düzce İl Özel İdaresi, Kocaeli İl Özel İdaresine ait kadro ihdası.

KHK

15/11/1999

581

1/11/1999

23863

Başbakanlık Merkez Teşkilatına kadro eklenmesi.

BKK

30/9/1999

99/13767

30/12/1999

23922

Akdeniz, Atatürk, Boğaziçi, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gaziantep, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Marmara, Mimar Sinan, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Trakya, Uludağ, Yüzüncı Yıl, Harran, Çanakkale 18 Mart, Süleyman Demirel, Mersin, Niğde, Pamukkale, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Dumlupınar, Abant İzzet Baysal, Mustafa Kemal, Afyon Kocatepe, Kafkas, Gaziosmanpaşa, Muğla, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Osmangazi, Galatasaray Üniversiteleri ile İzmir ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitülerine ait kadroların serbest bırakılması, dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi ve boş kadroların unvan ve derecelerin değiştirilmesi.

KHK

8/10/1999

586

27/12/1999

23913

Mükerrer

İçişleri Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK

15/11/1999

583

27/11/1999

23884

Mükerrer

Başbakanlık Merkez teşkilatına kadro ihdası.

KANUN

27/1/2000

4502

29/1/2000

23948

Telsiz Genel Müdürlüğü’ne ait kadroların çıkarılması ve Telekomünikasyon Kurumuna kadro ihdası.


220-18

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

21/1/2000

594

27/3/2000

24002

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KANUN

2/6/2000

4574

13/6/2000

24078

Yargıtay Başkanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

2/6/2000

4575

15/6/2000

24080

Danıştay Başkanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

7/6/2000

4576

13/6/2000

24078

Sağlık Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali.

BKK

18/5/2000

2000/696

14/6/2000

24079

Başbakanlığa ait kadro derecelerinin değiştirilmesi.

KHK

18/5/2000

600

14/6/2000

24079

Başbakanlık merkez teşkilatına ait kadro iptal ve ihdası.

KANUN

14/6/2000

4580

27/6/2000

24092

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

20/6/2000

4582

27/6/2000

24092

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

KANUN

27/6/2000

4587

4/7/2000

24099

Avrupa Birliği Bakanlığına ait kadro ihdası.

KHK(1)

2/8/2000

608

25/8/2000

24151

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

3/8/2000

609

23/8/2000

24149

İçişleri Bakanlığına ait kadro iptali.

BKK

17/8/2000

2000/1189

16/9/2000

24172

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

BKK

17/8/2000

2000/1190

16/9/2000

24172

Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KHK

12/7/2000

610

4/10/2000

24190

Mükerrer

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KHK

6/7/2000

613

4/10/2000

24190

Mükerrer

Milli Savunma Bakanlığına ait kadro iptali ve şahsa bağlı kadrolar ile Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve  NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait kadro ihdası.

KHK

24/8/2000

616

4/10/2000

24190

Mükerrer

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına ait kadro ihdası.

KHK

24/8/2000

617

4/10/2000

24190

Mükerrer

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası ve şahsa bağlı kadrolar ile İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali.

——————————

(1) 608 sayılı KHK, 12/4/2001 tarihli ve 4644 sayılı Kanunla değiştirilmek suretiyle kanunlaşmıştır.


220-19

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

Değişiklik Yapan Mevzuatın

Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

Türü

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

KHK

24/8/2000

618

4/10/2000

24190

Mükerrer

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezine ait kadro ihdas ve iptalleri.

KHK

24/8/2000

619

4/10/2000

24190

Mükerrer

Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

KHK(1)

20/9/2000

626

5/10/2000

24191

Başbakanlığa ait kadro iptal ve ihdası.

BKK

19/9/2000

2000/1317

28/10/2000

24214

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ve bunlara ait kadro ihdası.

BKK

28/9/2000

2000/1389

7/12/2000

24257

Genel olarak Kamu Kuruluşlarına ait kadroların; serbest bırakılması, sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilerek serbest bırakılması ve boş kadroların iptal edilmesi, dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi.

BKK

28/9/2000

2000/1654

25/12/2000

24271

Mükerrer

Yüksek Öğretim Kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadroların serbest bırakılması, dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi ve boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

KANUN

11/1/2001

4618

23/1/2001

24296

Sağlık Bakanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

14/2/2001

4627

23/2/2001

24327

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası ve Yargıtay Başkanlığı, Çevre Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

BKK

2/3/2001

2001/2071

17/3/2001

24345

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ait kadrolarda değişiklik yapılması.

KANUN

5/4/2001

4636

13/4/2001

24372

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol. Tesisleri İşletme Başkanlığına ait kadro ihdası.

KANUN

12/4/2001

4644

21/4/2001

24380

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası.

BKK

16/3/2001

2001/2239

26/4/2001

24384

Avrupa Birliği Bakanlığına ait boş kadroların derecelerinin değiştirilmesi.

BKK

5/4/2001

2001/2309

28/4/2001

24386

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait dolu kadroların derecelerinin, boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi.

——————————