3165

 

 

HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİNİ TEMİN VE KULLANMA

YÖNETMELİĞİ

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 5/7/1994   No : 94/5856

          Dayandığı Kanunun Tarihi                    : 22/4/1925 No : 657

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi          : 31/8/1994 No : 22037

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5,   Cildi:34,   S.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hedefler, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluklar

             Amaç

             Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 22 Nisan 1925 tarihli ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 2 Ocak 1961 tarihli ve 203,7 Mart 1990 tarihli ve 3615 Sayılı Kanunlar,30 Mayıs 1973 tarihli ve 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu, 26 Eylül 1984 tarihli ve 3045 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karanamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 21 Haziran 1987 tarihli ve 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereği;bu kurumlarca ve bu Kanunlarla yetki verilmiş diğer kurumlarca üretilen harita ve harita bilgilerinden, ülke güvenliğine zarar vermeden, bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, yükseköğretim kurumları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yararlanma esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Yönetmelik,Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve kanunlarla yetki verilmiş diğer kurumlarla,bu kurumlarca üretilen;her çeşit harita ve harita bilgilerini elinde bulunduran,çoğaltan ve kullanan resmi kuruluşlarla,gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

             Hedefler

             Madde 3 – Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullerle varılmak istenen hedefler şunlardır:

             a) Harita ve harita bilgilerinin üretilmesi,gizlilik derecelerinin belirlen-mesi, dağıtımı, arşivlenmesi ve kullanımındaki esasları belirleyerek, bu ürünlerin taşıdığı gizlilik derecelerinin gerektirdiği koşullara uyulmasını sağlamak.

             b) Harita ve harita bilgilerinin üretiminde ve çoğaltılmasında koordinasyonu sağlayarak gereksiz tekrarları ve masrafları önlemek.

             c) Ülkenin savunma ve kalkınma amaçlarına yönelik olarak üretilmiş ve üretilecek harita ve harita bilgilerinin Bu Yönetmelik ile yetkili kılınan kuruluşlarda arşivlenmesini sağlamak.

             d) Söz konusu arşivlerden yararlanmayı kolaylaştırıcı, yaygınlaştırıcı ve hızlandırıcı düzenlemeler getirmek suretiyle harita ve harita bilgilerinden ülke kalkınması ve bilimsel araştırmalarda yaygın ve kolay yararlanmayı sağlamak.

             Tanımlar

             Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen bazı deyimlerin uygulama yönünden tanımları aşağıda gösterilmiştir.

             a) Harita:Sayısal ve/veya çizgisel olarak üretilen her cins ve ölçekteki kara,deniz ve hava haritalarıdır.

             b) Harita Bilgileri:Jeodezik (nirengi, nivelman, astronomik, sıklaştırma, çekül sapması, jeoid yükseklikleri), jeofizik (gravite, manyetik), Hidrografik, Oşinografik Ölçü ve Değerler, Koordinat Listeleri, Hava Fotoğrafları, Uzaktan Algılama Verileri (Uydulardan alınan görüntü ve sayısal veriler v.b.) ve her türlü sayısal-çizgisel haritalar ile bunlardan üretilen sayısal bilgilerdir.


3166

 

             c) Hava Fotoğrafı:Havadan monoskopik veya stereoskopik olarak, değişik ölçeklerde alınan, değerlendirme amacıyla kullanılabilen renkli, infrared, siyah-beyaz, pozitif veya negatif filmler ve camlarla, bunların her türlü kopyalarıdır.

             d) Nirengi Değerleri:Her dereceden nirengilerin klasik veya uydu teknikleri ile elde edilmiş;referans yüzeyleri üzerindeki (coğrafi veya üç boyutlu) koordinatları ile projeksiyon (düz) koordinatlarıdır.

             e) Gravite Değerleri ve Gravimetrik Haritalar:Yerçekimi değerleri,gravimetrik çekül sapması,jeoid ondülasyonu ve grevite anomalileri ile,bu değerleri gösteren her çeşit ürünlerdir.

             f ) Manyetik Değerler ve Manyetik Haritalar: Yerin manyetik alanına ait her çeşit ölçüler ile bu ölçüleri ve bunlardan elde edilen bilgileri gösteren ürünlerdir.

             g) Sıklaştırma:Daha büyük ölçekli haritaların yapımını sağlamak amacıyla, mevcut nirengi ağının yoğunlaştırılmasıdır.

             h) Hidrografik-Oşinografik Değerler:Deniz,nehir, göl ve diğer bütün sularda, bunların kıyı şeridinde;seyir güvenliği ve kolaylığı için ölçülmüş bütün değerler ile deniz ve denizle temasta bulunan toprakla havanın,harita bilgisi olarak kullanılan fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özelliklerini belirten değerlerdir.

