2905

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL

SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     :   13.12.1991, No: 91/2513

          Dayandığı Kanunun Tarihi                 :   26.5.1927,   No: 1050

                                                                         16.6.1927,   No: 1076

                                                                         21.6.1927,   No: 1111

                                                                         7.6.1939,     No: 3634

                                                                         10.3.1983,   No: 2803

                                                                         4.11.1983,   No: 2941

                                                                         24.5.1990,   No: 90/500 (Tüzük)

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi      :   5.1.1992,   No: 21102

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi          :   5.   Cildi : 31,   S.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde, personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çağ içindeki yedek personelin süratle  silah altına alınmasını sağlayacak esas ve usulleri, personel seferberliği ile ilgili mülki ve askeri makamların görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 – Bu Yönetmelik;

             a) Silahlı Kuvvetlerde yedek personelin silah altına alınmasını planlayan, yürüten ve eğitimlerini sağlayan makamları,

             b) Yedek personele sefer görev emirlerinin tebliği veya bu emirlerin kaldırılması, sefer görev çağrısının duyurulması ve yollama işlerinde Silahlı Kuvvetlere yardımcı olmaları gereken mülki makamları,

             c) Çağ içindeki bütün yurttaşları,

             kapsar.

             Tanımlar

             Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Kaynak; muvazzaflık hizmeti süresinde terhis olacak personel ile muvazzaflık hizmetini bitirmiş çağ içindeki yedek personel,

             b) Kurum ve kuruluş; bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel bütün işyerleri,

             c) Çağ içi; Kanunun vatandaşları Silahlı Kuvvetler emrine ayırdığı yaş sınırı,

             d) Seferberlik; Devlet bütün güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hal,

             e) Genel seferberlik; ülkeye yönelik bir tehdidin karşılanması, bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik,


2906

 

             f) Kısmi seferberlik; ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik,

             g) Seferberlik hali; seferberlik uygulanmasının başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam eden durum,

             h) Sefer görev emri; seferberlik ilanında sefer görev emri verilen personel ve araçların gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı, sürekli olarak personelin yanında veya araçta bulundurulan belge,

             ı) Özel çağrı; uygulanacak harekat planına dahil birlik ve kurumların tamanının veya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekat süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere kısmi ve genel seferberlik ilanına gidilmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak çağrı,

             j) Savaş; Devletin devamlılığını ve milli menfaatlerini sağlamak, milli hedeflere ulaşmak amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele,

             k) Savaş hali; savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durum,

             l) Silah altı davetiyesi; barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar gibi öğretim ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle, araçların çağrılmalarına ilişkin belge,

             m) Yedek personel; muvazzaflık hizmetini tamamlamış askerlik çağı içinde bulunan personel,

             anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Seferberliğinin İlke ve Esasları

             Genel Esaslar

             Madde 4 – Personel seferberlik faaliyetleri aşağıdaki hususları kapsar:

             a) Seferberlik duyurusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının, seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması,

             b) Seferberlik ve savaş hali süresince oluşacak personel zayiatını karşılamak üzere, bütünleme personelinin sağlanması,

             c) Gerekli görülen birlik ve kurumların tamamının veya bir kısmının, özel nitelikli personel ihtiyaçlarının karşılanması,

             d) Yedek personelin silah altına alınma usullerinin denenmesi, yedek personelin eğitimlerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi,

             Personel Seferberliğinin İlkeleri

             Madde 5 – Personel seferberliğinin ilke ve esasları şunlardır:

             a) Personel seferberlik planları, Silahlı Kuvvetlerin en kısa sürede sefer durumuna getirilmesi amacını güder ve sistemin kapsadığı her faaliyet, gereklilik, sadelik ve sürat ilkelerine dayanır.

             b) Personel seferberliğinin tazeleme eğitimine ihtiyaç göstermeyen yedek personelle tamamlanması suretiyle, birliklere, seferberliğin ilk günü muharebe gücünün kazandırılması esastır.

