6797

 

 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:     27/12/2016             No : 2016/9714

Dayandığı Kanunun  Tarihi   :              11/10/1983             No : 2914

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi:       31/12/2016             No : 29935 (3.Mükerrer)

Yayımlandığı Düsturun Tertibi:           5                             Cilt : 58  

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alan endeksleri: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp Yükseköğretim Kurulunca onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksleri,

b) Alt faaliyet: Faaliyetlerin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda belirtilen alt faaliyetlerini,

c) Araştırma: Proje kapsamında olmamak koşuluyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite ya da araştırma kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış ve bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmaları,


6798

 

ç) Atıf: Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı yayınlarda öğretim elemanının eserlerine yapılan atıfları,

d) En yüksek Devlet memuru brüt aylığı: (9.500) [aylık gösterge rakamı (1.500) + ek gösterge rakamı (8.000)] gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

e) Faaliyet: Her bir takvim yılı için bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıfları, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulan tebliğleri ve alınan akademik ödülleri,

f) Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli dergiyi,

g) Komisyon: İlgili yükseköğretim kurumunun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu ile Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunu,

ğ) Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri,

h) Patent: Ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından tescillenmiş patentleri,

ı) Proje: Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını,

i) Sergi: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği sanatsal veya bilimsel niteliği haiz işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival ve gösterim etkinliklerini,

j) Takvim yılı: 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki zamanı,

k) Tasarım: Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini,

l) Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri,

m) Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini,

n) Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini,

o) Yayın: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi ve makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, yayın kurulu üyeliği, dergi hakemlikleri, tercüme ve tercüme editörlüklerini ve performansa dayalı ses ve/veya görüntü kaydını,

   ö) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanını,

ifade eder.


6799

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumları bünyesinde yüksek akademik teşvik puanına sahip öğretim üyelerinden her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kurulur. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun başkanlığını rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı yürütür. Bu komisyon başkan hariç en az dört üyeden oluşmak koşuluyla iki yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

(3) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlarının her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu kurulur. Komisyon başkanlığı ilgili bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Komisyon üyeleri ise ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır. Komisyon üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(3) Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.


6800

 

Akademik teşvik başvuru ve değerlendirme süreci

MADDE 6- (1) Öğretim elemanları, akademik teşvik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunar. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenir.

(2) Kurum değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır.

(3) Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin komisyon tarafından incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilir. Komisyon ilgili başvuruyu kendisi değerlendirebileceği gibi, mevcut komisyonlardan birine de yönlendirebilir.

(4) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ilan edilen takvime uygun olarak gönderir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.

(5) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve değerlendirme kararlarını inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Komisyon, hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alır ve nihai kararlarını ilgili araştırmacılara yazılı olarak veya elektronik ortamda duyurur. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.

(6) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak anılan komisyona itiraz edilebilir. Komisyon, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.


6801

 

(7) Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.

(8) Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının bulunduğu kurumlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur.

(9) Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz.

Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır.

(2) Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dahil edilmez.

(3) Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurtdışından akademisyenin bulunması gerekir.

(4) Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

(5) Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer çalışmalarına yapılan atıflar puanlamaya dahil edilir.

(6) Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanabilir.

(7) Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı dahil edilir.

(8) Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50’si uygulanır.

(9) Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler teşvik kapsamı dışındadır. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.

(10) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler kapsamındaki faaliyetler, tüm bilim alanlarındaki araştırmacılar için puan değerlendirmesinde kullanılır.


6802

 

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanması

MADDE 8- (1) Akademik teşvik ödemesi, en yüksek Devlet memuru brüt aylık tutarının; profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne, doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için %70’ine, akademik teşvik puanının yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanır [Akademik teşvik ödemesi tutarı = en yüksek Devlet memuru brüt aylığı x akademik kadro unvanlarına göre belirlenmiş olan oran x (akademik teşvik puanı/100)].

(2) Akademik teşvik puanı, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Öncelikle her bir akademik faaliyet türünün puanı hesaplanır. Bu hesaplama, öğretim elemanının her bir faaliyet türünün alt faaliyetinden dolayı almış olduğu oranların toplamı ile her bir akademik faaliyet türü için belirlenmiş olan (30) puanın çarpılması sonucu elde edilir [Akademik faaliyet türü puanı = alt faaliyet oranları toplamı x 30].

b) Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik ödemesine esas akademik teşvik puanı hesaplanır.

(3) Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez.

