3039

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ

KURULUŞLARINERİŞME KONTROLLU KARAYOLU

(OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE

GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 1/3/1993,   No : 93/4186

          Dayandığı Kanunun Tarihi                    : 28/5/1988, No : 3465

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi          : 14/4/1993, No : 21552

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5 Cild: 32, S:

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

             Amaç

             Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)

             Bu Yönetmelik, tüm tesisleri ile birlikte erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) veya Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile sermaye şirketlerinin görevlendirilmesi, mevcut otoyolların işletme haklarının devri, sözleşme yapılması, görevlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sona ermesi ve tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Hukuki Dayanak

             Madde 3 – Bu Yönetmelik, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Kanun: 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakım ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu,

             b) Bakan: Bayındırlık ve İskan Bakanını,

             c) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

             d) Genel Müdür : Karayolları Genel Müdürünü,

             e) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

             f) Otoyol: Üzerinde erişme kontrolunun uygulandığı karayolunu,


3040

 

             g) Bakım-İşletme Tesisi : Yolun bakım ve işletme gibi hizmetleri ile ilgili tüm yapı ve tesisleri,

             h) Yolculukla İlgili Hizmet Tesisleri : Otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,

             ı) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  Görev yeri: Tespit edilen belirli güzergahtaki tüm tesisleri ile birlikte yapılmış veya yapılacak otoyolun bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bulunduğu yeri,

             j) Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketini,

             k) Sözleşme : Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi,

             l) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İstekli: Göreve talip olan, özel hukuk hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketini veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi,              

            m) Belli İstekli : Önseçim Komisyonunca yeterli görülen istekli,

             n) Şartname : Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belge veya belgeleri,

             o) Görevlendirme : Bu Yönetmelikte yazılı usül ve şartlarla, önseçimle yeterlilikleri belirlenmiş, istekliler arasından seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

             ifade eder.

             Görev Yerinin Tespiti

             Madde 5 – Görev yeri, Genel Müdürlükçe belirlenen otoyol ağı üzerinde Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit edilir.

             Görev Kapsamı

             Madde 6 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  

             Verilecek görev; bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, Genel Müdürlükçe yapılmış veya yaptırılmış projesine, sözleşmeye ve sözleşme eki şartnamelere, standartlara göre yapımı, bakımı ve işletilmesini veya proje yapımı da dâhil yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği gibi mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya işletme haklarının devri şeklinde de olabilir.

             Finansman

             Madde 7 – Görev kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün finansman görevli şirketçe sağlanır ve her türlü harcama görevli şirketce yapılır.

             (Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak görevlendirmeler, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde adı geçen Kanunun 5 inci, 11 inci, 12 nci ve 14 üncü maddeleri hükümlerinden yararlandırılabilir. Bu husus 14 üncü maddeye göre hazırlanacak onay belgesinde belirtilir.

             Mali kaynak sağlanması konusunda Genel Müdürlük herhangi bir yükümlülüğe giremez.


3041

 

             İsteklilerde Aranacak Ön Seçime Katılabilme Şartları

             Madde 8 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlere katılabilmek için;

             a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Özel hukuk hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketi veya kurulması taahhüt edilen anonim şirket olmak,

             b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

             c) Kanuni ikametgahını bildirmek,

             d) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,

             e) İstenilen teminat ve belgeleri vermek,

             şarttır.

             Ön Seçim ve Görevlendirmeye Katılamayacak Olanlar

             Madde 9 – Aşağıda yazılı olanlar önseçime veya görevlendirmeye katılamazlar:

             a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevlendirme konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü  dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının, yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç, ortak oldukları sermaye şirketleri,

             b) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine veya görevlendirmelere katılmaktan yasaklı olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

             c) Belgelerin kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçmedikçe görevlendirme belgelerinin hazırlanması ile ilgili müşavirlik hizmetlerini yüklenmiş olanlar,

             Yukarıdaki bentlerde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile (a) bendinde belirtilen kişiler,vekil veya temsilci sıfatları ile de olsa dolaylı olarak görevlendirmeye katılamazlar.Bu yasaklara rağmen katılanların teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir,üzerine görevlendirme veya sözleşme yapılmışsa iptal edilir.

             d) (Ek: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

             Şartnameler

             Madde 10 – Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan görev konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname,varsa ekleri ve ön seçim dökümanları Bakan onayı ile kesinleşir.

             (Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Ancak 7 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde 3996 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden yararlanması istenilen görevlendirmelerde, 14 üncü madde gereğince Bakan onayı alınmadan önce Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın ön oluru alınır.


3042

 

             Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

             a) Görevin niteliği, nevi ve kapsamı,

             b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları,

             c) Görev yeri,teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

             d) Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,

             e) Sermaye şirketlerinde aranılan şartlar ve belgeler,

             f) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespitte Genel Müdürlüğün serbest olduğu,

             g) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakan tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

             h) Vergi,resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

             i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

             j) İhtilafların çözüm şekli.

