1979

 

 

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi        : 16/7/1984            No : 84/8345

Dayandığı Kanunun Tarihi                       : 9/11/1983            No : 2946

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi  : 23/9/1984            No : 18524

Yayımlandığı Düsturun Tertibi               : 57    Cildi : 24     Sayfa : 2237

 

 ²

7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/2/2019 tarihli ve 717 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tesbit etmektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.

Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Merkez; Bu Yönetmeliğin kapsamına giren kurum veya kuruluşun merkez teşkilatının bulunduğu il veya ilçeyi,

b) Yetkili Makam; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini,

c) Yetkili konut dağıtım komisyonu; yurt içi ve yurt dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge, il veya ilçede bu Yönetmeliğe göre kurulan komisyonları,

d) Yönetici; konut blok veya gruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarından seçilen kişi veya kişileri,

e) (Ek: 22/8/2011-2011/2164 K.) İdare; Devlete ait kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü veya bu konutlardan tahsisli olanlardan adına kamu konutu tahsis edilen kamu kurum veya kuruluşlarını, (…)(1) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kamu konutları açısından ise maliki idareyi,(1)

İfade eder.

––––––––––––––––––

(1)  15/7/2014 tarihli ve 2014/6643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


1980

 

Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması

Madde 4 – a) Bakanlar ve Milletvekilleri,

b) Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan personeli,

c) (Değişik: 11/9/1987-87/12144 K.) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

ç) (Ek: 4/12/2017-2017/11152 K.) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,

d) Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet personeli,

e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut  kiralanmasındaki  güçlükler, kiraların çok yüksek  olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli,

f) (Değişik: 11/9/1987-87/12144 K.) Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşılanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 nci Maddesinde sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları,

g) (Ek: 15/1/1991-91/1391 K.) Adalet Bakanlığı'nın toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000' den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma başmemuru ve infaz koruma memurları,

h) (Ek: 15/1/1991-91/1391 K.) Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli,

İçin konut kiralanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması

 

Kamu Konutlarının Türleri

Madde 5 – Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

 


1981

 

d) Hizmet tahsisli konutlar;

1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,

İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Kamu Konutu Özelliğini Kazanma

Madde 6 – Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.

Genel bütçeye bağlı dairelerin konutları ise, 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların ilgili idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.(1)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Konutlarının Tahsis Usül ve Esasları

 

Özel Tahsis Konutların Tahsis Şekli

Madde 7 – Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.

Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Madde 8 – Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir.Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

––––––––––––––––––

(1)  4/12/2017 tarihli ve 2017/11152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında” ibaresi eklenmiştir.


1982

 

(Değişik üçüncü fıkra: 4/12/2017-2017/11152 K.)  Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.

Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleri ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan da yararlanabilirler.

Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.

Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer.

Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Madde 9 – Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

(Değişik ikinci fıkra: 4/12/2017-2017/11152 K.) Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.

Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.(1)  

Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca da yapılabilir.

Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile taşra teşkilatına bildirilir.

––––––––––––––––––

(1)  4/12/2017 tarihli ve 2017/11152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.


1983

 

Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Madde 10 – Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Yasama Organı İdari Teşkilatı Konutlarının             Tahsis Şekli

Madde 11 – (Mülga: 15/1/1991-91/1391 K.)

Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar.

Konutta Birlikte Oturabilecekler

Madde 13 – Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usül ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları, kimseler oturabilir.

Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değenlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel  tahsisli,  (3)  sayılı  cetvelde  belirtilen  makam  ve  rütbe  sahiplerine  tahsis  edilen  görev  tahsisli  ve  hizmet  tahsisli   konutların   tahsisinde   yukarıdaki   fıkra   hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

(Değişik altıncı fıkra: 4/12/2017-2017/11152 K.) Konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için İçişleri Bakanlığınca (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak ayrıca düzenlenir.


1984

 

Beyannamedeki Değişiklikler

Madde 15 – Konut tahsis talebinde bulunan personelindurumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.

Konut Tahsisinin Bildirilmesi

Madde 16 – Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir.

Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

Madde 17 – Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (6) da gösterilen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.

Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.

Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.

Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması

Madde 18 – Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir.

Konut Tahsis Komisyonlarının Toplanması ve Çalışma Esasları

Madde 19 – Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir "Karar defteri" ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır.

Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri

 

Konutlarda Oturma Süreleri

Madde 20 – Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.


1985

 

(Değişik: 15/1/1991-91/1391 K.) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.

Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır.

c) (Değişik: 30/6/1992-92/3245 K.) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir.

d) (Ek: 31/8/1992-92/3457.K) Eşyalı görev tahsisli konutlar, boşaltıldıkları tarihte bu konutlardan yararlanacak kişilerin mevcut olmaması halinde, (2) sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen kişilere eşyalı olarak tahsis olunabilir.

Konutların Tipleri ve Aylık Kira Birim Bedelleri ile Yakıt Giderleri Bedellerinin Tesbiti (1)

Madde 21 – (Değişik: 15/1/1991-91/1391 K.)

a) Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır.

1 – (A) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.

2 – (B) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluğu olan kalorifersiz konutlardır.

3 – (C) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.

4 – (D) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluğu olan kaloriferli konutlardır.

5 – (E) Tipi konutlar;

Tamamı, kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması, zorunluğu olan kalori-   ferli konutlardır.

——————————

(1)  Bu madde başlığı, 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


1986

 

6 – (F) Tipi konutlar;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olan kalorifersiz konutlardır.

7 – (G) Tipi konutlar;

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.

b) Kamu konutlarının, tiplerine göre aylık kira bedellerinin hesaplanmasına esas olacak aylık kira ve yakıt birim bedelleri, sosyal yardım amacı da gözönünde bulundurularak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önceden belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur.

Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira Birim Bedellerinin Tesbiti

Madde 22 – Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi için tespit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.

Aylık Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili

Madde 23 – Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine'ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.

Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.

Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.

Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip aynı 10 uncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.

Hizmet Binalarındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tesbiti

Madde 24 – Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre tesbit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik ve havagazı bedeli olarak aylık kira bedeline ilave edilecek miktarlar, Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, ilgili komisyon tarafından belirlenir.

Bu miktarların tesbitinde güçlük bulunduğu takdirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.


1987

 

Aylık Kira Bedeli Alınmayacak Konutlar

Madde 25 – Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan, yurt dışında büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması

 

Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri

Madde 26 – a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) (Değişik: 1/9/1986-86/10974) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.

Eşyalı Olarak Konut Tahsisi

Madde 27 – Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları gözönünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca müştereken tespit olunur.

İl Özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.


1988

 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzdeellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.

Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları da gözönünde tutularak, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca düzenlenir.

Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler

Madde 28 – a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,

c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

e) Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre, tesbit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri,

Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takibeden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yakıt İhtiyacının Tesbiti, Yakıt Ödeneği Talebi ve Yakıtın Temin, Tedarik ve Dağıtımına

Dair Usul ve Esaslar

 

Yakıt İhtiyacının Tesbit Usülü

Madde 29 –- (Değişik : 15/1/1991-91/1391 K.)

Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarı, bu Yönetmeliğe ekli (9) ve (10) sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre, her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk onbeş günü içinde tesbit edilir.

 


1989

 

Kamu konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarından fazla ihtiyaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır.(1)

Yakıt Ödeneği Talebi

Madde 30 – Konut blok veya gruplarının bulunduğu yöre ve her birinin bağımsız bölüm sayısı, son üç yılda sarfedilen yakıt miktarı ile 29 uncu maddeye göre tesbit edilen yıllık yakıt ihtiyacı, yakıtın ton olarak mahalli fiyatı (taşıma, depolama ve benzeri giderler dahil) ve yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması için her konut blok veya gruplarına göre ayrı ayrı hesaplanan ödenek ihtiyacı kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları yönetmekle görevli birim tarafından onaylı bir cetvel halinde her yıl Mayıs ayının son gününe kadar bağlı bulundukları kurum ve kuruluşa gönderilir.

İlgili kurum ve kuruluşça gerekli tetkik ve değerlendirmeden sonra konutlar için gerekli görülen yeteri kadar ödeneğin bütçelerine konulması ve ihtiyaca göre dağıtımı sağlanır.

Yakıtın Temin, Tedarik ve Dağıtımı

Madde 31 – Kaloriferli kamu konutlarının yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı, aşağıda belirtilen usül ve esaslara göre yürütülür.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler konutlarının yakıt ihtiyacını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre sağlarlar.

b) Yukarıdaki bentte belirtilenler dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları, kaloriferli konutlarında kullanılan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımında tabi oldukları satınalma yönetmelikleri hükümlerini uygularlar.

