2813

 

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI

YÖNETMELİĞİ

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       : 14/9/1991         No     : 91/2268

Dayandığı Kanunun Tarihi                      : 14/7/1965         No     : 657

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi  : 9/10/1991         No     : 21016

Yayımlandığı Düsturun Tertibi               : 5                          Cildi : 31

 

 ²

3/5/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/5/2019 tarihli ve 1026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

 

I. BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır.

 

II. BÖLÜM

Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar

 

Madde 3 – 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.

Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

 

III. BÖLÜM

Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli

 

Madde 4 – Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.

Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 28/2/2008-2008/13349 K.) Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında sivil olarak görev yapanlara giyecek yardımı bedeli ve aynı sınıfta resmi kıyafet taşıyanlara dikiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilerek nakden ödenir.(1)

________________________________

(1) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine” ibaresi “taşıyanlara” şeklinde değiştirilmiştir.


2814

 

(Ek dördüncü fıkra: 28/2/2008-2008/13349 K.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeline ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı yapılır. Nakdi olarak verilecek giyecek yardımı bedeli ile ayni olarak verilecek giyim eşyasının tespitinde, bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen kullanım süreleri ve fiyatlar esas alınır. Ayni olarak verilecek giyim eşyasının cinsi, rengi ve biçimi ise Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.

Verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir.

Madde 5 – Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,

verilir.

Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.

Madde 6 – Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.

Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir.

Madde 7 – Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

Madde 8 – Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere bu Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.

 


2815

 

IV. BÖLÜM

Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar

 

Madde 9 – (Değişik: 10/2/2011-2011/1437 K.)

Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Giyecek yardımı harcama yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılır.

Madde 10 – Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra örneği ekli "Giyim Eşyası Teslim Tutanağı"nda gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı, personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası, kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 6 ncı madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.

Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.

Madde 11 – Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar.

 

V. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 12 – a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

Madde 13 – a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir.

b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır.

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlarda Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel uzmanları kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde, her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanır.


 

2816

 

Madde 15 – 31/10/1972 tarihli ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ile diğer Yönetmelik ve Kararnamelerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – (Ek: 7/5/2010-2010/508 K.)(1)(2)(3)(4)

Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (…)(1) (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) ve (24) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıraları hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçecek bir yıl içerisinde doğabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Geçici  Madde 1 – (Ek: 7/5/2010-2010/508 K.)

Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma süresi devam eden giyim eşyaları hakkında dikkate alınmaz.

Madde 16 – Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 1/1/1992 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(5)

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––

(1)  15/9/2014 tarihli ve 2014/6799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “(16),” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  8/2/2016 tarihli ve 2016/8542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “(19) ve (20)” ibaresi “(19), (20) ve (21)” şeklinde değiştirilmiştir.

(3)  6/6/2016 tarihli ve 2016/8888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “(20) ve (21)” ibaresi “(20), (21), (22) ve (23)” şeklinde ve “(3) numaralı sırası hariç” ibaresi “(3) ve (4) numaralı sıraları hariç” şeklinde değiştirilmiştir.

(4)  5/2/2018 tarihli ve 2018/11334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fırkasında yer alan “(22) ve (23)” ibaresi  “(22), (23) ve (24)” şeklinde değiştirilmiştir.

(5)  3/5/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


2817

 

I SAYILI CETVEL

 

KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK

GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

 

Verilecek Giyim Eşyasının

 

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

 

1

Ambar Memuru (Açıkta çalışan)

İş önlüğü

1 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

2

Ambar Memuru (Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)

İş Önlüğü

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

Kazak

1 Adet

2 Yıl

Yün

 

Lastik çizme

1 Çift

2 Yıl

 

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

3

Ayniyat Memuru

İş önlüğü

1 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

4

Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı

Yağmurluk (Muşamba) (*)

1 Adet

2 Yıl

(*) Bunlardan biri verilir.

