1689

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARlNIN DAİMİ

KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA

UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ(1)

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi          : 18.5.1983, No: 83/6750

          Dayandığı Kanunun Tarihi                       : 25.8.1971, No: 1475

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi           : 20.7.1983, No : 18110

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi               : 5,   Cilt : 22,   S. 3280

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

               Amaç:

             Madde 1 – Bu Yönetmelik, İş Kanunlarının uygulandığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlarla ilgili esasları belirler.

             Kapsam:

             Madde 2 – (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.)

             Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar ile geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar.

             (Ek fıkra: 11/9/2006-2006/10950 K.) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yöneticileri ve araştırma-geliştirme ve araştırma-geliştirme destek personeli ile adı geçen Kurum tarafından desteklenen ve/veya yürütülen projelerdeki proje personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             Tanım:

             Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen Kurum deyimi İş ve İşçi Bulma Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi İhtiyaçlarını Bildirme ve Alma Zorunluğu

             İşçi İhtiyacını Bildirme:

             Madde 4 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan Kamu kurum ve kuruluşları vasıflı, vasıfsız, daimi, geçici işçi ihtiyaçlarını iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet gibi ayrıntılarla sınavın yapılacağı yer ve saati yazılı olarak İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek ve işçilerini Kurumca gönderilenler arasından almak zorundadırlar.

             Bu kuruluşlar işçi ihtiyaçlarının karşılanması için İş ve İşçi Bulma Kurumuna işçi isteklerine ilişkin yazılarının Kuruma intikali tarihini takibeden günden başlıyarak en az 15 gün süre vermek zorundadırlar.

             İşçi Alımı:

             Madde 5 – Toplu İş Sözleşmelerinin "İşverenlerin İşçi İsteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkındaki Tüzük" hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava Girecek İşçilerin Kurumca Gönderilmeleri

             İşçi Gönderme:

             Madde 6 – Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurumca, şartları haiz işçiler arasından seçilerek karşılanır.

________________

(1) 4/6/2002 tarihli ve 2002/4613 sayılı Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca  bu Yönetmelikte “İş ve İşçi Bulma Kurumuna” yapılan atıflar, “Türkiye İş Kurumu’na” yapılmış sayılır.


1690

 

             Kurumca gönderilmemiş olanlar sınava alınamazlar.

             Kurumca gönderilen işçiler işyerlerince tesbit edilen sınav kurulu marifetiyle seçme ve sınava tabi tutulurlar. Seçme ve sınav sonucu işe alınacak olan işçiler ile alınmıyan işçilere ait neticeler en geç bir hafta içerisinde Kuruma bildirilir. Sınav sonuçlarına ait bilgilerin bir örneği de işçinin dosyasında muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlarla İlgili Esaslar

Sınav Kurulu:

             Madde 7 – Sınav, işçi istihdam edecek Kamu kurum ve kuruluşundaki sınav kurulu tarafından yapılır.

             Sınav Kurulu, Kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

             Sınav Kurulunun Görevleri:

             Madde 8 – Sınav Kurulu, sınavın yapılacağı yerleri önceden belirler, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını sınavın yapılacağı gün hazırlar ve mühürlü zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir, sonuçlarını ilan eder, itirazları inceler.

             Sınavların İlanı, Yapılışı ve Şekli:

             Madde 9 – Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

             Sözlü sınavlara girebilmek için yazılı sınavda 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

             Yazılı sınav konuları ve soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ve çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak;

             a) Atatürk İlke ve İnkilapları,

             b) Temel Yurttaşlık Bilgileri,

             c) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türkiye Coğrafyası ile ilgili olarak sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkeler,

             d) Özellikle günlük hayatta yeri ve önemi olanlar üzerinde durulmak koşuluyla fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkeler,

             e) Matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücü,

             f) Haber ve düşünceleri anlama ve anlatmada Türkçeyi kullanma gücünü, tespit edecek ve bilgileri ölçecek şekilde seçilir.

             Sözlü sınavlar mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan yapılır.

             Sözlü sınavlar, gerekli görüldüğünde, uygulamalı olarakta yapılır. Sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı olabilmek için 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

             Yazılı ve sözlü sınavda alınacak puanların eşitliği halinde sözlü veya uygulamalı sınavlarda fazla puan alana işe alınmada öncelik tanınır.