Yakıt İhtiyacının Temin, Tedarik ve Dağıtımı İşlerini Yürüten Personelin Görev ve Sorumluluğu

Madde 32 – Yakıtın temin, tedarik ve dağıtımıyla görevlendirilenler, bu işleri tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdürler.

Yapılan tetkik sonucundan bu işlerin yürütülmesi sırasında ihmal ve kusurları anlaşılan ilgililere, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre disiplin cezası verilir. Ayrıca gerektiğinde haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve varsa meydana gelen zarar bunlara ödettirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi

 

Konuttan Çıkma

Madde 33 – Bu Yönetmelik kapsamına giren;

a) (Değişik: 1/9/1986-86/10974) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

——————————

(1)  15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu madde ile bağlantılı olan (9) sayılı cetvel değiştirilmiş ve Yönetmeliğe (10) sayılı cetvel eklenmiştir.


1990

 

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

d) Konutta  oturmakta  iken  bulunduğu  il  veya  ilçe  dışındaki  bir  sıkıyönetim savcılık  veya  mahkemesine  veya  adli  müşavirliğine  veya  sıkı  yönetim  komutanlıkları  emrindeki  kadrolu  askeri   ceza  ve   tutukevi  Müdürlüklerine   atananlar   veya   bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde.

e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,

Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.

Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.

Konuttan Çıkarılma

Madde 34 – Konutlar, 33 üncü maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

(Değişik ikinci fıkra: 22/8/2011-2011/2164 K.) Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.


1990-1

 

(Ek fıkra: 22/8/2011-2011/2164 K.; Değişik üçüncü fıkra: 17/2/2012-2012/2835 K.) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.(1)(2)(3)(4)

Konutların Yönetimine Dair Esaslar

Madde 35 – (Değişik birinci fıkra: 22/8/2011-2011/2164 K.) Devlete ait kamu konutları, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir. Üzerinde kamu konutu bulunan Hazineye ait taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca Hazineye ait taşınmazların idaresine ilişkin yöntemlerle değerlendirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmalarının daha uygun olacağına karar verilenlerin tahsisleri, adına tahsis yapılan idarelerin görüşleri de alınmak suretiyle kaldırılır. Fiilen kamu konutu olarak kullanılan ve tahsisleri kaldırılanların yerine Maliye Bakanlığı tarafından başka kamu konutları tahsis edilir. Tahsisleri kaldırılan kamu konutlarında oturanlara, kurumları tarafından Maliye Bakanlığınca yeni tahsis edilen kamu konutlarından tahsis yapılır. Adına yeni kamu konutu tahsis edilenlerce kurumlarınca yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde oturulan kamu konutunun boşaltılması zorunludur. Bu süre içerisinde kamu konutunu boşaltmayanlar hakkında 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. Adına yeni kamu konutu tahsis edilenlerin zorunlu nitelikteki taşınma masrafları Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu Bakanlık tarafından ilgililerine ödenir. Bu amaçla gerektiğinde Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınabilir.

Ancak, kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler, konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir.

(Ek fıkra:2/6/2004-2004/7461 K.) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan bir ana taşınmaz mal ya da ana yapı üzerinde bulunan ve birden çok kamu kurumu veya kuruluşuna tahsisli kamu konutlarının ve bunlarla ilgili ortak yerlerin, idarelerince yapılması gereken bakım ve onarımları; bağımsız bölümlerin arsa payları toplamının, arsa payları bilinemiyor ise, kira
___________________

(1)   Danıştay İkinci Dairesinin 20/3/2014 tarihli ve  E.: 2013/5756 sayılı Kararı ile bu fıkranın yürütmesi durdurulmuştur.

(2)    Danıştay Onbirinci Dairesinin 24/5/2018 tarihli ve E.:2018/5537; K.:2018/2580 sayılı kararı ile bu fıkranın iptaline karar verilmiştir.

(3)    Danıştay Onikinci Dairesinin 24/4/2019 tarihli ve E.:2018/3179; K.:2019/3021 sayılı kararı ile bu fıkranın iptaline karar verilmiştir.

(4)    Danıştay Onikinci Dairesinin 21/1/2020 tarihli ve E.:2018/4393; K.:2020/386 sayılı Kararı ile bu fıkranın iptaline karar verilmiştir.


