6385

 

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29/4/2015   No : 2015/7685

          Dayandığı Kanunun Tarihi                 : 4/6/1937     No : 3201

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 10/5/2015   No : 29351

Yayımlandığı Düsturun Tertibi                       : 5                       Cilt : 55

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ve görev unvanlarına göre atanma, amir grupları, bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe terfilerine ilişkin sınav ve eğitimi ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/1 md.) Bu Yönetmelik; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin rütbe terfi işlemleri, değerlendirme kurulu kararına istinaden yapılan emekliliğe sevk işlemleri ile değerlendirme kurullarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Atama: Personelin rütbe, meslek derecesi ve görev unvanına uygun olarak atanmasını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Başarı belgesi: Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yapan personele verilen belgeyi,

ç) Bekleme süresi: Polis amirlerinin bulundukları rütbe ve meslek derecelerinde fiili olarak bekleyecekleri zorunlu en az süreyi,

d) Çok iyi performans değerlendirme puanı: Performans değerlendirme sonucu oluşan, 4,00 ila 5,00 (bu puanlar dahil) arasındaki puanları,

e) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,


6386

 

 

g) İyi performans değerlendirme puanı: Performans değerlendirme sonucu oluşan, 3,00 ila 3,99 (bu puanlar dahil) arasındaki puanları,

ğ) Kıdem: Bir rütbeye terfi tarihinden itibaren bulunduğu rütbede geçen hizmet süresini,

h) Liyakat: Personelin bir üst rütbedeki görevlerin gereklerini yerine getirebilme niteliğini,

ı) Meslek derecesi: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin, bulundukları rütbe ve görev unvanlarının karşılığı olan hiyerarşik yapıdaki mesleki sırasını,

i) Personel: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

j) Polis Akademisi mezunu sayılanlar: En az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra Akademide bir eğitim öğretim dönemi süresince özel eğitim görenler ile 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununa göre Polis Enstitüsünün yüksek kısmından mezun olanları,

k) Polis amiri: Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürü rütbesindeki Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,

l) Performans değerlendirme puanı: Yetkili amirlerce düzenlenen performans değerlendirme raporlarında verilen puan ortalamasını,

m) Rütbe: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin sahip olduğu hiyerarşik meslek unvanını,

n) Terfi: Personelin bulunduğu rütbeden üst rütbeye yükselmesini,

o) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa başarı belgesi alanlara verilen belgeyi,

ö) (Ek:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/2 md.) Birim amiri: Merkez teşkilatında Başkan veya Daire Başkanlarını, taşra teşkilatında İl Emniyet Müdürlerini, merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatlarında ise Polis Akademisi Başkanı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürünü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Rütbeler, Meslek Dereceleri ve Görev Unvanları

 

Rütbeler, meslek dereceleri ve görev unvanları

MADDE 5- (1) Personelin rütbe, meslek derecesi ve bunların karşılığı olan görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.


6387

 

 

RÜTBELER

MESLEK

DERECELERİ

 

GÖREV UNVANLARI

 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

 

Derece Üstü

Emniyet Genel Müdürü

Birinci Sınıf

Emniyet Müdürü

1

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Başkan, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri (1)

 

Birinci Sınıf

Emniyet Müdürü

2

Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot (1)

 

İkinci Sınıf

Emniyet Müdürü

3

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı,  Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü Özel Harekat Müdürü, Başkanlıklarda Şube Müdürü, Pilot (1)

Üçüncü Sınıf

Emniyet Müdürü

4

Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi, Pilot (1)

Dördüncü Sınıf

Emniyet Müdürü

5

Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü  

 

Emniyet Amiri

6

İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot

 

Başkomiser

7

Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot

 

Komiser

8

Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Trafik  İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot

 

Komiser Yardımcısı

9

Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot

 

Kıdemli Başpolis Memuru

10

Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru

 

Başpolis Memuru

11

Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru

 

Polis Memuru

12

Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

____________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu tabloda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 1 inci Meslek Derecesi karşılığı Görev Unvanları arasında yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanı” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiş, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 2 nci Meslek Derecesi karşılığı Görev Unvanları arasında yer alan “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan Yardımcısı” ibaresi eklenmiş, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 3 üncü Meslek Derecesi karşılığı Görev Unvanları arasında yer alan “Havacılık Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Özel Harekat Müdürü, Başkanlıklarda Şube Müdürü” ibaresi eklenmiş ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi 4 üncü Meslek Derecesi karşılığı Görev Unvanları arasında yer alan “İlçe Emniyet Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere ise “İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.


