5899

 

 

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ

GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

 YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       : 16/4/2012       No : 2012/3073

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi  : 5/5/2012         No : 28283

Yayımlandığı Düsturun Tertibi               : 5

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı ve resmi bayramlar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerin kutlanmasını sağlamak amacıyla yapılacak törenleri kapsar.

Tören ve kutlama ilkeleri(1)

MADDE 2 – (1) Cumhurbaşkanının bulunduğu taşra tören ve kutlamalarında Başkent programı uygulanır.

(2) Dış temsilciliklerimizde yapılacak tören ve kutlamalar, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce verilecek talimata göre düzenlenir.

(3) Merkezinde birden fazla ilçe bulunan illerde ve bu ilçelerde kutlamalar, il kutlama komitesinin hazırlayacağı programa göre yapılır.

(4) Başkent dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan veya Bakanların törene katılması durumunda;

a) Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı tebrikatını, mahalli mülki amir ile birlikte kabul eder ve önde yer alırlar.

b) Şeref tribününde mahalli mülki amirden önce yer alırlar; bu durumda ekli (1) sayılı listede yer alan kişilere şeref tribününün durumuna göre mahalli mülki amir (…)(1) ve belediye başkanından sonra sıra ile yer verilir.

c) Tören geçişini mahalli mülki amir (…)(1) ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta kabul ederek selamlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Başbakanın katılmadığı, birden fazla Bakanın bulunduğu durumlarda Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesinde önde olan Bakan selamlamaya katılır.

ç) Tensipleri halinde çelenkleri mülki idare amiri (…)(1) ve belediye başkanı ile diğerlerinden önce konulur.

––––––––––––––

(1)  26/10/2016 tarihli ve 2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “, garnizon komutanı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.


5900

 

(5) Çelenkler, bayramın bitim saatinde ilgili kurumun mensupları tarafından tören yapılmadan kaldırılır. Aksi halde belediye görevlileri veya kolluk tarafından tören yapılmadan kaldırılır.

(6) Bayramların dışında anıtlara çelenk koymak isteyen kuruluş, kişi veya kişi toplulukları kırksekiz saat önceden mülki idare amirinden izin almak zorundadır. İzin alınmadan konulduğu görülen çelenkler, kolluk tarafından kaldırılır.(1)(2)

(7) Hava muhalefeti gibi zaruri hallerde, bayram programının bir kısmının veya tamamının en kısa sürede yapılmak üzere ertelenmesine mülki idare amirince karar verilir.

(8) Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır.

(9) Yönetmelikte yer almayan hususlarda mülki idare amirince gerekli düzenlemeler yapılır.

Tören ve kutlama komitelerinin oluşumu ve görevleri

MADDE 3 – (1) Başkentte;

a) Cumhuriyet Bayramı törenleri programının hazırlanması ve uygulanması Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığıyla koordine edilerek yürütülür.

b) Zafer Bayramı törenleri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce, Genelkurmay Başkanlığıyla koordine edilerek yürütülür.

(2) İl ve ilçelerde ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlanması, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı veya kaymakamın başkanlığında; (…)(3) belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü ile mülki idare amirince uygun görülecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşan komite tarafından düzenlenir.(3)

(3) Tören ve kutlama programı illerde valinin, ilçelerde kaymakamın onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Tören ve kutlama komitelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerin anlam ve önemine uygun ve halkın azami derecede katılımını ve coşku ile kutlanmasını sağlayacak ve milli onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlarını hazırlamak ve uygulanacak genel esasları belirlemek.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının bu konuda yapacakları faaliyet ve hizmetlerde koordinasyon ve birliği sağlamak.

 

––––––––––––––

(1)  Danıştay Onuncu Dairesinin 26/2/2016 tarihli ve E.: 2012/6278, K.: 2016/1072 sayılı Kararı ile bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin altıncı fıkrası iptal edilmiştir.

(2)  Danıştay Onuncu Dairesinin 8/3/2017 tarihli ve E.: 2013/6, K.: 2017/1294 sayılı Kararı ile bu fıkra iptal edilmiştir.

(3)  26/10/2016 tarihli ve 2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “garnizon komutanlığı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5901

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Bayram

 

Cumhuriyet Bayramı törenleri

MADDE 4 – (1) Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü ulusal bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız 29 Ekim günü tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’te Başkentte yapılan yirmibirpâre top atışı ile başlar ve 29 Ekim günü saat 24.00’te son bulur.

(2) Cumhuriyet Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Başkentte Cumhuriyet Bayramı törenleri:

1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

4) İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

5) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1702/1 md.) Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

b) Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri:(1)

1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…)(1) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…)(1) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.(1)

2) Mülki idare amiri tarafından tebrikat, ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul edilir.

3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…)(1) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.(1)

4) Mülki idare amiri tarafından bayramın anlam ve önemini belirten konuşma yapılır.

5) Tören geçişi mülki idare amiri (…)(1) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.(1)

6) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

7) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1702/1 md.) Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir.

 

 

 

––––––––––––––

(1)  26/10/2016 tarihli ve 2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “, garnizon komutanı” ve “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına,” ibareleri, (3) numaralı alt bendinde yer alan “garnizon komutanı ve” ibaresi ile (5) numaralı alt bendinde yer alan “, garnizon komutanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5902

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmi Bayramlar

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri

MADDE 5 – (1) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.

(2) Milli Eğitim Bakanı, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirir.

(3) Milli Eğitim Bakanı bir il törenine katılır.