             (Ek : 28/10/1997 - 97/10182; Mülga; 24/3/2000 - 2000/462 K.)

             Sınav Sonuçlarına İtiraz:

             Madde 10 – Sınava katılanlar sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde sınavın yapıldığı kuruluşun amirine yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucu verilen kararlar kesindir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınava Alınacak İşçilerde Aranacak Şartlar

             Genel Şartlar:

             Madde 11 – İşe alınacak işçilerde;

             a) Türk vatandaşı olmak, (25/9/1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)

             b) (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) 18 yaşını tamamlamış olmak,


1691

 

             c) (Değişik : 30/12/2004 - 2004/8351 K.) Sınava girecekler için, en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,”

             d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

             e) (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakcılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak,

             f) Kuruluşunca hakkında güvenlik soruşturması yapılmış olmak,

             g) Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

             h) Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak veya tecilli bulunmak.

             ı) (Ek : 2/2/1999 - 99/12360 K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

             şarttır.

             (iki ve üçüncü fıkra mülga: 4/6/2002-2002/4613 K.)

ALTINCI BÖLÜM

Sınava Alınmada İstisnalar

             İstisnalar:

             Madde 12 – Sınavsız işe alınmada istisnalar şunlardır.

             a) Askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu görevin sona ermesinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlar,

             b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesine göre çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe almalarda,

             c) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmetle yükümlü olanlar,

             d) (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak bulunan mevsimlik işçiler, geçici ve muayyen süreli işlerde çalışan işçiler.

             Bu maddenin uygulanmasında işveren tarafından Kuruma talep vermeye gerek yoktur. (Değişik cümle: 4/6/2002-2002/4613 K.) Ancak, bu madde kapsamında içşi alımının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması ve alınan işçilerin isimlerinin 15 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

İşçi Çalıştıran Kamu Kurum ve Kuruluşunun Teftiş ve Denetimi

             Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının denetimi, yasaların öngördüğü teftiş ve denetim organları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi teftiş ve denetim organları tarafından yapılır.

             Ek Madde 1– (Ek : 2/2/1999 - 99/12378 K.)

             (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına daimi işçi olarak alınacaklarda, kamu personeli için yaptırılan merkezi sınavla aynı veya farklı tarihlerde ve en fazla yılda bir, en geç dört yılda bir olmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılacak  merkezi  yazılı  sınava  katılarak başarılı olduklarına dair belgeye sahip olmaları şartı

aranır. Merkezi sınava Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne iş için başvurmuş olanlar katılabilir. Sınav sonuçları bir sonraki merkezi sınav sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Merkezi sınavda başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.


1692

 

             (Değişik: 4/6/2002-2002/4613 K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak atama iznini almalarını müteakip, daimi kadrolarına ilk defa alacakları işçilerin sayı ve niteliklerini Türkiye İş Kurumuna bildirmeleri üzerine Kurum, başvuruları talebe uygun olanlar arasından başarı sırasına göre talep miktarının iki katına kadar adayın isimlerini ve adreslerini içeren listeyi, sınava çağırılmaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ve yapılmayanlar ile başarısız olanların listesini Kuruma iletir.”

             (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.) Yeterli sayıda gönderme yapılmış işgücü ihtiyacı için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.

             Merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

             Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

             Ek Madde 2 – (Ek : 21/9/1999 - 99/13422 K.)

             Kamu kurum ve kuruluşları, kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalıştırılacak işçileri Noter gözetiminde yapılacak kur`a ile belirleyebilirler. Kur`ada asıl ve yedek listeler tespit edilir. Kazanan adayların işe alınabilmesi için iş ilanında aranan koşulları taşımaları şarttır.

             Ek Madde 3– (Ek : 24/3/2000 - 2000/462 K.; Değişik: 30/12/2004-2004/8351 K.)

             Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eğitim düzeyi dışındakilerden istihdam edilecek işçiler için, Kurumun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kur’a çekimi yapılır. Kur’a sonrası kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak mülakatla ataması yapılacaklar belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde 11 inci maddenin (c) bendindeki eğitim düzeyine sahip olanlardan merkezi sınava giren veya girmeyenler de kur’aya tabi işgücü talebine müracaat edebilirler.

