1655

 

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

                   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 19/4/1983                No     : 83/6525

                   Dayandığı Kanunun Tarihi                : 14/7/1965                No     : 657

                   Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi     : 25/6/1983                No     : 18088

                   Yayımlandığı Düsturun Tertibi          : 5                              Cilt   : 22                   S. : 3222

 

BÖLÜM: I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar,

bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,

c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 4 – Temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.


1656

 

BÖLÜM: II

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN

GENEL ESASLAR

Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri (1)

Madde 5 – Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir. (2)

(Ek : 17/7/1999 - 1999/13143 K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarını altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.

(Ek : 17/7/1999 - 1999/13143 K.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.

Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 6 – (Mülga : 17/7/1999 - 1999/13143 K.)

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar

Madde 7 – (Mülga : 17/7/1999 - 1999/13143 K.)

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

Madde 8 – Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.

(Ek fıkra: 24/2/2004-2004/6926 K.; Mülga fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Ek fıkra: 26/5/2008-2008/13709) K.) Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1) Bu madde başlığı 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddede yer alan "(5)  hizmet bölgesine" ibaresi, 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile "(6) hizmet bölgesine" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


1657

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar (1)

Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

(Mülga ikinci fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Mülga üçüncü fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Mülga dördüncü fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Mülga beşinci fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Ek: 12/10/2000 - 2000/1466 K.; Değişik fıkra: 21/3/2016-2016/8671 K.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz. (1)

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 – Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir. (2)

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 11 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.) (3)(4)(5)(6)(7)

Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz. (3)(4)(5)(6)(7)

––––––––––––––––––––

(1) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 62 nci maddesi ile, bu maddenin altıncı fıkrasına “mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı”  ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu maddede yer alan (6) ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile (5) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 9/11/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/1153 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

(4) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/945 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

(5) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

(6) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/963 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

(7) Daniştay İkinci Dairesinin 28/3/2018 tarihli ve Esas No:2016/10054; Karar No:2018/2062 sayılı Kararı ile bu maddenin üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.


1658

 

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 12 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir.

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)(2)(3(4)

Madde 13 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. (2)(3)(4)

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/946 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden“ ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

(3) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/963 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden“ ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

(4) Daniştay İkinci Dairesinin 28/3/2018 tarihli ve Esas No:2016/10054; Karar No:2018/2062 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden“ ibaresi iptal edilmiştir.


1658-1

 

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)(2)

Madde 14 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, (2)

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.(2)

(Ek fıkra: 8/8/2016-2016/9097 K.) Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Madde 14 /A - (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Eş Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 11/8/2015 tarihli ve 2015/8020 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.


1658-2

 

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri

Madde 15 – (Mülga : 26/1/2016 – 2016/8516 K.)

Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması

Madde 16 – Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

Atamalarda Hizmet Bölgesi

Madde 17 – Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;

a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan memurların,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.

Yurt Dışı Dönüşü Atanma

Madde 18 – Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 19 – Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 20 – Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir. (1)

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler

Madde 21 – Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

——————————

(1)    Bu maddede yer alan "5 Bölge hizmetini de" ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile "Belirlenen bütün bölge hizmetlerini" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


1659

            

             Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

             Madde 22  – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

             Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

             Madde 23 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

 

BÖLÜM: III

YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

             Yer Değiştirme Kurulları

             Madde 24 – (Değişik: 10/8/1994 - 94/6031 K.)

             Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.

             Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

             Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.

             Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri

             Madde 25 – (Mülga: 10/8/1994 - 94/6031 K.)

             Başvurma Şekilleri

             Madde 26 – Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile      sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen mazeretlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak disiplin amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir. (1)

 

 

––––––––––––––––––

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlerini” ibaresi “mazeretlerini” ve “sicil amirleri kanalı ile” ibaresi “disiplin amirleri kanalı ile” şeklinde değiştirilmiştir.


1660

 

             Gerçek Dışı Beyan (1)

             Madde 27 – Mazeret grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.

BÖLÜM:  IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

             Özel Yönetmelikler

             Madde 28 – Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. (Değişik üçüncü cümle: 12/12/2016-2016/9742 K.) Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıflarına dâhil personel hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.

             Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler

             Madde 29 – Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

             Ek Madde 1 – (Ek: 26/6/2000 - 2000/1228 K.; Mülga: 27/8/2012-2012/3679 K.)

             Ek Madde 2 – (Ek: 7/3/2007-2007/11837 K.)

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği (2)(3)

Ek Madde 3 – (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. (2)(3)

 Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

––––––––––––––––––

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özür” ibaresi  “Mazeret” ve “özür” ibaresi  “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Danıştay Onaltıncı Dairesinin 2/7/2015 tarihli ve Esas No: 2015/10808 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan “bir defadan fazla” ibaresinin yürürlüğü durdurulmuştur.

(3) Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697, K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile, bu maddede yer alan “bir defadan fazla” ibaresi iptal edilmiştir.


1660-1

 

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

             Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.

