6131

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 21/3/2014   No : 2014/6282

Dayandığı Kanunun Tarihi               : 21/2/2013   No : 6428

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 9/5/2014     No : 28995

Yayımlandığı Düsturun Tertibi         : 5                 Cilt : 54

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen yapım, yenileme ve hizmet alımlarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aşama tamamlama: Yapım işlerinin her bir aşamasının, sözleşme hükümleri doğrultusunda tamamlandığının idarenin onayı ile kabul edilmesini,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Bedel: Yüklenicinin, sözleşme çerçevesinde yaptığı tesislerin kullanımı ile tesisteki belli hizmetlerin sunulması karşılığında yükleniciye ödenecek olan bedellerin toplamını,


6132

 

d) Danışman: Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlerle ilgili olarak danışmanlık hizmeti alınan gerçek veya tüzel kişileri,

e) Danışmanlık/Hizmet alımı: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerle ilgili olarak araştırma-geliştirme, proje yapımı ve uygulama, işletme, hukuk, teknoloji ve benzeri konularda alınacak değerlendirme ve müşavirlik hizmetlerini,

f) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici ile üçüncü şahıslar arasında imzalanan ve sözleşmeye aykırı hükümler ihtiva etmeyen sözleşmeleri,

g) Dönemsel yatırım tutarı: Yüklenicinin sözleşmede belirlenecek dönemlerde yapım işleri için tahsis edeceği tutarı,

ğ) Döviz kuru: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,

h) Harcama yetkilisi: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında bütçe ile ödenek tahsis edilen ilgili birimin en üst yöneticisini, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerde ve tesisin işletilmesi döneminde ilgili taşra biriminin en üst yöneticisini,

ı) Hizmet: Tesisin ve ekipmanların kullanıma hazır tutulmasına yönelik bakım, onarım ve benzeri hizmetler ile ilgili mevzuatına göre hizmet alımı yoluyla gördürülebilecek hizmetleri,

i) Hizmet bedeli: Bedelin bir unsuru olup, hizmetlerin sunulması karşılığında idare tarafından yükleniciye ödenen ve beş yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ve sözleşme hükümleri ile güncellenen bedeli,

j) İdare: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarının ilgili birimi ile taşra teşkilatlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarını,

k) İhale dokümanı: İhale konusu işe ait idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

l) İhtiyari hizmetler: Hizmet alımı yoluyla gördürülebilecek olan, yükleniciye verilip verilmeyeceği idarenin takdirinde bulunan ve ihale dokümanında belirlenen temizlik, güvenlik, otopark, laboratuvar, görüntüleme ve benzeri destek hizmetlerini,

   m) İhtiyari ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanlarından başka idarenin ihale dokümanı ile belirleyeceği esaslara göre yerleşkede yapılacak her türlü hizmet alanını,

n) İstekli: İdarenin açtığı ihaleye teklif veren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da bunların oluşturduğu ortak girişimleri,

o) İşletme dönemi yönetim planı: Yükleniciye gördürülecek hizmetlerin ne şekilde sunulacağını gösteren, işletim ve yönetim organizasyon modelini içeren planı,

ö) İş ortaklığı: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ortak girişimi,

p) Kanun: 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

r) Kesin proje: Tesisin idarece temin edilen ön projesine göre, ihale dokümanı ve temel standartlar dokümanı uyarınca arazi ve zemin araştırmaları yapılan, yapı elemanları ölçümlendirilen, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özellikleri belirtilen ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan projeyi,


6133

 

s) Kullanım bedeli: Bedelin bir unsuru olup tesislerin kullanımı karşılığında dönemsel olarak idare tarafından yükleniciye ödenen ve sözleşmede belirlenen bedeli,

ş) Mecburi hizmetler: Tesisinin ve ekipmanlarının kullanıma hazır tutulmasına yönelik olup bina ve arazi hizmetleri, yer ve bahçe bakım hizmetleri, olağanüstü bakım onarım hizmetleri gibi idare tarafından ihale dokümanında belirlenen, yüklenici tarafından yerine getirilmesi mecburi olan hizmetleri, 

t) Mecburi ticari hizmet alanları: İdare ve yüklenici tarafından piyasa rayiç fiyatlarına göre belirlenen ücret karşılığında, yerleşkede bulunan ve hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını karşıladıkları, tesisin mahiyetine göre yapılması idarece zorunlu tutulan ve ihale dokümanında belirlenen hizmet alanlarını,

u) Nihai teklif: Yapım işlerinde açık eksiltme öncesi, yüklenici tarafından ihale şartnamesine uygun olarak sunulan ikinci kapalı zarf teklifini,

ü) Ön fizibilite raporu: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen yenileme ve yapım işlerinde, projenin teknik, finansal, ekonomik, çevresel, sosyal ve hukuki açıdan yapılabilirliğini analiz eden, öngörülen kullanım bedeli, hizmet bedeli ve garantiler de dahil olmak üzere risk analizlerini ve paylaşımını içeren ve yatırımın geleneksel tedarik yöntemleri yerine kamu özel iş birliği modeli ile hayata geçirilmesinin gerekçesini karşılaştırmalı ekonomik ve finansal analizlerle ortaya koyan raporu,

v) Ön proje: Yenileme ve yapım işlerinde, idare tarafından hazırlanan, tesisin ihtiyaç programına göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları yapılarak bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, varsa çevresel etki değerlendirmelerine dayanılarak hazırlanan plan, kesit ve görünüşlerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ve yol gösterici mahiyette tesisin konsept ve temel tasarım unsurlarının, ihtiyaç listesi ve diğer hizmet alanlarının belirlendiği projeyi,

y) Özel amaçlı şirket: İhale sonucunda idare ile imzalanacak sözleşmenin tarafı olan, faaliyet alanı sözleşme konusu ile sınırlı bulunan ve üzerine ihale bırakılan yüklenici tarafından kurulan anonim şirketi,

z) Pilot ortak: Ortak girişimlerde iş ortaklığını temsile yetkili olan ortağı,

aa) Piyasa testi: Teknolojik gelişmeler ve yeni ihtiyaçlar gözönüne alınmak, rekabet ve saydamlık sağlanmak suretiyle, yüklenicinin üstlendiği tıbbi ekipman da dahil her türlü donanım, mefruşat ve hizmetlere ilişkin olarak, belirli dönemlerde ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı seçme işlemini,

bb) Sözleşme: Yapım işlerinde özel amaçlı şirketle idare arasında; yenileme işleri ile bu Yönetmelik çerçevesinde ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, danışmanlık hizmetleri veya ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesi için yüklenici ile idare arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan sözleşme ve eklerini,

cc) Temel standartlar: Yenileme ve yapım işlerinde, tesisin ve mecburi ticari hizmet alanlarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı ile yüklenici tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen standartları,

çç) Tesis: Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yapılan ve Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının kanunla tanımlanan görev ve yetkileri ile ilgili iş ve işlemlerini yerine getirmek için kullanacağı her türlü bina ve yapıları,


6134

 

dd) Ticari hizmet alanları: Mecburi ticari hizmet alanları ile ihtiyari ticari hizmet alanlarını,

ee) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine göre yapılacak olan yapım veya yenileme işleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren tıbbi donanıma ilişkin olarak sözleşmede belirtilen toplam yatırım tutarını,

ff) Uygulama projesi: Tesise ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından hazırlanan, kesin projeye göre yapının tüm detayını gösteren ve idare tarafından onaylanan projeyi,

gg) Üst hakkı sözleşmesi: Tesislerin ve ticari hizmet alanlarının Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yaptırılması için, bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek şartıyla, bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmesi amacıyla düzenlenecek sözleşme ve eklerini,

ğğ) Yatırım dönemi: Sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılmasından itibaren, yüklenici tarafından sözleşme çerçevesinde yapımı ve donanımı tamamlanan ve işletmeye hazır hale getirilen tesislerin tümünün idarece teslim alındığı tarihe kadar geçen süreyi,

hh) Yenileme ve yapım işleri: Mevcut tesislerin yenilenme zarureti ortaya çıktığı durumlarda idarece öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar çerçevesinde yenilenmesi ile Yüksek Planlama Kurulunca yapılmasına karar verilen tesisin yapım işlerinin sözleşme hükümlerine göre yapımı ve söz konusu tesisin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat ve varsa ihale dokümanında belirtilen tıbbi donanım da dahil olmak üzere yüklenici tarafından üstlenilen bütün donanımın temini işlerini,

ıı) Yerleşke: Sözleşmeye konu üst hakkı çerçevesinde yapılan tesis ve ticari hizmet alanlarının bütününü,

ii) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli ile özel amaçlı şirketi,

jj) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Finansman anlaşmaları: Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işlerin finansmanına ilişkin olarak imzaladığı tüm anlaşma ve belgeleri,

kk) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Hesaplama dönemi: Herhangi bir takvim yılına ilişkin olarak; söz konusu yıldaki Ocak ayı başından Mart ayı sonuna, Nisan ayı başından Haziran ayı sonuna, Temmuz ayı başından Eylül ayı sonuna ve Ekim ayı başından Aralık ayı sonuna kadar olan her bir üçer aylık dönemini,

ll) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Hesaplama tarihi:  İlgili hesaplama dönemi için bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) açıklanmasından bir iş günü sonrasını,

mm) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Net bugünkü değer (NBD):  Ek-3’te yer alan usul çerçevesinde hesaplanan değeri,

nn) (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/1 md.) Sözleşme bedeli:  Ek-3’te yer alan usul çerçevesinde hesaplanan ve sözleşme kapsamında işletme dönemi boyunca yükleniciye ödenecek kullanım bedeli ile mecburi hizmet bedelinin hesaplama dönemi itibarıyla net bugünkü değerleri üzerinden elde edilen toplamını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar ve İhale Hazırlıkları

Temel esaslar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, kaynakların verimli kullanılmasını, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamak esastır.

b) Proje bazında ve işin niteliğine göre en az maliyetle en yüksek fayda sağlayan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilir.

c) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü ile ihale bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde uygulanır.

ç) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.


6135

 

d) Yapım ihalelerinde ihtiyari hizmetler de yükleniciye verilebilir ve bu husus ihale dokümanında belirtilir. Yapım ihalesinin içerisinde ihale edilmediği hallerde bu hizmetlerin alımı kamu ihale mevzuatına göre yapılır.

