3321

 

SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 7/8/1996       No: 96/8510

          Dayandığı Kanunun Tarihi                    : 30/5/1973     No: 1738

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi          : 1/10/1996     No: 22774

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5   Cildi: 35,   S.:

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu gereğince çevre denizlerimizde denizcilerin can ve mal emniyetinin teminine yönelik seyir duyurularının yayımlanması esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Yönetmelik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlıları ile, seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili bakanlıkları ve bunlara bağlı veya özerk kamu tüzel kişileri ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 – Bu Yönetmelik, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

             a) SHOD : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığını,

             b) IALA : Uluslararası Fener Birliğini,

             c) NAVAREA : 16 bölgeden meydana gelen Dünya seyir uyarı sistemi coğrafik deniz alanını (EK-A),

             d) NAVAREA III Saha Koordinatörü : Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinin oluşturduğu bölgenin koordinatörünü,

             e) Tali Saha: Her NAVAREA bölgesinin bir çok ülkeyi kapsayan alt ayrımlarını,

             f) NAVTEX : Denizcilere seyir ile ilgili en son acil bilgilerin, meteorolojik raporların, tehlike mesajlarının özel olarak geliştirilmiş vericiler ve alıcılar vasıtası ile ulaştıran otomatik seyir uyarı teleks sistemini (EK-B)


3322

 

             g) Türkiye Tali Saha NAVTEX Koordinatörü: NAVTEX duyurularının düzenlenmesinden ve yayımlanmasından sorumlu NAVTEX ulusal koordinatörünü,

             h) Hidrografi : Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

             ı) Oşinografi : Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özelliklerini ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

             i) Seyir yardımcıları : Deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyuna tesis ve istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,

             j) Notik yayınlar : Fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları,

             k) Seyir Duyuruları : Denizlerde meydana gelen, gemi seyrini tehlikeye düşüren can ve mal emniyetini doğrudan etkileyen hususlarda denizcilere süratle ulaştırılması için hazırlanan ve yayımlanan bildirileri,

             l) SAR : Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ile sınırları belirlenmiş deniz sorumluluk sahası içinde hava ve deniz vasıtalarının tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması durumunda bu vasıtalardaki şahısların aranması ve kurtarılması işlemini,

             m) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi : Türkiye Denizcilik İşletmesine bağlı olan ve Türkiye sahillerindeki fener, bikın, radyofar ve benzeri seyir yardımcılarını IALA'nın öngördüğü standartlarda kurup işleten kuruluşu,

             ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Seyir Duyurusu Hazırlanması, Yayımı, Yetki ve Sorumluluklar

 

             Seyir Duyurusu Hazırlanmasını Gerektiren Hususlar

             Madde 5 – Denizcilerin can ve mal emniyeti ile seyir güvenliği için tehlikeye teşkil eden hususlar şunlardır:

             a) Seyir yardımcılarındaki önemli arızalar, sönmüş fenerler, çalışmayan kadyofarlar,

             b) Sürüklenen şamandıralar,

             c) Şüpheli cisimler,

             d) Deniz kazaları,

             e) Deniz yangınları,

             f) Seyre tehlikeli batıklar,


3323

 

             g) Rapor edilen sığlıklar,

             h) Yeri değiştirilen seyir yardımcıları,

             ı) Su yollarının tıkanmasına neden olan engeller ile bu su yollarında yedekleme işlemleri,

             i) SAR,

             j) Deniz kirliliği ve deniz kirliliğini önleme, temizleme çalışmaları,

             k) Kablo döşeme ve tamir işlemleri,

             l) Deniz dibi tarama faaliyetleri,

             m) Haritalarda gözükmeyen, seyre tehlikeli hidrografik değişiklikler (yeni mendirek, iskele, rıhtım, barınak),

             n) Denizaltı boru döşeme faaliyetleri,

             o) Araştırma gemileri tarafından çekilen sismik kablo ve benzeri işlemler ile araştırma faaliyetleri,

            p) Seyre tehlike teşkil eden sualtı yapı ve inşaatları,

             r) Seyir duyuruları yayımlayan istasyonların yayımlarında meydana gelen önemli değişiklikler.

             s) Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca çevre denizlerimizde yapılacak atış ve eğitimler,

             ş) Türkiyenin karasuları ve ekonomik bölgesi içerisinde düzenlenen sportif faaliyetler,

             Yukarıda belirtilen hususlar en seri muhabere vasıtaları kullanılarak (EX-C) deki Hidrap mesaj formu ile SHOD'a bildirilir.