(4) Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Birinci isim için %100’ü,

b) Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100’ü,

c) İkinci isim için %90’ı,

ç) Üçüncü isim için %80’i,

d) Dördüncü isim için %70’i,

e) Beşinci ve daha sonraki isimler için %50’si,

dikkate alınır.

(5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde teşvik puanı oranının belirlenmesinde:

a) Yürütücü için %100’ü,

b) Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80’i,

c) Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman için %70’i,

dikkate alınır.

(6) Atıf faaliyet türünün puanlanmasında kişi sayısı dikkate alınmaz, her bir araştırmacı için ayrı puanlama yapılır. Aynı esere bir kitabın veya makalenin farklı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar yalnızca bir atıf olarak değerlendirilir. Ancak, bölüm yazarları farklı olan kitaplarda farklı bölümlerde yapılan her bir atıf için ayrı puan değerlendirmesi yapılır.


6803

 

(7) Özel bir paylaşım oranı olmayan veya isim sıralaması/derecelendirmesi bulunmayan faaliyetler için “oran/kişi sayısı” oranı dikkate alınır. Ancak, sergi faaliyet türündeki karma etkinlikler kişi sayısına bakılmaksızın tam puanla değerlendirilir.

(8) Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır.

(9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.

Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

MADDE 9- (1) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında görev yapan öğretim elemanları için 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yer alan hususlar, ilgisine göre rektör veya akademi başkanı tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen faaliyet alanları dışında başvuru yapılamaz.

(2) Akademik teşvik ödeneği;

a) Öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır.

b) Her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir.

c) Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için, akademik teşvik puanının en az otuz olması gerekir.

(4) Teşvik ödemeleri sürerken kurum değiştirenlerin ödemeleri yeni yükseköğretim kurumlarınca yapılır.

(5) Ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11- (1) 14/12/2015 tarihli ve 2015/8305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


6804

 

FAALİYET VE PUAN TABLOSU

 

FAALİYET TÜRÜ

ALT FAALİYET

DETAYI

ORAN (%)

(1) PROJE                      (30 Puan)

Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje

Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

100

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

80

Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje

TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje

75

Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

75

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi

75

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumları hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)

35

Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)

35

Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)

20

(2) ARAŞTIRMA          (30 Puan)

Araştırma

Yurtdışı

30

Yurtiçi

20

(3) YAYIN                  (30 Puan)

Bilimsel (Tez hariç) kitap

Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap

100

Alanında ulusal yayımlanan

bilimsel kitap

60

Ders kitabı

Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı

70

Alanında ulusal yayımlanan

ders kitabı

40

Kitapta editörlük

Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü

60

Alanında ulusal yayımlanan

kitap editörlüğü

30

Kitap bölümü

Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü

40

Alanında ulusal yayımlanan

kitap bölümü

25


6805

 

Kitap tercümesi

Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi

30

Ansiklopedi konu/madde yazarı

Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi

10

Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi

6

Dergi editörlüğü

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük

30

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük

10

ESCI kapsamındaki

dergilerde editörlük

15  

Özgün/derleme makale

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale

40

ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale

35

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale

30

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale

20

Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu)

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale

10

ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale

8

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale

6

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak

Özgün kişisel kayıt

40

Karma kayıt

20

Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak

Özgün kişisel kayıt

20

Karma kayıt

5

Hakemlik

SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik

5

ESCI kapsamındaki

dergilerde hakemlik

3

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik

3

Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik

2


6806

 

(4) TASARIM
(30 Puan)

Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje)

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş

30

Bilimsel yayınla tescillenmiş

15

Bilimsel tasarım

Bilimsel yayınla tescillenmiş

20

Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş

15

Faydalı obje

TSE/TPE tarafından tescillenmiş

30

(5) SERGİ
(30 puan)

Özgün kişisel etkinlik

Uluslararası

60

Ulusal

30

Karma etkinlikler

Davetli/yarışmalı uluslararası

15

Davetli/yarışmalı ulusal

10

(6) PATENT
(30 Puan)

Alanında uluslararası tescillenmiş patent

100

Alanında ulusal tescillenmiş patent

60

(7) ATIF
(30 puan)

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

8

Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

2

SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

4

SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

2

ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf

2

Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf

2

Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi

10

(8) TEBLİĞ
(30 Puan)

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ

25

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ

10

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ

5


6807

 

Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ

10

(9) ÖDÜL 
(30 Puan)


(Çalışma/proje/ yayın teşvik/teşekkür-başarı belgesi ve plaketi/burs/onur belgesi/hizmet belgesi hariç)

TÜBA veya TÜBİTAK’tan alınan bilim ödülü

100

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü

80

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

40

Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)

30

Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)

15

Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül

10