 

Meşin ceket (*)

1 Adet

3 Yıl

 

Lastik çizme veya bot

1 Çift

2 Yıl

Bunlardan biri verilir.

 

5

Şoför

Takım elbise veya tayyör

1 Takım

1 Yıl

Yünlü Kumaştan

 

Tulum

1 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

 

Atkı veya kaşkol

1 Adet

3 Yıl

Bunlardan biri verilir.

 

Eldiven

1 Çift

1 Yıl

Yün

 

6

İcra Memuru

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

7

Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı.

İş Önlüğü

1 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

8

Matbaacı, Ciltci

İş Önlüğü

1 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

Tulum

1 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

9

Hemşire

Hemşire Forması

2 Adet

1 Yıl

Terlen Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Kep

2 Adet

1 Yıl

Patiskadan

Çorap

2 Adet

1 Yıl

Naylondan

10

Ebe

Ebe Forması

2 Adet

1 Yıl

Terlen Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Kep

2 Adet

1 Yıl

Patiskadan

Çorap

2 Adet

1 Yıl

Naylondan

Önlük

1 Adet

1 Yıl

Plastik, deri vb.


2818

 

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

11

Hemşire, Ebe (Gezici)

Hemşire veya Ebe Forması

2 Adet

1 Yıl

Terlen Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Kep

2 Adet

1 Yıl

Patiskadan

Çorap

2 Adet

1 Yıl

Naylondan

Manto

1 Adet

3 Yıl

Yünlü Kumaştan

Önlük

1 Adet

1 Yıl

 

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

12

Sağlık Memuru (Gezici)

İş Gömleği

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Palto veya Manto

1 Adet

3 Yıl

Yünlü Kumaştan

İş Önlüğü

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

13

Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru

İş Gömleği

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)

Laboratuvar Kıyafeti

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

14

Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru

İş Gömleği

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarla direkt temas eden)

Lastik Çizme veya Bot

1 Çift

2 Yıl

Bunlardan biri verilir.

 

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

15

Uzman Tabip, Tabip (Fiilen Tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru

İş Önlüğü

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

16

(Değişik: 15/9/2014-2014/6799) Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım

Cüppe

1 Adet

2 Yıl

 

Sarık veya başörtüsü

1 Adet

2 Yıl

 

17

(Değişik: 15/9/2014-2014/6799) Avukat, Hakim, Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip)

Cüppe

1 Adet

2 Yıl

 

18

Bekçi (Üniformalı)

 

 

 

 

a) Açık yerde çalışan

Takım Elbise veya Tayyör

1 Takım

1 Yıl

Yünlü Kumaştan

Palto veya Manto

1 Adet

3 Yıl

 

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Bot veya Fotin

1 Çift

1 Yıl

Bunlardan biri verilir.

Şapka

1 Adet

2 Yıl

 

Eldiven

1 Çift

1 Yıl

 

Gömlek

4 Adet

1 Yıl

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat

1 Adet

1 Yıl

 

b) Kapalı Yerde Çalışan

Takım Elbise veya Tayyör

1 Takım

1 Yıl

Yünlü Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Gömlek

4 Adet

1 Yıl

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat

1 Adet

1 Yıl

 

Şapka

1 Adet

2 Yıl

 


2818-1

 

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

19

(Değişik:RG-20/12/2018-30631-C.K.-483/1 md.)  Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, (… )(1) (…)(2) Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi (…)(2) v.b.)

 

 

 

 

a)Açık Yerde Çalışan

Takım Elbise veya Tayyör veya Pantolon ve Mont

1 Takım

2 Yıl

Yünlü Kumaştan

 

Ayakkabı veya Bot

2 Çift

1 Yıl

 

Gömlek veya kazak veya tişört (uzun veya kısa kol)

4 Adet

1 Yıl

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat

1 Adet

1 Yıl

 

Şapka veya Kep

1 Adet

2 Yıl

 

Bere

1 Adet

2 Yıl

 

Palto veya Manto veya Pardesü veya Kaban

1 Adet

3 Yıl

Bunlardan biri verilir.