Yapım, yenileme ve hizmet alım işlerine karar verilmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ön proje, ön fizibilite raporu, temel standartlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere yüklenici lehine bedelsiz olarak tesis edilecek bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkı sözleşmesinde belirtilen şartlarla Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde tesis yaptırabilir. Yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu ve proje ile ilgili diğer belgeler Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulundan yetkilendirme kararı alındıktan sonra gerçekleştirilir.

(2) Yapım işlerinde, ihtiyari hizmetlerin sunulması ve ticari hizmet alanlarının işletilmesi yükleniciye bırakılabilir ve varsa ihale dokümanında belirtilen tıbbi donanım da dahil olmak üzere bütün donanım ile mefruşatın yüklenici tarafından sağlanması öngörülebilir. Bu durumda bedelin hesabı, yükleniciye bırakılan hizmetler ve ticari alanlar ile yüklenici tarafından sağlanan donanımlar ve mefruşat dikkate alınarak yapılır.

(3) İdare, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda kullanımlarında bulunan tesislerin yenilenmesi işlerini tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması ve/veya ticari hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırabilir.

(4) İdare, tesislerin yaptırılması veya yenilenmesi ile ilgili olarak yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmenin süresini, toplam sabit yatırım tutarını ve bedelini, hazırlanan fizibilite raporunun sonucuna göre ihale öncesinde belirler. Sözleşme süresi, sabit yatırım dönemi hariç olmak üzere otuz yılı geçemez.

(5) İdare, teknik ve/veya ekonomik yönden daha avantajlı olması halinde birden fazla yapım veya yenileme işlerini tek bir ihale ile yaptırabilir.

(6) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak olan işlere yönelik araştırma-geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri ile ileri teknoloji ve yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetler bu Yönetmelikte yer alan ihale usulleri ile temin edilebilir.

(7) Sözleşme kapsamında bulunan donanım, mefruşat ve diğer hizmetlerin piyasa testleri için bu Yönetmelikte tanımlanan usuller uygulanır.

Ön hazırlıklar ve yetkilendirme

MADDE 7- (1) İdare, yaptırılması planlanan her bir iş için ihale iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ön proje, ön fizibilite raporu, yaklaşık maliyet, temel standartlar dokümanı ile ihale dokümanı hazırlar veya hazırlatır.

(2) Bakanlık; plan, program ve politikaları çerçevesinde belirlediği ve belli kriterlere dayalı olarak seçimini yaptığı yapım işleri projelerini, ön fizibilite raporları ve arsa veya arazi teminine yönelik çözüm önerileri ile birlikte Bakanın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunar. Yüksek Planlama Kurulu, Bakanlığın proje önerilerini inceler ve karara bağlar; yapım işlerinin ihalesi, bu karar alındıktan sonra gerçekleştirilir.


6136

 

(3) Yenileme işleri ve hizmet alımları Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulmaz. Ancak 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yüklenici namı hesabına yaptırılacak işler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işler Bakan onayı alınarak gerçekleştirilir.

(4) İhale yetkilisi, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ilgili birimin, Bakanlık onayı ile taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerde ise ilgili taşra biriminin en üst yöneticisidir. Tesisin işletilmesi döneminde sözleşmenin yürütülmesi yetki ve sorumluluğu ile harcama yetkisi, ilgili taşra biriminin en üst yöneticisine aittir. Döner sermaye kaynaklarından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkisi Bakanlıkça belirlenen limitler dahilinde yardımcılara veya en yakın alt kademe yöneticilere devredilebilir.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında hangi birimlerin yapım veya yenileme işlerinde yetkilendirileceği ve taşra teşkilatına yapım veya yenileme işleri için yetki devrinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Ön fizibilite raporu ve yaklaşık maliyet

MADDE 8- (1) Ön fizibilite raporu ve yaklaşık maliyete ilişkin bilgilere ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez ve bu bilgiler açıklanmaz.

(2) Ön fizibilite raporu, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.

(3) Ön fizibilite raporunda maliyeti oluşturan unsurlar, ilk hesaplandığı tarihten ihalenin ilan veya davet tarihine kadar geçen sürede güncelliğini kaybettiği durumlarda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) esas alınarak güncellenir.

(4) Bedel ve sözleşme süresinin tespitinde; yatırımın maliyeti ve projenin mahiyeti, tıbbi donanım da dahil her türlü donanım ve mefruşatın yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, uluslararası sektörel içkarlılık oranları gözönünde bulundurularak hesaplanan yüklenici karı, tesisteki ihtiyari hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının işletilmesinin yükleniciye verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelere katılacak isteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını, bağımsız denetçi veya yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş mali tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. İsteklilerin sağlaması gereken referanslara, tecrübeye, mali ve teknik yeterliğe ilişkin hususlar idarece belirlenir ve ihale ilanında ve ihale dokümanında duyurulur.

(2) Yenileme ve yapım işlerinde, isteklinin veya istekli iş ortaklığı ise girişim içinde yer alan şirketlerden en az birinin şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde ihale konusu yatırım veya işletme ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş olması zorunludur.


6137

 

(3) Yenileme ve yapım işlerinde, ihaleye katılacak isteklilerden, aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

aa) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

bb) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

cc) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

çç) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

dd) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,


6138

 

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

(4) İhale konusu işin niteliğine göre; ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

(5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

b) İflası ilan edilen, hakkında zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar.

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunanlar.

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler.

f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.

ğ) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacak olduğu halde ihaleye katılanlar.

h) 15 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

(6) Üçüncü ve beşinci fıkralar kapsamında istenen belgelerin hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği ihale dokümanında belirlenir. Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklilerin kesinleşmiş sosyal güvenlik primi veya vergi borcu bulunup bulunmadığı, Kamu İhale Kurumu tarafından bu konuya ilişkin olarak yapılan düzenlemeler dikkate alınarak belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 10- (1) Aşağıda sayılan kişiler doğrudan veya dolaylı olarak veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilileri ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli personeli.


6139

 

b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları veya yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim ortaklıklar hariç ortakları ile şirketleri.

ç) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

e) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (8) numaralı bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilir.

İş ortaklığı

MADDE 11- (1) İş ortaklığı, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından oluşturulabilir.

(2) İhalelere iş ortaklığı şeklinde teklif verilebilir. İdare, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ihaleye katılıp katılamayacağını ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında iş ortaklıklarından, ortaklıklarına dair, İş Ortaklığı Beyannamesi istenir. İş Ortaklığı Beyannamesinde pilot ortak belirtilir.

(3) Yapım işleri ihalesinin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce iş ortaklığından noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesi istenmez, ancak özel amaçlı şirketin kuruluşuna ilişkin belgelerin verilmesi istenir.

(4) Yenileme veya hizmet alım işleri ihalesinin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Yenileme veya hizmet alım işlerinde yükleniciler tarafından ayrı ve yeni bir özel amaçlı şirket kurulması aranmaz.

(5) Sözleşme imzalanana kadar mali ve teknik yeterlikleri haiz olmak şartıyla ve idarenin onayı ile iş ortaklığı değişikliği yapılabilir.


6140

 

Özel amaçlı şirket

MADDE 12- (1) Yapım işleri ihalesi sonuçlandıktan sonra, sözleşme imzalanmadan önce yükleniciler tarafından ayrı ve yeni bir özel amaçlı anonim şirket kurulması şarttır. Bu şirketin ana sözleşmesinde, gerçekleştireceği tesis projesi ve bu kapsamda yapılacak işler faaliyet konusu olarak belirtilir. İhale kararı sonrası sözleşme imzalanmadan önce özel amaçlı şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi, ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, vergi ve sosyal güvenlik mükellefiyetlerinin tesis edildiğine ilişkin gerekli belgeler, özel amaçlı şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili kişi veya kişileri gösteren noter onaylı imza sirkülerinin verilmesi gerekir.

(2) Hak ve sorumluluklar, özel amaçlı şirket kuruluncaya kadar üzerine ihale yapılan istekliye, özel amaçlı şirket kurulduktan sonra özel amaçlı şirkete aittir.

Alt yükleniciler

MADDE 13- (1) İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilip verilmeyeceği ile işin özelliği nedeniyle alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin ve alt yükleniciler ile yapılacak sözleşmenin idarenin onayına sunulacağı ihale dokümanında belirtilir. İşlerin alt yüklenicilere yaptırılması, yüklenicinin bu işle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Son başvuru veya teklif verme saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 14- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde son başvuru veya teklif verme saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış veya teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün başvurular veya teklifler reddedilmiş sayılır ve bu başvurular veya teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 15- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatları irat kaydedilir. Ayrıca söz konusu fiil ve davranışların suç oluşturması halinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İdarenin uğrayacağı zararlar ayrıca tazmin ettirilir.


6141

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usul ve Esasları ile Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları

İhale usulleri

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerin yaptırılmasında aşağıdaki ihale usullerinden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usullerden hangisinin uygulanacağı idarece belirlenir.

Açık ihale usulü

MADDE 17- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihalelerdir. Açık ihale usulünde, isteklilerin 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen mali ve teknik yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme sonucu ihale, teknik ve mali puanları toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.

Belli istekliler arasında ihale

MADDE 18- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece belirlenen şartları taşıyan isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür.

(2) İşin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde, idare tarafından belirlenmiş olan ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari ön yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

Pazarlık usulü

MADDE 19- (1) Pazarlık usulü, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.

(2) Pazarlık usulü ile ihale aşağıdaki hallerde yapılabilir:

a) Açık veya belli istekliler arasında yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması sebebiyle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin belirlenememesi.

ç) Kanun kapsamında yüklenicinin namı hesabına yaptırılacak tamamlamaya yönelik işler.

d) Öngörülen maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen eşik değerin altı katına kadar olan işler.

(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine göre yapılacak işlerde ilan yapılması zorunlu değildir. Diğer bentlere göre yapılacak işlerde ise en az yedi gün önceden ilan yapılması zorunludur.


6142

 

(4) İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(5) İlan yapılan hallerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

Ön yeterlik dokümanları

MADDE 20- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında; adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile beşten az olmamak üzere listeye alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(2) Her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanın bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ön yeterlik dokümanı elektronik ortama aktarılabilir.

İhale dokümanları

MADDE 21- (1) İhale dokümanında; yenileme ve yapım işlerinde, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin ön projesi veya projesi ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler; hizmet alımına dair işlerde ise isteklilere talimatları da içeren idari ve teknik şartnameler bulunur.