             c) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının saptanmasında, birlik ve kurumlar bir kademede seferi kadro seviyesine çıkarılır.

             d) Birlik ve kurumların seferberlik hazırlıkları, kısmi seferberlik veya özel çağrı durumlarında da uygulanabilecek genel seferberlik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılır.

             e) Personel ihtiyaçları birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre karşılanır. Ancak, bölge kaynağının yetersizliği halinde ihtiyaçlar diğer bölgelerden de karşılanabilir. Bu usullerin kurulu veya seferde kurulacak birliklerde uygulama esasları yönergede ayrıntılı olarak belirtilir.


2907

 

             f) Askerlik şubelerinin kaynağını, o bölgedeki nüfusa kayıtlı askerlik çağı içindeki personel oluşturur. Nüfus naklini yaptıranların kayıtları nüfus idarelerince geciktirilmeksizin yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına bildirilir. Bunlar nakil oldukları nüfus idaresinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesinin kaynağına alınır.

             g) Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf ve branşlarıyla ilgili niteliklerine uygun sefer görevi verilmesi gözönünde bulundurulur. Bununla ilgili esas usuller yönergede belirlenir.

             h) Personel ihtiyacını daha genç doğumlularla karşılamak için barış döneminden itibaren her askerlik dairesi bölgesinde silah altına alınan personelin sınıflandırılması, seferde desteklenecek birlik ve kurum ihtiyaçlarını karşılayacak kontenjanlar dikkate alınarak yapılır.

             Personel Seferberlik Planları

             Madde 6 – Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, seferde kurulacak birlik ve kurumların oluşturulması, seferberlik ve savaş hali süresince meydana gelecek zayiatı karşılamak üzere, personel seferberlik ve personel bütünleme planları, barıştan itibaren hazırlanır ve geliştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Seferberlik Hazırlıkları

             Personel Seferberlik Hazırlıkları İşlemleri

             Madde 7 – Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının süratle seferi kadro seviyesine getirilmesi veya ihtiyaç duyulan personelin silah altına alınabilmesini sağlayacak seferberlik planları hazırlanır.

             Bu hazırlıklar:

             a) Kaynaktaki yedek personelin belirlemesini,

             b) Birlik ve kurumların personel ihtiyaçlarının saptanmasını,

             c) Kaynakların ihtiyaçlara uygun biçimde dağıtımı ve erteleme işlemleri de dikkate alınarak yedek personelin birlik ve kurumlara ismen tertibini,

             d) Tertip edilen personele sefer görev emirlerinin bildirilmesi ve sefer tertibinden çıkarılan personelin sefer görevinin kaldırılmasını,

             e) Yedek personelin çağrılması, birlik ve kurumlara sevkiyle birlik ve kurumlarca teslim alınmasını,

             f) Seferberlik usullerinin denenmesi ve yedek personelin eğitimini,

             kapsar.

             Subay ve Astsubay Kaynağının Saptanması

             Madde 8 – (Değişik birinci fıkra: 30/9/2005-2005/9497 K.) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis, istifa ve sağlık nedenleriyle ayrılan subay ve astsubaylarla disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubayların ikamet adresleri ve durumlarıyla ilgili diğer bilgiler, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kaydedilir ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

             Bu madde kapsamına giren personel, yedek personel statüsüne geçince durumlarını ve adres değişikliklerini ikametgahlarındaki askerlik şubesi başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

             Bilgi akışına esas olacak hususlarla, bu amaçla kullanılacak formlar yönergede belirlenir.

             Kayıt numaralı yedek subayların sefer görev emirlerinin yükümlüye terhis olmadan önce tebliği esastır. Ancak ihtiyaçların karşılanması amacıyla terhis sonrası da görevlendirme yapılabilir.