             Yetki ve Sorumluluklar

             Madde 6 – SHOD; Türkiye'nin karasularında, içsularda ve çevre denizlerinde, denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kendisine intikal eden 5 inci maddedeki hususlara ilişkin bilgileri değerlendirerek gerekli seyir duyurularını hazırlamakla ve bunları (EK-D)'deki "denizcilere duyuru formu" ile; TRT, Türk Telekominikasyon A.Ş, NAVTEX Koordinatörlüğü ve gerektiğinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile diğer yayım organlarından yayımlatmakla, bu kurum ve kuruluşlar da SHOD'dan intikal ettirilen seyir duyurularını 7 nci maddede belirtilen kendilerine ait yayım organlarından zamanında yayımlamakla yükümlüdürler.

             Yayım Organları

             Madde 7 – 5 inci maddede belirtilen hususların SHOD'a intikal etmesi üzerine SHOD'ca gerekli değerlendirmelerin yapılmasını müteakip;

             a) TRT Radyolarının I. programında,

             b) Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları yayım peryotlarında,

             c) Türkiye NAVTEX istasyonlarında,


3324

 

             d) NAVAREA III Saha Koodinatörlüğünce,

             e) Gerektiğinde Bandırma Deniz Meteoroloji İstasyonunda ve diğer yayım organlarında,

             (EK-E)'deki yayım saati ve frekans cetveline uygun olarak yayımlanır.

             Yayım Esasları

             Madde 8 – Seyir duyuruları aşağıdaki esaslara göre yapılır;

             a) SHOD tarafından yayımlanan seyir duyurularına, NAVTEX Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları ve TRT I radyoları için ayrı ayrı olmak üzere, her takvim yılı başlangıcında bir seri numarası verilir.

             b) Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Ana Ast Komutanlıklar, Üs, Bölge, Deniz Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bölge Komutanlıkları, gemi komutanları ve kaptanları ile diğer denizciler; denizcilerin can ve mal emniyetini doğrudan etkileyebileceğini değerlendirdikleri 5 inci maddede belirtilen hususları en seri vasıta ile SHOD'a bildirir. SHOD tarafından seyir duyurusu yapılmasını müteakip, batimetrik değişiklikler ile ilgili kontrol mesahasına acil ihtiyaç duyulması halinde, SHOD'un teklifi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayı ile hidrografik mesaha gerçekleştirilerek, ilgili haritalara ve notik yayınlara işlenir ve bu husus denizcilere haftalık ilanlar ile duyurulur.

             c) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları; bölgelerinde bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, denizcilik ve balıkçılık dernekleri, sportif amaçlı kulüpler/dernekler ile sürekli koordinasyon içinde bulunarak can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren veya düşürmesi muhtemel olayları tespit edip, süratle denizcilere duyurulmasını sağlamak üzere SHOD'a bildirir ve ayrıca mahalli yayım organları ile de yayımlanması hususunda gerekli tedbiri alırlar.

             d) İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda (b) bendinde belirtilen ve ilgililerce trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında tespit edilen her türlü deniz olayı; trafik kontrol merkezlerine/istasyonlarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına/Bölge Komutanlıklarına, ilgili Liman Başkanlıklarına ve SHOD'a vakit geçirilmeksizin bildirilir.

             e) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı İstanbul ve Çanakkale Boğazı trafik kontrol merkezleri/istasyonları; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazında trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında olan 5 inci maddedeki hususları mevcut muhabere vasıtaları ile VHF kanallarından tehlikenin bitimine kadar her saat başı veya daha sık aralıklar ile yayımlarlar.

             f) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi tarafından yeni tesis edilen, yerleri değiştirilen ve faaliyeti geçici veya sürekli durdurulan her türlü fener, şamandıralı fener, alamet, radyo bikın, radyofar ve her türlü seyir yardımcısı ile ilgili gerekli bilgiler SHOD ile sağlanacak koordinasyona göre zamanında bildirilerek harita ve notik yayınların düzeltilmesi sağlanır.