1990-2

 

bedeline esas konut alanları toplamının en fazlasına sahip kamu kurumu veya kuruluşunca yaptırılır. Diğer kamu kurumu veya kuruluşları da kendilerine tahsisli bağımsız bölümlerin payına düşen onarım ödeneği tutarını, onarımı üstlenen kamu kurumu veya kuruluşunun bütçesine aktarırlar veya öderler. Bu kapsamda yapılan işlerin ita amirliği, ihale komisyonu, tahakkuk memurluğu ve saymanlık hizmetleri, onarımı yaptırmakla görevli kamu kurumu veya kuruluşunca yerine getirilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, maliye hazinesi mülkiyetinde olan ve kendisine tahsisli bağımsız bölümü bulunan yapıların idarelere ait bakım ve onarımlarının tamamını, gerekli görmesi durumunda yaptırabilir.

Genel bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi yapılardaki konutların müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili işleri, mezkür Kanun hükümleri ile bu Yönetmelikle tesbit edilen esaslara göre yürütülür.

Konut Blok veya Gruplarının Müşterek Hizmet ve İhtiyaçlarının Karşılanması

Madde 36 – Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan konut blok veya gruplarının; yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmet ve ihtiyaçların konutlarda oturanların kendi aralarından birer yıl süreyle ve yeteri kadar seçeceği yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır.

a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikci gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek,

b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve idareye teklifte bulunmak,

c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında ilgili idareye teklifte bulunmak,

d) İlgili idare ile koordine ederek, yılda en az iki defa, konutların iç kısmının bakım, onarımı ve tesisatların durumunu kontrol ettirmek,

Bu konuda, yönetici tarafından hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis dosyasında saklanır.

e) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek,

Tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan konut blok veya gruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu hizmet ve ihtiyaçların kurum ve kuruluşlarınca karşılandıği konutlar için yapılan giderler, kira birim bedellerinin tesbitinde dikkate alınır.

Kendilerine konut tahsis edilenler, 29 uncu madde uyarınca tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla sarfedilen yakıt giderlerine, konutların brüt yüzölçümleri oranında katılırlar.

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

Ankara Namık Kemal Mahallesindeki Konutların Yönetimi

Madde 37 – (Mülga: 15/7/2014-2014/6643 K.)


1991

 

Konutların Nitelikleri

Madde 38 – Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut için belirtilen azami alanı geçemez.

Ancak, özel tahsisli konutlar ile görev tahsisli konutlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Yasak Hükümler

Madde 39 – Bu Yönetmeliğe aykırı olarak; toplu iş sözleşmeleri ile özel sözleşmelere hüküm konulamaz, idari yetki kullanımı yoluyla farklı işlem yapılamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar

Madde 40 – Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda betirtilen esaslara uymak zorundadırlar.

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükünunu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar,

b) Yönetici tarafından tesbit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar,

c) Konutların tamamını veya bir bölumünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler,

d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar,

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.

Kira Birim Bedelini Tesbit Komisyonunun Çalışma Usül ve Esasları

Madde 41 – Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tesbitine esas olacak kira birim bedellerini belirlemek üzere, 2946 Sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca, ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) daveti üzerine, her yıl Eylül ayının ilk 10 günü içinde toplanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını ekseriyetle alır.

Ek Madde – (Ek: 11/9/1987-87/12144 K.) Kurumlarından aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, izinli oldukları kamu kurumu konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına devam olunur.


1992

 

Geçici Madde 1 – (Değişik : 1/9/1986-86/10974) Kamu konutlarında oturanlar durumu bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uymayanlar; (2) sayılı cetvelde görev unvanı yer almayanlar veya görevleri kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca (2) sayılı cetvele dahil edilecek unvanlar arasında sayılmayanlardan, konutta beş yıllık oturma süresini dolduranlar ile bu süreyi doldurmaya en çok iki ayı kalanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde; beş yılı doldurmayanlar ise bu sürenin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde; kendilerine özel görev veya hizmet tahsisli konut tahsis edilenlerden; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilmiş olanlar da en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri konutunda oturanlardan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görevli olanların 23/9/1984 tarihinden geçerli olmak üzere bu görevlerinin devamı süresince puanları dondurulur ve beş yıllık süreye bakılmaksızın bu konutlarda oturmaya devam ederler.

Bu süreler sonunda konutu boşaltmayanlar hakkında 34 üncü madde hükmü uygulanır.

Geçici Madde 2 – Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri ile Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan'a özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar hakkında da 25 inci madde hükmü uygulanır.

Geçici Madde 3 – (Mülga: 1/9/1986-86/10974 K.)