6388

 

Rütbe ve meslek derecesi

MADDE 6- (1) Ast üst ilişkileri ile yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde
5 inci maddede yer alan rütbe ve meslek dereceleri esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terfi Usul ve Esasları

 

Komiser yardımcısı rütbesini kazanma 

MADDE 7- (1) Polis Akademisine bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde ilk derece amirlik eğitimini bitirenler ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar, eğitimleri sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, komiser yardımcısı rütbesine atanır.

Polis amirlerinin rütbe terfii

MADDE 8- (1) Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12 nci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.

Bekleme süreleri

MADDE 9- (1) Polis amirlerinin rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

        

 

RÜTBELER

MESLEK

DERECELERİ

 

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ

Komiser Yardımcısı

9

4

Komiser

8

4

Başkomiser

7

3

Emniyet Amiri

6

3

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

2(1)

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece üstü

Yaş Haddi

___________________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu tabloda yer alan “RÜTBELER: İkinci Sınıf Emniyet Müdürü”, “MESLEK DERECELERİ: 3” satırının “EN AZ BEKLEME SÜRELERİ” kısmında yer alan “1” ibaresi “2” şeklinde değiştirilmiştir.


6389

 

Rütbe terfiinde değerlendirilecek süreler

MADDE 10- (1) Polis amirlerinin rütbe terfiinde; rütbeler içinde yapılan yurtdışı misyon koruma görevi, yurtdışı eğitim, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfiinde değerlendirilmez.

(2) Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır. Ancak, ilk derece amirlik eğitimi sınavına başvurmak için polis memuru rütbesinde fiilen en az iki yıl çalışmış olmak ve iki yıl iyi veya çok iyi performans puanı almış olmak şarttır.

Rütbe terfiinde değerlendirilmeyecek süreler

MADDE 11- (1)  Polis amirlerinin rütbe terfiinde;

a) Aylıksız izinde geçen süreler,

b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezalarının süresi,

ç) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,

d) Emeklilik ve çekilme halinde geçen süre ile kurumlar arası nakil halinde kurum dışında çalışılan süre,

e) İyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı dışında alınan her performans değerlendirme puanı için bir yıllık süre,

f) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı süreleri,

g) Bir üst rütbeye terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranan üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunan personelden halen ikinci bölge hizmetini ifa etmekte olanların, geçici görev veya başka bir şekilde birinci bölgede görevlendirilmeleri halinde, birinci bölgede geçirdiği dört aydan fazla süreler,

ğ) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda üç yılı aşan süreler,

değerlendirilmez.

Kurul gündemine alınma şartları

MADDE 12- (1) Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;

a) Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,

b) Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması, 

c) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/5 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,

ç) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/5 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması,


6390

 

d) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/5 md.) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması,

şarttır.        

(2) 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girenler için birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şart aranmaz.

Kıdem sırasının tespiti

MADDE 13- (1) Kıdem sırasının tespitinde;

 a)  Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

 b) Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c) Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan,

polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Kıdem sırasının duyurulması

MADDE 14- (1) Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında duyurulur. (1)

 

Rütbe terfi zamanı

MADDE 15- (1) Polis amirlerinin rütbe terfileri, her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması halinde terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda yapılır.

(2) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, en az bekleme süresini tamamlamaları halinde terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Kurullarının Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları

 

Merkez Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 16- (1) Merkez Değerlendirme Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Merkez Değerlendirme Kurulunun görevleri

MADDE 17- (1) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/7 md.) Merkez Değerlendirme Kurulu; üst rütbeye yükselmek için, Kurul gündemine alınan Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulunca tespit edilecek olan üst rütbedeki kadro miktarına göre terfilerini önermekle görevlidir.

_____________________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “her yıl Mart ayında” ibaresi “her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında” şeklinde değiştirilmiştir.


