6961

 

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ

ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       :  30/4/2018        No : 2018/11962

Dayandığı Kanunun Tarihi                      :  22/4/1925        No : 657

                                                                             3/5/1985                    3194

                                                                             21/6/1987                 3402

                                                                             25/11/2010               6083

                                                                             29/6/2011                 644

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi :  26/6/2018        No : 30460 Mükerrer

Yayımlandığı Düsturun Tertibi              :  5                         Cilt : 59

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Yetki ve Sorumluluk ile Yükümlülük

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) harita ve harita bilgisinin üretiminde ülke genelinde standartların belirlenmesini,

b) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin, Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF)’ne dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatları (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatları (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999 (TUDKA99)’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerinin (H), TUSAGA-Aktif sistemiyle ya da yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak elde edilmesini, coğrafi bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini,

sağlamaktır.

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretilmesine, derlenmesine, analiz edilmesine, coğrafi veri tabanında saklanmasına, görselleştirilmesine, araziye uygulanmasına ve değişimine ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetki ve sorumluluk

MADDE 4- (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik esas alınır.


6962

 

Yükümlülük

MADDE 5- (1) Büyük ölçekli harita ve harita bilgisini üreten ve ürettiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kısaltmalar, Sınıflandırma ve Numaralandırma

Tanımlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Blok: Birden fazla kolondan oluşan hava fotoğrafları dizisini,

b) Denetleme noktaları: Fotogrametrik nirengi sırasında dengelemeye doğrudan etki etmeyen ve sadece dengelemenin doğruluğunu test etmede kullanılan noktaları,

c) Doğrudan coğrafi konumlandırma: Yer kontrol noktaları kullanmaksızın, hava fotoğrafı çekim anında GNSS-IMU ile kaydedilen izdüşüm merkezi konum ve dönüklüklerini kullanarak dış yöneltme parametrelerinin hesaplanmasını,

ç) Fotogrametrik (havai) nirengi: Klasik, kinematik GNSS destekli veya kinematik GNSS-IMU destekli olacak şekilde yer kontrol noktaları ve bağlama noktaları yardımıyla hava fotoğraflarının dış yöneltme parametrelerinin hesaplanmasını,

d) Gerçek ortofoto: Ortofotodaki hata kaynaklarına ilave olarak topoğrafya üzerindeki nesnelerin (binalar, köprüler ve benzeri) yüksekliklerinden kaynaklanan hataların giderilerek nesnelerin gerçek düzlemsel konumlarında gösterildiği ortofotoları,

e) GNSS-IMU (Global Navigation Satellite Systems): Hava fotoğrafı çekimi sırasında çekilen fotoğrafın izdüşüm merkezinin üç boyutlu koordinatlarını ve üç eksendeki dönüklüklerini hesaplayan sistemi,

f) İdare: Bu Yönetmelik kapsamında harita ve harita bilgisini üreten veya ürettiren kamu kurum ve kuruluşlarını,

g) Karesel ortalama hata (KOH): Test edilecek veri kümesi koordinatları ile aynı noktaların daha yüksek doğrulukta bağımsız bir kaynaktan elde edilen koordinatları arasındaki farkların karelerinin ortalamasının karekökünü,

ğ) Kolon: Aynı yükseklikte ve aynı doğrultuda birbiri ardına çekilmiş hava fotoğrafları dizisini,

h) Metrik hava kamerası: Odak uzaklığı, görüntülemedeki piksel boyutları, yatay ve düşey doğrultudaki piksel sayıları bilinen hava kameralarını,

ı) Ortofoto: Arazi topoğrafyasındaki yükseklik farklarından kaynaklanan yer değiştirmeler ile algılayıcı yöneltme hatası, mercek bozulmaları ve yeryüzünün küreselliğinden kaynaklanan hataların giderildiği yer referanslı ortogonal görüntüleri,

i) Pankromatik keskinleştirme (pan-sharpening): Yüksek konumsal çözünürlükteki pankromatik band ile düşük çözünürlükteki renkli (multispectral-çok bandlı) bantların pankromatik bandın çözünürlüğünde birleştirilerek renkli ve yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini,

j) Proje alanı: Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin üretileceği alanı,

k) Sıklaştırma alanı: Proje alanı sınırlarını en az 2.5 km aşan alanı,

l) Sayısal arazi modeli: İnsan yapısı detaylar ve bitki örtüsü çıkarılmış çıplak arazi yüzeyini temsil eden, çoğunlukla karesel düzenli bir grid yapıda veya düzensiz üçgensel formdaki yükseklik verilerini,

m) Sayısal yüzey modeli: İnsan yapısı detaylar ve bitki örtüsü dahil arazi yüzeyini temsil eden, çoğunlukla karesel düzenli bir grid yapıda veya düzensiz üçgensel formdaki yükseklik verilerini,


6963

 

n) Yer kontrol noktası (YKN): Yeryüzünde tesis edilen, koordinatları ve/veya yüksekliği jeodezik yöntemlerle belirlenen noktaların genel adını,

o) Yer örnekleme aralığı (YÖA): Sayısal hava fotoğrafındaki bir pikselin yeryüzü üzerindeki karşılığını,

ifade eder.

Kısaltmalar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltmalar şunlardır:

a) ED50: Avrupa Datumu-1950 [Hayford elipsoidine (a = 6378388.0 m,  f =1/297.0) dayalı datum].

b) ETRF (European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Çerçevesi.

c) FKP (Flachen für Korrectur Parameter): Alan Düzeltme Parametreleri.

ç) GNSS (Global Navigation Satellite Systems): Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemleri (GPS, GLONAS, GALILEO ve benzeri).

d) GRS80 (Geodetic Reference System-1980): Jeodezik Referans Sistemi 1980. (Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin 1979 yılında benimsediği aşağıda geometrik ve fiziksel parametreleri verilen referans elipsoidi: a = 6378137.0 m, f = 1/298.257222101,
J2 = 0.00108263, ω = 7292115 x 10-11 rad s-1, GM = 398600.5 x 109 m3 s-2 ).

e) GZK: Gerçek Zamanlı Kinematik.

f) IMU (Inertial Measurement Unit): Ataletsel Ölçü Birimi.

g) ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Uluslararası Yersel Referans Çerçevesi.

ğ) ITRF96: 1996 yılında güncellenmiş ITRF.

h) LİDAR (Light Detection and Ranging): Lazer ile Yüzey Uzaklıklarının Ölçümü.

ı)  MAC (Master-Auxiliary Concept): Ana-Yardımcı İstasyon yöntemi.

i) RINEX (Receiver Independent Exchange Format): Alıcıdan Bağımsız Değişim Formatı.

j) TGyy: TUDKA99 ile uyumlandırılmış, yayımlandığı yılın son iki rakamı ile anılan ve Harita Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan güncel Türkiye Jeoit Modeli.

k) TUDKA99 (Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999): I. ve II. derece nivelman ağının gravite ölçüleri ile birlikte Antalya ortalama deniz seviyesine (sıfır yüzeyi) göre 1999 yılında dengelemesiyle belirlenen Helmert ortometrik yüksekliklerinden oluşan düşey referans çerçevesi.

l) TUREF: Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi [Koordinatları ITRF96 ile 2005.0 referans epoğunda çakışık ve koordinatlarının zamana göre doğrusal değişimi (hızları) ITRF96’nın Sıfır-Net-Dönüklüğüne (No-Net-Rotation) göre tanımlı dört boyutlu ulusal datumdur.].

m) TUSAGA-Aktif: Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (GZK hizmeti veren GNSS Ağı).

n) TUTGA: Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı.

o) VRS (Virtual Reference Station): Sanal Referans İstasyonu.

Sınıflandırma

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kontrol noktalarının hiyerarşik sınıflandırılması aşağıda belirtilmiştir.

a) Uzay ve uydu teknikleriyle oluşturulan üç boyutlu ağların ve noktaların derecelendirilmesi aşağıda belirtilmiştir.

1) A derece ağ ve noktalar: Küresel (ITRF) ve bölgesel (ETRF) ağlar ve noktalardır.

2) B derece ağ ve noktalar: A derece ağlara dayalı TUTGA ve TUSAGA-Aktif noktalarıdır.


6964

 

3) C derece ağ ve noktalar: B derece ağın sıklaştırılması ile oluşan ağ ve noktalardır ve aşağıdaki alt dereceli ağ ve noktalardan oluşur:

(aa) C1 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu en fazla 30 km olan ağ ve noktalarıdır (ana GNSS ağı ve noktaları: C1).

(bb) C2 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu en fazla 15 km olan ağ ve noktalarıdır (sıklaştırma GNSS ağı ve noktaları: C2).

(cc) C3 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu en fazla 10 km olan ağ ve noktalarıdır (alım için sıklaştırma ağı ve noktaları: C3).

(çç) C4 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı poligon ağı ve noktaları ile poligon bağlanabilen baz uzunluğu en fazla 5 km olan ağ ve noktalardır.

b) Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı (ED50) ve bu ağa dayalı olarak yersel tekniklerle üretilen ağların ve noktaların derecelendirilmesi aşağıda belirtilmiştir.

1) I. derece ağ ve noktalar: Kenar uzunluğu 25-35 km olan ağ ve noktalardır.

2) II. derece ağ ve noktalar: I. derecedeki ağlara dayalı ve kenar uzunluğu
10-30 km olan ağ ve noktalardır.

3) III. derece ağ ve noktalar: I. ve II. derecedeki ağlara dayalı ve kenar uzunluğu
4-15 km olan ağ ve noktalar ile 31/1/1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre oluşturulan ortalama 5 km kenar uzunluğundaki ağ ve noktalarıdır.

4) IV. derece ağ ve noktalar: Mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre oluşturulan ve I., II. ve III. derecedeki ağlara dayalı ara, tamamlayıcı ve dizi nirengi noktalarıdır.

5) V. derece ağ ve noktalar: I., II., III. ve IV. derecedeki ağlara dayalı poligon ağları ve noktalarıdır.

c) TUDKA99 ve buna dayalı olarak oluşturulan düşey kontrol ağlarının derecelendirilmesi aşağıda belirtilmiştir.

1) I. ve II. derece nivelman ağı ve noktaları: Ülke nivelman ağı ve noktaları.

2) III. derece nivelman ağı ve noktaları (ana nivelman ağı): En çok 40 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları.

3) IV. derece nivelman ağı ve noktaları (ara nivelman ağı): En çok 10 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları.

4) V. derece nivelman ağı ve noktaları: Poligon ve tamamlayıcı nivelman ağı ve noktaları.

Numaralandırma

MADDE 9- (1) Noktaların numaralanmasında (poligon ve nivelman noktaları hariç) 1/100000 ölçekli pafta alanı esas alınır. Numaralar sekiz basamaktan oluşur. İlk üç basamak 1/100000 ölçekli pafta numarasını, kalan beş basamak nokta türünü ve numarasını gösterir. Numaralar, kuzeyden başlayarak saat yönünde verilir. Aynı 1/100000 ölçekli pafta içinde birden fazla grup iş yapıldığında numaralama bir önceki çalışmada verilen son numaradan itibaren başlatılır. Koordinasyon, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sağlanır. Sıklaştırma yapan veya yaptıran idare çalışma bölgesindeki 1/100000 ölçekli paftalara giren C1, C2 ve C3 noktalarına ait son nokta numarasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden almak ve tesis ettiği noktalara ait nokta numaralarını bir indeks dahilinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Nokta türlerine göre numaralama aşağıdaki şekilde yapılır.

a) C1 noktaları: Bu noktalar, dördüncü basamak “1” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2510032). C1’e dahil edilen mevcut TUTGA nokta numaraları aynen kullanılır, uyuşumlu olduğu belirlenen yatay kontrol ve düşey kontrol noktaları için eski numarası payda olarak verilir (Örnek: G2510032/7213 veya G2510033/134-DN2).


6965

 

b) C2 noktaları: Bu noktalar, dördüncü basamak “2” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2520032). C2’ye dahil edilen mevcut TUTGA nokta numaraları aynen kullanılır, uyuşumlu olduğu belirlenen yatay kontrol ve düşey kontrol noktaları için eski numarası payda olarak verilir (Örnek: G2520032/7213 veya G2520033/134-DN2).

c) Alım için sıklaştırma noktaları: Bu noktalar, dördüncü basamak “3” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2530032).

ç) Fotogrametrik noktalar: Bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilen fotogrametrik noktalar, dördüncü basamak “4” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2540032).

d) GNSS nivelmanı noktaları: Geometrik nivelman bağlantısı yapılan C1, C2 noktaları ve C3 için nokta numarası, dördüncü ve beşinci basamak sırasıyla “1H”, “2H” ve “3H” olmak üzere altıncı basamaktan itibaren 001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G251H004, G252H005 veya G253H006).

e) Poligon noktaları: Bu noktalar, proje bazında ilk karakter “P” olmak üzere 1’den itibaren numaralanır (Örnek: P1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni poligon noktalarına eski numaraların devamı verilir. Yardımcı alım noktası dayanağı (kör poligon) poligon numarasının sonuna (/) işareti eklenerek numaralanır (P1/1).

f) Nivelman noktaları: Bu noktalar, proje bazında ilk iki karakter ana nivelman noktaları için “AN”, ara nivelman noktaları için “RN”, yardımcı nivelman noktaları için “YN” olmak üzere 1’den itibaren numaralanır (Örnek: AN1, RN1, YN1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni nivelman noktalarına eski numaraların devamı verilir. Nivelman ağına dahil edilen TUDKA99 nokta numaraları aynen kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Jeodezik Çalışmalar

Referans çerçevesi ve izdüşüm sistemi

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak koordinatlar, TUREF’e dayalı olarak, GRS80 elipsoidi ve Transvers Mercator (TM) izdüşümünde üç derecelik dilim esasına göre belirlenir.

C1 derece ana GNSS ağının oluşturulması

MADDE 11- (1) TUTGA/TUSAGA-Aktif ile sıklaştırma alanındaki noktalar arasında bağlantıyı sağlayan C1 derece Ana GNSS ağı, sıklaştırma alanına 30 km’den yakın, her durumda en az iki TUTGA/TUSAGA-Aktif noktası ile diğerleri önceden tesis edilmiş C1 noktalarından olmak üzere en az üç noktadan ve en fazla 30 km uzunluğundaki bağımsız bazlardan oluşturulur. C1 noktaları aşağıdaki noktalardan oluşabilir.

a) I., II. ve dengelenmiş III. derece Ülke Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı noktaları.

b) Mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre oluşturulmuş III. derece nirengi ağı noktaları.

c) Yerel ağların (ülke sistemine bağlı olmayan) yüksek dereceli noktaları.

ç) Yeni tesis edilecek noktalar.

C1 noktası için yer seçimi

MADDE 12- (1) C1 noktasının yer seçiminde aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

a) Çevrede uydu sinyallerini yansıtacak yüzeyler (duvar, su yüzeyi, çatı ve benzeri yapılar) bulunmamalıdır.


6966

 

b) Anten yüksekliğinden geçen ufkun 15° üzerinde ağaç, bina ve benzeri engeller bulunmamalıdır.

c) Yakınlarda GNSS sinyallerini etkileyecek yüksek gerilim hatları, radyo, televizyon, GSM veya radar iletişim antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalıdır.

ç) Araç ile kolay ulaşılabilir olmalıdır.

d) Sağlam zeminde uzun süre kalabilecek kamu arazileri, parklar, yeşil alanlar gibi günün her saati girilip çıkılabilecek yerlerde olmasına dikkat edilmelidir.

(2) C1 noktaları yer seçim kanavasında gösterilir.

C1 noktasının tesisi

MADDE 13- (1) C1 noktasının tesisinde;

a) Tahrip olmayan eski noktaların zemin tesisleri aynen korunur.

b) Yeni C1 noktaları ek-4’teki gibi tesis edilir.

(2) C1 noktalarının tesis işlemine, yer seçim kanavasının idare tarafından onaylanmasından sonra başlanır.

C1 noktalarının GNSS tekniğiyle ölçülmesi

MADDE 14- (1) C1 noktalarının ölçümlerinde;

a) En az iki frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen, jeodezik amaçlı GNSS alıcıları kullanılır.

b) Eş zamanlı oturumlar halinde gerçekleştirilecek statik ölçmelerde;

1) Uydu sayısı: En az beş adet,

2) Kayıt süresi: En az 120 dakika,

3) Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

4) Uydu yüksekliği: 10°,

alınır.

c) Her oturumda, ek-5’te yer alan GNSS Ölçme ve Kayıt Karnesi düzenlenir.

ç) Anten yüksekliği ölçmeye başlamadan önce ve sonra olmak üzere iki kez ve her seferinde üç farklı noktadan mm duyarlığında ölçülür.

d) Oturumlar komşu istasyonlar arasında planlanır ve bu oturumlar arasında en az bir baz veya iki komşu nokta ortak alınır.

e) TUREF koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda, iki oturumlu ölçme yapılır. Her oturumdaki anten yükseklikleri arasında en az 10 cm’lik fark olmalıdır.

C1 derece ağlardaki GNSS ölçülerinin değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) C1 derece ağlardaki GNSS ölçülerinin değerlendirilmesinde;

a) TUTGA/TUSAGA-Aktif ve eski C1 koordinatları, ölçme epoğuna (T) kaydırılır ve değerlendirmede kullanılır. TUTGA/TUSAGA-Aktif ve eski C1’in başlangıç epoğundaki koordinatı alınır ancak eski C1 noktasının hızı, son TUTGA/TUSAGA-Aktif hızlarından yeniden hesaplanır. Epok kaydırma işleminde;

 

 

eşitliği kullanılır. Burada To, TUREF referans epoğu (2005.0), nokta hızlarıdır.


6967

 

b) C1 ölçüleri, ölçme anındaki koordinatları bilinen ve sabit alınan bir noktaya dayalı olarak zorlamasız (serbest) dengelenir. Bu dengeleme sonucunda, ağda uyuşumsuz baz olup olmadığı istatistik yöntemle test edilir. Uyuşumsuz bazlar varsa, yeniden hesaplanır veya yeniden ölçülerek dengeleme hesabı tekrarlanır. Her bağımsız bazın DX, DY, DZ bileşenleri ile bunların standart sapmaları sDx, sDy, sDz hesaplanır ve sonuçlar; sDx, sDy, sDz ≤ ±(10 mm+1 ppm) olmalıdır.

c) TUTGA/TUSAGA-Aktif noktalarının, ölçme anındaki verilen koordinatları ile C1 derece ağın zorlamasız (serbest) dengeleme sonucu bulunan koordinatları arasında üç boyutlu (3D) benzerlik dönüşümü yapılır ve ölçek uyuşumu istatistik yöntemle test edilir. Ölçek faktörü (l); 1-l £ ±3 ppm olmalıdır.

ç) C1 derece ağı, TUTGA/TUSAGA-Aktif noktalarının ölçme anındaki TUREF koordinatları değişmez alınarak dengelenir. Dengeleme sonucunda nokta jeodezik koordinatları (j, l, h) ve standart sapmaları (sj, sl, sh) hesaplanır.  Bu hesap sonucunda;
sj , sl £ ±3.0 cm, sh £ ±5.0 cm olmalıdır.

d) İstatistik güven aralığı 1-a=0.95 alınmalıdır.

C2 derece sıklaştırma GNSS ağının oluşturulması

MADDE 16- (1) TUTGA/TUSAGA-Aktif veya C1 noktalarından 15 km’yi geçmeyen en az iki bağımsız baz ile belirlenen C2 derece ağlar, sıklaştırma alanı içindeki aşağıdaki noktalardan oluşabilir.

a) I., II. ve dengelenmiş III. derece Ülke Nirengi Ağı noktaları.

b) Mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre oluşturulmuş III. derece yüzey ağı noktaları.

c) Yerel yatay kontrol ağlarının yüksek dereceli noktaları.

ç) Yeni tesis edilecek noktalar.

C2 noktası için yer seçimi

MADDE 17- (1) C2 noktası için yer seçiminde; bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan esaslara ek olarak, eğer C3 dereceden nokta sıklaştırması aynı proje kapsamında yapılmayacak ise her C2 noktası aynı veya üst dereceden bir başka ağ noktasını görmelidir. Seçilen C2 dereceli noktalar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasında gösterilir.

C2 noktasının tesisi 

MADDE 18- (1) C2 noktasının tesisinde;

a) Tahrip olmayan eski noktaların zemin tesisleri aynen korunur.

b) Yeni C2 noktaları ek-4’te yer aldığı gibi tesis edilir.

C2 noktalarının GNSS tekniğiyle ölçülmesi

MADDE 19- (1) C2 noktalarının ölçümlerinde;

a) Aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen jeodezik amaçlı GNSS alıcıları kullanılır.

b) Eş zamanlı oturumlar halinde gerçekleştirilecek statik ölçmelerde;

1) Uydu sayısı: En az beş adet,

2) Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

3) Uydu yüksekliği: 10°,

4) Kayıt süresi: Bazlarda tek oturumda 60 dakika (tek frekanslı alıcılar için 90 dakika),

alınır.

c) TUREF koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda 30 dakikalık (tek frekanslı alıcılar için 45 dakika) iki oturumlu ölçüm yapılır. Her oturumdaki anten yükseklikleri arasında en az 10 cm’lik fark olmalıdır.

