5443

 

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA

PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR

YÖNETMELİĞİ (1)

 

             Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 26/5/2008     No : 2008/13763

                Dayandığı Kanunun Tarihi                  : 17/6/1982     No : 2684

             Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 10/7/2008     No : 26932

                Yayımlandığı Düsturun Tertibi            : 5           Cilt :  47    

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin parasız yatılılık veya burslulukları ile bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.(2)

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında sınavla veya sınavsız parasız yatılı ya da sınavla burslu olarak okutulacak öğrencilerde aranacak şartlar, sınav esasları, parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının tespiti ve dağılımı, parasız yatılılık ve bursluluk arasındaki geçiş ve öğrenci nakilleri, parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi ve iptali ile yapılacak sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.(2)

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Burslu öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında burslu okumayı sınavla hak eden öğrenciyi,

             c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

ç) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Kurum: Bakanlığa bağlı resmî ve örgün eğitim-öğretim yapılan ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim okullarını,

             d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen eğitim-öğretim süresini, 

e) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Parasız yatılı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda sınavsız, ortaöğretimde ise sınavla veya sınavsız olarak parasız yatılı okumayı hak eden öğrenciyi,

             f) Veli: Öğrencinin anne, baba, mahkemece tayin edilmiş vasisi veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

             ifade eder.

–––––––––––––––

(1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, bu Yönetmelikte yer alan  Eğitim Teknolojileri” ibareleri “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri”, “2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ibareleri “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleriyle, bu fıkralarda yer alan “ilköğretim ve” ibareleri  “ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile” şeklinde değiştirilmiştir.


5444

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Ailenin

Maddi Durumunun Tespiti

 

             Başvuru yeri ve şartları

             MADDE 5 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru, Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, mahallinde yapılacak sınavda ise pansiyonlu okul müdürlüğüne yapılır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin başvuruları, okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapılır.(1)

             (2) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır:

             a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

             b) Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt şartlarını taşımak.

             c) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

             ç) Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

             d) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

             Ailenin maddi durumunun tespiti

             MADDE 6 – (1) Ailenin maddi durumunun tespitinde;

             a) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (EK-1) ile bu Beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin ve çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan belge,

             b) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı,

             c) Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği,

             istenir.

             (2) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar ve Görevleri

 

             Merkezi Sistem Sınav Komisyonu ve görevleri

             MADDE 7 – (1) Merkezi Sistem Sınav Komisyonu, her yıl Ekim ayı içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri  Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili birim temsilcilerinden oluşturulur.

             (2) Merkezi Sistem Sınav Komisyonu:

             a) Kontenjan, sınav tarihi, başvuru, il veya ilçe sınav komisyonlarının kurulmasını ve görevlerini belirler. Sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmek üzere hazırlanan çalışma takvimini belirlenen ayın sonuna kadar valiliklere duyurur.

_________________

(1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.


5445

 

             b) Parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih edecekleri pansiyonlu okulların adlarını, niteliğini ve tercih kodlarını, burslu okumak isteyen öğrencilerin kontenjan türü ve sınıflar dikkate alınarak tercih kodlarına göre düzenlenen tabloları, kontenjanı, sınav ve yerleştirmeye ilişkin diğer esasları her yıl Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda tespit eder.                                    c) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavında başarılı olup kontenjana giren öğrencilerin tercihlerine göre pansiyonlu okullara yerleştirilmelerini ve bursluluğu kazananların da burslu öğrenim görmelerini sağlar.

             İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu ve görevleri

             MADDE 8 – (1) İl veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu; milli eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, MEBBİS veya sistem yöneticisi, Bakanlığa bağlı pansiyonlu kurumlarda en fazla yatılı öğrencisi bulunan bir okul müdürü, bu okulun okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci ile yatılı öğrenciler arasından okul yönetimince belirlenen bir öğrenciden oluşur. 

             (2) Milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki idare amirinin onayı ile parasız yatılılık ve burslulukla ilgili il veya ilçedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Mayıs ayının üçüncü haftasında oluşturulan bu komisyon, her yıl Haziran ayı içinde toplanarak milli eğitim müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma takvimine göre bir yıl süre ile çalışır.

