1511

 

 

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    :28/11/1982,   No: 8/5743

          Dayandığı Kanunun Tarihi     :           14/7/1965,       No: 657

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi      :12/1/1983,     No: 17926

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi           :           5, Cilt: 22,      S.    3078

 

                                                                 BİRİNCİ KISIM

                                                                  Genel Hükümler

             Amaç:

             Madde 1 – Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Kapsam:

             Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır.

             Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli ve yevmiyeli personel; Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile raportörleri; 2656 sayılı Hakimler Kanununun 2661 sayılı Kanunla değiştirilen 18 ve 19 uncu maddeleri uyarınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen Adli ve İdari Yargı mensupları; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda çalışan öğretim elemanları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

                                                                  İKİNCİ KISIM

                                                                         Şikayet

             Şikayet Hakkı:

             Madde 3 – Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.

             Toplu Şikayet Yasağı:

             Madde 4 – (Mülga: 5/5/2011-2011/1837 K.)

             Yapılma Şekli:

             Madde 5 – Şikayetler söz veya yazı ile en yakın  amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

             Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır. (Örnek: 1).


1512

 

             Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur.

             Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir.

             Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.

             Karar Mercii:

             Madde 6 – Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir.

             Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.

             Yapılacak İşlemler:

             Madde 7 – Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

             Süre:

             Madde 8 – Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

             Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             İtiraz:

             Madde 9 – Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.

             İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

             Şikayet Edenin Sorumluluğu:

             Madde 10 – Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez.

             Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.


1512-1/1512-2

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müracaat ve İhbar (1)

             Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü: (2)

             Madde 11 – (Değişik: 14/9/2009-2009/15428 K.)

Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler.

             Karar Mercii:

             Madde 12 – Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

             Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

             Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler.

             Müracaata ilişkin usul ve esaslar (3)

             Madde 13 – (Değişik: 5/5/2011-2011/1837 K.)

Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

             Amirlerin sorumlulukları:

             Madde 14 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan  şikayet  ve  müracaatlar  hakkında  Yönetmelikte  öngörülen  görevlerini  za-

 

 

 

 

 

––––––––––––––

(1) Bu kısım başlığı “Müracaat” iken, 14/9/2009 tarihli ve 2009/15428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Müracaat Hakkı:” iken, 14/9/2009 tarihli ve 2009/15428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu madde başlığı, 5/5/2011 tarihli ve 2011/1837 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle eklenmiştir.


1513

 

manında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

             (Ek fıkra: 14/9/2009-2009/15428 K.) İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

             Diğer kamu görevlilerinin durumu :

             Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan sözleşmeli ve geçici personel; aynı Kanunun ek geçici 12,13 ve 14 ncü maddeleri kapsamına giren personel; ek geçici 9 ncu maddede sayılan kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır.

             Birinci fıkra kapsamına giren ve memur olmayan personelin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı şikayet ve müracaatları hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

             Yürürlük:

             Madde 16 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                     ÖRNEK - 1

                                  YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                                                                      TARİH

             GÖREVİ                                                   :

             ÜNVANI                                                  :

             ADI SOYADI                                           :

             BABA ADI                                               :

             MEMLEKETİ                                            :

             DOĞUM TARİHİ                                    :

             MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ    :

             SİCİL NO                                                  :

 

                                                                                 ÖZÜ .:

                                                       DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ

                                                      AMİR'İN MAKAM ÜNVANI

                                                            DİLEKÇENİN METNİ

 

                                                                                                                                 İMZA

                                                                                                                                 PUL


1514-1550

 

   28/11/1982 TARİHLİ VE 8/5743 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Numarası

8/5743 sayılı Kararnamenin Eki Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

14/9/2009

 

5/5/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/15428

 

2011/1837

 

Üçüncü Kısım başlığı, 11 ve 14

4 ve 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/9/2009

 

15/6/2011