ç) Anten yüksekliği ölçüye başlamadan önce ve sonra iki kez mm duyarlığında ölçülür.

d) Her oturumda, ek-5’te yer alan GNSS Ölçme ve Kayıt Karnesi düzenlenir.


6968

 

C2 derece ağlardaki GNSS ölçülerinin değerlendirilmesi

MADDE 20- (1) C2 derece ağlardaki GNSS ölçüleri;

a) C2 noktalarını TUTGA/TUSAGA-Aktif ve C1 noktalarına bağlayan bazlar, tekli veya oturum baz çözümü ile değerlendirilir. Hesaplanan baz bileşenlerinin standart sapmaları,

olmalıdır.

b) TUTGA/TUSAGA-Aktif ve C1 noktalarının ölçme epoğundaki koordinatları değişmez alınarak, C2 noktalarının ölçme epoğundaki jeodezik (j, l, h) koordinatları ve standart sapmaları (sj, sl, sh) farklı zamanlarda yapılan kayıtların birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanır. Değerlendirme sonucunda; sj , sl £ ±4.0 cm, sh £ ±5.0 cm olmalıdır.

c) C2 noktaları, C1 noktaları ile birlikte TUTGA/TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak değerlendirilebilir.

C1 ve C2 nokta koordinatlarının referans epoğunda hesaplanması

MADDE 21- (1) C1 ve C2 noktalarının T ölçü epoğundaki koordinatları, referans epoğuna (2005.0) kaydırılır. Bunun için C1 ve C2 nokta hızları, güncel TUTGA/TUSAGA-Aktif nokta hızlarından idare tarafından belirlenen enterpolasyon yöntemiyle hesaplanır. Koordinat kaydırma işlemi için;

 

 

eşitliği kullanılır.

C3 derece GNSS ağının oluşturulması

MADDE 22- (1) C3 noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) C3 derece ağları oluşturan noktalar; sıklaştırma alanında, en az bir C1, C2 ve C3 derece noktayı görecek, poligon dizilerine çıkış verecek ve en büyük kenar uzunluğu en fazla 10 km olacak biçimde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan hususlar dikkate alınarak seçilir. Seçimi yapılan C3 noktalar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasına işaretlenir.

b) C3 noktaları (alım için sıklaştırma noktaları) ek-4’teki gibi tesis edilir.

c) C3 noktalarının ölçülmesinde en az altı uydudan eş zamanlı kayıt yapabilen jeodezik amaçlı GNSS alıcıları kullanılır.

ç) C3 noktalarının ölçümleri statik veya hızlı statik yöntemle gerçekleştirilir ve ölçmelerde;

1) Uydu sayısı: En az beş adet, 

2) Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

3) Uydu yüksekliği: 10°,

4) Kayıt Süresi: 5 km’ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekanslı alıcılar için 30 dakika),

alınır.

d) 5 km’den büyük bazlarda her bir km için 3 dakika (tek frekanslı alıcılar için 5 dakika) ilave süreler ile en fazla 10 km’ye kadar bazların ölçümü şeklinde belirlenir.

e) Anten yüksekliği ölçü öncesi ve sonrasında iki kez mm duyarlığında ölçülür.


6969

 

f) C3 noktaları; TUTGA/TUSAGA-Aktif, C1 ve C2 noktalarından en az iki bağımsız baz ile belirlenir.

g) GNSS ölçümü yapılan noktalardaki her oturumda, ek-5’te yer alan GNSS Ölçme ve Kayıt Karnesi düzenlenir.

ğ) C3 noktalarını TUTGA/TUSAGA-Aktif, C1 ve C2 noktalarına bağlayan bazlar, tekli veya oturum baz çözümü ile değerlendirilir. Hesaplanan baz bileşenlerinin standart sapmaları; olmalıdır.

h) C3 nokta koordinatları, bağlantı noktalarının referans epoğundaki koordinatları değişmez alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucunda; sj, sl £ ±5.0 cm, sh £ ±6.0 cm olmalıdır.

ı) C3 noktalarının hızları güncel TUTGA/TUSAGA-Aktif nokta hızlarına dayalı olarak enterpolasyonla bulunur.

TUSAGA-Aktif istasyonları ile baz uzunluğuna bağlı olmaksızın statik ölçü yöntemi kullanılarak nokta koordinatlarının belirlenmesi

MADDE 23- (1) C (C1, C2, C3 ve C4) derece noktalar; en az üç adet TUSAGA-Aktif referans istasyonu ve yörünge doğruluğu ±3 cm ve daha doğru olan hassas yörünge bilgileri kullanmak, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre GNSS ölçümü yapmak, karşılık geldiği ilgili C derece noktanın yer seçimi, tesis ve doğruluk ölçütlerine uymak şartıyla baz uzunluğuna bağlı olmaksızın üretilebilir.

(2)  GNSS ölçüleri TUSAGA-Aktif noktalarının ölçme anındaki koordinatlarına dayalı olarak değerlendirilir ve daha sonra hesaplanan koordinatlar referans epoğuna kaydırılır. Nokta hızları güncel TUTGA/TUSAGA-Aktif nokta hızlarından idare tarafından belirlenen enterpolasyon yöntemiyle hesaplanır.

Ortometrik yükseklik belirleme

MADDE 24- (1) Sıklaştırma alanı içindeki C1, C2 ve C3 noktalarının Helmert Ortometrik Yükseklikleri (H), bu Yönetmeliğin 41 inci veya 42 nci maddeleri uyarınca hesaplanan jeoit yüksekliği (N) kullanılarak, H=h-N eşitliğiyle bulunur. Burada h, elipsoit yüksekliğidir.

C3 derece ağların yersel tekniklerle oluşturulması 

MADDE 25- (1) C3 derece ağlar için oluşturulan sıklaştırma ağları, B, C1, C2 ve GNSS ölçme teknikleriyle oluşturulan C3 noktalarına bağlanarak “karışık kestirme”, “açı kenar ağı”, “dizi nirengi” veya “dizi nirengi ağları” biçiminde oluşturulabilir. Görüş olanaklarının az olduğu yerlerde dış merkez gözlemleri planlanabilir. Kestirme noktalarında, ufka uygun dağılmış en az üç noktadan çıkış sağlanmalıdır.

(2) Eski noktaların tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 noktaları ek-4’te açıklandığı biçimde tesis edilir ve ek-6’da açıklandığı biçimde röperlenir.

(3) Şeritsel çalışmalarda oluşturulacak dizi nirengilerin en büyük kenar uzunluğu 1.5 km’yi, dizinin toplam uzunluğu ise 7 km’yi geçmemelidir.

(4) Görüş olanağı sağlayan minare, kule ve yüksek binalar üzerindeki işaretler, yöneltme amaçları için kullanılabilir. Bu durumda bu amaçla seçilen noktalar, röper krokilerinde tanımlanarak uygun dağılmış en az dört noktadan doğrultu gözlemleriyle kestirilir.

(5) Kenarlar, ölçme doğruluğu ±(3 mm+3 ppm) (dahil)’den daha iyi olan aletlerle karşılıklı olarak iki kez ölçülür. Alet ve işaret yükseklikleri cm duyarlığında ölçülür.

(6) Kenar ölçüleri, ek-7’de yer alan biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş kenarlar arasındaki farkın kenar uzunluğuna oranı 1/50000’den büyük olamaz.

(7) Doğrultu gözlemleri; yatay açı ölçme doğruluğu ±6cc (2") (dahil)’den daha iyi olan aletlerle dörder seri yapılır.


6970

 

(8) C3 noktalarının koordinatları; bağlantı noktalarının koordinatları sabit alınarak, kenar ve doğrultulara uygun ağırlıklar verilerek, en küçük kareler yöntemiyle tek nokta ya da ağ dengelemesiyle bulunur. Konum doğrulukları bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen noktalar için ±7 cm (dahil), diğer noktalar için ±5 cm (dahil)’den daha iyi olmalıdır.

(9) Ana, ara veya yardımcı nivelman ağı içine alınamayan C3 noktalarının Helmert Ortometrik Yükseklikleri (H) karşılıklı trigonometrik veya geometrik nivelman yöntemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yükseklikleri (N) kullanılarak noktaların elipsoit yükseklikleri (h=H+N) elde edilir.

Poligon işleri

MADDE 26- (1) Detay noktalarının yersel yöntemlerle ölçülmesi için C1, C2 ve C3 noktalarına dayalı poligon dizileri oluşturulur.

a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi; ana, ara ve yardımcı poligon geçkileri olarak planlanabileceği gibi poligon ağları biçiminde de planlanabilir. Toplam ana geçki uzunluğu en çok 1.600 m, ara geçki uzunluğu en çok 1.000 m ve yardımcı geçki uzunluğu en çok 600 m alınır. Zorunlu durumlarda, yerleşim yeri dışında geçki uzunlukları  idarenin görüşü alınmak suretiyle geçki uzunluklarının en çok 1.5 katı olabilir. Geçkilerde, en büyük kenar uzunluğu 500 m’yi geçmemelidir. Planlanan poligon dizi veya ağlarındaki noktalar için bir seçim kanavası düzenlenir.

b) Seçim kanavasının idarece onaylanmasını müteakip, poligon noktaları ek-4’te yer alan şekilde tesis edilir ve ek-6’da yer alan biçimde röperlenir.

GNSS tekniğiyle poligon ölçmeleri

MADDE 27- (1) Poligon noktalarının koordinatları; C1, C2 ve C3 noktalarına dayalı statik, hızlı statik, kinematik veya gerçek zamanlı kinematik yöntemlerden biriyle belirlenebilir.

a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde;

1) Uydu sayısı: En az beş adet,

2) Uydu yükseklik açısı: 10°

3) Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az,

4) Baz uzunluğu: En fazla 5 km,

5) Ölçüm Süresi: En az 10 dakika,

alınır. Ölçümler, en az iki referans noktasına dayalı yapılır. Hesaplanan noktanın konum doğruluğu yatayda ve düşeyde ±8 cm (dahil)’den daha iyi olmalıdır.

b) Ölçme sonrası veya ölçme anında poligon noktalarının konumları kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasında, aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki oturum GNSS ölçümü yapılır. İki oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar ±7 cm’den fazla olamaz. Kinematik yöntemlerde;

1) Uydu sayısı: En az beş adet,

2) Uydu yükseklik açısı: 10°,

3) Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az,

4) Referans noktasına uzaklık: En fazla 5 km,

5) Ölçüm süresi: Her noktada en az 10 epok,

6) Oturumlar arası zaman: En az bir saat,

alınır.

c) Poligon noktalarının koordinatları; TUSAGA-Aktif sisteminde Ağ GZK yöntemiyle de belirlenebilir.


6971

 

ç) TUSAGA-Aktif sisteminde poligon noktalarının koordinatları; (d) bendinde yer alan koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki GNSS oturumu ile belirlenir. İki oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar
±7 cm (dahil)’den küçük olmalıdır.

d) TUSAGA-Aktif sisteminde Ağ GZK yönteminde;

1) Düzeltme verileri alınırken kullanılabilecek teknik: VRS, FKP veya MAC,

2) İlk faz başlangıç belirsizliği çözümü: Sabitlenmiş,

3) Uydu sayısı: En az beş adet,

4) Uydu yükseklik açısı: 10°,

5) Veri toplama aralığı: Bir saniye,

6) Ölçüm süresi: Her noktada en az 10 epok,

7) Oturumlar arası zaman: En az bir saat,

alınır.

e) TUSAGA-Aktif sistemi ile poligon noktasının koordinatı belirlendiğinde; ölçümlere ilişkin orijinal veri kayıt dosyası ve ek-11’de yer alan çizelge düzenlenerek sayısal ve basılı ortamda teslim edilir.

Yersel tekniklerle poligon ölçmeleri

MADDE 28- (1) Yersel tekniklerle poligon ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarları, ölçme doğruluğu ±(3 mm + 3 ppm) (dahil)’den daha iyi olan elektronik uzunluk ölçerlerle karşılıklı iki kez ölçülür. Bu ölçmelerde alet ve işaret yükseklikleri cm duyarlığında belirlenir.

b) Doğrultular, yatay açı ölçme doğruluğu ±10cc (3″) (dahil)’den daha iyi olan aletlerle iki yarım seri olarak ölçülür.

c) Poligon noktalarının koordinatları; en küçük kareler yöntemiyle dengelenerek veya klasik koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir.

ç) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, doğrultu gözlemleri ve kenar ölçmeleri için uygun ağırlık seçimi yapılır. Uygun bir test yöntemiyle uyuşumsuz ölçüler araştırılır. İstatistik güven aralığı 1-a=0.95 alınmalıdır. Nokta konum doğruluğu ±8 cm (dahil)’den daha iyi olmalıdır.

d) Bütün geçkilerdeki klasik koordinat hesaplamalarında açı kapanması (FB), enine (FQ) ve boyuna (FL) hata sınırları;


6972

 

Enine (fQ) ve boyuna (fL) hatalar;

eşitlikleriyle hesaplanır. Burada (n) başlangıç ve son noktalar dahil kırık nokta sayısı, (fx, fy) geçkideki koordinat düzeltme miktarları ve (B, C) geçkideki başlangıç ve son noktalardır. Poligon geçkilerinde; FB > fB , FQ > fQ, FL > fL olmalıdır. Kapalı poligon geçkilerinde enine hata sıfır çıkacağından boyuna hata hesaplanmalıdır.

e) Açı kapanma hatası, kırılma açılarına ve koordinat kapanma hataları ise kenar uzunlukları ile orantılı olacak şekilde dağıtılır.

f) Poligon noktaları arasındaki yükseklik farkları bu Yönetmeliğin 34 ila 39 uncu maddelerindeki esaslara göre geometrik nivelman veya karşılıklı trigonometrik nivelmanla belirlenir. Düşey açı ölçümü; düşey açı ölçüm doğruluğu ±10cc (3″) veya daha iyi aletlerle en az bir seri ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki yükseklik farkı arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

g) Poligon noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, trigonometrik yükseklik farkları kullanılarak yüksekliği geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayalı hesaplanır. Toplam geçki uzunluğu 1.600 m ve geçki kapanması 5 cm/km’yi geçmemelidir. Ara ve yardımcı poligon yükseklikleri, ana poligon noktalarının yüksekliklerine dayalı hesaplanır. Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün olarak uygun dağılmış en az dört noktaya dayalı dengelemeyle de hesaplanabilir.

ğ) Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri (h), bu Yönetmeliğin 41 inci veya 42 nci maddeleri uyarınca hesaplanan jeoit yüksekliği (N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) değerleriyle hesaplanır (h = H + N).

Helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi

MADDE 29- (1) Noktaların Helmert Ortometrik Yükseklikleri geometrik nivelman, trigonometrik nivelman veya GNSS nivelmanı yöntemlerinden biriyle belirlenir.

(2) GZK ile elde edilen elipsoit yüksekliklerinden, bu Yönetmeliğin 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirtilen koşullarda mevcut jeoit doğrudan kullanılarak, iyileştirilerek ya da oluşturulacak yerel jeoit kullanılarak ortometrik yükseklikler elde edilebilir.

TUDKA99’un sıklaştırılması

MADDE 30- (1) Proje alanında, TUDKA99’un I. ve II. derece noktalarına dayalı III. derece Nivelman Ağı (Ana Nivelman Ağı=ANA) oluşturulur. TUDKA99 noktaları, geçki kontrolü yapılarak kullanılır.

(2) TUDKA99 noktalarına dayalı olarak daha önceden oluşturulan ağlardaki yüksek dereceli noktaların dayanak noktası olarak alınması için idarenin onayı alınır.


6973

 

Bağlantı nivelmanı

MADDE 31- (1) Sıklaştırma alanında TUDKA99’un I. veya II. derece noktaları yoksa bu ağa bağlantıyı sağlayacak “bağlantı nivelmanı” yapılır. Bağlantı nivelmanı, geometrik nivelman veya GNSS nivelmanı yöntemiyle yapılabilir.

a) Geometrik nivelman ile bağlantı: Bağlantı nivelman geçkisi, en az iki TUDKA99 noktasına bağlı ve aralarındaki mesafe 2 km’yi geçmeyecek şekilde tesis edilecek nivelman noktaları ile oluşturulur.

b) GNSS nivelmanı ile bağlantı: Proje alanının 20 km’ye kadar yakınından geçen I. veya II. derece nivelman geçkisinin bulunmaması durumunda; bir nivelman noktasından başlayarak, başka bir nivelman noktasına dayanacak şekilde noktalar arası uzaklıkları 15 km’yi geçmeyecek bir GNSS nivelman geçkisi oluşturulur. Geçki noktaları, hem geometrik nivelman hem de GNSS ölçümlerine olanak sağlayacak şekilde ek-4’e uygun ana nivelman noktası olarak tesis edilir ve numaralandırılır. Geçki noktalarında C1 derece ölçüm ve doğruluk ölçütlerini sağlayacak şekilde GNSS ölçüm ve değerlendirmeleri yapılır. Ancak I. veya II. derece nivelman geçkisinin, proje alanına 20 km’den yakın olması halinde de arazi eğiminin %25’ten fazla ve ulaşımın güç olduğu durumlarda,  İdarenin onayı alınarak GNSS nivelmanı bağlantısı yapılabilir. TGyy kullanılarak bu noktalar arasındaki Helmert ortometrik yükseklik farkı (DH=Dh-DN) elde edilir. GNSS nivelman geçkisi için hesaplanan Helmert ortometrik yükseklik farkı ile TUDKA99 yüksekliklerinden hesaplanan yükseklik farkı arasındaki farkın mutlak değeri  olmalıdır. Burada; S oluşturulan nivelman geçkisinin uzunluğu, Dh21=h2-h1, DN21= N2-N1,  dH=(Dh21-DN21)-(H2-H1) olarak alınır. Daha sonra TUDKA99 noktalarına dayalı tek boyutlu dengeleme yapılarak proje bölgesine Helmert ortometrik yükseklik taşınır. Ancak bu yöntemle üretilen noktalar jeoidin iyileştirilmesi veya kontrolünde GNSS nivelman noktası olarak kullanılamaz.

Ana nivelman ağı

MADDE 32- (1) Ana nivelman ağı, proje alanını kapsayacak şekilde, uzunluğu 40 km’yi aşmayan luplar biçiminde düzenlenir. Nivelman geçkileri; geometrik nivelman yapılabilecek yollar üzerindeki C3 ve daha yüksek dereceli noktalar ve poligon noktaları ile bölgede önceden tesis edilen nivelman ağlarının yüksek dereceli noktalarını içerecek şekilde seçilir. Geçki üzerindeki nokta aralığı en çok 1.5 km olmalıdır. Seçimi yapılan noktalar için bir seçim kanavası düzenlenir. Seçim kanavası onaylandıktan sonra, yeni noktalar ek-4’te yer alan şekilde tesis edilir ve ek-6’da yer alan biçimde röperlenir.

Ara nivelman ağı

MADDE 33- (1) Ara nivelman ağı, başı ve sonu ana nivelman ağı noktalarına bağlı toplam uzunluğu 10 km’yi geçmeyen nivelman geçkileri veya en az iki ana nivelman noktasını içeren ve toplam uzunluğu 10 km’yi geçmeyen luplar biçiminde planlanır. Geçki üzerindeki nokta aralığı en çok 1 km olmalıdır. Seçimi yapılan ana nivelman noktaları bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen seçim kanavasında gösterilir. Yeni noktalar, ek-4’te yer alan şekilde tesis edilir ve ek-6’da yer alan biçimde röperlenir.

Nivelman ölçümü

MADDE 34- (1) Ana ve ara nivelman ağındaki yükseklik farkları ile bağlantı nivelmanındaki yükseklik farklarının belirlenmesinde, gidiş-dönüş nivelmanı yapılır ve gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkının ±1.5 mm/km veya daha iyi duyarlıkla belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

a) Nivolarda her ölçü günü başlangıcında gözlem doğrultusunun (ekseninin) yatay doğrultudan sapmasını tespit etmek amacıyla kontrol ölçümü yapılır ve bulunan sapma değeri kaydedilir.


6974

 

b) Söz konusu sapma değeri 0.12 mm/m = 25" den küçük olmalıdır.

c) Çift mira ve mira altlıkları (papuçlar, çarıklar) kullanılır.

ç) Ardışık iki nokta arasındaki nivelman ölçmesinde alet kurma sayısı çift olur.

d) Nivoların ana eksen koşulları ve miraların düzeçleri kontrol edildikten sonra ölçmelere başlanır.

e) Mira okumaları; tek bölümlü miralarda G І I G sırasıyla, çift bölümlü miralarda G(ı) І(ı) I(ıı) G(ıı) sırasıyla veya benzer yöntemlere uygun yapılır. Buradaki (G) geri mira okuması, (І) ileri mira okunması, (ı) ana mira bölümü ve (ıı) yardımcı mira bölümü anlamındadır. Altı çizgili okumalarda nivo miraya yöneltildiğinde düzeç kontrol edilir.

f) Mira okumaları 0,1 mm’ye kadar kaydedilir ve en az üç okuma yapılır.

g) Miradaki en küçük orta çizgi okuması 0,5 m alınır. 