             (3) Komisyonun aldığı kararlar, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya konur. Komisyonun görevleri şunlardır:

             a) (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) Ortaöğretim okul pansiyonlarının açık kontenjanlarıyla bünyesinde sınavsız ve/veya ortaöğretim yerleştirme puanı ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan kurum pansiyonları için ayrı ayrı belirlenen açık kontenjanları, Mayıs ayı içinde tespit eder ve aynı ayın sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimlerine bildirir.

             b) Sınavla veya sınavsız alınacak parasız yatılı öğrenciler ile sınavla bursluluğu kazanan öğrencilerin iş ve işlemlerinin takibini yapar.

             c) Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla pansiyonların ortak kullanılmasını sağlar.

             ç) Pansiyonlardaki açık kontenjanların doldurulması için mahallinde yapılacak olan sınavla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

             d) Bakanlıkça belirlenen elektronik adresten okul, öğrenci, veli ve diğer bilgilerin kontrolünü ve takibinin yapılmasını sağlar.

             e) Mahalli imkânların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için özel kişi, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Parasız Yatılılık ve Bursluluk

Kontenjanlarının Tespiti ve Dağılımı

 

             Kontenjanların tespiti 

             MADDE 9 – (1) Bakanlığın ilgili birimleri, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları dışındaki sınavla veya sınavsız parasız yatılılığa  alınacaklarla ilgili olarak pansiyonlu okulların adlarını, niteliklerini, kontenjanlarını; sınavla alınacak burslu öğrencilerle ilgili olarak da burs kontenjanlarını tespit eder. Tespit edilen kontenjanlar, Bakanlıkça belirlenecek tarihte Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda duyurulur.

             Kontenjanların dağılımı

             MADDE 10 – (1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilere yüzde 10’u, ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere yüzde 5’i, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına yüzde 15’i ve diğer öğrencilere ise yüzde 70’i ayrılır. (1) 

______________

(1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilköğretim okulu” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.


5446

 

             (2) Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması hâlinde açık kontenjanlar, diğer öğrencilere ayrılan yüzde 70’lik kontenjana ilave edilir.

             (3) Kontenjanlardan yararlanacak öğrencilerin, birinci fıkrada sayılan kontenjan kapsamında olduklarını sınavlara başvuru sırasında belgelendirmeleri şarttır.

             Pansiyon kontenjanı 

             MADDE 11 – (1) Ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında kontenjanın yüzde 80’i parasız yatılı, yüzde 20’si paralı yatılı öğrencilere ayrılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılılık ve Bursluluk

Sınavları ile Yerleştirmeler

 

             Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı

             MADDE 12 – (1) Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı olarak okutulacak veya ortaokul veya imam-hatip ortaokulu  ile ortaöğretim kurumlarında burs verilecek öğrencilerin seçme ve sıralama sınavı, merkezi sistem sınav esaslarına göre Yenilik ve Eğitim Teknolojileri  Genel Müdürlüğünce yapılır. (1)

             Mahalli sınav

             MADDE 13 – (1) Merkezi sistemle yapılan yerleştirme sonucunda açık kalan kontenjanlara mahalli sınavla öğrenci yerleştirilir. Mahalli sınavla ilgili her türlü iş ve işlemler, okulların eğitim-öğretime başladığı tarihten itibaren en geç Ekim ayının sonuna kadar tamamlanacak şekilde hazırlanacak bir takvim çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca yürütülür.

             (2) Yeni hizmete açılanlar dahil tüm pansiyonlarda, boş kontenjanın sınıflara göre dağılımı; başvuruda bulunan öğrenci sayısı, pansiyonun açık kontenjanı ve sınıflar dikkate alınarak belirlenir.

             (3) Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin öğrenim gördükleri okul ile yerleştirilecekleri pansiyonun bağlı bulunduğu okulun amaçları, program özellikleri ve öğrenci alım esaslarında göz önünde bulundurulan şartların uygun olmasına dikkat edilir.

             (4) Mahalli sınav sonucunda; aldıkları puanlar ve pansiyon kontenjanları dikkate alınarak pansiyonun bağlı bulunduğu okulun öğrencileri yerleştirildikten sonra diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler de yerleştirilir.

             (5) Pansiyonlarda açık kontenjanın kalması durumunda; aynı usullerle Aralık ayının son iş gününe kadar yerleştirme işlemlerine devam edilir. 

