2711

 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

             Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi                   : 10.8.1990,      No : 90/748

             Dayandığı Kanunun Tarihi                                 : 19.4.1990,      No : 3628

             Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi                     : 15.11.1990,    No : 20696

             Yayımlandığı Düsturun Tertibi                          : 5   Cildi : 30,   S. 1396

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.

             Haksız mal edinme

             Madde 2 – Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler

             Mal bildiriminde bulunacaklar

             Madde 3 – Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:

             a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),

             b) Noterler,

             c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

             d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

             e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),

             f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri,

             g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

             h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).

             Eşlerin mal bildirimi

             Madde 4 – Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.


2712

 

             Birden fazla mal bildirimi

             Madde 5 – Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.

             Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

             Mal bildiriminin verileceği merciler

             Madde 6 – Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:

             a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

             b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler,

             c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,

             d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı,

             e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

             f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları,

             g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,

             h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,

             i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci,

             j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

             k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,

             l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

             m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,

             n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı,

             o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci,

             p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,

             r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.

             Sorumluluk

             Madde 7 – 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.

             (Ek : 25/4/2000 - 2000/660 K.) Ayrıca, müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18 nci madde uyarınca gerekli inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak çalışmalar sonucunda, gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmekle görevli ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal Bildirimleri

             Mal bildiriminin konusu

             Madde 8 – 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

             a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

             b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

             1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

             2) Hisse senedi ve tahvilleri,


2713

 

             3) Altın ve mücevheratı,

             4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

             5) Hakları,

             6) Alacakları,

             7) Borçları,

             8) Gelirleri,

             mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

             Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

             Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.

             Mal bildiriminin verilme zamanı

             Madde 9 – Mal bildirimlerinin;

             a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

             b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,

             c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

             d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

             e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

             f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

             g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde,

             verilmesi zorunludur.

             (a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.

             Ek mal bildirimi

             Madde 10 – 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

             Mal bildiriminin yenilenmesi

             Madde 11 – 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

             Mal bildirim formunun doldurulması

             Madde 12 – (Değişik : 17/1/2000 - 2000/K.)

             Ekli "Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurulur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hediye ve Hibeler

             Hediye ve hibe

             Madde 13 – 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.


2714

 

             Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

             Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem

             Madde 14 – 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir.

             Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçevleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir.

             Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir.

             Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Mal bildirimlerinin gizliliği

             Madde 15 – Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.

             Bilgi verme zorunluluğu

             Madde 16 – Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile özel ve kamu kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.

             Süresinde mal bildiriminde bulunmama

             Madde 17 – Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.

             İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.

             Mal bildirimlerinin karşılaştırılması

             Madde 18 – Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

             (Ek : 7/12/1999 – 99/13770 K.) 6 ncı maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır.


2714-1/2714-2

 

             Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

             Hukuki dayanak

             Madde 19 – Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

             Yürürlük

             Madde 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


2715

 

   MAL BİLDİRİMİ (Değişik : 7/12/1999 - 99/13770 K.) (1)

 

MAL BİLDİRİMİ

KURUMU

 

 

 

 

GÖREVİ

 

 

 

 

 

SİCİLNO

 

 

3628 sayılı Kanunun 2 nci ve  Mal Bildiriminde Bulunulması  Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre mal  bildiriminde  bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır  ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini  değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve  3 üncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4-8  inci  bölümlerine kaydedilmesi  gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer  ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, kolleksiyon ve  antika ev eşyaları ile haklar, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki  1. derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.

 

BÖLÜM  - 1                                               KİMLİK   BİLGİLERİ

 

SİRA NO

ADI VE SOYADI

DOĞUM

TARİHİ

DOĞUM

YERİ

YAKINLIĞI   (1)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  -  2                                              TAŞINMAZ  MAL  BİLGİLERİ                 

 

SIRA

NO

DEĞERİ

TAŞINMAZIN

CİNSİ  (2)

ADRESİ    (  mahal,  ada,  parsel  nosu  dahil )

HİSSE

MİKTARI

EDİNME  TARİHİ

MALİKİN   TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  -3                                 KOOPERATİF  BİLGİLERİ

 

SIRA

NO

KOOPERATİFİN   ADI    VE    YERİ

HİSSE DEĞERİ

ÜYELİK

TARİHİ

HİSSEDARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  -  4                                                       TAŞINIR   MAL   BİLGİLERİ

 

A  -  TAŞIT   BİLGİLERİ

 

SIRA

NO

PLAKA

NO

TAŞITIN

CİNSİ    (3)

TAŞITIN MARKASI

EDİNME DEĞERİ

MODEL

YILI

EDİNME

TARİHİ

SAHİBİNİN   TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  -  DİĞER  TAŞINIR MALLAR

 

 

SIRA

NO

TAŞINIR  MALIN   CİNSİ   (4)

EDİNME DEĞERİ

model

yılı

edinme

tarihi

SAHİBİNİN   TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ––––––––––––––

(1) 4/1/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu formda yer alan “NÜFUS CÜZDAN SERİ NO” ibareleri “TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

                                                                                                                                                                                                           

 


2716

 

 

BÖLÜM  -  5                              BANKA VE  MENKUL  DEĞERLERE  AİT   BİLGİLER

 

SIRA

NO

PARA VEYA MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5)

MİKTARI

CİNSİ

SAHİBİNİN   TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  -  6                                 ALTIN VE   MÜCEVHERAT   BİLGİLERİ

 

SIRA

NO

CİNSİ

DEĞERİ

MİKTARI

SAHİBİNİN   TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  -  7                         BORÇ  VE ALACAK  BİLGİLERİ

 

SIRA NO

BORÇLUNUN ADI VE SOYADİ (6)

ALACAKLININ ADI VE SOYADI {6}

BORÇ/ALACAK

TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM  -  8   HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARİ

 

SIRA

NO

HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

EDİNME ŞEKLİ

SAHİBİNİN   TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1)         Yakınlığı  sütununa 'kendi", "eşi" veya "çocuğu" ibaresi yazılacaktır,

2)    Bu bolüme "bina", 'arsa" veya "arazi" yazılacaktır.

3)    Bu bölüme, kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.

4)         Silah. pul, diğer kolleksityonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.

5)    Yurtiçindeki veya yurt dışındaki  bankalar ile özet finans kuruluşlarında
        bulunan para veya menkul değerler yazılacaktır.

6)    Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.

7}    Menkul mallara ait ihtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar       yazılacaktır.

 

BİLDİRİM SAHİBİNİN

ADI                           :

SOYADI                   :

TARIH                      :

İMZA

PUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2717

 

10/8/1990 TARİH VE 90/748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

  

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Değişen Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

7/12/1999

17/1/2000

25/4/2000

4/1/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99/1377

2000/4

2000/660

2010/2

 

­-

-

-

Mal Bildirim Formu

 

31/12/1999

21/1/2000

15/5/2000

5/2/2010