6391

 

Yüksek Değerlendirme Kurulunun oluşumu

MADDE 18- (1) Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

(2) Kurulda görev alacak Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçimine ilişkin duyuru Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır. Adaylar, Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurur ve aday listesi, soyadı sırasına göre oluşturulur.

(3) Yüksek Değerlendirme Kurulunda görev alacak Polis Başmüfettişinin seçiminde; Polis Başmüfettişlerinin kullanacağı oylar neticesinde en çok oyu alandan başlamak üzere bir asıl, bir yedek üye belirlenir. İl Emniyet Müdürü olan üyelerin seçiminde; İl Emniyet Müdürlerinin kullanacağı oylar neticesinde en çok oyu alandan başlamak üzere iki asıl, iki yedek üye belirlenir. Oyların eşitliği durumunda sicil numarası küçük olan seçilmiş sayılır. Asıl üyelerin herhangi bir sebeple ayrılması veya Kurula katılamayacak olması durumunda en yüksek oy alandan başlayarak yedek üyeler Kurula katılır.

(4) Yüksek Değerlendirme Kuruluna seçilecek olan Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçimi; eşit, gizli ve genel oy esasına göre Kurul toplanmadan önce yapılır. Bu oylama elektronik ortamda da yapılabilir. Polis Başmüfettişleri, Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişini belirlemek için en fazla bir oy; İl Emniyet Müdürleri ise Kurulda görev yapacak iki İl Emniyet Müdürünü belirlemek için en fazla iki oy kullanabilirler.

(5) Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçiminde kullanılan oyların tasnifi ve tutanağa bağlanması için (…)(1) Personel Dairesi Başkanlığında en az üç kişiden oluşan komisyon kurulur.

(6) Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin seçiminin genel yönetim ve denetiminden, personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Yüksek Değerlendirme Kurulunun görevleri

MADDE 19- (1) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/9 md.) Yüksek Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısını, hizmet ihtiyacına göre her yıl tespit etmek.

b) Üst rütbeye yükselmek için Kurul gündemine alınan Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve (a) bendine uygun olarak terfilerini önermek.

c) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin iki yıl süreyle göreve devam etmesini teklif etmek.

ç) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülenleri teklif etmek.

Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının değerlendirme ve karar usulü

MADDE 20- (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/10 md.)

(1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

_______________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi metinden çıkarılmıştır.


6392

 

c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarını,

ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını,

dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek (Ek-1) Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınır.

(3) Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre “Terfi Eder.”, “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.”, “Performans Puanına Göre Terfi Eder.”, “Terfi Etmez.” veya “Kadrosuzluktan Terfi Etmez.” kararları verilir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.” kararı verilebilir.

(5) Son performans puanı kurul tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında “Performans Puanına Göre Terfi Eder.” kararı verilir.

(6) Kurul üyeleri veya raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

Kurullara hazırlık ve toplanma zamanı 

MADDE 21- (1) (…)(1) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından;

a) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/11 md.) Yıl içinde hakkında terfi değerlendirmesi yapılacak polis amirlerinin; sicili, adı, soyadı, rütbesi, grubu, bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, bulunduğu rütbe ve üst rütbeye terfi tarihleri, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme puanlarının ortalaması ile son performans puanı, bulunduğu rütbedeki cezaları, başarı ve üstün başarı belgeleri, rütbede değerlendirilmeyecek süre ve sebepleri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları, yöneticilik ile ilgili hizmetiçi eğitim başarı durumları, Birim Değerlendirme Komisyon görüşü ve liyakate esas alınacak diğer bilgi ve belgeler ilgili değerlendirme kuruluna sunulur.

b) 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkralarında belirtilen durumlar kapsamında Yüksek Değerlendirme Kurulu gündemine gelecek personelin; sicili, adı, soyadı, görev yeri, rütbesi, unvanı, cezaları, performans değerlendirme puanı, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olup olmadığı ile ilgili bilgiler Yüksek Değerlendirme Kuruluna sunulur.   

(2) Yüksek Değerlendirme Kurulu Bakan onayı, Merkez Değerlendirme Kurulu ise Genel Müdür onayı ile her yıl Mayıs ayında toplanır. Her iki kurul salt çoğunluk ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Kurullar, Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla da toplanabilir.

