4383

 

 

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN

KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       : 4/10/2004        No : 2004/7955

Dayandığı Kanunun Tarihi                      : 17/7/2004        No : 5233

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 20/10/2004      No : 25619

Yayımlandığı Düsturun Tertibi              : 5                         Cilt : 44    

 

 

Amaç

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı, 5233 sayılı  Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin olarak;

a) Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona

yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi,

b) Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi,

c) Mahsup edilecek miktarların hesaplanması,

d) Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,

e) Ayni ifa tarzı,

ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar.

Aşağıda belirtilen zararlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar.

b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar.

c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlal edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci maddesine göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan tazminatın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.

d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar.

e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar.


4384

 

f) 3713 sayılı Kanunun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkum olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar.

İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmaz.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Kanun: 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu,

d) Komisyon: 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereğince oluşturulan Zarar Tespit Komisyonunu,

e) Vali: Komisyonun bulunduğu il valisini,

ifade eder.

Komisyonların kuruluşu

Madde 5- Komisyon illerde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içinde vali onayı ile kurulur.

Komisyon üyeleri

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Komisyon, valinin  görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında bir başkan ve altı üyeden oluşur. Vali tarafından o ilde görev yapan  kamu görevlileri arasından seçilecek; maliye, bayındırlık ve iskan, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun ilk kuruluşunda baro yönetim kurulu, komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini valiliğin talebi üzerine en geç bir hafta içinde valiliğe bildirir.

Komisyon başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Baro yönetim kurulu komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini her yıl Aralık ayının sonuna kadar Valiliğe bildirir. Eski üyeler yeniden komisyonda görevlendirilebilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Komisyon üyelerinin başka bir yere atanma, hastalık, kaza, engellilik  gibi nedenlerle görevlerini yapamayacaklarının anlaşılması durumunda, vali tarafından seçilen üyelerin görevlerine vali onayı ile son verilir. Görevine son verilen üyenin yerine vali tarafından en geç bir hafta içinde yeni üye tespit edilir. (1)

(Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen nedenlerin avukat üye hakkında gerçekleşmesi hâlinde, bu durumun vali tarafından baroya bildirilmesi üzerine baro yönetim kurulu en geç bir hafta içinde yeni üye belirleyerek valiliğe bildirir.

İş yoğunluğu nedeniyle aynı ilde vali onayı ile birden fazla komisyon oluşturulabilir. Birden fazla komisyon oluşturulduğu takdirde komisyonların görev dağılımı vali tarafından tespit edilir.

 

––––––––––––––––

(1)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.


4385

 

Komisyonun görevleri

Madde 7- Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin başvurusu halinde bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek.

b) (Değişik: 20/11/2006-2006/11254 K.)  Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları; zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar; sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar, tedavi ve cenaze giderlerinin zarar miktarından mahsup edilmesi suretiyle belirlenen nakdî veya aynî ödeme miktarını içeren sulhname tasarılarını hazırlamak. (1)

c) (Değişik: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek bir örneğini ilgiliye tebliğ etmek.

d) (Değişik: 20/11/2006-2006/11254 K.) Başvuru sahibinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde, buna ilişkin karar tutanağı düzenleyerek bir örneğini ilgiliye tebliğ etmek.

Komisyonlara yapılacak başvuruların süresi, şekli ve sonuçlandırılması

Madde 8- (Değişik birinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine   başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Bu Yönetmelik kapsamındaki yaralanma ve engelli hâle gelme durumlarında, yaralının hastaneye kabulünden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında, veraset ilâmı ve noterden tasdikli vekâletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda, başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir. (2)

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) İlgili valilik dışında kalan diğer valiliklere, kaymakamlıklara, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular, ilgili valiliğe gönderilir.

(Değişik üçüncü: 20/11/2006-2006/11254 K.) Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgâh adresi, zararın nev'i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir.

Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.

 

––––––––––––––––

(1)  4/6/2018 tarihli ve 2018/11862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “cenaze giderleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanması amacıyla yapılan yardımların” ibaresi “cenaze giderlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sakatlanmalarda” ibaresi “engelli hâle gelme durumlarında” şeklinde değiştirilmiştir.


4386

 

Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur.

Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Komisyonu Başvuru Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.