             Mahalli sınavla ilgili esaslar

             MADDE 14 – (1) Mahalli sınavlar aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

             a) Sınavdan önce pansiyonların boş kapasitesi belirlenerek okul panolarında ve elektronik ortamda ilan edilir.

             b) Mahalli sınava, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanların başvurusu,  pansiyonlu okul müdürlüklerince kabul edilir.

             c) Sınav tarihi ve sınavın yapılacağı pansiyonlu okullar,  sınav tarihinden bir hafta önce belirlenerek ilan edilir.

             ç) Sınav komisyonu; il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca sınıf seviyelerine göre uygun görülen branş öğretmenlerinden oluşur.

             d)  Sınav soruları, öğrencinin öğrenim gördüğü alt sınıflara ait haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerin konularından hazırlanır.

             e) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın şekli ve değerlendirilmesinde ortak sınavlara ilişkin usul ve esaslara uyulur.

_____________

(1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.


5447

 

             f) Sınav bina ve salonlarında engelli öğrenciler için her türlü önlem alınır.

             g) Yerleştirme sırasında puan eşitliği olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yıl sonu başarı  puanı  yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

             ğ) Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır.

             Parasız yatılılık ve bursluluk sınav sonuçlarının açıklanması

             MADDE 15 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuçları, elektronik ortamda yıllık sınav takviminde belirtilen süre içerisinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce açıklanır. İlgili daireler, milli eğitim müdürlükleri ve kurumlarca sınav sonuç raporları alınır.

             Parasız yatılılık ve bursluluk tercihleri

             MADDE 16 – (1) Parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve  kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.

             (2) Öğrenciler, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen ve tercihleri doğrultusunda sınavını kazandıkları pansiyonlu okulu değiştiremezler.

             (3) Tercihleri doğrultusunda burslu olarak öğrenim hakkı kazanan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarından yararlanırlar.

             Kurumlarda parasız yatılılığa sınavsız yerleştirme

             MADDE 17 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlardan;

             a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocukları,

             b) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

             c) 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

             ç) 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine tabi kişilerin çocukları,

             d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine tabi kişilerin çocukları,

             e) Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen ailelerin çocukları,

             f) Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları,

             g) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler,

             Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilir.

             (2) Öğretmen çocuklarının belirlenmesinde, öğretmenin görevli bulunduğu yerleşim birimi göz önünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak en küçük birimden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve il merkezinde görev yapan öğretmen çocuklarına öncelik verilir.

             (3) Öğretim yılı içinde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmayan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmenlerin çocukları da kontenjan bulunması durumunda öğrenimlerine uygun okullara parasız yatılı olarak yerleştirilirler. 

             (4) Ayrıca;            

a) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Okul bulunmayan yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, sınavsız olarak yatılı bölge ortaokullarına alınır ve öğrenimlerini bu okullarda tamamlar. Bu okulları tamamlayan parasız yatılı öğrencilerden, başarı derecesine göre Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı,

b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden öğrenim gördükleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu tamamlayan, başarı derecesine göre engellerine uygun,


5448

 

           c) (Mülga: 12/3/2012-2012/2958 K.)

             ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılığa sınavsız olarak yerleştirilirler.

             Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılığa yerleştirme

             MADDE 18 – (1) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan durumu ve okula giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir. Boş kontenjan kalması hâlinde, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak yerleştirilir.

             (2) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucu veya sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci kayıtlarının bittiği tarihten sonra, açık kalan kontenjanlara mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilir.

             (3) Bünyesinde sınavsız ve ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birden fazla okul türü bulunan okullarda;          

             a) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardaki öğrenciler,

             b) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmeyen veya girdiği hâlde bu sınavda başarı gösteremeyen öğrenciler,

             için, pansiyonlu okulların açık kalan kontenjanları içerisinde; (a) bendindeki öğrenciler birinci fıkrada belirtilen esaslara göre okul müdürlüklerince, (b) bendindeki öğrenciler ise mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca yerleştirilir.

 

ALTINCI  BÖLÜM

Parasız Yatılılık veya Bursluluğa Kayıt-Kabul

       

             Kayıt-kabulde istenecek belgeler

             MADDE 19 – (1) Parasız yatılılığa veya bursluluğa hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabullerinde;

             a) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi,

             b) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu,

             c) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname (EK-1),

             ç) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösteren belge,

             istenir.