             Düzeltme, Değişiklik ve Açıklama

             Madde 11 – Genel Müdürlük,teklif verme tarihi ile teklif vermeye dayanak teşkil eden belgelerde her türlü düzeltme,değişiklik veya açıklamayı yazılı olarak yapmaya yetkilidir. Bu belgelerdeki düzeltme,değişiklik veya açıklamalar ile teklif verme yeri,günü ve saatindeki değişiklikler teklif verme terihine 15 (onbeş) gün kalıncaya kadar yapılabilir ve isteklilere tebliğ edilir.

             Birinci fıkraya göre yapılan düzeltme,değişiklik veya açıklamalar teklif vermeye davet edilen şirketlere Genel Müdürlük tarafından gönderilir.Şirketler tekliflerini,bu ekleride gözönüne alarak hazırlamak ve bu ekleri teklif dosyası içinde bulundurmak zorundadırlar.

             Birinci fıkra hükmü dışında Genel Müdürlük mensubu hiç bir kimsenin teklif belgelerinin hiç bir yerinde düzeltme, değişiklik veya açıklama yapmaya veya Genel Müdürlüğü bağlayıcı davranışlarda bulunmaya yatkisi yoktur.

             Projeler

             Madde 12 – Projeler, önceden Genel Müdürlükçe hazırlanmış veya hazırlattırılmış olabileceği gibi,görevli şirkete de görev kapsamı içinde,nitelikleri, standartları, teknik şartları ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslara göre hazırlatılabilir.

             Bu projeler Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

             Nitelikler, standartlar, teknik şartlar ve diğer hususlar ile projelerde gerekli görülen değişiklikler Genel Müdürlük onayı ile yapılabilir.


3043

 

             Güzergahın kesinleşmesi sırasında 1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu ve diğer mevzuatla ilgili olarak kamu kuruluşlarından alınacak izin ve benzeri işlemlerde Genel Müdürlük kendi görevleri çerçevesinde aracı ve yardımcı olur.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevin Verilmesiyle İlgili Hazırlıklar

             Bedel Tahmini

             Madde 13 – Görevin niteliği gereği,bedel tahmini yapılması zorunlu değildir.

             Onay Belgesi

             Madde 14 – Görevlendirilmesi yapılacak her görev için Bakan onayına sunulmak üzere bir onay belgesi hazırlanır.Onay belgesinde görevlendirme konusu olan görevin nevi,niteliği,kapsamı,varsa proje numarası,görevin verilmesinde uygulanacak usul,geçici teminat, yapım kesin teminatı ve işletme teminatı oranları belirtilir.

             Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığı verilip verilmeyeceği,bedel karşılığında verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

             Şartnamelerin Verilmesi

             Madde 15 – Görevlendirmesi yapılacak göreve ait şartnameler ve eklerinin tasdikli örnekleri onay belgesindeki esaslara göre isteyenlere verilir.

             Şartname ve ekleri Genel Müdürlük'te bedelsiz görülebilir.

             Önseçim ve Görevlendirme Komisyonları

             Madde 16 – Genel Müdür;

             a) İstekli şirketlerin müracaatlarını değerlendirmek üzere iş alanında uzman memurlardan en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir önseçim komisyonunu,

             b) Görevlendirme işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görev konusu iş alanında uzman en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir görevlendirme komisyonunu,

             c) Komisyonlara yardımcı olmak üzere,görevlendirme kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar memur ve uzmanı,


3044

             görevlendirir.

             Yukarıdaki komisyonların başkanları üyeler arasından Genel Müdür tarafından belirlenir.

             Komisyonların Çalışması

             Madde 17 – Önseçim ve görevlendirme komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çogunlukta kabul edilir.Kararlarda çekimser kalınamaz.Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.Komisyon başkan ve üyeleri.oy ve kararlarından sorumludurlar.

             Görevlendirme İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

             Madde 18 – Görevlendirme suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir.Bu dosyada onay belgesi,varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı,şartname ve ekleri,gerekli projeler,duyuruya ilişkin belge ve gazete nüshaları,sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

             İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

             Madde 19 – Görevlendirmenin en elverişli koşullarla sonuçlanmasını sağlamak amacıyla,isteklilerde mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranır.Bu amaçla puanlama esaslarına göre önseçim yapılır.

             Önseçime müracaat eden şirketlerin yeterliliklerini tespit etmek için görevin özelliğine bağlı olarak istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu,bu bilgi ve belgelerin hangi esaslara göre değerlendirileceğini belirten ön seçim dökümanları Genel Müdürlükçe hazırlanır. Önseçim dökümanlarındaki formlara uygun olarak istekliler tarafından hazırlanan bilgi ve belgelere verilebilecek maksimum puanları gösterir bir puanlama cetveli de önseçim dökümanları arasında yer alır.

             (Değişik üçüncü fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Önseçim dokümanlarında;

             a) Sermaye şirketinin ana sözleşmesine ve sermaye yapısına,

             b) Kurulması taahhüt edilen anonim şirket ile ilgili olarak ortaklık kurulacak firmaların taahhütnameleri ve sermaye yapılarına,

             c) Sermaye şirketince veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketçe öngörülen finansman modeline,

             ç) Görevin nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine,

             d) Sermaye şirketinin veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi oluşturacak ortakların görev kapsamı işlerdeki deneyimine,

             e) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer hususlara,

             ait bilgi ve belgeleri isteyen formlar bulunur.