(2) İdari şartnamede yaptırılacak işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların yanında, genel olarak aşağıdaki hususların da yer alması zorunludur:

a) Yapılacak veya yenilenecek tesisin adı, nev’i, niteliği, kapsamı ile yükleniciye bırakılacak olan hizmetler ile ticari hizmet alanlarının kapsamı.

b) İhale usulü, ihale tarihi ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

c) İsteklilere talimatlar.

ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

e) Tekliflerin geçerlilik süresi.

f) İhaleye ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.

g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar.


6143

 

ğ) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

h) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.

ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

i) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

j) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

k) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi, teslim şartları ve gecikme halinde uygulanacak cezai şartlar.

l) Bedelin belirleme yöntemleri, ödeme dönemleri ve şartları.

m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kim tarafından ödeneceği.

n) Yapım veya yenileme işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

p) Değerlendirme yapmak üzere isteklilerden istenecek, ihale konusu tesis ile ilgili istekli tarafından hazırlanan fizibilite raporu, yenileme veya yapım dönemi iş programı, yenileme veya yapım ve işletme dönemlerine ait finansman ve nakit akım tabloları, işletme dönemi yönetim planı ve benzeri belgeler.

r) Tesisin üzerinde inşa edileceği arsa veya araziye ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

s) Projeye bağlı olarak; ön proje, temel standartlar dokümanı, teknik şartnameler, yenileme projesi.

ş) Yenileme projelerinde yenileme işi karşılığında yükleniciye bırakılacak olan hizmet ve/veya ticari alanların neler olacağı, işletmeye bırakılma süreleri ile ödenecek bedelin hesaplama yöntemleri ve diğer hususlar.

t) Belli istekliler arası ihale usulünde proje geliştirilerek teklife esas projenin belirleneceği ve belirlenen proje için kapalı olarak fiyat teklifi alınacak isteklilerin sayısı.

u) Tıbbi donanım dahil projelerde donanımın özellikleri, temini, yenilenmesi ve bakımına dair hususlar.

ü) Mefruşatın özellikleri, temini, yenilenmesi ve bakımına dair hususlar.

v) Kesin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları.

y) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

z) Toplam sabit yatırım tutarı içerisinde yer alan tıbbi donanım tutarının en az %20’lik kısmının yerli üretim olarak temin edilmesi için kullanılacak ürünlerdeki yerli üretim oranı, yerlilik şartları ve esasları.

aa) İş artışı veya eksilişlerinin ele alınma esasları ve limitleri.

bb) Değişikliklerin kayda alınması.

cc) Yapım aşaması iş programında değişiklik yapılmasının esasları.


6144

 

çç) Şartname revizyonlarının yapılabileceğine dair açıklık getirilmesi ve düzenleme esasları.

dd) Arazi şartları, ihtiyaç listesi değişikliği, teknolojik gelişmeler, standartların güncellenmesi ve benzeri değişen şartlar altında ön proje değişikliğine olanak tanınması ve uygulama esasları.

ee) Sözleşmelerin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağına dair hususlar.

(3) Her sayfası onaylanan ihale dokümanının bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale dokümanı elektronik ortama aktarılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İzni Alınması, Komisyon ve İhale İşlem Dosyası

İhale izni alınması

MADDE 22- (1) İhaleye çıkmak için ihale konusu işin mahiyetine bağlı olarak ön fizibilite raporu veya fizibilite raporu veya yaklaşık maliyet hesap cetveli ile şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer dokümanlar ihale onay belgesine eklenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) Yapım işlerinde Yüksek Planlama Kurulundan yetkilendirme kararı alınmadan ihaleye çıkılamaz.

Ön yeterlik ile ihale komisyonlarının kurulması ve çalışma esasları

MADDE 23- (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ön yeterlik ilanı veya ihale ilanı veya davet tarihini izleyen en geç beş gün içinde ön yeterlik veya ihale komisyonu kurar. Komisyonlar, biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı, birisi de muhasebe ve mali işlerde uzman olmak şartıyla idare personelinden en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur. Ön yeterlik veya ihale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(2) İhale komisyonu kararlarına katılmamak şartı ile komisyona yardımcı olmak üzere gereği kadar idari ve teknik eleman görevlendirilebilir.

(3) Ön yeterlik veya ihale komisyonu tüm üyelerinin katılımıyla toplanır; mazereti sebebiyle katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyelerin katılımı sağlanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Ön yeterlik veya ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Ön yeterlik veya ihale komisyonu, başvuru veya teklif kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler komisyonca verilen süre içerisinde karşılanır.


6145

 

İhale işlem dosyası

MADDE 24- (1) İhaleyle yaptırılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir.

(2) Yapım işleri ihale işlem dosyasında ihale yetkilisinden alınan onay belgesi, Yüksek Planlama Kurulu kararı, ön fizibilite raporu, ön proje, fizibilite raporu, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, zeyilname, açıklama, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

(3) Yenileme veya hizmet alımı ihale işlem dosyasında ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, işin projesi, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, zeyilname, açıklama, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

(4) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğunun anlaşılması halinde, komisyonlar idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve yapılacak ilana göre yürütülür.

(5) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde, idare tarafından ihale veya ön yeterlik komisyonu üyelerinin erişimine açılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı ve İhale Dokümanının Verilmesi

İhale ilanı

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihaleler, ön yeterlik veya teklif verme için belirlenen son müracaat tarihinden en az otuz gün önce; ilan yapılması gereken pazarlık usulü ihalelerde en az bir hafta önceden olmak üzere Resmî Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede ve işin gerektirdiği hallerde yurtdışında bir gazetede en az birer defa ilan edilerek duyurulur.

(2) İlan yapılması gereken pazarlık usulü ihalelerde, ihale ilanı, ihale tarihinden en az yedi gün önce idarenin internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az otuz gün önce davet mektubu gönderilir.

(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerden ilan yapılması zorunlu olmayanlar için en az üç istekli çağrılır.

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 26- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

(2) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı, niteliği, türü ve tutarı.

c) İşin yapılacağı yer.


6146

 

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

g) Tekliflerin sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati.

ğ) İhalenin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) Yapım işlerinde toplam sabit yatırım tutarının diğer işlerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verileceği.

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

i) Ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği.

Ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 27- (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

(2) Ön yeterlik ilanlarında asgari olarak aşağıdaki hususlar belirtilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) İşin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

g) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati.

ğ) Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

h) Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

ı) Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup başvuramayacağı.

İlanın uygun olmaması

MADDE 28- (1) 26 ncı ve 27 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik değerlendirmesi yapılamaz.

(2) Ancak, ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanların 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine uygun olmaması durumunda, ilanların yayımlanmasını takip eden onbeş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

MADDE 29- (1) İhale dokümanı, isteklilerin erişimine bedeli mukabilinde açık tutulur. Talep halinde idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde elektronik ortamda doküman satılabilir.  

(2) Doküman ve erişim bedeli rekabeti engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.


6147

 

İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 30- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması gerekli olursa, gerekçeleri bir tutanakla tespit edilerek değişikliğe ilişkin hususlar aynı şekilde ilan edilir ve süreler bu ilan tarihine göre hesaplanır.

(2) Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin veya başvuru dosyasının hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale veya ön yeterlik dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale veya ön yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, teklif verme veya son başvuru gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin ve başvuru dosyasının hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare teklif verme veya son başvuru tarihini beş günden az olmamak üzere belirleyeceği tarihe kadar zeyilname ile erteleyebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini ve başvurusunu bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru imkanı sağlanır.

(4) İstekliler tekliflerini veya başvurularını hazırlarken ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak teklif verme veya son başvuru gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan bütün isteklilere teklif verme veya son başvuru gününden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 31- (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

 (2) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Ancak bu şekilde yapılacak tebligatların yirmidört saat içinde teyidi alınır.

(3) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot ortağa yapılır.

Belgelerin sunuluş şekli

MADDE 32- (1) Bu Yönetmeliğe göre idareye verilecek belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, son başvuru veya teklif verme tarihinden en geç bir gün öncesine kadar yapılması ve bu başvuruların idarece karşılanması zorunludur.


6148

 

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya ilgili oda tarafından “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

b) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:


6149

 

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

(6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur.

b) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki esaslara tabidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ön Yeterlik Başvurularının ve Tekliflerin Sunulması

Başvuru ve teklif mektuplarının şekli

MADDE 33- (1) Başvuru ve teklif mektupları ön yeterlik veya ihale dokümanında yer alan formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.


6150

 

c) Teklif edilen bedelin veya fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Ön yeterlik başvurularının hazırlanması, sunulması, açılması ve değerlendirilmesi

MADDE 34- (1) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Fiili imkansızlık dolayısıyla ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa sığmaması halinde ebadına bakılmaksızın zarf olarak addedilen tek bir pakete konularak idareye sunulabilir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ile tebligata esas olmak üzere; başvuru sahibinin açık adresi, elektronik posta adresi ve faks numarası yazılır. İş ortaklıkları tarafından verilen başvurularda ise ayrıca zarfın üzerine iş ortaklığını oluşturan tüm tüzel kişiliklerin ticaret unvanları ile gerçek kişilerin adları ve soyadları ile tebligata esas olmak üzere pilot ortağın açık adresi, elektronik posta adresi ve faks numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya pilot ortak tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Başvurular ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen başvurular kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Başvurular iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek başvuruların ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Yapılmış olan başvurular, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Ön yeterlik komisyonunca, ön yeterlik ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. Ön yeterlik komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflardan uygun olanlar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(5) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve belgeleri eksik olan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak komisyonca imzalanır. Bu aşamada, hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez, başvuruyu oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular komisyonca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.


6151

 

(6) Sonraki oturumda başvuruların değerlendirilmesine geçilir ve öncelikle belgeleri eksik olduğu veya belgelerde bilgi eksikliği olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin başvurularının değerlendirme dışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece iki işgününden az olmamak üzere belirlenen sürede isteklilerden bilgi veya belgeleri tamamlamaları yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgi veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin son başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin son başvuru tarihi itibarıyla ön yeterliğe katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir.

(8) Ön yeterlik değerlendirmesinde, başvuru belgeleri eksiksiz olan veya idarece istenen eksik bilgi veya belgeleri tamamlayan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen ve ön yeterlik dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ve şartlarına uygun olup olmadığı yeterli/yeterli değil esasına göre incelenir. Yapılan değerlendirme sonucunda istenilen ön yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul edilir. Ön yeterlik kriterlerini taşımadığı tespit edilen istekliler ise yeterli kabul edilmezler.

(9) Komisyonca verilen ön yeterlik kararı yedi gün içerisinde isteklilere bildirilir ve ihaleye teklif vermeye davet edilir.

