4575

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ

ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

             

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi     :

23/6/2005

   No : 2005/9070

Dayandığı Kanunun Tarihi                   :

22/4/1925

No : 657

 

26/9/1984

No : 3045

 

3/5/1985

No : 3194

 

21/6/1987

No : 3402

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         :

15/7/2005

No : 25876

Yayımlandığı Düsturun Tertibi             :

5

5 Cilt :  44     S

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

 

 

                Amaç

Madde- Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (coğrafî) bilgilerin ve haritaların üretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, üretimin tek elden izlenmesini ve sektörde hizmet tekrarının önlenmesini,

   b) Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya  GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam, elipsoit yüksekliği) ile Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999’a dayalı Helmert ortometrik yüksekliklerin (H), yersel, uydu ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanılarak sayısal, çizgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, coğrafî bilgi sistemlerine altlık oluşturacak biçimde ulusal veri değişim formatında derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik tekniklerle görselleştirilmesini,

   sağlamaktır.

 

Kapsam 

Madde2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye uygulanması ve sayısal elektronik ortamlarda iletimine ilişkin teknik esasları kapsar.

 

Hukukî dayanak

Madde3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu’nun 4’üncü maddesi, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 26 ve 28’inci maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 38’inci maddesi ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi uyarınca hazırlanmıştır.


4576

 

Yetki ve sorumluluk

Madde- Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır.

Yükümlülük

Madde- Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kısaltmalar, Sınıflandırma ve Numaralandırma

 

Tanımlar

Madde 6 - Bu Yönetmelikte geçen;

Mekânsal (Coğrafî) bilgi: Yer yuvarına bağlı bir koordinat sisteminde tanımlanan konum ve bu konumla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen bilgiyi,

Proje alanı: Büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretileceği alanı,

Sıklaştırma alanı: Proje alanı sınırlarını en az 2.5 km aşan alanı,

Kontrol noktası: Arazide tesis edilen koordinatları ve/veya yüksekliği jeodezik yöntemlerle belirlenen noktaların genel adını,

Fotogrametrik nokta: Zeminde tesisi yapılan koordinatları ve yüksekliği fotogrametrik nirengi yöntemiyle belirlenen noktayı,

ifade eder.

                Kısaltmalar

Madde 7 - Bu Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

GPS (Global Positioning System): Global Konum Belirleme Sistemi

ITRF(International Terrestrial Reference Frame): Uluslararası Yersel Referans Ağı

ITRF96: 1996 yılında güncellenmiş ITRF

ETRF(European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Ağı

GRS80 (Geodetic Reference System): Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği’nin 1979 yılında benimsediği aşağıda parametreleri verilen eş potansiyelli elipsoit ile tanımlanan Jeodezik Referans Sistemi 1980

a = 6378137.0 m  ,                  J2 = 0.00108263

f  = 1 / 298.257222101, ω = 7292115 x 10-11 rad s-1,  GM = 398600.5 x 109 m3 s-2

 

                TUTGA: Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı

TUTGA99A: Güncellenmiş Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 1999 (TUTGA-99)

TUSAGA: Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı

TUDKA: Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı

TUDKA99: 1999 yılında güncelleştirilen TUDKA


4577

 

TG99A: Güncellenmiş Türkiye Jeoidi 1999 (TG99A)

ED50: 1950 Avrupa Datumu: Hayford elipsoidine dayalı, parametreleri 

a = 6378388.0 m,  f =1/297.0 dir.

UTM: Universal Transversal Mercator

BÖHYY: 31/1/1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği

RINEX: Alıcıdan Bağımsız Değişim Formatı

Sınıflandırma

Madde 8 - Bu Yönetmelikte noktaların hiyerarşik sınıflandırılması:

a)Uzay ve uydu teknikleriyle oluşturulan üç boyutlu ağların ve noktaların derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

1) A Derece Ağlar ve Noktalar                    : Global (ITRF, WGS84) ve bölgesel (ETRF) ağlar ve      noktalarıdır.

2) B Derece Ağlar ve Noktalar                    : Uluslararası veya bölgesel ağlara dayalı Ulusal GPS  ağı   ve noktalarıdır (TUTGA).

3) C Derece Ağlar ve Noktalar                    : B derece ağın sıklaştırılması ile oluşan ağlardır ve   aşağıdaki alt dereceli ağ ve noktalardan oluşur:

4) C1 Derece Ağlar ve Noktalar                  : Üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu 15-20 km olan   ağ ve noktalarıdır (Ana GPS Ağı ve noktaları : AGA).

5) C2 Derece Ağlar ve Noktalar                  : Üst derecedeki ağlara dayalı, ortalama kenar uzunluğu 5   km olan ağ ve noktalarıdır (Sıklaştırma GPS Ağı ve   Noktaları: SGA).

6) C3 Derece Ağlar ve Noktalar                  : Üst derecedeki ağlara dayalı, en büyük baz uzunluğu 3 km   olan ağ ve noktalarıdır (Alım için Sıklaştırma Ağı ve   Noktaları: ASN).

7) C4 Derece Ağlar ve Noktalar                  : Üst derecedeki ağlara dayalı poligon ağı ve noktaları  ile   poligon bağlanabilen fotogrametrik noktalarıdır.

b) Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı ve bu ağa dayalı olarak yersel tekniklerle üretilen ağların derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

1) I. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 25-35 km olan noktalar.

2) II. Derece Ağ ve Noktalar: Kenar uzunluğu 10-30 km olan noktalar.

3) III. Derece Ağ ve  Noktalar: Kenar uzunluğu 4-15 km olan noktalar ile BÖHYY’ye göre oluşturulan ortalama 5 km kenar uzunluğundaki III. Derece ağlar ve noktaları.

4) IV. Derece Ağ ve Noktalar: BÖHYY’ye göre oluşturulan ara, tamamlayıcı ve dizi nirengi noktaları.

5) V. Derece Ağ ve Noktalar: Poligon ağları ve noktaları.

c)Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (Nivelman) Ağı ve bu ağa dayalı olarak oluşturulan düşey kontrol ağlarının derecelendirilmesi aşağıdaki gibidir :

1) I. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: Ülke Nivelman Ağı ve Noktaları.

2) II. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: Ülke Nivelman Ağı ve Noktaları.

3) III. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: En çok 40 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları. Ana Nivelman Ağı.

4) IV. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: En çok 10 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları. Ara Nivelman Ağı.


4578

 

5) V. Derece Nivelman Ağı ve Noktaları: Poligon ve tamamlayıcı nivelman ağı ve noktaları.

Numaralandırma

Madde 9 - Noktaların numaralanmasında (poligon ve nivelman noktaları hariç) 1/100000 ölçekli pafta alanı esas alınır. Numaralar sekiz basamaktan oluşur. İlk üç basamak 1/100000 ölçekli pafta numarasını, kalan beş basamak nokta türünü ve numarasını gösterir.

Numaralar, kuzeyden başlayarak saat yönünde verilir. Aynı 1/100000 ölçekli pafta içinde birden fazla grup iş yapıldığında numaralama bir önceki çalışmada verilen son numaradan itibaren başlatılır. Koordinasyon Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sağlanır. Sıklaştırma yapan veya yaptıran kurum ve kuruluş çalışma bölgesindeki 1/100000 ölçekli paftalara giren C1, C2 ve C3  noktalarına ait son nokta numarasını TKGM’den alır ve tesis ettiği noktalara ait nokta numaralarını bir indeks dâhilinde TKGM’ye teslim etmekle yükümlüdür.

 Nokta türlerine göre numaralama aşağıdaki şekilde yapılır:

a)AGA noktaları

Bu noktalar, dördüncü basamak “1” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2510032).

b)SGA noktaları

Bu noktalar, dördüncü basamak “2” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2520032).

AGA ve SGA’ya dâhil edilen mevcut TUTGA ve TUSAGA nokta numaraları aynen kullanılır, uyuşumlu olduğu belirlenen yatay kontrol ve düşey kontrol noktaları için eski numarası payda olarak verilir (Örnek:G2510033/7213 veya G2510034/134-DN2).

c)Alım için sıklaştırma noktaları

Bu noktalar, dördüncü basamak “3” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2530032).

d)Fotogrametrik noktalar

Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak üretilen fotogrametrik noktalar, dördüncü basamak “4” olmak üzere beşinci basamaktan itibaren 0001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G2540032).

e)GPS nivelmanı noktaları

Geometrik nivelman bağlantısı yapılan AGA, SGA noktaları ve ASN için nokta numarası, dört ve beşinci basamak sırasıyla “1H”, “2H” ve “3H” olmak üzere altıncı basamaktan itibaren 001’den başlayarak numaralanır (Örnek: G251H004, G252H005 veya G253H006).

f)Poligon noktaları

Bu noktalar, proje bazında ilk karakter “P” olmak üzere 1’den itibaren numaralanır (Örnek: P1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni poligon noktalarına eski numaraların devamı verilir. Yardımcı alım noktası (kör poligon) dayanağı poligon numarasının sonuna (/) işareti eklenerek numaralanır (P1/1).

g)Nivelman noktaları

Bu noktalar, proje bazında ilk iki karakter ana nivelman noktaları için “AN”, ara nivelman noktaları için “RN”, yardımcı nivelman noktaları için “YN” olmak üzere 1’den itibaren numaralanır (Örnek: AN1, RN1,YN1). Ek ve yenileme çalışmalarında yeni nivelman noktalarına eski numaraların devamı verilir. Nivelman ağına dâhil edilen TUDKA99 nokta numaraları aynen kullanılır.


4579

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Jeodezik Çalışmalar

 

Uzay ve uydu teknikleriyle TUTGA’nın sıklaştırılması

Madde10-Bu Yönetmelik kapsamında hesaplanacak koordinatlar, en son güncellenmiş TUTGA’ya bağlı, GRS80 elipsoidi ve Transversal Mercator (TM) izdüşümünde üç derecelik dilim esasına göre belirlenir.

 

C1 derece Ana GPS Ağı AGA’nın oluşturulması

Madde11 - TUTGA ile sıklaştırma alanında bulunan noktalar arasındaki bağlantıyı sağlayan C1 dereceli Ana GPS Ağı (AGA) noktaları, 15-20 km uzunluğundaki bağımsız bazlardan elde edilen en fazla dört kenarlı geometrik şekillerden oluşturulur. Baz uzunluğunun 20 km'yi geçmesi durumunda ilgili  idarenin görüşü alınır. AGA noktaları;

a)I., II. ve dengelenmiş III. derece Ülke Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı noktalarından,

b)BÖHYY’ye göre oluşturulmuş III. derece nirengi ağı noktalarından,

c) Yerel ağların (Ülke sistemine bağlı olmayan) yüksek dereceli noktalarından,

d)Sıklaştırma alanına 20 km’den yakın, her durumda en az iki TUTGA noktası ile önceden tesis edilmiş C1 dereceli noktalardan olmak üzere toplam en az üç noktadan,

e)Yeni tesis edilecek noktalardan,

seçilir.

 

AGA nokta yeri seçimi

Madde12 - AGA nokta yeri seçiminde aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

a)Çevrede uydu sinyallerini yansıtacak yüzeyler (duvar, su yüzeyi, çatı ve benzeri yapılar) bulunmamalıdır.

b)Anten yüksekliğinden geçen ufkun 15o üzerinde ağaç, bina ve benzeri engeller bulunmamalıdır.

c)Yakınlarda GPS sinyallerini etkileyecek yüksek gerilim hatları, radyo, televizyon, GSM veya radar iletişim antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalıdır.

d)Özellikle araç ile kolay ulaşılabilir olmalıdır.

e)Sağlam zeminde uzun süre güvenilir olarak kalabilecek kamu arazileri, parklar, yeşil alanlar gibi günün her saati girilip çıkılabilecek yerlerde olmasına dikkat edilmelidir.

Yer seçim kanavası düzenlenir ve bu kanavada C1 dereceli noktalar gösterilir. Tesis işlemi, yer seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra başlatılır.

 

AGA nokta tesisi

Madde13 - AGA nokta tesisinde;

a) Eski (mevcut) noktaların zemin tesisleri aynen korunur.

b) Yeni AGA noktaları Ek- 4'teki gibi tesis edilir.

 

AGA noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi

Madde14 - AGA ölçmelerinde;

a) Çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen, jeodezik GPS alıcıları kullanılır.


4580

 

b) Oturumlar hâlinde gerçekleştirilecek statik ölçmelerde;

Uydu sayısı: En az  dört adet,                                              

Kayıt süresi: En az iki saat,

Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

Uydu yüksekliği: En az 15o ,

alınır.

c) Oturumlar komşu istasyonlar arasında plânlanır ve bu oturumlar arasında en az bir baz veya iki komşu nokta ortak alınır.

d) Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.

e) Anten yüksekliği ölçüye başlamadan önce ve sonra olmak üzere iki kez mm inceliğinde ölçülür.

f) ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda  anten yüksekliği en az 10 cm farklı olacak biçimde iki oturum yapılır.

 

AGA GPS ölçülerinin değerlendirilmesi

Madde15  - AGA GPS ölçülerinin değerlendirilmesinde;

a)TUTGA koordinatları, ölçme epoğuna (T) kaydırılır ve değerlendirmede kullanılır. Epok kaydırma işlemi, noktaların depremden etkilenen bölge içinde olup olmadığına göre farklılık gösterir.

1)       Depremden etkilenmeyen bir bölgedeki epok kaydırma için,

                eşitliği kullanılır. Burada To, TUTGA referans epoğu, ,,deprem öncesi hızlardır.

                2) Depremden etkilenen bölge içinde yer alan TUTGA noktalarının deprem sonrasında bir T ölçü epoğundaki koordinatları, bölgede deprem sonrası TUTGA koordinatları ve hızları belirli ise 

                eşitliği ile hesaplanır. Burada Td deprem sonrası TUTGA koordinatlarının belirlendiği epok, ,,  deprem sonrası nokta hızlarıdır.

 b)AGA, ölçme anındaki koordinatları bilinen ve sabit alınan bir noktaya dayalı olarak zorlamasız veya serbest dengelenir. Bu dengeleme sonucunda, ağda uyuşumsuz baz olup olmadığı bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Bu Yönetmeliğin 11’inci maddesinde açıklanan geometrik koşulu bozan uyuşumsuz bazlar varsa, yeniden hesaplanır veya yeniden ölçülerek dengeleme hesabı tekrarlanır.


4581

 

Her bağımsız bazın DX, DY, DZ bileşenleri ile bunların standart sapmaları sDx, sDy, sDz hesaplanır ve sonuçlar,

                olmalıdır.

c)TUTGA noktalarının, AGA’nın zorlamasız veya serbest dengeleme sonucu bulunan koordinatları ile ölçme anındaki verilen koordinatları arasında iki boyutlu (2D) veya üç boyutlu (3D) benzerlik dönüşümü yapılır ve ölçek uyuşumu bir matematik istatistik yöntemle test edilir. Ölçek faktörü l ,

1-l £ ±3 ppm

                olmalıdır. Aksi durumda ilgili idarenin görüşü alınır.

d)AGA, ölçme anındaki TUTGA koordinatları değişmez alınarak dengelenir. Dengeleme sonucunda nokta jeodezik koordinatları (j, l, h) ve standart sapmaları (sj,sl, sh) hesaplanır.  Bu hesap sonucunda;

sj , sl  £  ±3.0 cm,     sh  £  ± 5.0 cm

olmalıdır.

e)İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır.

C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı  SGA’nın oluşturulması

Madde16 - SGA, sıklaştırma alanı içindeki;

a)I., II. ve dengelenmiş III. derece ülke nirengi ağı noktaları,

b)BÖHYY‘ye göre oluşturulmuş III. derece yüzey ağı noktaları,

c)Yerel yatay kontrol ağlarının yüksek dereceli noktaları,

d)Yeni tesis edilecek noktalar,

ile oluşturulur.

SGA nokta yeri seçimi

Madde17 - SGA nokta yeri seçiminde; bu Yönetmeliğin 12’nci maddesindeki esaslara ek olarak, eğer C3 dereceden nokta sıklaştırması aynı proje kapsamında yapılmayacak ise her nokta aynı veya üst dereceden bir başka ağ noktasını görmelidir. Seçilen C2 dereceli noktalar bu Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasında gösterilir.

SGA nokta tesisi 

Madde18 -  SGA noktalarının tesisinde;

a)  Eski noktaların zemin tesisleri aynen korunur.

b)Yeni SGA noktaları Ek-4’teki gibi tesis edilir.

SGA noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi

Madde19 - SGA ölçmelerinde;

a)Tek veya çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır.

b)Statik ölçme yöntemi uygulanır.

Uydu sayısı: En az  dört adet,            

Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

Uydu yüksekliği: En az 15o,

Kayıt süresi: Pilyeler arası bazlarda tek oturumda 45 dakika (tek frekanslı alıcılar için 60 dakika), ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yükseklikleri en az 10 cm farklı 30 dakikalık (tek frekanslı alıcılar için 45 dakika) iki oturum,

şeklinde düzenlenir.


4582

 

c)Her sıklaştırma ağı noktası, TUTGA veya AGA noktalarından 15 km'yi geçmeyen en az iki bağımsız baz ile belirlenir.

d)Her noktada, Ek-5’te verilen ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.

SGA GPS ölçülerinin değerlendirilmesi

Madde20 - SGA GPS ölçüleri;

a)SGA noktalarını TUTGA ve AGA noktalarına bağlayan bazlar, tekli veya oturum baz çözümü ile değerlendirilir.

b)TUTGA ve AGA noktalarının ölçme epoğundaki koordinatları değişmez alınarak, SGA noktalarının ölçme epoğundaki jeodezik (j, l, h) koordinatları ve standart sapmaları (sj,sl,sh) farklı zamanlarda yapılan kayıtların birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanır. Değerlendirme sonucunda;

sj , sl  £  ±3.0 cm,     sh  £  ± 5.0 cm

                olmalıdır.