ğ) Alet mira uzaklığı en fazla 60 m alınır.

h) Geri ve ileri mira uzaklıkları farkı her portede 10 m’yi geçmemelidir.

ı) İki nivelman noktası arasında geri ve ileri mira uzaklıkları farklarının toplamı 10 m’yi geçmemelidir.

i) Ana ve ara nivelmanda güzergah üzerindeki poligonlar gidiş ve dönüşte ölçülür.

Nivelman nokta konumları

MADDE 35- (1) Proje alanındaki yatay koordinatları hassas olarak belirlenmemiş nivelman noktalarının koordinatları ±15 cm (dahil)’den daha iyi doğrulukla belirlenir.

Yardımcı nivelman noktaları

MADDE 36- (1) Proje alanı içinde, her dereceden nivelman noktalarının yoğunluğu yerleşim bölgelerinde ortalama 400-500 m aralıklarla ve diğer bölgelerde ortalama 700-800 m aralıklarla olmalıdır. Bu yoğunluğu yeterince sağlamak için yardımcı nivelman noktaları tesis edilir. Bu noktalar bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen seçim kanavasında gösterilir, ek-4’te yer alan şekilde tesis edilir ve ek-6’da yer alan biçimde röperlenir.

Yardımcı nivelman noktalarının ölçümü

MADDE 37- (1) Yardımcı nivelman noktalarının yükseklikleri, ana ve ara nivelman noktalarına bağlı nivelman geçkilerinde gidiş-dönüş nivelmanı ile olabildiğince poligon noktalarından geçilerek belirlenir. Bu nivelmanda, gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkını ±2.5 mm/km (dahil)’den daha iyi doğrulukla belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Nivelman yolunun uzunluğu bağlantı noktaları arasındaki geometrik uzunluğun iki katını geçemez.

Nivelman gidiş-dönüş kapanma değerleri

MADDE 38- (1) Gidiş-dönüş nivelmanında bulunan kapanma değeri (w);

a) Ana ve bağlantı nivelmanında: w[ mm ] £ 12  , 

b) Ara nivelmanda: w[ mm ] £ 15 , 

c) Yardımcı nivelmanda:  w[mm ] £ 20  + 0.0002 DH,

olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğu, DH her alet kurulmasındaki mira okumalarının geri-ileri farklarının mutlak değerleri toplamıdır
(ΔH = [|g – i|]). Nivelman yolu üzerindeki ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır.

Nivelman lup kapanma değerleri

MADDE 39- (1) Gidiş-dönüş yükseklik farklarının ortalamalarından hesaplanan lup kapanmaları (wL),

a) Ana nivelmanda:

b) Ara nivelmanda:

olmalıdır. Burada L, km biriminde nivelman lup uzunluğudur.


6975

 

Nivelman ölçülerinin değerlendirilmesi

MADDE 40- (1) Ana, ara ve yardımcı nivelman ağı, ayrı ayrı veya birlikte uygun ağırlıklandırma ile gidiş-dönüş yükseklik ortalamaları ölçü ve bir nokta sabit alınarak, zorlamasız veya serbest dengelenir ve uygun testlerle uyuşumsuz ölçüler ayıklanır. Ağda uyuşumsuz ölçü kalmayıncaya kadar dengeleme, uyuşumsuz ölçü testi ve ölçü tekrarına devam edilir. Zorlamasız dengeleme sonucunda birim ağırlıklı ölçünün standart sapması (1 km’lik yoldaki yükseklik farkının standart sapması) ±10 mm (dahil)’den küçük olmalıdır.

(2) TUDKA99 noktalarının, oluşturulan nivelman ağı ile uyuşumlu olup olmadığı test edilir ve uyuşumlu TUDKA99 noktalarının yükseklikleri sabit alınarak, topluca veya ana, ara ve yardımcı nivelman ağları ayrı ayrı dengeleme ile bu ağlardaki noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri hesaplanır. İstatistik güven aralığı 1-a=0.95 alınmalıdır.

(3) Yardımcı nivelman ağı ayrı dengelendiği takdirde ağırlıklar eşit alınabilir.

GNSS nivelmanı yöntemiyle Helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi

MADDE 41- (1) GNSS ile bulunan elipsoit yüksekliğinden Helmert ortometrik yüksekliklere dönüşüm için TGyy veya yerel GNSS nivelman jeoidi kullanılarak GNSS nivelmanı uygulanır.

TGyy kullanılması

MADDE 42- (1) TGyy’nin proje alanında kontrolü/iyileştirilmesi için 200 km2’ye kadar en az dört nokta ve buna ek olarak her 200 km2 ye bir nokta olacak şekilde uygun dağılmış noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 nokta doğruluğunda ölçülür ve TUDKA99’a geometrik nivelman ile bağlantısı yapılarak Helmert ortometrik yükseklikleri belirlenir. Bağlantı için gerekli olan yeni nivelman noktaların tesisi ve ölçümünde ana nivelman için belirlenen ölçütler esas alınır. Düşey kontrol noktalarının geçki kontrolü yapılır. Geçki kontrolünde bağlantı ve ana nivelman için belirlenen ölçütler esas alınır.

(2) Yüksekliği bilinen noktalar arasındaki Helmert ortometrik yükseklik farkı ile GNSS ve TGyy’den bulunacak ortometrik yükseklik farkı arasındaki fark  olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğudur. Noktaların Helmert ortometrik yüksekliklerinin hesaplanmasında aşağıdaki usullerden biri izlenir.

a) Noktalar arası elipsoit yükseklik farkları (Dh) ve jeoit yükseklik farklarından (DN)  yararlanarak her baz vektörü için DH=Dh-DN eşitliği ile bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farkları, bir nivelman ağ dengelemesinde ölçü olarak alınarak, Helmert ortometrik yüksekliği bilinen noktalara dayalı olarak dengelenir ve noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri bulunur. Serbest dengeleme sonucunda birim ağırlıklı ölçünün standart sapması (1 km’lik yoldaki yükseklik farkının standart sapması) ±10 mm (dahil)’den küçük olmalıdır.

b) Helmert ortometrik ve elipsoit yüksekliği bilinen dayanak noktalarında; N=h-H eşitliği ile hesaplanan jeoit yükseklikleri ile TGyy jeoit yükseklikleri (NTGyy) arasındaki farklar uygun bir yüzey ile modellendirilir, TGyy jeoit düzeltmesi (dN) bütün noktalarda belirlenir ve Helmert ortometrik yüksekliği H=h-(NTGyy+dN) eşitliğiyle doğrudan hesaplanır.

Yerel GNSS nivelman jeoidinin oluşturulması ve kullanılması

MADDE 43- (1) Sıklaştırma alanını kaplayacak biçimde, elipsoit yükseklikleri (h) GNSS ile, Helmert ortometrik yükseklikleri (H) geometrik nivelman ile belirlenen bir “Jeoit Dayanak Noktaları Ağı” oluşturulur. Jeoit dayanak noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

a) TUTGA, C1, C2 ve C3 dereceli GNSS ağı ile ana ve ara nivelman ağının ortak noktaları alınmalıdır. 


6976

 

b) Kütle dağılımını karakterize eden yerlerde (su toplama ve bölüm çizgileri üzerinde, tepe ve çukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka noktalar olmalıdır.

c) En az nokta yoğunluğu; 20 km2’ye kadar 6 nokta ve bundan sonraki her 15 km2’ye
1 nokta olmalıdır.

ç) Jeoit dayanak noktaları ek-4’te yer alan şekilde tesis edilir, nirengi ve nivelman kanavalarında gösterilir.

  d) Jeoit dayanak noktalarının koordinatları en az C2 dereceli nokta esaslarına göre, Helmert ortometrik yükseklikleri ise ana veya ara nivelman ağı ölçme esaslarına göre belirlenirler. Ancak proje alanının 30 km2’den küçük olması durumunda, jeoit dayanak noktaları  idarenin onayı alınarak C3 derece nokta esaslarına göre belirlenebilir.

e) Eğimin %20’den fazla ve ulaşımın güç olduğu jeoit dayanak noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, idarenin onayı alınarak, ana ve ara nivelman noktalarından geometrik nivelman veya trigonometrik nivelman tekniğiyle yapılan bağlantı ölçümleriyle belirlenebilir.

1) Geometrik nivelman, gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkının ±2.5 mm/km (dahil)’den daha iyi duyarlıkla belirleyebilen nivo ve miralarla yapılır. 

2) Geometrik nivelmanda, nivelman geçkisinin toplam uzunluğu 2.5 km’yi geçemez ve gidiş-dönüş yükseklikleri arasındaki kapanma değeri; olmalıdır.

f) Jeoit dayanak noktalarının jeoit yüksekliklerinin uyuşumu, yükseklik doğruluklarının dikkate alındığı bir istatistik yöntemle test edilir. Uyuşumsuz noktaların elipsoit ve Helmert ortometrik yükseklikleri yeniden belirlenir. İstatistik güven aralığı 1-a=0.95 alınmalıdır. Uyuşum doğruluğu (s) ±5 cm (dahil)’den daha iyi olmalıdır.

g) Jeoit dayanak noktalarının N=h-H bağıntısı ile bulunan jeoit yükseklikleri, bu yüksekliklerin değişmeyeceği algoritmalar kullanılarak modellendirilir.

(2) Jeoit yükseklikleri grid veri olarak düzenlenip kullanılabilir. Bir noktanın jeoit yüksekliği modelden doğrudan veya en az üç noktadan enterpolasyon ile hesaplanır.

Sabit GNSS istasyonları ve kullanılması

MADDE 44- (1) Herhangi bir amaç için tesis edilmiş sabit GNSS istasyonlarından elde edilen veriler, aşağıda belirtilen asgari koşulları sağlaması durumunda bu Yönetmelik kapsamında kullanılabilir.

a) A, B veya C1 nokta kategorisine girecek koordinat doğruluğuna sahip olmalıdır.

b) Pilye veya eşdeğer stabiliteye sahip bir tesis üzerine monte edilmiş anteni olmalıdır.

c) Tesisi sağlam zeminde, maksimum uydu görüşüne uygun olmalı ve çoklu yansıma etkisi bulunmamalıdır.

ç) Sürekli çalışan jeodezik amaçlı çift frekanslı GNSS alıcısına ve antenine sahip olmalıdır.

d) Alıcısı bir saniye veya daha sık aralıklı veri toplama, bu verileri depolama, saklama, arşivleme ve gerektiğinde istenilen geçmiş zaman dilimine ait veri dosyasını RINEX formatta üretebilme özelliğine sahip olmalıdır.

e) İstasyona ait günlük verilere (en az 30 saniye aralıkta toplanmış) internet aracılığıyla ulaşılma olanağı olmalıdır.

f) İstasyonun bu Yönetmelik kapsamında kullanılabileceği ile ilgili standartları (istasyonun koordinatının kategorisi, hız vektörleri, ürettiği verinin standardı, doğruluğu ve güvenilirliği) gösteren onay belgesi iki yılda bir Harita Genel Komutanlığından alınmalıdır.

 


6977

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Detay Ölçmeleri

 

Detay ölçmeleri

MADDE 45- (1) Detay ölçmeleri ve numaralandırma aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Detay noktaları; elektronik takeometre, GNSS, LİDAR veya diğer teknik ve yöntemler kullanılarak ölçülebilir.

b) Ölçülecek detayların tanımlanması, kodlandırılması,  özniteliklerinin girilmesi ve detay noktalarının numaralandırılması ek-1’de yer alan Detay ve Öznitelik Kataloğuna göre yapılır.

c) Eş yükseklik eğrisi çizimi için gerekli detay noktaları ölçülür. Bu detay noktalarının dağılımı ve sayısı ölçeğe ve arazinin eğimine bağlı olarak idare tarafından belirlenir. Söz konusu noktaların sayısı 25 nokta/ha’dan az olamaz. Bu noktalara ilave olarak arazinin topoğrafik durumunu temsil edecek desen ve karakteristik noktalar ile yol ve sokakların eğimini belirleyecek noktalar da ölçülür.

ç) Parsel, bina, mühendislik tesisleri ve benzeri detayların alımında, yerleşim yerlerinde 150 m’yi geçen cepheler üzerinde her 150 m için; yerleşim yerleri dışında ise 250 m’yi geçen cepheler üzerinde her 250 m için bir detay noktası ölçülür.

d) Detay noktaları, kendisine en yakın C derece ağ noktalarından ölçülür. Zorunlu hallerde, C derece ağ noktalarına bağlı yardımcı alım noktaları kullanılabilir. C derece ağ noktalarından güzergah şeklinde geçici olarak en fazla üç adet yardımcı alım noktası tesis edilebilir. Yardımcı alım noktalarının kontrolü, bir başka C derece ağ noktasından veya başka C derece ağ noktalarından ölçülmüş en az iki adet detay noktasına bağlanılarak sağlanır. Bu noktaların yükseklikleri iki poligon noktasına bağlı olarak geometrik nivelman ile belirlenir. Yardımcı alım noktalarının çıkış uzunluğu yerleşim yerlerinde en fazla 50 m, yerleşim yerleri dışında ise en fazla 200 m’dir. Yardımcı alım noktalarından, yerleşim yerlerinde en fazla 50 m,  yerleşim yerleri dışında en fazla 200 m uzaklıktaki detay noktaları ölçülebilir.

(2) Yardımcı alım noktaları, ek-4’te yer alan şekilde tesis edilir ve ek-6’da yer alan biçimde röperlenir.

Detay ölçme doğruluğu

MADDE 46- (1) Detay noktalarının izdüşüm koordinatları ve yükseklikleri, elektronik takeometre, GNSS, LİDAR veya diğer teknik ve yöntemler kullanılarak; yatay konum doğruluğu (sx2+sy2)1/2 ±7 cm (dahil)’den daha iyi ve Helmert ortometrik yükseklik doğruluğu (sH) ±7 cm (dahil)’den daha iyi olacak şekilde ölçülmelidir.

(2) Elektronik takeometrede ölçü uzaklığı 500 m’yi geçemez. Yerleşim yerlerinde, bir binada yükseklik farkı en fazla olan en az iki nokta olacak biçimde nokta yoğunluğu azaltılabilir.

(3) Zeminden ölçülemeyen detay noktalarının ortometrik yükseklikleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Detay alımının başlangıç ve bitiminde en az bir adet yer kontrol noktasına ölçü yapılır. Koordinat farkları (dx, dy, dH) ±15 cm (dahil)’den küçük olmalıdır.

(5) Jalon yüksekliği, yerleşim yerleri içindeki ölçülerde 4 m’yi, yerleşim yerleri dışındaki ölçülerde 6 m’yi geçemez.

(6) Ölçülen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir.


6978

 

GNSS ile detay ölçme

MADDE 47- (1) GNSS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanıldığında, gerçek zamanlı veya sonradan değerlendirmek üzere detay noktaları ölçülebilir. Kinematik GNSS yöntemlerinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta bulunan sabit GNSS istasyonlarından veya bölgeye en yakın C derece ağ veya poligon noktaları üzerine ölçme süresince (eş zamanlı) kullanılmak üzere kurulmuş GNSS referans istasyonlarından yararlanılabilir. Detay alımında, gezici alıcı ile konumu belirlenen noktalarda çoklu yansıma etkisi en az olmalıdır. Bina köşesi, ağaç gövdesi, telefon ve elektrik direkleri ile benzeri noktalarda GNSS ile doğrudan detay alımı yapılmamalıdır. GNSS ile klasik GZK kullanılarak ölçme yapıldığında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

a) Uydu sayısı: En az 5 adet (Her bir uydu konumlama sistemi için ayrı ayrı değerlendirilir.),

b) Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az,

c) Uydu yükseklik açısı: 10°,  

ç) Referans noktasına uzaklık: En fazla 5 km,

d) Ölçüm süresi: En az 3 epok,

olmalıdır.

(2) TUSAGA-Aktif sistemi ile Ağ GZK düzeltme verisi kullanılarak ölçme yapıldığında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

a) Düzeltme verileri alınırken kullanılabilecek teknik: VRS, FKP veya MAC,

b) Belirsizlik çözümü: Sabitlenmiş (Fixed),

c) Uydu sayısı: En az 5 adet,

ç) Veri toplama aralığı: 1 saniye,

d) Uydu yükseklik açısı: 10°,

e) Ölçüm süresi: En az 3 epok,

olmalıdır.

(3) TUSAGA-Aktif sistemi ile yapılan ölçümler sonrasında, cihazın ölçümlere ilişkin oluşturduğu orijinal veri kayıt dosyası ve ek-12’de yer alan çizelge doldurularak sayısal ortamda teslim edilir.

(4) Takeometrik alımın klasik GZK yöntemiyle yapılması durumunda; detay noktalarının elipsoit yükseklikleri ölçülür. Bu noktalara ait ortometrik yüksekliklerin hesaplanmasında proje alanında oluşturulan yüzey kullanılır. Detay noktaları en fazla 5 km mesafeden ölçülür ve belirsizlik çözümü için alıcıya standart sapma değeri en fazla ±10 cm girilir.

Detay ölçmelerinde cephe kontrolü

MADDE 48- (1) Parsel, ada, bina ve mühendislik tesislerinin asal noktalarının konumları, cephe çekilerek veya cephe çekiminin mümkün olmadığı durumlarda bir başka noktadan yapılacak alımlarla kontrol edilecek biçimde belirlenir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin ölçüm değeri arasındaki fark d = 0.05 + 0.001S eşitliği ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada S, metre biriminde cephe uzunluğu ve d, metre birimindedir.

(2) İki bağımsız ölçüden hesaplanan izdüşüm koordinatları arasındaki farklar (dx, dy) ve Helmert ortometrik yükseklikleri arasındaki farklar (dH); |dx|, |dy|, |dH| ≤ 8 cm olmalıdır.

(3) Takeometrik alımın klasik GZK yöntemiyle yapılması durumunda; detay noktalarının elipsoit yükseklikleri ölçülür. Bu noktalara ait ortometrik yüksekliklerin hesaplanmasında proje alanında oluşturulan yüzey kullanılır. Detay noktaları en fazla 5 km mesafeden ölçülür ve belirsizlik çözümü için alıcıya standart sapma değeri en fazla ±10 cm girilir.


6979

 

Detay ölçü krokisi

MADDE 49- (1) Ölçme sırasında; kontrol noktalarını, ölçülecek detayları, detay noktaları arasındaki geometriyi (topolojiyi), teknik ve yöntemin gerektirdiği ölçüleri gösteren, 297x420 mm boyutundaki basılı kağıtlara yaklaşık ölçekte ve kuzeye yönlendirilmiş bir ölçü krokisi çizilir.

(2) Ölçü krokilerindeki tüm detay ve öznitelik bilgileri, ek-3’te yer alan kodları veya özel işaretleri ile gösterilir. Ayrıca, ölçü krokileri indeksi ve komşu kroki numaraları da ölçü krokisinde belirtilir (ek-8). Ölçü krokileri, arazide elektronik ortamda da hazırlanabilir.

Detay noktalarının koordinatları

MADDE 50- (1) Detay noktalarının izdüşüm koordinatları ve Helmert ortometrik yükseklikleri cm duyarlığında hesaplanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fotogrametrik Çalışmalar

 

Temel yaklaşım ve genel ilkeler

MADDE 51- (1) Büyük ölçekli haritaların üretiminde bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uyulmak koşuluyla fotogrametrik yöntemler uygulanabilir.

(2) Fotogrametrik yöntemlerin uygulanmasında kullanılan YKN bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde en az C3 derece ağ özelliğinde tesis edilir, ölçülür ve hesaplanır.

(3) Fotogrametrik yöntemlerde kullanılacak hava fotoğrafları metrik hava kameraları ile çekilmelidir. Çekilen bu fotoğrafların yöneltme işlemlerinde klasik, Kinematik-GNSS destekli veya olanak var ise GNSS-IMU destekli fotogrametrik nirengi yöntemleri kullanılabilir. Hangi yöntemin hangi koşullarda kullanılacağı idare tarafından belirlenir.

(4) Ülke sınırına olan en uzak mesafesi 15 km’yi geçmeyen alanlarda, komşu ülkeden hava fotoğrafı çekimine nezaret etmek üzere müşahid personel gelmemesi durumunda üretilecek harita için gerekli YÖA ve doğruluk ölçütlerini sağlaması kaydıyla ve idarece uygun görülmesi durumunda optik uydu görüntüleri kullanılabilir.

Yer kontrol ve denetleme noktaları

MADDE 52- (1) GNSS destekli fotogrametrik nirengi yöntemlerinde; hesaplamalar için oluşturulan bloğun köşelerinde ve bloğun oluşturulmasında çapraz kolonlar kullanıldıysa çapraz kolonların baş ve sonlarında en az ikişer adet YKN tesis edilir. Bu noktalara ek olarak bloğun kenarlarında ve içerisinde idarece belirlenen yerlerde ve sayıda YKN oluşturulur.  Klasik fotogrametrik nirengi yöntemi kullanılacak ise blok çevresinde fotoğraf çekim bazının iki katı, blok içinde de bazın dört katı aralıkları geçmeyecek şekilde en az birer adet YKN oluşturulur. Bu noktaların koordinatları ve yükseklikleri C3 derece ağ noktaları niteliğindedir.

