5391

 

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

             Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 28/1/2008     No : 2008/13171

            Dayandığı Kanunun Tarihi                   : 21/6/1927    No : 1111

            Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 23/2/2008     No : 26796

            Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5           Cilt :  47     S :

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dövizle askerlik hizmetine ilişkin usul, esas, görev ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuran yükümlülere ilişkin düzenlemeleri ve bu yükümlülerle ilgili işlem yapacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun        ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başvuru: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin; durumlarını ispata yarayan belgeleri bağlı oldukları konsolosluklara ibraz etmeleri, istenen dövizi ödemeleri ve konsolosluklar tarafından haklarında bu Yönetmeliğin eki (Ek-A)’da yer alan, Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesinin tanzim edilmesi ile oluşan işlemi,    

b) Bir meslek veya sanatı icra eden kişi: Bulundukları yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren tanımı dışında kalan herhangi bir meslek veya sanatı, en az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunmak suretiyle icra ettiğini resmî belgelerle kanıtlayan, ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumu devam eden yükümlüleri,

c) Celp dönemi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre yükümlülerin temel askerlik eğitimine sevk edilecekleri başlangıç ve bitim tarihleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek dönemi,

ç) Çapraz kur: İki ülke parası arasında üçüncü bir ülke parasıyla tayin edilen kambiyo rayici, üç ülkenin paralarının birbirine oranlarını,

d) Donatan: Yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı olarak kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı yabancı bandıralı gemiyle, yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimseyi,


5392

 

e) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yabancı ülkede en az bulunma süresi: Yükümlülerin, yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, başvuru tarihine kadar, herhangi bir nedenle yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, yabancı ülkelerde fiilen bulunmak suretiyle geçirecekleri en az toplam 1095 günlük süreyi,

f) Dövizle askerlik özel döviz hesabı: Dövizle askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası olarak ödedikleri dövizin toplandığı, Hazine adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılmış bulunan hesabı,

g) Döviz ödeme: Yükümlülerin, başvuru sırasında belirlenen cins ve tutar üzerinden ödeyecekleri dövizlerin, yurtdışında bulunan muhabir bankalar veya yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri aracılığıyla dövizle askerlik özel döviz hesabına transferinin yapılmış olmasını,

ğ) Geçici terhis belgesi: Yükümlülerin, temel askerlik eğitimini tamamlamaları üzerine eğitim birliği tarafından tanzim edilen belgeyi,

h) Gemi adamı: Yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde bir hizmet akdine dayanarak en az toplam 1095 gün süreyle fiilen çalışan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumu devam eden yükümlüleri,

ı) İşçi: Bulundukları yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre en az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunmak suretiyle mesleğini icra eden, ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumu devam eden yükümlüleri,

i) İşveren: Bulundukları yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işyerini en az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunmak suretiyle işveren olarak çalıştırdığını belgeleyen ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumu devam eden yükümlüleri, 

j) Kanun: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununu,

k) Kesin dönüş: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvurunun kabulünü müteakip yükümlülüklerini tamamlamadan, her ne sebeple olursa olsun; bulundukları yabancı ülkelerden yurda naklihane etmeyi, yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurtiçinde icra etmeyi veya temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla yurtiçinde bulunmayı,

l) Kesin terhis: Kanunda belirtilen dövizin tamamını ödemiş ve temel askerlik eğitimini tamamlamış olan yükümlüler hakkında yapılan işlemi,

m) Konsolosluk: Yükümlülerin işyeri ve çalışma yeri bakımından bağlı veya ilgili oldukları ve bölgesinde ikamet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarını,

n) Konvertibl para: Dövize ilişkin işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan, uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilebilen yabancı ülke paralarını,

o) Kredi mektuplu döviz tevdiat ve süper döviz hesabı: Yurtdışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belgeye sahip gerçek kişiler ile herhangi bir maksatla yurtdışında görevlendirilenler tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde belirlenmiş dövizler üzerinden açılan döviz mevduat hesaplarını,


5393

 

ö) Muhabir banka : Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerin yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları ödemelerin, dövizle askerlik özel döviz hesabına gönderilmesini ve aktarılmasını sağlamak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenmiş yabancı ülkelerdeki bankaları veya kuruluşları,

p) Muvazzaflık dönemi: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerin, temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten Kanunda belirlenmiş dövizin tamamını ödedikleri tarihe kadar geçen dönemi,

r) Oturma veya çalışma izni: Yükümlülere, bulundukları yabancı ülke kanunlarına göre verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan, bulundukları ülke mevzuatına göre işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsüne sahip olduklarını kanıtlayan oturma veya çalışmaya ilişkin izni,

s) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar: Yirmi yaşına girdikleri yılın 1 Ocak tarihinden 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre içinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları gereken yükümlüleri,

ş) 38 yaş sınırını aşanlar: Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemedikleri ya da Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen dönemde temel askerlik eğitimini yapmadıkları gerekçesiyle kapsamdan çıkartılan yükümlüleri;

t) Ödeme emri: Başvuru esnasında konsolosluklarca, müteakip ödemelerde ise konsolosluklar veya askerlik şubeleri tarafından ödemelerin yapılmasını teminen tanzim edilecek belgeyi,

u) Ödemelerde kullanılacak para: Konvertibl para cinsinden olmak üzere ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılması Millî Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmek kaydıyla yükümlülerin bulundukları yabancı ülkelerin parası ile paraları uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilemeyen ülkelerde çalışan yükümlüler için Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen yabancı ülke paralarından herhangi birini,

ü) Resmî görev: Kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde görevlendirilmeyi,

v) Takvim yılı: 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki süreyi,

y) Temel askerlik eğitimi: Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülere, askerliğe ve sınıflarına ait temel nitelik ve becerileri kazandırmak amacıyla, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek birliklerde Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen süre kadar yaptırılacak askerlik eğitimini,

z) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuru: Dövizlerin ve efektiflerin fiyatlarını belirleyen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından saptanan kurları,  

aa) Umuma mahsus pasaport: 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince Türk vatandaşlarının yurda giriş ve çıkışlarında yetkili makamlara ibraz etmek zorunda oldukları diplomatik pasaport, hizmet damgalı pasaport ve hususi damgalı pasaport dışındaki geçerli pasaportu,

bb) Yükümlü: Askerlik çağına gelmiş yurtdışında ikamet eden, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanatı icra ederek, yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkına sahip olan ve bu hakkı taşımaya devam eden Türk vatandaşlarını,

cc) Yükümlülük: Yükümlülerin, temel askerlik eğitimini yapmalarını ve Kanunda belirtilen döviz miktarının tamamını ödemelerini,

ifade eder.