             Ek Madde 4- (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.)

             Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yönetmelik ve diğer düzenlemelerindeki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

             Ek Madde 5- (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.)

             Daimi işçi kadrosu için yapılan merkezi sınavı kazananlar arasından karşılanamayan işgücü talepleri, kamu personeli için yapılan merkezi sınava katılan ve başarılı olanlar arasından bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde karşılanabilir.

Doktor ve diş hekimi talepleri için sınav şartı aranmaz. Bu talepler için Kurumca gönderilenler, daha önce ilan edilen yer, gün ve saatte noter huzurunda çekilecek kur’aya tabi tutulur. Çekilen kur’a ile asil ve yedek adayın belirlemesi yapılır. Kur’ada asil olarak kazananlardan 30 gün içinde işe başlamak için başvuran olmadığı takdirde yedek olarak kazananlardan sırasıyla alım yapılır.

Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az ve/veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur’a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.


1692-1

 

             Geçici Madde 1 - (Ek: 17/1/2001 - 2000/1959 K.)

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 2000 yılında belirli süreli hizmet akdiyle geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçi pozisyonlarında istihdam edilen ve 26/10/2000 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar, daimi işçi olarak tescillerinin Kurumca yapılması kadıyla, 2/2/2001 tarihinden  itibaren üç ay içerisinde yukarıda adı geçen kurumlarca daimi işçi kadrolarına geçirilebileceklerdir. Bu durumda olanlar için Yönetmeliğin Ek 1 ve Ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

             Bu şekilde daimi işçi kadrosuna atanacakların Kurumca tescillerinin yapılabilmesi için, tescili yapılacak işçinin yukarıda belirtilen kurumlarda 26/10/2000 tarihinden önce geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçi olarak çalıştığının belgelenmesi şarttır. Kurumca tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna atanmış sayılmazlar.

             Belirtilen kurumlara bağlı döner sermayeli işletmeler bünyesnide çalışan geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler, 26/10/2000 tarihi itibarıyla emeklilik, yaşlılık aylığına hak kazanmış olan veşa iş akitleri aynı tarihe, kadar süresinden önce çeşitli nedenlerle feshedilen geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kısmi zamanlı olarak rasat istasyonlarında çalışan geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

             Geçici Madde 2 - (Ek: 4/4/2002 - 2002/3974 K.)

             4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  uyarınca, özelleştirme kapsamına alınan (iştirakler hariç) kuruluşların sürekli işçi kadrolarında özelleştirmenin yapıldığı tarihte çalışmakta olanlardan, bu kuruluşların süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle hizmet akitleri sona erenler ile özelleştirme sonunda, yeni işverenin iflası veya sair nedenlerle üretimin durdurulması veya hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın feshedilmesi nedeniyle işsiz kalan işçiler ve hizmet akitleri haklı nedenden dolayı kendileri tarafından feshedilen işçilerden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sürelerine göre emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanamayanların, herhangi bir işte hizmet akdine dayalı olarak çalışmamaları ve 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun uyarınca sigortalı olmamaları şartıyla, ilgililerin talepleri üzerine, en çok 1800 kişiyi aşmamak üzere, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına 31/8/2002 tarihine kadar yapılacak atamalarında, Yönetmeliğin ek 1 ve ek 3 üncü maddeleri  hükümleri uygulanmaz.(1)

             (Ek: 2/7/2002 - 2002/4416 K.) Birinci fıkra kapsamında işe yerleştirilecekler 1800 kişiyi aşmamak üzere,üye sayısı en fazla olan işci konfederasyonunca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilmek süretiyle belirlenen listeler halinde Başbakanlık, kadro tahsisi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında münhasıran bu kişilerin işe yerleştirilmeleri için belirlenen listeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirir.

             (Ek: 2/7/2002 – 2002/4416 K.) Birinci fıkra hükmü, özelleştirme kapsamında olup da daha sonra kapsam dışına çıkartılanlardan Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kapatılan işyerleriyle özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması nedeniyle, kapatmanın ya da özelleştirmenin yapıldığı tarihte hizmet akitleri sona eren sürekli işci kadrosunda çalışanlara da uygulanır.

             Geçici Madde 3- (Ek: 3/7/2002-2002/4373 K.)