Geçici Madde 4 – 1/1/1985 tarihine kadar boşalan sıra tahsisli konutlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre konut tahsis talebinde bulunanlar arasından puan sırası esas alınmak suretiyle hak sahiplerine tahsis edilir.

Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce hizmete giren konutlar hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 6 – 1985 yılına ait yakıt ihtiyacı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre tesbit edilerek, gerekli ödenek en geç 1/10/1984 tarihine kadar talep edilir.

Geçici Madde 7 – (Ek: 1/9/1986-86/10974 K.) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre Bakanlara tahsis edilen " özel tahsisli" konutlar için 1984 yılında Başbakanlıkça alınmış bulunan demirbaş eşya ve mefruşat giderleri Başbakanlık bütçe tertibinden ödenir.

Geçici Madde 8 – (Ek: 1/9/1986-86/10974 K.) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan konutların, konut sağlanıncaya kadar kiralanmasına devam edilmesine yetkili makamca karar verilebilir.

Geçici Madde 9 – (Ek: 31/8/1992-92/3457 K.) Görevleri gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenlerden, 25/7/1992 tarihinden önce bu görevlerinden ayrılanlar hakkında da 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.

Geçici Madde 10 (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak konut tahsisleri için en geç bir ay içinde ek (5) sayılı cetvelin değişik şekline göre yeni beyannameler alınır. Konut tahsisleri yeni beyannameler esas alınarak sonuçlandırılır.

Geçici Madde 11- (Ek: 17/2/2012-2012/2835 K.)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında tahsil edilen işgaliye bedellerinden; 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece oturmasına izin verilenler ile 34 üncü maddeye göre yapılacak tebligat üzerine konutu boşaltanlardan tahsil edilenler, alınması gereken kira bedelleri düşüldükten sonra en geç iki ay içerisinde iade edilir, boşaltmayanlardan tahsil edilenler ise, tahsil edilecek işgaliye bedellerinden mahsup edilir.


1993

 

Yürürlük

Madde 42 – Bu Yönetmeliğin 23, 26, 27 ve 28 inci maddeleri hükümleri 1/7/1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) Sayılı Cetvel

ÖZEL TAHSİSLİ KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu gereğince, "Özel Tahsisli", Konutların;

a) lsınma giderleri,

b) Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri.

İlgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

"Özel tahsisli" konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

A – Temsil özelliği olup kira bedeli alınmayacak olanlar,

1 – Cumhurbaşkanı. (...)(1) Başbakan,

2 – Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar.

B – Kamu Konutları Kanunu'na göre, kira bedeli alınacak makam sahipleri:

1 – Bakanlar,

2 – Yüksek Yargı Organları,

a) Anayasa Mahkemesi Başkanı,

b) Yargıtay Başkanı,

c) Danıştay Başkanı,

d) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

e) Sayıştay Başkanı,

f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı,

g) (Değişik : 8/6/1998 - 98/11260 K.; Mülga: 26/11/2002-2002/4918 K.)

3 – Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı.

4 – (Değişik : 1.9.1986 - 86/10974 K.) (...)(2) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

5 – (Değişik : 8/6/1998 - 98/11260 K.)

a) (Değişik:RG-7/2/2019-30679-C.K.-717/1 md.) Bakan Yardımcıları,

b) (Mülga: 26/11/2002-2002/4918 K.)

c) (Ek:RG-7/2/2019-30679-C.K.-717/1 md.) Müsteşarlar.

6 – (Değişik : 1/9/1986 - 86/10974 K.) Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı,

7 – İl Valileri, Emniyet Genel Müdürü (3)

8 – Kaymakamlar,

––––––––––––––––––

(1)  Bu arada yeralan "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

(2)  Bu arada yeralan "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

(3) 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 717 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu alt bentte  yer alan “(Vali)” ibaresi çıkarılmıştır.


1994

 

C – Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri;

1 – Genelkurmay Başkanı,

2 – (Değişik: 4/12/2017-2017/11152 K.) Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,

3 – Genelkurmay 2.Başkanı,

4 – Ordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

5 – (Değişik: 9/7/2014-2014/6710 K.) Kolordu Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi),

6 – (Ek : 1/9/1986 - 86/10974 K.) Orgeneral ve Oramiraller,

7 – (Ek : 1/9/1986 - 86/10974 K.) Kuvvet Komutanları Kurmay Başkanları, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı Kurmay Başkanı,

8 – (Ek : 1/9/1986 - 86/10974 K.; Değişik: 9/7/2014-2014/6710 K.) Tümen ve Tugay Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi).