Komisyonun toplanması ve gündem

Madde 9- Komisyonun nerede, hangi gün ve sıklıkla toplanacağı, iş yoğunluğuna ve müracaat sayısına göre komisyon başkanının önerisi üzerine vali tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir. Komisyon belirlenen yer ve zamanlarda toplanır.

(Ek fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Komisyonun başkan ve üyelerine, ayda altıdan fazla olmamak üzere her toplantı için beşyüz gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaz.

(Ek fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Zararların tespiti amacıyla memuriyet mahalli dışında keşfe katılan komisyon üyeleri ile bilirkişilere, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenir. Komisyonun avukat üyesine ödenecek harcırahın tespitinde, birinci dereceden maaş alan Devlet memuruna ödenen harcırah miktarı esas alınır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

Komisyonun gündemi başkan tarafından tespit edilir.

Bilgi ve belgelerin toplanması

Madde 10- Komisyon ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yardım isteyebileceği gibi, adli ve askeri teşkilat ile kolluk kuvvetleri dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş alabilir. Komisyon tarafından görevlendirilen kamu görevlileri öncelikli olarak komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Komisyonun başkan ve üyeleri, kendilerinin, ailesinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili, vasisi ya da kayyımı oldukları kişilerin zararları ile ilgili komisyon toplantılarına katılamazlar.

(Ek fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Zarar tespit komisyonu üyeleri, bilirkişi olarak görevlendirilemez.

Komisyonca keşif yapılması

Madde 11- Komisyon gerek görmesi halinde keşif yapabilir.

Komisyon başkanı belirlemiş olduğu keşif yeri ile gün ve saatini komisyon üyeleri ve/veya bilirkişi ile başvuru sahibine veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirir.

Başvuru sahibinin kendisi, veli veya vasisi veya yetkili temsilcisi ve varsa şahitleri keşif mahallinde hazır bulunurlar. Muhtar veya o yer mahallinden iki kişinin de keşifte hazır bulunması temin edilir.

Tespit edilen günde komisyon olay mahalline giderek zararı tespit eder. Bu tespitte;

a) Keşif tarihi,

b) Zarar görenin adı soyadı,

c) Zararın meydana geldiği yer,

d) Zararın meydana geldiği tarih,

e) Zararın nev’i,

f) Zararın miktarı,

g) Zarar gören bina, işyeri, arazi, taşıt ve ağaç gibi taşınır ve taşınmaz mallardan faydalanılma imkanının bulunup bulunmadığı,

h) Zarar görenin kendi ihmal, kusur ve kastının olup olmadığı,

ı) Zarardan mahsup edilmesi gereken miktarlar,

ile gerekli görülen diğer hususlar tutanağa bağlanarak hazır bulunanlarca imza altına alınır. (EK-B)

Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisinin keşif esnasında hazır bulunmaması halinde durum tutanakta belirtilir.


4387

 

Komisyonun harcamaları ve bilirkişi ücretleri

Madde 12- (Değişik: 20/11/2006-2006/11254 K.)

Komisyonun giderleri, Bakanlık ve/veya il özel idaresi bütçesinden karşılanır.

Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine, her başvuru dosyası için beşyüz, diğer kişilere ise her başvuru dosyası için bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, komisyon kararı ile ödeme yapılır. Bir başvuru dosyası için birden fazla bilirkişinin görevlendirilmesi durumunda, ödenecek bilirkişi ücreti, bunlar arasında paylaştırılır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

Komisyonun kararları

Madde 13- Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınamaz. Karara katılmayan üye gerekçesini yazarak imzalar.

Komisyon tarafından alınan kararlara sıra numarası verilir. Alınan kararların başvuru tarihi ile başvuru kayıt defterindeki sıra numarası, kararın tarih ve sayısı, zarar görenin adı-soyadı, kararın özeti, sulhnameye ilişkin bilgiler, ifa tarzı, ödenecek miktar ile ödeme tarihi gibi hususlar komisyon başkanı tarafından onaylanan komisyon karar defterine (EK-C) işlenir.

Sekreterya hizmetleri

Madde 14- Komisyonun sekreterya hizmetleri il özel idarelerince yürütülür. İl özel idarelerince komisyonlara sekreterya hizmetleri için yeterli oda ve personel tahsis edilir.

Komisyonun cari harcamaları il özel idaresi bütçesinden de karşılanabilir.