             ı) Nivelman (Yükseklik-Kot) Değerleri: Her dereceden nirengiler ile muhtelif noktaların, klasik yöntemler veya uydu teknikleri ile elde edilmiş çeşitli yükseklik sistemlerindeki yükseklik değerleridir.

             j) Astronomik Değerler: Astronomik enlem, astronomik boylam ve astronomik azimut değerleridir.

             k) Çekül Sapması: Gerçek gravite vektörü ile normal gravite vektörü arasındaki açı ve bileşenlerdir.

             l) Jeoid Yüksekliği: Elipsoid ile jeoid arasındaki yükseklik farkıdır.

             m) Sayısal Harita: Değişik yöntem ve cihazlarla doğrudan sayısal olarak veya mevcut çizgisel haritalardan sayısallaştırıcılar kullanılarak elde edilen, çeşitli standart veya formatlarda vektör veya raster yapıdaki sayısal değerler ile bunların işlenmesi,zenginleştirilmesi veya genelleştirilmesi ile elde edilen,çeşitli katmanlara ayrılabilen sayısal bilgilerdir.

             n) Orto Foto Haritaları:Arazinin yükseklik farklarından ve resim alımındaki eğikliklerden dolayı oluşan hataların diferansiyel olarak düzeltilmesi ile istenen harita ölçeğine getirilen fotoğrafik görüntünün üzerine grid çizgileri, kenar bilgileri ve yükseklik eğrileri gibi diğer bilgilerin eklenmesi ile elde edilen fotoğraf görünümündeki haritalardır.

             o) Deniz Haritaları:Uluslararası Hidrografi Teşkilatınca belirlenen esaslar kapsamında gemi seyrinde kullanılmak üzere üretilen haritalardır.

             p) Askeri Yasak Bölge:Yürürlükteki Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren,kara,hava ve denizlerde belirlenerek ilan edilen yasak bölgelerdir.

             Yetki ve Sorumluluklar

             Madde 5 – Türkiye sınırları içinde jeodezik-jeofizik,fotogrametrik ve kartoğrafik amaçlara yönelik her türlü ölçü,fotoğraf ve görüntü alımı,harita ve harita bilgisi üretimi ile arşiv hizmetleri;bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece, söz konusu hizmeti yapan veya yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumluluğundadır.Yurt güvenliği yönünden konulacak kısıtlamalarda ise,Genelkurmay Başkanlığı yetkilidir.

             a) (Değişik: 12/3/1998 - 98/10823 K.) Ülke temel ağlarının (nirengi,nivelman, gravite ve manyetik)kurulması ve yaşatılması ile 1/5.000 (hariç)'den daha küçük, 1/250.000 (dahil)'den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretilmesi, çoğaltılması ve arşivlenmesi, Harita Genel Komutanlığının yetki ve sorumluluğundadır.

             b) Deniz ve iç sulara ilişkin harita ve harita bilgilerinin üretim,çoğaltma ve arşivleme faaliyetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır.


3167

 

             c) Gerektiğinde sınır işaretleme çalışmaları için ihtiyaç duyulan harita ve harita bilgilerinin üretimi,ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi DAiresi Başkanlığının sorumluluğundadır.

             d) (Değişik: 2/3/1998 - 98/10823 K.) Askeri yasak bölgelere isabet eden 1/250.000 (hariç)'den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin dağıtımına ilişkin hususların belirlenmesi ve bu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında yapılacak harita üretimi, kadastro, imar planı ve belediye hizmetleri gibi çalışmalara izin verilmesi, Genelkurmay Başkanlığının yetki ve sorumlululuğundadır.

             e) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilirler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hariç, diğer kuruluşların bu hizmetler ile etüt ve araştırma maksatları ile ilgili hava fotoğrafları çekimi Milli Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.

             f) 1/5.000 ölçekli haritalara ilişkin çoğaltma ve arşiv faaliyetleri Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce müstereken yürütülür.

             g) Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü dışındaki yetkili kurum ve kuruluşlarca üretilen 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritaların çoğaltılması ile 12 nci madde hükümlerine uyulmak koşuluyla arşivlenmesi, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülebilir.

             h) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, belediyeler, mesleki ve teknik ihtiyaçları ile ilgili olarak yersel veya fotoğrametrik yöntemle bizzat yapmayı veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırmayı planladıkları 1/5.000 ölçekli harita ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretimleri konusunda, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kuruluna bilgi verirler.

             l) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, belediyeler, özel ve tüzel kişiler istediklerinde 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretimlerini bedeli karşılığı Harita Genel Komutanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptırabilirler.

             j) (Değişik: 12/3/1998 - 98/10823 K.) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, belediyeler, yerli gerçek ve tüzel kişiler gerektiğinde 1/250.000 (hariç)'den daha küçük ölçekli "Tasnif Dışı" gizlilik derecesini haiz harita, plan, atlas, küre ve benzeri ürünlerin üretimini ve dağıtımını, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hususlara uymak kaydı ile yapabilir veya yaptırabilirler.

