5241

 

 

MALÎ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

             Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     : 26/11/2007  No : 2007/12879

            Dayandığı Kanunun Tarihi                  : 11/10/2006    No : 5549

            Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi        : 14/12/2007       No : 26730

            Yayımlandığı Düsturun Tertibi            : 5                   Cilt :  47     S :

 

                  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri ile toplanma ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Başkan: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkanını,

             b) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esasları

             Koordinasyon Kurulunun oluşumu

             MADDE 4 – (1) (Değişik birinci cümle: 9/5/2014-2014/6381 K.) Koordinasyon Kurulu; Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müdürü, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Malî Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısından oluşur. Maliye Bakanlığı Müsteşarının yokluğunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı toplantıya başkanlık eder.


5242

 

             (2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri oy hakkı olmaksızın Koordinasyon Kurulu toplantısına çağrılabilir. Bu temsilciler çağrılma amaçlarına uygun şekilde gerekli hazırlığı yaparlar.

             Görev ve yetkiler

             MADDE 5 – (1) Koordinasyon Kurulu, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanun taslakları ile Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek yönetmelik taslaklarını değerlendirmek ve uygulamayla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Başkan, Koordinasyon Kurulu toplantılarını düzenlemek ve gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak; çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak; toplantılarda alınan karar ve önerileri ilgili makamlara bildirmekle görevli ve yetkilidir.

             (3) Koordinasyon Kurulunun üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletmekle görevli ve yetkilidir.

             Toplanma ve çalışma esasları

             MADDE 6 – (1) Koordinasyon Kurulu, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez olağan olarak toplanır. Koordinasyon Kurulu toplantılarına 4 üncü maddede sayılan üyeler veya bunların herhangi bir nedenle işlerinden geçici veya sürekli olarak ayrılmaları durumunda yerlerine usulüne uygun şekilde atanan vekilleri iştirak eder. Bu kimseler yerlerine başkalarını gönderemezler.

             (2) Koordinasyon Kurulunun olağan toplantı gündemi, tarihi ve yeri Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının önerisi üzerine veya resen Başkan tarafından tayin edilerek toplantı tarihinden en az onbeş gün önce üyelere bildirilir.

             (3) Başkan resen veya Koordinasyon Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine Koordinasyon Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

             (4) Koordinasyon Kurulu, oy hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

             Sekreterya hizmeti

             MADDE 7 – (1) Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 8 – (1) 3/6/1997 tarihli ve 97/9522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


5242-1

 

 

   26/11/2007 TARİHLİ VE 2007/12879 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Numarası

Değişen Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

9/5/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/6381

 

 

4

 

 

10/6/2014