             Erbaş ve Er Kaynağının Tesbiti

             Madde 9 – Erbaş ve erlerin kaynak saptama işlemi muvazzaflık hizmeti ifa edilirken birliklerince yapılır. Yetiştirildikleri sınıf ve branşlarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlı-


2908

 

ğına bildirilir.Erbaş ve erlere verilecek sefer görev emirlerinin yükümlüye terhis olmadan bildirilmesi esastır. Ancak, ihtiyaçların karşılanması amacıyla terhis sonrası da görevlendirme yapılabilir.

             Mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubaylar ile disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle sicil yoluyla astsubaylıktan çıkarılanlar er kaynağına alınırlar.

             Erbaş ve erler, terhislerinden sonra mesleki gelişimleri, sağlık durumları ve adreslerindeki değişikliği kayıtlı oldukları askerlik şubesine bildirmek zorundadırlar.

 

            Birlik ve Kurumların Personel İhtiyaçlarının Tesbiti

             Madde 10 – (Değişik: 30/9/2005-2005/9497 K.)

             Kurulu ve seferde kurulacak birliklerin personel ihtiyaçları, bağımsız bölüm ve takım seviyesinden itibaren subay, astsubay erbaş ve er olmak üzere ayrı ayrı saptanır. İhtiyaçlar sıralı komutanlıklar yoluyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. İdari zayiatı karşılamak üzere erbaş ve er ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak oranda katılımlı olarak hazırlanır. İhtiyaçların tespiti ile ilgili diğer hususlar yönergeyle belirlenir.

 

             Subay ve Astsubay Dağıtımının Yapılması

             Madde 11 – Subay ve astsubay dağıtımları, yönergede açıklanan esaslara uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Bu dağıtımda subay ve astsubayların sınıf, rütbe ve uzmanlık konusuyla, ihtiyaç bildiren komutanlıkların önerileri ve sefer görevinin en kısa süre içerisinde dağıtımının yapıldığı birlik veya kurumda bulunabilmesi gözönünde tutulur.

             Sefer görev emri verilmemiş yedek astsubaylara, diğer sınıflardaki ihtiyaçlar için de sefer görev emri verilebilir.

             (Ek: 22/6/1995 - 95/6986 K.) İhtiyaçların istenilen nitelikteki personelle karşılanması esastır. Ancak, kaynak yetersizliği nedeniyle giderilemeyen astsubay ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin ilke ve yöntemler Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.

             Erbaş ve Er Dağıtımının Yapılması

             Madde 12 – Erbaş ve er kaynakları, öncelikle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına, birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre dağıtılır.

             Askerlik daire bölgesinin hangi birlik ve kurumları destekleyeceği Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir ve değişen durumlara göre yeniden düzenlenebilir.

             Erbaş ve erlerin birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde ismen dağıtımı Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.

             (Dördüncü fıkra Mülga: 22/6/1995 - 95/6986 K.)

             Sefer Görev Emirlerinin Hazırlanması

             Madde 13 – Sefer tertibine alınan ve birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan subay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri düzenlenir.

             Sefer görev emrinde, sefer tertibine alınan personelin genel ve kısmi seferberlikle özel çağrı duyurularında gidecekleri yerin ve katılacağı birliğin birlik seferberlik numarası belirtilir.

             Sefer Görev Emirlerinin Yükümlülere Tebliği

             Madde 14 – Sicil numaralı yedek subay ve yedek astsubaylar için hazırlanan sefer görev emirleri, askerlik şubelerine gönderilir. Askerlik şube başkanlıklarınca sefer görev emirleri yükümlüye, ilgili mevzuata göre tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir.

             Sefer tertibine alınan kayıt numaralı yedek subaylarla erbaş ve erler için hazırlanan sefer görev emirleri, yükümlünün terhisinden önce muvazzaflık hizmetini yaptığı birlik veya kuruma gönderilir, birlik komutanlıklarınca tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir.

             Çeşitli nedenlerle, birlik veya kurumlarca erbaş ve erlere tebliğ edilemeyen sefer görev emirleri, sefer görev emrini düzenleyen askerlik şubelerine gönderilir.