İhale tekliflerinin hazırlanması ve sunulması

MADDE 35- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Fiili imkansızlık dolayısıyla ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa sığmaması halinde ebadına bakılmaksızın zarf olarak addedilen tek bir pakete konularak idareye sunulabilir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ile tebligata esas olmak üzere; teklif sahibinin açık adresi, elektronik posta adresi ve faks numarası yazılır. İş ortaklıkları tarafından verilen başvurularda ise ayrıca zarfın üzerine iş ortaklığını oluşturan tüm tüzel kişiliklerin ticaret unvanları ile gerçek kişilerin adları ve soyadları ile tebligata esas olmak üzere pilot ortağın açık adresi, elektronik posta adresi ve faks numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli veya pilot ortak tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 36- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale dokümanı değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.


6152

 

Teminat

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan yapım işleri ihalelerinde toplam sabit yatırım tutarının, diğer işlerde ise teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

 (2) Üzerine ihale kararı verilen isteklilerden sözleşme imzalanmadan önce yapım işlerinde toplam sabit yatırım tutarının %3’ü oranında kesin teminat alınır. Sabit yatırımın tamamlanmasından sonra işletme dönemi için tutulacak kesin teminat oranı %1,5’e düşürülür. Diğer işlerde ise ihale bedelinin %3’ü oranında kesin teminat alınır. (Ek cümle:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/2 md.) İşletme dönemindeki teminat miktarı her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılır.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.  Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) İhale üzerine bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat da, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından sonra iade edilir.

(5) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 38- (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite idare yetkilidir.

(2) 36 ncı maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

(3) İdarece belirlenmiş formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

(4) Gerek görüldüğünde idarece teminat mektuplarının teyidi ilgili bankadan yapılabilir.


6153

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi

 

Tekliflerin açılması

MADDE 40- (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca, ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 35 inci maddeye uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflardan uygun olanlar, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Açık ihale usulünde tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 41- (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Daha sonra teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan ancak belgeleri eksik olduğu veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür.

 (2) Belge veya bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin teklif verme tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir.

(3) Tekliflerin değerlendirilmesinde, belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan ve idarece istenen eksik belge veya bilgileri tamamlayan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Teklif mektubu uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklif mektubu uygun olanlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(5) Danışmanlık hizmet alımlarında, ihale dokümanında belirtilen şartlara göre yapılan değerlendirme sonucu ihale teknik ve mali puanları toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.


6154

 

Belli istekliler arasında ihale usulünde tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 42- (1) İhale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verir. Daha sonra teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan, ancak belgeleri eksik veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması veya eksik belgelerin veya bilgi eksikliğinin tamamlattırılması hususu görüşülür.

 (2) Belge veya bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin teklif verme tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin teklif verme tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilir.

(3) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklifi veya teminat mektubu uygun olmayan veya eksik bilgi ve belgelerini tamamlamayan istekliler ihale dışı bırakılır. Belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun bulunan ve idarece istenen eksik belge veya bilgileri tamamlayan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasiteleri ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

(4) Komisyonca, teklif edilen projelerin ve fiyatların değerlendirilmesi aşamasına geçilir. Teklif edilen projelerin öncelikle niceliksel olarak ön projeye uygunluğu incelenir. İhale komisyonu, ayrıca tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, idare aracılığı ile, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. İdare tarafından talep edilen bu açıklama ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez veya yapılmaz. Bu değerlendirme ve işlemler sonucunda, tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

(5) Teklifler, ihale dokümanında belirlenen teknik ve finansal değerlendirme kriterlerine göre sıralanır. Bu sıralamaya göre ihale dokümanında belirtilen sayıda istekli ile ihaleye devam edilir. 

(6) İstekliler tarafından verilen projeler idare tarafından geliştirilerek teklife esas proje belirlenir. Proje geliştirmede idare lüzum görmesi halinde isteklilerle müzakere yapabilir ve teknik komisyonlar oluşturabilir. Ayrıca isteklilerce teklif edilen ihtiyari hizmetlere ilişkin teklifler de değerlendirilerek bunların yüklenicilere gördürülüp gördürülmeyeceği veya hangilerinin gördürüleceği idare tarafından belirlenir.

(7) İdare tarafından teklife esas proje ve belirlenmiş hizmetler beşinci fıkraya göre seçilen isteklilere bildirilerek kapalı olarak fiyat teklifi vermeleri istenir.

(8) Komisyonca, önceden belirlenen günde isteklilerin huzurunda teklifler açılır ve hemen akabinde açık eksiltmeye geçilir. Açık eksiltme sonucunda en düşük teklifi veren istekli ile idarenin fizibilitesi doğrultusunda nihai pazarlık yapılır. Pazarlık sonucunda isteklinin nihai teklifi uygun bulunursa bu istekli üzerine ihale kararı verilir. İlk isteklinin teklifi idarece uygun bulunmazsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile pazarlığa devam edilir. İkinci isteklinin nihai teklifi ilk isteklinin fiyatından düşükse, ilk isteklinin bu fiyatı kabul etmesi halinde ilk istekli, aksi halde ikinci istekli üzerine ihale kararı verilir. İkinci isteklinin nihai teklifi ilk isteklinin fiyatından düşük değilse, ilk istekli üzerine ihale kararı verilebilir. İdare, herhalde pazarlık sonrasında ihaleyi iptal etmekte serbesttir.


6155

 

(9) Danışmanlık hizmet alımlarında, ihale dokümanında belirtilen şartlara göre yapılan değerlendirme sonucu ihale teknik ve mali puanları toplamı en yüksek olan isteklinin üzerinde bırakılır.

Aşırı düşük teklifler

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde verilen fiyat tekliflerinin, idarenin fizibilite raporuna veya yaklaşık maliyetine göre aşırı düşük bulunması halinde, ihale komisyonu belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntılı açıklamaları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin iptali

MADDE 44- (1) Ön yeterlik veya ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün başvuruları veya teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

(2) Yapılan ihale sonucunda idare, teklif edilen fiyatı fizibilitesine veya yaklaşık maliyetine uygun bulmazsa ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

(3) İhalenin iptal edilmesi sebebiyle isteklilere karşı idare, herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(4) İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ancak, idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 45- (1) İhale komisyonu gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. Yapım ve yenileme işlerinde ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce Bakan oluru alınır. İhale komisyonu kararlarında isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen kullanım bedeli, hizmet bedeli, toplam sabit yatırım tutarı, işletme süresi, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle ihale edildiği, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine girmekten yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İsteklinin yasaklı olduğunun veya
10 uncu madde çerçevesinde ihaleye katılamayacak durumda bulunduğunun anlaşılması durumunda
ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz. Bu halde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi üzerine iş ihale edilebilir veya ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç onbeş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.


6156

 

(5) Geçici teminat hariç isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri, ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya başvuru kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl veya noter onaylı suret belgelerin, idarece onaylı bir suretinin ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

(6) Türk Lirası dışındaki geçici teminat olarak kabul edilen değerlerin isteklilere iadesi sırasında, teminat değerlerine ilişkin belgenin aslına uygunluğu idarece onaylı bir sureti ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 46- (1) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye başvuran veya teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, başvuruların veya tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de durum isteklilere aynı şekilde bildirilir.

Sözleşmeye davet

MADDE 47- (1) Yapım işlerinde 46 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen altmış gün içinde kesin teminatı vermek, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında verilen taahhütnamede belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri vermek, ihale sürecinde sözleşme aşamasında istenilen diğer belgeleri vermek, özel amaçlı şirketi kurmak, bu şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi, ana sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası, vergi ve sosyal güvenlik mükellefiyetlerinin tesis edildiğine ilişkin gerekli belgeler, özel amaçlı şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili kişi veya kişileri gösteren noter onaylı imza sirkülerinin vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususu bildirilir. İhtiyaç halinde süre bir katına kadar idare tarafından uzatılabilir.

(2) Yenileme, danışmanlık ve hizmet alımı işlerinde 46 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında verilen taahhütnamede belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri vermek, ihale sürecinde sözleşme aşamasında istenilen diğer belgeleri vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması gerektiği hususu bildirilir. İhtiyaç halinde bu süre bir katına kadar idare tarafından uzatılabilir.

(3) Yapım işlerinin işletme döneminde yapılacak piyasa testine bağlı olarak tanzim edilecek sözleşmelerde ise ilgili sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte idare, ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi sözleşmenin altına eklemek zorundadır. İhale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması durumunda sözleşme imzalanamaz.

(5) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.


6157

 

(6) Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı Hazineye gelir kaydedilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Sözleşmelerde Yer Alacak Hususlar

Sözleşmenin dili

MADDE 48- (1) Sözleşmeler şartnamelere uygun olarak ve Türkçe hazırlanır. Ancak yüklenicinin talebi halinde sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. Metinler arasında herhangi bir çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.

Sözleşmede yer alacak hususlar

MADDE 49- (1) Sözleşmede aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Taraflar.

b) Sözleşmenin konusu ve süresi.

c) Yapım veya yenileme işlerinde kesin projelerin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları.

ç) Yapım, yenileme ve hizmetlerin standart ve kalitesi.

d) Yapım veya yenileme işlerinde yükleniciye bırakılacak olan hizmetler ve ticari hizmet alanlarının kapsamı ve genel esasları ile hizmet bedellerinin sözleşme şartlarına ve beş yılı geçmemek üzere piyasa testi ile güncellenmesine ilişkin usul ve esasları.

e) Yatırım ve işletme dönemi için işe başlama, bitirme ve süre ve koşulları ile finansman temin süresi, gecikme halinde uygulanacak cezai şartlar.

f) Yapım veya yenileme işlerinde tesisin üzerinde inşa edileceği arsa veya araziye veya yenileme yapılacak binaya ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

g) Bedel, bedeldeki değişim ve temerrüt halinde uygulanacak usul ve esaslar.

ğ) Yapım veya yenileme işlerinde yüklenici tarafından kullanılacak ticari hizmet alanlarının kullanım şartları ve esasları.

h) Yüklenici tarafından yerine getirilecek olan hizmetlerin yerine getirilmesi ve temerrüt halinde uygulanacak usul ve esaslar.

