1169

 

 

ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :     28/2/1982,     No: 8/4387

          Dayandığı Kanunun Tarihi              :     11/9/1981,     No: 2524

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :       9/4/1982,     No: 17659

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        :   5, Cildi: 21,     S. 1089

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Sorumluluk-Tanımlar

             I. Amaç:

             Madde 1 – 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik;

             a) Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği Anıtkabir ve bağlı birimlerinin bakım, onarım, korunma, güzelleştirme, tamamlama ve geliştirilmesini; yangın, sabotaj ve benzeri güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

             b) Hizmetin yürütülmesi için yönetim esasları ve kurumlararası ilişkileri düzenlemek,

             c) Anıtkabir'de yapılacak ziyaret ve törenlerle ilgili esasları düzenlemek,

             d) Atatürk'ün yaşamı ve hatırası ile ilgili belge, eşya, kitap ve diğer malzemelerin derlenmesini sağlamak,

             e) Anıtkabir hizmetleri için kurulacak Komutanlığın kuruluş, kadro ve görevlerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır.

             II. Kapsam:

             Madde 2 – Bu yönetmelik; Anıtkabir K.lığı, Anıtkabir ve bağlı birimleri, Alagöz Müzesi ile bu Komutanlık birimlerinde görevli personeli kapsar.

             III. Sorumluluk:

             Madde 3 – Bu yönetmeliği hazırlamak ve ihtiyaçlara göre gerekli değişikliği yapmaktan Bakanlar Kurulu; hizmetlerin yürütülmesinden ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordine yapmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı sorumludur.

             IV. Tanımlar:

             Madde 4 – Bu yönetmelikte, tekrarları önlemek amacıyla kısaltılmış olarak kullanılan bazı sözcüklerin anlamları aşağıya çıkartılmıştır.

             a) ALAGÖZ Müzesi: POLATLI Yolu üzerinde, 40 ncı kilometrede, ana yolun güneyinde, 3 km. mesafede, ALAGÖZ Köyünde, Kurtuluş Savaşı'nda ATATÜRK tarafından Komuta Karargahı olarak kullanılmış Müze Ev'dir.

             b) Anıtkabir:  Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği anıt mezar, Anıtkabir Müzesi, Anıtkabir Kitaplığı, ALAGÖZ Müzesi ile bağlı birimleri anlatır.

             c) Kanun: Aksi belirtilmedikçe, 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanundur.

             d) Komutanlık: Aksi belirtilmedikçe, Anıtkabir Komutanlığıdır.

             e) Kurum ve Kuruluşlar: Milli Savunma, Kültür ve Turizm, Bayındırlık Bakanlıkları ile yönetmelikte adı geçen ve hizmetin yürütülmesinde koordine ve işbirliği yapılacak kurumlardır.


1170

 

             f) Müze: Atatürk'ün hatırasını, dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla Atatürk'e ait araç - gereç, giyim - kuşam, kitap ve belgelerle Atatürk'ün hatırasını taşıyan malzemelerden kurulu olan ve halkın ziyaretine, bilimsel ve teknik araştırmalara açık olan Anıtkabir birimidir.

             g) Yönerge: Bu yönetmelik uyarınca hazırlanacak Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönergedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar

             I. Teşkilat ve Görev:

             Madde 5 – Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

             Madde 6 – Anıtkabir Komutanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur:

             a) Komutanlık Karargahı

             b) Hizmet Kıt'a Komutanlığı

             c) Muhafız Bölük Komutanlığı

             d) Müze, Kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürlüğü

             e) ALAGÖZ Müzesi

             Madde 7 – Her birimde bulunacak personel, araç ve gereç TMK. sında olduğu gibidir.