             (2) Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna devam eden ve bursluluğa hak kazananlardan (b) ve (ç); 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu kontenjandan sınavı kazanan öğrencilerden (c); ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kaydolacaklardan (a) bendindeki  belgeler istenmez.(1)

             (3) Ayrıca, aşağıdaki kontenjanlardan yararlanan ve yerleştirilen öğrencilerden;

             a) Durumları 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun hükümlerine uyanlar için, mahkeme ilamı veya hâlen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu il sosyal hizmetler veya yetiştirme yurdu müdürlüklerinden alınmış koruma altında bulunduklarını gösteren belge,

_____________

(1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “İlköğretim okullarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarına” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna” şeklinde değiştirilmiştir.


5449

 

b) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.)  Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayanlar için, bu okulların bulunmadığına dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,

             c)  Öğretmen çocukları için, anne veya babasının öğretmen olduğuna dair belge,

            istenir.

             Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklardan istenecek belgeler

             MADDE 20 – (1) Sınavsız parasız yatılılığa alınacaklarda;

a) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.)  Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu parasız yatılı olarak tamamladığına dair öğrenim belgesi,

             b) Başbakanlığın izniyle ülkemizde okutulmak üzere getirilen yabancı uyruklu öğrenciler için izin belgesi,

             istenir.

             (2) Ortaöğretim kurumlarına alınacak öğrencilerden 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde istenilen belgeler ile birlikte durumlarına göre;

             a) 5434 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (d) bendine tabi kişilerin çocuklarından; anne veya babasının harp malulü olduğunu gösteren belge,

             b) 2330, 2453, 2566 ve 3713 sayılı kanunların hükümlerine tabi kişilerin çocuklarından; sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren resmî makamlardan alınacak belge,  

             c) Doğal afet ve  savaş gibi olağanüstü hâller sebebiyle korunmaya muhtaç olanlardan; mülki idare amirliklerinden alınacak belge,

             ç) Görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından; görevli olduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak görev yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzeyde okul bulunmadığını gösteren belge,

             istenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılılıktan Bursluluğa, Bursluluktan

Parasız Yatılılığa Geçiş ve Nakil

 

             Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler

             MADDE 21 – (1) Öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenim görenler parasız yatılılığa geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Temmuz ayının sonuna kadar yapılır.

             (2) Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul müdürlüğünce başvuru süresi sonundan itibaren üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyonca; öğrencinin durumu beş gün içerisinde incelenerek uygun bulunanların parasız yatılılık kaydı yapılmak üzere pansiyonlu okul müdürlüğüne ve bursluluğu sona erdirilmek üzere de burslu öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne bildirilir. Ancak, öğrencinin başka bir ilde parasız yatılı olarak öğrenim görmek istemesi hâlinde, tüm belgeler en geç üç gün içerisinde ilgili valiliğe gönderilir. İlgili valilik, parasız yatılılık kaydı yapılan öğrenciyi bursluluğu sona erdirilmek üzere  Ağustos ayı sonuna kadar burslu olduğu okulun valiliğine bildirir. Valilikler, parasız yatılılığa geçirilen öğrencilerin listesini, Eylül ayının ilk haftası içerisinde Bakanlığın ilgili birimlerine gönderir.


5450

 

             (3) Parasız yatılılıktan bursluluğa geçişler için elektronik ortamda alınacak başvurular, okul müdürlüklerince Ağustos  ayının ilk haftası içerisinde değerlendirilir ve onay veya ret işleminden sonra Bakanlığın ilgili birimince açıklanacak çalışma takvimine göre Ağustos ayının sonuna kadar sırasıyla ilçe, il ve Bakanlık onay veya ret işlemleri yapılır. Bursluluğa geçişler için yapılan başvuru sonuçları,  elektronik ortamda en geç Eylül ayının ilk haftası içerisinde ilgili birimlere duyurulur.

             (4) Sağlık sorunu, korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz. Özre dayalı geçişlerde, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulur.

             Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin nakilleri

             MADDE 22 – (1) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, kontenjan durumuna ve aşağıdaki esaslara göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek;

             a) Öğrencinin sağlığında meydana gelen olumsuzlukların tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelendirilmesi,

             b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,

             c) Velinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya iş yeri değişikliği,

             ç) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu yerleşim birimi veya yakın yerleşim birimlerinde ikamet etmesi,

             d) Korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması,

             e) Farklı türdeki okullar arasında nakil veya geçiş yapılması,

             f) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullar arası nakil yapılması,

             durumunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılır.