(2) Bir blokta, kullanılan YKN sayısının en az %30’u kadar ve bu sayı hiçbir şekilde dört adetten az olmamak kaydıyla denetleme noktaları tesis edilir.

(3) Proje alanındaki TUTGA, C1 ve C2 derece ağ noktalarından idare tarafından uygun görülenler denetleme noktası olarak alınır. İdare ihtiyaç duyduğu takdirde mevcutlara ilave olarak yeni denetleme noktalarının tesisini ister.

YKN ve denetleme noktalarının işaretlenmesi

MADDE 53- (1) Proje alanındaki bütün YKN ve denetleme noktaları, gerektiğinde taşınmaz mal ve orman sınır kırık noktaları, hava fotoğrafı çekiminden önce fotoğraflarda görünecek ve ölçü yapılabilecek şekilde işaretlenir. Yapılan işaretlerin simetri merkezleri ilgili yer noktası ile çakıştırılır.


6980

 

(2) Pilye biçimindeki YKN ve denetleme noktalarında, pilye platformu ya da merkez dışı bir konuma işaretleme yapılabilir. Merkez dışı olması durumunda işaret merkezinin koordinatları, pilye noktasına yersel ölçme yöntemleri ile bağlanarak ±2 cm (dahil)’den daha iyi doğrulukla hesaplanır.

(3) İşaretler, en az 60º’lik bir görüş açısına sahip olacak şekilde açık alanlara yapılır. Bu görüş konisi içinde bina ve ağaç gibi herhangi bir engel olmamalıdır.

(4) Yeterli görüş olmayan durumlarda YKN ve denetleme noktalarının tesisi ve işaretlenmesi çatı ve benzeri yüksek noktalara yapılabilir. Bu durumdaki işaret, jeodezik ölçülerle yakınındaki noktalara, bu noktalar ile aynı doğruluk derecesine sahip olacak şekilde bağlanır ve koordinatları bulunur. 

(5) İşaretleme, zemin noktalarının üzerinin ve yakın çevresinin boyanması ya da geçici plakalar takılması suretiyle yapılır. Bu işaretler; fotoğraf üzerinde çapı veya bir kenarı 3xYÖA olan kare veya daire biçiminde tesis edilir. İşaretlerin daha iyi görülebilmesi için farklı renkte dış çevreler oluşturulabilir ve uygun uzunlukta üç ya da dört kol işaretlenebilir. Fotogrametrik yer işaretleri beyaz ya da yakın çevresi ile zıt renkli olmalıdır. Fotogrametrik yer işaretlerinin boyut ve şekillerine ilişkin örnek ek-4’te gösterilmiştir.

Yer örnekleme aralığı

MADDE 54- (1) Yer örnekleme aralıkları, üretilecek harita ve ortofoto ölçeğine bağlı olarak belirlenir. Çekilecek hava fotoğraflarının yer örnekleme aralığı, harita ve ortofoto ölçeğinin;

a) 1/5000 olması durumunda 30 cm’den,

b) 1/2000 olması durumunda 20 cm’den,

c) 1/1000 olması durumunda 10 cm’den,

ç) 1/500 olması durumunda 5 cm’den,

fazla olamaz.

(2) Yer örnekleme aralığında, uçuş koşullarından kaynaklanan ±%10 değişimler kabul edilir.

Uçuş planı ve uçuş 

MADDE 55- (1) Hava fotoğrafları, hazırlanacak bir uçuş planına uygun olacak şekilde çekilir. Uçuş planları sayısal ortamda hazırlanır. Bu planlarda bindirme oranlarının ve ölçek farklılıklarının denetlenebilmesi için sayısal arazi modelleri kullanılır.

(2) Uçuş planlarında aynı blok içerisindeki yer örnekleme aralığı farklılıklarının ±%10’u geçmesine izin verilmez. ±%10’u geçmesi durumunda o kolon bölünerek yeni bir kolon oluşturulur.

(3) Uçuş hatları doğu-batı ya da kuzey-güney doğrultusunda ve olabildiğince paftaların grid çizgilerine paralel olacak şekilde düzenlenir. Zorunlu durumlarda uçuş hatları çapraz doğrultuda da olabilir. Kinematik GNSS destekli fotogrametrik nirengi uygulamalarında; deniz, göl ve benzeri detayların kıyılarında ve blok kenarlarında destek görevi yapacak, çapraz yönde veya normal kolonlara dik yönde ek kolonlar oluşturulur. GNSS-IMU kullanılması durumunda, çapraz kolon uygulanıp uygulanmamasına idare tarafından karar verilir.

(4) Sayısal uçuş planlarında, fotoğraf çekim noktalarının yaklaşık nesne uzay koordinatları bulunur.

(5) Uçuş planlanırken ileri bindirme oranı en az %70, enine bindirme oran en az %30 olarak planlanır.

(6) Topoğrafik durum nedeniyle ortaya çıkabilecek bindirme sorunları, uçuş planının hazırlandığı altlık üzerinde denetlenerek gerekli önlemler alınır ve uçuş planlarında düzeltmeler yapılır.


6981

 

(7) Hazırlanan uçuş planı idare tarafından onaylandıktan sonra hava fotoğrafı çekimi gerçekleştirilir.

(8) Kinematik GNSS veya GNSS-IMU destekli uçuşlarda, kinematik GNSS ölçülerinde sabit yer istasyonu olarak hava fotoğrafı çekilen bölgenin ortasına yakın yerde belirlenen herhangi bir nokta kullanılabileceği gibi TUSAGA-Aktif istasyonları da kullanılabilir. Kullanılan sabit yer istasyonu veya TUSAGA-Aktif istasyonu ile uçak arasındaki baz mesafesi herhangi bir noktada 40 km’yi geçemez. 

(9) Uçakta ve sabit yer istasyonundaki GNSS alıcıları en az çift frekanslı (L1 ve L2) olmalıdır ve bu alıcılarla gerçekleştirilecek GNSS ölçüleri eş zamanlı olarak yapılmalıdır. Sabit yer istasyonundaki GNSS ölçüleri hava fotoğrafı çekimine başlamadan en az 30 dakika önce başlatılır ve hava fotoğrafı çekimi tamamlandıktan en az 30 dakika sonra bitirilir. Uçaktaki GNSS alıcısı hava fotoğrafı çekimine başlamadan en az 15 dakika önce başlatılmalıdır. Uçaktaki ve yerdeki GNSS alıcılarının veri toplama sıklığı bir saniyeyi geçmemelidir.

Metrik hava kamerası

MADDE 56- (1) Hava fotoğrafı çekiminde; çerçeve veya süpürme yöntemi ile görüntü elde eden metrik kameralar kullanılabilir. Süpürme yöntemini kullanan kameralar GNSS-IMU sistemiyle birlikte kullanılmalıdır. Metrik hava kameralarının görüntü yürümesini düzeltici bir sisteme sahip olması gerekir.

(2) Hava kamerasının radyometrik çözünürlüğü en az 8 bit olmalıdır. Hava kamerasında pankromatik ve renkli bantlar ayrı ayrı çekiliyorsa pankromatik keskinleştirme oranında, renkli bantlı görüntülerin YÖA, pankromatik bandın YÖA’nın en fazla dört katı olmalı ve pankromatik görüntü, üretilecek harita ve ortofoto ölçeğinin gerektirdiği yer örnekleme aralığında olmalıdır.

(3) Çekilen hava fotoğraflarının yöneltme işlemleri sonucunda, bu Yönetmeliğin
61 inci maddesinde belirtilen doğruluk ölçütleri sağlanamazsa idare tarafından hava kamerasının fabrika düzeyinde bakımı ve kalibrasyon ölçülerinin yaptırılması talep edilebilir.

Fotoğraf çekimi

MADDE 57- (1) Uçuş görevi, Nisan ayının başı ile Ekim ayının sonu arasındaki dönemde uçuş planına uygun olarak bulutsuz bir havada, yerel öğle zamanından yaklaşık iki saat önceki ve sonraki zaman aralığında gerçekleştirilir. Bu dönem ve saat aralığı dışında zorunlu hallerde, idarenin onayı alınarak fotoğraf çekimi yapılabilir. Fotoğraf çekimi sırasında güneşin yükseklik açısı 30º’den büyük olmalıdır.

(2) Hava fotoğrafı çekiminin planlanan biçimde gerçekleştirilmesi için GNSS denetimli uçuş sisteminden de yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının planlanan durumdan olan farkları fotoğraf ölçeğinde 1 cm’yi geçmemelidir. Kamera ekseninin düşey doğrultudan sapmaları da 5º’yi geçmemelidir.

Fotoğrafların taranması ve görüntü işleme

MADDE 58- (1) Analog kameradan elde edilen fotoğraflar, fotogrametrik tarayıcı sınıfına giren tarayıcılarla sayısallaştırılır. Tarama işlemi rulo biçimindeki negatif filmlerden ya da diyapozitiflerden yapılır. Taramada kullanılan piksel büyüklüğü 21 mikrometreden daha büyük [1200 dpi (bir inçteki nokta sayısı)’den daha küçük] olmamalıdır.

(2) Fotoğraflar her bir bant için en az 8 bit (256 gri düzeyi) radyometrik çözünürlüğünde taranmalıdır. Fotogrametrik tarayıcının geometrik doğruluğu ve radyometrik çözünürlüğü, güvenilir bir merkez tarafından denetlenmiş ve bir kalibrasyon raporu ile sonuçlandırılmış olmalıdır. Geometrik doğruluk ±3 mikrometre (dahil)’den daha iyi olmalıdır.


6982

 

Fotogrametrik nirengi

MADDE 59- (1) Fotogrametrik nirengi, kare ya da düzgün dikdörtgen biçimli bloklar biçiminde uygulanır. Zorunlu hallerde idarenin onayını almak şartıyla diğer biçimli bloklar da uygulanabilir.

(2) Kinematik GNSS sistemi ile belirlenen izdüşüm merkezlerinin koordinatları blok dengelemede yaklaşık girdi verileri olarak kullanılır.

(3) Fotoğrafların tüm dış yöneltme elemanlarının bulunmasını sağlayabilecek gelişmiş GNSS-IMU ve benzeri bir sistemin kullanılması durumunda bu sistemlerle doğrudan ölçmelerle elde edilecek fotoğraflara ait dış yöneltme parametreleri bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinde belirtilen doğruluk ölçütlerini sağlamak kaydıyla kullanılabilir. Aksi takdirde, bu veriler de blok dengelemede yaklaşık girdi verileri olarak kullanılır.

Fotogrametrik nirengi ölçmeleri

MADDE 60- (1) Fotogrametrik nirengi ölçmeleri, kullanılan fotogrametrik sistemin sağladığı olanaklara göre tam otomatik veya yarı otomatik yapılabileceği gibi doğrudan operatör tarafından elle de yapılabilir.

(2) Işın demetleri ile blok dengeleme sonucunda dış yöneltme parametrelerinin hesaplanması durumunda fotoğrafların ve kolonların birbirine bağlanması için model alanı içine homojen olarak dağılmış ve kaba hatalı noktalar ayıklandıktan sonra en az 15 adet nokta kalacak şekilde bağlama noktası ölçülür.

(3) Çapraz ve dik kolonlar, her modelde en az dört nokta olmak üzere, bağlantı noktaları ile ilgili kolonlara bağlanır.

(4) Otomatik ya da yarı otomatik eşleştirme algoritmaları piksel büyüklüğünün üçte biri veya daha yüksek doğrulukta eşleştirme işlemini gerçekleştirmelidir.

(5) Blokta bağlama noktaları ile birlikte YKN ve denetleme noktaları da ölçülür. Denetleme noktaları dış yöneltme parametrelerinin hesabında kullanılmaz, fotogrametrik nirengi işleminin doğruluğunun değerlendirilmesinde kullanılır.

Fotogrametrik nirengi sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 61- (1) Fotogrametrik nirengi ölçüleri bloklar halinde dengelenerek fotoğrafların dış yöneltme elemanları bulunur. Blok dengeleme, ışın demetleri yöntemine göre yapılır. Blok dengelemede sonuçları iyileştirici kendi kendine kalibrasyon için ek parametreler de (en az 9 von Gruber noktasındaki sistematik görüntü hatalarını giderecek şekilde) kullanılabilir. Analitik fotogrametri yönteminin kullanılması durumunda bağımsız modeller dengelemesi de kullanılabilir.

(2) Blok dengeleme sonucunda, denetleme noktalarının karesel ortalama hataları üretilecek harita veya ortofoto ölçeği için gerekli bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde belirtilen yer örnekleme aralığı cinsinden; X ve Y koordinatlarında ±0.75 x YÖA (dahil)’dan ve Z koordinatında ±1 x YÖA (dahil)’dan küçük olmalıdır. Denetleme noktalarında maksimum farklar; X ve Y koordinatlarında ±1.5 x YÖA (dahil)’dan ve Z koordinatında ±2 x YÖA (dahil)’dan küçük olmalıdır.

(3) Blok dengelemesi sonunda hazırlanacak bir indeks üzerinde kontrol noktaları, izdüşüm merkezleri, fotoğrafların ve kolonların konumları gösterilir. Bu indekste gerçekleşen ileri ve yan bindirme oranları ve komşu bloklar ile bağlantıyı sağlayacak denetim noktaları gösterilir. Fotogrametrik nirengi dengeleme hesabına katılmayan noktalar da bu indeks üzerinde gösterilir.

Stereo kıymetlendirme

MADDE 62- (1) Fotogrametrik nirengi işlemleri sonunda elde edilen dış yöneltme parametreleri ile mutlak yöneltmesi yapılmış stereo modellerden üç boyutlu kıymetlendirme yapılır.

(2) Stereo kıymetlendirme, stereo modelin net alanında yapılır.


6983

 

(3) Stereo kıymetlendirme, binaların dış çatı sınırlarından yapılır. İdarenin talebi halinde binaların zemin çizgileri (hatları) ile sık yerleşim yerlerinde ayırt edilemeyen bitişik düzendeki binaların çizgileri, daha sonra yapılacak kapsamlı bir arazi bütünlemesi ile tamamlanır. Dış çatı sınırlarının arazi bütünlemesinin yapılıp yapılmadığı kıymetlendirilen haritalarda belirtilir.

(4) Stereo modelden yapılacak kıymetlendirme, ek-1’de yer alan Detay ve Öznitelik Katoloğuna göre yapılır.

Eş yükseklik eğrisi çizimi

MADDE 63- (1) Yerleşim yerlerinin dışındaki alanlarda arazinin topoğrafik durumu eş yükseklik eğrileri ile gösterilir. Eş yükseklik eğrileri otomatik, yarı otomatik üretilen yükseklik noktalarından ya da operatör tarafından doğrudan çizilebilir. Otomatik ve yarı otomatik çizimde arazinin morfolojik yapısını belirleyen özellikler dikkate alınır. Eş yükseklik eğrileri ile gösterilemeyen düz arazilerde ve yerleşim yerleri içerisindeki boş alanlarda, yükseklikler kot noktaları ile gösterilir. Eş yükseklik eğrileri çiziminde bu Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer alan esaslar uygulanır.

(2) Yerleşik alanlar ve yollarda harita üzerinde yaklaşık 2 cm’de bir, çatı ve teraslarda ise uygun köşelere yükseklik değerleri verilir.

Veri tabanı ve veri dosyaları

MADDE 64- (1) Stereo kıymetlendirme sonunda elde edilen veriler, ek-2’ye uygun olarak dosyalanır.

Bütünleme

MADDE 65- (1) İlk çizimlerde belirlenen eksiklikler, stereo modelde görülemeyen ya da doğru olarak yorumlanamayan ayrıntılar yersel ölçmelerle arazide bütünlenir.

Pafta çizimi

MADDE 66- (1) Arazi bütünlemesi tamamlanmış paftaların çizimi, bu Yönetmeliğin Altıncı Bölümündeki esaslara göre yapılır.

Ortofoto

MADDE 67- (1) Analog hava kameraları ile çekilmiş hava fotoğrafları kullanıldığı takdirde fotoğraftan ortofotoya büyütme oranı 5 kattan fazla olmamalıdır.

(2) Sayısal hava kameraları kullanıldığı takdirde ortofotolar, hedeflenen harita ölçeğinin gerektirdiği YÖA’da üretilir.

(3) Ortofoto üretiminde sayısal arazi modeli kullanılır. Sayısal arazi modeli grid aralığı, arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak; 1/2000 ve 1/5000 ölçeğinde en fazla 30 m, 1/1000 ölçeğinde ise en fazla 10 m’dir.

(4) Gerçek ortofoto üretiminde, üretilmesi hedeflenen harita ölçeğinin gerektirdiği YÖA’nın en fazla üç katı grid aralığında sayısal yüzey modeli kullanılır. Sayısal arazi modelinden yükseklik farkı olan detaylar, diğer alçak detayların üzerini kapatmaz ve hayali görüntü oluşturmaz. Gerçek ortofoto üretiminde kullanılan hava fotoğrafları %80 ileri bindirme ve %60 yan bindirme ile çekilir.

(5) Üretilen ortofotonun doğruluğunda, hedeflenen harita ölçeğine göre bu Yönetmeliğin 91 inci maddesinde belirtilen doğruluk ölçütleri aranır.

(6) İki veya daha fazla ortofotonun birleştirilmesi (mozaikleme) durumunda ortak alanda radyometrik düzeltme yapılmalıdır. Mozaiklemedeki ortofotolar arasındaki kayıklık en fazla ±2 x YÖA kadar olmalıdır.

(7) Ortofoto çıktı alımında altlık olarak ölçek koruyan, fotoğraf okuma ve yorumlamasını kolaylaştırıcı özelliklere sahip malzemeler kullanılmalıdır.


6984

 

Büro kontrol işleri

MADDE 68- (1) Ölçü ve değerlendirmelere dayalı kontroller örnekleme yöntemi ile yapılır.

(2) Kartografik işlerin kontrolünde haritaların tamamı denetlenir. Yapılacak kontroller şunlardır:

a) Fotogrametrik nirenginin kontrolü.

b) Stereo kıymetlendirmenin kontrolü.

c) Paftaların kartografik kontrolü.

ç) Arazi kontrolleri.

Fotogrametrik nirenginin kontrolü

MADDE 69- (1) Fotogrametrik nirengi işlemleri kapsamında yapılacak kontroller şunlardır:

a) Yöneltmelerin ve ölçülerin kontrolü: İç yöneltme, bağlama, YKN ve denetleme noktası ölçümü.

b) Fotogrametrik nirenginin kontrolü: Blok dengeleme sonuçları, ortalama hatalar, artık hatalar, dengelemeden kaba hatalı olarak değerlendirilip çıkarılan noktalar, izdüşüm merkezlerine getirilen düzeltmeler, dış yöneltme parametreleri dosyası, denetleme noktalarının KOH’ları.

Stereo kıymetlendirmenin kontrolü

MADDE 70- (1) Stereo kıymetlendirme kapsamında yapılacak kontroller şunlardır:

a) Model yöneltmeleri: İç ve dış yöneltme parametrelerine uygunluğu, model kenarlaşmaları.

b) Bütünlük ve kenarlaşma: Stereo modelden sayısallaştırılan ayrıntıların bütünlüğü ve kenarlaşmaları.

c) Kıymetlendirme doğruluğu ve tamlık kontrolü: Detay noktalarının doğru teşhis edilip edilmediği ve ek-1’de yer alan Detay ve Öznitelik Katoloğuna uygun olarak kıymetlendirilip kıymetlendirilmediği (Stereo model üzerinde bulunan detayların eksiksiz olarak kıymetlendirilip kıymetlendirilmediği idarece kontrol edilir.).

ç) Geometrik yatay konum ve yükseklik doğruluğu: Kıymetlendirilen detayların yatay konum doğrulukları ile nokta yükseklikleri ve eş yükseklik eğrilerinin yükseklikleri ve topoğrafyayı temsil edip etmediği.

Paftaların kartografik kontrolü

MADDE 71- (1) Kartografik kontrol kapsamında yapılacak kontroller şunlardır:

a) Semboller ve özel işaretlerin ek-1’de yer alan Detay ve Öznitelik Katoloğuna uygunluğu.

b) Pafta kenarlaşmaları.

c) Pafta çizgileri, pafta adı, indeksi ve çerçeve bilgileri.

ç) Yükseklik bilgilerinin ve eş yükseklik eğrilerinin kartografik kontrolü.

d) Çizimlerin geometrik kontrolü.

Arazi kontrolü

MADDE 72- (1) Fotogrametrik harita üretiminin her aşaması kontrol edilir ve üretilen paftaların arazide de kontrolleri gerçekleştirilir. Arazi kontrolü, bu Yönetmeliğin 91 inci ve
93 üncü maddelerine göre yapılır.

 


6985

 

ALTINCI BÖLÜM

Çizim İşleri

 

Pafta bölümleme ve adlandırma

MADDE 73- (1) Pafta bölümlemesinde, 1/5000 ölçekli ülke standart topoğrafik haritaların pafta bölümlemesi esas alınır. Bölümlemeler aşağıdaki şekilde yapılır.

a) 1/5000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/2000 ölçekli paftalar oluşturulur.

b) 1/2000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/1000 ölçekli paftalar oluşturulur.

c) 1/1000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/500 ölçekli paftalar oluşturulur.