AGA ve SGA nokta koordinatlarının kullanılması

Madde21 - AGA ve SGA noktalarının T epoğundaki koordinatları, bundan sonraki tüm değerlendirmelerde kullanmak üzere başlangıç epoğuna (To) kaydırılır. Bu işlem noktaların depremden etkilenen bölge içinde olup olmamasına göre farklılık gösterir. Bunun için AGA ve SGA nokta hızları, TUTGA nokta hızlarından enterpolasyonla hesaplanır.

a)Depremden etkilenmeyen bir bölgede AGA ve SGA nokta koordinatlarını referans epoğuna kaydırmak için,

 

                eşitliği kullanılır.

b)Depremden etkilenen bölgede referans epoğu T0=Td  alınır ve  AGA ve SGA nokta koordinatlarını Td epoğuna kaydırmak için,

                eşitliği kullanılır.

C3 derece ağların ve noktalarının (ASN) GPS tekniğiyle oluşturulması

Madde22 - ASN noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a)C3 derece alım için sıklaştırma noktaları, alım için sıklaştırma alanında, en az bir C1, C2, C3 derece noktayı görecek, poligon dizilerine çıkış verecek ve en büyük kenar uzunluğu 3 km olacak biçimde, bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesindeki hususlar dikkate alınarak seçilir. Seçimi yapılan C3 derece noktalar bu Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasına işaretlenir.

b)Alım için sıklaştırma noktaları Ek-4’teki gibi tesis edilir.

c)ASN noktalarının ölçülmesinde çift veya tek frekanslı en az 6 uydudan eş zamanlı kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır.


4583

 

d)ASN ölçmeleri statik veya hızlı statik yöntemle gerçekleştirilir ve aşağıdaki parametreler esas alınır.

Uydu sayısı: En az dört adet,               

Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az,

Uydu yüksekliği: En az 10o ,

Kayıt Süresi: 5 km’ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekanslı alıcılar için 30 dakika), 5 km’den büyük bazlarda her bir km için 3 dakika (tek frekanslı alıcılar için 5 dakika) ilâve süreler ile en fazla 10 km’ye kadar bazların ölçümü,

şeklinde belirlenir.

e)ASN, TUTGA, AGA ve SGA noktalarından en az iki bağımsız baz ile belirlenir.

f)Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.

g)ASN koordinatları, bağlantı noktalarının başlangıç epoğundaki koordinatları değişmez alınarak hesaplanır.

h)İki bazdan ayrı ayrı hesaplanan koordinatlar arasındaki farklar 5 cm’yi geçemez. Aksi hâlde ölçmeler tekrarlanır.

ı) C3 derece noktalar, C2 derece noktalar ile birlikte değerlendirilebilir. Bu durumda bu Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (b) bendi geçerlidir. C3 derece noktanın hızları TUTGA nokta hızlarına dayalı olarak enterpolasyonla bulunur. C1, C2 ve C3 dereceli noktalar ilgili idarenin onayı alınarak birlikte değerlendirilebilir.

Ortometrik yükseklik belirleme

Madde23 - Sıklaştırma alanı içindeki AGA ve SGA noktaları ile ASN’nin Helmert ortometrik yükseklikleri, bu Yönetmeliğin 41 veya 42’nci maddelerinde açıklanan şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği (N) kullanılarak, H=h-N eşitliğiyle bulunur. Burada h, elipsoit yüksekliğidir.

C3 derece ağların ve noktaların yersel tekniklerle oluşturulması 

Madde24 - C3 derece alım için sıklaştırma ağları ve noktaları B, C1, C2 ve GPS ölçme teknikleriyle oluşturulan C3 derece noktalara bağlı olarak; “karışık kestirme”, “açı kenar ağı”, “dizi nirengi” veya “dizi nirengi ağları” biçiminde oluşturulabilir. Görüş olanaklarının az olduğu yerlerde dış merkez gözlemleri plânlanabilir. Kestirme noktalarında, ufka uygun dağılmış en az üç noktadan çıkış sağlanmalıdır.

a) Eski noktaların tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek-4’teki biçimde tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir.

b) Şeritsel çalışmalarda oluşturulacak dizi nirengilerin en büyük kenar uzunluğu 1.5 km’yi, dizinin toplam uzunluğu 7 km'yi geçmemelidir.

                c) Görüş olanağı sağlayan minare, kule, yüksek binalar üzerindeki işaretler, yöneltme amaçları için kullanılabilir. Bu durumda bu amaçla seçilen noktalar, röper krokilerinde tanımlanarak uygun dağılmış en az dört noktadan doğrultu gözlemleriyle kestirilir.

d)Kenarlar, ölçme doğruluğu ±(5 mm+5 ppm) ve daha iyi olan aletlerle karşılıklı olarak iki kez ölçülür. Alet ve işaret yükseklikleri cm inceliğinde ölçülür.

e)Kenar ölçüleri Ek-7’de verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş kenarlar arasındaki farkın kenar uzunluğuna oranı 1/50000’den büyük olamaz.

f)Doğrultu gözlemleri DIN 18723’e göre yatay açı ölçme doğruluğu 6cc (2”) ve daha iyi olan aletlerle dörder seri olarak yapılır.


4584

 

g) C3 derece noktaların koordinatları, bağlantı noktalarının koordinatları değişmez alınarak; kenar ve doğrultular için belirlenen uygun ağırlıklarla en küçük kareler yöntemiyle tek nokta ya da ağ olarak birlikte dengelenerek bulunur. Hesaplanan nokta konum doğrulukları; bu maddenin (c) bendinde belirtilen noktalar için ±7 cm’den, diğer noktalar için ±5 cm’den büyük olamaz.

h) Ana, ara veya yardımcı nivelman ağı içine alınamayan C3 derece noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri karşılıklı trigonometrik veya geometrik nivelman yöntemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yükseklikleri kullanılarak noktaların elipsoit yükseklikleri  h=H+N ile elde edilir.

 

Poligon işleri

Madde25 - Detay noktalarının yersel yöntemlerle ölçülmesi için C1, C2, C3 derece noktalara dayalı poligon dizileri oluşturulur.

a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ana, ara ve yardımcı poligon geçkileri olarak plânlanabileceği gibi, poligon ağları biçiminde de plânlanabilir. Toplam ana geçki uzunluğu en çok 1600 m, ara geçki uzunluğu en çok 1000 m ve yardımcı geçki uzunluğu en çok 600 m alınır. Yerleşik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki uzunlukları ilgili idarenin görüşü alınarak bu değerlerin en çok 1.5 katı olabilir. En büyük kenar uzunluğu 500 m’yi geçmemelidir. Seçilen noktalar ve plânlanan dizi veya ağlar için bir seçim kanavası düzenlenir.

b) Seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra, poligon noktaları Ek-4’teki gibi tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir.

 

GPS tekniğiyle poligon ölçmeleri

Madde26 - Poligon noktalarının koordinatları C1, C2, C3 derece noktalara dayalı olarak statik, hızlı statik, kinematik veya  gerçek zamanlı (real time) kinematik yöntemlerden biriyle belirlenebilir.

a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde;

                Uydu sayısı: En az beş adet,

                Uydu yükseklik açısı: En az 10o

Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az,

Baz uzunluğu: En fazla 5 km,

Gözlem Süresi: En az 7 dakika,

                alınır.

                Gözlemler, en az iki referans noktasına dayalı yapılır.  Hesaplanan nokta konum doğruluğu yatayda  ve düşeyde ±8 cm'yi geçemez.

b) Ölçme sonrası veya ölçme anında olmak üzere poligon noktalarının konumları kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasında, aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki kez GPS gözlemi (iki oturum) yapılır.  İki oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar 7 cm'den fazla olamaz. 

Uydu sayısı: En az beş adet,

Uydu yükseklik açısı: Minimum 10o,

Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az,

Referans noktasına uzaklık : En fazla 5 km,

Gözlem süresi: Her noktada en az 5 epok,

Oturumlar arası zaman: En az bir saat,

alınır.


4585

 

Yersel tekniklerle poligon ölçmeleri

Madde27 - Yersel tekniklerle poligon ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarları, ölçme doğruluğu ± (5 mm + 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik uzaklık ölçerlerle karşılıklı iki kez ölçülür. Bu ölçmelerde alet ve işaret yükseklikleri cm inceliğinde ölçülür.

b) Çelik şerit metre ile  poligon kenarı ölçmek için ilgili idarenin izni alınır.  Çelik şerit metre ile ölçülecek en büyük poligon kenarı uzunluğu 150 m’yi geçemez.  Tüm kenarlar Ek-7’de verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş ölçüler arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

c) Doğrultular DIN 18723’e göre yatay açı ölçme doğruluğu ±10cc (3”) ve daha iyi olan aletlerle iki yarım seri olarak ölçülür.

d) Poligon noktalarının koordinatları; en küçük kareler yöntemiyle dengelenerek veya klâsik koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir.

e) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, doğrultu gözlemleri ve kenar ölçmeleri için uygun ağırlık seçimi yapılır.  Uygun bir test yöntemiyle uyuşumsuz ölçüler araştırılır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Nokta konum doğruluğu ± 8 cm’yi geçemez.

f) Bütün geçkilerdeki klâsik koordinat hesaplarında açı kapanma, enine ve boyuna hata sınırları;

                ve enine ve boyuna hatalar;

                eşitlikleriyle  hesaplanır. Burada;

                n              : Başlangıç ve son noktalar dâhil kırık nokta sayısı,

                fx,fy         : Geçkideki koordinat kapanma hataları,

                B,C         : Geçkideki başlangıç ve son noktalardır.

Poligon geçkilerinde,

FB > fB    ,               FQ > fQ    ,               FL > fL

                olmalıdır.

Açı kapanma hatası kırılma açılarına eşit olarak ve koordinat kapanma hataları kenar uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır.


4586

 

g) Poligon noktaları arasındaki yükseklik farkları bu Yönetmeliğin 34 ilâ 39’uncu maddelerindeki esaslara göre geometrik nivelman veya karşılıklı trigonometrik nivelmanla belirlenir. Düşey açı ölçmesi DIN 18723’e göre düşey açı ölçme doğruluğu ±10cc (3”) veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri olarak ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki yükseklik farkı arasındaki fark 3 cm’yi geçmemelidir.

h) Poligon noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, trigonometrik yükseklik farkları kullanılarak yüksekliği geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayalı olarak hesaplanır. Toplam geçki uzunluğu 1600 m ve geçki kapanması 5 cm/km'yi geçmemelidir. Ara ve yardımcı poligon yükseklikleri, ana poligon noktalarının yüksekliklerine dayalı olarak hesaplanır. 

Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün olarak uygun dağılmış en az 4 noktaya dayalı olarak dengeleme ile de hesaplanabilir.

ı) Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri, bu Yönetmeliğin 41 veya 42’nci maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği (N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) değerleriyle h = H + N ile hesaplanır.

Helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi

Madde28 - Noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri geometrik nivelman, trigonometrik nivelman veya GPS nivelmanı yöntemlerinden biriyle belirlenir.

TUDKA99’un sıklaştırılması

Madde29 - Proje alanında, TUDKA99'un I. ve II. derece noktalarına dayalı III. derece nivelman ağı (Ana Nivelman Ağı=ANA) oluşturulur. TUDKA99 noktaları geçki kontrolü yapılarak kullanılır.

TUDKA99 noktalarına dayalı olarak daha önceden oluşturulan ağlardaki yüksek dereceli noktaları dayanak noktası olarak almak için ilgili idarenin onayı alınır.

Bağlantı nivelmanı

Madde30 - Sıklaştırma alanında TUDKA99'un I. veya II. derece noktaları yoksa, bu ağa bağlantıyı sağlayacak ‘bağlantı nivelmanı’ yapılır. Bağlantı nivelmanı, hassas geometrik nivelman veya GPS nivelmanı yöntemiyle yapılabilir.

a)Hassas geometrik nivelman ile bağlantı:

Bağlantı nivelman geçkisi, en az iki TUDKA99 noktasına bağlı olarak, 1-1.5 km aralıklı nivelman noktaları ile oluşturulur.

b)GPS nivelmanı ile bağlantı:

Proje alanının 20 km’ye kadar yakınından geçen I. veya II. derece nivelman geçkisinin bulunmaması durumunda; bir nivelman noktasından başlayarak, başka bir nivelman noktasına dayanacak şekilde uzaklıkları 15 km’yi geçmeyecek şekilde bir geçki oluşturulur ve C1 derece doğruluğunda ölçülür. Ancak I. veya II. derece nivelman geçkisinin, proje alanına 20 km’den yakın olması halinde de arazi eğiminin %25’ten fazla ve ulaşımın güç olduğu durumlarda, ilgili idarenin görüşü alınarak GPS nivelmanı  bağlantısı yapılabilir. ITRF96 koordinat bağlantısı en az C3 dereceli noktaya yapılır ve elipsoid yükseklikleri minumum zorlamalı dengeleme ile bulunur. Bu noktalar ana nivelman noktası olarak tesis edilir ve numaralandırılır. TG99A kullanılarak bu noktalar arasında Helmert ortometrik yükseklik farkı DH=Dh-DN elde edilir. GPS nivelman geçkisi için hesaplanan toplam Helmert ortometrik yükseklik farkı ile TUDKA99 yüksekliklerinden hesaplanan yükseklik farkı arasındaki fark dH;

                olmalıdır. Burada; S oluşturulan poligon geçkisi uzunluğu, Dh=h2 - h1 ve DN= N2 - N1 olarak alınır. Daha sonra TUDKA99 noktalarına dayalı olarak tek boyutlu dengeleme yapılarak proje bölgesine Helmert ortometrik yükseklik taşınır.


4587

 

Ana nivelman ağı

Madde31 - Ana nivelman ağı, proje alanını kapsayacak şekilde, çevresi 40 km’yi aşmayan luplar biçiminde düzenlenir. Nivelman geçkileri hassas geometrik nivelman yapılabilecek yollar üzerindeki C3 ve daha yüksek dereceli noktalar ve poligon noktaları ile bölgede önceden tesis edilen nivelman ağlarının yüksek dereceli noktalarını içerecek şekilde seçilir. Geçki üzerindeki nokta sıklığı en çok 1.5 km olmalıdır. Seçimi yapılan noktalar için bir seçim kanavası düzenlenir.  Seçim kanavası onaylandıktan sonra, yeni noktalar Ek-4’teki biçimde tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir.

 

Ara nivelman ağı

Madde 32 - Ara nivelman ağı, başı ve sonu ana nivelman ağı noktalarına bağlı toplam uzunluğu 10 km'yi geçmeyen nivelman geçkileri veya en az iki ana nivelman noktasını içeren ve toplam uzunluğu 10 km’yi geçmeyen luplar biçiminde plânlanır. Geçki üzerindeki nokta sıklığı 750 m -1000 m olmalıdır. Seçimi yapılan ana nivelman noktaları bu Yönetmeliğin 31’inci maddesinde belirtilen seçim kanavasında gösterilir. Yeni noktalar, Ek-4’teki biçimde tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir.

 

Nivelman ölçüsü

Madde33 - Bağlantı nivelmanı, ana ve ara nivelman ağındaki yükseklik farklarının belirlenmesinde, gidiş-dönüş nivelmanı yapılır ve gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkının ± 1.5 mm/km veya daha iyi duyarlıkla belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)Çift mira ve mira altlıkları (papuçlar, çarıklar) kullanılır.

b)Alet kurma sayısı çift olur.

c)Nivoların ana eksen koşulları ve miraların düzeçleri kontrol edildikten sonra ölçmelere başlanır.

d)Mira okumaları; tek bölümlü miralarda;  І  G sırasıyla çift bölümlü miralarda ı Іı ıı Gıı sırasıyla veya benzer yöntemlere uygun yapılır. Buradaki G geri mira okunması, І ileri mira okunması, I ana mira bölümü, II yardımcı mira bölümü anlamındadır. Altı çizgili okumalarda nivo miraya yöneltildiğinde düzeç kontrol edilir.

e)Mira okumaları 0,1 mm’ye kadar kaydedilir.

f)Miradaki en küçük orta çizgi okuması 0,5 m alınır. 

g) Alet mira uzaklığı en fazla 50 m alınır.

 

Yardımcı nivelman noktaları

Madde 34 - Proje alanı içinde, her dereceden nivelman noktalarının yoğunluğu yerleşim bölgelerinde ortalama 400-500 m aralıklarla ve diğer bölgelerde ortalama 700-800 m aralıklarla olmalıdır. Bu yoğunluğu yeterince sağlamak için yardımcı nivelman noktaları (RS) tesis edilir. Bu noktalar; bu Yönetmeliğin 31’inci maddesinde belirtilen seçim kanavasında gösterilir, Ek-4’e göre tesis edilir ve Ek-6’daki biçimde röperlenir.

 

Nivelman nokta konumları

Madde35 - Proje alanındaki yatay koordinatları hassas olarak belirlenmemiş nivelman noktalarının koordinatları ± 15 cm doğrulukta belirlenir.


4588

 

Yardımcı nivelman noktalarının ölçümü

Madde36 - Yardımcı nivelman noktalarının yükseklikleri, ana ve ara nivelman noktalarına bağlı nivelman geçkilerinde gidiş-dönüş nivelmanı ile olabildiğince poligon noktalarından geçilerek belirlenir. Bu nivelmanda, gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkını  ± 2.5 mm/km veya daha iyi doğrulukla belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Nivelman yolunun uzunluğu bağlantı noktaları arasındaki geometrik uzunluğun 2 katını geçemez.

 

Nivelman gidiş-dönüş kapanma değerleri

Madde 37 - Gidiş – dönüş nivelmanında bulunan kapanma değeri (w),

Ana ve bağlantı nivelmanında               :  w[ mm ] £ 12 [km] 

Ara nivelmanda                      :  w[ mm ] £ 15 [km]                          

Yardımcı nivelmanda                            :  w [mm ] £ 20 [km] + 0.0002 DH  

 

olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğu, DH iki nokta arasındaki yükseklik farkıdır. Nivelman yolu üzerindeki ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır.

 

Nivelman lup kapanma değerleri

Madde38 - Gidiş–dönüş yükseklik farklarının ortalamalarından hesaplanan lup kapanmaları (wL),

Ana nivelmanda                     : 

Ara nivelmanda                      : 

                olmalıdır.  Burada L, km biriminde nivelman lup uzunluğudur.