             Tesislerin Sorumluluğu

             Madde 9 – Aşağıda belirtilen tesisleri yaptıran/işleten kurum ve kuruluşlar:

             a) Su üstünde; şamandıra, şamandıralı fener, alamet, radyobikın ve reflektörleri,


3325

 

             b) Su altında; deşarj boru hatları, doğal gaz, sanayi gazı ve petrol boru hatları ve bunların korunması/markalanması amacıyla döşenmiş şamandıra veya cisimler ile değişik amaçlı tesislerin emniyet ve işaret sistemlerini,

             c) Sahillerde; iskele, barınak, rıhtım ve sahil hattında yapılan mühendislik çalışmaları için tesis edilmiş yüzebilir cisim/alametleri,

             Periyodik olarak kontrol eder ve izler. Yerinden çıkma, kopma ve sürüklenmeleri durumunda can ve mal emniyetinin süratle sağlanabilmesi için liman başkanlıklarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağlısı Bölge Komutanlıklarına ve SHOD'a en seri vasıta ile bildirir.

             Yayım Giderleri

             Madde 10 – 5 inci maddede belirtilen hususların SHOD'a rapor edilmesi veya bildirilmesi nedeniyle T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne posta ücreti ödenmez.

             SHOD tarafından yayımlanan seyir duyuruları ve denizcilere haftalık ilanlar, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince TRT kurumu araçlarından ve Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü merkezlerinden ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.

             NAVTEX Yayınları

             Madde 11 – NAVTEX sahil istasyonları bir harf ile tanıtılır. Her istasyon belli bir coğrafi sahadan sorumludur. Bir NAVTEX istasyonu mesaj göndermeye başladığında alıcıya yeni bir mesajın başlayacağını bildirmek için önce (ZCZC) harf bileşimini kullanır. Bu harf gurubunu iki harf ve iki numara takip eder. Bu harflerden ilki istasyon tanıtıcısı, ikincisi NATEX mesaj tipini gösterir. Rakamlar ise Mesaj Seri No.sudur. Örnek (EK-F)'dedir.

             NAVTEX yayınları aşağıdaki mesaj kategorilerine göre yayımlanır.

             A: Seyir Uyarıları,

             B: Meteorolojik Uyarılar,

             C: Buz Bildirileri,

             D: Arama ve Kurtarma Bildirileri,

             E: Hava Tahminleri,

             F: Pilot Servis Mesajları,

             G: Decca Sistem Bilgileri,

             H: Loran-C Sistem Bilgileri,

             I: Omega Sistem Mesajları,

             J: Satnav Sistem Mesajları,

             Z: İstenmiyen bir mesajı,

             ifade eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


3326

 

 

 

 


3327

 

 

 

 

 


3328

 

                                                                                                                                        EK-C

 

 

 

                              HİDROGRAFİ DEĞİŞME RAPOR FORMU

 

 

             A. HİDRAP KODU VE O YILA AİT NUMARA

 

             B. TESPİT EDİLEN DEĞİŞİKLİĞİN CİNSİ

 

             C. OLAYIN MEVKİİ

 

             D. TESPİT EDİLDİĞİ TARİH, SAAT, GURUBU (UTC)

 

             E. İLGİLİ EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA NUMARASI

 

             F. DİĞER HUSUSLAR

 

             ÖRNEK :

 

             TASNİF DIŞI

 

             FM : M/V GÜLLÜK

 

             TO : SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

             A. HİDRAP 04/95

 

             B. DATÇA YARIMADASI İNCE BURUN FENERİ SÖNMÜŞTÜR.

 

             C. 36_39'30"N (4)., 27_40'54"(2)

 

             D. 041945Z ŞUB 95

 

             E. TR.311

 

             F. YOK.


3329

 

                                                                                                                                        EK-D

 

 

 

                                       DENİZCİLERE DUYURU FORMU

 

 

 

1.               DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

 

             2. DENİZCİLERE ....................... SAYILI DUYURU

 

             3. SEYİR TEHLİKESİNİN MEVKİİ VE AÇIKLAMASI

 

             4. DENİZCİLERE DUYURULUR.

 

 

             NOT: (*) İngilizce duyurularda zaman UTC olarak verilir.

 

 

 

             ÖRNEK:

 

             DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

             DENİZCİLERE 171 SAYILI BİLDİRİ

 

             EGE DENİZİ

 

             ÇEŞME. 38° 13'40"N., 26° 23'24"E MEVKİİNDEKİ BOZALAN FENERİ

 

             GEÇİCİ OLARAK SÖNMÜŞTÜR.