(2) 1/5000 ölçekli paftaların bölünmesiyle oluşturulan 1/2000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli paftaların köşe koordinat değerleri ve paftaların adlandırılması ek-9’da gösterilmiştir.

Pafta altlığı

MADDE 74- (1) Pafta altlıkları; genleşme katsayısı 0.00008-0.0002 1/Co aralığında ve kalınlığı 0.11-0.25 mm arasında olan, kurşun kalemle çizime elverişli, özel mürekkebi ile çizgi veya yazı yazıldığında çizim yüzeyinde dağılma veya kalkma yapmayan, kırılma veya yırtılmaya dayanaklı ve saydam malzemeden yapılmış olmalıdır.

Pafta boyutları

MADDE 75- (1) Pafta boyutları tüm pafta ve kanavalar için 70 cm x 90 cm’dir.

Pafta kontrolü

MADDE 76- (1) Paftalar, kontrol ve kabulü yapan idarenin kontrol mühendisince imzalanır ve idarenin yetkilisince de onaylanır.

Pafta kenar bilgileri

MADDE 77- (1) Pafta kenar bilgileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) Pafta çizim alanını belirleyen kenar çizgileri, paftanın kuzey-güney ve doğu-batı kenarlarında olabildiğince eşit boşluk kalacak biçimde belirlenir. Kareler ağı (karelaj) 100 mm aralıklarla çizilir.

b) Pafta kenar çizgileri, dolu doğru parçası olarak kareler ağı kesim noktaları 5 mm’lik artı işaretleri biçiminde ±0.1 mm (dahil)’den küçük ortalama hata ile 0.18 mm kalınlığında çizilir. Çizim hatası ve pafta kenarlaşma hatası ±0.3 mm (dahil)’den küçük olmalıdır.

c) Pafta numaraları, paftaların üst kenar çizgisine paralel ve 10 mm yukarısına, pafta üst kenar çizgisini ortalayacak şekilde 7 mm yükseklikte dik harfler ve rakamlar ile yazılır.

ç) Komşu pafta numaraları, 3 mm yükseklikteki harf ve rakamlar ile komşu olduğu pafta kenar çizgisine paralel, 3 mm dışında ve pafta kenar çizgisini ortalayacak biçimde yazılır.

d) Kareler ağının kesişme noktalarının koordinat değerleri, okuma yönü büyüme doğrultusunda olmak üzere (X) değerleri paftanın sol kenar boşluğunda, (Y) değerleri paftanın alt kenar boşluğunda ve eksenlerine dik yönde 2.5 mm yükseklikte dik rakamlarla yazılır.

e) Paftanın sol üstünde 30 mm x 40 mm boyutunda komşu pafta indeksi gösterilir ve paftanın adı yazılır (ek-10).

Pafta çizimi

MADDE 78- (1) Pafta çizimi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Tüm noktalar hesaplanan koordinat değerlerine göre paftaya konur.

b) Ek-1’de yer alan tüm detaylar ve öznitelikler, ek-3’te yer alan özel işaretler ve açıklamalara uygun olarak paftalara çizilir.


6986

 

c) Eş yükseklik eğrileri, arazinin engebe durumunu belirleyecek şekilde, 1/5000 ölçekte 5 m, 1/2000 ölçekte 2 m, 1/1000 ve 1/500 ölçeklerde 1 m aralıklarla çizilir.

ç) Eş yükseklik eğrilerinin çiziminde en yakın noktaların yükseklikleri esas alınır.

d) Eş yükseklik eğrileri 0.13 mm kalınlığında, her beş yükseklik eğrisinde bir 0.25 mm kalınlığında çizilir.

e) Arazi eğimine göre eş yükseklik eğrileri arasının 2 mm’den az olması durumunda yalnız kalın, 20 mm’den fazla olması durumunda aralarına kesik çizgilerle bir yardımcı eğri çizilir.

f) Kalın çizilmiş eğriler üzerinde, her 200 mm’de bir bırakılacak boşluklara, arazinin artan eğimi doğrultusunda olmak üzere, haritanın okuma ve kullanımını kolaylaştıracak şekilde, eğrinin yükseklik değeri yazılır.

g) Eş yükseklik eğrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri çift çizgili detaylar ile şev sınırlarını, bina ve benzeri kapalı detayları kesmez.

ğ) Arazi topoğrafyasını tamamlamada yardımcı olacak tepe, çukur, şev, dip ve üstlerindeki karakteristik noktalar ile gerekli görülen diğer noktalar paftada işaretlenerek yükseklik değerleri dm’ye kadar yazılır.

h) Çizimde nokta konum doğruluğu  ±0.2 mm (dahil)’den daha iyi olmalıdır.

ı) Çizimi kontrol edilen paftalar ölçü krokileri dikkate alınarak, parsel sınır çizgileri 0.3 mm kalınlığında siyah renkte mürekkeplenir. Kadastral amaçlı ölçülerde parsellerin köşe ve kırık noktalarına balastro veya bilgisayar destekli çizim sistemi ile 0.75 mm çapında küçük daireler çizilir. Bina ve yapılar özel işaretlerdeki gibi gösterilir ve resmi binaların uygun yerlerine adları yazılır.

i) Çizimler pafta kenar çizgilerine kadar yapılır, çizim kontrolü idare tarafından yapıldıktan sonra kesin çizim yapılır.

j) Paftanın sol alt kısmına, kitabe hattı dışında uygun bir yerine, elipsoid, datum, başlangıç epoğu ve projeksiyon bilgileri yazılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönüşümler

 

ED50-TUREF dönüşümü

MADDE 79- (1) ED50 ile TUREF arasındaki dönüşümler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) ED50 ile TUREF arasındaki dönüşümde; B, C1, C2 ve C3 derece ağ noktaları ile Türkiye Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Ağının I., II. ve dengelenmiş III. derece ağ noktaları, mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre tesis edilmiş III. derece yüzey ağı ve bu noktaların bulunmaması durumunda alım için sıklaştırma noktaları ortak olarak seçilir. En az 200 km2 için bir fazla nokta olarak hesaplanır.

b) Yerel ağlar ile TUREF arasındaki dönüşümde; B, C1, C2 ve C3 derece ağ noktaları ile yerel ağların yüksek dereceli noktaları ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayısı 4’tür.

c) Dönüşüm yöntemi olarak; iki veya üç boyutlu benzerlik dönüşüm yöntemleri, polinomlarla dönüşüm, enterpolasyon veya sonlu elemanlarla dönüşüm ve benzeri bilimsel literatürde yer almış yöntemlerden en uygun olanı kullanılır.

ç) Seçilen ortak noktaların ED50 veya lokal sistemdeki koordinatları ile TUREF koordinatları arasındaki uyuşum bir istatistik test ile araştırılır ve uyuşumsuz noktalar ayıklanır. İstatistik güven aralığı 1-a=0.95 alınmalıdır. Sonuç uyuşum doğruluğu (so) ±9 cm (dahil)’den daha iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ±14 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Aksi durumlarda  idarenin görüşüne başvurulur.


6987

 

d) Uyuşumlu ortak dönüşüm noktaları, uygun dağılımda ve bu noktaların oluşturduğu dış çerçeve proje alanının en az %60’ını kaplamalıdır.

e) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik ölçmeler için oluşturulmuş lokal ağların bütünlüğü sağlanabiliyorsa önce bu ağ noktalarının tanımlanacak yerel sistemde koordinatları hesaplanmalı daha sonra dönüşüme tabi tutulmalıdır. Dönüşümden önce nokta uyuşum testi uygulanır ve istatistik güven aralığı 1-a=0.95 alınır. Uyuşumlu ortak nokta yoğunluğu 5 nokta/ha olmalıdır. Uyuşum doğruluğu (so) ±9 cm (dahil)’den daha iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ±14 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Aksi durumlarda idarenin görüşüne başvurulur.

f) Dönüşümde, uygun ortak noktaların bulunmaması durumunda; ED50 ile TUREF arasındaki dönüşüm için iki sistem arasında Harita Genel Komutanlığınca sağlanan Türkiye boyutunda yatay konum farklarını (Δφ = φTUREF - φED50 ; Δλ = λTUREF - λED50) içeren dönüşüm dosyasından, noktaların konumuna bağlı olarak hesaplanan düzeltme değerleri, sistemler arası dönüşümler için doğrudan kullanılır.

g) Dönüşüm parametreleri sadece proje alanı için geçerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. ED50’den dönüştürülmüş TUREF koordinatları nokta sıklaştırmasında kullanılamaz.

ğ) Proje alanının aktif fay zonlarında bulunması durumunda TUREF ile ED50 arasındaki dönüşüm işlemi idarenin görüşü alınarak gerçekleştirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Uygulama İşleri

 

Uygulama işleri

MADDE 80- (1) Uygulamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanılarak yapılabilir.

b) Uygulama, kontrol noktalarına dayalı olarak yapılır. Kontrol noktalarının bulunmaması durumunda, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde sıklaştırma yapılır.

c) Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) Plan ve projelerin zemine uygulanması için uygulama planları veya krokileri hazırlanır.

d) Uygulamada gereken koordinat dönüşümleri bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.

e) Uygulama, fiziksel (arazi) yüzeye dönüştürülmüş değerlerle yapılır.

f) Yersel tekniklerle gerçekleştirilecek uygulamalarda uzunluk ölçme doğruluğu ±(3 mm + 3 ppm) (dahil)’den daha iyi ve açı ölçme doğruluğu ±10cc (3″) (dahil)’den daha iyi olan elektronik takeometreler kullanılır. Uygulama uzunluğu 500 m’yi geçemez.

g) GNSS ile uygulamada jeodezik GNSS alıcıları kullanılır. 

ğ) Klasik GZK ile GNSS referans istasyonlarından yararlanarak gerçekleştirilen uygulamalarda en büyük baz uzunluğu 5 km’yi geçemez.

h) Ada köşelerinin proje ana eksen ve karakteristik noktalarının (aliyman üstü noktalar, some noktası, To, TF ve benzeri noktalar) uygulamaları;

1) Eğer yersel teknikler kullanılıyor ise en az üç kontrol noktasının oluşturduğu iki ayrı nokta çiftinden,

2) GNSS kullanılıyor ise en az iki kontrol noktasından,

koordinatlarla yapılır. İki kontrol noktasından elde edilen koordinatlar arasındaki fark  ±8 cm (dahil)’den küçük olmalıdır.


6988

 

ı) Diğer noktaların uygulamaları, koordinatlarla veya proje karakteristik noktalarına dayalı olarak lokal uygulama yöntemleriyle kontrollü olarak yapılır.

i) Bir projenin karakteristik noktalarına ilişkin uygulama değerleri araziye uygulanır. Röleve ölçüleri yapılır ve bu ölçüler projenin hesaplamalarında veri olarak kullanılır.

j) GZK tekniği ile yapılacak uygulamalarda diğer yöntemlerle yapılan uygulamalardaki doğruluk ölçütleri geçerlidir. Nokta tesisleri (poligon, ada, parsel, To, Tf  ve benzeri) ise ek-4’e uygun olarak yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kontrol İşleri

 

Kontrol işleri sorumluluğu

MADDE 81- (1) Büyük ölçekli coğrafi bilgilerin ve orijinal temel haritaların üretiminin kontrolü harita, geomatik, jeodezi ve fotogrametri ile harita ve kadastro mühendislerinin sorumluluğunda yapılır.

Üretimlerin kontrolü

MADDE 82- (1) Üretimlerin kontrolü aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Üretimlerin kontrolünde;

1) Noktaların röper ve tesislerinin uygunluğu,

2) Ölçülerin ve ölçü krokilerinin doğruluğu,

3) Koordinat ve yüksekliklerin doğruluğu,

4) Görselleştirmenin doğruluğu,

5) Ölçme, değerlendirme ve arşivleme aşamalarında düzenlenmesi gereken belge ve çizelgelerin tamlığı ve formatlara uygunluğu,

incelenir.

b) Kontrolde, en az üretimde kullanılan nitelikte ve incelikte olan aletler ile ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.

c) Kontrol çalışmalarının sonucu, kontrol ölçülerini, hesaplarını, karşılaştırmaları ve değerlendirmeleri içeren bir teknik raporla belgelenir.

ç) Kontrol işleri, proje zaman planına göre, her çalışma aşamasının gerçekleştirilmesi esnasında ya da bitimini takiben yapılır.

Yer seçimi, nokta tesisi ve röperlerin kontrolü

MADDE 83- (1) Tüm yeni tesis edilen noktalardan, proje alanına uygun dağılmış olan C1, C2 ve C3 derece ağ noktalarının %30’unun, poligon noktalarının %5’inin tesisleri veya röperleri kontrol edilir.

GNSS tekniğiyle sıklaştırmanın kontrolü

MADDE 84- (1) C1, C2 ve C3 derece GNSS bazlarından, her derecenin proje alanına uygun dağılmış %10’u statik GNSS tekniğiyle yeniden ölçülür ve değerlendirilir. Baz bileşenlerindeki farklar (dDX, dDY, dDZ); C1 derece için dDX, dDY, dDZ £ ±(20mm+2ppm), C2 ve C3 derece için dDX, dDY, dDZ £ ±(30mm+3ppm) olmalıdır.

GNSS tekniğiyle poligon kontrolü

MADDE 85- (1) GNSS tekniğiyle ölçülen poligon noktalarından proje alanına uygun dağılmış en az %5’inin GNSS tekniğiyle izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri bulunur. Koordinat ve yükseklik farkları ±10 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Ayrıca tüm noktalar için; bağıntısı ile bulunan ds’lerin ortalaması ±7 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Burada dx ve dy izdüşüm koordinat farklarını göstermektedir.


6989

 

Yersel tekniklerle yapılan sıklaştırmaların GNSS ve kenar ölçmeleriyle kontrolü

MADDE 86- (1) Yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece ağ noktalarından, proje alanına uygun dağılmış en az %10’unun statik veya GZK tekniğiyle izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri bulunur. Elipsoit yükseklikleri ve bu Yönetmeliğin 42 nci ve 43 üncü maddeleri kapsamındaki ölçütlere uygun olarak belirlenecek jeoit yüksekliklerinden, Helmert ortometrik yükseklikleri (H) hesaplanır. İzdüşüm koordinat farkları (dx, dy) ve Helmert ortometrik yükseklik farkları (dH) ±10 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Ayrıca tüm noktalar için bu Yönetmeliğin 85 inci maddesinde yer alan bağıntı ile bulunacak ds ve dH’ların ortalaması ±7 cm (dahil)’den küçük olmalıdır.

(2) GNSS ile kontrolün yapılmaması durumunda, yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece ağların ve noktaların proje alanına uygun dağılmış kenarlarının en az %10’u elektronik uzunluk ölçerlerle ölçülür ve ölçüler izdüşüm yüzeyine indirgenir. Bu kenarların dengeleme sonucu elde edilen izdüşüm yüzeyindeki değerleri ile kontrol ölçü değerleri arasındaki farkların kenar uzunluğuna oranı 1/25000’den fazla olamaz.

Yersel tekniklerle oluşturulan poligon ağlarının ve poligon dizilerinin kontrolü

MADDE 87- (1) Yersel tekniklerle oluşturulan poligon ağlarının ve poligon dizilerinin kontrolü, bu Yönetmeliğin 85 inci maddesindeki veya aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Poligon noktalarından, proje alanı içine uygun dağılmış en az %5’inin izdüşüm koordinatları (kutupsal olarak) ve Helmert ortometrik yükseklikleri (trigonometrik olarak), C1, C2 ve C3 derece ağ noktalarına dayalı olarak, bu noktalardan 750 m uzaklık içinde görülebilen poligon noktalarına, uzunluk ölçme doğruluğu ±(3 mm + 3 ppm) (dahil)’den daha iyi ve açı ölçme doğruluğu ±10cc (3″) (dahil)’den daha iyi olan aletlerle, uzunluk ölçmesi ve en az iki tam seri yatay ve bir seri düşey açı ölçmesi ile hesaplanır.

b) Noktaların izdüşüm koordinatlarının farkları ±10 cm (dahil)’den küçük ve Helmert ortometrik yükseklik farkları ±15 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Ayrıca noktalar için, bu Yönetmeliğin 85 inci maddesinde yer alan bağıntı ile bulunacak ds’lerin ortalaması ±7 cm (dahil)’den küçük olmalıdır. Ancak dH’ların mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm (dahil)’den küçük olmalıdır.

c) Proje alanına uygun dağılmış poligon noktalarının en az %5’inin konumu ve yükseklikleri bu noktalardan geçirilecek poligon dizilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle de kontrol edilebilir. Bu durumda, (a) ve (b) bentlerinde yer alan hata sınırları geçerlidir.

Nivelman kontrolü

MADDE 88- (1) Proje alanı içindeki nivelman noktalarının her dereceden uygun dağılmış en az %5’inin yükseklik farkları ölçülür. Ölçülmüş veya dengelenmiş yükseklik farkları ile kontrol sonucunda bulunan yükseklik farkı arasındaki farklar (dH);

a) Ana nivelman ağı için ,

b) Ara nivelman ağı için ,

c) Poligon ve RS nivelmanı için ,

olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğu, DH her alet kurulmasındaki mira okumalarının geri-ileri farklarının mutlak değerleri toplamıdır
(ΔH = [|g – i|]). Nivelman yolu üzerindeki ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır.


6990

 

Yerel GNSS nivelman jeoidinin kontrolü

MADDE 89- (1) Proje alanına uygun dağılmış 20 km2’ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30 km2’ye 1 nokta seçilerek bu noktaların ana nivelman ağındaki esaslara göre Helmert ortometrik yükseklikleri (H) ve C2 derece GNSS ölçmeleri ile elipsoit yükseklikleri (h) bulunur. Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yükseklikleri ile proje alanı için belirlenen modelden bulunan jeoit yükseklikleri arasındaki farklar ±10 cm (dahil)’den küçük olmalıdır.

Detay tamlığının kontrolü

MADDE 90- (1) Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, tüm alanın en az %5’inin ölçü krokileri arazideki detaylarla karşılaştırılarak ek-1’de yer alan Detay ve Öznitelik Kataloğuna göre gereken detay ve özniteliklerin alınıp alınmadığı kontrol edilir. Ayrıca ölçü kayıtlarının bu kataloğa ve ek-2’de yer alan formatlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

GNSS, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detayların konum kontrolü

MADDE 91- (1) Proje alanına uygun dağılmış, paftada ve arazide kesin belirli detay noktalarının en az %5’inin izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri GNSS tekniğiyle bulunur. Elipsoit yüksekliği ve jeoit modelinden H=h-N ile Helmert ortometrik yükseklikleri hesaplanır.

(2) Üretilen haritanın vektör verisinden alınan noktaların koordinatları ile karşılığı detay noktalarının GNSS veya yersel yöntemlerle ölçülen koordinatlarının farklarının KOH’ları aşağıdaki bağıntılarda hesaplanan sınırlar içinde;

a) KOHX,Y (cm) ≤ ±(-1.665x10-6xS2+0.01745xS-1.166),

b) KOHZ (cm) ≤ ±[1.33xKOHX,Y (cm)],

olmalıdır. Bu bağıntılarda “S” üretilecek harita ölçeğinin paydasındaki değerdir.

Çizimin kontrolü

MADDE 92- (1) Çizimin amacına uygunluğu, pafta açımı ile yazı, çizgi ve sembollerin ek-3’te yer alan özel işaretlere uygunluğu kontrol edilir.

(2) Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, proje alanına uygun dağılmış paftaların en az %10’u arazideki detaylarla karşılaştırılarak, detayların tamamının paftada bulunup bulunmadığı ve eş yükseklik eğrileri ile topoğrafyanın uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir.

Kesit kontrolü

MADDE 93- (1) Kesit kontrolü, yersel ve fotogrametri yöntemi ile yapılan paftalarda yüksekliği bilinen iki kontrol noktası arasında aşağıdaki şekilde kesitler alınarak yapılır.

a) Harita alanı içinde uygun dağılımda ve değişik eğimli yerlerde kesitler alınır.

b) Kesit doğrultusu üzerinde, arazi eğimine bağlı olarak en fazla 20 m aralıklarla noktalar alınarak bunlara geometrik nivelman ya da trigonometrik nivelmanla yükseklik taşınır.

c) Bu noktaların ölçülen ve eş yükseklik eğrilerinden hesaplanan yükseklikleri arasındaki farkların karesel ortalama hatası; üretilecek harita ölçeği için bu Yönetmeliğin 91 inci maddesi uyarınca hesaplanan KOHZ (cm) değerinin 1.5 katından küçük olmalıdır.

Eksikliklerin tamamlanması ve yanlışların düzeltilmesi

MADDE 94- (1) Kontrol sırasında belirlenen eksiklikler tamamlanır ve yanlışlıklar kaynağı bulunarak düzeltilir.

Kontrol kapsamının genişletilmesi

MADDE 95- (1) Yapılan kontrollerde işin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması halinde, bu Yönetmeliğin 83 ila 93 üncü maddelerinde belirtilen miktarlara bakılmaksızın kontrol yaygınlaştırılır.