2909

 

             Sonradan Sefer Görev Emri Verilmesi

             Madde 15 – Erbaş ve erlere sefer görev emirlerinin terhis edilirken birlik ve kurumlarınca tebliğ edilmesi esas olmakla birlikte, çeşitli sebeplerle sefer görevi tebliğ edilmeden kaynağa alınan personele sefer görev emri verilmesi veya sonradan ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yükümlünün terhisinden sonra aşağıdaki usul çerçevesinde yapılır.

             a) Yerli askerlik şubeleri, üç nüsha olarak hazırladıkları sefer görev emirlerini il ve ilçe, mahalle ve köy esasına göre bölümler ve 3 üncü nüshalarını şubede bırakarak diğer iki nüshayı, teslim alma belgesi ile birlikte yükümlülerin oturdukları yerin bağlı olduğu mülki makamlara gönderirler. Mülki makamlar, teslim alma belgesine göre sefer görev emirlerini sayar ve teslim alma belgelerini imzalayarak askerlik şubesi başkanlığına gönderirler.

             b) Mülki makamlar adına il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerince, teslim alınan sefer görev emirleri bekletilmeden, jandarma bölgesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlarına ilgili jandarma birliklerince, emniyet bölgesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlıklarına ise ilgili emniyet birimlerince, imza karşılığında ivedilik derecesi de bildirilerek, teslim edilir.

             c) Sefer görev emrinin muhtarlarca yükümlünün kendisine tebliğ edilmesi esastır. Yükümlü sürekli oturduğu adreste bulunamıyorsa, sefer görev emri kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ edilir. Seferberlik ve savaş halinde basın ve her türlü yayın ve haberleşme araçlarıyla yapılan duyurular tebliğ yerine geçer.

             d) Personel seferberlik tatbikatlarında yükümlülere sefer görev emri veya silahaltı davetiyesi tebliği de yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır.

             Yoklama Aşamasında Bulunanların Çağrılması

             Madde 16 – Seferberlik veya savaş halinde yoklama aşamasında bulunan ve henüz askere sevk zamanı gelmemiş olanlarla, 19 yaşında bulunanlar, Milli Savunma Bakanlığının istemi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla askere çağrılabilirler.

             General, Amiral ve Yurt Dışı Kadrolarına Verilecek Personel

             Madde 17 – General ve amiral kadrolarıyla yurt dışındaki subay ve astsubay kadrolarına verilecek personel Genelkurmay Başkanlığınca tesbit ve tertip edilir.

             Yedeklik Yoklamaları

             Madde 18 – Çağ içindeki yedek personel adres değişikliklerini bir ay içinde bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek zorundadırlar. Bildirmeyenler 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre cezalandırılırlar.

             Sefer Görevi Aldıktan Sonra Bölgesinden Taşınanlar

             Madde 19 – Sefer görev emri verildikten sonra, sefer görevi aldıkları askerlik şubesi bölgesinden taşınıp nüfus nakli yaptıranlar için yeniden sefer görev emri düzenlenmez. Bu durumda olanlar çağrı halinde tertip edilmiş oldukları birliklere katılmak zorundadırlar. Bunlar, nakil oldukları askerlik şubesi kaynağına dahil edildiklerinde sefer görev emirlerinin şube, şahıs ve birlik nüshalarında gerekli değişiklik yapılır.

             Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılması

             Madde 20 – Sefer tertibinden çıkarılması gerekenlerin sefer görev emirleri Milli Savunma Bakanlığınca kaldırılır ve durum ilgili askerlik şubesine bildirilir.

             Askerlik şubeleri, sefer görev emirlerinin kaldırıldığını mülki idare makamları aracılığıyla yükümlüye veya kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ eder ve sefer görev emirlerinin geriye alınmasını sağlar.

             Mülki idare makamları sefer görev emirlerinin geriye alma işlemini 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadırlar.


2910

 

             Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar

             Madde 21 – Ölen, askerliğe elverişsiz hale geldiği sağlık raporuyla belirlenen, ertelenen veya barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı, seferberlik ve savaş hallerinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlarla, seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların sefer görev emirleri kaldırılır ve verilmiş sefer görev emirleri geri alınır.