             İsteklilerin önseçim dökümanlarında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz vermeleri ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri zorunludur.


3045

 

             Görevlendirme İçin Önseçim İlanı

             Madde 20 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  

             Görev konusu işler, isteklilere Resmî Gazete’de ve yurt içinde dağıtımı yapılan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az onbeş gün önce olmak üzere ve birer defa ilan yapılarak duyurulur.

             Önseçim İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar

             Madde 21 – İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

             a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İsteklilerin Türkiye’de kurulu sermaye şirketi veya kurulması taahhüt edilen anonim şirket olacağı,

             b) Görevin niteliği,yeri ve kapsamı,

             c) Önseçim belgelerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

             d) Önseçim için istenen belgelerin nereye ve hangi tarih ve saate kadar teslim edileceği.

             Teklif Vermeye Davet

             Madde 22 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)

             Önseçim komisyonunca yeterli görülen isteklilere belirtilen gün ve saatte tekliflerini vermeleri için yapım işi ihtiva eden görevlendirmelerde en az kırkbeş gün, yapım işi ihtiva etmeyen görevlendirmelerde en az otuz gün önce iadeli taahhütlü bir davet mektubu gönderilir veya imza karşılığı teslim edilir.

             Önseçim ve Görevlendirme İçin Son Başvuru Tarihlerinin Tatil Gününe Rastlaması

             Madde 23 – Önseçim ve görevlendirme için son başvuru tarihleri tatil gününe rastlamışsa,önseçim başvurusu ve görevlendirme tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili tamip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır.İlandan sonra çalışma saati değişse de ilan edilen saat değişmez.

             Tekliflerin Açılma Zamanı

             Madde 24 – Tekliflerin açılma zamanı,idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir.Açılma zamanı için,PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.Teklifler açılmaya başlandıktan sonra,çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

             Tekliflerle İlgili Masraflar

             Madde 25 – Kabul edilsin veya edilmesin teklif veren sermaye şirketlerinin teklifleri ile ilgili her türlü masraf kendilerine aittir.

             Geçici Teminat

             Madde 26 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Teklif verenlerden teklif mektubu ile beraber finansman analiz raporunda gösterilen, proje dâhil, yapım maliyeti veya işletme hakkı devir bedeli üzerinden en az  % 1 en çok % 3 oranında geçici teminat alınır.

             Görevlendirilmesine karar verilen şirketin sözleşme yapmaktan kaçınması veya kesin teminatı vermemesi durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın,görevlendirme kararı kaldırılır ve geçici teminatı Genel Müdürlükçe gelir kaydedilir.


3046

 

             Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

             Madde 27 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  

             Geçici teminat, yapım kesin teminatı veya işletme teminatı olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

             a) Tedavüldeki Türk parası veya şartnamede cinsi belirtilen döviz.

             b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

             c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

             İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

             Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilenlerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

             Teminat mektupları dışındaki teminatlar görevlendirme komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlığa yatırılması zorunludur.

             Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, görevlendirmeden sonra saymanlığa teslim edilir; diğer isteklilere ait teminatlar hemen iade edilir. Görevlendirilmesine karar verilen istekli ile sözleşme imzalanması hâlinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

             Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

             Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar üçüncü kişilerce haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.

             Teminat Mektupları

             Madde 28 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  

             3465 sayılı  Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini ve varsa geçerlik süresini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Görevlendirme Kararları

             Önseçimin Uygulanmaması

             Madde 29 – Özellik arzeden ve üzerinde yapımı ileri teknoloji gerektiren köprü ve tünel ihtiva eden otoyolların yapımı,bakımı ve işletilmesi ile ilgili görevlendirmelerde önseçim ilanı ve önseçim işleminin uygulanmamasına, Genel Müdürlüğün önerisi, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.

             Uygun Teklifin Tespiti

             Madde 30 – Belgeleri uygun bulunan ve aynı zamanda Genel Müdürlüğe sağlayacağı toplam geliri en yüksek olan teklif uygun teklif olarak kabul edilir.

             Toplam gelir, tesisin ekonomik ömrünün işletmeye açılma tarihinden itibaren 50 (elli) yıl olduğu kabul edilerek,sermaye şirketi tarafından işletildiği süre içinde yıllık gayri safi hasıladan verilmesi taahhüt edilen paylar ile tesisin Genel Müdürlüğe tesliminden sonraki dönemde Genel Müdürlüğün elde edeceği tahmini gelirin toplamıdır.

             Toplam gelirin hesaplanması ile ilgili esaslar ayrıntılı olarak şartnamede belirtilir.

 

            


3047

 

             (Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İşletme hakkı devrine ilişkin görevlendirmelerde tekliflerin değerlendirilmesi için toplam işletme süresi için ödenecek devir bedeli, ödeme koşulları ve şartnamede yer alan diğer hususlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmede ekonomik açıdan en avantajlı teklif uygun teklif olarak kabul edilir.

             Komisyonların Görevlendirmeyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

             Madde 31 – Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle görevlendirmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların görevlendirmeyi yapmama kararı kesindir.

             Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

             Madde 32 – Görevlendirme komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

             Kararlarda isteklilerin adları, adresleri, teklif ettikleri görev süreleri ve pay yüzdeleri, görevlendirmenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, görevlendirme yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

             Görevlendirme Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

             Madde 33 – Görevlendirme komisyonları tarafından alınan görevlendirme kararları, Genel Müdürün uygun görüşü ile Bakan onayına sunulur. Bakan tarafından karar 30 gün içinde onaylanmaz veya iptal edilirse görevlendirme hükümsüz sayılır.

             Görevlendirme Kararlarının Bildirilmesi

             Madde 34 – Bakan tarafından onaylanan görevin verilmesine ilişkin görevlendirme komisyonu kararı onaylandığı günden itibaren engeç 5 işgünü içinde, görev verilmesine karar verilen şirketin yetkilisine imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

             Görevlendirme kararının Bakan tarafından iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                            Görevlendirme Usulleri

             Görevlendirme Usullerinin Neler Olduğu

             Madde 35 – Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerin verilmesinde sermaye şirketleri arasında kapalı teklif usulü veya pazarlık usulü uygulanır.

             Görevin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, 14 üncü madde gereğince alınacak onay belgesinde bilirtilir.

             Belli İstekliler Arasında Yapılacak Görevlendirmeler

             Madde 36 – Belli istekliler arasında kapalı teklif usulünün uygulanması halinde mali ve teknik yeterlilikleri ve güçleri, bu Yönetmelikte belirtilen usüllerle (ön seçim) tespit edilmiş olan isteklilerden kapalı teklif alınır.

             (Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır.


3048

 

             Tekliflerin Hazırlanması

             Madde 37 – Bu usulle yapılan görevlendirmeler için teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri isteklinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

             (Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  Teklif mektuplarının isteklinin yetkilisi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen süre ve Genel Müdürlüğe ödenecek pay yüzdelerinin ya da işletme hakkı devri süresi için teklif edilen devir bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Yazı ve rakamla belirtilen değerler arasında farklılık olması halinde yazı ile belirtilenler geçerli sayılır.

Tekliflerin Verilmesi

             Madde 38 – Teklifler davet mektubunda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin davet mektubunda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

             Teklifte Değişiklik Yapılamayacağı

             Madde 39 – Teklifler komisyon başkanlığına verildikten sonra teklif verenlerce değişiklik yapılamaz ve teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

             Dış Zarfların Açılması

             Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan isteklilerin yetkili temsilcileri önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın şartnamede belirtilen forma uygun olarak verilmiş olup olmadığı belirlenir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

             Belgeleri ile teminatı usulüne uygun veya tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmaz ve başka bir işlem yapılmadan diğer belgelerle birlikte yetkili temsilcilere iade edilir. Bunlar görevlendirmeye katılamazlar.


3049

 

             İç Zarfların Açılması

             Madde 41 – Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, görevlendirmeye katılacakların dışındakiler komisyon toplantı odasından çıkarılır. Daha sonra zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

             Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kabul edilmeyen tekliflerin kabul edilmeme sebepleri komisyon kararında açıkça belirtilir.

             Komisyon, incelemesi sırasında gerekli görürse teklif verenden teklifi hakkında açıklayıcı bilgi isteyebilir.

             Görevlendirme Sonucunun Karara Bağlanması

             Madde 42 – 41 inci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

             a) Görevlendirmenin yapıldığı, ancak Bakan onayına bağlı kaldığı,

             b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise görevlendirmenin 30 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

             c) Görevlendirmenin yapılmadığı,

             hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

             Tekliflerin Aynı Olması

             Madde 43 – Birkaç istekli tarafından verilen tekliflerin uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun teklifi verene görev verilir. İkinci tekliflerin de aynı sonucu vermesi halinde, 19 uncu maddede belirtilen önseçim değerlendirmesinde yüksek puan alan tercih edilir.

             Teklif Zarflarının Açılması Sırasında Hazır Bulunmayan İstekliler

             Madde 44 – Teklif zarflarının açılması sırasında yetkili temsilci veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil bulundurmayan istekliler görevlendirmenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

             Kapalı Teklif Usulüyle Görevlendirmenin Yapılamaması

             Madde 45 – Belli sermaye şirketleri arasında istekli çıkmadığı veya teklifin komisyonca uygun görülmediği durumlarda yeniden aynı usülle görevlendirme cihetine gidilir veya kamu yararı görüldüğü takdirde, iş pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası ve teklif veren tüm isteklilerin pazarlığa davet edilmesi zorunludur.


3050

 

             Pazarlık Usulüyle Görevlendirme

             Madde 46 – Pazarlık usulünün uygulanmasında yarar görülen görevlendirmelerde ve 45 inci maddede belirtilen durumlarda pazarlık usulü ile görevlendirme yapılır.

             Pazarlık usulü ile yapılan görevlendirmelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Görevlendirme, mali ve teknik yeterlilikleri ve güçleri bu Yönetmelikte belirtilen önseçim yoluyla tespit edilmiş olan isteklilerden yazılı veya sözlü teklif almak suretiyle yapılır.

             Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görev verilenlerin tercih sebepleri komisyon kararında gösterilir.