 


6991

 

ONUNCU BÖLÜM

Arşivleme

 

Arşivleme

MADDE 96- (1) İdareler, ülke düzeyinde büyük ölçekli coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması hedefine yönelik olarak büyük ölçekli haritalara ait bilgi ve belgelerin hizmete sunulması ve tekrarlı harita üretimi ile kaynak israfının önlenmesi amacıyla arşivleme yapar.

Arşivlemede yetki ve sorumluluklar

MADDE 97- (1) Harita üretimine yönelik hava fotoğrafı alımları ile askeri yasak bölgeler kapsamına giren harita ve harita bilgilerinin üretimi, temini, muhafazası ve kullanımı konularında, 5/7/1994 tarihli ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren haritalara ilişkin bilgi ve belgeler harita üreten veya ürettiren idarelerin merkez veya taşra birimlerince arşivlenir. Hava fotoğraflarının orijinalleri, kıymetlendirme faaliyetlerini müteakip, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri gereğince Harita Genel Komutanlığına gönderilir.

b) Harita üreten veya ürettiren idareler, haritanın üretimine ilişkin bilgi ve belgeleri, gerekli fiziki emniyet ve bilgi güvenliği tedbirlerini alarak uygun düzende arşivlemek ve hizmete hazır bulundurmakla yükümlüdür.

c) İdareler, bu Yönetmelik kapsamında üretilen harita bilgi ve belgelerinin elektronik ortamlarda bir kopyasını, ek-2’ye uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, mevcut jeoidin ve TUREF-ED50 dönüşümlerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesi için bu Yönetmelik kapsamında üretilen GNSS nivelman noktalarına ilişkin GNSS ve geometrik nivelman ölçüleri ve hesaplama sonuçları ile ED50 yatay kontrol noktalarında yapılan GNSS ölçüleri ve değerlendirme sonuçlarını manyetik ortamda Harita Genel Komutanlığına ve talep olması durumunda araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerine aktarmakla yükümlüdür.

Arşivlenecek belgeler

MADDE 98- (1) Harita üreten veya ürettiren idareler tarafından aşağıdaki belgeler arşivlenir.

a) Kontrol noktaları ve röper krokileri.

b) Kontrol noktaları kanavaları.

c) Manyetik ortamda (yoğun disk, harici disk ve benzeri) açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları.

ç) GNSS verileri [ham veri (alıcı formatı) ve RINEX veri].

d) Manyetik ortamda (yoğun disk, harici disk ve benzeri) GNSS ölçme kayıt çizelgesi.

e) Dengeleme ve hesap sonuçları.

f) Koordinat özet çizelge ve çıktıları.

g) Ölçü krokileri.

ğ) Manyetik ortamda (yoğun disk, harici disk ve benzeri) detay noktalarına ait ölçü ve koordinat çizelge veya çıktıları.

h) Haritaların aslı ve kopyaları.

ı) Yapım ve kontrol ile onay raporları.


6992

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Telif Hakları ve Koordinasyon

Telif hakları

MADDE 99- (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretilen harita ve harita bilgilerinin telif hakları 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa tabidir.

Üretimin izlenmesi

MADDE 100- (1) Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimi önlemek için harita ve harita bilgilerinin üretimleri izlenir ve ilgili idarelerce eşgüdüm halinde yürütülür. Koordinasyon ve izleme faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülür. Üretim izleme faaliyetlerine ilişkin esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. Haritası ya da harita bilgileri üretilen ve üretilecek alanların kayıtları ve indeksleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyası talep edilmesi durumunda ilgili diğer idarelere verilir.

Planlama aşamasında başvuru

MADDE 101- (1) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler çalışma yapılacak alana ilişkin bilgileri almak için planlama aşamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmakla yükümlüdürler.

 (2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, planlanan alanın daha önce sayısal ve basılı harita bilgilerinin üretilip üretilmediği, bunlara ya da çalışmalara ilişkin bilgi ve dokümanların nereden sağlanabileceği, başka kuruluşların programında olup olmadığı gibi konuları en geç yedi işgünü içinde inceleyerek sonuçlandırır.

Kayıt ve numara alma

MADDE 102- (1) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, üretimi tamamlanan harita ve harita bilgilerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kaydettirmek ve proje kayıt numarası almakla yükümlüdür.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

 

Çeşitli hükümler

MADDE 103- (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Harita üreten veya ürettiren idareler kendi ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak bu Yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla harita ölçeğini belirleyebilir.

b) Harita üreten veya ürettiren idareler, bu Yönetmelikle belirtilen koordinat sistemi ve pafta bölümü uygulamasına geçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

c) İdareler, bu Yönetmelikte öngörülen hükümlere aykırı olmamak koşuluyla ürettikleri veya ürettirdikleri harita ve harita bilgisine ilişkin esaslar belirlemeye yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm jeodezik çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından kurulan ve teknik yeterliliği Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylanan standartlara uygun deney ve kalibrasyon laboratuvarları ile test ağlarında iki yılda bir kontrol ve kalibrasyonu yapılarak uygunluk belgesi alınmış aletler kullanılır.

(3) TUTGA, TUSAGA-Aktif, TUDKA99, TGyy ve ED-50 (I. ve II. derece nirengi ağı) ile TUREF arasındaki koordinat dönüşüm bilgilerini güncellemek için çalışmalar yapmak ve kullanıcılara güncel bilgiler sunmak Harita Genel Komutanlığının yetki ve sorumluluğundadır.


6993

 

Harita ve planlara ait işaretlerin korunması

MADDE 104- (1) 12/12/1960 tarihli ve 155 sayılı Harita ve Plânlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun ve 12/7/1971 tarihli ve 7/2775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Plânlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak harita ve planlara ait kamu hizmetlerine özgü işaretleri yerinden çıkartanlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hale getirenler ile ilgili idarelerden izin almaksızın yerini değiştirenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Ayrıca bu işaretlerin yeniden tesisi ve iyileştirilmesi için idarelerce yapılan ya da yapılması gereken tüm masraflar zarar verenden tazmin edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar

MADDE 105- (1) 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta mülga Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuata göre tamamlanabilecek işler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış işler mülga Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre tamamlanabilir.

Yürürlük

MADDE 106- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 107- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


6994

 

EK-1

 

DETAY VE ÖZNİTELİK KATALOĞU

 

 

 

DETAY SINIFI TABLOSU

 

DETAY SINIF KODU

 

DETAY SINIF ADI

 

AR

ARAZİ ÖRTÜSÜ

BR

BİTKİ ÖRTÜSÜ

DN

DETAY NOKTASI

DY

DEMİRYOLU VE TESİSLERİ

HA

NAKİL HATLARI VE HABERLEŞME TESİSLERİ

HD

HİDROGRAFİ

IA

İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ

KN

KONTROL NOKTALARI

KY

KARAYOLLARI VE TESİSLERİ

MA

MÜLKİYET ALANI

PA

PROJE ALANI

YA

YAPILAR

 


6995

 

DETAY TABLOSU

Detay Sınıf Kodu

Detay Kodu

Detay Adı

Detay Tanımı

AR

0001

BOŞ ALAN

ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DETAY OLMAYAN ALAN

AR

0002

TEK KAYA

ARAZİ ÜZERİNDE BELİRLİ BİR ŞEKİLDE BULUNAN TEK KAYA

AR

0003

SIRA KAYA

ARAZİ ÜZERİNDE BELİRLİ BİR ŞEKİLDE BULUNAN SIRA KAYA

AR

0004

HENDEK

GEÇİŞİ ENGELLEMEK İÇİN, ARAZİDE İNSAN ELİYLE AÇILMIŞ SULU VEYA SUSSUZ DAR VE UZUN KAZINTI

AR

0005

SET

UZUN TOPRAK VEYA DİĞER MALZEME YIĞINI

AR

0006

ŞEV (DOLMA)

İNİŞLİ YER, BAYIR

AR

0007

ŞEV (YARMA)

YOL, DEMİRYOLU, KANAL VE BENZERİ TESİSLERE GEÇİŞ SAĞLAMAK İÇİN YERYÜZEYİNDE YAPILAN KAZI

AR

0008

MADEN OCAĞI

KAZILARAK MADEN CEVHERİ  ÇIKARILAN YER

AR

0009

HÖYÜK

BİR YERALTI MEZAR ODASININ ÜZERİNİ ÖRTEN TOPRAK YIĞININDAN OLUŞAN YAPAY TEPE

AR

0010

EŞ YÜKSEKLİK EĞRİSİ

TOPOĞRAFYANIN YÜKSEKLİK EĞRİLERİ

AR

0011

KOKURDAN

YÜKSEK ZEMİNLE ÇEVRİLİ ALÇAK ARAZİ

BR

0001

YEŞİL ALAN

BİTKİ ÖRTÜSÜYLE ÇEVRİLİ ALAN

BR

0002

ORMAN SINIRI

ORMAN ALANININ SINIRI

BR

0003

YANGIN ÖNLEME ŞERİDİ

YANGINI ÖNLEMEK İÇİN ORMAN İÇERSİNDE OLUŞTURULAN BİTKİDEN ARINDIRILMIŞ ALAN

BR

0004

BÜYÜK MÜNFERİT AĞAÇ

TEK, AYRI, KENDİ BAŞINA OLAN BÜYÜK AĞAÇ

BR

0005

TEK AĞAÇ

TEK, AYRI, KENDİ BAŞINA OLAN AĞAÇ

BR

0006

TEK ÇALI

TEK, AYRI, KENDİ BAŞINA OLAN ÇALI

BR

0007

SIRA AĞAÇ

YANYANA DİZİLİ BİRDEN FAZLA AĞAÇ

BR

0008

YEŞİL ÇİT

BİR ÇİT, BİR SINIR VEYA BİR RÜZGAR ENGELİ OLARAK YETİŞTİRİLEN ÇALI DİZİSİ

DN

0001

TELEFON DİREĞİ

ELEKTRİK SİNYAL HATTINI TAŞIYAN DİREK

DN

0002

ELEKTRİK DİREĞİ

BİR ENERJİ NAKİL HATTINI DESTEKLEMEK İÇİN KULLANILAN DİREK VEYA PİLON

DN

0003

LAMBA/AYDINLATMA DİREĞİ

ARAZİ ÜZERİNDE BULUNAN AYDINLATMA ELEMANI

DN

0004

VİNÇ

ÇEŞİTLİ MALZEME VE EŞYAYI KALDIRMAK, İNDİRMEK VEYA KAYDIRMAK İÇİN KULLANILAN, BİR DESTEK YAPISI ÜZERİNDE DÖNEBİLEN, KAYABİLEN MAKİNE

DN

0005

ABİDE

ÖNEMLİ BİR OLAYIN YA DA BÜYÜK BİR İNSANIN ANISINI YAŞATMAK ÜZERE DİKİLEN GÖZE ÇARPACAK BÜYÜKLÜKTE ANIT

DN

0006

HEYKEL

ÖNEMLİ BİR OLAYIN YA DA BÜYÜK BİR İNSANIN ANISINI YAŞATMAK ÜZERE DİKİLEN GÖZE ÇARPACAK BÜYÜKLÜKTE HEYKEL

DN

0007

TRAMVAY/TROLEYBÜS DİREĞİ

TRAMVAY/TROLEYBÜS ARAÇLARINA ELEKTRİK VERMEK AMACIYLA DİKİLEN DİREKLER

DN

0008

TRAFİK SİNYALİ

DEMİRYOLU VE KARAYOLUNDA TRAFİĞİ DÜZENLEME AMACIYLA YERLEŞTİRİLMİŞ OLAN GÖRSEL UYARI ARAÇLARI

DN

0009

GÖZLEM İSTASYONU

METEOROLOJİK TAHMİN VEYA DİĞER AMAÇLARLA KURULMUŞ OLAN MERKEZLER

DN

0010

REKLAM PANOSU

YOL  KENARLARINDA TESİS EDİLEN ÇEŞİTLİ BOYUTLARDAKİ PANOLAR


6996

 

DN

0011

TAŞ SÜTUN

ANTİK HARABE VEYA DİĞER SEBEPLERLE ARAZİDE YER ALAN İNSAN YAPISI NESNELER

DN

0012

ÇAN KULESİ

GENELLİKLE SİVRİ BİR UÇLA BİTEN VE BİR BİNANIN ÇATISINA DİKİLEN YAPI

DN

0013

MAĞARA

BİR YAMACA YA DA KAYA İÇİNE DOĞRU UZANAN GENİŞÇE KOVUK

DN

0014

POMPA İSTASYONU

PETROL BORU HATLARINDA AKIŞI ARTTIRAN MERKEZLER  İLE AKARYAKIT DAĞITIM NOKTALARINA VERİLEN İSİM

DN

0015

PETROL KUYUSU

PETROL SONDAJI AMACIYLA TESİS EDİLEN KUYU

DN

0016

PETROL KULESİ

PETROL SONDAJI AMACIYLA TESİS EDİLEN SEYYAR VEYA SABİT KULE

DN

0017

HUDUT TAŞI

ÖLÇÜLMÜŞ SINIR ÇİZGİSİNİN KONUMUNU BELİRLEYEN İŞARET

DN

0018

FABRİKA BACASI

SANAYİ TESİSLERİNDE EMİSYONU DÜŞÜRMEK İÇİN DİKİLEN YÜKSEK BACA VEYA BACALAR

DN

0019

BEKÇİ KULUBESİ

KORUMA GÖREVLİLERİ İÇİN  İNŞA EDİLEN KULÜBE

DN

0020

TELEFON KULUBESİ

ANKESÖRLÜ TELEFON TESİSİ AMACIYLA İNŞA EDİLEN KULÜBE

DN

0021

RÖGAR KAPAĞI

KANALİZASYONLARA MÜDAHALE AMACIYLA YÜZEYDE TESİS EDİLEN VE RÖPERLEME AMACI İLE KULLANILABİLEN KAPAK

DN

0022

TELEFON SANTRALİ

TELEFON HATLARININ DÜZENLENMESİ AMACI İLE ARAZİDE VEYA SEHİR İÇİNDE ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA İNŞA EDİLEN KULÜBE

DN

0023

MİNARE

ORADA BİR CAMİ OLDUĞUNU BELİRTEN VE ÜZERİNDE EZAN OKUNAN YÜKSEK YAPI

DN

0024

BAYRAK DİREĞİ

BAYRAK ASMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ UZUN DİREK

DN

0025

PERİ BACASI

KOLAYCA AŞINABİLEN TAŞ VE KAYALARDAN OLUŞMUŞ, SİVRİ KULE VEYA PİRAMİT GÖRÜNÜŞLÜ YER BİÇİMİ

DN

0026

MADEN YERİ

ARAZİDEKİ  MADENLERİN YER YÜZÜNE ÇIKTIĞI ALAN

DN

0027

KM TAŞI VEYA LEVHASI

BELLİ BİR NOKTADAN VEYA BÖLGEDEN OLAN MESAFEYİ GÖSTEREN HAT

DN

0028

YANGIN VANASI

CADDE VE SOKAKLARDA YANGIN ANINDA KULLANILMAK ÜZERE TESİS EDİLEN SABİT SU VANALARI

DN

0029

BENZİN İSTASYONU

ARAÇLARIN BENZİN, YAĞ GİBİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN, YOLCULARA DİNLENME VE ALIŞ-VERİŞ İMKANI VEREN TESİS, BENZİNLİK

DY

0001

DEMİRYOLU

TREN VEYA TRAMVAYLARIN ÜZERİNDE HAREKET ETTİĞİ RAY VEYA BİRBİRİNE PARALEL RAYLAR

DY

0002

HEMZEMİN GEÇİT

KARAYOLUYLA AYNI DÜZEYDE OLAN TREN YOLU GEÇİDİ

DY

0003

ALT GEÇİD

DEMİRYOLU TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN DEMİRYOLUNUN  ALTINDAN GEÇİRİLEN YOL

DY

0004

ÜST GEÇİD

DEMİRYOLU TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN DEMİRYOLUNUN ÜZERİNDEN GEÇİRİLEN KÖPRÜ BİÇİMİNDEKİ ÜSTÜ AÇIK YOL

DY

0005

KÖPRÜ

SU, ÇUKUR VE BENZER ENGELLER ÜZERİNDEN GEÇİŞİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILMIŞ İNSAN YAPISI

DY

0006

MENFEZ

BİR YOL, DEMİRYOLU VEYA SETİN ALTINDAN GEÇEN KANAL VEYA DRENAJ

DY

0007

TRAMVAY VE METRO HATTI

TRAMVAY VE METRONUN ÜZERİNDE  HAREKET ETTİĞİ RAY

DY

0008

METRO GİRİŞ, ÇIKIŞI

METRONUN GİRİŞİ,  METRONUN ÇIKIŞI

DY

0009

İSTASYON

TREN DURAĞI

DY

0010

RAMPA

MALZEME YÜKLEME VE BOŞALTMA İÇİN FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ SEVİYELER ARASINDA YAPILMIŞ EĞİMLİ YAPIT

DY

0011

MAKAS BİNASI

TREN YOLUYLA AYNI DÜZEYDE OLAN TREN YOLU GEÇİDİ

HA

0001

NAKİL HATTI

HER TÜRLÜ AKIŞKAN (PETROL, AKARYAKIT) MATERYALİN BİR YERDEN DİĞER BİR YERE NAKLİ İÇİN KULLANILAN BORU HATTI


6997

 

HA

0002

TRAFO

ŞEHRİN ELEKTRİK AKIMINI SAĞLAYAN TRANSFORMATÖR KURULUŞU

HA

0003

SOME NOKTASI

HER TÜRLÜ GEÇKİNİN (KARAYOLU, DEMİRYOLU, SU YOLU (AÇIK/KAPALI) ENERJİ NAKİL HATTI, BORU HATTI)  KIRIK NOKTALARINA VERİLEN İSİM

HA

0004

BRANŞMAN NOKTASI

BİR ENERJİ NAKİL HATTINDAN AYRILAN AYNI DEĞERDEKİ DİĞER BİR HATTIN AYRILMA NOKTASI

HA

0005

ELEKTRİK SANTRALİ

ELEKTRİK ÜRETİMİ AMACIYLA KURULMUŞ OLAN TESİSLER

HA

0006

HABERLEŞME İSTASYONU

HER TÜRLÜ HABERLEŞME AMACI İLE KURULMUŞ MERKEZ VEYA İLETİM İSTASYONLARI

HA

0007

ANTEN ŞEBEKE

RADYO TELEVİZYON YAYINI AMACI İLE TESİS EDİLEN VERİCİ TESİSLER

HA

0008

TELEFERİK (TELEKABİN)

BİRBİRİNDEN UZAK İKİ YÜKSEK YER ARASINDA, HAVADA GERİLMİŞ BİR VEYA BİRKAÇ KABLO ÜZERİNDE KAYARAK HAREKET EDEN ASILI TAŞIT

HA

0009

TELEFERİK (TELESİYEJ)

KAYAK MERKEZLERİNDE ULAŞIMIN SAĞLANMASI AMACI İLE KULLANILAN HAVAİ HAT

HA

0010

PİLON

TABANI BİR METRE KAREDEN BÜYÜK OLAN ENERJİ TAŞIMA DİREKLERİ

HA

0011

DOĞALGAZ DAĞITIM İSTASYONU

DOĞALGAZ DAĞITIMI YAPILAN MERKEZ

HA

0012

VANA

PETROL, DOĞALGAZ GİBİ YANICI MADDELERLE BORULARLA SULARIN NAKLİNDE KULLANILAN KONTROL NOKTALARI

HA

0013

NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER ETKİ ALANI

NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER ETKİ ALANI

HD

0001

AKARSU

YATAĞINDA AKAN SU

HD

0002

ÇEŞME

GENEL KULLANIM İÇİN DÜZENLENMİŞ VE BİR OLUK YA DA MUSLUKTAN AKITILAN  SU HAZNESİ

HD

0003

PINAR

SUYUN YER ALTINDAN YER ÜSTÜNE ÇIKTIĞI DOĞAL DELİK

HD

0004

KUYU

SIVI VEYA GAZ ÇIKARILMASI AMACIYLA YERYÜZEYİ VEYA DENİZ YATAĞI ÜZERİNDE AÇILMIŞ DELİK

HD

0005

KANAL

BAZI BÖLGELERİ SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMİLERİN İŞLEMESİNE ELVERİŞLİ, İNSAN ELİYLE AÇILMIŞ SU YOLU

HD

0006

KANALET

BAZI BÖLGELERİ SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMİLERİN İŞLEMESİNE ELVERİŞLİ, İNSAN ELİYLE AÇILMIŞ KÜÇÜK SU YOLU

HD

0007

SU SİFONU

KANALETTE AKAN SUYUN YOL, DEMİRYOLU, SU YATAKLARI GİBİ DOĞAL VE YAPISAL ENGELLERDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN ZEMİN ALTINDA YAPILMIŞ KÜÇÜK SU GEÇİDİ