             Bu madde kapsamına giren personelin durumları, askerlik şubelerince yıllık yoklamalar sırasında izlenir ve engel hallerinin kalktığı anlaşılırsa durum, Milli Savunma Bakanlığına bildirilir ve bunlar için yeniden sefer görev emri düzenlenebilir.

             Çağrıya Uyma ve Sevk İşlemleri

             Madde 22 – Genel seferberlik, kısmi seferberlik, özel çağrı, eğitim ve tatbikat duyurularını işiten, başkalarından öğrenen veya yazılı duyuruları alan veya gören sefer görev emirli veya silahaltı davetiyeli her personel, sefer görev emri veya silahaltı davetiyesi üzerindeki çağrı işareti ve birlik seferberlik numarasının kendisininkine uyup uymadığının kontrolunu yapar. Çağrı işareti aynı ve birlik seferberlik numarası, duyuruda belirtilenlere uyanlar başkaca bir uyarı beklemeden, muhtarlığa bilgi verdikten sonra askerlik şubesine giderek sevklerini isterler.

             Sefer görevli personel, çağrı için, yapılan ilan saatinden başlayarak en geç altı saat içinde yola çıkarak, yurt içinde bulunanlar askerlik şubelerine, yurt dışında bulunanlar konsolosluk veya elçiliklere başvurmak zorundadırlar.

             Geçici olarak köy ve mahallesinden ayrı olanlar askerlik şubelerine uğramak zorunda değildirler. Bunlardan birliği uzak olanlar ve kendi olanaklarıyla katılamayacaklar, en yakın askerlik şubesine giderek sefer görev emirlerini veya silahaltı davetiyelerini gösterir ve birliklerine yollanmalarını isterler. Başvuru, yollama tarihi ve saati sefer görev emirleri veya silahaltı davetiyeleri üzerine yazılarak onaylanır ve sevkleri sağlanır.

             Çağrıya Uymayanların İzlenmesi

             Madde 23 – Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevlidirler. Muhtarlık bölgesinde bulundukları halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuvvetlerine bildirilir.

             Araçlardan Yararlanma

             Madde 24 – Sefer görevli personelin gideceği güzergahta seyreden araç sürücüleri, kendilerine sefer görev emri gösterildiğinde bu personeli öncelikle araca almak ve yer vermek zorundadırlar.

             Kendiliğinden Birliğine Katılanlar

             Madde 25 – Kendiliğinden birliğine katılanlara,bilet veya taşıt sürücüsünden alınmış imzalı belge gösterilmesi halinde, katılmış oldukları birlik, karargah ve kurumlarca yol ücreti ödenir.

             Yükümlülerin Askerlik Şubelerince Sevki

             Madde 26 – Yükümlülerin askerlik şubelerince, kafileler halinde veya tek tek sevklerinde kiralanan veya başka yollardan sağlanan araçların yetersizliği halinde milli müdafaa mükellefiyeti uygulanarak elde edilen araçlardan yararlanılır.

             Askerlik şubeleri, sefer görevli personelden kendiliğinden birliğine gidemeyenlerle uzak mesafelerden birliklere tertip edilen veya çevre dışından yollanmaları için başvuran personelin zamanında birliklerine katılabilmeleri için bir yollama planı hazırlarlar.

             Birliğini Bulamayanlar

             Madde 27 – Birliğini bulamayanlar, en yakın askeri birlik veya kuruma başvururlar. Bu gibiler, birliklerinin yeri araştırılarak yollanır. Gecikme sebebi sefer görev emirlerine yazılır.