             Madde 8 – Anıtkabir Komutanlığının görevleri aşağıdadır:

             a) Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği Anıt Mezar'ı, Atatürk'e ait araç - gereç, giyim - kuşam, kitap ve belgelerle Atatürk'ün hatırasını taşıyan malzemelerin  sergilendiği Anıtkabir Müzesini, Anıtkabir Kitaplığını, ALAGÖZ Müzesini  ve bağlı birimlerini Atatürk'ün hatırasına ve dünya görüşüne layık olabilecek şekilde korumak, bakım ve onarımını yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak,

             b) Anıtkabir'i halkın ziyaretine açık ve hazır bulundurmak, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak, ziyaret gün ve saatlerini belirlemek,

             c) Anıtkabir'de bulunan taşınır ve taşınmaz malları korumak, sayım ve kontrolunu yapmak, bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli koordineyi yapmak,

             d) Anıtkabir'in yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını sağlamak,

e) Atatürk'ün yaşamı, hatırası ve dünya görüşü ile ilgili araç-gereç, giyim-kuşam, kitap ve belgelerle malzemeleri satın almak; kabul etmek, derlemek, envanteri, tasnifi, kataloglanması, depolanması ve hizmete sunulması ile ilgili işlemleri yapmak,

             f) Anıtkabir'de düzenlenecek tören işlerini yürütmek,

             g) Anıtkabir'de rehberlik hizmetlerini yürütmek, bu amaçla tanıtıcı kitaplar hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde sergiler düzenlemek, Atatürk'ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla hatıra eşyası hazırlamak veya yaptırtmak, halka sunmak,

             h) Anıtkabir'de fotoğraf ve film çekme esaslarını saptamak,

             i) Atatürk ve Anıtkabir konusunda araştırma yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; bilimsel ve teknik araştırmalarda yardımcı olmak,

             j) Genelkurmay Başkanlığının izniyle ve hazırlanacak yönerge esaslarına göre bağış ve yardım kabul etmek,

             k) Yıllık çalışma faaliyetlerini ve bütçeyi planlamak ve uygulamak,

             Madde 9 – Anıtkabir hizmetlerinin yürütülmesi için görev bölümü, TMK. esas alınarak Anıtkabir Komutanlığınca yapılır.


1171

 

             Madde 10 – Anıtkabir birimleri ile personelin görevleri Anıtkabir Komutanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordine edilerek hazırlanacak Anıtkabir İç Hizmet Yönergesi'nde belirtilir.

             II. Yönetim ve Kurumlararası İlişkiler:

             Madde 11 – Anıtkabir'de bulunan taşınır ve taşınmazlar, Mal Sorumlularının zimmetinde bulunur. Bu sorumluluk, Ordu Mal Yönetmeliği ve Yönergede belirtilecek mevzuat esaslarına göre sorumlulara aktarılır.

             Madde 12 – Anıtkabir'de bulunan taşınır ve taşınmaz mal ve eserlerin kayıt, kabul, sayım ve kontrolları için gerekli esaslar, Ordu Mal Yönetmeliği ile Ayniyat Yönetmeliği gözönüne alınarak hazırlanacak yönergede belirtilir.

             Madde 13 – Anıtkabir Müzesi'nde bulunan eserler (Atatürk'e ait kitaplar dahil) Genelkurmay Başkanlığının izni olmadan dışarı çıkarılamaz.

             Madde 14 – Atatürk ve Türk Devrimi konusundaki eserlerin yer alacağı "Atatürk ve Türk Devrimi Kitaplığı" ziyaretçi ve araştırmacıların incelemelerine açık tutulur. Bu kitaplıktan yararlanma esasları yönergede belirtilir.

             Madde 15 – Atatürk ve Türk Devrimi Kitaplığı'na satın alınacak kitaplar ile 8/e maddesi uyarınca müzeye alınacak araç - gereç, malzeme ve eşyalar aşağıdaki üyelerden oluşan Tarihi Eserler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından seçilir:

             a) Gnkur. As. Ta. ve Strj. Etüd Bşk. lığı Temsilcisi.

             b) Gnkur. İ.K.K.D. Bşk. lığı Temsilcisi,

             c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

             d) Türk Tarih Kurumu Temsilcisi,

             e) Anıtkabir Müzesi, Kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürü,

             f) Müze Kütüphanecisi,

             g) Tarih Uzmanları,

             Atanma ve diğer nedenlerle Kurul Üyeleri değiştiğinde, yerine yenileri görevlendirilir. Kurul üyelerinin kimlikleri Gnkur. İKK. D. Bşk. lığı ile Anıtkabir K.lığına bildirilir. ilgili Kuruluşlara duyurulur. Kurulun çalışma esasları yönergede belirtilir.