 

             DENİZCİLERE DUYURULUR.


3330

 

             EK-E

                               SEYİR DUYURULARINI YAYINLAYAN İSTASYONLARIN

                              ÖZELLİKLERİ, YAYIN SAATİ VE FREKANS CETVELLERİ

                                A.Türkiye Navtex İstasyonları özellikleri ve yayın periotları

                                  Tanıtıcı harfi                                              Yayın zamanı

İSTASYON               (yayın sahası)               Frekansı                       (UTC)                          Dili      

İZMİR                                 I                            518                   0120-0520-0920               İngilizce

                                                                                                  1320-1720-2120

 

SAMSUN                            E                            518                   0040-0440-0840               İngilizce

                                                                                                  1240-1640-2040

 

İSTANBUL                        D                            518                   0030-0430-0830               İngilizce

                                                                                                  1230-1630-2030

 

ANTALYA                         F                            518                   0050-0450-0850               İngilizce

                                                                                                  1250-1650-2050

               B.Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sahil Telsiz İstasyonları Yayın Saat ve Frekansları:

                                                                                          Yayın

İstasyon İsmi ve             Yayın Başlangıç                         Frekansı                                       Yayın

Çağrı adı:                        Saatleri:                                    (KHz):         Emisyonu:                   Tipi:     

İSTANBUL (TAH)

A                                    0233 0633 1033 1433                    441           A1A                    MF-RTG

                                       1833 2233

B                                    0033 0433 0833 1233                  2670           J3E,R3E              MF-RTN

                                       1633 2033

C                                    0030 0330 0830 1230                    518           F1B                     MF-RTG

                                       1630 2030

İZMİR (TAN)

A                                    0333 0733 1133 1533                    458           A1A                    MF-RTG

                                       1933 2333                                      516           A1A                    MF-RTG

B                                    0333 0733 1133 1533                  1850           J3E,R3E              MF-RTN

                                       1933 2333                                    2760           J3E,R3E              MF-RTN

C                                    0120 0520 0920 1320                    518           F1B                     MF-RTG

                                       1720 2120

MERSİN (TAM)

A                                    0233 0633 1033 1433                    516           A1A                    MF-RTG

                                       1833 2233

B                                    0133 0533 0933 1333                  2820           H3E,R3E            MF-RTN

                                       1733 2133

SAMSUN (TAF)

A                                    0233 0633 1033 1433                    416           A1A                    MF-RTG

                                       1833 2233                                      516           A1A                    MF-RTG

B                                    0233 0633 1033 1433                  1760           H3E,R3E            MF-RTN

                                       1833 2233                                    2760           J3E,R3E              MF-RTN

C                                    0040 0440 0840 1240                    518           F1B                     MF-RTG

                                       1640 2040

ANTALYA (TAL)

A                                    0050 0450 0850 1250                    518           F1B                     MF-RTG

                                       1650 2050

             Yukarıdaki İstasyonlarda       A: İngilizce, Türkçe

                                                         B: Türkçe

                                                         C: İngilizce olarak yayın yapılır.


3331

 

 

                                                                                                                              EK-E devamı

                                          C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

 

                                            1. Genlik Modülasyonlu Verici İstasyonları

 

İstasyonun                  Verici Gücü                                               Yayın Frekansı        Dalga Boyu

     Adı                            (KW)                   Yayın Bandı                       (kHz)                  (Metre)     

ANKARA                        120                        Uzun Dalga                    198                        1500

ÇUKUROVA                   300                        Orta Dalga                      630                          476

DENİZLİ                          600                        Orta Dalga                      558                       537.6

ISTANBUL                    1200                        Orta Dalga                    1017                          295

İZMİR                              200                        Orta Dalga                      927                       323.6

 

                                                GAP VE DİYARBAKIR RADYOSU

 

İstasyonun                  Verici Gücü                                               Yayın Frekansı        Dalga Boyu

     Adı                            (KW)                   Yayın Bandı                       (kHz)                  (Metre)    

DİYARBAKIR                 300                       Orta Dalga                    1062                      282.48

GAZİANTEP                   600                       Orta Dalga                      765                           392

MALATYA                      600                       Orta Dalga                      594                           505

VAN                                  600                       Uzun Dalga                    225                      1333.3

 

                                                          ERZURUM RADYOSU

 

 

İstasyonun                  Verici Gücü                                               Yayın Frekansı        Dalga Boyu