 

Nivelman ölçülerinin değerlendirilmesi

Madde39 - Ana, ara ve yardımcı nivelman ağı, ayrı ayrı veya birlikte uygun ağırlıklandırma ile gidiş-dönüş yükseklik ortalamaları ölçü ve bir nokta değişmez alınarak, zorlamasız veya serbest dengelenir ve uygun testlerle uyuşumsuz ölçüler ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Ağda uyuşumsuz ölçü kalmayıncaya kadar dengeleme, uyuşumsuz ölçü testi ve ölçü tekrarına devam edilir.

TUDKA99 noktalarının, oluşturulan nivelman ağı ile uyuşumlu olup olmadığı test edilir ve uyuşumlu TUDKA99 noktalarının yükseklikleri değişmez alınarak, topluca veya ana, ara ve yardımcı nivelman ağları ayrı ayrı dengeleme ile bu ağlardaki noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri hesaplanır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır.

 

GPS nivelmanı yöntemiyle Helmert ortometrik yükseklik belirleme

Madde 40 - GPS ile bulunan elipsoit yüksekliğinden Helmert ortometrik yüksekliklere dönüşüm için Türkiye Jeoidi (TG99A) veya yerel GPS nivelman jeoidi kullanılarak GPS nivelmanı uygulanır.


4589

 

Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanılması

Madde41 - TG99A’nın proje alanında kontrolü/iyileştirilmesi için 200 km2 ye kadar en az dört nokta ve buna ek olarak her 200 km2 ye bir nokta olacak şekilde uygun dağılmış noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece doğrulukta ölçülür ve Ulusal Düşey Kontrol Ağına geometrik nivelman ile bağlantısı yapılarak Helmert ortometrik yükseklikleri belirlenir. Ölçülerde bu Yönetmeliğin 33’üncü maddesindeki esaslar uygulanır. Düşey kontrol noktalarının geçki kontrolü yapılır. Geçki kontrolünde bağlantı ve ana nivelman için belirlenen kriterler esas alınır.

Yüksekliği bilinen noktalar arasındaki Helmert ortometrik yükseklik farkı ile GPS ve TG99A’dan bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farkı arasındaki fark DH;

DH [ mm ] £ 12 mm [km]

                olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğudur. Noktaların Helmert ortometrik yüksekliklerinin hesaplanmasında aşağıdaki yollardan biri izlenir.

a) Noktalar arası elipsoit yükseklik farkları (Dh) ve jeoit yükseklik farklarından (DN)  yararlanarak her baz vektörü için DH=Dh-DN eşitliği ile bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farkları, bir nivelman ağ dengelemesinde ölçü olarak alınarak, Helmert ortometrik yüksekliği bilinen noktalara dayalı olarak dengelenir ve noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri bulunur. Serbest dengeleme sonucunda birim ağırlıklı ölçünün standart sapması (1 km’lik yoldaki yükseklik farkının standart sapması) ± 10 mm’den büyük olmamalıdır.

b) Helmert ortometrik ve elipsoit yüksekliği bilinen dayanak noktalarında; N=h-H eşitliği ile hesaplanan jeoit yükseklikleri ile TG99A jeoit yükseklikleri (NTG99A) arasındaki farklar uygun bir yüzey ile modellendirilir, TG99A jeoit düzeltmesi (dN) bütün noktalarda belirlenir ve Helmert ortometrik yüksekliği H=h-(NTG99A+dN) eşitliğiyle doğrudan hesaplanır.

Yerel GPS nivelman jeoidinin oluşturulması ve kullanılması

Madde42 - Sıklaştırma alanını kaplayacak biçimde, elipsoit yükseklikleri (h) GPS ile, Helmert ortometrik yükseklikleri (H) geometrik nivelman ile belirlenen bir “Jeoit Dayanak Noktaları Ağı” oluşturulur. Jeoit dayanak noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a)C1, C2  ve C3 dereceli GPS ağı ile ana ve ara nivelman ağının ortak noktaları alınmalıdır. 

b)Kütle dağılımını karakterize eden yerlerde (takeometrik alıma benzer biçimde, su toplama ve dağıtma çizgileri üzerinde, tepe ve çukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka noktalar olmalıdır.

c)En az nokta yoğunluğu; 20 km2 ye kadar 6 nokta ve bundan sonraki her 15 km2 ye 1 nokta olmalıdır.

d) Jeoit dayanak noktaları  Ek-4’teki biçimde tesis edilir.

                e) Jeoit dayanak noktalarının koordinatları en az C2 dereceli nokta esaslarına göre, Helmert ortometrik yükseklikleri ise ana veya ara nivelman ağı ölçme esaslarına göre belirlenirler. Ancak proje alanının 30 km2 den küçük olması durumunda, jeoid dayanak noktaları ilgili idarenin onayı alınarak C3 derece nokta esaslarına göre belirlenebilir.

f) Eğimin % 20’den fazla ve ulaşımın güç olduğu jeoit dayanak noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, ilgili idarenin onayı alınarak, ana ve ara nivelman noktalarından geometrik nivelman veya hassas trigonometrik nivelman tekniğiyle yapılan bağlantı ölçmeleriyle belirlenebilir.

1) Geometrik nivelman, gidiş-dönüş nivelmanıyla yükseklik farkının ±2.5 mm/km veya daha iyi duyarlıkla belirleyebilen nivo ve miralarla yapılır. 

2) Hassas trigonometrik nivelman tekniği ile yükseklik farkları; 300-500 metrelik parçalarla ve gidiş-dönüş olarak belirlenir. 


4590

 

3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik nivelmanda, nivelman geçkisinin toplam uzunluğu 2.5 km’yi geçemez ve gidiş-dönüş yükseklikleri arasındaki kapanma değeri (dH);

 

                                       

 

                olmalıdır.

g) Jeoit dayanak noktalarının jeoit yüksekliklerinin uyuşumu, yükseklik doğruluklarının dikkate alındığı bir istatistik yöntemle test edilir.  Uyuşumsuz noktaların elipsoit ve Helmert ortometrik yükseklikleri yeniden belirlenir. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Uyuşum doğruluğu (s) ±5 cm'den daha iyi olmalıdır.

h) Jeoit dayanak noktalarının N=h-H bağıntısı ile bulunan jeoit yükseklikleri, bu yüksekliklerin değişmeyeceği algoritmalar kullanılarak modellendirilir.

Jeoit yükseklikleri grid veri olarak düzenlenip kullanılabilir. Bir noktanın jeoit yüksekliği modelden doğrudan veya en az üç noktadan enterpolasyon ile hesaplanır.

   Sabit (sürekli) GPS istasyonları ve kullanılması

   Madde43 - Herhangi bir amaç için tesis edilmiş sabit (sürekli) GPS istasyonlarından elde edilen veriler, aşağıda belirtilen minimum koşulları sağlaması durumunda bu Yönetmelik kapsamında kullanılabilir.

a)A, B veya C1 derece nokta kategorisine girecek koordinat doğruluğuna sahip olmalıdır.

b)Pilye veya eşdeğer stabiliteye sahip bir tesis üzerine monte edilmiş anteni olmalıdır.

c)Tesisi sağlam zeminde, maksimum uydu görüşüne uygun olmalı ve çoklu yansıma etkisi bulunmamalıdır.

d)Sürekli çalışan jeodezik amaçlı çift frekanslı GPS alıcısına ve antenine sahip olmalıdır.

e)Alıcısı bir saniye veya daha sık aralıklı veri toplama, bu verileri depolama, saklama, arşivleme ve gerektiğinde istenilen geçmiş zaman dilimine ait veri dosyasını RINEX formatta üretebilme özelliğine sahip olmalıdır.

f)İstasyona ait günlük verilere (en az 30 saniye aralıkta toplanmış) İnternet aracılığıyla ulaşılma olanağı olmalıdır.

g)İstasyonun bu Yönetmelik kapsamında kullanılabileceği ile ilgili standartları (istasyonun koordinatının kategorisi, hız vektörleri, ürettiği verinin standardı, doğruluğu ve güvenilirliği) gösteren onay belgesi iki yılda bir Harita Genel Komutanlığından alınmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Detay Ölçmeleri

Detay ölçmeleri

Madde44 - Detay ölçmeleri ve numaralandırma aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Ölçülecek detayların tanımları, kodları, bu detaylara ilişkin kaydedilecek öz nitelikler ve kodları ile detay noktalarının numaralanması Ek-1'deki esaslara göre yapılır.

b) Eş yükseklik eğrisi çizimi için gerekli detay noktaları da ölçülür. Bu detay noktaları uygun dağılımda ve en az 25 nokta/ha yoğunlukta olmalıdır. Arazinin topoğrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken desen ve karakteristik noktalar ile yol ve sokakların eğimini belirleyecek kadar nokta da ölçülür.

c) Parsel, bina, mühendislik tesisleri ve benzeri detayların alımında, yerleşik alanlarda 150 m’yi geçen cepheler üzerinde her 150 m için, yerleşik olmayan alanlarda 250 m’yi geçen cepheler üzerinde her 250 m için bir detay noktası ölçülür.


4591

 

d) Detay noktaları, kendisine en yakın C derece noktalardan veya serbest istasyon noktalarından ölçülür. Zorunlu hâllerde, C derece noktalara bağlı yardımcı alım noktası (kör poligon) kullanılabilir. Bu noktaların tesisi ilgili idarenin onayına bağlıdır. Yardımcı alım noktasından yapılan detay ölçmeleri, her noktadan alınan en az iki detay noktası bir başka C derece noktadan ölçülerek kontrol edilir.

Detay ölçme doğruluğu

Madde45 - Detay noktalarının, izdüşüm koordinatları ile belirlenen yatay konum doğruluğu (sx2+sy2)1/2 ±7 cm ve Helmert ortometrik yükseklik doğruluğu (sH) ±7 cm olarak elde edilecek biçimde; elektronik takeometri, prizmatik alım ile nivelman, GPS ile detay ölçmeleri veya benzer doğruluğu sağlayan teknikler ve yöntemler kullanılabilir.

                Elektronik takeometride gözlem uzaklığı 500 m’yi geçemez. Yerleşik alanlarda, bir binada yükseklik farkı en fazla olan en az iki nokta olacak biçimde nokta yoğunluğu azaltılabilir.

                Ölçülen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir.

GPS ile detay ölçme

Madde46 - GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanıldığında, gerçek zamanlı veya sonradan değerlendirmek üzere detay noktaları ölçülebilir. Kinematik GPS yöntemlerinde bu Yönetmeliğin 45’inci maddesinde belirtilen konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta bulunan sabit GPS istasyonlarından veya bölgeye en yakın C derecede veya poligon noktaları üzerine ölçme süresince kullanılmak üzere kurulmuş GPS referans istasyonlarından yararlanılabilir. Detay alımında, kullanılan gezici alıcı ile konumu belirlenen noktalar, çoklu yansıma etkisi en az  noktalar olmalıdır. Bina köşesi, ağaç gövdesi, telefon, elektrik direkleri ve benzeri GPS ile doğrudan detay alımı yapılmamalıdır. Bu yöntemle ölçme yapıldığında aşağıdaki kurallara uyulur:

Uydu Sayısı: En az beş adet,                

Veri Toplama Aralığı: Beş saniye veya daha az,

                Uydu Yükseklik Açısı: En az 10o ,  

                        Referans Noktasına Uzaklık : En fazla beş km,

                Kayıt Süresi: En az üç epok,

                olmalıdır.

                Detay ölçmelerinde cephe kontrolü

Madde47 - Parsel, ada, bina, mühendislik tesislerinin asal noktalarının konumları, cephe çekilerek veya cephe çekiminin mümkün olmadığı durumlarda bir başka noktadan yapılacak alımlarla kontrol edilecek biçimde belirlenir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin ölçüm değeri arasındaki fark d;

d = 0.03 + 0.0005 S

                formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz.  Burada; S, metre biriminde cephe uzunluğu ve d, metre birimindedir.

İki bağımsız ölçüden hesaplanan izdüşüm koordinatları arasındaki farklar dx, dy ve Helmert ortometrik yükseklikler arasındaki farklar dH;

dx, dy, dH £ 8 cm

                olmalıdır.

Detay ölçü krokisi

Madde48 - Ölçme esnasında, kontrol noktalarını, ölçülecek detayları, detay noktaları arasındaki geometriyi (topolojiyi), teknik ve yöntemin gerektirdiği ölçüleri gösteren, 297x420 (DIN-A3 formunda) boyutlarındaki basılı kâğıtlara yaklaşık ölçekte ve kuzeye yönlendirilmiş bir ölçü krokisi çizilir.


4592

 

Ölçü krokilerindeki tüm detay ve öznitelik bilgileri, Ek-3'teki kodları ve/veya özel işaretleri ile gösterilir. Ayrıca, ölçü krokileri fihristi ve komşu kroki numaraları da ölçü krokisinde belirtilir (Ek-8). Ölçü krokileri, arazide elektronik ortamlarda da hazırlanabilir.

Detay noktalarının koordinatları

Madde49 - Detay noktalarının izdüşüm koordinatları ve Helmert ortometrik yükseklikleri cm inceliğinde hesaplanır.

Serbest istasyon yöntemi ile alım

Madde50 - Alımı yapılmış detay noktalarına dayalı olarak koordinatları ve yüksekliği hesaplanan serbest istasyon noktalarından da alım yapılabilir. Bu durumda, dayanak noktası olarak kullanılacak detay noktalarının, beton bloklarla (ada, parsel köşe noktaları ve benzeri) veya duvara dübel, çivi ve benzeri ile tesis edilmiş ve en az iki kontrol noktasından alımı yapılmış olması gerekir.

Serbest istasyon noktasının koordinatları ve yüksekliği, koordinat ve yükseklik uyuşumu test edilmiş ve uygun dağılımda olan en az dört noktaya, bir tam seri yatay ve düşey açı ölçmesi ve uzunluk ölçmeleri ile hesaplanır.  Uyuşum testlerinde koordinat farkları (dx, dy) ±10 cm'yi ve yükseklik farkları (dH) ±10 cm'yi geçmemelidir. Serbest istasyon noktasının nokta konum doğruluğu (sp = ± (sx2 + sy2)1/2±7 cm ve ortalama yükseklik doğruluğu sH = ±7 cm'den büyük olmamalıdır.

Serbest istasyon noktasının bağlantı noktalarına uzaklığı 500 m’yi geçemez. Serbest istasyon noktaları poligon noktaları gibi numaralandırılır.  Bu noktaların tesisi ilgili idarenin onayına bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fotogrametrik Çalışmalar

Temel yaklaşım ve genel ilkeler

Madde51 - Büyük ölçekli haritaların sayısal fotogrametri yöntemiyle yapımında sayısal fotogrametri esas alınmakla birlikte, analitik fotogrametri yöntemi de uygulanabilir.

Hava fotoğrafları yüksek nitelikli analog veya aynı nitelikte sayısal (digital) hava kameraları ile çekilir. Bu fotoğrafların çekiminde GPS desteği benimsenmiştir.

Sonuç ürün, ulusal veri standartları ile uyumlu grafik veri (vektör) dosyaları ve bu dosyalardan çizilen, yine ulusal semboller ve özel işaretler kataloglarına uygun, ulusal pafta sisteminde çizgisel haritadır.

Fotogrametrik sayısallaştırma, binaların dış çatı sınırlarına göre yapılır. Binaların zemin çizgileri ile sık meskûn alanlarda ayırt edilemeyen bitişik düzendeki binaların ayırım çizgilerinin, daha sonra yapılacak kapsamlı bir arazi bütünlemesi ile tamamlanabileceği varsayılmıştır.

 

Kontrol noktaları

Madde52 - Proje alanındaki tüm TUTGA, C1 ve C2 derece noktaları kontrol noktası olarak alınır. Kinematik GPS yöntemi kullanıldığında, blok köşelerinde ve çapraz kolonların baş ve sonunda kontrol noktaları tesis edilir. Kinematik GPS yönteminin uygulanmaması durumunda, bu noktalara ek olarak, blok çevresinde fotoğraf çekim bazının iki katını, blok içinde de bazın dört katını geçmeyecek şekilde yeni kontrol noktaları oluşturulur.  Bu noktaların koordinatları ve yükseklikleri, C3 derece noktalar olarak bu Yönetmeliğin 22, 23 ve 24’üncü maddelerindeki esaslara göre belirlenir.


4593

 

Fotoğrafların tüm dış yöneltme elemanlarının bulunmasını sağlayabilecek gelişmiş bir kinematik GPS sistemi (GPS-IMU ve benzeri) kullanılması durumunda, harita yapım alanındaki tüm TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar, denetleme noktaları olarak alınır.

Hava işaretleri

Madde53-Bütün kontrol noktalarına, varsa uygulama noktalarına, gerektiğinde taşınmaz mal ve orman sınır kırık noktalarına, fotoğraf çekiminden önce hava işaretleri yapılır. Hava işaretlerinin simetri merkezleri, ilgili yer noktası ile çakıştırılır.

Pilye biçimindeki kontrol noktalarına, pilye plâtformu üzerine ya da merkez dışı bir konuma yapılabilir. Merkez dışı olması durumda işaret merkezinin koordinatları pilye noktasına göre 1-2 cm doğrulukla ve yer ölçme yöntemleri ile bulunmalıdır.

Hava işaretleri açık alanlara yapılır. Bu işaretlerin en az 60º lik bir görüş açısına sahip olması gerekir. Bu görüş konisi içinde bina, ağaç gibi herhangi bir engel olmamalıdır.

Yeterli görüş olmayan kritik durumlarda bu işaret çatı ve benzeri yüksek noktalara yapılabilir. Bu durumdaki işaret, yersel ölçmelerle yakınındaki noktalara, bu noktalar ile aynı doğruluk derecesine sahip olacak şekilde bağlanır ve koordinatları bulunur.

Hava işaretleri, zemin noktalarının üzerinin ve yakın çevresinin boyanması ya da geçici plâkalar takılması suretiyle oluşturulur.