(3) Merkez Değerlendirme Kurulunun kararları Genel Müdür, Yüksek Değerlendirme Kurulunun kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Kurulların raportörlük hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Rütbe terfi işlemlerinin durdurulması halleri

MADDE 22- (1) Devlet memurluğunu sona erdirecek veya meslekten çıkarmayı gerektirecek suçlardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılanların rütbe terfi işlemleri, kurullarca haklarında rütbe terfilerine karar verilmiş olsa dahi Bakan onayı ile durdurulabilir.

____________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 11 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi metinden çıkarılmıştır.


6393

 

(2) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/12 md.) Birinci fıkrada belirtilen adli veya idari soruşturma sonucunda; rütbe kıdemine etki edecek bir ceza almamış olanların terfileri, emsallerinin rütbe terfi tarihi itibarıyla yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Terfi Sınavlarına İlişkin Genel Esaslar (1)

 

Sınavlara katılacakların belirlenmesi ve tebliği

MADDE 23- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/14 md.)

(1) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek üzere sınavlara katılacakların isim listeleri, her yıl, Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, listede adı geçenlere tebliğ edilmek üzere çalıştığı birimler ile sınav işlemlerini yürütecek olan Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir.

(2) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için her personel en fazla beş defa sınavlara katılabilir.

Rütbe terfi sınavları tarihi ve yeri

MADDE 24- (1) Rütbe terfi sınavlarının tarihleri ve yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit edilerek ilgililere tebliğ edilmek üzere çalıştığı birime bildirilir.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 25- (1) Yazılı ve sözlü sınavların yapılması, soruların basımı, dağıtımı, saklanması ile komisyonların sekretarya iş ve işlemleri Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav komisyonlarının teşkili

MADDE 26- (1) Yazılı ve sözlü sınav komisyonları Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

(2) İhtiyaca göre (…)(2) birden fazla komisyon oluşturulabileceği gibi birden fazla rütbe için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar emniyet müdürü rütbesini haiz bir başkan ve dört üye ile yeteri kadar yedek üyeden oluşur. Gerekli görülen hallerde Polis Akademisi Başkanlığında görevli kadrolu öğretim üyeleri de komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir.

(4) Yazılı sınavlarda merkez ve taşra teşkilatından yeterli sayıda gözetmen ile sınavların yürütülmesine yardımcı olmak üzere personel görevlendirmesi yapılır.

Yazılı sınav

MADDE 27- (1) Üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Polis meslek mevzuatı %40.

b) Ceza muhakemesi ve ceza hukuku %10.

c) Anayasa hukuku %10.

ç) İdare hukuku ve idari yargı %10.

d) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

e) İnsan hakları %10.

f) Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulur.

__________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 üncü maddesiyle, bu bölüm başlığı “Rütbe Terfi Sınavlarına İlişkin Genel Esaslar” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “her rütbe için” ibaresi metinden çıkarılmıştır.


6394

 

 

Sözlü sınav

MADDE 28- (1) (Değişik: 11/4/2016-2016/8770 K.) (Danıştay Beşinci Dairesinin 20/2/2019 tarihli ve E:2016/21717 ve K:2019/1408 sayılı Kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK’ nın 23/12/2020 tarihli ve E:2019/2815 ve K:2020/3416 sayılı onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) …dan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyeleri, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorundadır.

(3) (Danıştay Beşinci Dairesinin 7/2/2019 tarihli ve E.:2016/21940; K.:2019/864 sayılı kararı ile iptal fıkra; Danıştay İDDK’nın 23/12/2020 tarihli E.:2019/1405, K.:2020/3400 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)

(4)  (Ek: 11/4/2016-2016/8770 K.) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav listelerinin düzenlenmesi

MADDE 29- (1) (Mülga: 11/4/2016-2016/8770 K.)

(2) Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur.

Sınavı geçersiz sayılacaklar

MADDE 30- (1) Sınavlarda;

a) Kopya girişiminde bulunanların veya kopya çekenlerin,

b) Yerine bir başka kişinin sınava girdiği tespit edilenlerin,

sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31- (1) Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren en geç yirmidört saat içinde Polis Akademisi Başkanlığında oluşturulan sınav komisyonlarına doğrudan veya bu komisyona gönderilmek üzere kadrosundaki birimine yazılı itirazda bulunulabilir.