2911

 

             Askerlik Şubelerinin Mülki İdare Makamlarından İstekleri

             Madde 28 – Mülki idare makamları, seferberliğin duyurulması ve seferberlik halinde askerlik şubelerince yollanacak veya şube bölgesinden geçecek personelin karşılanma, yerleşme, beslenme, sağlık gibi hususların düzenli ve güvenli olarak yürütülmesini sağlarlar. Bu amaçla milli müdafaa mükellefiyeti uygulanacak taşıtların kontrol, bakım, onarım ve bütünleme işleri için, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere yerel kaynak ve olanaklardan yararlanılarak ihtiyaçlarının saptanması ve karşılanması yolunda askerlik daire ve şubelerinin isteklerini yerine getirirler.

             Yedek Personelin Birlik ve Kurumlarca Teslim Alınması

             Madde 29 – Birlik ve kurumlar, sefer görev çağrısı üzerine, teslim alma kurallarını kurarak, kendiliğinden veya yollama suretiyle katılan yedek personeli karşılamak, sağlık muayenelerini yapmak, temizlik, giydirme, donatma işlerini yürütmek ve tertip edildikleri ast birliklere yollamaktan sorumludurlar. Birden çok kıta veya askeri kurum bulunan garnizonlarda, garnizon komutanlıklarınca yeterli sayıda teslim alma kurulları oluşturulur.

             Teslim alma kurulları genellikle, ihtiyaç çizelgelerinde ve sefer görev emirlerinde birliğin yeri olarak belirtilen yerde bulunur. İstasyon, iskele ve otobüs terminallerinde irtibat ekipleri bulundurularak garnizona gelen yedek personel, teslim alma kurullarının bulunduğu yerlere gönderilir.

             Sefer görev emirlerinde birliklerin açık adı yerine sadece seferberlik numaraları yazılır. Katılan personelin birliklerine doğru olarak yollanabilmesi için, o yerdeki birliklerin seferberlik numaraları, teslim alma kurullarına ve irtibat ekiplerine verilir.

             Birlik veya kurum konuş değişikliği yapmış, ancak sefer görev emirlerinde gerekli değişiklik ve düzeltmeler henüz yapılmamışsa, eski konuş yerine gelecek personeli karşılamak ve bunların yeni konuş yerlerine yollanmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınır.

             Milli İstihbarat Teşkilatı Seferberlik Hazırlıkları

             Madde 30 – Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınacak Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, bu Teşkilat emrine tertip edilir.

             Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının barıştan itibaren seferberlik işlemlerinin nasıl yürütüleceği yönergeyle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seferberlik Tatbikatları

             Personel Seferberliği Tatbikatları

             Madde 31 – Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, seferberlik ve savaş hali tatbikatları ve eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Ancak, gereken hallerde, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 7 nci maddesinin 5 inci bendine göre de acil ihtiyaç duyulan yedek personel silah altına alınabilir.

             Seferberlik tatbikatlarında, seferberlik ve savaş haliyle ilgili hazırlıkların uygulanması, sivil ve askeri makamların çağrı bildirimi eğitimlerinin geliştirilmesi, personelin muvazzaflık döneminde edindiği eğitim düzeyinin sürdü rülmesi için eğitimlerinin tazelenmesi ve yedeklerin yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Seferberlik tatbikatları için yapılacak planlamalarda beş yıl süreyle tazeleme eğitiminden geçmemiş yedek personelin eğitim düzeyinin büyük ölçüde düşeceği gözönünde bulundurulur.

             Tatbikat ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle tatbikata katılacak birlik, kurum ve kuruluşlar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından saptanır.

             Tatbikat ve eğitimlerin süresi en çok 45 gündür. Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilir. Tatbikatlar için çağrı, gizli veya açık olarak yapılabilir.


2912

 

             Seferberlik Tatbikatlarına Katılanların Özlük Hakları

             Madde 32 – Seferberlik tatbikatlarına katılanların özlük hakları, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen esaslara uygun olarak verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 33 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 22/4/1974 tarihli ve 7/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Hukuki Dayanak

             Madde 34 – Bu Yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanuna göre 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             Madde 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yürütür.


2913-2927

 

  


13/12/1991 TARİH VE 91/2513 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

22/6/1995

30/9/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/6986

2005/9497

 

 

-

8 ve 10

 

 

4/7/1995

30/10/2005