Bu işaretler daire veya kare biçimindedir. Fotoğraf üzerinde D=50 mikrometre olacak biçimde (Şekil-13) arazi büyüklükleri hesaplanır. Bu işaretlerin daha iyi görülebilmesi için farklı renkte dış çevreler oluşturulabilir, uygun uzunlukta üç ya da dört kol takılabilir. Hava işaretleri beyaz ya da yakın çevresi ile zıt bir renktedir.

Fotoğraf ölçekleri

                Madde54 - Düşey fotoğraf ölçekleri yapılacak harita ve ortofoto ölçeğine bağlı olarak belirlenir. Bu ölçeklerin 1/5000 olması durumunda fotoğraf ölçeği 1/16000’den, 1/2000 olması durumunda 1/10000’den, 1/1000 olması durumunda da 1/5000’den küçük olamaz. 1/500 ölçekli haritaların yapımı için de fotoğraf ölçeği 1/3500’den küçük olamaz.

Uçuş plânı

Madde55 - Uçuş plânları 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde ve/veya sayısal ortamda düzenlenir.

Uçuş çizgileri doğu-batı ya da kuzey-güney doğrultusunda ve olabildiğince paftaların orta çizgileri ile çakışacak şekilde düzenlenir. Zorunlu durumlarda uçuş çizgileri çapraz doğrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik GPS uygulamalarında destek görevi yapacak, çapraz yönde ve normal kolonlara dik yönde ek kolonlar oluşturulur.

Uçuş plânlarında, yapılacak haritaların pafta sınırları, uçuş çizgileri, uçuş yükseklikleri gösterilir. Sayısal uçuş plânlarında ise fotoğraf çekimi noktalarının yaklaşık X,Y,Z koordinatları bulunur.

Topoğrafik durum nedeni ile ortaya çıkabilecek bindirme sorunları, uçuş plânının hazırlandığı altlık üzerinde denetlenerek gerekli önlemler alınır ve uçuş plânlarında düzeltmeler yapılır.

Hava kamerası

Madde56 - Hava fotoğraflarının çekiminde; 1/5000 ölçekli harita yapımında odak uzaklığı yaklaşık 15 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan geniş açılı kameralar, diğer büyük ölçekli fotoğraf çekiminde ise odak uzaklığı yaklaşık 30 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan normal açılı kameralar kullanılır. 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminde normal açılı kameralar da kullanılabilir.


4594

 

Normal açılı kameralar ile fotoğraf çekiminde bu kameraların görüntü yürümesini düzeltici bir sisteminin bulunması gerekir.

Kamera mercek sisteminin ışınsal distorsiyonu fotoğrafın hiçbir yerinde 10 mikrometreyi geçmemeli, mercek ayırma gücünün ağırlıklı ortalaması da 50 çizgi çifti/mm veya daha fazla olmalıdır.

Hava kameraları, her uçuş mevsiminden önce kurum olanakları ile kontrol edilir. Ayrıca her üç yılda bir, ya da 25000 adet fotoğraf çekiminden sonra fabrika düzeyinde bakımı ve kalibrasyon ölçüleri yaptırılır.

 

Film

Madde57 - Fotoğraf çekiminde siyah/beyaz, ya da üç katmanlı doğal renkli negatif  veya pozitif filmler kullanılır. Bu filmler estar, polyester ve benzeri bazlı, kaliteli, 0.10 mm kalınlığında olmalıdır. Ayırma güçleri, yüksek kontrastlı nesnelerde 80, düşük kontrastta ise 40 çizgi çifti/mm’dir.

Fotoğraf çekiminde kullanılacak filmler son kullanma tarihini geçmemelidir. 

 

Fotoğraf çekimi

Madde58 - Uçuş görevi, nisan ilâ eylül döneminde uçuş plânına uygun olarak bulutsuz bir havada, yerel öğle zamanından yaklaşık iki saat önceki ve sonraki zaman aralığında gerçekleştirilir. Bu dönemin dışında zorunlu hâllerde, ilgili idarenin onayı alınarak fotoğraf çekimi yapılabilir. Fotoğraf çekimi arasında güneşin yükseklik açısı 30º den daha büyük olmalıdır.

Uçuşların plânlanan biçimde gerçekleştirilmesi için GPS denetimli, uçuş sisteminden de yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının plânlanan durumdan olan farkları fotoğraf ölçeğinde 2 cm’yi geçmemelidir. Kamera ekseninin düşey doğrultudan sapmaları da 5 gradı geçmemelidir.

 

Fotoğrafik banyo ve baskı işleri

Madde59 - Pozlanmış negatif filmlerin banyosu yüksek kontrast sağlayıcı uygun fotoğrafik banyo sıvıları ile yapılır. Bu banyo malzemelerinin taze olmaları gerekir. Kurutma sıcaklığı 60º C’yi geçmeyecek şekilde, nem oranına uygun olarak belirlenir.

Negatiflerden kontakt baskı yöntemi ile elde edilecek diyapozitifler için, kalınlığı 0.15-0.20 mm olan ayırma gücü yüksek, polyester veya daha iyi malzemeden yapılmış filmler kullanılır. Bunların düzgünlük hatası 12 mikrometreyi geçmemelidir. Yüksek kontrastlı olan bu malzemeler pozlama sırasında kontrast dengelemesine de olanak sağlamalıdır.

 

Fotoğrafların taranması

Madde60 - Fotoğraflar, fotogrametrik tarayıcı sınıfına giren tarayıcılarla sayısallaştırılır. Tarama işlemi rulo biçimindeki negatif filmlerden ya da diyapozitiflerden yapılır.

Piksel büyüklüğü 30 mikrometreden daha büyük olmamalıdır. Radyometrik çözünürlük en az 8 bit (256 gri düzeyi) olmalıdır.

Fotogrametrik tarayıcının geometrik doğruluğu ve radyometrik çözünürlüğü, güvenilir bir merkez tarafından denetlenmiş ve bir kalibrasyon raporu ile sonuçlandırılmış olmalıdır. Geometrik doğruluk üç mikrometreyi geçmemelidir.

 

Fotogrametrik nirengi

Madde61 - Fotogrametrik nirengi, olabildiğince kare ya da düzgün dikdörtgen biçimli, bloklar biçiminde uygulanır.

Kinematik GPS ile belirlenen izdüşüm merkezlerinin koordinatları blok dengelemede kullanılır.


4595

 

Hava fotoğrafı alımı anında GPS-IMU (Inertial Measurement Unit) ve benzeri uydu ölçüm tekniklerine dayalı yöntemler kullanılarak, resim dış yöneltme parametrelerinin doğrudan belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi ölçüm ve hesap yöntemleri kullanılmaksızın oluşturulacak modelde, denetleme noktalarında yapılacak ölçümlerin konum ve yükseklik doğruluğu resim ölçeğinde 30 mikrometreyi geçmemelidir.

 

Fotogrametrik nirengi ölçmeleri

Madde62 - Fotogrametrik nirengi ölçmeleri, kullanılan fotogrametrik sistemin sağladığı olanaklara göre tam otomatik veya yarı otomatik yapılabileceği gibi, doğrudan operatör tarafından da yapılabilir.

İç yöneltmede en az dört çerçeve işaretinin ölçüsü yapılır. Piksel koordinatlarından fotoğraf koordinat sistemine dönüşüm, afin dönüşümü yöntemi ile çerçeve işaretlerinin kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar kullanılarak yapılır. Dönüşümün ortalama hatası 7 mikrometreyi, hiçbir noktadaki artık hata 10 mikrometreyi geçmemelidir.

Karşılıklı yöneltme en az 8 nokta ile gerçekleştirilir. Yöneltme sonunda bulunacak hata hiçbir noktada 8 mikrometreyi, bu hataların ortalaması da 5 mikrometreyi geçmemelidir.

Modellerin ve kolonların birbirine bağlanması için ikisi modelin kenarında biri ortasında olmak üzere en az üç bağlama noktası alınır.

Çapraz ve dik kolonlar, her modelde en az dört nokta olmak üzere, bağlantı noktaları ile ilgili kolonlara bağlanır.

Otomatik ya da yarı otomatik eşleştirme algoritmaları en az piksel büyüklüğünün üçte biri oranında eşleştirme işlemini gerçekleştirmelidir.

Model alanındaki bağlama noktaları ile birlikte varsa kontrol ve uygulama noktalarının da koordinatları ölçülür.

Analitik fotogrametri uygulanması durumunda bağlantı noktalarının koordinatları üç mikrometre doğruluğundaki analitik aletlerde ölçülür.

 

Fotogrametrik nirengi değerlendirmesi

Madde63 - Fotogrametrik nirengi ölçüleri bloklar hâlinde dengelenerek fotoğrafların dış yöneltme elemanları bulunur. Blok dengeleme ışın demetleri yöntemine göre yapılır. Blok dengelemede sonuçları iyileştirici ek parametreler de kullanılabilir. Analitik fotogrametri durumunda bağımsız model yöntemine göre de dengeleme yapılabilir.

Blok dengeleme sonunda elde edilecek koordinat ortalama hataları 8 mikrometreyi geçmemelidir. Bağımsız model yöntemine göre yapılacak blok dengeleme sonucunda da, konum ortalama hatası 10 mikrometreyi, yükseklik ortalama hatası ise 15 mikrometreyi geçmemelidir.

Blok dengelemesi sonunda hazırlanacak bir indeks haritada kontrol noktaları, izdüşüm merkezleri, fotoğrafların ve kolonların konumları gösterilir. Bu indekste gerçekleşen ileri ve yan bindirmeler, komşu bloklar ile bağlantıyı sağlayacak denetim noktaları gösterilir. Fotogrametrik nirengi dengelemesinden, varsa çıkarılan noktalar da  bu kanavada gösterilir.

 

Stereo değerlendirme

Madde64-Fotogrametrik nirengi dengelemesi sonunda elde edilen yöneltme elemanları ile mutlak yöneltmesi yapılmış stereo modellerden üç boyutlu değerlendirme yapılır.

Stereo değerlendirme, stereo modelin net alanında yapılır.

Analitik stereo değerlendirme aletlerinde stereo değerlendirme yapılacaksa bu aletlerin ölçme duyarlığı üç mikrometre veya daha iyi, geometrik doğrulukları da beş mikrometre veya daha iyi olmalıdır.


4596

 

 Sayısallaştırma

Madde65 - Stereo modelden yapılacak değerlendirme, Ek-1’de verilen Detay ve Öznitelik Katoloğu’na göre yapılacak sayısallaştırmadan oluşur.

 

Eş yükseklik eğrisi çizimi

Madde66 - Yerleşim alanlarının dışındaki alanlarda arazinin topoğrafik durumu eş yükseklik eğrileri ile gösterilir. Eş yükseklik eğrileri otomatik, yarı otomatik ya da operatör tarafından doğrudan çizilebilir. Otomatik ve yarı otomatik çizimde arazinin morfolojik yapısını belirleyen özellikler dikkate alınır. Eş yükseklik eğrileri ile gösterilemeyen düz arazilerde ve yerleşim yerleri içerisindeki boş alanlarda, yükseklikler kot noktaları ile gösterilir. Eş yükseklik eğrileri çiziminde bu Yönetmeliğin 81’inci maddesindeki esaslar uygulanır.

Yerleşik alanlar ve yollarda harita üzerinde yaklaşık 2 cm’de bir, çatı ve teraslarda ise uygun köşelere yükseklik değerleri verilir.

 

Veri tabanı ve veri dosyaları

Madde67 - Stereo sayısallaştırma sonunda elde edilen veriler, Ek-2’de verilen Ulusal Veri Değişim Formatı’na uygun olarak dosyalanır.

 

Bütünleme

Madde68 - İlk çizimlerde belirlenen eksiklikler, stereo modelde görülemeyen ya da doğru olarak yorumlanamayan ayrıntılar yersel ölçmelerle arazide bütünlenir.

 

Pafta çizimi

Madde 69 - Arazi bütünlemesi tamamlanmış paftaların çizimi, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümündeki esaslara göre yapılır.

 

Ortofoto

Madde70 - Siyah / beyaz ve renkli ortofoto üretimi için normal veya geniş açılı hava kameraları kullanılır. Bu haritalar da ulusal pafta bölümleme sistemine uygun olarak üretilir. Fotoğraftan ortofotoya büyütme oranı beşten fazla olmamalıdır.

Ortofoto üretiminde kullanılacak görüntünün piksel boyutları 25 mikrometre veya daha küçük olmalıdır.

Gerekli yükseklik bilgileri stereo modelden otomatik, yarı otomatik ya da operatör tarafından elde edilebilir. Varsa mevcut haritalardaki eş yükseklik eğrilerinden sayısal yükseklik modeli türetilebilir. Sayısal yükseklik modeli aralığı, arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak; 1/2000 ve 1/5000 ölçeğinde 20-50 m, 1/1000 ölçeğinde ise 10-20 m’dir.

İki veya daha fazla ortofotonun birleştirilmesi durumunda ortak alanda radyometrik düzeltme yapılır.

                Ortofoto altlığı olarak ölçek koruyan, resim okuma ve yorumlamasını kolaylaştırıcı özelliklere sahip malzemeler kullanılır.

 

Büro kontrol işleri

Madde71 - Ölçü ve değerlendirmelere dayalı kontroller örnekleme yöntemi ile yapılır.  Kartografik işlerin kontrolünde haritaların tamamı denetlenir. Yapılacak kontroller:

a)Fotogrametrik nirenginin kontrolü,

b)Stereo değerlendirmenin kontrolü,

c)Paftaların kartografik kontrolü,

d)Arazi kontrolleri.


4597

 

Fotogrametrik nirenginin kontrolü

Madde72 - Fotogrametrik nirengi kapsamında yapılacak kontroller:

a)Yöneltmelerin ve ölçülerin kontrolü: İç yöneltme, karşılıklı yöneltme, model ve kolon bağlama, kontrol noktalarının ölçümü.

b)Fotogrametrik nirenginin kontrolü: Blok dengeleme sonuçları, ortalama hatalar, artık hatalar, dengelemeden çıkarılan noktalar, izdüşüm merkezlerine getirilen düzeltmeler, yöneltme elemanları dosyası, ayrıca kontrol noktalarının seyreltilmesi ya da blokların parçalara ayrılarak veya yeni bloklar oluşturarak yapılacak dengelemeler ile kontroller yapılır.

Stereo değerlendirmenin kontrolü

Madde73 - Stereo değerlendirme kapsamında yapılacak kontroller:

a)Model yöneltmeleri: Yöneltmelerin, ilgili blok dosyalarına uygunluğu, model kenarlaşmaları.

b)Bütünlük: Stereo modelden sayısallaştırılan ayrıntıların bütünlüğünün kontrolü.

c)Doğruluk: Ayrıntı noktalarının kontrol amaçlı sayısallaştırılması ve sayısal harita ile karşılaştırılması.

d)Yükseklik doğruluğu: Nokta yükseklikleri ve eş yükseklik eğrilerinin kontrol amaçlı ölçülmesi ve sayısal harita yükseklikleri ile karşılaştırılması.

Paftaların kartografik kontrolü

Madde74 - Kartografik kontrol kapsamında yapılacak kontroller şunlardır:

a)Semboller ve özel işaretlerin ulusal standartlara uygunluğu,

b)Pafta kenarlaşmaları,

c)Pafta çizgileri, pafta adı, indeksi ve çerçeve bilgileri,

d)Yükseklik bilgilerinin ve eş yükseklik eğrilerinin kartoğrafik kontrolü,

e)Çizimlerin geometrik kontrolü.

Arazi kontrolü

Madde75 - Fotogrametrik harita üretiminin her aşamasında kontrol edilerek üretilen paftaların, arazide de kontrolleri yapılır. Arazi kontrolü, bu Yönetmeliğin 94 ve 96’ncı maddelerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çizim İşleri

 

Pafta bölümleme ve adlandırma

Madde76 - Pafta bölümlemesinde, 1/5000 ölçekli ülke standart topoğrafik haritaların pafta bölümlemesi esas alınır.

1/5000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/2000 ölçekli paftalar,

1/2000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/1000 ölçekli paftalar,

1/1000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4’e bölünerek 1/500 ölçekli paftalar oluşturulur.

1/5000 ölçekli paftaların bölünmesiyle oluşturulan 1/2000, 1/1000, ve 1/500  ölçekli paftaların köşe koordinat değerleri ve paftaların adlandırılması Ek-9’da gösterildiği gibidir.


4598

 

Pafta altlığı

Madde77 - Pafta altlıkları; genleşme katsayısı 0.00008 ile 0.0002 1/Co aralığında ve kalınlığı 0.11 – 0.25 mm arasında olan, kurşun kalemle çizime elverişli, özel mürekkebi ile çizgi veya yazı yazıldığında çizim yüzeyinde dağılma veya kalkma yapmayan, kırılma veya yırtılmaya dayanaklı ve saydam malzemeden yapılmış olmalıdır.

 Pafta boyutları

Madde78 - Pafta altlığı boyutları; 1/5000 ölçeği için 50 cm x 70 cm, 1/2000, 1/1000 ve 1/500 ölçekleri için 70 cm x 90 cm’dir.

Pafta kontrolü

Madde79 - Paftalar, kontrol ve kabulü yapan ilgili idarenin kontrol mühendisince imzalanır ve ilgili idarenin yetkilisince de onaylanır.

Pafta kenar bilgileri

Madde80 - Pafta kenar bilgileri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Pafta çizim alanını belirleyen kenar çizgileri, paftanın kuzey-güney ve doğu-batı kenarlarında olabildiğince eşit boşluk kalacak biçimde belirlenir. Kareler ağı 100 mm aralıklarla çizilir.

b) Pafta kenar çizgileri, dolu doğru parçası olarak kareler ağı kesim noktaları 5 mm'lik artı işaretleri biçiminde ± 0.1 mm ortalama hata ile 0.18 mm kalınlığında çizilecektir. Hata hiçbir zaman ± 0.3 mm'yi aşmamalıdır.