HD

0008

SU YOLU

UZAK BİR KAYNAKTAN ÇIKAN SUYU GENELLİKLE YERÇEKİMİNDEN YARARLANARAK TAŞIMAYA YARAYAN BORU VEYA YAPAY KANAL

HD

0009

SU YOLU KÖPRÜSÜ

KANALAR ÜZERİN İNŞA EDİLEN KÖPRÜLER

HD

0010

HAVALANDIRMA BACASI

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE VEYA TÜNELLERDE VENTİLASYON AMACI İLE KULLANILAN BACALAR

HD

0011

SU DEPOSU

SU MUHAFAZASI AMACI İLE KULLANILAN YER ALTI VE ÜSTÜ TESİSLERİ

HD

0012

SU KULESİ

SUYUN ABONELERE KOLAY DAĞITIMI AMACI İLE KULLANILAN YÜKSEK KULELER

HD

0013

SU YOLU TÜNELİ

BARAJ VE BENZERİ YAPILARDA İNŞAAT ALANINI KORUMAK İÇİN AKARSUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEKTE KULLANILAN TÜNELLER

HD

0014

HAVUZ

SUYUN TOPLANDIĞI ÜSTÜ AÇIK, İNSAN YAPISI, ÇEVRİLİ ALAN

HD

0015

SARNIÇ

YAĞMUR SUYUNUN TOPLANMASI VE DEPOLANMASI İÇİN KULLANILAN YAPI

HD

0016

İSTİKAMET OKU

YAPAY VE DOĞAL YAPILARDA YÖN BELİRTMEK AMACIYLA KULLANILAN İŞARET

HD

0017

DENİZ VE GÖL KIYISI

DENİZ  VEYA GÖLÜN KARA İLE OLAN SINIRI


6998

 

HD

0018

HİDROGRAFİK ALAN

YER ALTI SU SEVİLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ ÖZEL AMAÇLI HARİTALAR

HD

0019

ÇAĞLAYAN

KÜÇÜK BİR AKARSUYUN, ÇOK YÜKSEK OLMAYAN BİR YERDEN DÖKÜLÜP AKTIĞI YER, KÜÇÜK ŞELALE

HD

0020

KANAL KAPAĞI

KANAL VEYA KANALETLERİN KORUNMASI AMACI İLE ÜZERLERİNE KAPATILAN ÇOĞUNLUK BETONDAN İMAL EDİLEN KAPAKLAR

HD

0021

BENT

BİR AKARSU ÜZERİNDE SU TOPLAMA VEYA SU AKIŞINI KONTROL ETMEK İÇİN YAPILAN DAİMİ TESİS, ENGEL

HD

0022

DALGAKIRAN/MENDİREK

DALGAKIRANLA YAPILMIŞ LİMAN

HD

0023

MAHMUZ

AKARSULAR ÜZERİNDE SUYUN HIZINI KESMEK VE İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YAPILMIŞ YARIM BENT

HD

0024

LİMAN/İSKELE

DENİZ ARAÇLARININ YANAŞTIRILIP RAMPA EDİLEBİLMESİ İÇİN YAPILAN SUYA DOĞRU UZATILMIŞ YAPI

HD

0025

KIYI DUVARI/RIHTIM

GEMİLERİN BAĞLANARAK EMNİYETE ALINDIĞI YER (KIYIDAN AÇIKTA BELİRGİN BİR YER DE OLABİLİR)

HD

0026

DENİZ FENERİ

KIYILARIN TEHLİKELİ YERLERİNDE, BAZI KAYA VE ADACIKLARIN ÜZERİNDE GECELERİ DENİZ TAŞITLARINA YOL GÖSTEREN, TEPESİNDE GÜÇLÜ BİR IŞIK KAYNAĞI OLAN FENER

HD

0027

DALGAKIRAN

KIYI VE LİMANLARDA SU ULAŞIM ARAÇLARININ BARINMALARI, YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI, DALGA TESİRİNDEN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMIŞ TESİS

HD

0028

SABİT ŞAMANDIRA

DENİZDE UYARI AMACI İLE BİR NOKTAYA TESİS EDİLEN SABİT DUBA

HD

0029

KABLO YERİ

İKİ KIYI ARASINDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN KABLOLARIN KIYIDA SUYA GİRDİĞİ YER

HD

0030

DÜDEN

KAPALI HAVZA VE KOKURDANLARDAN SULARIN YER ALTINA AKIŞINI SAĞLAYAN DOĞAL DELİK

HD

0031

SUDA KAYA

SUDA SEYRÜSEFERE ENGEL TEŞKİL EDEN, SU YÜZEYİNDE VEYA SU YÜZEYİNE YAKIN TAŞLAR, KAYALAR

HD

0032

AKIM GÖZLEM İSTASYONU

AKARSULARIN YILLIK REJİMLERİNİ TESPİT ETMEK İÇİN KURULAN GÖZLEM İSTASYONU

IA

0001

İDARİ ALAN

BİR DETAYI (ÜLKE, BÖLGE, İL VE BENZERİ) ÇEVRELEYEN SINIR İÇERİSİNDE KALAN ALAN

IA

0002

İDARİ SINIR

İDARİ ALAN SINIRI

IA

0003

İDARİ MERKEZ

İDARİ ALANIN MERKEZİ

IA

0004

SORUMLULUK ALANI

BİR İDARENİN SORUMLULUK SAHASINA GİREN ALAN

KN

0001

YER KONTROL NOKTASI

HARİTA YAPIMINDA DAYANAK NOKTASI OLARAK KULLANILAN, KOORDİNATLARI VE KOTLARI HASSAS OLARAK TESBİT EDİLMİŞ, YERYÜZÜNDE FİZİKSEL OLARAK BELLİ İŞARETLERLE BELİRLENMİŞ NOKTALAR

KY

0001

KÖPRÜ/VİYADÜK

SU, ÇUKUR VE BENZER ENGELLER ÜZERİNDEN GEÇİŞİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILMIŞ İNSAN YAPISI

KY

0002

KARAYOLU

YERLEŞİM YERLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN, KARAYOLU VASITALARI İÇİN ELVERİŞLİ TOPRAK, ASFALT, ŞOSE GİBİ YOL

KY

0003

MENFEZ

BİR YOL, DEMİRYOLU VEYA SETİN ALTINDAN GEÇEN KANAL VEYA DRENGAJ

KY

0004

REFÜJ

TAŞITLARIN ÇOK GEÇTİĞİ YOLLARDA YAYALARIN KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİ İÇİN YOLUN ORTASINDA DÜZENLENMİŞ KALDIRIM, ORTA KALDIRIM

KY

0005

KALDIRIM

YOLLARDA TAŞLARLA YAPILAN DÖŞEME

KY

0006

OTOPARK

MOTORLU TAŞITLARIN BELLİ BİR SÜRE İÇİN BIRAKILDIĞI YER

KY

0007

KAVŞAK

AKARSU, YOL GİBİ UZAYIP GİDEN ŞEYLERİN KESİŞTİKLERİ VEYA BİRLEŞTİKLERİ YER

KY

0008

MEYDAN

ALAN, SAHA


6999

 

KY

0009

ALT GEÇİT

TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN BİR YOLUN ALTINDAN GEÇİRİLEN YOL

KY

0010

ÜST GEÇİT

TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN BİR YOLUN ÜSTÜNDEN GEÇİRİLEN KÖPRÜ BİÇİMİNDE ÜSTÜ AÇIK YOL

KY

0011

TÜNEL

HER İKİ UCU AÇIK, ÇOĞUNLUKLA BİR YOL VEYA DEMİRYOLUNUN GEÇTİĞİ YER ALTI VEYA SUALTI GEÇİTİ

KY

0012

OTOBÜS DURAĞI

OTOBÜSLERİN YOLCU ALMAK VE İNDİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI YER

KY

0013

ŞARAMPOL

KARAYOLLARININ KENARINDA YOL DÜZEYİNDEN AŞAĞIDA KALAN BÖLÜM

KY

0014

BANKET

ŞEHİRLERARASI YOLLARIN İKİ TARAFINDA YAYALARIN YÜRÜMESİNEVE TAŞITLARIN TRAFİĞİ AKSATMADAN DURABİLMESİNE YARAYAN ÇAKILVEYA TOPRAK YOL

KY

0015

MERDİVEN

ALT VE ÜST GEÇİTLERE BAĞLANTI İÇİN YAPILAN YAPI

KY

0016

BÜZ

GENİŞLİĞİ 1 METREDEN AZ OLAN SU GEÇİTLERİNE VERİLEN AD (KÜÇÜK MENFEZ)

KY

0017

KOŞU PARKURU

KOŞU VE YÜRÜYÜŞ AMACIYLA YAPILMIŞ PARKUR

KY

0018

YOL PİSTİ

KARAYOLU ÜZERİNDE UÇAKLARIN ACİL DURUMDA İNEBİLMESİ İÇİN YAPILAN ÖZEL PİST

KY

0019

SIĞ GEÇİT YERİ

YOL DETAYININ SU DETAYI İLE KESİŞTİĞİ YERLERDE BULUNAN VE ULAŞIMI ENGELLEMEYEN YOL KESİMİ

MA

0001

ADA

KADASTRO YAPILDIĞI ZAMAN YA DA İMAR PLANI UYGULAMASI İLE  OLUŞAN VEYA OLUŞMUŞ, ÇEVRESİ DOĞAL (NEHİR) VEYA İNSAN YAPISI (YOL) DETAYLARLA ÇEVRİLİ ALAN

MA

0002

PARSEL

İLK TESİS KADASTROSU VEYA İMAR UYGULAMASI İLE  OLUŞAN  KADASTRO VEYA İMAR  ADASI  İÇERİSİNDE KALAN MÜLKİYETİ TESCİLLİ EN KÜÇÜK BİRİM ALAN

MA

0003

MÜLKİYET SINIRI

TAŞINMAZI OLUŞTURAN SINIR

MA

0004

PARSEL KÖŞE  NOKTASI

PARSELİ OLUŞTURAN KÖŞE NOKTALARI

MA

0005

İRTİFAK HAKKI

BAĞ BAHÇE GİBİ ALANLARDAN BELİRLİ BİR YOLDAN GEÇİŞ HAKKI

PA

0001

PROJE ALANI

PROJE YAPILACAK ALAN

PA

0002

SİT ALANI

TARİHSEL YA DA KÜLTÜREL OLARAK KORUNMAYA ALINMIŞ, YAPILAŞMA YASAĞININ OLDUĞU ALAN

YA

0001

YAPI/YERLEŞİM ALANI

İKAMET AMAÇLI YAPILAR

YA

0002

EĞİTİM TESİSİ

EĞİTİM AMAÇLI YAPILAR

YA

0003

SANAYİ TESİSİ

SANAYİ AMAÇLI YAPILAR

YA

0004

İŞ YERİ

İŞ YERİ AMAÇLI YAPILAR

YA

0005

SOSYAL TESİS

DİNLENME, EĞLENME AMAÇLI YAPILAR

YA

0006

DİNİ YAPI

DİNİ AMAÇLI YAPILAR

YA

0007

SPOR TESİSİ

SPOR AMAÇLI YAPILAR

YA

0008

TARIM VE HAYVANCILIK

TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI YAPILAR

YA

0009

ASKERİ TESİS

ASKERİ  AMAÇLI YAPILAR

YA

0010

HAVA ALANI PİSTİ

HAVA TAŞITLARININ İNİP KALKMASI İÇİN TESİS EDİLMİŞ PİST VE YAPILARI İÇEREN ALAN

 


7000

 

ÖZNİTELİK TABLOSU

Öznitelik Kodu

Öznitelik Tanımı

ADA_NUMARASI

ADA DETAYININ NUMARASI

ADI_NUMARASI

DETAYIN ADI YA DA NUMARASI

ADRES_1_IL

BAĞLI BULUNULAN İLİN KODU

ADRES_2_ILCE

BAĞLI BULUNULAN İLÇENİN KODU

ADRES_3_KOY

BAĞLI BULUNULAN KÖYÜN KODU

ADRES_4_MAH

BAĞLI BULUNULAN MAHALLE

ADRES_5_CAD

BAĞLI BULUNULAN MEYDAN/BULVAR/CADDE ADI

ADRES_6_SOK

BAĞLI BULUNULAN CADDEDEN BAĞIMSIZ SOKAK ADI

ADRES_7_BNO

BAĞLI BULUNULAN BİNA NUMARASI

ADRES_8_KNO

BAĞLI BULUNULAN BAĞIMSIZ BÖLÜM/KAPI NUMARASI

ADRES_9_MEVKI

YARDIMCI BİLGİ OLARAK BAĞLI BULUNULAN SİTE/SEMT/MEVKİ ADI

ALT_GABARI

KÖPRÜ DETAYININ ALT GABARİ BİLGİSİ

DEBISI

SUYUN AKMA HIZI

DEPREM_KATSAYI

BİNANIN DEPREME DAYANIKLIK KATSAYISI

DERECESI

YER KONTROL NOKTASININ SEVİYESİ (KODLU)

DERINLIGI

DETAYIN DERİNLİK BİLGİSİ

DURUMU

DETAYIN DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ (KODLU)

DUSUNCELER

DÜŞÜNCELER

ESKI_ADI

DETAYIN ESKİ ADI

GENISLIGI

DETAYIN GENİŞLİK BİLGİSİ

GOSTERIM

DETAYIN ÖLÇEĞE BAĞLI OLARAK GÖSRERİMİ (KODLU)

HAT_SAYISI

DEMİRYOLU HAT SAYISI

ISINMA_TURU

BİNANIN ISINMA TURU (KODLU)

ITIRAZ_DURUMU

PARSELİN İTİRAZLI OLUP OLMADIĞI (KODLU)

ITIRAZ_NEDENI

İTİRAZLI DETAYIN İTİRAZ  NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ (KODLU)

KAPASITESI

DETAYIN KAPASİTESİ İLE İLGİLİ BİLGİ

KAT_ADEDI

KAKS/TAKS SONUCU VEYA PLÂNLA OLUŞTURULAN YAPI ADASI ÜZERİNDE BELİRTİLEN MAKSİMUM KAT ADEDİ

KAT_ALANI

BİNANIN KAT ALANI (KAKS)

KOT_DEGERI

DETAYIN KOT DEĞERİ (Z DEĞERİ)(KODLU)

KULLANIM_TURU

TAŞINMAZI KİMİN KULLANDIĞINA DAİR BİLGİ (KODLU)

MALIK

TAŞINMAZIN MALİK BİLGİSİ OLARAK MERNİS NUMARASI

MALZEME

DETAYIN YAPI MALZEMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ

NITELIK_01

PARSEL CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_02

BİTKİ ÖRTÜSÜ CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_03

ENERJİ ALANI CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_04

YER KONTROL NOKTASI CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_05

HİDROGRAFİ DURUMU BİLGİSİ (KODLU)

NOKTA_SAYISI

DETAYI OLUŞTURAN NOKTA SAYISI

NUFUSU

DETAYIN NÜFUS BİLGİSİ

OLCU_HESAP_FARK

DETAYIN ÖLÇÜLEN VE HESAPLANAN DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARK

OLCU_KROKISI

DETAYIN ÖLÇÜ KROKİSİ

OLCU_YONTEMI

DETAYIN ÖLÇÜM YÖNTEMİ (KODLU)

OLUSUMU

PARSELİN OLUŞUM YÖNTEMİ

ROPER_KROKISI

DETAYIN RÖPER KROKİSİ

SERIT_SAYISI

DETAYIN ŞERİT SAYISI (GERÇEK DEĞER)

TABAN_ALANI

BİNANIN OTURDUĞU TABAN ALANI (TAKS)

TAPU_YUZOLCUMU

DETAYIN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ

TARIH

DETAYLA İLGİLİ KURULUŞ TARİHİ, TESİS TARİHİ, ÖLÇÜ TARİHİ GİBİ TARİHSEL BİLGİ

TECVIZ_DURUMU

DETAYIN ÖLÇÜ VE HESAPLA BULUNAN DEĞERİN TECVİZ İÇİNDE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ (KODLU)


7001

 

TECVIZ_SINIRI

DETAYA İLİŞKİN TECVİZ SINIRI

TESIS_DURUMU

YER KONTROL NOKTALARINDAKİ TESİS İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR

TIP01

KARAYOLU DETAY TİPLERİ

TIP02

REFÜJ TİPLERİ

TIP03

OTOPARK TİPLERİ

TIP04

KAVŞAK TİPLERİ

TIP05

HEMZEMİN GEÇİT TİPLERİ

TIP06

HİDROGRAFİ TİPLERİ

TIP07

HABERLEŞME DETAY TİPLERİ

TIP08

İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ TİPLERİ

TIP09

SORUMLULUK ALAN TİPLERİ

TIP10

MÜLKİYET SINIR TİPLERİ

TIP11

EĞİTİM TESİS TİPLERİ

TIP12

İŞ YERİ TİPLERİ

TIP13

KONUT TİPLERİ

TIP14

SOSYAL TESİS TİPLERİ

TIP15

DİNİ YAPI TİPLERİ

TIP16

SPOR ALANI TİPLERİ

TIP17

SANAYİ TESİS TİPLERİ

TIP18

TARIM HAYVANCILIK TESİS TİPİ

TIP19

BİTKİ ÖRTÜSÜ TİPLERİ

TIP20

ARAZİ ÖRTÜSÜ TİPLERİ

TIP21

VİNÇ TİPLERİ

TIP22

LAMBA TİPLERİ

TIP23

GÖZLEM İSTASYONU TİPLERİ

TIP24

YER KONTROL NOKTASI TİPLERİ

TIP25

İRTİFAK HAKKI TİPLERİ

TIP27

KISITLAMA TİPLERİ

TIP28

PROJE ALANI TİPLERİ

TIP29

SİT ALANI TİPLERİ

TIP30

MADEN OCAĞI TİPLERİ

TIP31

EŞ YÜKSEKLİK EĞRİSİ TİPLERİ

TIP32

TRAFO TİPLERİ

TIP33

İSTASYON TİPLERİ

TIP34

KUYU TİPLERİ

TIP35

DETAYIN KAYNAK KARAKTERİSTİK KATEGORİSİ

TIP36

DETAYIN YAPI ŞEKLİ

URETEN_KURUM

DETAYI ÜRETEN KURUM (KODLU)

URETIM_YONTEMI

DETAYIN ÜRETİM YÖNTEMİ (KODLU)

UST_GABARI

KÖPRÜ DETAYININ ÜST GABARİ BİLGİSİ

UZUNLUGU

DETAYIN UZUNLUĞU

X_KOORDINATI

DETAYIN X KOORDİNAT DEĞERİ

X_TOLERANS

DETAYIN X KOORDİNATI İÇİN TOLERANS DEĞERİ

Y_KOORDINATI

DETAYIN Y KOORDİNAT DEĞERİ

Y_TOLERANS

DETAYIN Y KOORDİNATI İÇİN TOLERANS DEĞERİ

YAKIT_TURU

BİNADA KULLANILAN YAKIT TÜRÜ (KODLU)

YONU

YOLUN TRAFİK YÖNÜ (KODLU)

YUKSEKLIGI

DETAYIN ZEMİNDEN OLAN YÜKSEKLİK BİLGİSİ

Z_KOORDINATI

DETAYIN Z KOORDİNAT DEĞERİ

Z_TOLERANS

DETAYIN Z KOORDİNATI İÇİN TOLERANS DEĞERİ

ZEMIN_DURUMU

DETAYIN ZEMİNDEKİ  DURUMU (TOPRAK ALTI, TOPRAK ÜSTÜ)

ZEMIN_KONTROLU

DETAYIN ZEMİN KONTROLU YAPILIP YAPILMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİSİ (KODLU)

 


7002

 

DETAY VE İLGİLİ ÖZNİTELİKLER TABLOSU

Detay Sınıf Kodu

Detay Kodu

Öznitelik Kodu

AR

0001

TIP20

AR

0002

 

AR

0003

 

AR

0004

 

AR

0005

 

AR

0006

 

AR

0007

 

AR

0008

TIP30

AR

0009

 

AR

0010

KOT_DEGERI

AR

0010

TIP31

AR

0011

 

BR

0001

NITELIK_02

BR

0001

TIP19

BR

0002

 

BR

0003

 

BR

0004

 

BR

0005

 

BR

0006

 

BR

0007

 

BR

0008

 

DN

0001

 

DN

0002

 

DN

0003

TIP22

DN

0004

TIP21

DN

0005

 

DN

0006

ADI_NUMARASI

DN

0007

 

DN

0008

 

DN

0009

TIP23

DN

0010

ADI_NUMARASI

DN

0011

 

DN

0012

 

DN

0013

 


7003

 

DN

0014

ADI_NUMARASI

DN

0015

ADI_NUMARASI

DN

0016

 

DN

0017

ADI_NUMARASI

DN

0018

 

DN

0019

 

DN

0020

 

DN

0021

 

DN

0022

 

DN

0023

 

DN

0024

 

DN

0025

 

DN

0026

DURUMU

DN

0027

ADI_NUMARASI

DN

0028

 

DN

0029

ADI_NUMARASI

DY

0001

ADI_NUMARASI

DY

0001

DURUMU

DY

0001

HAT_SAYISI

DY

0002

TIP05

DY

0003

ADI_NUMARASI

DY

0004

ADI_NUMARASI

DY

0005

ADI_NUMARASI

DY

0005

DURUMU

DY

0005

UZUNLUGU

DY

0006

 