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

b) Kapalı Yerde Çalışan

Takım Elbise veya Tayyör veya Pantolon ve Mont

1 Takım

2 Yıl

Yünlü Kumaştan

 

Ayakkabı veya Bot

1 Çift

1 Yıl

 

Gömlek veya kazak veya tişört (uzun veya kısa kol)

4 Adet

1 Yıl

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat

1 Adet

1 Yıl

 

Şapka veya Kep

1 Adet

2 Yıl

 

20

(Ek: 17/5/2005-2005/8864 K.;

Değişik: 10/2/2012-2012/2818 K.)

İnfaz ve Koruma Memuru

Pantolon

3 adet

1 yıl

(Kumaştan 1 adet yazlık, 2 adet kışlık)

Tişört

4 adet

1 yıl

(2 adet yazlık, 2 adet kışlık)

Bot

2 adet

1 yıl

(1 adet yazlık, 1 adet kışlık)

Mont

1 adet

2 yıl

 

Pardesü-Gocuk

1 adet

3 yıl

 

Kep

1 adet

1 yıl

 

Yağmurluk

1 adet

3 yıl

 

Palaska

1 adet

2 yıl

 

 

–––––––––––––––––––––

(1)  8/2/2016 tarihli ve 2016/8542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu sırada yer alan “Orman Muhafaza Memuru,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2)  5/2/2018 tarihli ve 2018/11334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu sırada yer alan “Muhafaza Memuru, Kolcu,” ibaresi ile “, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 


2818-2

 

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

21

(Ek: 8/2/2016-2016/8542 K.)

Orman Muhafaza Memuru

Pantolon veya Etek

2 Adet

1 Yıl

Kumaştan 1 yazlık, 1 kışlık

Gömlek

4 Adet

1 Yıl

2 yazlık, 2 kışlık

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Bot

1 Çift

2 Yıl

 

Mont

1 Adet

1 Yıl

 

Eldiven

1 Adet

5 Yıl

 

Kravat

1 Adet

1 Yıl

 

Parka

1 Adet

3 Yıl

 

Kep ve Bere

3 Adet

2 Yıl

1 yazlık kep, 1 kışlık kep, 1 bere

Tişört

2 Adet

1 Yıl

 

Bel Kemeri

1 Adet

2 Yıl

 

Teçhizat Takımı

1 Adet

5 Yıl

Teçhizat Kemeri-Silah Kılıfı-El Feneri

22

(Ek: 6/6/2016-2016/8888 K.)

Mübaşir

Ceket

1 Adet

1 Yıl    

 

Pantolon veya Etek      

2 Adet

1 Yıl

1 Yazlık, 1 Kışlık

Gömlek        

2 Adet

1 Yıl    

1 Yazlık, 1 Kışlık

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

İş Önlüğü

1 Adet

1 Yıl

 

Kravat

2 Adet

2 Yıl

 

23

(Ek: 6/6/2016-2016/8888 K.)

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

Pantolon

2 Adet   

1 Yıl    

1 Yazlık, 1 Kışlık

Mont

2 Adet

1 Yıl

1 Yazlık, 1 Kışlık

Ayakkabı      

1 Çift

1 Yıl

 

Bot

1 Çift     

2 Yıl    

 

Palaska

1 Adet

3 Yıl

Kurtarma Palaskası

Tişört

2 Adet

1 Yıl

Pamuklu

Kazak

1 Adet

1 Yıl

Yünlü

Kep ve Bere

3 Adet

2 Yıl

1 Yazlık Kep, 1 Kışlık Kep, 1 Bere

Eldiven

1 Adet

2 Yıl

Yünlü

Parka

1 Adet

3 Yıl

 

Yağmurluk

1 Adet

2 Yıl

 

Tulum

2 Adet

2 Yıl

 