             (2) Öğrencinin nakil sebebini belgelendirmesi zorunludur. Parasız yatılı öğrencilerin farklı türdeki okullar arası nakillerinde ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda sıralanan nakil şartlarında başvurunun fazla olması hâlinde bir önceki yıldan başlamak üzere yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik tanınarak yerleştirme yapılır. Ancak, (b) bendine göre yapılacak nakiller öğrencinin öğrenim gördüğü program, alan veya dalın nakledilmek istendiği okulda bulunmaması hâlinde Bakanlıkça yapılır.

             (3) Burslu öğrencilerin bursluluk nakilleri ise elektronik ortamda nakil olunan okul müdürlüğünce yapılır.

             Nakil başvuru süreleri

             MADDE 23 – (1) Parasız yatılı öğrencilerin özürleri nedeniyle nakil başvuruları, gerekli belgelerle birlikte öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden Ağustos ayının sonuna kadar yapılır. Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri ders yılı içinde yapılmaz. Ancak, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f)  bentlerine göre yapılacak nakiller ders yılı içerisinde de yapılır.

             (2) Burslu öğrencilerin nakil işlemlerinde süre kaydı aranmaz.

             (3) Okul müdürlükleri; nakil için başvuran parasız yatılı öğrenci listelerini, görüşleriyle birlikte üç gün içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderir. Nakil başvuruları komisyonca beş gün içerisinde değerlendirilir ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı alınarak ilgili okul müdürlüklerine gönderilir. Burslu öğrencilerin nakilleri ise elektronik ortamda naklen gelerek öğrenimine devam ettiği okul müdürlüğünce üç gün içerisinde yapılır.


5451

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılılık veya Bursluluğun Sona Ermesi

           

             Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi

             MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. (1)

             (2) Aşağıdaki hâllerde;

             a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (2)

             b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

             c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

             ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

             d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

             e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

             f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

             g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

             öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

             (3)  Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

             (4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

             Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

             MADDE 25 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sosyal Yardımlar, Parasız Yatılılık

ve Burslulukla İlgili Diğer İşlemler

 

             Parasız yatılı öğrencilere yapılacak sosyal yardımlar

             MADDE 26 – (1) Parasız yatılı öğrencilere aşağıda belirtilen sosyal yardımlar yapılır.

             a) Aşağıda cinsleri, adetleri ve kullanma süreleri belirtilen eşyalar verilir.

 

             Cinsi                                       Adet/Çift /Takım        Kullanma Süresi      Açıklama            

             Palto/Manto                                      1                              3  yıl               Üç yılda bir verilir.

             Takım elbise/kıyafet                           1                              1   "                Her yıl verilir.

                 Gömlek                                           3                              1   "                " "

             Takım iç çamaşırı                              3                              1   "                " "

             Çorap                                               4                              1   "                " "

             Ayakkabı                                          1                              1   "                " "

             Spor ayakkabı                                    1                              1   "                " "

             Kravat/Boyun fuları                           2                              1   "                " "

             El/ yüz havlusu                                  2                              1   "                " "

             Banyo havlusu                                   1                              1   "                " "

             Eşofman                                           1                              2   "                İki yılda bir verilir.

                 Pijama/Gecelik                                1                              2   "                "     "

             Terlik                                               1                              1   "                Her yıl verilir.

_________________

(1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “İlköğretim okullarında burslu ve” ibaresi “Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile bu bentte yer alan “İlköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.


5452

 

             b) Öğrencilere, öğretim programlarının gerektirdiği kitaplar okul yönetimlerince ücretsiz olarak sağlanır.

             c) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerine (100), ortaöğretim öğrencilerine (125) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, yabancı uyruklu öğrencilere ise bu miktarın ikibuçuk katı harçlık olarak öğrenimi süresince yaz tatiline rastlayan aylar da dâhil olmak üzere her ay ödenir.(1)

             ç) Öğrencilere, diğer eğitim ve öğretim araçlarının karşılanması amacıyla her öğretim yılı başında bir defaya mahsus (c) bendinde belirtilen bir aylık harçlık tutarında ayrıca ödeme yapılır.

             (2) Her yıl bir öğrenci için ayni olarak verilecek giyecek yardımlarının azami birim fiyatları, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilir.