5394

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma

 

Yararlanma şartları

MADDE 5- (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerde;

a) Her ne sebeple olursa olsun yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere;

1) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen bulunmak,

2) Bir hizmet akdine dayanarak, yabancı ülkede kurulu şirketlere bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde, en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalışmak,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile yurtiçinde silah altına alınmamış olmak,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını,

1) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

2) 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

ç) Yükümlülüklerin devamı süresince yurda kesin dönüş yapmamak,

d) Başvuru esnasında ve yükümlülüklerin devamı süresince yabancı ülkedeki statüsünü muhafaza etmek,

e) Temel askerlik eğitimine;

1) 38 yaş sınırı içinde başvuranlar için en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde,

2) 38 yaş sınırını aşanlar için en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk veya ikinci celp döneminde başlamak,

şartları aranır.

(2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar, kalan taksitlerin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak suretiyle, başvuru sırasında belirlenen ödeme süresinden önce kesin dönüş yapabilirler.

(3) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar veya ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurtiçinden transfer edilenler dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

 

İKİNCİ KISIM

Ödenecek Dövizlerle İlgili Mali Esaslar

 

Ödenecek dövizin tespiti

MADDE 6- (1) Ödemelere esas olacak döviz miktarı döviz cinsine göre; 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro, 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.

(2) Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için ödemelere esas olacak para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır. Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Euro tutarının her mali yılın ilk mesai günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruna göre hesap edilecek karşılığı kadardır.


5395

 

 

(3) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlülerin ödeyecekleri döviz miktarı birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.

(4) Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para birimi ile tamamlar.

 (5) Ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl niteliğini kaybetmesi halinde, ikinci fıkraya göre tespit edilen paralar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir. Konvertibl niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen para birimlerinden biri ile yapabilir.

Ödeme süreleri

MADDE 7 – (1) Döviz ödeme süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. Ancak, 31 Aralık tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde, ödemenin yapılacağı en son gün resmî tatilin bitimini takip eden ilk mesai günüdür.

b) 38 yaş sınırını aşanlar, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak öderler.

Ödeme esasları

MADDE 8 – (1) Ödemeler;

a) Yurtdışında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir banka hesaplarına, yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden yükümlüler tarafından alınacak ödeme emri ile bizzat veya vekili aracılığıyla,

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi mektuplu döviz tevdiat veya süper döviz hesaplarındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle,

 yapılır.

(2) Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta ödeme emrindeki bilgilerin tam ve doğru olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.

(3) İlk ödemeyi müteakip ödeme yapıldığını gösteren dekontun bir nüshası yükümlülerin görev bölgesinde yaşadıkları başkonsolosluğa veya büyükelçilik konsolosluk şubesine, müteakip taksit ödemelerinde ise askerlik şubesine iletilmek üzere görev bölgesinde yaşadıkları başkonsolosluğa veya büyükelçilik konsolosluk şubesine veya doğrudan askerlik şubesine verilir veya gönderilir.

(4) Paranın, dövizle askerlik özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.

Dövizlerin özel hesaba geçirilmesi

MADDE 9 - (1) Yükümlüler tarafından dövizle askerlik için ödenen dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak özel döviz hesabına Euro olarak kaydedilir.

(2) Özel hesapta toplanan dövizler ve ödemeyi yapanların kimlik bilgileri ile ödedikleri dövizin Euro karşılığı, her ay sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Millî Savunma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

Dövizin kullanılması

MADDE 10 – (1) Dövizle askerlik özel döviz hesabında toplanan dövizler, transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir.


5396

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanacak Yükümlüler ve

İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yükümlülerce Yapılacak İşlemler

 

Yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile bağlı bulundukları Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına başvurur.

a) İşçiler için gerekli belgeler;

1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,

3) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

4) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

5) Eşi çalıştığı için işsizlik veya malûliyet yardımı alamayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,

6) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,

7) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

b) İşverenler için gerekli belgeler;

1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,

4) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;

1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2) Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

3) En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

ç) Gemi adamları için gerekli belgeler;

1) Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,

2) Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti,

3) Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,

4) Gemi adamı cüzdanı sureti,


5397

 

5) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

(2) Yükümlüler, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak, konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz ederler.

(3) Yükümlüler, muhabir banka hesaplarına, konsolosluklardan alacakları iki nüsha ödeme emri ile döviz miktarlarını peşin veya taksitli olarak yatırır. Bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler ve (Ek-A)’da yer alan Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesini düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar.

(4) Henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, bu Yönetmeliğin eki (Ek-B)’de yer alan Son Yoklama Formu ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırır ve bu formu konsolosluğa teslim eder. İsteyenler sonraki bir tarihte yurtiçinde de yoklamalarını yaptırabilir.