İçlik

2 Adet

2 Yıl

Termal

Yelek

1 Adet

5 Yıl

Acil Durum İkaz Yeleği


2819

 

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

24

(Ek: 5/2/2018-2018/11334 K.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca resmi kıyafet giymek zorunluluğu bulunan personelden;

 

 

 

 

a)  Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı

Takım Elbise

1 Takım

5 Yıl

 

Gömlek

1 Adet

5 Yıl

 

Kravat

1 Adet

5 Yıl

 

Ayakkabı

1 Çift

5 Yıl

 

Kemer

1 Adet

5 Yıl

 

b) Bölge Amiri, Kısım Amiri, Muhafaza Memuru, Muayene Memuru

Pantolon

3 Adet

2 Yıl

 

Tişört

3 Adet

2 Yıl

Yazlık

Gömlek

3 Adet

2 Yıl

Kışlık

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

Yazlık

Bot

1 Çift

2 Yıl

 

Mevsimlik Mont

1 Adet

3 Yıl

 

Parka veya Kaban

1 Adet

5 Yıl

 

İçlik

2 Adet

2 Yıl

1 üst, 1 alt beden

Şapka veya Kep

1 Adet

2 Yıl

 

Bere veya Desensiz Kumaş Başlık

1 Adet

2 Yıl

İsteyen bayan personel için desensiz kumaş başlık

Eldiven

1 Çift

5 Yıl

 

Bel Kemeri ve/veya Teçhizat Takımı

1 Adet

5 Yıl

Muayene Memuru için bel kemeri

c)  Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, İcra Memuru, Anbar Memuru, Satış Memuru, Veznedar

Pantolon

2 Adet

1 Yıl

 

Tişört

3 Adet

2 Yıl

Yazlık

Gömlek

3 Adet

2 Yıl

Kışlık

Ayakkabı

1 Çift

2 Yıl

 

Mevsimlik Mont

1 Adet

3 Yıl

 

Desensiz Kumaş Başlık

1 Adet

2 Yıl

İsteyen bayan personel için

Kemer

1 Adet

5 Yıl

 


2820

 

II SAYILI CETVEL

 

SINIFLARI ESAS ALINARAK

GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

 

TEKNİK HİZMETLER SINIFI

1

Atölye, Fabrika,

Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen Çalışanlar

İş Önlüğü veya Tulum

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Lastik Çizme veya Bot (*)

1 Çift

2 Yıl

(*) Bunlardan biri verilir.

Ayakkabı (*)

1 Çift

1 Yıl

2

Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye, Maden İşletmesi ve Radyoling İstasyonlarında Çalışanlar)

İş önlüğü veya Tulum

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Yağmurluk (Muşamba)

1 Adet

2 Yıl

 

Lastik Çizme veya Bot

1 Çift

2 Yıl

Bunlardan biri verilir

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

3

Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

İş Önlüğü

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

1

Ameliyathanede Görevli Sağlık Personeli

Ameliyathane Kıyafeti

2 Adet

1 Yıl

 

2

Bu Hizmet Sınıfında Bulunan Diğer Personel

İş Önlüğü

2 Adet

1 Yıl

Keten Kumaştan

3

(Ek: 25/8/2003-2003/6104 K.)

(Değişik:RG-1/7/2021-31528-C.K-4210/2 md.)  

İl Ambulans Servisi Başhekimliği İdari ve Destek Birimleri ile Başhekimliğe bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonlarda kadrolu olarak (en az altı ay süreyle geçici görevlendirilenler dahil) fiilen çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)

Mont

 1 Adet

2 Yıl

Polyester, pamuk, elastan*

Mevsimlik Mont

 1 Adet

2 Yıl

Polyester, pamuk, elastan*

Yelek

 1 Adet

 

2 Yıl

Polyester, pamuk, elastan*

(1 uzun veya kısa boy yazlık, 1 uzun veya kısa boy kışlık)