DY

0007

ADI_NUMARASI

DY

0007

DURUMU

DY

0008

ADI_NUMARASI

DY

0009

ADI_NUMARASI

DY

0010

 

DY

0011

 

HA

0001

TIP07

HA

0001

ZEMIN_DURUMU

HA

0002

TIP32

HA

0003

 

HA

0004

 


7004

 

HA

0005

 

HA

0006

TIP33

HA

0007

 

HA

0008

 

HA

0009

 

HA

0010

 

HA

0011

 

HA

0012

 

HA

0013

 

HD

0001

ADI_NUMARASI

HD

0001

DEBISI

HD

0001

DERINLIGI

HD

0001

GENISLIGI

HD

0001

NITELIK_05

HD

0001

TIP06

HD

0002

GOSTERIMI

HD

0002

NITELIK_05

HD

0002

TIP35

HD

0003

NITELIK_05

HD

0003

TIP35

HD

0004

NITELIK_05

HD

0004

NITELIK_05

HD

0004

TIP34

HD

0004

TIP35

HD

0005

GENISLIGI

HD

0005

GOSTERIMI

HD

0005

UZUNLUGU

HD

0005

YUKSEKLIGI

HD

0006

GENISLIGI

HD

0006

UZUNLUGU

HD

0006

YUKSEKLIGI

HD

0007

 

HD

0008

ZEMIN_DURUMU

HD

0009

ALT_GABARI

HD

0009

GENISLIGI

HD

0009

MALZEME

HD

0009

UZUNLUGU


7005

 

HD

0010

 

HD

0011

ZEMIN_DURUMU

HD

0012

YUKSEKLIGI

HD

0013

 

HD

0014

GENISLIGI

HD

0014

KAPASITESI

HD

0014

KULLANIMI

HD

0014

UZUNLUGU

HD

0014

YUKSEKLIGI

HD

0015

 

HD

0016

 

HD

0017

TIP06

HD

0018

ADI_NUMARASI

HD

0018

TIP06

HD

0019

 

HD

0020

 

HD

0021

 

HD

0022

 

HD

0023

 

HD

0024

 

HD

0025

 

HD

0026

 

HD

0027

 

HD

0028

 

HD

0029

 

HD

0030

 

HD

0031

 

IA

0001

ADI_NUMARASI

IA

0001

TARIH

IA

0001

TIP08

IA

0002

ADI_NUMARASI

IA

0002

TARIH

IA

0002

TIP08

IA

0002

UZUNLUGU

IA

0003

ADI_NUMARASI

IA

0003

ESKI_ADI

IA

0003

NUFUSU


7006

 

IA

0003

TARIH

IA

0003

TIP08

IA

0004

TIP08

KN

0001

ADI_NUMARASI

KN

0001

DERECESI

KN

0001

KOT_DEGERI

KN

0001

NITELIK_04

KN

0001

ROPER_KROKISI

KN

0001

TARIH

KN

0001

TESIS_DURUMU

KN

0001

TIP24

KN

0001

URETEN_KURUM

KN

0001

URETIM_YONTEMI

KN

0001

X_KOORDINATI

KN

0001

Y_KOORDINATI

KN

0001

Z_KOORDINATI

KY

0001

ADI_NUMARASI

KY

0001

ALT_GABARI

KY

0001

DURUMU

KY

0001

GENISLIGI

KY

0001

KOT_DEGERI

KY

0001

MALZEME

KY

0001

TIP36

KY

0001

UST_GABARI

KY

0001

UZUNLUGU

KY

0002

ADI_NUMARASI

KY

0002

DURUMU

KY

0002

MALZEME

KY

0002

SERIT_SAYISI

KY

0002

TARIH

KY

0002

TIP01

KY

0002

YONU

KY

0003

 

KY

0004

TIP02

KY

0005

 

KY

0006

TIP03

KY

0007

TIP04


7007

 

KY

0008

ADI_NUMARASI

KY

0009

ADI_NUMARASI

KY

0010

ADI_NUMARASI

KY

0010

ALT_GABARI

KY

0010

TIP36

KY

0010

UST_GABARI

KY

0011

ADI_NUMARASI

KY

0011

ALT_GABARI

KY

0011

GENISLIGI

KY

0011

TIP36

KY

0011

UZUNLUGU

KY

0012

ADI_NUMARASI

KY

0012

TIP03

KY

0013

 

KY

0014

 

KY

0015

 

KY

0016

 

KY

0017

 

KY

0018

 

KY

0019

 

MA

0001

ADI_NUMARASI

MA

0001

TARIH

MA

0002

ADA_NUMARASI

MA

0002

ADI_NUMARASI

MA

0002

ITIRAZ_DURUMU

MA

0002

ITIRAZ_NEDENI

MA

0002

MALIK

MA

0002

NITELIK_01

MA

0002

NOKTA_SAYISI

MA

0002

OLCU_HESAP_FARK

MA

0002

OLCU_KROKISI

MA

0002

OLUSUMU

MA

0002

TAPU_YUZOLCUMU

MA

0002

TECVIZ_DURUMU

MA

0002

TECVIZ_SINIRI

MA

0003

ITIRAZ_DURUMU

MA

0003

ITIRAZ_NEDENI


7008

 

MA

0003

OLCU_HESAP_FARK

MA

0003

TECVIZ_DURUMU

MA

0003

TECVIZ_SINIRI

MA

0003

TIP10

MA

0003

URETIM_YONTEMI

MA

0003

UZUNLUGU

MA

0004

ADI_NUMARASI

MA

0004

OLCU_YONTEMI

MA

0004

TARIH

MA

0004

URETEN_KURUM

MA

0004

URETIM_YONTEMI

MA

0004

X_KOORDINATI

MA

0004

X_TOLERANS

MA

0004

Y_KOORDINATI

MA

0004

Y_TOLERANS

MA

0004

Z_KOORDINATI

MA

0004

Z_TOLERANS

MA

0004

ZEMIN_KONTROLU

MA

0005

TIP25

PA

0001

ADI_NUMARASI

PA

0001

DUSUNCELER

PA

0001

TARIH

PA

0001

TIP28

PA

0002

ADI_NUMARASI

PA

0002

DUSUNCELER

PA

0002

TARIH

PA

0002

TIP29

YA

0001

ADRES_1_IL

YA

0001

ADRES_2_ILCE

YA

0001

ADRES_3_KOY

YA

0001

ADRES_4_MAH

YA

0001

ADRES_5_CAD

YA

0001

ADRES_6_SOK

YA

0001

ADRES_7_BNO

YA

0001

ADRES_8_KNO

YA

0001

ADRES_9_MEVKI

YA

0001

DEPREM_KATSAYISI


7009

 

YA

0001

ISINMA_TURU

YA

0001

KAT_ADEDI

YA

0001

KAT_ALANI

YA

0001

MALZEME

YA

0001

TABAN_ALANI

YA

0001

TIP13

YA

0001

YAKIT_TURU

YA

0002

ADI_NUMARASI

YA

0002

DUSUNCELER

YA

0002

KAT_ADEDI

YA

0002

MALZEME

YA

0002

TIP11

YA

0003

ADI_NUMARASI

YA

0003

DUSUNCELER

YA

0003

KAT_ADEDI

YA

0003

MALZEME

YA

0003

TIP17

YA

0004

ADI_NUMARASI

YA

0004

DUSUNCELER

YA

0004

KAT_ADEDI

YA

0004

MALZEME

YA

0004

TIP12

YA

0005

ADI_NUMARASI

YA

0005

DUSUNCELER

YA

0005

KAT_ADEDI

YA

0005

MALZEME

YA

0005

TIP14

YA

0006

ADI_NUMARASI

YA

0006

DUSUNCELER

YA

0006

KAT_ADEDI

YA

0006

MALZEME

YA

0006

TIP15

YA

0007

ADI_NUMARASI

YA

0007

DUSUNCELER

YA

0007

KAT_ADEDI

YA

0007

MALZEME

YA

0007

TIP16


7010

 

YA

0008

ADI_NUMARASI

YA

0008

DUSUNCELER

YA

0008

KAT_ADEDI

YA

0008

MALZEME

YA

0008

TIP18

YA

0009

ADI_NUMARASI

YA

0010

ADI_NUMARASI

 


7011

 

ÖZNİTELİKLER DEĞER TABLOSU

Öznitelik Kodu

Öznitelik Değer Kodu

Öznitelik Değeri

DERECESI

01

1 İNCİ DERECE (ED-50)

DERECESI

02

2 NCİ DERECE (ED-50)

DERECESI

03

3 ÜNCÜ DERECE (ED-50)

DERECESI

04

4 ÜNCÜ DERECE (ED-50)

DERECESI

05

5 İNCİ DERECE

DERECESI

06

SIFIRINCI DERECE (TUTGA)

DERECESI

07

C1 (TUTGA)

DERECESI

08

C2 (TUTGA)

DERECESI

09

C3 (TUTGA)

DERECESI

10

C4 (FOTOGRAMETRİK NOKTA VE POLİGONLARININ ALT NOKTASI)

DURUMU

01

YASAL DURUMUNA UYGUN

DURUMU

02

YASAL DURUMUNA UYGUN DEĞİL

DURUMU

03

ARZİ

DURUMU

04

ŞAHSİ

DURUMU

05

İNŞA HALİNDE

DURUMU

06

HARAP

DURUMU

07

TERKEDİLMİŞ

DURUMU

08

FAAL/İŞLER/SAĞLAM

DURUMU

09

KAPALI/İŞLEMEYEN

DURUMU

10

ŞEKLİ BELLİ

DURUMU

11

BELİRSİZ

GOSTERIMI

01

ÖLÇEĞE SIĞAN

GOSTERIMI

02

ÖLÇEĞE SIĞMAYAN

HAT_SAYISI

01

TEK HAT

HAT_SAYISI

02

ÇİFT HAT

ISINMA_TURU

01

KLİMA

ISINMA_TURU

02

SOBA

ISINMA_TURU

03

KALORİFER

ISINMA_TURU

04

KAT KALORİFERİ

ISINMA_TURU

05

MERKEZİ ISITMA

ISINMA_TURU

06

ELEKTRİK

ITIRAZ_DURUMU

12

İTİRAZLI

ITIRAZ_DURUMU

13

İTİRAZSIZ

ITIRAZ_NEDENI

01

MALİĞE İTİRAZ

ITIRAZ_NEDENI

02

SINIRA İTİRAZ

ITIRAZ_NEDENI

03

YÜZÖLÇÜME İTİRAZ

ITIRAZ_NEDENI

04

MALİK VE SINIRA İTİRAZ

ITIRAZ_NEDENI

05

MALİK VE YÜZÖLÇÜME İTİRAZ

ITIRAZ_NEDENI

06

SINIR VE YÜZÖLÇÜME İTİRAZ

ITIRAZ_NEDENI

07

MALİK, SINIR VE YÜZÖLÇÜME İTİRAZ

KOT_DEGERI

01

GEOMETRİK NİVELMAN KOTU


7012

 

KOT_DEGERI

02

TRİGONOMETRİK NİVELMAN (PREZİSYONLU)

KOT_DEGERI

03

TRİGONOMETRİK NİVELMAN (KONVANSİYONEL)

KOT_DEGERI

04

ORTOMETRİK KOT

KOT_DEGERI

05

ELİPSOİDAL KOT

KULLANIMI

01

MALİK KENDİSİ

KULLANIMI

02

KİRALIK

KULLANIMI

03

TAHSİS

KULLANIMI

04

İŞGAL (İNŞAATSIZ KULLANIM)

KULLANIMI

05

İŞGAL (İNŞAAT YAPARAK)

KULLANIMI

06

(HAVUZ) SULAMA/DİNLENDİRME

KULLANIMI

07

(HAVUZ) YÜZME

MALZEME

01

(YAPI) AHŞAP

MALZEME

02

(YAPI) BETON

MALZEME

03

(YAPI) KARGİR

MALZEME

04

(YAPI) KARKAS

MALZEME

05

(YAPI) KERPİÇ

MALZEME

06

(YAPI) TAŞ

MALZEME

07

(YAPI) DEMİR

MALZEME

08

(YAPI) ÇELİK

MALZEME

09

(KARAYOLU) ASFALT

MALZEME

10

(KARAYOLU) BETON

MALZEME

11

(KARAYOLU) PARKE

MALZEME

12

(KARAYOLU) TOPRAK

MALZEME

13

(KARAYOLU) STABİLİZE

MALZEME

14

(KARAYOLU) ÇAKIL

MALZEME

15

(KARAYOLU) BETON PLAK

MALZEME

16

(KARAYOLU) MOZAİK PARKE

MALZEME

17

(KARAYOLU) KİLİT TAŞI

MALZEME

18

(KARAYOLU) ADİ PARKE TAŞI

MALZEME

19

(KARAYOLU) OCAK TAŞI

MALZEME

20

(KARAYOLU) KAROSİMEN

MALZEME

21

(KARAYOLU) ÖZEL RÖLYEF DESENLİ PLAKA

MALZEME

22

(KARAYOLU) GRANİT TAŞ

NITELIK_01

01

(PARSEL CİNSİ) ARAZİ

NITELIK_01

02

(PARSEL CİNSİ) TARLA

NITELIK_01

03

(PARSEL CİNSİ) BAĞ

NITELIK_01

04

(PARSEL CİNSİ) BAHÇE

NITELIK_01

05

(PARSEL CİNSİ) ORMAN

NITELIK_02

10

(BİTKİ ÖRTÜSÜ) YAPRAĞINI DÖKEN

NITELIK_02

11

(BİTKİ ÖRTÜSÜ) YAPRAĞINI DÖKMEYEN

NITELIK_02

12

(BİTKİ ÖRTÜSÜ) KARIŞIK ORMAN

NITELIK_02

13

(BİTKİ ÖRTÜSÜ) YANMIŞ ORMAN

NITELIK_02

14

(BİTKİ ÖRTÜSÜ) İĞNE YAPRAKLI

NITELIK_02

15

(BİTKİ ÖRTÜSÜ) GENİŞ YAPRAKLI


7013

 

NITELIK_03

20

(ENERJİ ALANI) ELEKTRİK DİREĞİ

NITELIK_03

21

(ENERJİ ALANI) ELEKTRİK SANTRALI

NITELIK_03

22

(ENERJİ ALANI) ENERJİ NAKİL HATTI

NITELIK_04

30

(YER KONTROL NOKTASI) ANA

NITELIK_04

31

(YER KONTROL NOKTASI) ARA

NITELIK_04

32

(YER KONTROL NOKTASI) TAMAMLAYICI

NITELIK_04

33

(YER KONTROL NOKTASI) DİZİ

NITELIK_04

34

(YER KONTROL NOKTASI) YARDIMCI

NITELIK_04

35

(YER KONTROL NOKTASI) KÖR

NITELIK_04

36

(YER KONTROL NOKTASI) MADENİ DUVAR RÖPERİ

NITELIK_04

37

(YER KONTROL NOKTASI) CAMİ, KULE, TERAS ÜSTÜNDE NOKTA

NITELIK_05

40

(HİDROGRAFİ) SULU

NITELIK_05

41

(HİDROGRAFİ) KURU

OLCU_YONETIMI

01

BİLİNMİYOR

OLCU_YONETIMI

02

ELEKTRONİK TAKEOMETRE

OLCU_YONETIMI

03

PRİZMATİK

OLCU_YONETIMI

04

OPTİK MEKANİK TAKEOMETRE

OLCU_YONETIMI

05

FOTOGRAMETRİK

OLCU_YONETIMI

06

GNSS

OLCU_YONETIMI

08

PLÂNÇETE

OLCU_YONETIMI

09

ÖLÇÜ DEĞERLERİNDEN

OLCU_YONETIMI

10

EKRANDAN SAYISALLAŞTIRMA

OLCU_YONETIMI

11

MANUEL SAYISALLAŞTIRMA

OLCU_YONETIMI

12

HARİTADAN MİNKALE İLE OKUMA

OLCU_YONETIMI

13

HARİTADAN TRİFOLİ İLE AÇI MESAFE OKUYARAK

OLUSUMU

01

İLK TESİS

OLUSUMU

02

İMAR UYGULAMASI

OLUSUMU

03

İFRAZ

OLUSUMU

04

TEVHİD

OLUSUMU

05

TOPLULAŞTIRMA

OLUSUMU

06

2B UYGULAMASI

OLUSUMU

07

YOLA TERK

OLUSUMU

08

YOLDAN İHDAS

OLUSUMU

09

MAHKEME KARARI

OLUSUMU

10

MERA KADASTROSU

OLUSUMU

11

KAMULAŞTIRMA

OLUSUMU

12

AFET KADASTROSU

TECVIZ_DURUMU

01

TECVİZ İÇİNDE

TECVIZ_DURUMU

02

TECVİZ DIŞINDA

TESIS_DURUMU

01

PİLYE

TESIS_DURUMU

02

TAŞ

TESIS_DURUMU

03

NİVELMAN RÖPERİ

TESIS_DURUMU

04

ÇİVİ

TESIS_DURUMU

05

TESİSSİZ


7014

 

TESIS_DURUMU

06

BRONZ

TIP01

01

(KARAYOLU) OTOYOL

TIP01

02

(KARAYOLU) DEVLET YOLU

TIP01

03

(KARAYOLU) İL YOLU

TIP01

04

(KARAYOLU) ÖZEL YOL

TIP01

05

(KARAYOLU) BİSİKLET YOLU

TIP01

06

(KARAYOLU) PATİKA

TIP01

07

(KARAYOLU) HAM YOL

TIP01

08

(KARAYOLU) CADDE

TIP01

09

(KARAYOLU) ÇIKMAZ SOKAK

TIP01

09

(KARAYOLU) SOKAK

TIP01

10

(KARAYOLU) KOŞU YOLU

TIP01

11

(KARAYOLU) BAĞLANTI YOLU

TIP01

12

(KARAYOLU) TARLA YOLU

TIP01

13

(KARAYOLU) SERVİS YOLU

TIP01

14

(KARAYOLU) BÖLÜNMÜŞ ANA ARTER

TIP01

15

(KARAYOLU) BÖLÜNMEMİŞ ANA ARTER

TIP01

16

(KARAYOLU) KÖY YOLU

TIP01

17

(KARAYOLU) SERT SATIHLI YOL

TIP01

18

(KARAYOLU) TOPRAK YOL

TIP02

01

(REFÜJ) YÜKSELTİLMİŞ

TIP02

02

(REFÜJ) ALÇALTILMIŞ

TIP03

01

(OTOPARK/OTOBÜS DURAĞI) AÇIK

TIP03

02

(OTOPARK/OTOBÜS DURAĞI) KAPALI

TIP03

03

(OTOPARK) KATLI

TIP04

01

(KAVŞAK) T ŞEKLİNDE

TIP04

02

(KAVŞAK) DÖRTLÜ

TIP04

03

(KAVŞAK) YONCA

TIP04

04

(KAVŞAK) KATLI

TIP04

05

(KAVŞAK) Y ŞEKLİNDE

TIP05

01

(HEMZEMİN GEÇİT) BARİYERLİ

TIP05

02

(HEMZEMİN GEÇİT) BARİYERSİZ

TIP06

01

(HİDROGRAFİ) AKARSU

TIP06

02

(HİDROGRAFİ) NEHİR

TIP06

03

(HİDROGRAFİ) DERE

TIP06

04

(HİDROGRAFİ) ÇAY

TIP06

08

(HİDROGRAFİ/KIYI) SABİT

TIP06

09

(HİDROGRAFİ/KIYI) DEĞİŞKEN

TIP06

10

(HİDROGRAFİK ALAN) DENİZ

TIP06

11

(HİDROGRAFİK ALAN) GÖL/GÖLET/BARAJ

TIP06

13

(HİDROGRAFİK ALAN) ÇELTİK

TIP06

14

(HİDROGRAFİK ALAN) BATAKLIK

TIP06

15

(HİDROGRAFİK ALAN) GEÇİCİ GÖL

TIP06

16

(HİDROGRAFİ) KURU DERE


7015

 

TIP07

01

(HABERLEŞME) TELEFON HATTI

TIP07

02

(HABERLEŞME) RADYO/TV HATTI

TIP07

03

(HABERLEŞME) ELEKTRİK HATTI

TIP07

04

(HABERLEŞME) YÜKSEK GERİLİM  HATTI

TIP07

05

(HABERLEŞME) ORTA GERİLİM HATTI

TIP07

06

(HABERLEŞME) ALÇAK GERİLİM HATTI

TIP07

07

(HABERLEŞME) BORU HATTI

TIP07

08

(HABERLEŞME) KANALİZASYON

TIP07

09

(HABERLEŞME) RAYLI NAKİL HATTI

TIP07

10

(HABERLEŞME) GSM BAZ İSTASYONU

TIP08

01

(İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ) ÜLKE/DEVLET

TIP08

02

(İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ) BÖLGE

TIP08

03

(İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ) İL

TIP08

04

(İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ) İLÇE

TIP08

05

(İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ) BUCAK

TIP08

06

(İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ) KÖY

TIP08

07