(5) Yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek temel askerlik eğitimi yapacakları yerdeki askerlik şubesi başkanlığına askere sevkleri için başvurur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlgili Makamlarca Yapılacak İşlemler

 

Konsolosluklarca yapılacak işlemler

MADDE 12 – (1) Konsolosluklarca;

a) Yükümlülere statülerine göre gerekli bilgi verilir.

b) Yükümlüler tarafından ibraz edilen ve ihtiyaç duyulması halinde yurtiçinde ve yurtdışında ilgili makamlardan temin edilen belgeler üzerinden yapacakları inceleme sonucunda, yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkına sahip olup olmadıklarına karar verilir.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve her yıl yayınlanacak kurlara göre ödenecek döviz miktarı, ödeme yapılacak muhabir banka ve hesap numarası ödeme yapmak isteyen yükümlülere bildirilir ve ödeme emri iki nüsha tanzim edilerek yükümlülere verilir.

ç) Son yoklaması yapılmamış olanlardan isteyenlerin sağlık muayeneleri (Ek-B)’de yer alan  Son Yoklama Formu ile yaptırılır.

d) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartlara sahip olduğu tespit edilen ve işlemlerini tamamladıkları belirlenen yükümlüler için üç nüsha (Ek-A)’da yer alan  Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesi tanzim edilir.

e) Yükümlülerden;

1) Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesinin bir nüshası,

2) Peşin veya taksit dekontu,

3) Oturma veya çalışma izin belgesi,

4) Başvuru sırasında son yoklaması yapılanların son yoklama formları,

5) Çalışma statülerine göre oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen meslek veya sanatını icra ettiğini gösterir belgelerin suretleri,

6) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduğunu gösterir pasaportun işlemli sayfalarının fotokopisi,

 alınır.

(2) Bunlardan; peşin veya taksit dekontu, yükümlünün son yoklama sağlık muayene işleminin yaptırılması durumunda yükümlüye ait son yoklama belgesi, Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesine eklenerek başvuru formu ekinde askerlik şubesine gönderilir. Başvuru belgesinin bir sureti ile alınan belgelerin asılları yükümlülere verilir.


5398

 

(3) Yükümlülere ait belgelerin birer suretleri konsolosluklarda muhafaza edilir, denetlemelerde veya gerekli görüldüğünde ibraz edilir.

(4) Bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilenlerin Son Yoklama Formları, doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Görünüşlerinden veya bulundukları ülkenin sağlık kurumlarınca yapılan muayene sonucunda düzenlenen raporların incelenmesinden sağlık sorunları bulunduğu tespit edilenlerin Son Yoklama Formları, incelenmek üzere doğrudan Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(5) Tebligat için gönderilen belgeler, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tebliğ edilen belgelerin bir nüshası evrakı gönderen makama iade edilir.

(6) Yükümlülerin ibraz ettikleri belge veya beyanları konusunda doğabilecek tereddütlü durumlarda o ülke mevzuatına göre gerekli inceleme ve araştırma yapılır, bilgi talepleri cevaplandırılır, istenildiğinde bilgi verilir.

(7) Tereddüt edilen hususlarda gerekli bilgi ve belgeleri eklemek ve görüşleri de belirtmek suretiyle, konu Millî Savunma Bakanlığına intikal ettirilir, alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılacak işlemler

MADDE 13 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca;

a) Yükümlüler tarafından ödenen dövizler, Hazine adına açılan dövizle askerlik özel döviz hesabına geçirilir.

b) Dövizle askerlik özel döviz hesabında toplanan dövizler, ikişer haftalık dönemler itibarıyla Euro olarak Hazine adına açılan özel döviz hesabına kaydedilir.

c) Hazine adına açılan özel döviz hesabında Euro olarak kaydedilen dövizler, transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden Yeni Türk Lirasına çevrilerek Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılır.

ç) Yükümlüler tarafından gönderilen ve dövizle askerlik özel döviz hesabına geçirilen döviz miktarı; ödemeleri takip eden ay başında, gönderen yükümlülerin kimlik ve diğer bilgilerini ihtiva eden bu Yönetmeliğin eki (Ek-C)’de yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Dekont Bildirim Çizelgesi ile manyetik ortamda Millî Savunma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

d) Dövizle askerlik özel döviz hesabına para gönderen yükümlülere ait ihbarnamede; yükümlünün adı, soyadı, doğum tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, taksitin hangi yıla ait olduğu ve paranın yatırıldığı hesap numarasının belirtilmesi ile yükümlüler tarafından ödenen dövizin, Millî Savunma Bakanlığı tarafından teklif edilmedikçe geri ödenemeyeceği ya da yükümlülerin başka hesaplarına nakledilemeyeceği hususlarında muhabir bankalara talimat verilir.

e) Muhabir bankalarla ilgili değişiklikler, en kısa zamanda konsolosluklara bildirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

f) Konvertibl paraların o mali yılın ilk mesai günündeki Euro’ya göre çapraz kurları aynı gün Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

Askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler

MADDE 14 - (1) Yükümlülerin kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler şunlardır:

a) Konsolosluklar tarafından gönderilen veya yükümlüler tarafından doğrudan getirilen belgelerin ve yükümlülerin durumlarının Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir, bilgi talepleri cevaplandırılır.

b) Gönderilen belgeler üzerinden yapılan inceleme sonucunda dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkına sahip olduğu değerlendirilenlerin bilgileri kayıtlara işlenir.


5399

 

c) Durumlarının incelenmesine ihtiyaç duyulanlar için yurtdışında konsolosluklar aracılığıyla veya yurtiçinde ilgili makamlar nezdinde gerekli araştırma yapılır, işlemleri sonuçlandırılır. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkına sahip olduğu değerlendirilenler kaynağa alınır ve Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

ç) Yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananların takipleri durdurulur.

d) Kesin terhis işlemleri yapılıncaya kadar yükümlülerin durumları takip edilir. Yükümlülerin; peşin ve taksit ödemeleri ile celp, sevk, temel eğitim, geçici ve kesin terhis tarihleri ve buna ilişkin işlemleri ile diğer tüm bilgileri kayıtlara işlenir.

e) Başvurunun red veya kabul edildiğine dair konsolosluğa ve yükümlüye bilgi verilir. Belgeleri noksan veya yanlış düzenlenmiş olanlar kaynağa alınmaz, sebebi yükümlüye ve konsolosluğa bildirilerek düzeltilmesi istenir.

f) Temel askerlik eğitimine alınacağı bildirilen yükümlülere bilgi verilir.

g) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, temel askerlik eğitimine sevk edilmemesi gerekenlerin durumları bekletilmeden Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

ğ) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bakiye borçlarını yurtiçinde ödemek üzere başvuranların belgeleri incelenir, gereken şartları taşımaya devam ettiği tespit edilenler ödeme emri tanzim edilerek yükümlüye verilir ve ödemelerini yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine yapmaları sağlanır.

h) Sağlık işlemlerini yurtiçinde sonuçlandırmak isteyenlerin işlemleri sonuçlandırılır.