Pafta kenarlaşma hatası, kareler ağı boyunda en çok ± 0.3 mm olmalıdır.

c) Pafta numaraları, paftaların üst kenar çizgisine paralel ve 10 mm yukarısına, pafta üst kenar çizgisini ortalayacak şekilde 7 mm yükseklikte dik harfler ve rakamlar ile yazılır.

d) Komşu pafta numaraları, 3 mm yükseklik harf ve rakamlar ile komşu olduğu pafta kenar çizgisine paralel, 3 mm dışında ve pafta kenar çizgisini ortalayacak biçimde yazılır.

e) Kareler ağının kesişme noktalarının koordinat değerleri, okuma yönü büyüme doğrultusunda olmak üzere (X) değerleri paftanın sol kenar boşluğunda, (Y) değerleri paftanın alt kenar boşluğunda ve eksenlerine dik yönde 2.5 mm yükseklikte dik rakamlarla yazılır.

f) Paftanın sol üstünde 30 mm x 40 mm boyutunda komşu pafta indeksi gösterilir ve paftanın adı yazılır (Ek-10).

Pafta Çizimi

Madde81 - Pafta çizimi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tüm noktalar hesaplanan koordinat değerlerine göre paftaya konur.

b) Ek-1'de açıklanan tüm detaylar ve öznitelikler, Ek-3'teki özel işaretler ve açıklamalara uygun olarak paftalara çizilir.

c) Eş yükseklik eğrileri, arazinin engebe durumunu belirleyecek şekilde, 1/5000 ölçekte 5 m, 1/2000 ölçekte 2 m, 1/1000 ve 1/500 ölçeklerde 1 m aralıklarla çizilir.

d) Eş yükseklik eğrilerinin çiziminde en yakın noktaların yükseklikleri esas alınır.

e) Eş yükseklik eğrileri 0.13 mm kalınlığında, her beş yükseklik eğrisinde bir 0.25 mm kalınlığında çizilir.

f) Arazi eğimine göre eş yükseklik eğrileri arasının 2 mm’den az olması durumunda yalnız kalın, 20 mm’den fazla olması durumunda aralarına kesik çizgilerle bir yardımcı eğri çizilir.

g) Kalın çizilmiş eğriler üzerinde, her 200 mm’de bir bırakılacak boşluklara, arazinin artan eğimi doğrultusunda olmak üzere, haritanın okuma ve kullanımını kolaylaştıracak şekilde, eğrinin yükseklik değeri yazılır.


4599

 

h) Eş yükseklik eğrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri çift çizgili detaylar ile şev sınırlarını, bina ve benzeri kapalı detayları kesmez.

ı) Arazi topoğrafyasını tamamlamada yardımcı olacak, tepe, çukur, şev, dip ve üstlerindeki karakteristik noktalar ile gerekli görülen diğer noktalar paftada işaretlenerek yükseklik değerleri dm'ye kadar yazılır.

j) Çizimde nokta konum doğruluğu  ± 0.2 mm'den daha iyi olmalıdır.

k) Çizimi kontrol edilen paftalar ölçü krokileri dikkate alınarak, parsel sınır çizgileri 0.3 mm kalınlığında siyah renkte mürekkeplenir. Kadastral amaçlı ölçülerde parsellerin köşe ve kırık noktalarına balastro veya bilgisayar destekli çizim sistemi ile 0.75 mm çapında küçük daireler çizilir. Bina ve yapılar özel işaretlerdeki gibi gösterilir ve resmî binaların uygun yerlerine adları yazılır.

l) Çizimler pafta kenar çizgilerine kadar yapılır, çizim kontrolü yapıldıktan sonra kesin çizim yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönüşümler

ED50-TUTGA dönüşümü

Madde82 - ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, C1, C2, C3 dereceli ağ noktaları ile, Türkiye Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Ağının I., II. ve dengelenmiş III. derece noktaları, BÖHYY’ye göre tesis edilmiş III. derece yüzey ağı ve bu noktaların bulunamaması durumunda alım için sıklaştırma noktaları ortak nokta olarak seçilir.  En az ortak nokta sayısı; 200 km2 ye kadar dört nokta ve buna ilâveten her 200 km2 için bir fazla nokta olarak hesaplanır.

b) Yerel ağlar ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, C1, C2, C3 derece ağ noktaları ile yerel ağların yüksek dereceli noktaları ortak nokta olarak seçilir.  En az ortak nokta sayısı 4’tür.

c) Dönüşüm yöntemi olarak; iki veya üç boyutlu, afin veya benzerlik dönüşüm yöntemleri, polinomlarla dönüşüm, enterpolasyon veya sonlu elemanlarla dönüşüm ve benzeri bilimsel literatürde yer almış yöntemlerden en uygun olanı kullanılır.

d) Seçilen ortak noktaların ED50 veya lokal sistemdeki koordinatları ile TUTGA koordinatları arasındaki uyuşum bir istatistik test ile araştırılır ve uyuşumsuz noktalar ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır.  Sonuç uyuşum doğruluğu (so) ±9 cm'den iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ± 14 cm'den küçük olmalıdır.

e) Uyuşumlu ortak dönüşüm noktaları, uygun dağılımda ve bu noktaların oluşturduğu dış çerçeve proje alanının en az %60’ını kaplamalıdır.

f) Elli hektara kadar olan alanların mevcut büyük ölçekli plânları ile TUTGA arasındaki dönüşümler için detay noktalarının ölçülerden hesaplanan koordinatları kullanılabilir.

g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik ölçmeler için oluşturulmuş lokal ağların bütünlüğü sağlanabiliyorsa, önce bu ağ noktalarının tanımlanacak yerel sistemde koordinatları hesaplanmalı daha sonra dönüşüme tâbi tutulmalıdır. Dönüşümden önce nokta uyuşum testi uygulanır ve istatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınır. Uyuşumlu ortak nokta yoğunluğu 5 nokta/ha olmalıdır.  Uyuşum doğruluğu (so) ±9 cm'den ve en büyük koordinat düzeltmesi ±14 cm'den küçük olmalıdır. Aksi durumlarda ilgili idarenin görüşüne başvurulur.

h) Dönüşümde, uygun ortak noktaların bulunmaması durumunda; ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşüm için iki sistem arasında Türkiye boyutunda yatay konum farklarını (Dj = jTUTGA99 - jED50 ; Dl = lTUTGA99lED50) içeren 3'x3' aralıklı grid veriden yararlanarak noktaların konumuna bağlı olarak hesaplanan düzeltme değerleri, sistemler arası dönüşümler için doğrudan kullanılır.


4600

 

ı) Dönüşüm parametreleri sadece proje alanı için geçerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. ED50’den dönüştürülmüş TUTGA sistemindeki koordinatlar nokta sıklaştırmasında kullanılamaz.

j) Proje alanının aktif fay zonlarında bulunması durumunda ITRF96 ile ED50 arasındaki dönüşüm işlemi ilgili idarenin görüşü alınarak özel olarak gerçekleştirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Uygulama (Aplikasyon)

 

Uygulama işleri

Madde83- Uygulamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanılarak yapılabilir.

b) Uygulama, kontrol noktalarına dayalı olarak yapılır. Kontrol noktalarının bulunmaması durumunda, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde sıklaştırma yapılır.

c) Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır.

d) Plân ve projelerin zemine uygulanması için uygulama plânları veya krokileri hazırlanır.

e) Uygulamada gereken koordinat dönüşümleri bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır.

f) Uygulama, fiziksel (arazi) yüzeye dönüştürülmüş değerlerle yapılır.

g)Yersel tekniklerle gerçekleştirilecek uygulamalarda, uzunluk ölçme doğruluğu ± (5 mm + 5 ppm) ve daha iyi, açı ölçme doğruluğu DIN 18723’e göre ±10cc (3”) ve daha iyi olan elektronik takeometreler kullanılır.  Uygulama uzunluğu 500 m’yi geçemez.

h) GPS ile uygulamada jeodezik GPS alıcıları kullanılır.  En büyük baz uzunluğu 5 km'yi geçemez.

ı) Ada köşelerinin proje ana eksen ve karakteristik noktalarının (aliyman üstü noktalar, some noktası, To, TF ve benzeri noktalar) uygulamaları;

1)Eğer yersel teknikler kullanılıyor ise, en az üç kontrol noktasının oluşturduğu iki ayrı nokta çiftinden,

2)Uydu teknikleri kullanılıyor ise, en az iki kontrol noktasından koordinatlarla yapılır. İki aplikasyon noktası arasındaki uzaklık  5 cm'yi geçmemelidir.

j) Diğer noktaların uygulamaları, koordinatlarla veya proje karakteristik noktalarına dayalı olarak lokal aplikasyon yöntemleriyle, kontrollü olarak yapılır.

k) Bir projenin karakteristik noktalarına ilişkin aplikasyon değerleri araziye uygulanır. Röleve ölçüleri yapılır ve bu ölçüler projenin hesaplamalarında veri olarak kullanılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kontrol İşleri

Kontrol işleri sorumluluğu

Madde84-Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal temel haritaların üretiminin kontrolü, jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendislerinin sorumluluğunda yapılır.


4601

 

Üretim kontrolü

Madde85-Üretim kontrolü aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 a) Üretimlerin kontrolünde;

1)Noktaların röper ve tesislerinin uygunluğu,

2)Ölçülerin ve ölçü krokilerinin doğruluğu,

3)Koordinat ve yüksekliklerin doğruluğu,

4)Görselleştirmenin doğruluğu,

5)Ölçme, değerlendirme ve arşivleme aşamalarında düzenlenmesi gereken belge ve çizelgelerin tamlığı ve formatlara uygunluğu

incelenir.

b) Kontrolde, en az üretimdeki nitelikte ve incelikte olan aletler, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.

c) Kontrol çalışmalarının sonucu, kontrol ölçülerini, hesaplarını, karşılaştırmaları ve değerlendirmeleri içeren bir teknik raporla belgelenir.

d) Kontrol işleri, proje zaman plânına göre, her çalışma aşamasının gerçekleştirilmesi esnasında ya da bitimini takiben yapılır.

Yer seçimi, nokta tesisi ve röperlerin kontrolü

Madde86 - Tüm yeni tesis edilen noktalardan, proje alanına uygun dağılmış olan C1, C2, C3 derece noktaların %30’unun, poligon noktalarının %5’inin tesisleri veya röperleri kontrol edilir.

GPS tekniğiyle sıklaştırmanın kontrolü

Madde87 - C1, C2 ve C3 derece GPS bazlarından, her derecenin proje alanına uygun dağılmış %10’u GPS tekniğiyle yeniden ölçülür ve değerlendirilir. Baz bileşenlerindeki farklar (dDX, dDY, dDZ);

                C1 derece için,        dDX, dDY, dDZ £ ±(20mm+2ppm)

                C2 ve C3 derece için,             dDX, dDY, dDZ £ ±(30mm+3ppm)

                olmalıdır.

GPS tekniğiyle poligon kontrolü

Madde88-GPS tekniğiyle ölçülen poligon noktalarından proje alanına uygun dağılmış en az %5’inin GPS tekniğiyle izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri bulunur. Koordinat ve yükseklik farkları 10 cm’yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar için;

                bağıntısı ile bulunan ds’lerin ortalaması 7 cm'den fazla olamaz. Burada; dx, dy izdüşüm koordinat farklarını göstermektedir.

Yersel tekniklerle yapılan sıklaştırmaların GPS ve kenar ölçmeleriyle kontrolü

Madde89 - Yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece noktalardan, proje alanına uygun dağılmış en az %10’unun GPS tekniğiyle izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri bulunur. Elipsoit yükseklikler ve modelden bulunan yüksekliklerinden Helmert ortometrik yükseklikler (H) hesaplanır. İzdüşüm koordinat farkları (dx, dy) ve Helmert ortometrik yükseklik farkları (dH) 10 cm'den fazla olamaz. Ayrıca tüm noktalar için, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds ve dH’ların ortalaması 7 cm'den fazla olamaz.


4602

 

GPS ile kontrolün yapılmaması durumunda, yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece ağların ve noktaların proje alanına uygun dağılmış kenarlarının en az %10’u elektro-optik uzaklık ölçerlerle ölçülür ve ölçüler izdüşüm yüzeyine indirgenir. Bu kenarların dengeleme sonucu elde edilen izdüşüm yüzeyindeki değerleri ile kontrol ölçü değerleri arasındaki farkların kenar uzunluğuna oranı 1/25000’den fazla olamaz.

Yersel tekniklerle oluşturulan poligon ağlarının ve poligon dizilerinin kontrolü

Madde90-Yersel tekniklerle oluşturulan poligon ağlarının ve poligon dizilerinin kontrolü, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki veya aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a)Poligon noktalarından, proje alanı içine uygun dağılmış en az %5’inin izdüşüm koordinatları (kutupsal olarak) ve Helmert ortometrik yükseklikleri (trigonometrik olarak), C1, C2 ve C3 derece noktalara dayalı olarak, bu noktalardan 750 m uzaklık içinde görülebilen poligon noktalarına, uzunluk ölçme doğruluğu ve daha iyi, açı ölçme doğruluğu DIN 18723’e göre 10cc (3”) ve daha iyi olan aletlerle, uzunluk ölçmesi ve bir tam seri yatay ve düşey açı ölçmesi ile hesaplanır.

b)Noktaların izdüşüm koordinatlarının farkları 10 cm’yi ve Helmert ortometrik yükseklik farkları 15 cm’yi geçemez. Ayrıca noktalar için, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds’lerin ortalaması 7 cm'den ve dH’ların mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm'den büyük olamaz.

c)Proje alanına uygun dağılmış poligon noktalarının en az %5’inin konumu ve yükseklikleri bu noktalardan geçirilecek poligon dizilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile de kontrol edilebilir. Bu durumda, yukarıdaki hata sınırları geçerlidir.

Nivelman kontrolü

Madde91 - Proje alanı içindeki nivelman noktalarının her dereceden uygun dağılmış en az %5’inin yükseklik farkları ölçülür. Ölçülmüş veya dengelenmiş yükseklik farkları ile kontrolden bulunan yükseklik farkı arasındaki farklar (dH);

Ana nivelman ağı için;

Ara nivelman ağı için;

Poligon ve RS nivelmanı için;  

olmalıdır.

 

Yerel GPS nivelman jeoidinin kontrolü

Madde92 - Proje alanına uygun dağılmış 20 km2 ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30 km2 ye 1 nokta seçilerek, bu noktaların ana nivelman ağındaki esaslara göre Helmert ortometrik yükseklikleri (H) ve C2 derece GPS ölçmeleri ile elipsoit yükseklikleri (h) bulunur. Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yükseklikleri ile proje alanı için belirlenen modelden bulunan jeoit yükseklikleri arasındaki farklar 10 cm'den fazla olamaz.

Detay tamlığının kontrolü

Madde93 - Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, tüm alanın en az %5’inin ölçü krokileri arazideki detaylarla karşılaştırılarak Ek-1'de verilen Detay ve Öznitelik Kataloğu’na göre gereken detay ve öz niteliklerin ölçülüp ölçülmediği, kontrol edilir. Ayrıca ölçü kayıtlarının bu kataloğa ve Ek-2'de verilen formatlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.


4603

 

GPS, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detayların konum kontrolü

Madde94-GPS tekniğiyle, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detay noktalarının konum doğruluklarının kontrolü aşağıdaki yöntemlerden biriyle gerçekleştirilebilir.

a)Proje alanına uygun dağılmış, paftada ve arazide kesin belirli detay noktalarının en az %5’inin izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri GPS tekniğiyle bulunur. Elipsoit yüksekliği ve jeoit modelinden H=h-N ile Helmert ortometrik yükseklik hesaplanır.

b)İzdüşüm koordinatları arasındaki farklar (d, dy) 15 cm’yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar için, bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds’lerin ortalaması ve Helmert ortometrik yükseklik farklarının mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm’den büyük olamaz.

c)Proje alanına uygun dağılmış detay noktalarının %5’inin izdüşüm koordinatları ve Helmert ortometrik yükseklikleri elektronik takeometri yöntemiyle belirlenir.

İzdüşüm koordinatları arasındaki farklar 15 cm’yi ve Helmert ortometrik yükseklikleri arasındaki farkları 15 cm’yi geçemez.

Ayrıca tüm noktalar için; bu Yönetmeliğin 88’inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds’lerin ortalaması 10 cm’den ve Helmert ortometrik yükseklik farklarının mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm’den fazla olamaz.

Çizimin kontrolü

Madde95 - Çizimin amacına uygunluğu, pafta açımı ile yazı, çizgi ve sembollerin Ek-3'te verilen sembollere uygunluğu kontrol edilir.

Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, proje alanına uygun dağılmış paftaların en az %10'u arazideki detaylarla karşılaştırılarak, detayların tamamının paftada bulunup bulunmadığı ve eş yükseklik eğrileri ile topoğrafyanın uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir.

Kesit kontrolü

Madde96-Kesit kontrolü, yersel ve fotogrametri yöntemi ile yapılan paftalarda yüksekliği bilinen iki kontrol noktası arasında aşağıdaki şekilde kesitler alınarak yapılır.

a)Harita alanı içinde uygun dağılımda ve değişik eğimli yerlerde kesitler alınır.

b)Kesit doğrultusu üzerinde, arazi eğimine bağlı olarak 5 - 20 m aralıklarla noktalar alınarak bunlara, nivelman ya da elektronik aletlerle yükseklik taşınır.

c)Bu noktaların ölçülen ve eş yükseklik eğrilerinden hesaplanan yükseklikleri arasındaki farkların %90’ı, eş yükseklik eğrisi aralığının 1/3’ünden, %10’u da bir düzeç eğrisi aralığının 1/2’ sinden fazla olamaz.

d)Fotogrametrik yöntemle bulunan karakteristik nokta yüksekliklerinin, arazi ölçmeleri ile bulunan değerinden farkı eş yükseklik eğrisi aralığının 1/6’sını geçmemelidir.

Eksikliklerin tamamlanması ve yanlışların düzeltilmesi

Madde97-Kontrol sırasında saptanan eksiklikler tamamlanır, yanlışlıklar kaynağı bulunarak düzeltilir.

Kontrol kapsamının genişletilmesi

Madde98-Yapılan kontrollerde işin doğruluğu hakkında tereddüt uyanırsa, bu Yönetmeliğin 84 ilâ 96’ncı maddelerinde belirtilen miktarlara bakılmaksızın kontrol yaygınlaştırılır.