ı) Yükleniciye bırakılan hizmetler ve ticari hizmet alanlarının fiyatlandırma ölçütleri ile bedel hesabında dikkate alınma usul ve esasları.

i) Yapım veya yenileme işlerinde tıbbi donanım da dahil projelerde bulunan her türlü donanım ve mefruşatın özellikleri, temini, piyasa testi ile yenilenmesi, bakım ve onarımına dair hususlar.

j) Yapım veya yenileme işlerinde tesisin yatırım ve işletme dönemlerinin finansmanı ve finansmanın yenilenmesine ilişkin usul ve esaslar.

k) Tesisi işletmeye alma, muayene ve kabul usul ve esasları.

l) Kesin teminat miktarı ile tenkis ve iadesine ait şartlar.

m) Aylık ve yıllık faaliyet raporları.

n) Yapım veya yenileme işlerinde güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri.

o) Yapım veya yenileme işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması.


6158

 

ö) Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar.

p) Sözleşme süresi sonunda veya süresinden önce sözleşmenin sona ermesi halinde tesisin devrine ilişkin usul ve esaslar.

r) Yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre yüklenici ile üçüncü şahıslar arasında akdedilmesi gereken diğer sözleşmelere ilişkin hükümler.

s) Mücbir sebepler ve bunların hüküm ve sonuçları.

ş) Sorumluluklar, denetim ve anlaşmazlıkların çözümü.

t) Sözleşmenin feshi, derhal fesih halleri ile ödenecek tazminatlar ve sorumluluklara ilişkin hususlar.

u) Vergi, resim ve sözleşme ile ilgili diğer masrafların ödenmesine ilişkin hususlar.

ü) Tebligat, sözleşme dili, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ilgili hususlar.

v) Finans sağlayıcıların müdahale hakkına ilişkin usul ve esaslar.

y) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

z) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

aa) Sözleşmenin tadiline ilişkin hususlar.

bb) Diğer sözleşmelere ilişkin hükümler.

cc) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları veya iş eksilişleri durumunda karşılıklı yükümlülükler.

çç) İdarece öngörülecek diğer hususlar.

Sözleşmenin süresi

MADDE 50- (1) Yapım işlerinde, sözleşme süresi, sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere idarece belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

(2) Yenileme, hizmet ve danışmanlık işlerinde sözleşme süresi, işin özelliklerine göre onbeş yılı geçmemek üzere idarece belirlenir.

(3) Yapım ve yenileme işlerinde, sözleşme, imza tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Sözleşmede belirtilen yer teslim tarihinden başlamak üzere, projelendirme ve yapım süresi dahil yatırım süresi ve işletme süresinin toplamı, sözleşme süresidir.

Sözleşmenin imzalanması

MADDE 51- (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre yaptırılacak işler hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeler, Bakan onayı alınmak suretiyle idare ile yüklenici arasında imzalanır.

(2) Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması

MADDE 52- (1) İhale üzerinde kalan isteklinin 9 uncu maddenin beşinci fıkrası kapsamında verilen taahhütnamede belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri veya sözleşme sırasında istenilen diğer belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. Bu durumda sözleşmeyi imzalamayan isteklinin teminatı irat kaydedilir.

 

 

6159

 

(2) Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 46 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı Hazineye gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Üst hakkı tesisi ve yer teslimi

MADDE 53- (1) Bakanlığın talebi üzerine;

a) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup tescili mümkün olan yerlerden,

bu Yönetmelik kapsamında üzerinde tesis yapılmasına Bakanlıkça karar verilen ve Maliye Bakanlığınca da uygun görülenler üzerinde, yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere sözleşme süresi boyunca özel amaçlı şirket lehine bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilir.

(2) Üst hakkı tesis edilerek yükleniciye teslim edilecek taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına ve özel amaçlı şirket lehine tesis edilen üst hakkının Maliye Bakanlığı ile Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair sözleşmelere hüküm konulur.

(3) Yüklenici lehine üst hakkı tesis edilecek taşınmazlara ilişkin mevzuata göre alınması gereken tüm izinler ile hazırlanması gereken tüm raporların sorumluluğu Bakanlığa aittir.

(4) Sözleşme değişikliği yapılması, üst hakkına ilişkin sözleşmede de değişiklik yapılmasını gerekli kılar ise gerekli değişikliğin yapılmasını teminen sözleşme değişikliğinin bir örneği bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Finansman, asgari özkaynak ve idarenin mali yükümlülüğü

MADDE 54- (1) Yüklenici, ihale konusu tesisin yenileme veya yapım işlerine ait toplam sabit yatırım tutarı ile hizmetlerin verilmesine ilişkin gerekli tüm finansmanı sözleşmede belirtilen şekilde ve sürede sağlamak, finansman maliyetleri de dahil olmak üzere süresinde geri ödemekle yükümlüdür. Yüklenicilerin bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştireceği yapım işleri için tahsis edeceği özkaynak oranı, yatırım dönemi süresince sözleşmede belirtilen dönemsel yatırım tutarının %20’sinden az olamaz. Bununla ilgili bilgi ve belgeler sözleşme imzalanmadan önce veya işin her aşamasında istenebilir. Yüklenici, yapım işleri için tahsis edeceği özkaynağı zamanında ve tam olarak sağlayamazsa sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleri uygulanır.

(2) İdare, sözleşme süresi boyunca bedelin ödenebilmesine yönelik yeterli kaynağın tahsisi konusunda her türlü tedbiri alır. Sözleşmelerde, bedellerin zamanında ve tam olarak ödenmesindeki gecikmelere uygulanacak gecikme faizine ve şartlarına ilişkin hükümlere yer verilir.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 55- (1) Harcama yetkilisi, sözleşme kapsamında yapılan bütün işlerin muayene ve kabulünü yapmak üzere, işin mahiyetine göre ilgili uzman kişilerden oluşan ve biri başkan olmak üzere en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları teşkil eder. İdarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, diğer kamu idarelerinden görevlendirme yapılabilir.


6160

 

(2) İşin denetimini yapan kimseler, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz, ancak bu kimseler muayene ve kabul komisyonu ile birlikte kabul işlemlerinde hazır bulunur. İdarece uygun görülmesi halinde yüklenicinin temsilci veya temsilcileri de muayene ve kabul işlemlerinde gözlemci olarak bulunabilir.

(3) Muayene ve kabul komisyonları, ihale dokümanında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma testlerini yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde işin kabulünü yapar. Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaklardan birer nüsha yükleniciye verilir.

(4) Kabul tutanağı harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır. 

(5) Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(6) Yüklenici tarafından muayene ve kabul raporlarına yapılacak itirazlar ve bu itirazların çözümüne dair usuller sözleşmelerde belirtilir.

(7) Sözleşmede yer verilmesi halinde bağımsız teknik denetçi tarafından kabul tutanağı düzenlenebilir.

Ödemelerin hesaplanması ve ödeme usulleri

MADDE 56- (1) Ödemeler sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır. Bu Yönetmeliğe göre yapılan ihalelerde kullanım bedelinin güncellenmesi, ek-1’de belirlenen esaslara göre yapılır. Yapım işinin tamamlanmasından önce hiçbir şekilde bedel ödemesi yapılamaz. Ancak aşama tamamlamaları ve kısmi hizmete alınma halinde idare tarafından yapılacak kısmi kabullere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı sözleşme hükümleri saklıdır.

 (2) Kullanım bedeli, her bir takvim yılında, üçer aylık dönemlere tekabül eden peşin ödemeler şeklinde yapılır. Bu ödemeler, Ocak-Mart dönemi için Ocak ayında, Nisan-Haziran dönemi için Nisan ayında, Temmuz-Eylül dönemi için Temmuz ayında ve Ekim-Aralık dönemi için Ekim ayında gerçekleştirilir.

(3) Yüklenicinin, sözleşme süresince özkaynakları dışında finansal tablosunda belirtilen toplam borç miktarında, yeniden finansman ve/veya borç yapılandırması suretiyle azalma meydana gelmesi halinde, borç miktarındaki azalma idare ve yüklenici arasında eşit oranda taksim edilerek kullanım bedeline yansıtılır. Yeniden finansman ve/veya borç yapılandırmasına ve borç miktarındaki azalmanın kullanım bedeline yansıtılmasına ilişkin esaslar sözleşmede düzenlenir.

(4) Bedel, Bakanlığa veya bağlı kuruluşlara ait döner sermaye bütçesinden ve/veya merkezi yönetim bütçesinden ödenir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeler ile yükleniciye verilen hizmetler beş yılı geçmemek üzere sözleşmede belirlenecek sürelerde, donanım ise ihale dokümanında belirtilen süreler sonunda piyasa testi ile güncellenerek satın alınır. Piyasa testinden amaç, bir hizmet veya


6161

 

hizmetler grubuna veyahut donanıma ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı belirlemektir. Piyasa testine tabi tutulacak hizmet veya donanım, teklif süresi, teklif değerlendirme kriterleri, toplantı tarihi, yeri ve gündemi, toplantıdan en az bir ay öncesinden yüklenici şirkete bildirilir. Bunlar basın veya internet yoluyla da ilan edilir. Teklif değerlendirme kriterlerinde, piyasa testi katılımcılarının ekonomik ve mali yeterliği, hizmetlere ilişkin iş deneyimleri ve piyasa testi süresince kullanılacak teknik özellikler yer alır. Alınan teklifler çerçevesinde en uygun teklif veren üç firma ile fiyat ve kalite değerlendirmesi yapılarak nihai pazarlık anlaşması düzenlenir. İdare, en uygun fiyat teklifini yükleniciye bildirir. Yüklenici, bildirimi aldığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde belirlenen uygun fiyatla bu hizmeti veya donanımı temin etme hususundaki ön alım hakkını kullanabilir. Ön alım hakkını kullanması halinde hizmet veya donanım yüklenici tarafından temin edilir; ön alım hakkının kullanılmaması halinde yüklenici, en uygun fiyat teklifini veren alt yüklenici ile usulüne uygun düzenlenmiş yeni sözleşmenin onaylı bir suretini idareye teslim eder.

(6) Yüklenici tarafından verilen hizmetlerin karşılığı olarak yükleniciye ödenecek hizmet bedellerin hesaplanmasına, beş yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenmesine ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir.

İşin tamamlanmasındaki gecikme ve yüklenicinin namı hesabına iş yaptırma

MADDE 57- (1) Sözleşme konusu işlerin tamamlanmasında gecikme, hata veya olumsuzlukların olması halinde uygulanacak tazminat ve cezai şartlara sözleşmede yer verilir.