     Adı                            (KW)                   Yayın Bandı                       (kHz)                  (Metre)    

ERZURUM                      200                       Uzun Dalga                    243                         1235

 

 

                                                           TRABZON RADYOSU

 

İstasyonun                  Verici Gücü                                               Yayın Frekansı        Dalga Boyu

     Adı                            (KW)                   Yayın Bandı                       (kHz)                  (Metre)    

TRABZON                         300                       Orta Dalga                    954                       31446

 

 

                                                           ANTALYA RADYOSU

 

İstasyonun                  Verici Gücü                                               Yayın Frekansı        Dalga Boyu

     Adı                            (KW)                   Yayın Bandı                       (kHz)                  (Metre)    

ANTALYA                       600                       Orta Dalga                      891                        336.7

 

 

 

  *    Yukarıda belirtilen radyolar, hergün 05.00-01.00 arasında 20 saat yayın yapmaktadır.

**    GAP ve Diyarbakır, Erzurum, Trabzon ve Antalya Bölge Radyoları, günün belli saatlerinde RADYO-1 ortak yayına bağlanmaktadır.


3332

 

                                                                                                                             EK-E devamı

 

             2. Frekans modülasyonlu (FM) Verici İstasyonları

 

                      Değişik frekanslarda 103 Adet Radyo-1 FM Verici İstasyon mevcuttur.

 

             * Yukarıda belirtilen vericiler, hergün 05.00-01.00 arasında 20 saat yayın yapmaktadır.

 

             D. Bandırma Meteoroloji İstasyonu

 

 

İstasyonun ismi                                                                                                   Yayın Frekansı

ve çağrı adı                                                 Yayın başlangıç saatleri                            (kHz)           

* BANDIRMA (YMB 20)

 

A (YMB 20)                                                       07 00,07 20                                       478

                                                                            19 00,19 20

 

B (YMB 20)                                                        08 00,13 30                                      3636

                                                                            17 30,22 00                                      6965

 

C (YMB 20)                                                        09 50,21 50                                      6965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (Gerektiğinde yayınlanır.)


3333

Açıklama: C:\Users\selda.emre\Desktop\3.5.968510_dosyalar\image003.gif 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK

             (Tam Alınmış Navtex Mesajı)

             .........ZCZC DA65 PAGE 1 .......

             1030 ODR16

             1010 UTC 18.DEC.89

             ISTANBUL RADIO

             NAVTEX N/W NR: 214/89

             1) FIRING PRACTICE BETWEEN 19 AND 22 DEC

             89 FM 07.00Z TO 15.00Z IN THE AREA

             BOUNDE BY:

             AREA ONE: AEGEAN SEA-FOÇA AREA 072

             38 58 00 N 26 48 00 E

             38 51 00 N 26 36 00 E

             38 41 00 N 26 30 00 E

             38 40 00 N 26 45 00 E

             AREA TWO: AEGEAN SEA-UZUNADA AREA 074

             38 40 00 N 26 44 00 E

             38 40 00 N 26 35 30 E

             38 28 00 N 26 41 00 E 38 28 00 N 26 50 00 E

             2) CANCEL THIS NOTICE ON 2216.00Z DEC 89

             .....ENDED BY ZCZC CER=0.0%.....

             (Eksik Alınmış Navtex mesajı)

             ...... ZCZC 1A13PAGE 1 ........

             120ODR13

             1920 UTC DEC.89

             İZMİR RADIO

             NAVTEX NAVWARN.NR:222/89

             1) FIRING PRACTICE BETWEEN 3 *,*

             17 JAN 1990 FROMN 0600 TO 1600

             **

             ** 0+ **************** 330 26:

             BLACK SEA-ISTANBUL-DURUGÖL

             41 25 00 N 28 39 45 E

             41 24 00 N 28 39 30 E

             41 16 30 N 28 00 00 E

             41 16 30 N 28 32 00 E

             DANGEROUS TO NAVIGATE.

             2) CANCEL THIS NOTICE ON 171700

             UTC JAN/1990+

             *

             NNNN

             ..... End of Massage CER= 4.1 % ....

 

NOT: Türkiye'de NAVTEX yayımları Türk Telekominakasyon A.Ş. tarafından işletilen Samsun,

İstanbul, İzmir ve Antalya verici istasyonlarından 518.0 kHz. sabit frekans üzerinden yapılan yayımlarla sürdürülmektedir.