4604

 

ONUNCU BÖLÜM

Arşivleme

 

Arşivlemenin amacı

Madde99 - Bu Yönetmeliğe göre kurulacak arşivin amacı, ülke düzeyinde büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması hedefine yönelik olarak büyük ölçekli haritalara ait bilgi ve belgelerin, harita yapan ve yaptıran kurum ve kuruluşlarca gelişen teknolojinin olanaklarından da yararlanarak arşivlenmesi, hizmete sunulması ve mükerrer harita yapımı ile kaynak israfının önlenmesidir.

Arşivlemede yetki ve sorumluluklar

Madde100 - Harita yapımına yönelik hava fotoğrafı alımları ile askerî yasak bölgeler kapsamına giren harita ve harita bilgilerinin üretimi, temini ve kullanımı konularında, 31/8/1994 tarihli ve 22037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulur.

a) Bu Yönetmelik kapsamına giren haritalara ilişkin bilgi ve belgeler harita yapan veya yaptıran kuruluşların merkez ve/veya taşra birimlerinde arşivlenir. 

Hava filmlerinin orijinalleri, kıymetlendirme faaliyetlerini müteakip, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri gereğince Harita Genel Komutanlığına gönderilir.

b) Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar, haritanın yapımına ilişkin bilgi ve belgeleri uygun düzende arşivlemek ve hizmete hazır bulundurmakla yükümlüdür. Sayısal olarak üretilen veya elde edilen bilgi ve belgeler, aynı zamanda, Ek-2’deki esaslara uygun olarak sayısal ve elektronik  ortamlarda arşivlenir.

c) Kurumlar, bu Yönetmelik kapsamında üretilen harita bilgi ve belgelerinin elektronik ortamlarda bir kopyasını, Ek-2’deki veri değişim formatına uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

 

d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mevcut jeoidin ve TUTGA-ED50 dönüşümlerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi için bu Yönetmelik kapsamında üretilen GPS nivelmanı noktalarına ilişkin GPS ve geometrik nivelman ölçüleri ve hesaplama sonuçları ile ED50 yatay kontrol noktalarında yapılan GPS ölçüleri ve değerlendirme sonuçlarını manyetik ortamda Harita Genel Komutanlığına ve talep olması durumunda, araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerine aktarmakla yükümlüdür.

Arşivlenecek belgeler

Madde101 - Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar tarafından aşağıdaki belgeler arşivlenir:

a) Kontrol noktaları ve röper krokileri,

b) Kontrol noktaları kanavaları,

c) Açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları,

d) GPS verileri [ham veri (alıcı formatı) ve RINEX veri],

e) GPS ölçme kayıt çizelgesi,

f) GPS gözlem plânı (kinematik gözlemler için ölçü güzergâh plânı),

g) Dengeleme ve hesap sonuçları,

h) Koordinat özet çizelge ve çıktıları,

i) Ölçü krokileri,

j) Detay noktalarına ait ölçü ve koordinat çizelge veya çıktıları,

k) Haritaların aslı ve kopyaları,


4605

 

l) Yapım ve kontrol ve onay raporları.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Telif Hakları ve Koordinasyon

Telif hakları

Madde102 - Bu Yönetmelik kapsamında üretilecek harita bilgi ve belgelerinin telif ve iktibas hakları üreten kişi ya da kuruluşa aittir.

Üreticinin hakları saklı kalmak kaydıyla, daha önce üretilmiş sayısal ve basılı harita ve harita bilgilerinden yararlanmak suretiyle üretilen ve bunlardan bağımsız olmayan ve üretenin üretme amacına ilişkin özelliklerini taşıyan sayısal ve basılı harita ve harita bilgilerinin hakları bunları üreten kişi ya da kuruluşa aittir. Ancak, harita ve harita bilgisi üreten kuruluşlar, proje alanlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla, düzenleyecekleri protokoller çerçevesinde karşılıklı bilgi değişimi yapabilirler.

Harita ve harita bilgileri, hak sahibi kuruluş ile talep sahibi kuruluş ya da kişi arasında yapılacak protokol çerçevesinde telif hakkı saklı kalmak kaydıyla, eğitim ve öğretim amaçlı yayınlar ile ticarî yayın ve broşürlerde kullanılabilir.

Üretimin izlenmesi

Madde103 - Ülke kaynaklarının uygun kullanımı ve tekrarlı üretimi önlemek için harita ve harita bilgilerinin üretimleri izlenir ve eş güdüm hâlinde yürütülür. Koordinasyon ve izleme faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülür. Üretim izleme faaliyetlerine ilişkin esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. Haritası ya da harita bilgileri üretilen ve üretilecek alanların kayıtları ve indeksleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyası talep edilmesi durumunda diğer ilgili kurumlara verilir.

                Plânlama aşamasında başvuru

Madde104-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler plânlama aşamasında çalışma yapılacak alana ilişkin bilgileri almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmakla yükümlüdürler.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, plânlanan alanın daha önce sayısal ve basılı harita bilgilerinin üretilip üretilmediği, bunlara ya da çalışmalara ilişkin bilgi ve dokümanların nereden sağlanabileceği, başka kuruluşların programında olup olmadığı gibi konuları en geç yedi iş günü içinde inceleyerek sonuçlandırır.

                Kayıt ve numara alma

Madde105-Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, yapımı tamamlanan harita ve harita bilgilerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kaydettirmek ve proje kayıt numarası almakla yükümlüdürler.


4606

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde106 - Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Harita yapan ya da yaptıran kuruluşlar kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe uygun olmak kaydıyla harita ölçeğini belirleyebilirler.

b) Tescile konu olmayan 10 hektardan küçük ve 10 km çevresinde kontrol noktası olmayan alanlarda, ilgili idarenin iznine bağlı olmak kaydıyla çalışmalar lokal olarak yapılabilir.

Harita yapan ve yaptıran kuruluşlar, bu Yönetmelikle belirtilen koordinat sistemi ve pafta bölümü uygulamasına geçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

Harita yapan ya da yaptıran kuruluşlar bu Yönetmelikte öngörülen temel kriterlerin gerisinde olmamak koşuluyla, bu Yönetmeliğin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla esaslar belirlemeye yetkilidirler.

Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm jeodezik çalışmalarda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından kurulan ve teknik yeterliliği Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanan standartlara uygun “Deney ve Kalibrasyon Lâboratuvarları” ve “Test Ağları”nda iki yılda bir kontrol ve kalibrasyonu yapılarak, uygunluk belgesi alınmış aletler kullanılır.

Bu Yönetmelikte geçen TUTGA, TUDKA, TG99A ve ED-50 (I ve II nci derece nirengi ağı) ile TUTGA arasındaki koordinat dönüşüm bilgilerini güncellemek için ek çalışmaları yapmak ve kullanıcılara güncel bilgileri sunmak Harita Genel Komutanlığının sorumluluğundadır.

Bu Yönetmelikte değişiklik yapılması, yeni maddeler eklenmesi veya çıkartılması, Bakanlar Kurulunun onayıyla olur. Bu Yönetmeliğin eki olan format, şekil, çizelge, örnek ve özel işaretlerin gelişen teknolojinin gerekleri doğrultusunda değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulunun görüşleri doğrultusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığın yetkisindedir.

Harita ve plânlara ait işaretlerin korunması

Madde107-Harita ve plânlara ait kamu hizmetlerine özgü işaretlerin korunmasında, 155 sayılı Harita ve Plânlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun ve 27/7/1971 tarihli ve 13908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Plânlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince, harita ve plânlara ait kamu hizmetlerine özgü işaretleri yerinden çıkartanlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hâle getirenler ile ilgili makamlardan izin almaksızın yerini değiştirenler Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılır. Ayrıca bu işaretlerin yeniden tesisi ve iyileştirilmesi için ilgili makamlarca yapılan ya da yapılması gereken tüm masrafları tazmin ederler.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış işler Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne göre tamamlanabilir.

Geçici Madde 2 - Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne dayalı şartname ve izahnamelere göre yapılmış olup da, bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından sonra yapılacak işlerde yararlanılacak tesislerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun duruma getirilmesinin sakıncalı olması durumunda anılan tesisler aynen kullanılır.

 

Geçici Madde 3 - Köylerdeki tesis kadastrosu yapımı için bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içerisinde başlatılacak çalışmalar, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne göre yapılabilir.


4607-4608

 

Yürürlük

Madde108 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde109 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür


EK-1

DETAY VE ÖZNİTELİK KATALOĞU

 

 

Detay Sınıfı Tablosu

Detay Sınıf Kodu

Detay Sınıf Adı

AR

ARAZİ ÖRTÜSÜ

BR

BİTKİ ÖRTÜSÜ

DN

DETAY NOKTASI

DY

DEMİRYOLU VE TESİSLERİ

HA

NAKİL HATLARI VE HABERLEŞME TESİSLERİ

HD

HİDROGRAFİ

IA

İDARİ ALAN/SINIR/MERKEZ

KN

KONTROL NOKTALARI

KY

KARAYOLLARI VE TESİSLERİ

MA

MÜLKİYET ALANI

PA

PROJE ALANI

YA

YAPILAR


Detay Tablosu

Detay Sınıf Kodu

Detay Kodu

Detay Adı

Detay Tanımı

AR

0001

BOŞ ALAN

ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DETAY OLMAYAN ALAN

AR

0002

TEK KAYA

ARAZİ ÜZERİNDE BELİRLİ BİR ŞEKİLDE BULUNAN TEK KAYA

AR

0003

SIRA KAYA

ARAZİ ÜZERİNDE BELİRLİ BİR ŞEKİLDE BULUNAN SIRA KAYA

AR

0004

HENDEK

GEÇİŞİ ENGELLEMEK İÇİN, ARAZİDE İNSAN ELİYLE AÇILMIŞ SULU VEYA SUSSUZ DAR VE UZUN KAZINTI

AR

0005

SET

UZUN TOPRAK VEYA DİĞER MALZEME YIĞINI

AR

0006

ŞEV (DOLMA)

İNİŞLİ YER, BAYIR

AR

0007

ŞEV (YARMA)

YOL, DEMİRYOLU, KANAL VE BENZERİ TESİSLERE GEÇİŞ SAĞLAMAK İÇİN YERYÜZEYİNDE YAPILAN KAZI

AR

0008

MADEN OCAĞI

KAZILARAK MADEN CEVHERİ  ÇIKARILAN YER

AR

0009

HÖYÜK

BİR YERALTI MEZAR ODASININ ÜZERİNİ ÖRTEN TOPRAK YIĞININDAN OLUŞAN YAPAY TEPE

AR

0010

EŞ YÜKSEKLİK EĞRİSİ

TOPOĞRAFYANIN YÜKSEKLİK EĞRİLERİ

AR

0011

KOKURDAN

YÜKSEK ZEMİNLE ÇEVRİLİ ALÇAK ARAZİ

BR

0001

YEŞİL ALAN

BİTKİ ÖRTÜSÜYLE ÇEVRİLİ ALAN

BR

0002

ORMAN SINIRI

ORMAN ALANININ SINIRI

BR

0003

YANGIN ÖNLEME ŞERİDİ

YANGINI ÖNLEMEK İÇİN ORMAN İÇERSİNDE OLUŞTURULAN BİTKİDEN ARINDIRILMIŞ ALAN

BR

0004

BÜYÜK MÜNFERİT AĞAÇ

TEK, AYRI, KENDİ BAŞINA OLAN BÜYÜK AĞAÇ

BR

0005

TEK AĞAÇ

TEK, AYRI, KENDİ BAŞINA OLAN AĞAÇ

BR

0006

TEK ÇALI

TEK, AYRI, KENDİ BAŞINA OLAN ÇALI

BR

0007

SIRA AĞAÇ

YANYANA DİZİLİ BİRDEN FAZLA AĞAÇ

BR

0008

YEŞİL ÇİT

BİR ÇİT, BİR SINIR VEYA BİR RÜZGAR ENGELİ OLARAK YETİŞTİRİLEN ÇALI DİZİSİ

DN

0001

TELEFON DİREĞİ

ELEKTRİK SİNYAL HATTINI TAŞIYAN DİREK

DN

0002

ELEKTRİK DİREĞİ

BİR ENERJİ NAKİL HATTINI DESTEKLEMEK İÇİN KULLANILAN DİREK VEYA PİLON

DN

0003

LAMBA / AYDINLATMA DİREĞİ

ARAZİ ÜZERİNDE BULUNAN AYDINLATMA ELEMANI

DN

0004

VİNÇ

ÇEŞİTLİ MALZEME VE EŞYAYI KALDIRMAK, İNDİRMEK VEYA KAYDIRMAK İÇİN KULLANILAN, BİR DESTEK YAPISI ÜZERİNDE DÖNEBİLEN, KAYABİLEN MAKİNE

DN

0005

ABİDE

ÖNEMLİ BİR OLAYIN YA DA BÜYÜK BİR İNSANIN ANISINI YAŞATMAK ÜZERE DİKİLEN GÖZE ÇARPACAK BÜYÜKLÜKTE ANIT

DN

0006

HEYKEL

ÖNEMLİ BİR OLAYIN YA DA BÜYÜK BİR İNSANIN ANISINI YAŞATMAK ÜZERE DİKİLEN GÖZE ÇARPACAK BÜYÜKLÜKTE HEYKEL

DN

0007

TRAMVAY / TROLEYBÜS DİREĞİ

TRAMVAY /  TROLEYBÜS ARAÇLARINA ELEKTRİK VERMEK AMACIYLA DİKİLEN DİREKLER

DN

0008

TRAFİK SİNYALİ

DEMİRYOLU VE KARAYOLUNDA TRAFİĞİ DÜZENLEME AMACIYLA YERLEŞTİRİLMİŞ OLAN GÖRSEL UYARI ARAÇLARI

DN

0009

GÖZLEM İSTASYONU

METEOROLOJİK TAHMİN VEYA DİĞER AMAÇLARLA KURULMUŞ OLAN MERKEZLER

DN

0010

REKLAM PANOSU

YOL  KENARLARINDA TESİS EDİLEN ÇEŞİTLİ BOYUTLARDAKİ PANOLAR

DN

0011

TAŞ SÜTUN

ANTİK HARABE VEYA DİĞER SEBEPLERLE ARAZİDE YER ALAN İNSAN YAPISI NESNELER

DN

0012

ÇAN KULESİ

GENELLİKLE SİVRİ BİR UÇLA BİTEN VE BİR BİNANIN ÇATISINA DİKİLEN YAPI

DN

0013

MAĞARA

BİR YAMACA YA DA KAYA İÇİNE DOĞRU UZANAN GENİŞÇE KOVUK

DN

0014

POMPA İSTASYONU

PETROL BORU HATLARINDA AKIŞI ARTTIRAN MERKEZLER  İLE AKARYAKIT DAĞITIM NOKTALARINA VERİLEN İSİM

DN

0015

PETROL KUYUSU

PETROL SONDAJI AMACIYLA TESİS EDİLEN KUYU

DN

0016

PETROL KULESİ

PETROL SONDAJI AMACIYLA TESİS EDİLEN SEYYAR VEYA SABİT KULE

DN

0017

HUDUT TAŞI

ÖLÇÜLMÜŞ SINIR ÇİZGİSİNİN KONUMUNU BELİRLEYEN İŞARET

DN

0018

FABRİKA BACASI

SANAYİ TESİSLERİNDE EMİSYONU DÜŞÜRMEK İÇİN DİKİLEN YÜKSEK BACA VEYA BACALAR

DN

0019

BEKÇİ KULUBESİ

KORUMA GÖREVLİLERİ İÇİN  İNŞA EDİLEN KULÜBE

DN

0020

TELEFON KULUBESİ

ANKESÖRLÜ TELEFON TESİSİ AMACIYLA İNŞA EDİLEN KULÜBE

DN

0021

RÖGAR KAPAĞI

KANALİZASYONLARA MÜDAHALE AMACIYLA YÜZEYDE TESİS EDİLEN VE RÖPERLEME AMACI İLE KULLANILABİLEN KAPAK

DN

0022

TELEFON SANTRALİ

TELEFON HATLARININ DÜZENLENMESİ AMACI İLE ARAZİDE VEYA SEHİR İÇİNDE ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA İNŞA EDİLEN KULÜBE

DN

0023

MİNARE

ORADA BİR CAMİ OLDUĞUNU BELİRTEN VE ÜZERİNDE EZAN OKUNAN YÜKSEK YAPI

DN

0024

BAYRAK DİREĞİ

BAYRAK ASMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ UZUN DİREK

DN

0025

PERİ BACASI

KOLAYCA AŞINABİLEN TAŞ VE KAYALARDAN OLUŞMUŞ, SİVRİ KULE VEYA PİRAMİT GÖRÜNÜŞLÜ YER BİÇİMİ

DN

0026

MADEN YERİ

ARAZİDEKİ  MADENLERİN YER YÜZÜNE ÇIKTIĞI ALAN

DN

0027

KM TAŞI VEYA LEVHASI

BELLİ BİR NOKTADAN VEYA BÖLGEDEN OLAN MESAFEYİ GÖSTEREN HAT

DN

0028

YANGIN VANASI

CADDE VE SOKAKLARDA YANGIN ANINDA KULLANILMAK ÜZERE TESİS EDİLEN SABİT SU VANALARI

DN

0029

BENZİN İSTASYONU

ARAÇLARIN BENZİN, YAĞ GİBİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAN, YOLCULARA DİNLENME VE ALIŞ-VERİŞ İMKANI VEREN TESİS, BENZİNLİK

DY

0001

DEMİRYOLU

TREN VEYA TRAMVAYLARIN ÜZERİNDE HAREKET ETTİĞİ RAY VEYA BİRBİRİNE PARALEL RAYLAR

DY

0002

HEMZEMİN GEÇİT

KARAYOLUYLA AYNI DÜZEYDE OLAN TREN YOLU GEÇİDİ

DY

0003

ALT GEÇİD

DEMİRYOLU TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN DEMİRYOLUNUN  ALTINDAN GEÇİRİLEN YOL

DY

0004

ÜST GEÇİD

DEMİRYOLU TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN DEMİRYOLUNUN ÜZERİNDEN GEÇİRİLEN KÖPRÜ BİÇİMİNDEKİ ÜSTÜ AÇIK YOL