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsamında olanlar dahil, satış  hasılatının  % 50’sinden fazlası yurt dışı faaliyetlerinden kaynaklanan ve faali-

 

 

__________________

(1)  Bu fıkrada bulunan “31/7/2002” ibaresi, 2/7/2002 tarihli ve 2002/4416 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Yönetmelik ile “31/8/2002” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


1692-2

 

yetlerinin en az  50’ si yurt dışında olan, faaliyetlerini uluslararası kurallara göre  ifa etmesi mecbur olan ve uluslararası siyasi ve ekonomik şart ve risklerden anında olumsuz etkilenen kuruluşlar hariç), 3/5/2002 tarihi itibarıyla istihdam edilmekte olan mevsimlik ve muayyen süreli çalışanlar dışındaki geçici işçilerden daimi işçilerle aynı süre ve koşullarda çalışan (yılda kesintisiz olarak sürekli 12 ay çalışanlar) ve işin gerektirdiği nitelikleri taşıyanlar ilgili kuruluş ve bağlı ortaklıklarınca 31/5/2002 tarihine kadar yapılan tespit ve teklifler çerçevesinde kamu toplu iş sözleşmelerinde eşgüdümle görevli Devlet Bakanının koordinasyonunda Maliye Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili kuruluş yetkililerinin ve işveren sendikaları temsilcilerinin sadece kuruluşlarıyla ilgili çalışmalara katılmalarıyla oluşturulacak komisyonun görüşlerini dikkate alarak Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşü ve Devlet Personel Başkanlığı’nın izni çerçevesinde 2002 yılı içerisinde daimi işçi kadrosuna geçirilmelerinde bu Yönetmeliğin ek 1 ve ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

             Bu şekilde daimi işçi kadrolarına geçirileceklerin birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdıklarının belgelenmesi ve Kurumca tescillerinin yapılması şarttır.

             Kurum tarafından tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmaz.

Geçici Madde 4- (Ek: 3/7/2002-2002/4373 K.)

             Kamu toplu iş sözleşmelerinde eşgüdümle görevli Devlet Bakanının koordinasyonunda Maliye Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili kuruluş yetkililerinin, işveren ve işçi sendikaları temsilcilerinin sadece kuruluşlarıyla ilgili çalışmalara katılmalarıyla oluşturulacak komisyon tarafından etkinlik, verimlilik, karlılık ve kamu yararı dikkate alınarak yapılacak müşterek çalışma çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarındaki emeklilik hakkını kazanmamış olanlardan ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen işçilerin, gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra ihtiyacı olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kuruluşların daimi işçi kadrolarına 31/12/2004 tarihine kadar yapılacak atanmalarında bu Yönetmeliğin ek 1 ve ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

             Bu şekilde daimi işçi kadrosuna geçirileceklerin birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdıklarının belgelenmesi ve Kurumca tescillerinin yapılması şarttır.

             Kurum tarafından tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar.

             Geçici Madde 5- (Ek: 4/6/2002-2002/4613 K.)

             Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde karşılanamayan işgücü talepleriyle ilgili olarak; daimi işçi kadroları için yapılacak ilk merkezi sınav ile kamu personeli için yapılacak merkezi sınava kadar sınav şartı aranmaz. Bu taleplerin karşılanmasında da ek 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

             Geçici Madde 6- (Ek: 14/7/2003-2003/5904 K.)

             31/12/2003 tarihine kadar, bor madenlerinin yer üstü işletme ve tesislerinde çalıştırılacak işçiler hakkında ek madde 2 hükümleri uygulanır.

            Geçici Madde 7 - (Ek: 8/12/2003 - 2003/6574 K.)        

             24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda; yurt dışından görevlendirilecek personel ile teknik personel (mühendis ve teknisyen), uzman, müdür ve daha üst unvanlı yönetici pozisyonlarına açıktan yapılacak atamalarda, 2006 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Söz konusu atamalarla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü çerçevesinde anılan kuruluşların kendi mevzuatındaki usul ve esaslara göre işlem yapılır. (1)            

 

 

–––––––––––––––––

(1)   Bu maddede  geçen “2005” ibaresi, 17/3/2006 tarihli ve 2006/10186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle “2006” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 


1692-3/1694-1

 

             Geçici Madde 8 - (Ek: 25/12/2003 - 2003/6682 K.)