             Madde 16 – Kitap alımları için gerekli ödenek bütçeye konur. Kitap seçimleri ve satın almaları 6 ayda bir yapılır.

             Madde 17 – Anıtkabir ve bağlı birimlerin hizmete açık tutulmasında; Atatürk'ün yaşamı ve dünya görüşünü halka götürme, tanıtma, benimsetme, sevdirme ve anlatma ana amaçtır. Bu nedenle;ziyareti engelleyici ve güçleştirici davranışlar önlenir. Ziyareti kolaylaştırıcı önlemler alınır. Rehberlik hizmeti geliştirilir.

             Madde 18 – Yukarıda belirtilen amaçlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapılarak, sergiler açılır, seminer ve konferanslar düzenlenir, kitap ve broşürler yayınlanır.

             Madde 19 – Anıtkabir Faaliyetlerinde turizmi geliştirici, turistlere kolaylık sağlayıcı önlemler alınır. Yabancı dilde tanıtıcı yayınlar bulundurulur. Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli koordine yapılır.

             Madde 20 – Anıtkabir faaliyetlerini düzenlemek ve aksaklıkları gidermek üzere, Komutanlık bünyesinde 3 ayda bir toplantı yapılarak, geçmiş ayların bilimsel, eğitsel ve kültürel çalışmaları ile günlük çalışmaları gözden geçirilir ve gelecek ayların çalışma programı düzenlenir. Toplantılara 15 ve 29. maddelerdeki Kurul, ya da Temsilcileri çağrılabilir.

             Madde 21 – Üç aylık çalışma programı Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğüne, Genelkurmay Genelsekreterliğine, Kültür ve Turizm, Bayındırlık,İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilir.


1172

 

             Madde 22 – Anıtkabir'in ziyarete kapalı olduğu saatlerde içerde nöbetçi ve görevli personel dışında kimse bulunamaz. Ziyaretçi kabul edilemez. Ancak, protokola tabi tören ve ziyaretler özel izinle yapılabilir.

             Madde 23 – Müze, kitaplık ve ziyarete açık birimlerde mutlaka görevli personel bulundurulur. Komutan'ın izni olmadan görev yerleri boş bırakılamaz. Yabancıların katıldığı törenlerle, Yabancı Turist ziyaretleri için yeteri kadar mihmandar tercüman ve tercüman Komutanlık kadrosuna konur.

             Madde 24 – Ziyaretçilerin uymakla yükümlü olduğu hususlar, yönergede belirtilir. Bu hususların ziyaretçilerce bilinmesi için gerekli önlemler alınır.

             Madde 25 – Yayınlanmamış, ya da baskısı tükenmiş eserlerin resim ve fotokopisini çekmek, Anıtkabir Komutanlığının iznine bağlıdır. Kimlere, hangi hallerde izin verileceği ve tutulacak kayıtlar yönergede belirtilir.

             Madde 26 – Görevli personelin giyim - kuşamları ile ziyaretçilere karşı davranışlarının incitici olmaması için gerekli "adap ve usuller" yönergede belirtilir ve personel bu konuda eğitilir.

             III. Bakım ve Onarım Hizmetleri:

             Madde 27 – Eski eserler dışında kalan sanat ve anıtsal değeri bulunmayan taşınır ve taşınmaz malların bakım, onarım, restorasyon ve güzelleştirmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara göre yapılır.