(2) Yüklenicinin, yapım sözleşmesinin işletme döneminde sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi halinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir. Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması halinde iş, idare tarafından pazarlık usulü ile yüklenicinin namı hesabına yaptırılarak yükleniciye ödenecek bedelden mahsup edilir. Sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumunda ise keyfiyet yükleniciye ivedilikle bildirilerek iş, idare tarafından yüklenici namı hesabına yaptırılır.

(3) Sağlık hizmetlerinin sürdürülemezliği halleri şunlardır:

a) Sağlık tesisinde tıbbi gaz sistemleri (oksijen, azot, hava, vakum ve atık) ve sterilizasyon şartlarını sağlayacak havalandırma sisteminin çalışmaması veya uygun hava filtrasyonu ve uygun iklimlendirme ve hijyen şartlarının sağlanamaması.

b) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetinin aksaması nedeniyle ameliyat hizmetlerinin yapılamaz hale gelmesi, sterilizasyon ünitelerinde güvenlik önlemlerinin alınmaması.

c) Bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmaması veya hasta asansörlerinin çalışmaması nedeniyle acil hizmetler, ameliyathane, yoğun bakım, poliklinik ve klinik hizmetlerin verilememesi.

ç) Acil hizmetlere yönelik görüntüleme, laboratuvar ve ameliyat gibi hizmetlerin verilememesi.

d) Jeneratörler ile kesintisiz güç kaynaklarının periyodik bakımlarının yapılmaması ve elektrik kesintisi halinde cihazların çalışmaması nedeniyle sunulan hizmetin kesintiye uğraması.


6162

 

e) Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının yapılmaması nedeniyle hasta güvenliğinin tehlikeye düşmesi.

f) Temizlik hizmetlerinin aksaması, malzemelerin temin edilmemesi, temizlik kurallarına riayet edilmemesi sonucunda hastane enfeksiyon komitesi tarafından hizmetin sürdürülemezliği noktasında karar alınması.

g) Hastalar ve çalışanlar için radyasyon koruyucuların temin edilmemesi veya kullanılmaması.

ğ) Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden sebeplerden dolayı sağlık hizmetlerinin sunulamaması.

Denetim

MADDE 58- (1) İdare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletir. İdare, yüklenicinin performans denetimi ve işin yönetimine ilişkin olarak bir denetim ve yönetim sistemi kurabilir. Bu hususta ihtiyaç duyması halinde dışarıdan hizmet satın alma yoluna gidebilir.

(2) Finans sağlayıcılar, finansman sözleşmesinin uygulanmasına esas olmak üzere sabit yatırım dönemi içerisinde idarenin izniyle bir denetim mekanizması kurabilir.

Mücbir sebep halleri

MADDE 59- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller şunlardır:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı veya savaş.

d) İfayı imkansız kılan diğer haller.

(2) İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin makul ve basiretli davranmasına rağmen bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından mücbir sebebin belgelendirilmesi,

zorunludur.

Sözleşmenin devri

MADDE 60- (1) Yüklenici, sözleşmeden doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı şartlarla ve ihale dokümanında belirlenen yeterlik şartlarını haiz başka bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine idarenin onayı ile devredebilir. Özel amaçlı şirket kurulmasını gerektiren yapım işlerinde, ancak kurulan özel amaçlı şirkete devir yapılabilir. Bu halde üst hakkı sözleşmesi de devralan kişi adına ayrıca devredilir. Sözleşmenin bu şekilde devri halinde diğer sözleşmeler de devralan gerçek kişiye veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmiş sayılır. Sözleşmenin devrinden önce doğmuş olan yükümlülüklerden devir eden ve devir alan yükleniciler müştereken ve müteselsilen sorumludur.


6163

 

Sözleşme tadili

MADDE 61- (1) (Değişik:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/3 md.) Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde, sözleşmenin anlaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla, sözleşme bedelini artırmamak kaydıyla Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilir. Sözleşme bedeli Ek-3’te yer alan formül kullanılarak net bugünkü değer üzerinden Bakanlık tarafından hesaplanır. Sözleşme değişikliğinden önce söz konusu hesaplamaların Yönetmeliğe uygunluğuna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

(2) Yapım işlerinde mücbir sebepler, olağanüstü haller veya yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle, sözleşmede öngörülen şartlarda işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde bedel, ihalede nihai teklifin verildiği tarih esas alınarak güncellenir ve buna bağlı olarak Bakan onayı ile sözleşmede gerekli düzenlemeler yapılır.

(3) Yüksek Planlama Kurulunun yetkilendirme kararından sonra yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu veya projelerde, ihale dokümanındaki yatırım maliyetinde öngörülen sınırları aşan bir değişiklik olması halinde; değişen fizibilite raporu veya projeler ve ilgili diğer belgeler Yüksek Planlama Kuruluna yeniden sunulur, Yüksek Planlanma Kurulunun yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli tadiller yapılır.

 (4) Sözleşme değişikliklerinin yapılabilmesi amacıyla görüş bildirmek üzere teknik heyet teşkil edilebilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sözleşmenin feshi

MADDE 62- (1) Yüklenicinin, yapım sözleşmesi imzalandıktan sonra yatırım döneminde sözleşme kapsamındaki taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, sözleşmede belirlenen derhal fesih halleri hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir. Ayrıca keyfiyet, projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. İhtarla belirlenen süre sonunda taahhüdün yerine getirilmemesi halinde, finans sağlayıcılar idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitmek suretiyle işin yapılmasını sağlayabilir. Bunun sağlanamaması halinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

(2) Yapım sözleşmelerinin işletme döneminde yüklenicinin, sözleşmede belirtilen hata puanının üzerine çıkması halinde finans sağlayıcılar, idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gidilmek suretiyle işin devamını sağlayabilir. Aksi halde idare tarafından sözleşme feshedilir. 

(3) Yenileme, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve hizmet alım sözleşmelerinde yüklenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi halinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı


6164

 

ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemez. Verilen süre içinde yüklenicinin yazılı ihtardaki talimata uymaması halinde idare tarafından, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Taahhüdün yerine getirilmemesi dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumunda ise sözleşme derhal feshedilir.

(4) Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızın iptal edilir ve tapu idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder. Taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafından zarar verilmesi halinde, zarar bedeli de yükleniciden ayrıca alınır. Bunlardan dolayı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst hakkından kaynaklanan herhangi bir hak veya talepte bulunulamaz.

(5) Sözleşmenin feshine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Önceden bildirilen günde yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve keyfiyet tutanakta belirtilir.

(2)  Yükleniciden kaynaklanan sebeple sözleşmenin feshi halinde, yüklenicinin kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez ve yükleniciler kesin teminat için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca yüklenicinin idareye ödeyeceği tazminat ve cezai şartlar ile yüklenicinin yatırımda kullandığı özkaynağın iade edilip edilmeyeceğine sözleşmede yer verilir.

(7) Sözleşmenin, yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın idare tarafından feshedilmesi veya idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleşmenin yüklenici tarafından feshi durumunda, yüklenicinin zararının ne şekilde ve ne ölçüde telafi edileceği sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesine veya sözleşme değişikliklerine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir.

Sözleşmenin karşılıklı sona erdirilmesi ve işin tasfiyesi

MADDE 63- (1) Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması veya yüklenici ile idarenin karşılıklı anlaşması halinde sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir.

(2) Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve kesin teminat mektubu iade edilir.

(3) Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmaz ile üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilat sağlam ve işler durumda bedelsiz olarak Hazineye geçer.

Sözleşmenin sona ermesiyle tesisin idareye devri               

MADDE 64- (1) Sözleşmenin feshi veya sona erdirilmesi halinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın tesislerdeki tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldıramaz; tesise ait ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka bir yere götüremez, herhangi bir şekilde başkasına devredemez veya tesiste değişiklik yapamaz. Yüklenicinin bu hususlardaki eylemlerini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde tesise el koyarak yükleniciyi tesisten uzaklaştırabilir.


6165

 

(2) Bu Yönetmeliğe göre idare ile yüklenici arasında imzalanan yapım sözleşmesi süresi sonunda yerleşke, her türlü borç ve taahhütten ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden idareye geçer. Sözleşme süresi sonundaki yerleşkenin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Belirlenen zamanda yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağı yüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve bu durum tutanakta belirtilir. Durum tespit tutanağında belirlenen eksiklik ve arızalar, idarece verilecek sürede yüklenici tarafından tamamlanır. Tamamlanmaması halinde eksiklik ve arızaları karşılayacak meblağ, varsa yükleniciye yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve/veya teminatından karşılanır. Bu suretle karşılanamaması halinde ise yükleniciye tazmin ettirilir.

(3) Yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmazlar ile ilgili üst hakkı sözleşmesinin her hangi bir nedenle, sona ermesi halinde Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin ettirilerek tapu kütüğündeki şerh, takyidat ve beyanlar kaldırılır.

(4) Sözleşmenin, mücbir sebep, karşılıklı anlaşma veya idarenin sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle tesisin ve diğer sözleşmelerin devir alınmasına ilişkin hususlara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir.

(5) Tesisin her türlü devrinde, hizmetlerin ve ticari hizmet alanlarının yükleniciye bırakıldığı durumlarda devir tarihinde bu alanların da sözleşmeleri sona ermiş sayılır ve idarenin hüküm ve tasarrufu altına girer.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İmar planlarının yapılması ve onaylanması

MADDE 65- (1) Bu Yönetmeliğe göre gerçekleştirilecek kamu özel iş birliği projelerinin uygulanacağı yerlerin imar planları, Bakanlığın talep etmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır, yaptırılır, onaylanır.

Sorumluluk ve tazminat

MADDE 66- (1) Yüklenici;

a) Taahhüdündeki işleri sözleşme hükümlerine göre ve belirlenen süre içerisinde projelendirmek, finansmanını sağlamak ve kullanılan finansmanı bütün finansman maliyetleri ile birlikte ödemek,

b) İşi tamamlamak,

c) Hizmetleri yerine getirmek ve ticari hizmet alanlarını işletmek,

ç) Sözleşme hükümleri çerçevesinde tesisin bakım ve onarımını yapmak,

d) Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmaza ilişkin üçüncü kişiler tarafından hak iddia edilmesi durumunda, durumu derhal Bakanlığa bildirmek,

e) Sözleşme süresi sonunda yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmazlar ile üzerine inşa edilen tesisleri her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Bakanlığa devretmek,

ile yükümlüdür.


6166

 

(2) Yüklenici taahhüdündeki işin yapılması esnasında üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan ve yüklenicinin, çalıştırdığı işçilerin 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunundan, iş sözleşmelerinden veya taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinden doğan alacaklarından sorumludur.