             k) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve belediyelerin mesleki ve teknik yönden ihtiyaç duydukları Tasnif Dışı gizlilik derecesini haiz jeolojik, gravimetrik, manyetik haritalar ile, benzeri ürünlerin üretimi; ilgili kuruluşun yetki ve sorumluluğundadır. Gizlilik derecesine haiz ürünlerin üretim, temin ve dağıtımında bu Yönetmelik esasları uygulanır. Gerektiğinde kurumlar arasında müşterek protokollarla ortak üretimler yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Gizlilik Dereceleri ve Muhafaza

             Gizlilik Dereceleri

             Madde 6 – Harita ve harita bilgilerine ait "GİZLİLİK" dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

             a) Tasnif Dışı : Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan, dağıtımı kısıtlı olmayan harita ve harita bilgileridir. Bunlar;

             1) (Değişik:12/3/1998 - 98/10823 K.) 1/250.000 ve daha küçük ölçekli her türdeki haritalar ile askeri yasak bölgelere isabet etmeyen 1/25.000'den daha büyük ölçekli ve 1/100.000'den daha küçük ölçekli her türdeki haritalar,

             2) Nirengi ölçü ve değerleri,

             3) Nivelman ölçü ve değerleri,

             4) Boş harita indeksleri,

             5) Seyir haritaları, notik yayınlar ve bunlara ait kataloglar,


3168

 

             6) Sayısal ve fotografik uydu görüntüleri ve bunlardan yararlanarak 1 inci fıkrada belirtilen ölçekler dışında üretilen görüntü ve görüntü haritaları,

             7) Bu gruba giren ürünlerden doğrudan üretim sırasında veya sonradan üretilen sayısal bigiler ve bunlardan elde edilen diğer sayısal ürünler,

             8) Sivil amaçlı kullanımlar için özel olarak hazırlanmış 1/25.000 (Dahil) 1/100.000 (Dahil) standart ölçekli haritalar ile bu ölçekler dışındaki konulu (tematik) haritalar,

             9) Astronomik ölçü ve değerler ile çekül sapmaları,

             10) Uzay jeodezisi verileri,

             11) Genelkurmay Başkanlığınca yayımına izin verilen gravite, manyetik ölçü ve değerleri, bunlara ait haritalar ile hava fotoğrafları ve diğer ürünler,

             12) Jeoid yükseklikleri,

             13) Askeri Yasak Bölgelere isabet edenler dışındaki monoskopik hava fotoğrafları ve bunlardan üretilen ürünlerdir.

             b) Hizmete Özel : Bulundurdukları bilgi itibari ile gizli ya da özel olarak tasnif dışı edilen hususlardan başka konularda güvenlik işlemlerine ihtiyaç gösteren harita ve harita bilgileridir. Bunlar:

             1) Gravite, manyetik ölçü ve değerleri ile bunlardan yararlanarak üretilen harita ve harita bilgileri,

             2) Yersel, fotogrametrik veya uydu görüntülerinden üretilen 1/25.000 (Dahil) 1/100.000 (Dahil) ölçekler arasındaki her türdeki haritalar,

             3) (Değişik: 12/3/1998 - 98/10823 K.) Askeri yasak bölgelere isabet eden 1/250.000 (hariç)'den büyük ölçekli her türdeki haritalar,

             4) Stereoskopik ve Askeri Yasak Bölgelere isabet eden monoskopik hava fotoğrafları,

             5) Bu gruba giren ürünlerden doğrudan üretim sırasında veya sonradan üretilen sayısal bilgiler ve bunlardan elde edilen diğer sayısal ürünler,

             6) Üzerinde 1/25.000 (Dahil) - 1/100.000 (Dahil) ölçekleri arasındaki ürünlerin üretim durumlarının gösterildiği indeksler veya kataloglardır.

             Muhafaza

             Madde 7 – Gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin muhafazası aşağıda belirtilen şekilde sağlanır.

             a) Tasnif Dışı : Hiçbir gizliliği olmayan evrak ve doküman gibi muhafaza edilir.

             b) Hizmete Özel : Kilitli dolaplarda muhafaza edilir.

             Gizliliğin İhlali

             Madde 8 – Hizmete Özel gizlilik derecesini taşıyan her çeşit harita ve harita bilgilerinin açıklanan önlemlere uymayacak şekilde muhafazası gizliliği ihlal demektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harita ve Harita Bilgileri İhtiyaçlarının Karşılanma Esas ve Usulleri

             Harita ve Harita Bilgileri İhtiyaçlarının Karşılanması

             Madde 9 – Harita ve harita bilgileri ihtiyaçları gizlilik derecelerine göre aşağıdaki şekilde karşılanır:

             a) "Tasnif Dışı" Gizlilik Dereceli Harita ve Harita Bilgileri

             1) (Değişik: 12/3/1998 - 98/10823 K.) Bağlıları hariç olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Makamları ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyaçları; yazılı istekle ve belge karşılığında ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve diğer üretici kamu kuruluşlarınca imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak karşılanır.