(4) Atatürk anıt veya büstüne milli eğitim müdürlüğü tarafından çelenk konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

(5) Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.(1)

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri

MADDE 6 – (1) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.

(2) Gençlik ve Spor Bakanı, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirir.

(3) Gençlik ve Spor Bakanı bir il törenine katılır.

(4) Atatürk anıt veya büstüne gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü, bulunmaması halinde mülki amirin görevlendireceği bir müdürlük tarafından çelenk konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

(5) Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.(1)

Zafer Bayramı törenleri

MADDE 7 – (1) Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmibir pâre top atışı yapılır.

(2) Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri:

1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

5) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1702/2 md.) Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

 

 

––––––––––––––

(1)  Danıştay Onuncu Dairesinin 8/3/2017 tarihli ve E.: 2013/6, K.: 2017/1294 sayılı Kararı ile bu fıkranın son cümlesi iptal edilmiştir.


5903

 

b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri:(1)

1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…)(1) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…) (1) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

2) Mülki idare amiri beraberinde (…)(1) belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.

3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…)(1) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

4) Tören geçişi mülki idare amiri (…)(1) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.

5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

6) (Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1702/2 md.) Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tarihi Günler

 

Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günler

MADDE 8 – (1) Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlama faaliyetleri; Başkentte Ankara Valiliği, Başkent dışında valilikler ve kaymakamlıklarca oluşturulacak kutlama komiteleri tarafından belirlenir. Programda, günün anlam ve önemine uygun olarak yapılacak bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro, halk oyunları, gösteriler ve konser gibi faaliyetler yer alır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde; Başkentteki tören ve kutlamalarda Dışişleri Bakanlığı, Başkent dışındaki tören ve kutlamalarda İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––

(1)  26/10/2016 tarihli ve 2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “, garnizon komutanı” ve “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına,” ibareleri, (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “garnizon komutanı ve” ibareleri ile (4) numaralı alt bendinde yer alan “, garnizon komutanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5904

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 10 – (1) 14/8/1981 tarihli ve 8/3456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği, 3/3/1982 tarihli ve 8/4400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği ve 4/9/1973 tarihli ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDE 1- (Ek: 7/11/2016-2016/9506 K.)

(1) Başkent dışındaki törenlerde, garnizon komutanının, Jandarma Teşkilatının ve Sahil Güvenlik Teşkilatının başındaki en üst rütbeli personelden rütbe ve kıdemce daha üst olduğu yerlerde;

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “mahalli mülki amir”; aynı fıkranın (ç) bendinde, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinde, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “mülki idare amiri” ibarelerinden sonra “garnizon komutanı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hükümler uygulanır.

b) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlığında;” ibaresinden sonra “garnizon komutanlığı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hüküm uygulanır.

c) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “beraberinde” ibaresinden sonra “garnizon komutanı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hükümler uygulanır.

ç) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına,” ve 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hükümler uygulanır.     

d) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı listenin (2) numaralı sırasında yer alan “general ve amiraller” ibaresinden sonra gelmek üzere “garnizon komutanı” ibaresi yer alacak şekilde ilgili hüküm uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


5904-1

 

(1) SAYILI LİSTE (1)(2)(3)

 

BAŞKENT DIŞINDAKİ İLLERDE TEBRİKATA GİRİŞ SIRASI

 

1. TBMM üyeleri

2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller (…)(1)

3. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı

4. Cumhuriyet başsavcısı, adli yargı adalet komisyonu başkanı, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi başkanları, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, idare ve vergi mahkemeleri başkanları, üniversite rektörleri, baro başkanı

5. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il genel kolluğunun en üst amirleri, il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları

6. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri

7. Genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri

8. Valilikçe belirlenecek sayıda (…)(1) silahlı kuvvetler mensupları

9. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı(2)

10. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları

11. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları

12. Resmî Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri

13. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri

14. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)

15. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri

16. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri

17. Özel banka müdürleri

18. Kamu yararına çalışan dernek başkanları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları(3)

NOT:

1. Başkent protokol listesinde yer alan kişilerin ilde bulunması halinde bunların yeri mülki idare amirince Başkent protokolü esas alınarak belirlenir.

2. İlçelerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre belirlenir.

––––––––––––––

(1)  26/10/2016 tarihli ve 2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu listenin (2) numaralı sırasında yen alan “, garnizon komutanı” ve (8) numaralı sırasında yer alan “, garnizon komutanınca tespit edilecek” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  Danıştay Onuncu Dairesinin 8/3/2017 tarihli ve E.: 2013/6, K.: 2017/1294 sayılı Kararı ile bu listenin 9 uncu sırasında yer alan “Hakimler, savcılar” ibaresi iptal edilmiştir.

(3)  4/12/2017 tarihli ve 2017/11100 sayılı Bakanlar Kurulu Karrarı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu listenin (18) numaralı sırasında yer alan “Kamu yararına çalışan dernek başkanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları” ibaresi eklenmiştir.


5904-2

 

 

   16/4/2012 TARİHLİ VE 2012/3073 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Numarası

26/10/2016

2016/9386

2, 3, 4, 7, (1) sayılı Liste

27/10/2016

7/11/2016

2016/9506

EK MADDE 1

25/11/2016

4/12/2017

2017/11100

(1) sayılı Liste

20/1/2018

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan

Cumhurbaşkanı Kararının

2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Sayısı

23/10/2019

1702

4,7

24/10/2019