(2) Sınav komisyonu, maddi hata olup olmadığını inceler ve sonucunu bir gün içinde duyurur.

Belgelerin saklanması

MADDE 32- (1) Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, üç yıl süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.

Mazereti sebebiyle sınava katılamama

MADDE 33- (1) Sınava çağrılmalarına rağmen; yurtdışı misyon koruma, yurtdışı eğitim, yurtdışı kurs ve diğer yurtdışı görevler ile sağlık mazeretleri sebebiyle yazılı ve sözlü sınavlara giremeyenler, mazeretinin bitimini müteakip açılacak ilk yazılı ve sözlü sınava iştirak ettirilir. Bu sınavlarda başarılı olup da üst rütbeye terfiine karar verilenlerin rütbe terfi tarihi emsalleri gibi değerlendirilir ancak bu durum geriye yönelik olarak herhangi bir mali hak doğurmaz.

(2) Birinci fıkrada sayılan mazeretler dışında sınava katılmayanlar, herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.


6395

 

ALTINCI BÖLÜM

Yöneticilikle İlgili Hizmetiçi Eğitim

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime katılacaklar

MADDE 34- (1) Yapılan yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda başarılı olan rütbeli personel yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime alınır.

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin yeri, zamanı ve süresi

MADDE 35-  (1) Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim, Polis Akademisi Başkanlığınca sınıf ortamında, Ankara’da veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenir. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacak olan eğitimin süresi, yeri ve zamanı Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenir.

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim programı

MADDE 36- (1) Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimde uygulanacak müfredat programı ile personelin hizmetiçi eğitim sırasında uyması gereken hususlar Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanacak yönergede düzenlenir.

Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin sonucu

MADDE 37- (1) Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda elli ve üzerinde puan alan personel başarılı sayılır. Başarılı olanların listesi Polis Akademisi Başkanlığınca Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Rütbe terfi sınavı sonuçlarının geçerliliği

MADDE 38- (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/16 md.)

(1) Yazılı, sözlü ve hizmetiçi eğitim sınav sonuçları, sınava girilen yıla ilişkin terfi değerlendirmesi için geçerlidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik İşlemleri

Beş yıl içinde terfi edemeyenlerin emeklilik işlemleri

MADDE 39- (1) (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/17 md.) Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla; Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilir. Ancak bunlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenlerin fiili hizmet süreleri aynı usul ile iki yıl uzatılır. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu iki yıl sonra tekrar değerlendirilerek, en fazla bir defa daha iki yıl süreyle uzatılabilir, görev süresi uzatılmayanlar ise kadrosuzluktan emekliye sevk edilir.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin emeklilik işlemleri

MADDE 40- (1)  Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevkedilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Başkan, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevkedilmesi uygun görülmeyenler hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır. (1)

_________________

(1) 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2581 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanı” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiş, “Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan Yardımcısı” ibaresi eklenmiş ve “hizmet gerekleri” ibaresi “hizmet ihtiyacı” şeklinde değiştirilmiştir.


6396

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41- (1) 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Birim Değerlendirme Komisyonlarının oluşumu ve görevleri

EK MADDE 1- (Ek:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/19 md.)

(1) Birim Değerlendirme Komisyonları; birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim amir yardımcısı ve şube müdürü ile birim amirinin uygun göreceği birer birim amir yardımcısı ve şube müdürü olmak üzere beş üyeden oluşur.

(2) Merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatlarına ilişkin Birim Değerlendirme Komisyonları; merkez birimin birim amiri başkanlığında, ilgili taşra teşkilatının birim amiri, merkez birimdeki personel işlerinden sorumlu birim amir yardımcısı ve şube müdürü ile başkanın merkez birimden uygun göreceği bir birim amir yardımcısı olmak üzere beş üyeden oluşur.

(3) Merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatı olarak bölge hizmeti vermek üzere kurulan müdürlüklerde görevli personel hakkındaki değerlendirmeler, bu müdürlüklerin bağlı bulunduğu merkez birime ait değerlendirme komisyonlarınca yapılır.

(4) Komisyonlar; ilgili kurullarca terfi değerlendirmesi yapılacak personel hakkında, Ek-1’deki forma uygun olarak Birim Değerlendirme Görüş Formu düzenler.