3169

 

             2) Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, yükseköğretim kurumları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları;yazılı veya sözlü başvuruları üzerine Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve diğer üretici kamu kuruluşlarınca bedeli karşılığında karşılanır.

             b) "Hizmete Özel" Gizlilik Dereceli Harita ve Harita Bilgileri

             1) (Değişik:12/3/1998 - 98/10823 K.) Bağlıları hariç olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Makamları ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyaçları; yazılı istekle ve belge karşılığında ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imkanları ölçüsünde bedelsiz olarak karşılanır.

             2) Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,belediyeler ile yükseköğretim kurumlarının hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları;ilgisine göre bedeli mukabilinde Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca karşılanır.

             3) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de yapacakları çalışmalarına ilişkin olarak bu türdeki ihtiyaçları:işleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygun görmesi üzerine bedeli mukabilinde ilgili kuruluş aracılığıyla ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca karşılanır. Bunlar izinsiz olarak yurt dışına çıkarılamaz.

             4) Askeri Yasak Bölgelerde yapılacak hizmetler için,ilgili kuruluşun gerekçeli teklifi üzerine ,Genelkurmay Başkanlığından izin alınmak suretiyle,bu gruba giren ürünler kuruluşlara verilebilir veya bunların kapsadığı bölgelerde harita üretimi,kadastro,imar planı ve belediye hizmetleri gibi amaçlara yönelik çalışmalar yerinde yapılabilir.

             5) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, Askeri Yasak Bölgelerde yapacakları çalışmalara ilişkin bu tip ihtiyaçlarının karşılanması için, yapılacak işle ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu,belediye veya yükseköğretim kurumlarına yazılı müracaatta bulunurlar.İlgili bakanlık,kamu kurum ve kuruluşu, belediye veya yükseköğretim kurumları tarafından talebin uygun görülerek isteğin bir mütelaa ile Genelkurmay Başkanlığına bildirilmesi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde,ilgili kuruluşun sorumluluğunda ihtiyaçlar karşılanır.

             c) Silahlı Kuvvetlerin harita ve harita bilgileri ihtiyaçları kendi özel yönerge ve talimatlarına göre karşılanır.

             Hava Fotoğrafı Alımları İle İlgili Esaslar

             Madde 10 – Hava fotografı alımları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

             a) 1/5.000 den daha küçük ölçekli harita yapımı amaçlı hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri ile askeri yasak bölgelere ait her türlü ölçekteki hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri Harita Genel Komutanlığının yetki ve sorumluluğundadır.

             Ancak,havafotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri yapılacak sahada askeri yasak bölge bulunması halinde;Genelkurmay Başkanlığınca verilecek izin ve belirtilecek esaslar dahilinde,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bu bölgelerde 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapmak amacıyla hava fotografı alımı ve foto-laboratuvar hizmetlerini yapabilir.

             b) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amaçlı hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri Harita Genel Komutanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bedeli karşılığı yapılabileceği gibi.Kanunla 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapmaya yetkili kılınmış kuruluşlarca, Milli Savunma Bakanlığından izin alınmak suretiyle yapılabilir veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.


3170

 

             c) Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları, almayı ve yerli gerçek ve tüzel kişilere aldırmayı planladıkları, 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amaçlı hava fotoğrafı alımı hizmetleri hakkında, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve planlama Kuruluna bilgi verirler.

             d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere, bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunlar adına yerli gerçek ve tüzel kişilerce alınan hava filmleri orijinalleri arşivlenmek üzere Harita Genel Komutanlığına teslim edilir. Bu kurum ve kuruluşlar arzu ettikleri takdirde film orijinallerinden alacakları kopyaları, gizliliğe ilişkin muhafaza koşullarına uymak kaydıyla kendileri de arşivleyebilirler.

             e) Tampon bölgelerde yapılacak uçuşlarda ayrıca "Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliği" esasaları uygulanır.

             Eğitim ve Kalkınma Amaçları İçin Özel harita Üretimi ve İhtiyaçların Karşılanması

             Madde 11 – Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce kalkınma hizmetleri için ihtiyaç duyulan veya yükseköğretim kurumları ile diğer eğitim kurumlarınca eğitim ve araştırma malzemesi olarak kullanılmak amacıyla talep edilen "Tasnif Dışı" ve "Hizmete Özel" gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca ilgili kuruluşlarla yapılacak protokol esaslarına göre bedeli mukabilinde özel olarak üretilerek karşılanır. Hizmete özel olan üretimlerde gizlilik esasları saklıdır.

             Çeşitli amaçlarla özel olarak üretilecek harita ve harita bilgilerine ait standart ve özellikler;bunları düzenleyen herhangi bir mevzuat bulunmadığı takdirde, ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca tespit edilir.