Pantolon

 2 Adet

1 Yıl

Polyester, pamuk, elastan, yün*

(1 yazlık ve 1 kışlık)

Tişört

 2 Adet

1 Yıl

Polyester, pamuk, elastan*

(1 uzun veya kısa kollu yazlık, 1 uzun kollu kışlık)

Bere

1 Adet

2 Yıl

Yün, akrilik*

Desensiz Kumaş Başörtüsü

 2 Adet

1 Yıl

İsteyen bayan personel için

Kep

1 Adet

2 Yıl

Polyester, pamuk, elastan*

Bot

1 Çift

2 Yıl

 

Ayakkabı

1 Çift

2 Yıl

 

 

*Kumaş niteliği içeriklerinden biri veya bir kaçı kullanılabilir.


2821

 

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

4

(Ek: 6/6/2016-2016/8888 K.)

Evde Sağlık Hizmetlerinde Görevli Personel

Montgomer

1 Adet

2 Yıl

1. sınıf sentetik kumaş/İç astarı polar

Kışlık Yelek

1 Adet

2 Yıl

1. sınıf sentetik kumaş/İç astarı polar

Pantolon

2 Adet

1 Yıl

Pamuklu

(1 yazlık, 1 kışlık)

Kazak

1 Adet

1 Yıl

Yün/Polyester

Tişört

2 Adet

1 Yıl

Pamuklu

(1 yazlık, 1 kışlık)

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

1

(Değişik : 20/11/2017-2017/11157 K.) Resmi Kıyafet Taşıyanlar

Pantolon

4 adet

2 yıl

2 adet yazlık, 2 adet kışlık

Tişört

3 adet

2 yıl

 

Gömlek

2 adet

2 yıl

kışlık

Gömlek altı tişört

2 adet

2 yıl

 

Ayakkabı

1 çift

1 yıl

 

Bot

1 çift

3 yıl

 

Mont

1 adet

3 yıl

 

Kazak 

1 adet

2 yıl

 

Eldiven

1 adet

5 yıl

 

Kravat

2 adet

5 yıl

 

Parka

1 adet

5 yıl

 

Termal içlik

1 adet

2 yıl

 

Kep

2 adet

1 yıl

1 yazlık, 1 kışlık

Bel kemeri

1 adet

5 yıl

 

Teçhizat takımı  

1 adet

10 yıl

 

Örgü başlık

1 adet

2 yıl

 

2

Sivil Olarak Görev Yapanlar

Takım Elbise veya Tayyör

1 Takım

2 Yıl

Yünlü Kumaştan

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Palto veya Manto veya Pardesü

1 Adet

3 Yıl

Bunlardan biri verilir.

Gömlek veya Bluz

4 Adet

1 Yıl

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.


2822

 

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No.

Kadro Unvanı

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Niteliği

 

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

 

Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel

Takım Elbise veya Tayyör

1 Takım

2 Yıl

Yünlü Kumaştan

Gömlek veya Bluz

4 Adet

1 Yıl

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Kravat

1 Adet

1 Yıl

 

Ayakkabı

1 Çift

1 Yıl

 

Palto veya Manto veya Pardesü

1 Adet

3 Yıl

Bunlardan biri verilir.

 

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI(1) (Değişik : 6/12/1993-93/5103 K.)

1

(…)(1)

 

 

 

 

2

(Değişik : 20/11/2017-2017/11157 K.)

Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel

Takım Elbise veya Tayyör

1 takım

1 yıl

Yünlü kumaştan

Ayakkabı

1 çift

1 yıl

 

 

 

DİP NOT :

A)

1 – (Değişik sıra: 24/1/2005-2005/8411 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki bando, boru ve trompet takımı gösteri birliği mensuplarına normal giyim eşyası dışında 3 yılda bir kışlık ve yazlık tören üniforması verilir.