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                       Sözleşme

             Görevlendirmenin Sözleşmeye Bağlanması                            

             Madde 47 – Bütün görevlendirmeler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme Genel Müdürlük adına Genel Müdür veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanır.

             Kesin Teminat(1)

             Madde 48 – Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen görevli şirketten, sözleşme yapılmasından önce, sözleşmeye esas proje dahil, yapım maliyeti üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 3 (yüzde üç) ve en çok % 6 (yüzde altı) oranında yapım kesin teminatı alınır.

(Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  İşletme hakkı devirlerinde, görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen görevli şirketten, sözleşme imzalanmadan önce, devir bedelinin tümüyle ödenmesine kadar geçecek olan süre için sözleşmeye esas işletme hakkı devir bedelinin en az yüzde üçü ve en çok yüzde altısı oranında devir kesin teminatı alınır. Bu fıkraya göre işletme hakkı devirlerinde alınan devir kesin teminatı, devir bedelinin tümüyle ödenmesi hâlinde iade edilir.

             Görevli şirketin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın görevlendirme bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

             Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

             Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

             İşletme Teminatı

             Madde 49 – İşletme sırasında tesislerde meydana gelebilecek zarar, ziyan, hasar, kaybolma, arıza, bakım noksanlıkları ve benzeri hallere karşı işletme süresince her yıl için aşağıda belirtilen oranlarda işletme teminatı alınır.

             a) İşletmenin birinci yılı için işletme teminatı fiili yatırım tutarının en az % 1 (yüzde bir)' i en çok % 2 (yüzde iki)'si

             b) Birinci yıldan sonraki yıllar için işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi hasılatının en az % 3 (yüzde üç)'ü ve en çok % 9 (yüzde dokuz)'u,

             c) Görevin sona erme yılına ait işletme teminatı bir önceki yılın gayri safi hasılatının en az % 6 (yüzde altı)'sı en çok % 15 (yüzde onbeş)'i

             oranındadır.

             (Ek fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) İşletme hakkı devirlerinde, işletme teminatı birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre hesaplanacak tutarda alınır.

_________________

(1) Bu madde başlığı “Yapım Kesin Teminatı” iken 31/5/2006 tarihli ve 2006/10560 sayılıa Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 


3051

 

             Her yıla ait işletme teminatının verilmesi üzerine bir önceki yıla ait olan işletme teminatı iade edilir.

             (Değişik son fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevli şirketin işletme teminatını zamanında vermemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, görevli şirket vecibelerini yerine getirmemiş sayılır ve sözleşme feshedilerek, Genel Müdürlükteki mevcut işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.

 

             Kesin teminat  ve işletme teminatının geri verilmesi(1)

             Madde 50 – Yapım kesin teminatı, yapım işlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve kabulü yapılıp işletme teminatı alındıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan yapım işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin, yapım işinin tamamının kabul tarihine kadar ödenmemesi hâlinde, yapım kesin teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir.

             Görev süresi sonunda, görevin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, borç ve taahhütlerden arî olarak tesislerin Genel Müdürlüğe devredildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun ve yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda olduğunun Genel Müdürlükçe kurulan bir devir-teslim komisyonunca tespitinden, devir teslim tutanağının onaylanmasından ve görevlendirme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan işletme teminatı, Sosyal Güvenlik Kurumundan işletme işleri için ilişiksiz belgesinin getirilmesi hâlinde görevli şirkete geri verilir. Görevli şirketin bu iş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin görev süresi sonuna kadar ödenmemesi hâlinde, işletme teminatı paraya çevrilerek, borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı görevli şirkete geri verilir.

             Sözleşmeye Davet

             Madde 51 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevin verilmesine ilişkin görevlendirme komisyonu kararının kesinleşmesinden sonra, uygun görülen sermaye şirketine Genel Müdürlükçe karar sonucu yazılı olarak bildirilir ve şirket, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapım kesin teminatı ya da devir kesin teminatı vermeye ve sözleşme yapmaya davet edilir.     

             Sözleşme, Genel Müdür veya yetkili kıldığı temsilcisi ile sermaye şirketinin yetkili temsilcisi veya temsilcileri arasında imzalanır.

_______________________

(1) Bu madde başlığı “Yapım Kesin Teminatı ve İşletme Teminatının Geri Verilmesi” iken 31/5/2006 tarihli ve 2006/10560 sayılıa Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

 


3052

 

             Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

             Madde 52 – Görevlendirme kararı kendisine tebliğ edilen istekli;

             a) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Sözleşme yapılmasından önce, şartnamede belirlenen oran ve şartlarda yapım kesin teminatını ya da devir kesin teminatını,

             b) (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  Sözleşmede belirtilen oran ve şartlarda işletme teminatını,

             vermek zorundadır.

             Teminatların alınması, kullanılması ve iadesi veya gelir kaydı ile ilgili usul ve esaslar sözleşmede düzenlenir.

             Sözleşmenin Yapılması

             Madde 53 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi, 51 inci maddede öngörülen süre içerisinde yapım kesin teminatını ya da devir kesin teminatını yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır.  