             Arşiv Faaliyetleri

             Madde 12 – Arşivle ilgili faaliyetler bu Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddesinde belirtilen yetki ve sorumluluklar ile aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür.

             a) Harita Genel Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlını ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü dışındaki Bakanlıklar, kamu kurum ve Kuruluşları, belediyeler, yükseköğretim kurumları ile özel ve tüzel kişiler ürettikleri harita ve harita bilgileri için;

             1) Hava filmleri orijinallerini Harita Genel Komutanlığına,

             2) Deniz Harita ve Harita Bilgilerini Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına,

             3) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amacıyla ürettikleri arşiv belge ve bilgileri (Hava filmleri hariç) ile paftaların birer şeffaf kopyasını Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

             b) Harita Genel Komutanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü:1/5.000 ölçekli haritalara ilişkin Jeodezik arşiv belgelerinin bir kopyası ile talep edildiğinde, işbitiminde iade edilmek üzere şeffaf harita altlıklarını ücretsiz olarak birbirlerine vermekle yükümlüdürler.

             c) Harita ve harita bilgileri için başvurulan Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer üretici kuruluşlar bu istemi yirmi gün içinde karşılamakla, herhangi bir nedenle zamanında karşılanamayacak istemler hakkında, bu süre içerisinde istemde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

             Harita ve Harita Bilgilerinin Yayımlanması

             Madde 13 – Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri bilimsel araştırma,ticari yayın ve broşürlere konulamazlar.Zorunlu hallerde,Hizmete özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri Genelkurmay Başkanlığınca verilecek izne göre telif hakkı saklı kalmak kaydıyla bu tip yayınlara konulabilir.

             Tasnif Dışı gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri ise; Harita Genel Komutanlığı,  Tapu ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi


3171

 

Dairesi Başkanlığı ile talep sahibi kişi veya kuruluş arasında varılacak mutabakat çerçevesinde telif hakkı saklı kalmak kaydıyla yayımlanabilir.

             Harita ve harita bilgilerinin Nakli

             Madde 14 – Harita ve harita bilgilerinin yurt içinde bir yerden bir başka yere gönderilmesi veya aldırılması aşağıdaki esaslare göre yapılır.

             a) Aynı yerleşim merkezi içerisinde bulunan kurumların birbirine göndereceği harita ve harita bilgileri kapalı çanta veya zarf gibi muhafazalar içinde gönderilir.

             b) Ayrı yerleşim merkezi içerisinde bulunan kurumların birbirlerine göndereceği harita ve harita bilgileri ise aşağıdaki usullerle adreslerine ulaştırılır.

             1) Tasnif Dışı;yurt içinde PTT servisi ile gönderilir.

             2) Hizmete Özel; yeterli kleransa sahip kurye veya PTT servisleriyle taahhütlü olarak gönderilir.

             c) Silahlı Kuvvetler için temin edilecek harita ve harita bilgileri kendi özel talimatlarına göre işleme tabi tutulur.

             Kullanılamaz Hale Gelen Harita ve Harita Bilgilerinin İmhası

             Madde 15 – Hizmete özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin kullanılamayacak kadar yıpranması veya işin sona ermesi halinde bunlar, karşılığında hiçbir bedel talep edilmeksizin imha edilmek üzere,alındığı kuruma bir tutanakla iade edilir.

             Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan harita ve harita bilgilerinin imhası kendi özel yönetmeliğine göre yapılır.

             Yurt dışına çıkarılmış harita ve harita bilgilerinin emniyetinin tehlikeye düşmesi halinde,bunlar sorumlu şahıslar tarafından gerekçeli üç nüsha bir tutanak düzenlenmek şartıyla imha edilebilir.Durum,olayın meydana geldiği yere en yakın askeri temsilciliğe bildirilir. Yurda dönüşte tutanaktan birer nüsha, Genelkurmay Başkanlığına ve Harita Genel Komutanlığına gönderilir.

             Harita ve Harita Bilgilerinin Yurt Dışına Çıkarılması

             Madde 16 – Harita ve harita bilgilerinin yurt dışına çıkarılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

             a) Tasnif Dışı gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin yurt dışına çıkarılmaları,herhangi bir izine tabi değildir.

             b) Hizmete özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin yurt dışına çıkarılma izni, etütle ilgili kuruluşun gerekçeli müracaatı üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca verilir.

             c) Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri yurt dışına Genelkurmay Başkanlığının tensiplerine göre tayin edilecek bir subay veya güvenlik soruşturması yapılmış bir Devlet memurunun sorumluluğunda çıkarılır.

             Harita ve Harita Bilgilerinin Verilmesi, Kullanılması ve Teslim Alınmasında Uygulanacak Esaslar

             Madde 17 – Harita ve harita bilgilerinin verilmesi ve teslim alınmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

             a) Tasnif Dışı gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin verilmesi veya satılması herhangi bir işleme tabi değildir.Müracaat üzerine ilgiliye bedeli mukabilinde veya bedelsiz olarak verilir.

             b) Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri:

             Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,belediyeler ve yükseköğretim kurumları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin bu türdeki ihtiyaçları; istek sahibi kişi ve kuruluşların aşağıda açıklanan mutemet açısından bağlı bulundukları makamlar aracılığıyla gönderecekleri resmi bir talep yazısına istinaden, EK-A'daki Tesellüm Belgesi karşılığında,


3172

 

             1) Bakanlıkların kendi mutemetlerine,

             2) Kamu kurum ve kuruluşları için,bağlı bulundukları Genel Müdürlüğün veya Bakanlığın mutemedine,

             3) Belediyeler için,iller BankasıGenel Müdürlüğü mutemedine,

             4) Yükseköğretim kurumları için,bağlı bulundukları üniversitelerin mutemedine,

             5) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için,asgari Genel Müdürlük düzeyindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşu veya bakanlığın mutemedine, teslim edilir.