(Değişik ikinci fıkra : 20/11/2017-2017/11157 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir takım elbiselik, şapkalık, paltoluk veya pardesülük kumaş, bir adet beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––

(1)  20/11/2017 tarihli ve 2017/11157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, “YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” bölümünün “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçileri” başlıklı (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

 


2823

 

2 – (Değişik sıra: 6/12/1993-93/5103 K.) Resmi kıyafet taşıyan personele (Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları, orman muhafaza memurları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli ve mübaşirler hariç) ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise veya pantolon ve mont  verilir.(1)(2)(3)(4)(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––

(1)  17/5/2005 tarihli ve 2005/8864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; bu sırada yer alan "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hariç)" ibaresi, "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  29/9/2009 tarihli ve 2009/15480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; bu sırada yer alan "ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya pantolon ve mont" ibaresi 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.

(3)  8/2/2016 tarihli ve 2016/8542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle; bu sırada yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma memurları hariç)” ibaresi, "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

(4)  6/6/2016 tarihli ve 2016/8888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle; bu sırada yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)” ibaresi, “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları, orman muhafaza memurları ve mübaşirler hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

(5)  5/2/2018 tarihli ve 2018/11334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle; bu sırada yer alan “orman muhafaza memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli” ibaresi eklenmiştir.


2824

 

3 – (Değişik sıra: 10/2/2011-2011/1437 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat takviye hazır kuvvet, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, çevik kuvvet, (…) atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, kurbağa adam, gemi adamı, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin-narkotim), (…) köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, terörle mücadele birimlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Bu hizmet birimlerinde görev yapan personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenen esaslara göre hak sahiplerine verilir.

Bu hizmet birimlerine ait giyim eşyalarından; yurtdışında görevlendirilen personel ile öğrenci, eğitici ve kursiyer personele verilmesi gerekenler Emniyet Genel Müdürünün onayı ile belirlenir.

(Ek fıkra:RG-3/5/2019-30763-C.K.-1026/2 md.) Resmi üniforma ile görev yapan personele verilecek giyim eşyalarının tahsisi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce Puan Esasına Dayalı Giyecek Dağıtım Sistemi kurulabilir. Bu sisteme göre giyim eşyalarının puan karşılıkları, görev yapılan birim itibarıyla II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uyarınca belirlenen cins, miktar ve kullanım süresi ile giyim eşyasının maliyeti esas alınarak tespit edilir. Giyim eşyaları personelce kullanılabilir puanı dâhilinde ve ihtiyacı göre, II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 1 inci sırası ile bu sıranın ikinci fıkrası uyarınca belirlenen miktarların altında veya üstünde talep edilebilir. Görev yeri, hizmet birimi, iklim şartları, giyim eşyasının kullanım süresi ve maliyeti gibi hususlar dikkate alınarak, tek seferde veya ayrı ayrı belirli bir dönem için her bir giyim eşyası itibarıyla talep edilebilecek azami miktar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. Hizmet birimi değişikliklerinde puan devri yapılmaz. Bu fıkranın, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve hizmet gereklerine uygun bir tahsisat yapılmasını sağlayacak şekilde yürütülmesi esastır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

(Ek fıkra:RG-3/5/2019-30763-C.K.-1026/2 md.) Dördüncü fıkranın uygulanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden resmi üniforma ile görev yapanlara, yeni göreve başladıkları birimler için öngörülen giyim eşyaları bir defaya mahsus olmak üzere eksiksiz tahsis edilir. Bu kapsamda, eski görev birimi ile ortak kullanılan ve kullanım süresi henüz dolmamış aynı cins giyim eşyalarının yeniden tahsisi yapılmaz.

(Ek:RG-1/7/2021-31528-CK-4210/3 md.) Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde ilk derece amirlik eğitimi gören komiser yardımcısı adaylarına, Polis Akademisinin talebi üzerine (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, eğitim süreleri de göz önünde bulundurularak aynı sırada belirlenmiş miktarlar aşılmamak koşuluyla Emniyet Genel Müdürünün onayıyla belirlenir.