             Madde 28 – Eski eserlerle, sanatsal değeri olan anıt ve yapıların (traverten kaplamalar, mozole taşı, taş elemanları, reliafler, freskler, heykel, mozayik v.b. yapılar) bakım onarım, yenileştirme, güzelleştirme ve tamamlamaları, uzmanlardan oluşan 29 ncu maddedeki Kurul tarafından verilecek karara göre yapılır.

             Madde 29 – Anıtkabir Bakım - Onarım ve Restorasyon Kurulu şu üyelerden oluşur:

             a. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Gn. Md. lüğü Temsilcisi,

             b. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Temsilcisi,

             c. Vakıflar Gn. Md. lüğünden bir Uzman/Temsilci,

             d. O. D. T. Ü. Restorasyon Kürsüsünden bir Uzman,

             e. Anıtkabir K. lığı Sanat Tarihi Uzmanı,

             f. Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi,

             g. Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi,

             h. Kurulun gerekli göreceği yerli ve yabancı Uzman ve Temsilciler,

             Madde 30 – Kurulun çalışma ve toplanma yöntemi, yönergede belirtilir ve Kurul Üyelerine duyurulur.

             Madde 31 – Anıtkabir sahasında, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu esasları dahilinde ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun görüşü alınarak, yeni inşaat ve yapılar yapılabilir.

             Madde 32 – Bakım, onarım, tamamlama ve restorasyon, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

             IV. Denetim ve Kontroller:

             Madde 33 – Askeri kontrol ve denetimler, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut esaslara göre yapılır.

             Madde 34 – Eski eser, anıt ve sanat yapıların denetimi 3 aylık periyodlarla, 29 uncu maddede belirtilen Kurul tarafından yapılır. Kurul'un tutacağı rapor, Genelkurmay Başkanlığı ile Anıtkabir Komutanlığına verilir. Denetim ve kontrola tabi tutulacak hususlar yönergede belirtilir.


1173

 

             V. Törenler :

             Madde 35 – Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören,yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez.

             Madde 36 – Anıtkabir'de İstiklal Marşı dışında marş ve müzik çalınmaz. Ses ve ışık gösterileri ise Anıtkabir Komutanlığınca belirlenecek saatlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılacak protokol esaslarına göre yapılır.

             Madde 37 – Anıtkabir'de çelenk koyma ve törenler,Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ile Ankara Garnizon Komutanlığının iznine bağlıdır. Tören isteği, normal hallerde Genelkurmay Başkanlığına, ivedi hallerde ise doğruca Anıtkabir Komutanlığına duyurulur.

             Madde 38 – Çelenk koyma ve törenler, 24 saat öncesinden Anıtkabir Komutanlığına bildirilir.

             Madde 39 – Çelenk koyma ve törenler,09.00 ile günbatımı saatleri arasında yapılır.

             Madde 40 – Anıtkabir'de çelenk koyma ve törenler için,belirlenen saatten 5 dakika önce, 1 ve 2 numaralı törenlerde Aslanlı Yol başında, 3 numaralı törenlerde ise Mozole önündeki alanda hazır bulunulur.10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde hazır bulunma saati 08.40'dır.

             Madde 41 – Ulusal Bayram ve belirli günlerde,gelen çelenklerin sadece protokol yönünden en büyük kişi ya da kuruluşun çelengi törenle belirli yerine koyulur. Diğer çelenkler, daha önceden, protokole göre Mozole'ye veya meydandaki sütunlara yerleştirilir. Bunlar için ayrıca tören yapılmaz.

             Madde 42 – Saygıduruşu süresi; 10 Kasım'da 2 dakika, diğer törenlerde 1 dakikadır.

             Madde 43 – Anıtkabir Komutanlığınca,tören sorumluları ile saygı nöbetçilerinin, tören saatinden 15 dakika önce yerlerini almaları sağlanır.

             Madde 44 – 10 Kasım ve emir verildiğinde diğer törenlerde; Kara Kuvvetleri Komutanlığından 4,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığından ikişer Teğmen - Yüzbaşı rütbesinde subay saygı nöbetçisi olarak görevlendirilir. Gerekli koordine Anıtkabir Komutanlığınca yapılır.