(Ek fıkra: 17/2/2014-2014/6097 K.) İl özel idaresi bulunmayan illerde komisyonun sekretarya hizmetleri valilik hukuk işleri şube müdürlüklerince yürütülür. Valiliklerce komisyonlara sekretarya hizmetleri için yeterli oda ve personel tahsis edilir.

Karşılanacak zararlar (1)

Madde 15- Sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır:

a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.

b) Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.(1)

c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.

Zararın tespiti

Madde 16- 15 inci maddede belirtilen zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenir.

Taşınmaza ilişkin zarar tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kıymet takdiri esasları kıyasen uygulanır.

Zararın tespitinde komisyonca istenilecek belgeler

Madde 17- (Değişik: 22/8/2005 - 2005/9329 K.)

Başvuru sahibi, başvuru dilekçesi ile birlikte olayın meydana geliş tarzını açıklayan ve zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi Komisyona sunar.

Ayrıca; Komisyon, gerekli gördüğü takdirde zararın tespit ve ölçümünde dikkate alınabilecek her türlü bilgi ve belgeyi adli, idari ve askeri mercilerden ister.

––––––––––––––––

(1)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme” şeklinde değiştirilmiştir.


4388

Kamu görevlilerine ödenmiş olan tazminatların mahsubu

Madde 18-19/7/1987 tarihinden Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihine kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Yönetmelikten farklı olanlardan, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuranlara, yapılan hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Yönetmeliğe göre almaları gereken tazminat arasında fark olması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat miktarı fazla ise iade talep edilmez.

Zararın karşılanma şekli

Madde 19- 15 inci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar, aynî veya nakdî olarak karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında imkânlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. Aynî ifa, bireysel veya genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.

Ayni ifa tarzı

Madde 20- Kişilerin konut, ahır ve benzeri yapılarında, tarımsal, sınai ve zanaat araç ve gereçlerinde, canlı hayvan ve ayni ifaya konu olabilecek mameleklerinde meydana gelen zararın karşılanmasında; Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret müdürlüklerinin hazırlamış oldukları hasar raporları, mahkemelerce karara bağlanmış olan hasar tespitleri esas alınarak öncelikli olarak ayni ifa yoluna gidilir. Kişi veya kişilerin uğradığı zarar ayni olarak sulhnamede ve komisyon kararında belirtilir. (1)

Sulhnamenin onayını takiben ayni olarak karşılanacak mal ve malzemenin satın alınma ve tesliminde, ödeneğin aktarıldığı kurumun tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

Toplu projeler çerçevesinde karşılanan zararların ayni ifasında, uğranılan zarar proje bedelinden mahsup edildikten sonra kalan kısım 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.

Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde yapılacak ödemeler (2)

Madde 21- Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;

a) Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda,

b) Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde (EK-D) belirlenen katı tutarında,

c) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,

nakdî ödeme yapılır.

 

 

 

––––––––––––––––

(1)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibareleri “engelli hâle gelme” şeklinde değiştirilmiştir.


4389

 

Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.

Birinci fıkranın (c) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır.

Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.

Tazminata esas yaralanma ve engellilik derecelerinin tespiti(1)

Madde 22- (Değişik birinci fıkra: 17/2/2014-2014/6097 K.) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında engelli hâle gelme durumlarında ödenecek tazminata esas çalışma gücü kayıplarının tespitinde 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(Değişik ikinci fıkra: 17/2/2014-2014/6097 K.) Anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen yetkili sağlık kurumları tarafından verilen sağlık kurulu raporları komisyona sunulur.

Yaralanma durumunda alınacak sağlık raporlarının, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması veya bunlar tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu durumda raporların verilme süreleri ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır.

Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden önce meydana gelen yaralanma ve engelli hâle gelme halleri ile ilgili olarak resmi sağlık kuruluşlarından alınmış olan rapor ve sağlık kurulu raporları için ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Yaralanma ve engellilik dereceleri önceden verilmiş olan bu raporlara göre belirlenir.(1)

(Ek fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sağlık kurulu raporlarında iş gücü kayıp oranlarının belirtilmemesi hâlinde, iş gücü kaybının yüzde olarak belirtilmesi, ilgili sağlık kurulundan yeniden muayeneye gerek görülmeksizin istenir.

Malul olanlara aylık bağlanmasına esas engellilik derecelerinin tespiti

Madde 22/A- (Ek: 17/2/2014-2014/6097 K.)