             Görevin verilmesine ait kararın kesinleşmesi, sözleşmenin yapılması ve tescili ile ilgili vergi, resim, harç ve her türlü giderler görevlendirilen sermaye şirketine aittir.

             Görevlendirilmesine karar verilen sermaye şirketi bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın görev verilmesinden vazgeçilir ve geçici teminat Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.

             Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumluluğu

             Madde 54 – Genel Müdürlük 51 inci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde istekli, sürenin bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. İstekli görevlendirmeye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

             34 üncü maddedeki sürede tebligatın yapılmamasından dolayı Genel Müdürlüğün zararına sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

             Görevli Şirketin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

             Madde 55 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Sözleşme yapıldıktan sonra, görevli şirketin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, Genel Müdürlüğün en az otuz gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme, süresinden önce feshedilebilir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yapım kesin teminatı veya devir kesin teminatı ile işletme teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir ve hesabı sözleşmede belirtilen esaslara göre tasfiye edilir.

             Gelir kaydedilen teminat görevli şirketin borcuna mahsup edilemez.


3053

 

             Yatırım Miktarındaki Değişiklik

             Madde 56 – Sözleşmenin imzalanmasından sonra görevli şirket tarafından sözleşme konusu yapım işlerinin azaltılması yönünde bir teklif yapılamaz. Genel Müdürlük, yatırım bedelinin %5 ini geçmemek kaydıyla ilave işler isteyebilir.

             Bu durumdan dolayı görev süresi uzatılamaz. Bakım-işletme süresi içinde tesislerde yapılacak tevsi işleri için Genel Müdürlükten onay alınması zorunludur. Tevsi işleri için görev süresi uzatılamaz.

             Görev Süresi

             Madde 57 – Görev süresi sözleşme ile belirlenir ve ençok 49 yıl olabilir. Bu süre, görev kapsamındaki bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, sözleşmede belirtilmiş ise proje yapımı da dahil, yapım, bakım ve işletme sürelerini kapsar.

             Görev, sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar ve bitim tarihi yıl, ay, gün ve saat olarak sözleşmede belirtilir.

             Süre Uzatımı

             Madde 58 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)

             Yapım safhasında, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana gelen, işin yapımını ve yürütülmesini engelleyen, görevli şirket tarafından süresinde bildirilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen mücbir sebeplerden dolayı süre uzatımı verilebilir.

             İşletme döneminde, görevli şirketin kusuru veya ihmali dışında meydana gelen ve görev konusu tesislerin sözleşmedeki koşullara uygun olarak işletilmesini  engelleyen  mücbir sebebe neden olan olaylar nedeniyle, mücbir sebebin devam ettiği süre kadar işletme süresi uzatılabilir. Genel Müdürlüğün ve görevli şirketin mücbir sebebe neden olan olaylara ilişkin hak ve yükümlülükleri ile bu süre içinde alınacak tedbirler sözleşmede belirtilir. Görevli şirket, süre uzatımı dışında herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

             Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen süre uzatımı görev süresinin sonuna eklenir.           

             Mücbir sebeplerle süre uzatımı verilse dahi görev süresi hiçbir şekilde 49 yılı geçemez.

             Görevin Devri

             Madde 59 – Görevli şirket, görevi kısmen veya tamamen Genel Müdürlüğün uygun görmesi ve Bakan onayı ile bir başka sermaye şirketine, göreve ilişkin aynı sözleşme şartları ile devredebilir. Ancak, devralacak sermaye şirketlerinde ilk görevlendirmedeki şartlar aranır.

             Bu takdirde görevi devralan şirket, Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında mevcut sözleşme hükümlerini ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri aynen kabul etmiş sayılır ve Genel Müdürlük, görevli şirket ve görevi devralan şirket arasında bir devir sözleşmesi yapılır.

             İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve görevli şirket hakkında 55 inci madde hükümleri uygulanır.

             Görevli Şirketin Acze Düşmesi veya İnfisahı

             Madde 60 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)

             Görevli şirketin acze düşmesi veya infisahı hâlinde ve sözleşmeye göre bu durumda alınacak ek tedbirlerin uygulanmaması hâlinde sözleşme, süresinden önce Genel Müdürlükçe feshedilebilir. Bu durumda, teminatları Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir.

            


3054

 

             Feshin Sonuçları

             Madde 61 – Sözleşmenin, 55 veya 60 ıncı maddelere göre süresinden önce feshedilmesi halinde sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları sözleşmede düzenlenir. Bu gibi hallerde Genel Müdürlük yeniden görevlendirme yapabilir.

             Görev Kapsamındaki İşlerin Üçüncü Şahıslara Yaptırılması

             Madde 62 – Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel Müdürlüğe karşı bütün yükümlülükleri aynen devam eder.

                                                                ÜÇÜNCÜ KISIM

                                     Görevlendirme İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

             Yasak Fiil ve Davranışlar

             Madde 63 – (Değişik: 31/5/2006 – 2006/10560 K.)  

             Görevlendirme işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

             a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla görevlendirmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

             b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya görevlendirme kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

             c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken görevlendirmeye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

             ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, görevlendirmelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

             d) 9 uncu maddeye göre görevlendirmeye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak,

             yasaktır.