             Geçici Madde 2 - (Ek: 25/7/2001-2001/2848 K.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

             Geçici Madde 3 - (Ek: 21/7/2003-2003/5959 K.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

             Geçici Madde 4 - (Ek: 17/3/2004-2004/7040 K.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 5 - (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

             Yürürlük

             Madde 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


1661

 

1 SAYILI  CETVEL (Yeniden Düzenleme: 3/8/2005 – 2005/9246)

 

I. BÖLGE

II. BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

V. BÖLGE

VI. BÖLGE

1-Adana

1-Aydın

1-Afyonkarahisar

1-Amasya

1-Artvin

1-Adıyaman

2-Ankara

2-Balıkesir

2-Bilecik

2-Çankırı

2-Elazığ

2-Ağrı

3-Bursa

3-Çanakkale

3-Bolu

3-Çorum

3-Erzincan

3-Bingöl

4-Gaziantep

4-Denizli

4-Burdur

4-Kastamonu

4-Erzurum

4-Bitlis

5-İçel

5-Edirne

5-Düzce

5-Kırşehir

5-Kahramanmaraş

5-Hakkari

6-İstanbul

6-Kayseri

6-Giresun

6-Nevşehir

6-Malatya

6-Kars

7-İzmir

7-Tekirdağ

7-Isparta

7-Niğde

7-Sivas

7-Mardin

8-Kocaeli

8-Konya

8-Kütahya

8-Sinop

8-Şanlıurfa

8-Muş

 

9-Manisa

9-Ordu

9-Tokat

9-Diyarbakır

9-Siirt

 

10-Muğla

10-Osmaniye

10-Yozgat

 

10-Tunceli

 

11-Sakarya

11-Rize

11-Aksaray

 

11-Ardahan

 

12-Antalya

12-Samsun

12-Karaman

 

12-Iğdır

 

13-Hatay

13-Kırklareli

13-Kilis

 

13-Batman

 

14-Zonguldak

14-Trabzon

 

 

14-Şırnak

 

15-Eskişehir

15-Uşak

 

 

15-Gümüşhane

 

16-Yalova

16-Bartın

 

 

16-Bayburt

 

 

17-Karabük

 

 

17-Van

 

 

18-Kırıkkale

 

 

 

 

             NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.

                                                                              


1662

 

2 SAYILI CETVEL

 

                             YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU (1)

             1 - Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun:

                   A - Soyadı:

                   B - Adı:

                   C - Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

                   (İl veya İlçe belirtilecek)

                   D - En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe:

                   E - İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe:

                   F - Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı:

                        İli

                        İlçesi

                   G - Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi:

                         (Yıl, Ay, Gün)

             II - Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa:

                    Sağlık Mazereti (1)

                    Aile Birliği Mazereti (1)

                   Can Güvenliği Mazereti (1)

             III - Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

                   (Tercih Sırasına Göre)

                   1 –                                 

                   2 –                                 

                   3 –                                 

                   4 –                                 

                   5 –                                 

             NOT: Mazeretlere dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma

                      ekleyeceklerdir. (1)

 

 

                      Adres:                                                            İmza, Tarih

 

 

19/4/1983 TARİHLİ VE 83/6525 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER ;

 

             1 - 6/5/1992 tarihli ve 92/3009 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi :

 

             Geçici Madde - Halen çalışmakta olan personelden Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girenler hakkında görevli oldukları yerlerde kaldıkları sürece 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

 

 

–––––––––––––––

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu Formun (II) numaralı kısmında yer alan “(A) Özür Grubu” ibaresi “Sağlık Mazereti” ve “(B) Özür Grubu” ibaresi “Aile Birliği Mazereti” şeklinde değiştirilmiş, aynı kısma “Can Güvenliği Mazereti” ibaresi eklenmiş ve aynı Formun “Not” kısmında yer alan “Özür Grubuna” ibaresi “ Mazeretlere” şeklinde değiştirilmiştir.

 


1663-1667

 

    19/4/1983 TARİH VE 83/6525 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası

Değişen Maddeler

Yürürlüğe Giriş Tarihi

4/10/1984

84/8605

-

15/12/1984

12/8/1986

86/10917

-

10/9/1986

30/11/1988

88/13539

-

10/12/1988

17/3/1989

89/13878

-

2/4/1989

1/5/1990

90/400

-

21/5/1990

6/5/1992

92/3009

-

22/5/1992

10/8/1994

94/6031

-

3/11/1994

17/7/1999

99/13143

-

11/8/1999

26/6/2000

2000/1228

-

30/10/2000

12/10/2000

2000/1466

-

10/11/2000

25/7/2001

2001/2848

-

17/8/2001

18/5/2001

2001/2526

-

21/6/2001

8/2/2003

2003/5297

-

13/3/2003

21/7/2003

2003/5959

-

7/8/2003

24/2/2004

2004/6926

8

16/3/2004

17/3/2004

2004/7040

Geçici Madde 4

21/4/2004

3/8/2005

2005/9246

I Sayılı Cetvel

31/8/2005

7/3/2007

2007/11837

Ek Madde 2

6/4/2007

26/5/2008

2008/13709

8

17/6/2008

27/8/2012

2012/3679

Ek Madde 1

7/9/2012

30/6/2014

2014/6578

8, 9, 11, 12, 13, 14, 14/A, 22, 23, 26, 27, Ek Madde 3, Geçici Madde 5, II Sayılı Cetvel

16/8/2014

11/8/2015

2015/8020

14

25/8/2015

26/1/2016

2016/8516

15

26/2/2016

21/3/2016

2016/8671

9

8/4/2016

8/8/2016

2016/9097

14

1/9/2016

12/12/2016

2016/9742

9, 28

21/1/2017