             Madde 45 – Anıtkabir'de uygulanacak tören tipleri aşağıdadır.:

             a. 1 Numaralı Törenler

             b. 2 Numaralı Törenler

             c. 3 Numaralı Törenler

             Bu törenlere, Tören Bölüğü ve Bando katılmaz. Bu törenlerin dışında toplu ve temsili saygı ziyaretleri yapılabilir.Ancak,Mozole'ye törensiz çelenk koyulmaz.

             Madde 46 – Yukarıdaki törenler dışında,10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Töreni düzenlenir. Bu törene Tören Bölüğü ve Bando katılır. Atatürk'ü Anma Töreni'nin ayrıntıları yönergede belirtilir.

             Madde 47 – Hangi hallerde, hangi tip törenlerin ve ne şekilde yapılacağı EK-1'de belirtilmiştir. Tören ve kortej düzeni ayrıntılı olarak Yönergede belirtilir,

             Madde 48 – Anıtkabir'de her tören tipi için ayrı bir defter tutulur. Toplu ve temsili saygı ziyaretleri için ayrı bir defter tutulur. Toplu ve temsili saygı ziyaretlerinde deftere yazılacak hususlar, yazılmadan önce Anıtkabir Komutanlığına yazılı olarak verilir.

             Madde 49 – Tören ve çelenk koymalarda, fotoğraf çekmek ve diğer nedenlerle, kabrin üzerine çıkılmasına izin verilmez. Çelenk koyarken ya da özel defter imzalanırken fotoğrafı ancak basın için ayrılan platform üzerinden çekilir.


1174

 

             Madde 50 – (Değişik: 18/5/1994 - 94/5693 K.)

             Tören güvenliği için, Ankara Garnizon Komutanlığının sorumluluğunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarca gerekli önlemlerin alınması için en az 3 gün önce bir toplantı yapılır. Gerekli koordinasyon Komutanlıkça sağlanır.

             Madde 51 – 1 numaralı törenlerde, tören saatlerinde, güvenlik ve hareket serbestliği sağlamak amacıyla protokol dışı ziyaretler sınırlandırılabilir.

             Madde 52 – Törenlere refakat eden basın ve yayın mensupları, basın kartı göstermek zorundadırlar.

             VI. Güvenlik ve Nöbet Hizmetleri :

             Madde 53 – Güvenlik ve nöbet hizmetlerine ilişkin ayrıntılı esaslar Yönergede belirtilir.

             Madde 54 – Ziyaretçiler girişte gözle kontrol edilerek, görünüşleri kuşku uyandıranların, dolaylı gözetim altında ziyarette bulunmaları sağlanır. Bu amaçla kapalı devre televizyon v.b. kolaylıklardan yararlanılabilir.

             Madde 55 – Ziyaretçilerin Anıtkabir ve çevresinde piknik yapmalarına, ateş yakmalarına, yerleri kirletmelerine izin verilmez.

             Madde 56 – Mozole ve Müzeyi ziyaret edenler, dolaylı gözetim altında bulundurulur.

             Madde 57 – Oto ile ziyarete gelenlerin, otoparkın dışında park etmemeleri için gerekli önlemler alınır.

             Madde 58 – Ziyaretçilerin takip ve kontrolu,sivil giyimli personel tarafından yapılır.

             Madde 59 – (Değişik: 18/5/1994 - 94/5693 K.)

             Anıtkabir'i ziyaret eden Türk ve Yabancı Devlet Büyükleri, Ankara Garnizon Komutanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca alınacak önlemlere göre korunur. Bu amaçla, Komutanlık gerekli koordinasyonu yapar. Konuya ilişkin ayrıntılı esaslar yönergede belirtilir.

             Madde 60 – Hırsızlığa, sabotaj, baskın, yangın ve tahriplere karşı alınacak önlemler, yönergede belirtilir.

Madde 61 – Anıtkabir Komutanlığında, güvenlik soruşturması tamamlanmamış personel çalıştırılmaz.