–––––––––––––––––––––

(1)  10/2/2012 tarihli ve 2012/2818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “trafik hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresi eklenmiştir.

(2)  20/4/2015 tarihli ve 2015/7605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.

(3)  20/11/2017 tarihli ve 2017/11157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle,  bu fıkrada yer alan “sualtı grup amirliğinde görevli balık adam” ibaresi “kurbağa adam” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 3/5/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu fıkraya "özel harekat" ibaresinden sonra gelmek üzere "takviye hazır kuvvet" ibaresi eklenmiştir.

(5) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan  “takviye hazır kuvvet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “arama kurtarma timleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “kurbağa adam,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gemi adamı,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “(yunus-şahin)” ibaresi “(yunus-şahin-narkotim)” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakanlık koruma motosikletli ekibi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7282 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci  maddesiyle bu fıkrada yer alan “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “terörle mücadele birimlerinde çalışan personel,” ibaresi eklenmiştir.

 

 


2825

 

4 – (Değişik birinci fıkra: 20/11/2017-2017/11157 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden isteyen bayan personele her yıl 2 adet desensiz kumaş başörtüsü verilir. (2)

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapanlara 5 yılda bir reflektif uygulama yeleği ve sivil olarak görev yapanlara 5 yılda bir operasyon yeleği verilir.

5 – Karayollarında kar temizleme işinde çalıştırılanlara, bir takım eldiven, lastik çizme veya bot ve gocuk verilir.

6 – Şoförlere verilen tulum, aracın bakımı ve tamiri sırasında kullanılmak üzere kamu araçlarında hazır bulundurulur.

7 – İtfaiye işinde fiilen çalışan personele I sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk (muşamba), iş ayakkabısı veya lastik çizme ve eldiven verilir.

8 – Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar ile büro personeli hariç olmak üzere; maden işletmelerinde çalışanlara tulum, bot veya lastik çizme, eldiven; çimento fabrikaları ile kömür tevziinde çalışanlara tulum, yağmurluk (muşamba), bot veya lastik çizme, eldiven; tekel tuzlaları, yaprak tütün atölye ve evleri ile fabrikalarında çalışanlara tulum ve eldiven ayrıca verilir.

9 – Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir.

10 – Dip Not A/8'de belirtilenlerle II sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya meşin ceket verilebilir.

11(Ek sıra: 21/8/1996-96/8518 K.) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlügünde çalışan personele görevlerinin özelliği itibariyle verilecek giyecek eşyasının kimlere verileceği, cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi, bu Yönetmelikte belirlenmiş hususlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile tespit edilir.

12(Ek sıra: 25/8/2003-2003/6104 K.) (Değişik birinci fıkra: 2/10/2017-2017/10872 K.) İl ambulans servisi başhekimliği idari ve destek birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.

Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az sure kullanılmış olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyeceklerin nasıl değerlendirileceği Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yukarıda belirtilen giyim eşyaları için bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilen adet ve süreler esas alınır.

(Ek fıkra: 6/6/2016-2016/8888 K.) Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyecek eşyalarının nasıl değerlendirileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.

13(Ek sıra: 9/5/2014-2014/6382 K.; Mülga sıra: 5/2/2018-2018/11334 K.)(1)

14(Ek sıra: 9/5/2014-2014/6382 K.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kaptan, makinist ve gemi adamı kadrolarında görev yapan personele yılda iki adet tişört, bir adet kazak ile üç yılda bir adet baret ve bir adet tulum verilebilir.(1)

–––––––––––––––––––––

(1)  Bu sıralar, 11/6/2014 tarihli ve 29027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayımını izleyen yılın başı olan 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

(2) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4210 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “başlık” ibaresi “başörtüsü” şeklinde değiştirilmiştir.


