987

 

 

KARAYOLU SINIR KAPILARI İLE ULUSLAR ARASI TRAFİĞE

AÇIK HAVA LİMANLARINDA GÜVENLİĞİN VE BU

YERLERE HİZMET VEREN KURULUŞLAR

ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM

SAĞLANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

 

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 28.5.1979, No: 7/17694

          Dayandığı Kanunun Tarihi              :                   No:

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 14.7.1979, No: 16696

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5, Cildi: 18, S. 1312

 

 

             Madde 1 – Karayolu sınır kapıları "Kapıkule (demiryolu dahil), İpsala, Dereköy, Cilvegözü, Öncüpınar, Habur, Gürbulak gibi" ile uluslararası trafiğe açık hava limanlarında "İstanbul - Yeşilköy, Ankara - Esenboğa, İzmir - Çiğli, Adana -Şakirpaşa, gibi" bulunduğu ilin Valisi bu yerlerde güvenliği, tüm hizmetlerin hızlı ve verimli sürdürülmesini sağlamak üzere; hizmetle ilişkili kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, bunları denetlemekle görevli ve yetkilidir.

             Vali, bu görev ve yetkililerini sınır kapısı ve hava limanlarında devamlı ve sadece bu işleri yürütmekle görevli yardımcılarına devir edebilir.

             Madde 2 – 1 inci madde de belirtilen görevlerin yürütülmesine yardımcı olmak amacıyle bir komite kurulur.

             Bu komitenin başkanı Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısıdır.

             Komitenin üyeleri hizmet gören (İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları ile diğer ilgili Kamu Kuruluşları) Kuruluşların bu yerlerdeki en yetkili elemanlarından oluşur. Komite başkanı, gerekli gördüğü diğer ilgilileri de komite toplantılarına çağırabilir.

             Vali, komitenin çalışma yönetimini bir yönerge ile belirler.

             Komitenin çalışmalarında Kuruluşların kendine özgü görev ve kuruluş kanunları ile mevzuatındaki esaslar gözönünde tutulur.

             Uyuşmazlık durumunda kuruluş personeli, komite başkanının gerekçeli yazılı emrine uymakla yükümlüdür.

             Bu durumu, komite başkanı ilgili Bakanlığa veya Kuruluşa kendisine yazılı olarak emir verilen personel bağlı bulunduğu Kuruluşa derhal bildirir.

             Madde 3 – Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısına bağlı olarak tüm hizmetleri görmek üzere bir büro kurulur. Büronun personel ve diğer gereksinmeleri İçişleri Bakanlığınca sağlanır. İlgili Kuruluşlar bu konuda olanakları oranında yardımda bulunur.

             Madde 4 – Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı yolcu, eşya ve taşıtlara ilişkin olarak sunulan hizmetlerin gereksinmeye yanıt verecek sürelerde, sürekli olarak yapılması ve hizmetlerin düzenli olarak yürütülmesi amacı ile:

             A. Karayolu sınır kapıları ve uluslararası trafiğe açık hava limanlarında her türlü güvenliği sağlar.


988

 

              B. Bu yerlerde çeşitli Kuruluşlarca sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar ve denetler.

             C. Giriş ve çıkışların düzenli ve hızlı olarak yürütülmesi için gerekli bütün önlemleri alır veya aldırtır ve uygulamasını sağlar. Bu hususta ilgili Bakanlık ve Kuruluşlara önerilerde bulunur.

              D. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Yasanın öngördüğü tüm önlemleri alır ve uygulatır.

              E. Karayolu sınır kapıları ile uluslararası trafiğe açık hava limanlarında ve iç bölgelerde kaçakçılığın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması amacı ile Haberalma, Emniyet, Jandarma, Seyyar Jandarma, Gümrük, Gümrük Muhafaza ve diğer Kamu Kuruluşları elde ettikleri bilgileri Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısına hemen iletmekle yükümlüdürler.

             Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı bu bilgileri değerlendirir. Gerek görürse kaçakçılığı men ve takiple yükümlü Kuruluşlara ve ilgili Valilere iletir.

             Bu hizmetin yürütülmesinde yukarıda belirtilen Kuruluşlar Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısının isteği üzerine birbirlerine personel, araç ve gereç yönünden yardım etmek ve birlikte davranmakla yükümlüdürler.

             F. Emniyet, Jandarma, Seyyar Jandarma, Gümrük, Gümrük Muhafaza örgütleri kaçakçılıkla uğraştıkları anlaşılanların ad ve soyadları ile eşkalini ve haklarında elde edilen diğer bilgileri saptayarak ilgili Valilere bildirirler.

             G. Valilerin, 16/2/1935 gün 2/1991 sayılı Tüzüğün uygulanması ile ilgili önerileri yerel ve merkez örgütlerince derhal yerine getirilir.

             Madde 5 – Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı gerektiğinde bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülmesine ve uygulamasına ilişkin yönergeler hazırlar.Tüm Kuruluş ve kişiler yönerge hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

             Madde 6 – Vali:

             A. Karayolu sınır kapıları ile uluslararası trafiğe açık hava limanlarında görevli Kamu Kuruluşlarının personeli hakkında her türlü soruşturma açmağa, soruşturmaları yapmağa veya yaptırmağa; müfettiş istemeğe, Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna tabi olmayan personelin evrakını ilgili yargı organlarına göndermeğe; ayrıca personelden görevi başında kalmasından sakınca gördüklerini görevden almağa yetkilidir. Bu durumlarda Vali derhal ilgili Bakanlık ve Kuruluşa bilgi verir.

             B. Bu Kuruluşların personelinden gerekli gördükleri hakkında çalışma, ahlak ve yeteneklerine ilişkin görüş bildirir. Bu görüş personelin sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınır.

             Madde 7 – Bakanlıklar ve Kuruluşlar bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla ilgili olarak bu yerlerdeki birim veya personeli ile yapacakları yazışmaları (teknik hususlar hariç) Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı aracılığı ile yaparlar. Bu yerlerdeki birim ve personelin üst makamlar ile yapacakları yazışmalarda da aynı yöntem uygulanır.

             Madde 8 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin giderler, Kuruluşların birim ve personeline göre kendi bütçelerinden karşılanır.

             Madde 9 – Bu Yönetmelik yayımı gününde yürürlüğe girer.

             Madde 10 – Bu Yönetmeliği İçişleri, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma Bakanları yürütür.