ı) Yükümlülüklerini tamamlayanların kesin terhis işlemleri yapılır.

Eğitim birliğinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesince yapılacak işlemler

MADDE 15- (1) Temel askerlik eğitiminin yapılacağı yerdeki askerlik şubesi başkanlığınca;

a) Temel askerlik eğitimine tabi tutulacak yükümlüler; Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak celp emri, pasaport, oturma veya çalışma izin belgeleri ve kimlik cüzdanlarına göre kontrol edilir, engel bir hali bulunmayanlar mesai saatleri içinde sevk edilir.

b) Temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevk edilenlerin evrakları yükümlülerin kayıtlı oldukları askerlik şubelerine ulaştırılır.

c) Çeşitli sebeplerle sevki yapılmayanların veya durumlarının araştırılmasına ihtiyaç duyulanların kimlik bilgileri ve yükümlülerden alınan belgelerin birer sureti ilgili askerlik şubelerine ulaştırılır ve Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bilgi verilir.

ç) Son yoklaması yapılmamış olanların son yoklamaları yaptırılır, sağlık kuruluna sevkine gerek görülenler sağlık kuruluna sevk edilir ve muayene sonucuna göre işlemleri tamamlanır.

d) Celp sonuç raporları, celp bitimini müteakiben on gün içerisinde Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Askerlik dairesi başkanlıklarınca yapılacak işlemler

MADDE 16 -(1) Askerlik dairesi başkanlıklarınca;

a) Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca gönderilen bilgi, belge, rapor ve çizelgeler askerlik şubelerine gönderilir, işlemler Kanuna, bu Yönetmeliğe ve verilen talimata uygun olarak yürütülür.

b) Askerlik şubelerinden istenen bilgi, belge, rapor ve çizelgelerin gerekli inceleme, kontrol ve düzeltme yapılarak birleştirilip Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi sağlanır.

c) Askerlik şubelerinde yürütülen dövizle askerlik hizmetine ilişkin işlemlerin ve diğer faaliyetlerin Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir.

Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler

MADDE 17 - (1) Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca;

a) Ödemelerde kullanılacak para birimleri ile kurları her mali yıl için konsolosluklara, askerlik şubelerine ve diğer ilgili yerlere bildirilir.


5400

 

b) Dövizle askerlik hizmetine ilişkin işlemler ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler yapılır ve ilgililere duyurulur.

c) Temel askerlik eğitimine sevk edilecekleri gösteren listeler eğitimin başlayacağı tarihten önce dış temsilciliklere, askerlik şubelerine ve eğitim merkezinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesine ve diğer ilgili yerlere gönderilir.

ç) Dövizle askerlik hizmetinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında ortaya çıkan tereddütlü durumlar incelenir ve giderilmesi sağlanır, talepler cevaplandırılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların uygulamaya ilişkin işlemleri, tespit edilecek esaslara göre ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek bir program dahilinde incelenir, görülen hata ve noksanlıkların giderilmesi için esaslar tespit edilir.

Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca yapılacak işlemler

MADDE 18 - (1) Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca;

a) Raporlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre incelenir, varsa hastalık ve arızaları tespit edilir ve yükümlülerin sağlık durumları hakkında bir karara varılır.

b) Usulüne uygun olarak tanzim edilmemiş raporlar, gönderen makama iade edilir ve eksiklikler belirtilerek giderilmesi talep edilir.

c) Yükümlülerin rapor onay kararına itiraz etmeleri halinde, itirazlar  karara bağlanır.

Eğitim birliğince yapılacak işlemler

MADDE 19 - (1) Temel eğitimin yapılacağı eğitim birliğince;

a) Temel askerlik eğitimine katılan yükümlülerin katılışları sevki yapan askerlik şubesine bildirilir.

b) Mesai saatleri dışında sevkini yaptırmak üzere başvuran yükümlülerin birlik içinde misafir olarak kalmaları için gerekli tedbirler alınır.

c) Kanunda belirtilen süre kadar yükümlülere temel askerlik eğitimi yaptırılır.

ç) Temel askerlik eğitimi esnasında hava değişimi alanlardan;

1) Yurtdışına çıkmayı talep edenlerin durumları incelenir, uygun görülenlerin hava değişim bitim tarihini takip eden ilk celp döneminin başlangıcını geçmeyecek bir süre ile yurtdışına çıkışlarına izin verilir, bunlar için izin belgesi tanzim edilir ve durumları hakkında yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine bilgi verilir.

2) Temel askerlik eğitiminin kalan bölümünü hava değişim bitim tarihini takip eden ilk celp döneminden daha sonraki celp dönemlerinden birinde tamamlamak isteyenlerin talepleri Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir ve Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından hava değişim bitim tarihini takip eden dört celp dönemini geçmeyecek şekilde belirlenecek celp döneminde temel askerlik eğitimleri tamamlattırılır.

d) Temel askerlik eğitimini tamamlayan yükümlüler için bu Yönetmeliğin eki (Ek-Ç)’de yer alan Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Yükümlülerin Temel Askerlik Eğitimini Tamamladıklarını Belirtir Terhis Belgesi düzenlenir, bir nüshası eğitim birliğinde kalır, bir nüshası yükümlüye verilir, bir nüshası yükümlünün askerlik şubesine gönderilir.

e)  Celp döneminde sevk edilen yükümlülerden;

1) Temel askerlik eğitimini tamamlayanların kimlik bilgileri ve temel askerlik eğitimini tamamladıkları tarih,

2) Temel askerlik eğitimini tamamlamayanların kimlik bilgileri, temel askerlik eğitimini tamamlamama gerekçesi,

belirtilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. 

Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince yapılacak işlemler

MADDE 20 - (1) Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimince;

a) Dövizle askerlik hizmetinden elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.

b) Askerlik şubelerince yapılan teklife istinaden hak sahiplerine geri ödeme yapılır.


5401

 

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler 

MADDE 21 - (1) Emniyet Genel Müdürlüğünce;

a) Askerlik çağı içindeki yükümlülerin yurda giriş ve çıkışları kayıt altına alınır ve hudut kapılarında pasaportlarına giriş ve çıkış kaşelerinin vurulması sağlanır.

b) Talep edilmesi halinde giriş ve çıkış tarihlerini gösterir çizelgenin Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına, askerlik şubelerine ve dış temsilciliklerimize gönderilmesi sağlanır.

TRT Genel Müdürlüğünce yapılacak işlem

MADDE 22 - (1) TRT Genel Müdürlüğünce; dövizle askerlik hizmetinin uygulanması ile ilgili konularda yükümlülere duyurulması istenen konular yayımlanır.

(2) Yapılan bu duyurular tebligat niteliğindedir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Celp, Sevk, Eğitim, İzin, Sağlık, Özlük Hakları,

Geçici ve Kesin Terhis İşlemleri

Celp ve sevk

MADDE 23 - (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, müracaat ettikleri yıldan 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp dönemine kadar isteklerine uygun bir dönemde temel askerlik eğitimini yapmak üzere celp ve sevk edilirler.

b) 38 yaş sınırını aşanlar, müracaat ettikleri tarihi takip eden ilk veya ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmak üzere celp ve sevk edilirler.

c) Celp döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir ve  Millî Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanır.

ç) Sevke tabi yükümlüler, eğitimin başlayacağı tarihte eğitim merkezinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesine müracaat eder ve sevk belgelerini alarak aynı gün eğitim merkezine katılır.

d) Sevke tabi olduğu en son celp döneminde de mazereti olanların, mazeretlerini ispat eden belgeleri ve dilekçeleri incelenir, mazeretleri Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilenlerin sevkleri uygun görülecek dönemlere planlanarak celp dönemi ertelenir.

Eğitim

MADDE 24 - (1) Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülere, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek eğitim merkezinde Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen süre kadar temel askerlik eğitimi yaptırılır.

(2) Temel eğitim süresinin başlangıcı, yükümlülerin eğitim merkezlerine katıldıkları gündür. Bunların geç katıldıkları süreler temel askerlik eğitim süresinden sayılmaz.

Özlük hakları

MADDE 25 - (1) Yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince Kanuna tabi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılır.

(2) Yükümlülerin temel askerlik eğitimi görecekleri eğitim merkezine katılıncaya kadar ve temel askeri eğitiminden sonraki yol ve diğer masrafları kendileri tarafından karşılanır. Hava değişimi alanların hava değişim süresinin askerlik hizmetinden sayılan kısmına hava değişimi bedeli ödenir.

İzin

MADDE 26 – (1) Yükümlülerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak, usûl, füruğ, eş ve kardeşlerinin ölümü veya ağır hastalıkları halinde asgari tugay komutanı tarafından beş güne kadar izin verilir. Bu izinler temel askerlik eğitim süresinden sayılır. Yükümlülere; zelzele, su baskını, yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir ve bu izinler askerlik hizmetinden sayılır.


5402

 

(2) Temel askerlik eğitim süresini aşan meşru mazeret halinde, yükümlünün talebi üzerine, Millî Savunma Bakanlığı onayı ile temel askerlik eğitimi bir sonraki döneme bırakılabilir.

Sağlık

MADDE 27 - (1) Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sağlık işlemleri; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince yürütülür.

(2) Hava değişiminde ve birlik dışında geçirilen istirahat sürelerinin dört güne kadarı hizmetten sayılır. Dört günden fazlası hizmetten sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır.

(3) Hava değişimi alanlardan; temel askerlik eğitiminin kalan bölümünü hava değişim bitim tarihini takip eden ilk celp döneminden daha sonraki celp dönemlerinden birinde tamamlamak isteyenlerin taleplerinin red veya kabul edilmesi Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından hava değişim bitim tarihini takip eden dört celp dönemini geçmeyecek şekilde karara bağlanır.

Terhis ve yedeğe ayrılma

MADDE 28 - (1) Temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Temel askerlik eğitimini tamamlayan yükümlüler geçici olarak terhis edilirler.

b) Temel askerlik eğitimini ve ödeme yükümlülüklerini tamamlayanlar, kesin olarak terhis edilir. Yükümlüler kesin olarak terhis edildikleri yıldan itibaren Kanunda yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar yıllık yedeklik yoklamalarını yaptırır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Dövizle Askerlik Hizmetinden Çıkarılma ve Geri Ödeme ile İlgili Esaslar

 

Dövizle askerlik hizmetinden çıkarılma

MADDE 29- (1) Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılır ve bunların askerlik hizmetleri, tabi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

a) Kanunda belirtilen temel askerlik eğitimini yapmış ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olsalar dahi; Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

b) 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan;

1) Her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.

2) 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

c) 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk veya ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

ç) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılmasına esas teşkil eden süre içinde ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince;

1) Ücret veya maaşları yurtiçinden transfer edilenler.

2) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar.

d) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince;

                 1) Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının toplam olarak yarısından fazlasını yurtiçinde geçirenler.

                2) Yurda kesin dönüş yapanlar.


5403

 

3) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları kaybedenler.

4) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurtiçinde icra edenler.

5) Dövizle askerlik hizmetinden kendi istekleriyle vazgeçenler.

6) Askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler.

(2) Dövizle askerlik hizmeti kapsamından birinci fıkranın (b) bendinde yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurtiçinde durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar.

Geri ödeme ile ilgili esaslar

MADDE 30 - (1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen ve dövizle askerlik özel döviz hesabına alınmış olan dövizler, geri ödeme yapılması gerektiğinde Yeni Türk Lirası  olarak ödenir.

(2) Yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ödedikleri dövizler aşağıdaki hallerde iade edilir.

a) 29 uncu maddede yazılı nedenlerden dolayı dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlara; askerlik görevlerini, tabi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,

b) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere talepleri halinde,

c) Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi durumunda kendilerine, vekillerine veya kanuni mirasçılarına talep etmeleri halinde.

(3) Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlara veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere ya da yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.

Geri ödeme için başvuru ve ilgililerce yapılacak işlemler

MADDE 31 - (1) Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurtiçinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurtdışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikamet edilen  konsolosluğa dilekçe ile yapılır. Paranın gönderileceği Yeni Türk Lirası olarak açılmış bulunan Türkiye’deki banka hesap numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dilekçede belirtilir.

(2) Temel askerlik eğitimini tamamlamadan; ölenler için ölenlerin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığının kaybettirildiğini belirten belge de dilekçeye eklenir. 

(3) Ödemenin başkasına yapılmasının istenmesi durumunda, yurtiçinde noter, yurtdışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletname dilekçeye eklenir.

(4) Yapılan inceleme sonucunda geri ödemeye hak sahibi olduğu tespit edilenler için Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimine geri ödeme teklifinde bulunulur. Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi tarafından da dövizin iade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Yeni Türk Lirası karşılığı, yükümlülerin kendilerinin, vekillerinin veya kanunî mirasçılarının yurtiçindeki banka hesabına yatırılır.


5404

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet hesabı

MADDE 32- (1) Dövizle askerlik hizmetine tabi olarak temel askerlik eğitimine başladıktan veya temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra, dövizle askerlik hizmetinden çıkarılanların yapmış oldukları temel askerlik hizmeti, Kanuna tabi yükümlülerin yapacakları askerlik hizmetine sayılır ve bunlar bu süre kadar az hizmete tabi tutulurlar.

(2) Dövizle askerlik hizmetine tabi olarak temel askerlik eğitimine başladıktan veya temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra, dövizle askerlik hizmetinden çıkarılan 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlülere, talepleri halinde kalan askerlik hizmeti kısa dönem erbaş veya er olarak tamamlattırılır. Bunlardan, yedek subay statüsüne ayrılmayı talep eden ve ayrılanların, dövizle askerlik hizmeti kapsamında yapmış oldukları temel askerlik hizmeti yapacakları hizmete mahsup edilmez, bunlar emsalleri yedek subaylar kadar askerlik hizmetine tabi tutulur.

Döviz miktarının artırılması veya indirilmesi

MADDE 33 - (1) Ödenecek döviz miktarının Bakanlar Kurulu tarafından artırılması veya indirilmesi halinde, artırılan veya indirilen miktar üzerinden yapılacak ödemelerin esasları Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

Denetleme

MADDE 34 - (1) Dövizle askerlik hizmetine ait yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen faaliyetlerin ilgili kanunlara ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, Millî Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslara göre denetlenir.

Personel eğitimi

MADDE 35 - (1) Dövizle askerlik hizmetinin yürütülmesi ile görevli personelin yurtiçinde veya yurtdışında eğitilmesi ile ilgili esaslar, Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir ve personelin eğitilmesi sağlanır.

Savaş veya savaşı gerektirecek hallerde yükümlülük

MADDE 36 - (1) Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Olağanüstü hallerde göreve çağırma

MADDE 37- (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlananlara yurda kesin dönüş yapmadıkça sefer görev emri verilmez. Ancak bunlar olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanlığınca göreve çağrılır.

İşlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi

MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü bilgi ve belge akışının elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin gerekli değişiklikler ve düzenlemelerin yapılması konusunda Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 39- (1) 17/11/1992 tarihli ve 92/3769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanması Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


5405

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/7/2005 tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdukları halde, yükümlülüklerini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden, ödedikleri dövizi geri alanlar;  6/7/2005 tarihinden itibaren iki yıl içinde yeniden vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere müracaat etmiş olmak ve yeniden Türk vatandaşlığına alınmaları tarihini takip eden bir yıl içinde de başvurmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra 6/7/2005 tarihinden daha önceki tarihte Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenlerden veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden, dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamadığı için ödedikleri dövizin iadesini talep edenlere, temel askerlik eğitimini yapmış olsalar dahi geri ödeme yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimine başlamış veya tamamlamış olanlardan, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tabi yükümlülerin, temel askerlik eğitiminde geçirmiş oldukları süreler, yapacakları askerlik hizmet süresinden mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 40 - (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       

Yürütme

MADDE 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


5406

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             EK-A

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN BAŞVURU BELGESİ

1

Adı ve Soyadı

 

 

 

 

 

Fotoğraf

2

T.C. Kimlik Numarası

 

3

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe

 

 

4

Doğum Tarihi

 

5

Anne-Baba Adı

 

 

6

Yurtdışındaki Açık İkamet Adresi ve Telefon Numarası

 

7

Yurtiçinde Bulunan Kanuni Yakınlarının

(Baba, Ana, Eş, Kardeş vs.) Açık Adresi ve Telefon Numarası

 

8

Elektronik Posta Adresi

 

9

Öğrenim Gördüğü veya Mezun Olduğu Okul

 

10

İşi veya Mesleği-İşe Başlama Tarihi

 

11

İşyerinin Adı ve Adresi

 

12

Daha Önce Çalışmış ise Başlama ve Bitim Tarihleri

 