             Madde 62 – Her nöbet yerine genel ve özel nöbet talimatları asılır. Nöbet talimatı, yönergede belirtilir.

             Madde 63 – Nöbetçiler arasında irtibat ve kontrolu sağlamak için devriyeler çıkarılır, telefon irtibatları yapılır.

             VII. Bütçe ve Mali Konular :

             Madde 64 – Anıtkabir hizmetlerine ilişkin ödenek teklifleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bütçe hazırlık emrine uygun olarak Anıtkabir Komutanlığınca hazırlanır.

             Madde 65 – Mal Saymanlığı, ikmal ve bakım bağlantısı Silahlı Kuvvetlerdeki esaslara göre belirlenir. Nakit saymanlığı yönünden Milli Savunma Bakanlığı I No.lu Merkez Saymanlığına bağlıdır.

             Madde 66 – Bina küçük onarım ve bina büyük onarımı ile yatırım harcamalarına ilişkin ödenekler, Komutanlığın önerisi üzerine Milli Savunma Bakanlığının bütçesine dahil edilir. Diğer harcama kalemlerine ait ödenekler ise Milli Savunma Bakanlığının bütçesinin Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili tertiplerine dahil edilir.

             Madde 67 – Bakım,onarım ve yeni inşaa kararı 29 uncu maddede belirtilen Kurul Kararı ile alınır. Satınalma, etüd, danışmanlık hizmetleri ile bakım, onarım ve inşaa 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 19 uncu maddesi ile mevzuat hükümlerine göre yapılır.


1175

 

             Madde 68 – Bakım - onarım ve restorasyon  Kurulu kararını gerektirmeyen, yeni sanat yapıları ile eski eserler ve Anıtkabir ile ilgili olmayan bakım, onarım, hizmet ve satınalmalar, 2490 ve 1050 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütülür.

             Madde 69 – Anıtkabir ve birimlerinde, ticari, kültürel ve bilimsel amaçlarla ayrıntılı fotoğraf ve film çekmek, Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır.

             Madde 70 – Anıtkabir'de 1 ve 8 inci maddeler uyarınca bir turistik ve hatıralık eşya satış birimi kurulur. Bu birim, Anıtkabir Derneği'nce işletilir. Bu amaçla, Anıtkabir Derneği ile Komutanlık arasında bir protokol yapılır.

             Madde 71 – Anıtkabir Derneği, faaliyetlerini bu satış Biriminde sürdürebilir.

             Madde 72 – (Değişik: 18/5/1989 - 89/14159 K.)

             Anıtkabir Müzesi ile Atatürk ve Türk Devrimi Kitaplığına giriş ve buralarda amatörce fotoğraf çekimi ücrete tabi değildir.

             Madde 73 – 80 – (Mülga: 18/5/1989 - 89/14159 K.) (1)

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

             I. Genel :

             Madde 73 – Anıtkabir Komutanlığı TŞK.-Mlz.kadrosu (TMK), bu Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girer.

             Madde 74 – İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca yayınlanan kadroya göre Anıtkabir Komutanlığına atamalar derhal yapılır.

             Madde 75 – Araç - gereç, taşınır, taşınmaz mallar, personel kadro ve yer değiştirmeleri ile bütçe ve ödenek işlemleri mevcut mevzuat hükümlerine göre ilgili kuruluşlarla yapılacak protokollarla gerçekleştirilir.

             Madde 76 – Yeni iskan tesisleri tamamlanıncaya kadar, Anıtkabir Komutanlığı mevcut tesislerde iskan edilir.

             II. Araç-Gereç Devir İşlemleri :

             Madde 77 – Anıtkabir Müdürlüğünün mevcut ulaştırma araçları ile tüm araç ve gereçleri Anıtkabir Komutanlığına devredilir.

             Madde 78 – Yayınlanan kadroda yer alan araç ve gereçlerden eksik olanlar, bu Yönetmeliğin yayınlanmasından sonraki 1 ay içinde tamamlanır.