(5) Komisyon üyelerinden herhangi biri hakkında Birim Değerlendirme Formu doldurulması söz konusu olduğunda, durumu görüşülecek üye görüşme süresince toplantıya katılamaz ve kendisi hakkındaki değerlendirme formuna imza atamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

(6) Komisyon üyeleri, kendileri ile aynı veya üst rütbede bulunan personel hakkında görüş bildiremez ve bu personel hakkındaki değerlendirme formlarına imza atamaz.

(A) ve (B) grubu bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/20 md.)

(1)  27/3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.

(2) Polis amirlerinden en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlar (A), Komiser Yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olan diğer amirler (B) grubunu oluşturur.

(3) (B) grubu polis amirlerinden, 3201 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının yürürlüğe girdiği 24/12/2019 tarihinden önce en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçişleri 24/12/2019 tarihi itibarıyla, daha sonra bitirenlerin (A) grubuna geçişleri ise mezuniyet tarihleri itibarıyla sağlanır ve bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme süreleri (A) grubuna göre hesaplanır. Bu şekilde (A) grubuna geçenlerin bulundukları rütbede (A) grubu polis amirleri için belirlenen süreden fazla çalışmış olmaları geriye yönelik olarak herhangi bir hak doğurmaz.

(4) Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.


6397

 

 

RÜTBELER

MESLEK

DERECELERİ

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ

(A)

(B)

Komiser Yardımcısı

9

4

6

Komiser

8

4

6

Başkomiser

7

3

Yaş Haddi

Emniyet Amiri

6

3

 

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

 

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

 

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

2

 

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

 

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

 

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece Üstü

Yaş Haddi

 

  

2015 yılı terfi sınavları ve eğitimleri

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/21 md.)

Yürürlük

MADDE 42- (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 


6398

 

EK-1 (Ek:RG-28/5/2020-31138-C.K-2581/22 md.)

BİRİM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÖRÜŞ FORMU

 

… YILI RÜTBE TERFİLERİNE İLİŞKİN

Değerlendirilen Personelin

Adı Soyadı:

 

Görev Yeri:

 

Sicili:

 

Şubesi:

 

Rütbesi:

 

Fiili Görevi:

 

 

       Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda bilgileri bulunan personelin; mesleki hedeflerin varlığı ve planlama yeteneği, çalışma kurallarının genel usul ve esaslarına uygunluğu, personel ile iletişimi ve çözüm odaklılığı, iş ve yönetim hâkimiyeti ile kendine güveni, personeli sevk ve idare ile denetleme yeteneği, iş alanıyla ilgili yararlı ilişkiler kurma ve geliştirmedeki başarısı, özel yaşam alanını mesleki konumu ile karıştırmama konusundaki tutarlılığı, yasadışı oluşumlarla mücadelede azim ve kararlılığı, ülkenin/milletin menfaatlerini korumada gösterilen itina ve hassasiyet ile bulunduğu branşa ve/veya görevli olduğu birime göre liyakati ve idarecilik özellikleri kapsamında, Rütbe Terfi Kurullarında kanaat oluşturmak amacıyla düzenlenecektir. 

 

Personelin bir üst rütbenin gereklerini yerine getirebilme konusunda;

 

-          Yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

-          Yetersiz olduğu değerlendirilmektedir.

-          Değerlendirme yapılamamıştır.                                                                                       

 

NOT: Personel hakkında yapılan “Yetersiz olduğu değerlendirilmektedir/Değerlendirme yapılamamıştır” şeklindeki değerlendirmenin aşağıda bulunan “GENEL KANAAT” bölümünde gerekçeli olarak açıklanması gerekmektedir.

 

GENEL KANAAT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan                     Üye                        Üye                          Üye                        Üye

 


6398-1

 

29/4/2015 TARİH VE 2015/7685 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE

YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

 

Değişen Maddeleri

 

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

11/4/2016

2016/8770

28, 29

5/5/2016

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

Tarihi

Numarası

Değişen Maddeleri

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

27/5/2020

2581

2, 4, 5, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Beşinci Bölüm Başlığı, 23, 26, 38, 39, 40, Ek Madde 1, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Ek-1

28/5/2020