13

Bulunduğu Sürelerin Gün Olarak Toplamı

 

14

Oturma İznini Veren Makam, Başlama ve Bitim Tarihi

 

15

Çalışma İznini Veren Makam, Başlama ve Bitim Tarihi

 

16

Dövizin Ödenme Şekli, Ödenen Dövizin Cinsi ve Tutarı

 

17

38 Yaş Sınırı İçindekilerden Taksitle Ödeme Yapanların Ödemelerini Tamamlamaları Gereken En Son Tarih

 

18

Ödeme Yapılan Banka ve Hesap Numarası

 

19

Ödeme Dekontunun Tarihi ve Numarası

 

20

Temel Eğitime Gitmek İstediği Celp Dönemi

 

21

Temel Askerlik Eğitimini Yapması Gereken En Son Celp

 

22

Son Yoklama Görüp Görmediği

 

23

T.C. ...................... BAŞKONSOLOSLUĞUNA/BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİNE

    Dövizle Askerlik Hizmetinden yararlanmak için Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyorum. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ibraz ettiğim belge ve bilgilerim doğrudur. Başvurumun kabulünü arz ederim.

TARİH:....................    

YÜKÜMLÜNÜN İMZASI

 

 

 

 

 

 

 


5407

 

24

SAYI:

........./................./...........                                                                                                                                    

 

ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                  .........................

    Yükümlünün, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ibraz etmiş olduğu belgeler üzerinden yapılan inceleme sonucunda, Kanun ve Yönetmelikte yazılı şartları taşıdığı tespit edilmiş ve başvuru belgesi tanzim edilmiştir. Dövizle askerlik başvurusunun kabulünü rica ederim.

 

                                                                                                                   (İMZA-MÜHÜR)

    .............................

                            T.C. .................................BAŞKONSOLOSLUĞU/BÜYÜKELÇİLİĞİ

 KONSOLOSLUK ŞUBESİ

EKLER                    :

EK-A (Dekont)

EK-B (Son Yoklama Formu)

 

25

AS.Ş.: 

......../................/..........                                                                                                                              

 

.........................................................................

 

    Başvuru belgeleri üzerinden yapılan kontrol sonucunda dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken şartları taşıdığı belirlendiğinden kaynağa alınmıştır.

                                                                                                                   (İMZA-MÜHÜR)

 

...................................

 

.......................................

                                                                                                         Askerlik Şubesi Başkanı

 

TALİMAT

 

1.             Bu form, başvuru sırasında konsoloslukta üç nüsha olarak doldurulur.

                Formun;

                a.             Bir nüshası, peşin veya taksit dekontunun aslı, son yoklaması yapılmış ise son yoklama formu, nitelik ve özelliklerine ait belgelerinin (diploma vb.) birer sureti ile birlikte askerlik şubesine gönderilir.

                b.             Bir nüshası ve başvuruya esas teşkil eden belgelerinin birer sureti konsoloslukta muhafaza edilir.

                c.             Bir nüshası ve belgelerin asılları yükümlüye geri verilir.

 

2.             Formun;

                a.             1-5’inci haneleri yükümlünün nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulur.

                b.             6-20’inci haneleri yükümlünün beyanına, iş sözleşmesine, oturma veya çalışma izin belgesine, öğrenim belgesine, fiilen çalıştığını gösterir belgelere, pasaportunda ve dekonttaki bilgilere göre doldurulur.

                c.             Formun;

                               (1)           Yükümlü tarafından imzalanacak bölümü, konsoloslukta tarih atılarak imzalanır.

                               (2)           Konsolosluk tarafından onaylanacak bölüm, başvurunun kabul edildiği tarih yazılarak imzalanır.

                               (3)           Askerlik şubesi onay bölümü ise, bütün belgelerinin tam, eksiksiz ve usûlüne uygun olduğu belirlendikten sonra tarih atılarak imzalanır.


5408

 

TEBLİĞ BELGESİ VE TAAHHÜTNAME

 

1.             Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere sunduğum bilgi, belge ve beyanlarım doğru ve gerçektir.

 

2.             Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

                a.             Ödemelerimin tamamını 38 yaşını doldurduğum yılın sonuna kadar (Doğum Yılı+38=31 Aralık ...... ) ödeyeceğimi ve döviz öderken;

                               (1)           Ödemeye hangi para birimi ile başladıysam, ödemelerimi o para birimi ile tamamlayacağımı,

                               (2)           Ödediğim döviz cins ve miktarı ile kimlik bilgilerimin tam ve eksiksiz olarak T.C. Merkez Bankasında açılı bulunan Dövizle Askerlik Özel Döviz hesabına aktarılmasını sağlayacağımı,

                               (3)           Dekontların birer suretini zaman kaybetmeden askerlik şubeme göndereceğimi,

                b.             Temel askerlik eğitimini;

                               (1)           5.112 Euro ödeyerek başvurduğum takdirde en geç 39 yaşımı doldurduğum yıl içindeki (Doğum Yılı+39= .............) celp dönemlerinden birinde tamamlayacağımı,

                               (2)           7.668 Euro ödeyerek başvurduğum takdirde en geç başvurduğum tarihi takip eden ilk veya ikinci celp döneminde (Başvuru tarihi+İlk veya İkinci Celp Dönemi= ...........) tamamlayacağımı,

                               (3)           Temel askerlik eğitimini yapmak üzere yurda giderken başvuru belgemi, pasaportumu, oturma ve çalışma izin belgemi, varsa diğer ülke pasaportumu ve nüfus cüzdanımı da beraberimde götüreceğimi,

 