(3) Yüklenicinin yükümlülüğü, sorumluluğu ve zararların tazminine ilişkin hükümler ile uygulanacak cezai şartlar sözleşmede belirtilir.

Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE 67- (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda Türk hukuku uygulanır ve ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak, taraflar ihtilafın esasına Türk hukukunun uygulanması kaydıyla ihtilafın 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.(1)

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 68- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi değildir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 69- (1) 3/7/2006 tarihli ve 2006/10655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun mülga ek 7 nci maddesi çerçevesinde ilana çıkılarak ihale süreci başlatılmış olan işler mevcut ihale şartnamelerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu Yönetmeliğin 42 nci,
53 üncü ve 61 inci maddeleri, süreci devam eden ihalelere ve sözleşmesi imzalanmış işlere de uygulanır.

(2) 1/3/2014 tarihi itibarıyla ihale süreci devam eden ve/veya sözleşmesi imzalanmış olan işlerde, yüklenici tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmeliğin 61 inci maddesi kapsamında başvuruda bulunulması halinde,  sözleşme bedeline ilişkin olarak ek 2’de yer alan kullanım bedeli hesaplaması Bakan onayı ile uygulanarak gerekli düzenlemeler yapılır.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/5 md.)

(1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliği ile; 61 inci maddenin birinci fıkrasında, Ek-1’de ve Ek-2’de yapılan değişiklikler ile yeni eklenen Ek-3 ve Ek-4 hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş sözleşmelere de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 70- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

____________

(1) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2049 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ve davanın Türkiye’de görülmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


6166-1/6166-2

 

 

21/3/2014 TARİHLİ VE 2014/6282 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

2014/6282 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

24/1/2020

2049

4, 37, 61, 67, Geçici Madde 2, Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4

37 nci maddede yapılan değişiklik 5/12/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 67 nci maddede yapılan değişiklik 15/4/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer değişiklikler 25/1/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6167

 

Ek-1(1)

KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI

 

 

Kullanım Bedeli Formülü

 

 

 

KBD                                     = İlgili döneme ait ödemeye konu kullanım bedeli.

 

KB0                                      = Sözleşme veya eklerinde kararlaştırılan kullanım bedeli.

 

TÜFE(D-1)  = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

 

TÜFE (0)    = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

 

Yİ-ÜFE (D-1)             = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

Yİ-ÜFE (0)               = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

g                             = İlgili üç aylık dönemdeki işletme gün sayısı.

 

%a                          = Aşama tamamlamada teslim alınan kısmın yatırım bedelinin, toplam yatırım bedeli içerisindeki yüzdesi.

 

%Kesintiler  = Sağlık tesisinin tamamında veya herhangi bir bölümünde meydana gelen ve ilgili bölüm veya bölümlerin kullanılmasını engelleyen, sözleşmede yer alan formüle ve benzer uluslararası işlerde kullanılan esaslara, katsayılara ve temel veriler gibi parametrelere göre hesaplanacak olan kullanım hatasından dolayı kesilecek orandır. Sözleşmeyle düzenlenen kullanım ve/veya hizmet hatalarının, sözleşmede aksi belirtilmedikçe belirtilen sürelere uygun olarak giderilmesi halinde ceza uygulanmaz. Kullanım hatası ve hizmet hatasının bir arada gerçekleşmiş olması halinde büyük olan ceza uygulanır ve ilgili dönemdeki ilgili hizmet bedelinin %20’sini aşmamak üzere hizmet bedelinden kesilir. Hesaplanan cezanın hizmet bedelinin %20’sinden büyük olması durumunda eksik kalan tutar kullanım bedelinin %10’una kadar kullanım bedelinden kesilir.

______________

(1) Eklerle ilgili düzeltme, 10/5/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 


6168

 

Düzeltme Katsayısı

 

                      (…)(1)

 

        

 

DK                         = Yabancı para birimi borçlanma oranında dövizdeki değişimin enflasyondan farklılaşan kısmının, borçlanmanın vadesi süresince kullanım bedeline yansıtılmasında kullanılan katsayı.

D                            = Döviz kurundaki değişim.

 

E                             = Enflasyon endeksindeki değişim.

 

TÜFE(D-1)                      = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

 

TÜFE (0) = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

                                                                                                                                                                                           

Yİ-ÜFE (D-1)          = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

Yİ-ÜFE (0)             = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

DKR0             = Nihai teklif tarihinden önceki üç aylık TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer.

DKR (D-1)       = (Değişik:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/6 md.) Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurları ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer.

 

YP                    = Yabancı para birimi ile borçlanma oranını ifade eder ve yabancı para birimi ile borçlanmanın nihai teklif tarihi itibarıyla TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığının, toplam sabit yatırım tutarının aynı tarihteki Türk Lirası karşılığına oranı.

 

(Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/6 md.) Ek-4’te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kullanım bedeli ödemelerine, Türk Lirası veya döviz cinsinden alt ve üst limitler tanımlanabilir. Döviz cinsinden alt ve üst limitlerin belirlenmesinde finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsi ve borçlanma ağırlıkları dikkate alınır.

____________

(1) 25/1/2020 tarihli ve 31019  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2049 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle Ek-1 KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI”nda yer alan “Düzeltme Katsayısı” kısmındaki “eğer DK = 0 ise DK = 1 alınır.” ibaresi çıkarılmıştır.


6169

 

Ek-2(1)

 

KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI

 

Kullanım Bedeli Formülü

 

 

 

KBD                        = İlgili döneme ait ödemeye konu kullanım bedeli.

KB0                         = Sözleşme veya eklerinde kararlaştırılan kullanım bedeli.

TÜFE(D-1)  = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

TÜFE (0)             = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

Yİ-ÜFE (D-1)             = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

Yİ-ÜFE (0)     = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

g                   = İlgili üç aylık dönemdeki işletme gün sayısı.

%a                          = Aşama tamamlamada teslim alınan kısmın yatırım bedelinin, toplam yatırım bedeli içerisindeki yüzdesi.

%Kesintiler  = Sağlık tesisinin tamamında veya herhangi bir bölümünde meydana gelen ve ilgili bölüm veya bölümlerin kullanılmasını engelleyen, sözleşmede yer alan formüle ve benzer uluslararası işlerde kullanılan esaslara, katsayılara ve temel veriler gibi parametrelere göre hesaplanacak olan kullanım hatasından dolayı kesilecek orandır. Sözleşmeyle düzenlenen kullanım ve/veya hizmet hatalarının, sözleşmede aksi belirtilmedikçe belirtilen sürelere uygun olarak giderilmesi halinde ceza uygulanmaz. Kullanım hatası ve hizmet hatasının bir arada gerçekleşmiş olması halinde büyük olan ceza uygulanır ve ilgili dönemdeki ilgili hizmet bedelinin %20’sini aşmamak üzere hizmet bedelinden kesilir. Hesaplanan cezanın hizmet bedelinin %20’sinden büyük olması durumunda eksik kalan tutar kullanım bedelinin %10’una kadar kullanım bedelinden kesilir.    

______________

(1) Eklerle ilgili düzeltme 10/5/2014 tarihli ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


6170

 

Düzeltme Katsayısı

0<

 

(…)(1)

      

      

 

(…)(1)

 

DK                  =  Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz kurları ve enflasyondaki değişime paralel olarak kullanım bedelinin revize edilmesinde kullanılan katsayı.

 

D                     = Döviz kurundaki değişim.

 

E                     = Enflasyon endeksindeki değişim.

 

TÜFE(D-1)           = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

 

TÜFE (0)            = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE).

                                                                                                                                              

Yİ-ÜFE (D-1)     = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki üç aylık dönemin son ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

Yİ-ÜFE (0)        = Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve nihai teklif tarihinin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE).

 

DKR0              = Nihai teklif tarihinden önceki üç aylık TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer.

DKR (D)          = Hesaplama tarihinden önceki üç aylık TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer.

DKR (D-1)        = (Değişik:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/7 md.) Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değer.

 

(Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/7 md.) Ek-4’te yer alan usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kullanım bedeli ödemelerine, Türk Lirası veya döviz cinsinden alt ve üst limitler tanımlanabilir. Döviz cinsinden alt ve üst limitlerin belirlenmesinde finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsi ve borçlanma ağırlıkları dikkate alınır.

_______________

(1) 25/1/2020 tarihli ve 31019  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2049 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle Ek-2 KULLANIM BEDELİNİN HESAPLANMASI”nda yer alan “Düzeltme Katsayısı” kısmındaki “D - E ≤ 0 ise DK = 1” ibaresi ile “ve her halükarda (KBD/ DKR D ≥ KB(D-1) / DKR (D-1)) olmalıdır.” ibaresi çıkarılmıştır.


6170-1

 

(Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/8 md.)

Ek-3

NET BUGÜNKÜ DEĞERİN HESAPLANMASI

Net Bugünkü Değer aşağıda yer alan formül ile hesaplanır:

 

Yukarıdaki formülde yer alan;

 

NBD: Hesaplama tarihi itibarıyla ilgili hesaplama döneminden sonraki dönemlerde yapılacak ve sözleşmelerde yer aldığı şekilde hesaplanan tüm kullanım bedeli ve mecburi hizmet bedeli ödemelerinin bugüne indirgenmesi sonucunda elde edilecek toplam tutarını,

: Hesaplama dönemi n=y olmak üzere ilgili hesaplama döneminden sonraki takip eden her bir hesaplama döneminde, Yönetmeliğin Ek-1 veya Ek-2’sinde yer alan formüle uygun olarak ve aşağıda tanımlanan projeksiyon yönteminden elde edilen değerler esas alınarak formüldeki “TÜFED-1” ve “Yİ-ÜFED-1” değerlerinin ortalaması yerine “” ; “DKRD-1” değeri yerine “ kullanılarak hesaplanan kullanım bedelinin finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsi karşılığını,

: Hesaplama dönemi “n=y” kabul edilmek suretiyle, sözleşmede belirtilen şekilde yıllık olarak güncellenerek aylık bazda ödenen mecburi hizmet bedeli ödemesinin ilgili hesaplama dönemindeki üç aylık toplamının; ilgili hesaplama dönemini takip eden hesaplama dönemlerinde ödenecek hizmet bedelinin finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz karşılığını,

r: İskonto oranını,

n: Hesaplama dönemi “n=y” olmak üzere kalan işletme dönemi süresince “n=y+1”den “i” ye kadar her bir ödeme dönemini,

i: Hesaplama tarihi itibarıyla kalan toplam hesaplama dönemi sayısını,

 

ifade eder.