 

             Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Görevlendirme ve İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama

             Madde 64 – 63 Üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar görevlendirme sırasında vaki olmuşsa Genel Müdürlükçe o göreve iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün görevlendirme ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Genel Müdürlük bu kararı, Resmi Gazete'de ilan eder. Bu kararlar, sermaye şirketinin siciline de işlenir. Yasaklanan sermaye şirketleri, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak görevlendirmelere ve ihalelere katılamazlar.


3055

 

             Haklarında bu yolda işlem yapılan sermaye şirketlerinin diğer ortak şirketlerine de aynı müeyyide uygulanır.

             Görev verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayan veya sözleşme yapıldıktan sonra taahüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen sermaye şirketleri hakkında da, Bakanlık tarafından,bir yıla kadar görevlendirilmekten ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan edildiği gibi ilgililerin sicillerine de işlenir.

             Genel Müdürlük görevlendirme için müracaat eden sermaye şirketinin yasaklamayı gerektirir bir durumunu tespit ettiği takdirde,bu hususu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

             Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları

             Madde 65 – 63 üncü maddenin (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları,görev tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi görevli şirketin yetkili temsilcileri hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

             Genel Müdürlük Görevlilerinin Sorumluluğu

             Madde 66 – Ön seçim, görevlendirme,muayene, kabul, devir - teslim komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililer, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde haklarında disiplin ve ceza kovuşturması genel hükümlere göre yapılır.

             Hileli İnşaat ve Onarımı

             Madde 67 – Tüm tesisleri ile birlikte otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapım ve onarımlarında işletmeye açılma tarihinden itibaren görev süresi içinde malzemenin hileli olmasından veya yapım ve onarımın teknik icaplara uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan hasarların giderilmesinden görevli şirket sorumludur.Bu nedenle görev süresi uzatılmaz.

             Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen görevli şirket hakkında 55 inci madde hükümleri uygulanır.

                                                             DÖRDÜNCÜ KISIM

                                                                 Çeşitli Hükümler

 

             İşletme Süresince Gayri Safi Hasıladan Pay Alınması

             Madde 68 – Genel Müdürlük işletme süresince gayri safi hasıladan pay alabilir. Bununla ilgili esaslar sözleşmesinde belirlenir.


3056

 

             Kamulaştırma

             Madde 69 – Otoyol, bakım, işletme ve yolculukla ilgili hizmet tesisleri için gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır.

             (Değişik ikinci fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Otoyol yapımı için gerekli şantiye yeri ve malzeme ocakları görevli şirket tarafından temin edilir, ancak, şartnamesinde belirtilmek kaydıyla bu yerler Genel Müdürlükçe de mevzuat hükümleri uyarınca temin edilebilir.

             Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, görevli şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir.

             Mülkiyet

             Madde 70 – Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerine yapılacak otoyol ve tesislerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.

             Bakım

             Madde 71 – Görevli şirket, işletme süresi içinde, görev kapsamındaki otoyolun ve bakım işletme tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımını, sözleşme ve şartnamede öngörülen şekilde yapmakla ve işletmenin devamlılığını sağlayacak şekilde bunları bakımlı tutmakla yükümlüdür.

             Trafik Güvenliği

             Madde 72 – Görevli şirket, görev yerinde, mevzuat; sözleşme ve şartnamede belirlenmiş trafik güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve bu konuda görevlilere gereken kolaylığı göstermek ve yardımcı olmakla yükümlüdür.

             Görev Yeri İçinde Kalan Tesislerin Yerinin Değiştirilmesi

             Madde 73 – Görev yeri içinde kalan gerçek veya tüzel kişilere veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yeraltı veya yerüstü tesislerinin yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin protokollar görevli şirket veya duruma göre Genel Müdürlükçe düzenlenir.

             Ancak tesislerin yerinin değiştirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin olarak gerek görevli şirket ve gerek Genel Müdürlükçe düzenlenecek protokollarda öngörülen mali külfet görevli şirket tarafından karşılanır.

             İşin Kontrolu

             Madde 74 – Görev kapsamı içindeki işlerin projelerine, teknik şartnamelere, standartlara, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı Genel Müdürlükçe kontrol edilir veya ettirilir.

             Bu kontrol, görevli şirketin sorumluluklarının paylaşılması anlamına gelmez.

             Görevli  şirket  görev  kapsamı  içindeki  işlerin  projelerine,  teknik  şartnamelere,   standartlara,   sözleşme  ve  eklerine  uygun   olarak  yapılıp yapılmadığını yetkili bir müşavir mühendislik firması eliyle ve masrafları kendisine ait olmak üzere etkin bir şekilde kontrol ettirir. Kontrollukla ilgili masraflar finans analizinde gösterilir.

 


3057

 

 

             (Değişik dördüncü fıkra: 31/5/2006 – 2006/10560 K.) Kontrollük işlerini yapacak müşavir mühendislik firması görevli şirketin önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile seçilir. Görevli şirketin işe başlama tarihinden itibaren üç ay içerisinde idarenin onaylayacağı bir müşavir mühendislik firmasını görevlendirmemesi hâlinde sözleşme feshedilir.