DY

0005

KÖPRÜ

SU, ÇUKUR VE BENZER ENGELLER ÜZERİNDEN GEÇİŞİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILMIŞ İNSAN YAPISI

DY

0006

MENFEZ

BİR YOL, DEMİRYOLU VEYA SETİN ALTINDAN GEÇEN KANAL VEYA DRENAJ

DY

0007

TRAMVAY VE METRO HATTI

TRAMVAY VE METRONUN ÜZERİNDE  HAREKET ETTİĞİ RAY

DY

0008

METRO GİRİŞ, ÇIKIŞI

METRONUN GİRİŞİ,  METRONUN ÇIKIŞI

DY

0009

İSTASYON

TREN DURAĞI

DY

0010

RAMPA

MALZEME YÜKLEME VE BOŞALTMA İÇİN FARKLI YÜKSEKLİKTEKİ SEVİYELER ARASINDA YAPILMIŞ EĞİMLİ YAPIT

DY

0011

MAKAS BİNASI

TREN YOLUYLA AYNI DÜZEYDE OLAN TREN YOLU GEÇİDİ

HA

0001

NAKİL HATTI

HER TÜRLÜ AKIŞKAN (PETROL, AKARYAKIT) MATERYALİN BİR YERDEN DİĞER BİR YERE NAKLİ İÇİN KULLANILAN BORU HATTI

HA

0002

TRAFO

ŞEHRİN ELEKTRİK AKIMINI SAĞLAYAN TRANSFORMATÖR KURULUŞU

HA

0003

SOME NOKTASI

HER TÜRLÜ GEÇKİNİN (KARAYOLU, DEMİRYOLU, SU YOLU (AÇIK / KAPALI) ENERJİ NAKİL HATTI, BORU HATTI)  KIRIK NOKTALARINA VERİLEN İSİM

HA

0004

BRANŞMAN NOKTASI

BİR ENERJİ NAKİL HATTINDAN AYRILAN AYNI DEĞERDEKİ DİĞER BİR HATTIN AYRILMA NOKTASI

HA

0005

ELEKTRİK SANTRALİ

ELEKTRİK ÜRETİMİ AMACIYLA KURULMUŞ OLAN TESİSLER

HA

0006

HABERLEŞME İSTASYONU

HER TÜRLÜ HABERLEŞME AMACI İLE KURULMUŞ MERKEZ VEYA İLETİM İSTASYONLARI

HA

0007

ANTEN ŞEBEKE

RADYO TELEVİZYON YAYINI AMACI İLE TESİS EDİLEN VERİCİ TESİSLER

HA

0008

TELEFERİK (TELEKABİN)

BİRBİRİNDEN UZAK İKİ YÜKSEK YER ARASINDA, HAVADA GERİLMİŞ BİR VEYA BİRKAÇ KABLO ÜZERİNDE KAYARAK HAREKET EDEN ASILI TAŞIT

HA

0009

TELEFERİK (TELESİYEJ)

KAYAK MERKEZLERİNDE ULAŞIMIN SAĞLANMASI AMACI İLE KULLANILAN HAVAİ HAT

HA

0010

PİLON

TABANI BİR METRE KAREDEN BÜYÜK OLAN ENERJİ TAŞIMA DİREKLERİ

HA

0011

DOĞALGAZ DAĞITIM İSTASYONU

DOĞALGAZ DAĞITIMI YAPILAN MERKEZ

HA

0012

VANA

PETROL, DOĞALGAZ GİBİ YANICI MADDELERLE BORULARLA SULARIN NAKLİNDE KULLANILAN KONTROL NOKTALARI

HA

0013

NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER ETKİ ALANI

NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER ETKİ ALANI

HD

0001

AKARSU

YATAĞINDA AKAN SU

HD

0002

ÇEŞME

GENEL KULLANIM İÇİN DÜZENLENMİŞ VE BİR OLUK YA DA MUSLUKTAN AKITILAN  SU HAZNESİ

HD

0003

PINAR

SUYUN YER ALTINDAN YER ÜSTÜNE ÇIKTIĞI DOĞAL DELİK

HD

0004

KUYU

SIVI VEYA GAZ ÇIKARILMASI AMACIYLA YERYÜZEYİ VEYA DENİZ YATAĞI ÜZERİNDE AÇILMIŞ DELİK

HD

0005

KANAL

BAZI BÖLGELERİ SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMİLERİN İŞLEMESİNE ELVERİŞLİ, İNSAN ELİYLE AÇILMIŞ SU YOLU

HD

0006

KANALET

BAZI BÖLGELERİ SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMİLERİN İŞLEMESİNE ELVERİŞLİ, İNSAN ELİYLE AÇILMIŞ KÜÇÜK SU YOLU

HD

0007

SU SİFONU

KANALETTE AKAN SUYUN YOL, DEMİRYOLU, SU YATAKLARI GİBİ DOĞAL VE YAPISAL ENGELLERDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN ZEMİN ALTINDA YAPILMIŞ KÜÇÜK SU GEÇİDİ

HD

0008

SU YOLU

UZAK BİR KAYNAKTAN ÇIKAN SUYU GENELLİKLE YERÇEKİMİNDEN YARARLANARAK TAŞIMAYA YARAYAN BORU VEYA YAPAY KANAL

HD

0009

SU YOLU KÖPRÜSÜ

KANALAR ÜZERİN İNŞA EDİLEN KÖPRÜLER

HD

0010

HAVALANDIRMA BACASI

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE VEYA TÜNELLERDE VENTİLASYON AMACI İLE KULLANILAN BACALAR

HD

0011

SU DEPOSU

SU MUHAFAZASI AMACI İLE KULLANILAN YER ALTI VE ÜSTÜ TESİSLERİ

HD

0012

SU KULESİ

SUYUN ABONELERE KOLAY DAĞITIMI AMACI İLE KULLANILAN YÜKSEK KULELER

HD

0013

SU YOLU TÜNELİ

BARAJ VE BENZERİ YAPILARDA İNŞAAT ALANINI KORUMAK İÇİN AKARSUYUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEKTE KULLANILAN TÜNELLER

HD

0014

HAVUZ

SUYUN TOPLANDIĞI ÜSTÜ AÇIK, İNSAN YAPISI, ÇEVRİLİ ALAN

HD

0015

SARNIÇ

YAĞMUR SUYUNUN TOPLANMASI VE DEPOLANMASI İÇİN KULLANILAN YAPI

HD

0016

İSTİKAMET OKU

YAPAY VE DOĞAL YAPILARDA YÖN BELİRTMEK AMACIYLA KULLANILAN İŞARET

HD

0017

DENİZ VE GÖL KIYISI

DENİZ  VEYA GÖLÜN KARA İLE OLAN SINIRI

HD

0018

HİDROGRAFİK ALAN

YER ALTI SU SEVİLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ ÖZEL AMAÇLI HARİTALAR

HD

0019

ÇAĞLAYAN

KÜÇÜK BİR AKARSUYUN, ÇOK YÜKSEK OLMAYAN BİR YERDEN DÖKÜLÜP AKTIĞI YER, KÜÇÜK ŞELALE

HD

0020

KANAL KAPAĞI

KANAL VEYA KANALETLERİN KORUNMASI AMACI İLE ÜZERLERİNE KAPATILAN ÇOĞUNLUK BETONDAN İMAL EDİLEN KAPAKLAR

HD

0021

BENT

BİR AKARSU ÜZERİNDE SU TOPLAMA VEYA SU AKIŞINI KONTROL ETMEK İÇİN YAPILAN DAİMİ TESİS, ENGEL

HD

0022

DALGAKIRAN / MENDİREK

DALGAKIRANLA YAPILMIŞ LİMAN

HD

0023

MAHMUZ

AKARSULAR ÜZERİNDE SUYUN HIZINI KESMEK VE İSTİKAMETİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN YAPILMIŞ YARIM BENT

HD

0024

LİMAN / İSKELE

DENİZ ARAÇLARININ YANAŞTIRILIP RAMPA EDİLEBİLMESİ İÇİN YAPILAN SUYA DOĞRU UZATILMIŞ YAPI

HD

0025

KIYI DUVARI / RIHTIM

GEMİLERİN BAĞLANARAK EMNİYETE ALINDIĞI YER (KIYIDAN AÇIKTA BELİRGİN BİR YER DE OLABİLİR)

HD

0026

DENİZ FENERİ

KIYILARIN TEHLİKELİ YERLERİNDE, BAZI KAYA VE ADACIKLARIN ÜZERİNDE GECELERİ DENİZ TAŞITLARINA YOL GÖSTEREN, TEPESİNDE GÜÇLÜ BİR IŞIK KAYNAĞI OLAN FENER

HD

0027

DALGAKIRAN

KIYI VE LİMANLARDA SU ULAŞIM ARAÇLARININ BARINMALARI, YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI, DALGA TESİRİNDEN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMIŞ TESİS

HD

0028

SABİT ŞAMANDIRA

DENİZDE UYARI AMACI İLE BİR NOKTAYA TESİS EDİLEN SABİT DUBA

HD

0029

KABLO YERİ

İKİ KIYI ARASINDA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN KABLOLARIN KIYIDA SUYA GİRDİĞİ YER

HD

0030

DÜDEN

KAPALI HAVZA VE KOKURDANLARDAN SULARIN YER ALTINA AKIŞINI SAĞLAYAN DOĞAL DELİK

HD

0031

SUDA KAYA

SUDA SEYRÜSEFERE ENGEL TEŞKİL EDEN, SU YÜZEYİNDE VEYA SU YÜZEYİNE YAKIN TAŞLAR, KAYALAR

HD

0032

AKIM GÖZLEM İSTASYONU

AKARSULARIN YILLIK REJİMLERİNİ TESPİT ETMEK İÇİN KURULAN GÖZLEM İSTASYONU

IA

0001

İDARİ ALAN

BİR DETAYI (ÜLKE, BÖLGE, İL VE BENZERİ) ÇEVRELEYEN SINIR İÇERİSİNDE KALAN ALAN

IA

0002

İDARİ SINIR

İDARİ ALAN SINIRI

IA

0003

İDARİ MERKEZ

İDARİ ALANIN MERKEZİ

IA

0004

SORUMLULUK ALANI

BİR İDARENİN SORUMLULUK SAHASINA GİREN ALAN

KN

0001

YER KONTROL NOKTASI

HARİTA YAPIMINDA DAYANAK NOKTASI OLARAK KULLANILAN, KOORDİNATLARI VE KOTLARI HASSAS OLARAK TESBİT EDİLMİŞ, YERYÜZÜNDE FİZİKSEL OLARAK BELLİ İŞARETLERLE BELİRLENMİŞ NOKTALAR

KY

0001

KÖPRÜ / VİYADÜK

SU, ÇUKUR VE BENZER ENGELLER ÜZERİNDEN GEÇİŞİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILMIŞ İNSAN YAPISI

KY

0002

KARAYOLU

YERLEŞİM YERLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN, KARAYOLU VASITALARI İÇİN ELVERİŞLİ TOPRAK, ASFALT, ŞOSE GİBİ YOL

KY

0003

MENFEZ

BİR YOL, DEMİRYOLU VEYA SETİN ALTINDAN GEÇEN KANAL VEYA DRENGAJ

KY

0004

REFÜJ

TAŞITLARIN ÇOK GEÇTİĞİ YOLLARDA YAYALARIN KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİ İÇİN YOLUN ORTASINDA DÜZENLENMİŞ KALDIRIM, ORTA KALDIRIM

KY

0005

KALDIRIM

YOLLARDA TAŞLARLA YAPILAN DÖŞEME

KY

0006

OTOPARK

MOTORLU TAŞITLARIN BELLİ BİR SÜRE İÇİN BIRAKILDIĞI YER

KY

0007

KAVŞAK

AKARSU, YOL GİBİ UZAYIP GİDEN ŞEYLERİN KESİŞTİKLERİ VEYA BİRLEŞTİKLERİ YER

KY

0008

MEYDAN

ALAN, SAHA

KY

0009

ALT GEÇİT

TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN BİR YOLUN ALTINDAN GEÇİRİLEN YOL

KY

0010

ÜST GEÇİT

TRAFİK AKIMINI KESMEMEK İÇİN BİR YOLUN ÜSTÜNDEN GEÇİRİLEN KÖPRÜ BİÇİMİNDE ÜSTÜ AÇIK YOL

KY

0011

TÜNEL

HER İKİ UCU AÇIK, ÇOĞUNLUKLA BİR YOL VEYA DEMİRYOLUNUN GEÇTİĞİ YER ALTI VEYA SUALTI GEÇİTİ

KY

0012

OTOBÜS DURAĞI

OTOBÜSLERİN YOLCU ALMAK VE İNDİRMEK İÇİN KULLANDIKLARI YER

KY

0013

ŞARAMPOL

KARAYOLLARININ KENARINDA YOL DÜZEYİNDEN AŞAĞIDA KALAN BÖLÜM

KY

0014

BANKET

ŞEHİRLERARASI YOLLARIN İKİ TARAFINDA YAYALARIN YÜRÜMESİNEVE TAŞITLARIN TRAFİĞİ AKSATMADAN DURABİLMESİNE YARAYAN ÇAKILVEYA TOPRAK YOL

KY

0015

MERDİVEN

ALT VE ÜST GEÇİTLERE BAĞLANTI İÇİN YAPILAN YAPI

KY

0016

BÜZ

GENİŞLİĞİ 1 METREDEN AZ OLAN SU GEÇİTLERİNE VERİLEN AD (KÜÇÜK MENFEZ)

KY

0017

KOŞU PARKURU

KOŞU VE YÜRÜYÜŞ AMACIYLA YAPILMIŞ PARKUR

KY

0018

YOL PİSTİ

KARAYOLU ÜZERİNDE UÇAKLARIN ACİL DURUMDA İNEBİLMESİ İÇİN YAPILAN ÖZEL PİST

KY

0019

SIĞ GEÇİT YERİ

YOL DETAYININ SU DETAYI İLE KESİŞTİĞİ YERLERDE BULUNAN VE ULAŞIMI ENGELLEMEYEN YOL KESİMİ

MA

0001

ADA

KADASTRO YAPILDIĞI ZAMAN YA DA İMAR PLANI UYGULAMASI İLE  OLUŞAN VEYA OLUŞMUŞ, ÇEVRESİ DOĞAL (NEHİR) VEYA İNSAN YAPISI (YOL) DETAYLARLA ÇEVRİLİ ALAN

MA

0002

PARSEL

İLK TESİS KADASTROSU VEYA İMAR UYGULAMASI İLE  OLUŞAN  KADASTRO VEYA İMAR  ADASI  İÇERİSİNDE KALAN MÜLKİYETİ TESCİLLİ EN KÜÇÜK BİRİM ALAN

MA

0003

MÜLKİYET SINIRI

TAŞINMAZI OLUŞTURAN SINIR

MA

0004

PARSEL KÖŞE  NOKTASI

PARSELİ OLUŞTURAN KÖŞE NOKTALARI

MA

0005

İRTİFAK HAKKI

BAĞ BAHÇE GİBİ ALANLARDAN BELİRLİ BİR YOLDAN GEÇİŞ HAKKI

PA

0001

PROJE ALANI

PROJE YAPILACAK ALAN

PA

0002

SİT ALANI

TARİHSEL YA DA KÜLTÜREL OLARAK KORUNMAYA ALINMIŞ, YAPILAŞMA YASAĞININ OLDUĞU ALAN

YA

0001

YAPI / YERLEŞİM ALANI

İKAMET AMAÇLI YAPILAR

YA

0002

EĞİTİM TESİSİ

EĞİTİM AMAÇLI YAPILAR

YA

0003

SANAYİ TESİSİ

SANAYİ AMAÇLI YAPILAR

YA

0004

İŞ YERİ

İŞ YERİ AMAÇLI YAPILAR

YA

0005

SOSYAL TESİS

DİNLENME, EĞLENME AMAÇLI YAPILAR

YA

0006

DİNİ YAPI

DİNİ AMAÇLI YAPILAR

YA

0007

SPOR TESİSİ

SPOR AMAÇLI YAPILAR

YA

0008

TARIM VE HAYVANCILIK

TARIM VE HAYVANCILIK AMAÇLI YAPILAR

YA

0009

ASKERİ TESİS

ASKERİ  AMAÇLI YAPILAR

YA

0010

HAVA ALANI PİSTİ

HAVA TAŞITLARININ İNİP KALKMASI İÇİN TESİS EDİLMİŞ PİST VE YAPILARI İÇEREN ALAN

 


 

Öznitelik Tablosu

Öznitelik Kodu

Öznitelik Tanımı

ADA_NUMARASI

ADA DETAYININ NUMARASI

ADI_NUMARASI

DETAYIN ADI YA DA NUMARASI

ADRES_1_IL

BAĞLI BULUNULAN İLİN KODU

ADRES_2_ILCE

BAĞLI BULUNULAN İLÇENİN KODU

ADRES_3_KOY

BAĞLI BULUNULAN KÖYÜN KODU

ADRES_4_MAH

BAĞLI BULUNULAN MAHALLE

ADRES_5_CAD

BAĞLI BULUNULAN MEYDAN / BULVAR / CADDE ADI

ADRES_6_SOK

BAĞLI BULUNULAN CADDEDEN BAĞIMSIZ SOKAK ADI

ADRES_7_BNO

BAĞLI BULUNULAN BİNA NUMARASI

ADRES_8_KNO

BAĞLI BULUNULAN BAĞIMSIZ BÖLÜM / KAPI NUMARASI

ADRES_9_MEVKI

YARDIMCI BİLGİ OLARAK BAĞLI BULUNULAN SİTE / SEMT / MEVKİ ADI

ALT_GABARI

KÖPRÜ DETAYININ ALT GABARİ BİLGİSİ

DEBISI

SUYUN AKMA HIZI

DEPREM_KATSAYI

BİNANIN DEPREME DAYANIKLIK KATSAYISI

DERECESI

YER KONTROL NOKTASININ SEVİYESİ (KODLU)

DERINLIGI

DETAYIN DERİNLİK BİLGİSİ

DURUMU

DETAYIN DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ (KODLU)