3.             Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra gereken şartları taşımadığımın tespiti veya ödeme ve temel askerlik eğitimini yapma yükümlülüklerimin ikisini birden tamamlamadan;

                a. Yurda kesin dönüş yaptığımın veya bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurtiçinde kaldığımın,

        b. Oturma veya çalışma iznimin sona erdiğinin ve tekrar uzatılmadığının,

        c. Yurtdışındaki statümün sonlandığının veya sınır dışı edildiğimin,

ç. Yurtdışında resmî görevle çalıştığımın,

              d. Ücret, maaş ve yolluklarımın karşılığı dövizlerin yurtiçinden transfer edildiğinin,

 e.Yurtdışında oturma ve çalışma iznim devam etse dahi, meslek ve sanatımı yurtiçinde icra ettiğimin tespiti halinde, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tabi olduğum statüde yurtiçinde silah altına alınacağımı,

 

4.             Durumumda ve adresimde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde konsolosluğuma ve askerlik şubeme bildireceğimi,

 

5.             Temel askerlik eğitimini ve ödemelerimi tamamlayıncaya kadar yurda giriş ve çıkışlarımda pasaportuma mutlak surette giriş-çıkış kaşesini bastıracağımı,

 

6.             Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için sunduğum belgelerin gerçeği yansıtmadığının anlaşılması halinde, hakkımda 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılacağını tebliğ ve taahhüt ederim.

 

 

 

TEBLİĞ EDEN                                                                                    TEBELLÜĞ EDEN


5409

 

                              SON YOKLAMA FORMU                          EK-B

Adı ve Soyadı

 

 

 

 

Fotoğraf

T.C. Kimlik Numarası

 

Doğum Tarihi

 

Baba ve Anne Adı

 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe

 

 

Öğrenim Gördüğü veya Mezun Olduğu Okul

 

Mesleği

 

Yurtdışı Adresi

 

Yurtiçi Adresi

 

Elektronik Posta Adresi

 

Sayın Doktor,

Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı yapışık yükümlü askerlik çağına girmiştir. Muayenesinin yapılarak formda istenilen hususların doldurulmasını rica ederim.

Sehr geehrter Herr Dr.,

Herr.....................dessen Personaldaten oben aufgeführt und mit Lichtbild versehen sind, ist wehrdienstpflictig. Aus diesem Grunde, wird um seine Untersuchurg, sowie die Beantworturg der nachstehenden Fragen gebeten.

                                                                           T.C. .............................Başkonsolosu/

......./............../............                              Generalkonsul der Türkischen Republik in ................

Boyu.......Cm

 

Grösse...Cm

Kilosu..........Kg

 

Gewicht........Kg

Nefes Alma...............Cm

 

Nefes Verme...........Cm

 

Beim Einatmen...........Cm

 

Beim Ausatmen........Cm

Dahiliye Muayene Sonucu

Interne Diagnose

Teşhis Adı/

Diognase (*)

Patolojiktir

Patologisch

Normaldir.

Normal

Hariciye Muayene Sonucu

Externe Diagnose

Teşhis Adı/

Diognase (*)

Patolojiktir

Patologisch

Normaldir.

Normal

      Yukarıda kimliği yazılı ve fotoğrafı yapışık yükümlünün muayenesi tarafımızdan yapıldı.

      Die aerztliche Untersuchung derjenigen Person, deren Personalangaben und Photo oben angeführt sind, wurde von uns durchgeführt.

 

ASKERE GİDER/HEYET MUAYENESİ GEREKİR

 

     Herr................................wurde von uns untersucht (**)

Er ist wehrdienstfaehig/nicht faehig (Er muss von der Aertztekommission in der Türkei untersucht werden.)

 

     DOKTOR-----Dr.med.,                                                           DOKTOR-Dr. Med.

                                                                                                   Datum des aerztlichen

                                                                                                   Attests

 

(*)     Lütfen Teşhis adını büyük harflerle yazınız.

         Bitte schreiben Sie die Diagnose mit grossen Buchstaben Attests.

 

(**)   Lütfen patolojik veya normal ise uygun olanın altını çiziniz.

          Bitte streichen Sie Betreffendes unter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                İlgili alanların yerel dilde tercümesi yaptırılarak formun kullanılması mümkündür.

 


5410

                                                                                                                                                   EK-C

T.C. MERKEZ BANKASI AYLIK DEKONT BİLDİRİM ÇİZELGESİ

                                                                                                                                             TARİH:

 

Sıra

No.

Soyadı Adı

 

Doğum

Tarihi

T.C. Kimlik Numarası

Muhabir

Banka Adı

Ödediği

Döviz

Miktarı

Döviz Cinsi

EX.

No.

EURO

Karşılığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5411

 

                                                                                                                                            EK-Ç

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNE TÂBİ YÜKÜMLÜLERİN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADIKLARINI BELİRTİR TERHİS BELGESİ

 

Fotoğraf

İmza ve Mühür

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Doğum Tarihi

 

Baba ve Anne Adı

 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe-Köy-Mahalle

 

 

Konsolosluğu

 

Yurtdışı İkamet Adresi

 

Yurtiçi İkamet Adresi

 

Telefon ve Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Sevk Tarihi

 

Eğitim Birliğine Katılış Tarihi

 

Temel Eğitimini Tamamladığı Tarih

 

Temel Eğitimi Tamamladığı Eğitim Birliği

 

Rütbesi

 

Muvazzaflık Vukuatları (İzin, İstirahat, Hava Değişimi, Firar, Mahkeme Kararları, Disiplin Cezaları)

 

 

 

 

 

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yukarıda yazılı tarihler arasında birliğimizde temel askerlik eğitimini tamamlayan yükümlü, geçici olarak terhis edilmiştir.   ...../....../.............

...............................                                                                                                                             

................................                                                                                                                                                                           

Bölük Astsubayı                                                                                                                                              Bölük Komutanı

ONAY

                                                                         Tabur Komutanı

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında kesin terhis edildiğim yılı takip eden yıldan askerlik çağı dışına çıkıncaya kadar yedeklik yoklamamı yaptıracağım, durumumda ve adresimde meydana gelen değişiklikleri askerlik şubeme bildireceğim.            ...../...../..........

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                   Yükümlünün Adı ve Soyadı

                                        İmza