             Burs ücretinin tespiti ve ödemeler

             MADDE 27 – (1) Kurumlardaki öğrencilere verilecek burs miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu tespit edilir.

             (2) Bu öğrencilerin bursları, bursluluk sınavını kazanarak kuruma kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeler üçer aylık dönemler hâlinde yapılır ve ödemelere tatil aylarında da devam edilir.                  

             Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

             MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.)   Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.

             (2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu  bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan  öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. (2)

             (3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

             (4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

             (5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.        

             Diğer burslardan yararlanma

             MADDE 29 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarından faydalanan öğrenciler, başka resmî kurum ve kuruluşlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Yönetmelikte öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar. Resmî kurum ve kuruluşlarca verilen bursu tercih eden öğrencilerin parasız yatılılık veya burslulukları öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince sona erdirilir.

             Parasız yatılı öğrencilerin tatil aylarında barındırılmaları

             MADDE 30 – (1) Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların pansiyonlarda barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam edilir. Pansiyonda kalacak öğrenci sayısı kırktan az olduğu takdirde, okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyon, belirlediği pansiyonlarda bu öğrencilerin barınmalarını ve sosyal yardımlardan faydalanmalarını sağlar.

___________________________

(1)  10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile bu bentte yer alan “ilköğretim” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 10/9/2012 tarihli ve 2012/3697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 12 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “ilköğretimi” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” şeklinde değiştirilmiştir.


5453

 

             (2) Bir ilde yeterli sayıda başvuru olmaması hâlinde, başvuruda bulunan öğrencilerin kalacağı pansiyonlar Bakanlıkça tespit edilir.

             (3) Bu öğrencilerin yaz tatillerindeki faaliyetleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca hazırlanacak programlara göre yürütülür.

             Tedavi işlemleri

             MADDE 31 – (1) Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır. Bu öğrencilerin tedavileri devam ettiği sürece, durumlarını en geç bir hafta içinde kurum yönetimine bildirmeleri şartıyla parasız yatılılık veya burslulukları devam eder.

             Maddi durum araştırması

             MADDE 32 – (1) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce ilgili yerlerden araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin, ailenin maddi durumunu gösteren Beyannamede (EK-1) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Bu işlem sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda, öğrencinin başvurusu ile parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir. 

             Yükümlülük

             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

 

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

 

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 34 – (1) 5/10/1983 tarihli ve 83/7166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Hakların korunması

             GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam edenler ile 2008 yılında merkezi sistemle yapılan sınavlar sonucunda parasız yatılılık veya bursluluğu kazananların hakları saklıdır. 

             Yürürlük

             MADDE 35 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


5454

(EK-1) (1)

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

 

                                                                                              ÖĞRENCİ VELİSİNİN        

 

Adı Soyadı

 

Öğrenciye yakınlık derecesi

 

İşi ve iş yeri

 

Geliri:

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit yada gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam  gelirini  gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

 

Eşi çalışıyor ise kazancı:

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam  gelirini  gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

 

 

Diğer Gelirler 

 

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri toplamı):

 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve yakınlık dereceleri :

(Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı,(1) velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve  babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.)

 

Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)

 

            Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı....... .... No’lu .......................................’ın .............. yılı parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim..*

                                                                                                   …../…./…….

                                                                                                  Velisinin Adı Soyadı

Başvuran öğrencinin

Adı – Soyadı          :…………………………..

Adresi                    :…………………………………….

                              ………………………………………………

                                                                                                                                                   ONAYLAYAN

                                                                                                                                                     Adı – Soyadı

                                                                                                                                                  İmza ve Mühür (**)

 

 

EKLER:

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,

2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı, (1)

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,

varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, 

4. Kontenjanla ilgili belge.

(*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.

(**) Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.

–––––––––––––––

(1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu ekte yer alan “Aile nüfus kayıt örneği” ibareleri “Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı” şeklinde değiştirilmiş  ve metne işlenmiştir.


5454-1

 

   26/5/2008 TARİHLİ VE 2008/13763 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Numarası

2008/13763 sayılı Kararnamenin Eki Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

12/3/2012

 

 

10/9/2012

 

 

 

 

 

 

2012/2958

 

 

2012/3697

 

6, 8, 17, Ek-1 ve ibare değişiklikleri

 

1, 2, 4, 5, 10, 12, 17, 19, 20, 24, 26, 28,

 

 

5/4/2012

 

10/10/2012


5454-2