DUSUNCELER

DÜŞÜNCELER

ESKI_ADI

DETAYIN ESKİ ADI

GENISLIGI

DETAYIN GENİŞLİK BİLGİSİ

GOSTERIM

DETAYIN ÖLÇEĞE BAĞLI OLARAK GÖSRERİMİ (KODLU)

HAT_SAYISI

DEMİRYOLU HAT SAYISI

ISINMA_TURU

BİNANIN ISINMA TURU (KODLU)

ITIRAZ_DURUMU

PARSELİN İTİRAZLI OLUP OLMADIĞI (KODLU)

ITIRAZ_NEDENI

İTİRAZLI DETAYIN İTİRAZ  NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ (KODLU)

KAPASITESI

DETAYIN KAPASİTESİ İLE İLGİLİ BİLGİ

KAT_ADEDI

KAKS / TAKS SONUCU VEYA PLÂNLA OLUŞTURULAN YAPI ADASI ÜZERİNDE BELİRTİLEN MAKSİMUM KAT ADEDİ

KAT_ALANI

BİNANIN KAT ALANI (KAKS)

KOT_DEGERI

DETAYIN KOT DEĞERİ (Z DEĞERİ)(KODLU)

KULLANIM_TURU

TAŞINMAZI KİMİN KULLANDIĞINA DAİR BİLGİ (KODLU)

MALIK

TAŞINMAZIN MALİK BİLGİSİ OLARAK MERNİS NUMARASI

MALZEME

DETAYIN YAPI MALZEMESİ İLE İLGİLİ BİLGİ

NITELIK_01

PARSEL CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_02

BİTKİ ÖRTÜSÜ CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_03

ENERJİ ALANI CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_04

YER KONTROL NOKTASI CİNSİ BİLGİSİ (KODLU)

NITELIK_05

HİDROGRAFİ DURUMU BİLGİSİ (KODLU)

NOKTA_SAYISI

DETAYI OLUŞTURAN NOKTA SAYISI

NUFUSU

DETAYIN NÜFUS BİLGİSİ

OLCU_HESAP_FARK

DETAYIN ÖLÇÜLEN VE HESAPLANAN DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARK

OLCU_KROKISI

DETAYIN ÖLÇÜ KROKİSİ

OLCU_YONTEMI

DETAYIN ÖLÇÜM YÖNTEMİ (KODLU)

OLUSUMU

PARSELİN OLUŞUM YÖNTEMİ

ROPER_KROKISI

DETAYIN RÖPER KROKİSİ

SERIT_SAYISI

DETAYIN ŞERİT SAYISI (GERÇEK DEĞER)

TABAN_ALANI

BİNANIN OTURDUĞU TABAN ALANI (TAKS)

TAPU_YUZOLCUMU

DETAYIN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ

TARIH

DETAYLA İLGİLİ KURULUŞ TARİHİ, TESİS TARİHİ, ÖLÇÜ TARİHİ GİBİ TARİHSEL BİLGİ

TECVIZ_DURUMU

DETAYIN ÖLÇÜ VE HESAPLA BULUNAN DEĞERİN TECVİZ İÇİNDE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ (KODLU)

TECVIZ_SINIRI

DETAYA İLİŞKİN TECVİZ SINIRI

TESIS_DURUMU

YER KONTROL NOKTALARINDAKİ TESİS İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR

TIP01

KARAYOLU DETAY TİPLERİ

TIP02

REFÜJ TİPLERİ

TIP03

OTOPARK TİPLERİ

TIP04

KAVŞAK TİPLERİ

TIP05

HEMZEMİN GEÇİT TİPLERİ

TIP06

HİDROGRAFİ TİPLERİ

TIP07

HABERLEŞME DETAY TİPLERİ

TIP08

İDARİ ALAN / SINIR / MERKEZ TİPLERİ

TIP09

SORUMLULUK ALAN TİPLERİ

TIP10

MÜLKİYET SINIR TİPLERİ

TIP11

EĞİTİM TESİS TİPLERİ

TIP12

İŞ YERİ  TİPLERİ

TIP13

KONUT TİPLERİ

TIP14

SOSYAL TESİS TİPLERİ

TIP15

DİNİ YAPI TİPLERİ

TIP16

SPOR ALANI TİPLERİ

TIP17

SANAYİ TESİS TİPLERİ

TIP18

TARIM HAYVANCILIK TESİS TİPİ

TIP19

BİTKİ ÖRTÜSÜ TİPLERİ

TIP20

ARAZİ ÖRTÜSÜ TİPLERİ

TIP21

VİNÇ TİPLERİ

TIP22

LAMBA TİPLERİ

TIP23

GÖZLEM İSTASYONU TİPLERİ

TIP24

YER KONTROL NOKTASI TİPLERİ

TIP25

İRTİFAK HAKKI TİPLERİ

TIP27

KISITLAMA TİPLERİ

TIP28

PROJE ALANI TİPLERİ

TIP29

SİT ALANI TİPLERİ

TIP30

MADEN OCAĞI TİPLERİ

TIP31

EŞ YÜKSEKLİK EĞRİSİ TİPLERİ

TIP32

TRAFO TİPLERİ

TIP33

İSTASYON TİPLERİ

TIP34

KUYU TİPLERİ

TIP35

DETAYIN KAYNAK KARAKTERİSTİK KATEGORİSİ

TIP36

DETAYIN YAPI ŞEKLİ

URETEN_KURUM

DETAYI ÜRETEN KURUM (KODLU)

URETIM_YONTEMI

DETAYIN ÜRETİM YÖNTEMİ (KODLU)

UST_GABARI

KÖPRÜ DETAYININ ÜST GABARİ BİLGİSİ

UZUNLUGU

DETAYIN UZUNLUĞU

X_KOORDINATI

DETAYIN X KOORDİNAT DEĞERİ

X_TOLERANS

DETAYIN X KOORDİNATI İÇİN TOLERANS DEĞERİ

Y_KOORDINATI

DETAYIN Y KOORDİNAT DEĞERİ

Y_TOLERANS

DETAYIN Y KOORDİNATI İÇİN TOLERANS DEĞERİ

YAKIT_TURU

BİNADA KULLANILAN YAKIT TÜRÜ (KODLU)

YONU

YOLUN TRAFİK YÖNÜ (KODLU)

YUKSEKLIGI

DETAYIN ZEMİNDEN OLAN YÜKSEKLİK BİLGİSİ

Z_KOORDINATI

DETAYIN Z KOORDİNAT DEĞERİ

Z_TOLERANS

DETAYIN Z KOORDİNATI İÇİN TOLERANS DEĞERİ

ZEMIN_DURUMU

DETAYIN ZEMİNDEKİ  DURUMU (TOPRAK ALTI, TOPRAK ÜSTÜ)

ZEMIN_KONTROLU

DETAYIN ZEMİN KONTROLU YAPILIP YAPILMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİSİ (KODLU)

 


 

                                    Detay ve İlgili Öznitelikler Tablosu

Detay Sınıf Kodu

Detay Kodu

Öznitelik Kodu

AR

0001

TIP20

AR

0002

 

AR

0003

 

AR

0004

 

AR

0005

 

AR

0006

 

AR

0007

 

AR

0008

TIP30

AR

0009

 

AR

0010

KOT_DEGERI

AR

0010

TIP31

AR

0011

 

BR

0001

NITELIK_02

BR

0001

TIP19

BR

0002

 

BR

0003

 

BR

0004

 

BR

0005

 

BR

0006

 

BR

0007

 

BR

0008

 

DN

0001

 

DN

0002

 

DN

0003

TIP22

DN

0004

TIP21

DN

0005

 

DN

0006

ADI_NUMARASI

DN

0007

 

DN

0008

 

DN

0009

TIP23

DN

0010

ADI_NUMARASI

DN

0011

 

DN

0012

 

DN

0013

 

DN

0014

ADI_NUMARASI

DN

0015

ADI_NUMARASI

DN

0016

 

DN

0017

ADI_NUMARASI

DN

0018

 

DN

0019

 

DN

0020

 

DN

0021

 

DN

0022

 

DN

0023

 

DN

0024

 

DN

0025

 

DN

0026

DURUMU

DN

0027

ADI_NUMARASI

DN

0028

 

DN

0029

ADI_NUMARASI

DY

0001

ADI_NUMARASI

DY

0001

DURUMU

DY

0001

HAT_SAYISI

DY

0002

TIP05

DY

0003

ADI_NUMARASI

DY

0004

ADI_NUMARASI

DY

0005

ADI_NUMARASI

DY

0005

DURUMU

DY

0005

UZUNLUGU

DY

0006

 

DY

0007

ADI_NUMARASI

DY

0007

DURUMU

DY

0008

ADI_NUMARASI

DY

0009

ADI_NUMARASI

DY

0010

 

DY

0011

 

HA

0001

TIP07

HA

0001

ZEMIN_DURUMU

HA

0002

TIP32

HA

0003

 

HA

0004

 

HA

0005

 

HA

0006

TIP33

HA

0007

 

HA

0008

 

HA

0009

 

HA

0010

 

HA

0011

 

HA

0012

 

HA

0013

 

HD

0001

ADI_NUMARASI

HD

0001

DEBISI

HD

0001

DERINLIGI

HD

0001

GENISLIGI

HD

0001

NITELIK_05

HD

0001

TIP06

HD

0002

GOSTERIMI

HD

0002

NITELIK_05

HD

0002

TIP35

HD

0003

NITELIK_05

HD

0003

TIP35

HD

0004

NITELIK_05

HD

0004

NITELIK_05

HD

0004

TIP34

HD

0004

TIP35

HD

0005

GENISLIGI

HD

0005

GOSTERIMI

HD

0005

UZUNLUGU

HD

0005

YUKSEKLIGI

HD

0006

GENISLIGI

HD

0006

UZUNLUGU

HD

0006

YUKSEKLIGI

HD

0007

 

HD

0008

ZEMIN_DURUMU

HD

0009

ALT_GABARI

HD

0009

GENISLIGI

HD

0009

MALZEME

HD

0009

UZUNLUGU

HD

0010

 

HD

0011

ZEMIN_DURUMU

HD

0012

YUKSEKLIGI

HD

0013

 

HD

0014

GENISLIGI

HD

0014

KAPASITESI

HD

0014

KULLANIMI

HD

0014

UZUNLUGU

HD

0014

YUKSEKLIGI

HD

0015

 

HD

0016

 

HD

0017

TIP06

HD

0018

ADI_NUMARASI

HD

0018

TIP06

HD

0019

 

HD

0020

 

HD

0021

 

HD

0022

 

HD

0023

 

HD

0024

 

HD

0025

 

HD

0026

 

HD

0027

 

HD

0028

 

HD

0029

 

HD

0030

 

HD

0031

 

IA

0001

ADI_NUMARASI

IA

0001

TARIH

IA

0001

TIP08

IA

0002

ADI_NUMARASI

IA

0002

TARIH

IA

0002

TIP08

IA

0002

UZUNLUGU

IA

0003

ADI_NUMARASI

IA

0003

ESKI_ADI

IA

0003

NUFUSU

IA

0003

TARIH

IA

0003

TIP08

IA

0004

TIP08

KN

0001

ADI_NUMARASI

KN

0001

DERECESI

KN

0001

KOT_DEGERI

KN

0001

NITELIK_04

KN

0001

ROPER_KROKISI

KN

0001

TARIH

KN

0001

TESIS_DURUMU

KN

0001

TIP24

KN

0001

URETEN_KURUM

KN

0001

URETIM_YONTEMI

KN

0001

X_KOORDINATI

KN

0001

Y_KOORDINATI

KN

0001

Z_KOORDINATI

KY

0001

ADI_NUMARASI

KY

0001

ALT_GABARI

KY

0001

DURUMU

KY

0001

GENISLIGI

KY

0001

KOT_DEGERI

KY

0001

MALZEME

KY

0001

TIP36

KY

0001

UST_GABARI

KY

0001

UZUNLUGU

KY

0002

ADI_NUMARASI

KY

0002

DURUMU

KY

0002

MALZEME

KY

0002

SERIT_SAYISI

KY

0002

TARIH

KY

0002

TIP01

KY

0002

YONU

KY

0003

 

KY

0004

TIP02

KY

0005

 

KY

0006

TIP03

KY

0007

TIP04

KY

0008

ADI_NUMARASI

KY

0009

ADI_NUMARASI

KY

0010

ADI_NUMARASI

KY

0010

ALT_GABARI

KY

0010

TIP36

KY

0010

UST_GABARI

KY

0011

ADI_NUMARASI

KY

0011

ALT_GABARI

KY

0011

GENISLIGI

KY

0011

TIP36

KY

0011

UZUNLUGU

KY

0012

ADI_NUMARASI

KY

0012

TIP03

KY

0013

 

KY

0014

 

KY

0015

 

KY

0016

 

KY

0017

 

KY

0018

 

KY

0019

 

MA

0001

ADI_NUMARASI

MA

0001

TARIH

MA

0002

ADA_NUMARASI

MA

0002

ADI_NUMARASI

MA

0002

ITIRAZ_DURUMU

MA

0002

ITIRAZ_NEDENI

MA

0002

MALIK

MA

0002

NITELIK_01

MA

0002

NOKTA_SAYISI

MA

0002

OLCU_HESAP_FARK

MA

0002

OLCU_KROKISI

MA

0002

OLUSUMU

MA

0002

TAPU_YUZOLCUMU

MA

0002

TECVIZ_DURUMU

MA

0002

TECVIZ_SINIRI

MA

0003

ITIRAZ_DURUMU

MA

0003

ITIRAZ_NEDENI

MA

0003

OLCU_HESAP_FARK

MA

0003

TECVIZ_DURUMU

MA

0003

TECVIZ_SINIRI

MA

0003

TIP10

MA

0003

URETIM_YONTEMI

MA

0003

UZUNLUGU

MA

0004

ADI_NUMARASI

MA

0004

OLCU_YONTEMI

MA

0004

TARIH

MA

0004

URETEN_KURUM

MA

0004

URETIM_YONTEMI

MA

0004

X_KOORDINATI

MA

0004

X_TOLERANS

MA

0004

Y_KOORDINATI

MA

0004

Y_TOLERANS

MA

0004

Z_KOORDINATI

MA

0004

Z_TOLERANS

MA

0004

ZEMIN_KONTROLU

MA

0005

TIP25

PA

0001

ADI_NUMARASI

PA

0001

DUSUNCELER

PA

0001

TARIH

PA

0001

TIP28

PA

0002

ADI_NUMARASI

PA

0002

DUSUNCELER

PA

0002

TARIH

PA

0002

TIP29

YA

0001

ADRES_1_IL

YA

0001

ADRES_2_ILCE

YA

0001

ADRES_3_KOY

YA

0001

ADRES_4_MAH

YA

0001

ADRES_5_CAD

YA

0001

ADRES_6_SOK

YA

0001

ADRES_7_BNO

YA

0001

ADRES_8_KNO

YA

0001

ADRES_9_MEVKI

YA

0001

DEPREM_KATSAYISI

YA

0001

ISINMA_TURU

YA

0001

KAT_ADEDI

YA

0001

KAT_ALANI

YA

0001

MALZEME

YA

0001

TABAN_ALANI

YA

0001

TIP13

YA

0001

YAKIT_TURU

YA

0002

ADI_NUMARASI

YA

0002

DUSUNCELER

YA

0002

KAT_ADEDI

YA

0002

MALZEME

YA

0002

TIP11

YA

0003

ADI_NUMARASI

YA

0003

DUSUNCELER

YA

0003

KAT_ADEDI

YA

0003

MALZEME

YA

0003

TIP17

YA

0004

ADI_NUMARASI

YA

0004

DUSUNCELER

YA

0004

KAT_ADEDI

YA

0004

MALZEME

YA

0004

TIP12

YA

0005

ADI_NUMARASI

YA

0005

DUSUNCELER

YA

0005

KAT_ADEDI

YA

0005

MALZEME

YA

0005

TIP14

YA

0006

ADI_NUMARASI

YA

0006

DUSUNCELER

YA

0006

KAT_ADEDI

YA

0006

MALZEME

YA

0006

TIP15

YA

0007

ADI_NUMARASI

YA

0007

DUSUNCELER

YA

0007

KAT_ADEDI

YA

0007

MALZEME

YA

0007

TIP16

YA

0008

ADI_NUMARASI

YA

0008

DUSUNCELER

YA

0008

KAT_ADEDI

YA

0008

MALZEME

YA

0008

TIP18

YA

0009

ADI_NUMARASI

YA

0010

ADI_NUMARASI

 


Öznitelikler Değer Tablosu

Öznitelik Kodu

Öznitelik Değer Kodu

Öznitelik Değeri

DERECESI

01

1 NCİ DERECE (ED-50)

DERECESI

02

2 NCİ DERECE (ED-50)

DERECESI

03

3 NCÜ DERECE (ED-50)

DERECESI

04

4 NCÜ DERECE (ED-50)

DERECESI

05

5 NCİ DERECE

DERECESI

06

SIFIRINCI DERECE (TUTGA)

DERECESI

07

C1 (TUTGA)

DERECESI

08

C2 (TUTGA)

DERECESI

09

C3 (TUTGA)

DERECESI

10

C4 (FOTOGRAMETRİK NOKTA VE POLİGONLARININ ALT NOKTASI)

DURUMU

01

YASAL DURUMUNA UYGUN

DURUMU

02

YASAL DURUMUNA UYGUN DEĞİL

DURUMU

03

ARZİ

DURUMU

04

ŞAHSİ

DURUMU

05

İNŞA HALİNDE

DURUMU

06

HARAP

DURUMU

07

TERKEDİLMİŞ

DURUMU

08

FAAL / İŞLER / SAĞLAM

DURUMU

09

KAPALI / İŞLEMEYEN

DURUMU

10

ŞEKLİ BELLİ

DURUMU

11

BELİRSİZ

GOSTERIMI

01

ÖLÇEĞE SIĞAN

GOSTERIMI

02

ÖLÇEĞE SIĞMAYAN

HAT_SAYISI

01

TEK HAT

HAT_SAYISI

02

ÇİFT HAT

ISINMA_TURU

01

KLİMA

ISINMA_TURU

02

SOBA