             Teslim sırasında tanzim edilen Tesellüm Belgesi, ilgili kuruluşun yetkili makamlarınca 15 gün içerisinde tasdik edilerek teslim alınan kuruma iade edilir.

             c) Diğer Esaslar:

             1) Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,belediyeler ile yükseköğretim kurumlarının sorumlulğunda bulunan, Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri; kendilerine bağlı kuruluşlara ve ilgi alanlarında çalışan yerli gerçek ve tüzel kişilere (EK-A) daki tesellüm belgesi imzalattırılarak,belirtilen şartlara uygun kullanmak ve hizmet bitiminde iade edilmek şartıyla verilebilir.

             2) Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve  harita bilgilerini,ilgili kuruluşunun sorumluluğunda kullanabilirler,

             3)Teslim edilecek harita ve harita bilgileri ücrete tabi ise;öncelikle 19 uncu maddede belirtilen mali işlemler yerine getirilir ve teslimat daha sonra yapılır.Teslimat yapılırken EK-C'deki gönderme belgesi tanzim edilerek bir süreti ilgili kuruluşa verilir.

             4) Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve hava fotoğrafları sorumlulara teslim edilirken numaralanır ve bu numaralar tesellüm belgelerine işlenir.

             Yükümlülükler

             Madde 18 – Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları,belediyeler,yükseköğretim kurumları ile gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdürler.

             a) EK-A' daki tesellüm şartlarına aynen uymak,

             b) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve yükseköğretim kurumlarınca verilen yetki dahilinde yapılacak veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırılacak 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritalar için;

             1) İşin başlangıcında yapılacak çalışmanın ölçeği belirtilerek, 1/5.000 ölçekli ise; işin indeksini Harita Genel Komutanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, daha büyük ölçekli ise yalnızca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne göndermek,

             2) Harita yapım çalışmalarında yararlanılacak ve çalışmalar sonucunda elde edilecek olan bazı belge ve bilgilerin Hizmete Özel gizlilik dereceli olduğunu, bu tür belge ve bilgilerin muhafazasında yönetmelikte belirtilen emniyet tedbirlerinin uygulanmasını ve EK-A'daki tesellüm şartlarında belirtilen esaslara uygun kullanılması hususlarını, harita yapımını üstlenecek kişi ve kuruluşlara yazılı olarak bildirmek, bu hususlara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını sağlamak,

             c) (Değişik: 2/9/1997 - 97/9921 K.) Çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek her türlü harita (kadastral haritalar hariç), atlas, küre ve benzeri dokümanın ülke menfaatlerine aykırı olabilecek coğrafi isimler ve ülke sınırlarının kontrolü maksadıyla;

             1) Yurt içinde üretilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanların basım ve yayım öncesinde Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığına; deniz haritalarının basım ve yayım öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına incelttirilerek uygunluk onayı almak,


3172-1/3172-2

 

             2) Yurt dışından ithal edilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığından; deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından ithal uygunluk yazısı almak,

             3) Bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanların üretiminde Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilmiş olan harita, atlas ve benzeri dokümanlardan yararlanılmış ise ayrıca talep edilecek telif veya iktibas hakkı ücretini ödemek,

             d) Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin kaybedilmesi halinde, gerekli işlemin yapılması için yetkili adli makamlara müracaat etmek ve bu makamlarca verilecek kararın onaylı bir suretini ilgisine göre Harita Genel Komutanlığına, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne göndermek,

 

 

 

Dikkat: (Devamı 3173’üncü sayfadadır.)

 


3173

 

             e) Sorumluluklarında bulunan Hizmete Özel gizlilik dereceli çizgisel, sayısal harita ve fotoğraf Sayım Çizelgesinin (EK-B) onaylı birer suretini, her mali yıl sonu, Harita Genel Komutanlığına, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne göndermek ve gönderilen sayım çizelgelerindeki zimmet uyuşmazlıklarını gidermek,

             f) Harita Genel Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan her türlü harita ve harita bilgilerini çoğaltamaz, kopyalayamaz, bir diğer; bakanlık, kumu kurum ve kuruluşu ile belediye, yükseköğretim kurumu ile yerli ve yabancı tüzel kişilere veremez ve kullandıramaz. Bunlar üzerindeki telif ve iktibas hakları saklıdır.

             g) Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki kuruluşlarca, Genelkurmay Başkanlığınca verilen izin çerçevesinde askeri yasak bölgelerde yapılan çalışmalar sonucu üretilen harita ve hava fotoğrafları, üretim yetkisi verilen kuruluşlarca, Genelkurmay Başkanlığının izni olmaksızın başka bir kuruluşa kullandırılamaz, verilemez, çoğaltılamaz.

             h) 12 nci maddede belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

             ı) Yurt savunması amacıyla Harita Genel Komutanlığınca üretilecek harita ve harita bilgileri için, diğer kuruluşlar; ellerinde bulunan bilgileri (Hava Mania Bilgileri, Hidroteknik bilgileri, v.b.) Genelkurmay Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığının istekleri doğrultusunda Harita Genel Komutanlığına gönderirler.

             Yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar ile Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerini her ne sebeple olursa olsun tahrip veya kaybedenler hakkında, fiillerin mahiyetine göre, ilgili kuruluşça gerekli yasal işlemler yapılarak sonuç üretici kuruluşa bildirilir.

             Mali Hükümler

             Madde 19 – Harita ve harita bilgeleri ile çeşitli matbuatın satış ve kullanım bedellerinin tahsili aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür.

             a) Harita Genel Komutanlığı Kanununa göre sağlanacak harita ve harita bilgileri için;

             1) Genel bütçeye dahil dairelerin, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu kararlarında yer alan harita ve harita bilgileri ihtiyaçlarının gerektirdiği ödenek, bütçe hazırlığı sırasında planlanır ve bütçenin kabulünden sonra Harita Genel Komutanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine o mali yılın altıncı ayına kadar Maliye Bakanlığı kanalıyla (300 - Hizmet Alımları Harcama Kalemi, 310-Müşavir Firma veya Kişilere Ödemeler Ayrıntı Kodu) aktarılır.

             2) Katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşları ile yerli gerçek ve tüzel kişilerin harita ve harita bilgisi ihtiyaçlarına ait Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunda yer alan planlı veya uygun bulunarak karşılanacak plan dışı ihtiyaçlarına ait hesaplanan meblağ, Harita Genel Komutanlığı adına, T.C. Başbakanlık İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğünün, T.C. Merkez Bankasındaki 410/330 104 000 numaralı hesabına yatırılır ve alınacak dekont Harita Genel Komutanlığına gönderilir. Yurt içi ve yurt dışındaki yabancı gerçek ve tüzel kişiler için hizmetin bedeli, posta ücreti dahil Amerika Birleşik Devletleri Doları olarak alınır.

             3) Harita Genel Komutanlığı satış bürosundan Milli Savunma Bakanlığı onayı ile her yıl belirlenen fiyatlar üzerinden satışı yapılan ürünlere ait talepler; mutemet alındı mukbuzu karşılığı peşin ödeme yapılarak karşılanabilir. Makbuz karşılığı toplanan paralar, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin (B) bendi hükümlerine göre Harita Genel Komutanlığınca, Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Saymanlığının T.C. Merkez Bankasındaki 350 101 223 numaralı hesabına harita bedeli olarak aktarılır.

             Bu konuda Ankara dışından yapılacak ürün istekleri; bedelinin en yakın maliye veznesine yatırılması ve alınacak makbuz ile birlikte posta giderleri için yeteri kadar posta pulunun Harita Genel Komutanlığına gönderilmesi halinde karşılanır.

             4) Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bütçe imkanları dışında özel maksatlı isteklerde bulunması halinde; isteğin karşılanmasına yetecek kadar ödenek kontenjan değişikliği ile Harita Genel Komutanlığı bütçesine aktarılır.


3174

 

             b) Harita Genel Komutanlığınca döner sermayeden karşılanan hizmetler için; döner sermayeden yapılması istenen hizmet karşılığı meblağ, Harita Genel Komutanlığı için T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesinin 95 (350 190 018) sayılı hesabına makbuz karşılığı yatırılır. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için yapılacak hizmetlerin bedeli, Amerika Birleşik Devletleri Doları olarak T.C. Merkez Bankasındaki 859001043 numaralı hesaba yatırılır.

             c) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sağlanacak harita ve harita bilgileri;

             1) Genel bütçeye dahil dairelerin, Bakanlar Kurulunca uygun görülen yıllık programlarına dahil harita ve harita bilgileri ihtiyaçlarının gerektirdiği ödenek bütçe hazırlığı sırasında planlanır ve bütçenin kabulünden sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

             2) Katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları program harici acil harita ve harita bilgileri ihtiyaçlarının talep edilmesi ve döner sermaye işletmesi dışında karşılanması halinde, iş için hesaplanan meblağ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına T.C. Başbakanlık İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankasındaki ilgili hesabına yatırılır ve alınacak dekont Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yollanır. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için hizmetin bedeli posta ücreti dahil Amerika Birleşik Devletleri Doları olarak alınır.

             d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kanalıyla sağlanacak harita ve harita bilgileri;döner sermaye hesabına bedellerinin yatırılması ve dekontunun getirilmesi ya da Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bizzat yatırılması ve makbuzunun alınmasıyla karşılanır.

             e) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca satışı yapılan gizlilik derecesi olmayan harita ve notik yayınlar için;

             1) Yurt içinden yapılacak taleplerin bedeli Gelir Saymanlığına mal edilmek üzere,Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğüne yatırılır.Makbuzu Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına gönderilir.