 

 

 ve ’nin döviz karşılığı kullanım bedeli hesaplamasına esas alınan “D” değişkenine uygun olarak hesaplanacaktır.

 

Kullanılacak iskonto oranı (r), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından;

İlgili para biriminde aynı vadede yurt dışında ihraç edilmiş olan borçlanma senetleri bulunması halinde  söz konusu borçlanma senetlerinin ikincil piyasadaki güncel seviyeleri,

İlgili para biriminde aynı vadede yurt dışında ihraç edilmiş borçlanma senetleri bulunmaması halinde ABD doları cinsinden aynı vadede yurt dışında ihraç edilmiş borçlanma senetlerinin ikincil piyasadaki güncel seviyeleri ve döviz takas oranları,

Her iki koşulun da sağlanamaması durumunda ise ABD doları cinsinden benzer vadede ihraç edilmiş borçlanma senetlerinin ikincil piyasadaki güncel seviyeleri ve döviz takas oranları,

dikkate alınarak hesaplanır ve Bakanlığın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.

 

Kullanım Bedeli projeksiyonu için enflasyon endeksindeki değişim () bir önceki hesaplama döneminin son ayı ve yüz yirmi bir ay öncesine ait TÜFE ve Yİ-ÜFE Endeksleri arasındaki ortalama değişim aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

 

 

 

Formülde yer alan;

 

:Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve ilgili hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE),

:Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE),


6170-2

: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplama tarihinden yüz yirmi bir ay öncesine ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE),

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplama tarihinden yüz yirmi bir ay öncesine ait Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE),

: Kullanım bedeli ödemesine yönelik TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin projeksiyonu için kullanılacak üç aylık değişim oranını,

 

: İçinde bulunulan ödeme dönemine dair kullanım bedeli ödemesine esas kullanılan bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını,

 

 : İçinde bulunulan dönemden sonraki (n.) 3 aylık döneme ait kullanım bedeli ödemesi projeksiyonuna esas alınacak ve TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını belirten endeks değerini,

 

ifade eder.

 

Döviz Kurundaki Değişim (DD) hesaplanırken finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre ilgili ödeme döneminden önceki son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması ile yüz yirmi bir ay önceki üç aylık döneminden önceki son on iş gününe ait TCMB döviz alış ortalaması üzerinden döviz kurundaki üç aylık dönemsel değişim aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

 

Formülde yer alan;

 

: Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsleri ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplama tarihinden önceki dönemin son on iş gününe ait TCMB alış kurları ortalamasını,

 Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsleri ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplama tarihinden önceki yüz yirmi birinci ayın son on iş gününe ait TCMB alış kurları ortalamasını,

 : İlgili hesaplama dönemine dair kullanım bedeli ödemesine esas kullanılan bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden hesaplanan döviz kurunu,

: Kullanım bedeli ödemesine yönelik döviz kuru projeksiyonu için kullanılacak döviz kurunu,

 : Döviz kurundaki değişim oranını,

 

ifade eder.

 

Mecburi hizmet bedeli projeksiyonu için sözleşmelerde yer alan formül kullanılacak olmakla birlikte enflasyon endeksindeki değişim () bir önceki yılın Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) Endeksleri ile on yıl önceki Aralık ayına ait Tüketici Fiyatları (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları (Yİ-ÜFE) Endeksleri arasındaki ortalama değişim aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

 

 

 

Formülde yer alan;

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten bir önceki yılın Aralık ayında geçerli olan Tüketici Fiyatları Endeksini(TÜFE),

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten bir önceki yılın Aralık ayında geçerli olan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksini (Yi-ÜFE),

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten on yıl önceki Aralık ayında geçerli olan Tüketici Fiyatları Endeksini (TÜFE),


6170-3

 

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihten on yıl önceki Aralık ayında geçerli olan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksini (Yi-ÜFE),

 İçinde bulunulan yıla dair mecburi hizmet bedeli ödemesine esas kullanılan bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını,

 İçinde bulunulan yıldan sonraki (n.) yıla ait mecburi hizmet bedeli ödemesi projeksiyonuna esas alınacak ve TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalamasını belirten endeks değerini,

 :Mecburi hizmet bedeli ödemesine yönelik TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin projeksiyonu için kullanılacak bir önceki yılın Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerlerinin ortalaması ile on yıl önceki Aralık ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE endeks değerleri üzerinden hesaplanan değişim oranını,

 

ifade eder.

 

 

Asgari ücretteki yıllık ortalama değişim ise;

 

 

formülü ile hesaplanır.

 

Formülde yer alan;

: Resmî Gazete’de yayımlanmış olan, hesaplamanın yapıldığı döneme ilişkin olarak sözleşmelerde uygulanmak üzere ilgili ödeme döneminden bir önceki yılın Aralık ayında yürürlükte bulunan otuz günlük brüt Asgari Ücreti,

: Resmî Gazete’de yayımlanmış olan, hesaplamanın yapıldığı döneme ilişkin olarak uygulanmak üzere ilgili ödeme döneminden on yıl önceki Aralık ayında yürürlükte bulunan otuz günlük brüt Asgari Ücreti,

: İçinde bulunulan yıldan sonraki (n.) yıla ait asgari ücret tahminini,

: Asgari ücret değişim katsayısını,

ifade eder.

 

Sözleşme bedeli, hesaplamanın yapıldığı hesaplama dönemi “n=y” olmak üzere aşağıda yer aldığı şekilde hesaplanır.

 

: İşletme döneminin başlangıcından itibaren ilgili hesaplama dönemine kadar yapılan kullanım bedeli ödemesini,

: İşletme döneminin başlangıcından itibaren yıllık olarak güncellenerek aylık bazda ödenen mecburi hizmet bedeli ödemelerinin ilgili hesaplama dönemine ait üç aylık toplamını,

ifade eder.


6170-4

 

(Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2049/8 md.)

Ek-4

KULLANIM BEDELİ TABAN VE TAVANININ BELİRLENMESİ

Kullanım Bedeli Tabanı:

Yüklenici, sağladığı finansmana dair finansman anlaşmalarını ve finansman geri ödeme planını Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Şirketin sözleşme kapsamında kusuru olmamak kaydıyla Bakanlığın dönemsel olarak yapacağı kullanım bedeli ödemeleri finansman geri ödeme yükümlülüklerine halel getirmeyecek şekilde yapılacaktır. Şöyle ki; ilgili ödeme döneminde ödenecek kullanım bedeli her halükarda, yüklenicinin sunduğu geri ödeme planında yer alan borç servisinin finansman anlaşmalarında belirtilen minimum borç servis karşılama oranıyla çarpımından az olmayacaktır. Borç servisinin üç aylık dönemlerde yapılmaması durumunda, borç servisi borç vadesine oranlanarak üç aylık borç servisi hesaplanır.

 

Burada;

: İlgili döneme ait ödemeye konu kullanım bedelini,

: Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,

: Finansman anlaşmaları ile finansman geri ödeme planında yer alan, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre, ilgili ödeme dönemine ait şirketin geri ödemekle yükümlü olduğu borç servisi tutarını,

: Finansman anlaşmalarında belirtilen asgari borç servis karşılama oranını,

ifade eder.

 

Bu şekilde hesaplanan kullanım bedeli tabanı, kullanım bedelinin, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre TCMB döviz alış kurları ortalaması üzerinden nihai teklif tarihi itibarıyla dönemsel olarak hesaplanan döviz karşılığından az olmayacaktır.

 

 

Burada;

:İlgili döneme ait ödemeye konu kullanım bedelini,

:Hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,

 :Sözleşme veya eklerinde kararlaştırılan kullanım bedelini,

:Nihai teklif tarihinden önceki üç aylık TCMB döviz alış kurlarının ortalaması üzerinden finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine ve borçlanma ağırlıklarına göre hesaplanan değeri,

ifade eder.

Kullanım bedeli taban tutarlarının artırılmasına ve indirilmesine Bakanlık yetkilidir. Ancak kullanım bedeli tabanının Bakanlık tarafından indirilmesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenen taban ödemesi tutarlarının net bugünkü değerlerinin toplamı, kullanım bedelinin nihai teklif tarihi itibarıyla dönemsel olarak hesaplanan döviz karşılığının net bugünkü değerlerinin toplamının altında olamaz.

Kullanım Bedeli Tavanı:

Kullanım bedeli tavanı, şirkete Türk Lirası cinsinden yapılan son kullanım bedeli ödemesinin bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru ortalaması ile hesaplanacak döviz karşılığının aşağıda yer alan esaslara göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) veri tabanındaki veri baz alınarak hesaplanacak yabancı para enflasyon oranı ile güncellenmesi ile belirlenir.

Yabancı Para Enflasyon Oranı (ype)

 

 :Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine yönelik kullanım bedeli hesaplama projeksiyonu için kullanılacak üç aylık yabancı para enflasyon oranını,


6170-5

:Finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsine yönelik hesaplama tarihinden bir önceki hesaplama döneminin son ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksini (YPE),

ifade eder. 

 

Yabancı Para Enflasyon Oranının sıfırın altında olması halinde, söz konusu oran sıfır olarak alınır.

Finansman anlaşmalarında birden fazla döviz cinsi bulunması halinde, finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsleri ve ağırlıkları göz önünde bulundurularak ilgili döviz cinslerine ait enflasyon oranlarının ağırlıklı ortalaması alınması suretiyle yabancı para enflasyon oranı hesaplanır.

 

Kullanım bedeli tavanı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

 

 :Ek-3’te tanımlanan iskonto oranını,

 :Cari dönemde hesaplanan Türk Lirası kullanım bedeli ödemesinin finansman anlaşmalarında geçerli olan döviz cinsinden bir önceki hesaplama döneminin son on iş gününe ait TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru ortalaması ile hesaplanacak döviz karşılığını,

n :Kalan işletme dönemi boyunca yapılacak üç aylık ödeme sayısını,

ifade eder.

Belirtilen şekilde hesaplanan kullanım bedeli tavan tutarlarının indirilmesine veya artırılmasına, Bakanlık yetkilidir.

Bakanlık tarafından taban veya tavan ödemeleri de dikkate alınarak belirlenen toplam kullanım bedeli,  Ek-3’te verildiği şekilde hesaplanan net bugünkü değeri (NBD) hiçbir şekilde geçemez.

Yapılacak olan ödemelerin ’yi geçmesi halinde, taban ödemesinin kullanım bedelinde meydana getirdiği artış tutarı süre kesintisi veya kullanım bedeli azaltılması yöntemiyle mahsup edilir.