             (Değişik birinci fıkra:28/6/2005 - 2005/9140 K.) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Gölcük Tersanesinde ihtiyaç duyulan en fazla 185 kişilik daimi işçi kadrosuna 2005 yılı sonuna kadar yapılacak alımlar; bu Yönetmelik hükümlerine göre; 2000 yılında yapılan Daimi İşçi Sınavı (DİS) veya 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) kazanan ve işgücü talebinde aranılan şartları taşıyanlardan,Yönetmelik çerçevesinde başarı sırasına göre talep miktarının dört katına kadar Kurumun Kocaeli İl Müdürlüğüne kayıtlı olanlardan gönderilenler arasından yapılır.

             Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, Kurum tarafından gönderilenler, Milli Savunma Bakanlığı’nca  alınacakları iş ve meslek kolundan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda elde edilen başarı sırasına göre asıl ve asıl sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur.

             Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesi olumsuz olanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylar çağırılır.

             Bu şekilde atanacaklar için, bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanmaz.    

             Geçici Madde 9 – (Ek: 11/9/2006-2006-10950 K.)

             10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır.            

Geçici Madde 10 – (Ek: 11/2/2008-2008/13292 K.)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde tren kazaları, deprem, sel, heyelan ve terör gibi önceden öngörülemeyen olaylar sonucu kapanan demiryollarının bir an önce trafiğe açılabilmesi için 2006 yılı içerisinde, değişik tarihlerde her defasında 30 günden az süreli geçici işler için yapılan hizmet akitleri çerçevesinde ve bu Genel Müdürlüğün ilgili bütçe tertiplerinden ayırdığı ödeneklerle ücretleri ödenmek suretiyle toplam 6 ay ve daha fazla süre ile çalıştırılanlardan, hizmet akitleri askıda olanlarla halen çalışan geçici işçilerin 2007 ve 2008 yılında emeklilik dahil herhangi bir nedenle boşalmış ve boşalacak olan daimi işçi pozisyonları kullanılarak, daimi işçi pozisyonlarına geçirilmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu hükmün uygulanmasında 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kararnamenin eki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar ile getirilen sınırlamalar ve sınav şartı dikkate alınmaz.

   Söz konusu geçişler 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Yürürlük:

             Madde 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


1694-2

 

18/5/1983 TARİHLİ VE 83/6750 SAYILI BAKANLAR KURULU

KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE

İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

             1- 2/2/1999 tarih ve 99/12378 sayılı Yönetmeliğin Geçici Maddesi:

             Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar belirlenir. Merkezi sınavla ilgili usul ve esasların uygulamaya geçirileceği tarihe kadar, Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin mevcut hükümlerinin uygulanmasına, yazılı sınavların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılması kaydıyla devam edilir.

 

             2- 4/6/2002 tarih ve 2002/4613 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi:

             Aynı Yönetmelikte İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılan atıflar Türkiye İş Kurumuna yapılmış sayılır.

 


1694-3/1695

 

 

18/5/1983 TARİH VE 83/6750 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

28/10/1997

2/2/1999

2/2/1999

21/9/1999

24/3/2000

17/1/2001

4/4/2002

3/7/2002

2/7/2002

4/6/2002

14/7/2003

8/12/2003

25/12/2003

30/12/2004

4/4/2005

         28/6/2005

         17/2/2006

11/9/2006

 

11/2/2008

 

 

 

97/10182

99/12360

99/12378

99/13422

2000/462

2001/1959

2002/3974

2002/4373

2002/4416

2002/4613

2003/5904

2003/6574

2003/6682

2004/8351

2005/8703

2005/9140

         2006/10186

2006/10950

 

2008/13292 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

11, Ek Madde 3

Geçici Madde 7

Geçici Madde 8

      Geçici Madde 7

      Madde2, Geçici  

            Madde 9

Geçici Madde 10

 

 

 

8/11/1997

10/2/1999

4/3/1999

17/11/1999

11/5/2000

2/2/2001

25/4/2002

10/7/2002

18/7/2002

29/8/2002

31/7/2003

27/12/2003

7/1/2004

19/1/2005

26/4/2005

5/8/2005

          1 /4/2006

 

4/10/2006

8/3/2008