             2) Yurt dışından yapılacak taleplerin bedeli Amerika Birleşik Devletleri Doları olarak,Maliye Bakanlığı Gelir Saymanlığının T.C.Merkez Bankasındaki hesabına transfer edilmek üzere Milli Bankalardan birine yatırılır,alınan makbuz Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına gönderilir.

             3) Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı satış bürosundan bizzat harita ve notik yayın alınmak istendiğinde,Türk Lirası olarak mutemet alındı makbuzu karşılığı peşin ödeme yapılır.

             4) (Ek: 21/3/1996 - 96/7898 K.) Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından satın alınan harita ve notik yayının ticari amaçlı satışı yapılamaz. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Döner Sermayesi İşletmesince üretilecek harita, notik yayın ve harita bilgilerinden yararlanılarak doküman hazırlanması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iznine bağlıdır.

             5) (Ek: 21/3/1996 - 96/7898 K.) Bu harita ve notik yayınların yurtiçi ve yurtdışı satışları Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı harita satış bürosu veya bu Daire Başkanlığı Döner Sermayesi İşletmesince tespit edilecek bayilik vasıtasıyla yapılır. Bayilik teşkil edilmesine ilişkin esas ve usuller Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenir.

             6) (Ek: 21/3/1996 - 96/7898 K.) Bayilere verilecek harita ve notik yayınların satışı, 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Bu bayilik vasıtasıyla yapılacak satışlardan elde edilecek gelir Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı döner sermayesi için T.C. Merkez Bankası İstanbul Şubesinin 350104030-1 numaralı hesabına makbuz karşılığı yatırılır.

             f) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca döner sermayeden karşılanan hizmetler için;döner sermayeden yapılması istenen hizmet karşılığı meblağ,Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı için T.C.Merkez Bankası İstanbul Şubesinin 350104030-1 numaralı hesabına makbuz karşılığı yatırılır.


3174-1/3174-2

 

             Harita ve Harita Bilgileri Üretim ve Satış Bedellerinin Tespiti

             Madde 20 – Harita Genel Komutanlığı,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen harita ve harita bilgilerinin,harita yapımı ile ilgili bütçe aktarma hesaplarına esas olacak birim fiyatları ve kuruluşların bütçelerine konacak ödenek miktarları Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca tespit edilerek,Milli Savunma Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlığın onayı ile kesinleşir.

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 21 – 2.6.1973 tarihli ve 7/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Bakanlıklar,Devlet Teşekkülleri,Üniversitelerle Özel Müessese ve Şahısların;Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği"ile harita, hava fotoğrafı ve harita bilgilerinin gizlilik dereceleri ile ilgili olarak daha önce çıkarılmış bulunan yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             Madde 22 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


3175

 

                EK-A

 

HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ TESELSÜM BELGESİ

                                                                                                                                              

 

      1 – İSTEK YAPAN MAKAM ...................................................................................................

      2 – İSTEK YAZISININ GÜN VE SAYISI ...............................................................................

      3 – CİNSİ ...................................................................................................................................

      4 – ADEDİ .................................................................................................................................

      5 – HARİTA VEYA FOTO SIRA NO.SU ................................................................................

      6 – ÇIKIŞ BELGESİNİN GÜN VE SAYISI .............................................................................

      7 – İADE EDİLECEK TARİH ..................................................................................................

                                                                                                                                              

TESELSÜM ŞARTLARI

 

             Teslim alınan Harita ve Harita Bilgileri için;

      1 –    Taşıma,Kullanma ve muhafazada yönetmelikte belirtilen gizlilik esaslarına riayet etmek.

      2 –    Maksat dışı kullanmamak.

      3 – Yurt dışına çıkarmamak.

      4 – Teksir veya kopye etmemek.

      5.–    Üzerindeki bilgileri ifşa etmemek.

     6. –    Büyültme ve küçültme yapmamak.

      7.–    İş bitiminde iade etmek.

      8.– Zayi edildiğinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve sonucunu ilgili kuruma bildirmek.

      9.–    Kendi kuruluşu içerisindeki kullanmakla görevli ve yetkili olanlara aynı şartlarla teslim etmek.

                                                                                                                                               

 

Yukarıdaki şartlara uymayı taahüt ve kabul ederiz.

 

 

       Teslim alan mutemedin                           Tarih                                  Tasdik Olunur

        Adı,Soyadı ve İmzası                                

          -----------------------                               / /199                                   ---------------

          -----------------------                                                                           ---------------

 

 

                                                           Harita Malsayımının

                                                           Adı,Soyadı ve İmzası

 

                                                               --------------------

                                                               --------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3176

 


 

3177/3178

 

 

 


3178-1

 


5/7/1994 TARİH VE 94/5856 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

21/3/1996

2/9/1997

12/3/1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96/7898

97/9921

98/10823

 

-

-

-

 

10/4/1996

13/9/1997

16/4/1998