             III. Taşınır - Taşınmaz Mal Devir İşlemleri :

             Madde 79 – Anıtkabir ve bağlı birimlerinde bulunan taşınmaz mallar, Anıtkabir Komutanlığına devredilir.

             Madde 80 – Anıtkabir ve Müzede bulunan eski eserler, sanat eserleri ve kabirler Anıtkabir Komutanlığına devredilir.

 

––––––––––––––––––––

(1)    Bu Yönetmeliğin 73 ila 80 inci maddeleri 18/5/1989 tarih ve 89/14159 sayılı Kararnameyle ilga edilmiş, müteakip madde numaraları ise teselsül ettirilmiş ve metne işlenmiştir.


1176

 

             IV. Personel İşlemleri:

             Madde 81 – Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden, kadro fazlası durumuna düşenler, bütün özlük hakları saklı kalmak koşuluyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında bırakılır.

             Madde 82 – Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden ünvan, hizmet ve nitelikleri yeni kadroya uyanlar, bütün özlük hakları saklı kalmak koşuluyla Anıtkabir Komutanlığı kadrolarına geçirilir.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

             I. Yönerge :

             Madde 83 – Bu Yönetmelikte yer alan konuları açıklamak ve göreve etkinlik kazandırmak amacıyla, bu Yönetmeliğin yayınlanmasından sonraki 2 ay içinde, Anıtkabir Komutanlığınca Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi hazırlanır. Yönergede, birim ve personelin görev yetkileri ile depolama, sicil düzenleme, envanter, stok kontrol, satınalma koruma, bakım - onarım, kuralların görev ve sorumlulukları ile çalışma yöntemleri, kitaplıktan yararlanma esasları, güvenlik ve diğer konular ayrıntılı olarak belirtilir.

             II. Yürürlük :

             Madde 84 – 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay'ın istişari mütalaası alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 10 Kasım 1981 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             III. Yürütme :

             Madde 85 – Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ANITKABİR'DE  DÜZENLENECEK TÖRENLER

             1 NUMARALI TÖREN :

             1. Devlet Başkanı veya temsilcisinin katıldığı törenlerle Milli bayram günlerinde düzenlenen törenlerdir.

             2. (1) Numaralı defter imzalanır.

             3. Tören subayı,Muhafız bölük komutanıdır.

             4. Çelengi subaylar taşır.

             5. Tören,Aslanlı Yol girişinde başlar.

             6. İstiklal Marşı teypten çalınır. (Yabancı Devlet başkanlarının katıldığı törenler hariç).

             7. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde 10 Subay saygı nöbeti tutar. Nöbet, tören süresince tutulur.

             8. Törenin ayrıntıları yönergede belirtilir.

             2 NUMARALI TÖREN :

             1. Devlet Protokoluna dahil kişilerin katıldığı törenlerdir.

             2. 2 Numaralı defter imzalanır.

             3. Tören subayı, Bölük komutanı veya bir subaydır.

             4. Çelengi subay, astsubay ve erler taşır.


1177-1178

 

5. Tören, Aslanlı Yol girişinde başlar,

             6. İstiklal Marşı çalınmaz,

             7. Törenin ayrıntıları yönergede belirtilir.

             3 NUMARALI TÖREN:

             1. (1) ve (2) Numaralı törenlere katılanlar dışında kalan bütün gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerinin katıldığı törenlerdir.

             2. (3) Numaralı defter imzalanır.

             3. Tören subayı, takım komutanı veya takım astsubayıdır.

             4. Çelengi Erler taşır.

             5. Tören, mozole önündeki meydanda başlar.

             6. İstiklal Marşı çalınmaz.

             7. Törenin ayrıntıları yönergede belirtilir.


1178-1

 

28.2.1982 TARİH ve 8/4387  SAYILI  BAKANLAR  KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN

 ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik  Getiren Yönetmeliği  Yürürlüğe  Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeleri

 

 

 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

     

              18/5/1989                  89/14159                           -                                   6/7/1989

              18/5/1994                  94/5693                             -                                   5/7/1994