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda malul olanlardan;

a) Çalışma gücü kaybı %40 (%40 dâhil)-%60 (%60 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde altmışı,

b) Çalışma gücü kaybı %61 (%61 dâhil)-%79 (%79 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yüzde sekseni,

c) Çalışma gücü kaybı %80 (%80 dâhil)-%100 (%100 dâhil) aralığında olanlara (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı,

üzerinden aylık bağlanır.

 

––––––––––––––––

(1)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu madde başlığı “Yaralanma ve sakatlık derecelerinin tespiti” iken metne işlendiği şekilde,aynı maddenin   dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme”, ikinci cümlesinde yer alan “sakatlanma” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.


4390

 

Ölenlerin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın tamamı üzerinden yapılacak paylaştırma tutarında aylık bağlanır.

Mahsup edilecek miktarlar

Madde 23- a) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları,

b) Zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar,

c) (Değişik: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar ile tedavi ve cenaze giderleri,

d) (Mülga: 4/6/2018-2018/11862 K.)

hesaplanan gayri safi zarar miktarından mahsup edilir.

Mahsup edilecek miktarların hesaplanması

Madde 24- Mahsup edilecek miktarların hesaplanmasında, mahsup edilecek değerlerin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak hesaplamalar ayni olarak ifa edilebilecek zararların karşılanmasında uygulanmaz.

Zararın karşılanmasına ilişkin sulhname (1)

Madde 25- Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile yaptığı tespitten sonra 16 ncı maddeye göre belirlenen zararı, 21 inci maddeye göre hesaplanan yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hallerindeki nakdî ödeme tutarını, 20 nci maddeye göre ifa tarzı ile 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca, bu esaslara göre hazırlanan sulhname tasarısının örneği (EK-E) davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Davet yazısında, hak sahibinin sulhname tasarısını imzalamak üzere otuz gün içinde gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme hakkının saklı olduğu belirtilir.

Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname tasarısını kabul ettiği takdirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi ve komisyon başkanı tarafından imzalanır.

(Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya ikinci fıkraya göre kabul edilmemiş sayılması hâllerinde, bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek bir örneği ilgiliye gönderilir.

Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna başvurma hakları saklıdır.

 

 

 

––––––––––––––––

(1)  17/2/2014 tarihli ve 2014/6097 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sakatlanma” ibaresi “engelli hâle gelme” şeklinde değiştirilmiştir.


4391

 

Zararın karşılanması

Madde 26- (Değişik birinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten üç ay içerisinde karşılanır.

(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2006-2006/11254 K.) Bakanlık, ellibin Yeni Türk Lirasının üzerindeki aynî ifa veya nakdî ödemelerin Bakan onayı ile yapılmasını kararlaştırabilir. Bu miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

(Değişik üçüncü fıkra: 4/6/2018-2018/11862 K.) Devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu eder ve rücu istemine ilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır.

Nakdî ödemenin şekli ve tutarı

Madde 27- Sulhname tasarıları hak sahibi veya yetkili temsilcisi ile komisyon başkanı tarafından imzalandıktan sonra Vali veya Bakan tarafından onaylanır.

Ödemeler sulhname tasarılarının onay tarih ve sıraları dikkate alınarak yapılır. Nakdi ödemeler hak sahibi veya sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.

Denetim ve sorumluluk

Madde 28- Komisyonlar, Valilik ve Bakanlık tarafından denetlenir.

Bu Yönetmeliğe göre zarar tespit işlemlerinde görevlendirilen kişilere karşı bu görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen suçlara; bu kişilerin bu görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında ise Devlet memurlarının işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.

Tebligat

Madde 29- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yapılacak tebligatın memur vasıtasıyla yapılması esastır.

Yürürlük

Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


4392

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4393

 

4394

 

4395

 

4396

 

4396-1/4419

 

 


 

4/10/2004 TARİHLİ VE 2004/7955 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

2004/7955 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

22/8/2005

2005/9329

17

15/9/2005

 

20/11/2006

2006/11254

6, 7, 8, 9, 10,12, 22, 23, 25 ve 26

8/12/2006

 

17/2/2014

2014/6097

6, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 22/A, 25

22/5/2014

 

4/6/2018

2018/11862

7, 23, 26

24/6/2018