2826

 

15 – (Ek sıra: 8/2/2016-2016/8542 K.) Orman muhafaza memurlarına yapacakları görevler gereği iki yılda bir, iki adet (yazlık, kışlık) pantolon, iki yılda bir, bir adet kazak ve yelek verilebilir. Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarına ise bu giyim eşyaları ile (I) sayılı Cetvelin (21) numaralı sırasında sayılan giyim eşyalarının dışında giymeleri zorunlu olan giyim eşyaları ayrıca verilir.

Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının zorunlu olarak giyecekleri giyim eşyaları ile bunlara bu giyim eşyaları dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik kapsamında verilecek giyim eşyalarından hangilerinin verileceğini belirlemeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilidir.

16 – (Ek sıra: 6/6/2016-2016/8888 K.)  Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Dedektör Köpek Eğitmeni ve İdarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurlarına yılda (2) adet tulum verilir.

 

B) Bu Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında belirtilen (Arazide çalışanlar) ibaresi, yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade eder.

 

 

 

 

GİYİM EŞYASI TESLİM TUTANAĞI

VERİLEN GİYİM EŞYASININ

Cinsi

Miktarı

Kullanma Süresi

Verildiği Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Yukarıda cins, miktar ve süresi ile nitelikleri yazılı giyim eşyasını tamamen teslim aldım.

                                                                TESLİM EDEN                            TESLİM ALAN

             ADI SOYADI                :

             GÖREVİ                        :

             KURUM SİCİL NO       :

             İMZASI                         :

 

 

 

 

 

 

 


2827-2871

 

 

14/9/1991 TARİHLİ VE 91/2268 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

6/12/1993

93/5103

4, (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

1/1/1994

 

21/8/1996

96/8518

DİP NOT (A)

30/9/1996

 

16/2/1998

98/10652

(I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

28/2/1998

 

25/8/2003

2003/6104

9, (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 24/9/2003

 

24/1/2005

2005/8411

(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 8/2/2005

 

17/5/2005

2005/8864

(I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

4/6/2005 tarihini izleyen malî yılın başında

 

11/4/2007

2007/11991

DİP NOT (A)

5/5/2007 tarihini izleyen malî yılın başında

 

28/2/2008

2008/13349

4

1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 19/3/2008

 

29/9/2009

2009/15480

(I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

Yayım tarihi olan 17/10/2009’u izleyen yılbaşında (1/1/2010)

 

7/5/2010

2010/508

EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 1

1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 29/6/2010

 

10/2/2011

2011/1437

9, (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

3/5/2011 tarihini izleyen malî yılın başında

 

10/2/2012

2012/2818

(I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 9/3/2012

 

9/5/2014

2014/6382

DİP NOT (A)

Yayım tarihi olan 11/6/2014’ü izleyen yılbaşında (1/1/2015)

 

15/9/2014

2014/6799

EK MADDE 1, (I) Sayılı Cetvel

2/10/2014

 

20/4/2015

2015/7605

DİP NOT (A)

30/5/2015

 

8/2/2016

2016/8542

EK MADDE 1, (I) Sayılı Cetvel,

(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 9/3/2016

 

6/6/2016

2016/8888

EK MADDE 1, (I) Sayılı Cetvel,

(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

23/6/2016

 

6/2/2017

2017/9853

DİP NOT (A)

17/3/2017

 

2/10/2017

2017/10872

(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

1/12/2017

 

20/11/2017

2017/11157

(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)

20/1/2018

 

5/2/2018

2018/11334

Ek Madde 1, (I) Sayılı Cetvel,

DİP NOT (A)

22/2/2018

 

 


2872

 

 

14/9/1991 TARİHLİ VE 91/2268 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

19/12/2018

483

Ekli (I) Sayılı Cetvel

20/12/2018

 

2/5/2019

1026

17, Ekli Dip Not

3/5/2019

 

30/6/2021

31528

4, II sayılı Cetvel, Ekli Dip Not

1/7/2021

 

 11/5/2023

7282 

DİP NOT (A) 

 12/5/2023