             Müşavir mühendislik firması kontrolluk işini yürütürken işin ilerlemesi ve sözleşme ve eklerine uygunluğu ile ilgili periyodik raporlar düzenler. Bu raporlar proje ve yapım safhasında aylık, bakım-işletme safhasında 3 aylık aralarla olur. Görevli şirket bu raporları düzenli bir şekilde Genel Müdürlüğe gönderir.

             Kontrolluk işleriyle ilgili diğer hükümler sözleşmede düzenlenir.

             Yapım İşinin Kabulu ve işletme İzninin Verilmesi

             Madde 75 – Görevli şirketin, görev kapsamındaki işlerin tamamlandığını ve tesisleri ile birlikte tüm otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin işletmeye hazır olduğunu yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirdiği tarihten itibaren 20 gün içinde Genel Müdürlükçe bir yapım işleri kabul komisyonu teşkil edilir. Bu komisyon tarafından;

             a) Tamamlandığı belirtilen tesislerin projelerine, sözleşmesine ve sözleşme eki şartnamelere ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve şartlara uygunluğu tespit edilenler için kabul tutanağı düzenlenir. Kabulu yapılan otoyol ve tesislere işletme izni verilir. Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde görev kapsamındaki otoyol ve tesislerin kısmi kabulu yapılabilir ve bunlara kısmi işletme izni verilebilir.

             b) Bu tesislerde hatalı ve noksan işler tespit edildiğinde; bunlar işletmeye engel teşkil etmeyecek nitelikte ise tamamlanması için bir süre verilerek bu otoyol ve tesislere de işletme izni verilebilir. Hatalı ve noksan işler, verilen sürede tamamlanmaz ise bunlar Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır; görevli şirket bu işler için yapılan harcamaları bir kat fazlası ile ödemekle yükümlüdür. Hatalı ve noksan işlerin tamamlanması için verilen süre hiçbir şekilde görev süresini uzatmaz.

             (a) ve (b) bentleri ile ilgili hükümler ve müeyyideler sözleşmede düzenlenir.

             Tarife Belirleme Esasları

             Madde 76 – Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.

             Tarifenin tespitinde otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yolda işletme süresinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır.

             Yolculuk ile ilgili hizmet tesislerinde uygulanacak ücretler günün koşul ları, ekonomik şartlar ve genel hükümlere göre görevli şirket tarafından Genel Müdürlüğün onayı alınarak tespit edilir. Ancak, bu tesislerde ücret alınmadan yerine getirilecek hizmet türleri sözleşmede belirlenir.

             Tarifenin belirlenmesine ilişkin hükümler sözleşmede düzenlenir.


3058

 

             İşletmeye açma

             Madde 77 – Genel Müdürlükçe işletme izni verilmeden otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesisleri işletmeye açılamaz.

             1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen duyuru Genel Müdürlükçe yapılır.

             İşletme ile ilgili hususlar sözleşme ve eklerinde düzenlenir.

             Görevin Sona Ermesi

             Madde 78 – Görev kapsamı içindeki bakım-işletme ve yolculukla ilgili bütün tesisleriyle birlikte otoyol veya yolculukla ilgili hizmet tesisleri ve müştemelatı, ayrılmaz parçaları (mütemmim cüzleri) ile birlikte, görev süresi sonunda her türlü borç ve taahhütlerden ari, eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiğinden Genel Müdürlüğe geçer.

             Görevli şirket tarafından işletilmekte olan bütün tesisleriyle otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin eksiksiz, bakımlı ve onarım gerektirmeden kullanılabilir durumda olduğunun tespiti için yolculukla ilgili hizmet tesislerinde üç ay önce Genel Müdürlüğün onayı ile bir devir-teslim komisyonu kurulur. Bu komisyonun çalışması ile ilgili hususlar sözleşmede belirlenir.

             Bütün tesisleriyle otoyolda veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinde proje ve sözleşme hükümlerine göre komisyonca tespit edilen her türlü eksikliklerin, bakım ve onarım gerektiren durumların görev süresi içinde belirtilecek tarihe kadar yapılması ve tamamlanması görevli şirketten istenir. Yapılması ve tamamlanması istenen eksikliklerin ve onarımların yerine getirilmemesi halinde bunlar, bedeli bir kat fazlası ile işletme teminatından karşılanmak üzere Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. İşletme teminatının yetersiz kalması halinde aradaki farkı görevli şirket, Genel Müdürlüğe ödemekle yükümlüdür.

             Görevli Şirketin Sorumluluğu

             Madde 79 – Tüm tesisleriyle birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi sırasında, görevin başlamasından bitimine kadar geçen süre içinde, mevzuatta öngörülen her türlü hukuki, mali ve cezai surumluluk görevli şirkete aittir.

             Sürelerin Hesabı

             Madde 80 – Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

             Tebligat

             Madde 81 – Bu Yönetmelik ile şartname ve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 82 – Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 83 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.


3058-1/3059

 

    1/3/1993 TARİH VE 93/4186 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

31/5/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/10560

 

2,4,6,7,8,9,10,19,20,21, 22,26,27,28,30,36,37,40,48,49,50,51,52,53,55,58,60,63,69,74

 

 

7/7/2006