(2) Sayılı Cetvel(1)

GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR

Bu Yönetmeliğin (3) Sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3 ncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev ünvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev ünvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev ünvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev ünvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev ünvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, "Yurt dışında sürekli görevde bulunan personele konut temini projesi" kapsamında sağlanacak kamu konutları, yurt dışında sürekli görevli kamu personeline, bu cetveldeki Dışişleri Bakanlığına ait yurtdışı teşkilatı tahsis listesi ve cari protokol sırası gözönünde bulundurularak tahsis edilir. Tahsis, konutun bulunduğu yerdeki diplomatik misyon şefi başkanlığında, bu Yönetmelik esaslarına göre kurulacak komisyon tarafından yapılır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli personelden hangilerine "görev tahsisli" konut tahsis edileceği Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından tesbit edilir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli Silahlı Kuvvetler mensubu personel, Türk Silahlı Kuvvetleri konutları için belirlenen usul ve esaslara göre mensup oldukları kuvvet komutanlıkları konutlarından yararlanmaya devam ederler.

(Değişik beşinci fıkra: 4/12/2017-2017/11152 K.) Görev tahsisli konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar; Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

––––––––––––––––––

(1)  1/9/1986 tarihli ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik şeklidir.


1994-1

Bütçe Dairesi Başkanı ile Saymanlık Müdürü nezdinde görev yaptıkları idarelerce "görev tahsisli" konut tahsis edilebilir.

Görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

 

I inci Grup

1 – Yasama:

(...)(1)

2 – Yargı:

A - Anayasa Mahkemesi:

Başkan Vekili, Asıl Üye, Yedek Üye,

B - Yargıtay:

Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcı vekili,

C - Danıştay:

Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Savcı, Tetkik Hakimi,

D - Sayıştay:

Daire Başkanı, Üye, Savcı, Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetci.(2)

3 – Başbakanlık:

Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık

Müşaviri, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Genel Müdür, Başkan, Basın Müşaviri, 1 inci Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Müfettiş, Başbakanlık Uzmanı, Şube Müdürü, 1, 2, ve 3 üncü derece şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar.

4 – Başbakanlık Bağlı Kuruluşları:

A - Merkez Teşkilatı:

Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Başkan, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Müfettiş, Yeminli Murakıp,

B - Taşra Teşkilatı:

Bölge ve İl Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müftü, Müftü Yardımcısı, Baştabip, İşletme Müdürü, Okul Müdürü, Müdür,

 

––––––––––––––––––

(1)  Bu arada yer olan "Milletvekili" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

(2)  "Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi" unvanı 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararname ile eklenmiştir.


1994-2

 

5 – Başbakanlık ilgili kuruluşları:

A - Merkez Teşkilatı:

Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı, Kontrol Kurulu Başkanı, Kurul Üyesi, Savunma Sekreteri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Genel Sekreter, Kurul Başkan Yardımcısı (Daimi olanlar), Seksiyon Müdürü, 1 inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Müşavir, Müfettiş, Özel Kalem Müdürü,

B - Taşra Teşkilatı:

Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,

C - Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrikalar:

Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdürü, Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Grup Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Baş Mühendis, Mühendis,

D - Bağlı Ortaklıklar:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Servis Müdürü,

 

II nci Grup

6 – Bakanlıklar:

A - Merkez Teşkilatı:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi, Bakanlıkta Birinci Sınıf Hakimler ve Savcılar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Merkez Valisi, Adalet Bakanlığına görevli Hakim ve Savcılar, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Müfettiş, Hesap Uzmanları, Kontrolör.

B- Taşra Teşkilatı:

Adli ve İdari yargıda hakim, Cumhuriyet Savcısı- Yardımcısı, Yargıtay Tetkik hakimi ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı-Üyesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Baş Müdür Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Liman Başkanı, Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İl Müdürü, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Okul Müdürü, Baştabip, İl Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı,


1995

 

7 – Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları:(1)

A – (Yeniden Düzenleme : 27/11/1988 - 88/13530 K.) Merkez Teşkilatı:

Kurum Başkanı, Üye, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı-Kurul Üyesi, Başrejisör, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Savunma Uzmanı, Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Avukat, Müfettiş.(2)

B – (Yeniden Düzenleme: 27/11/1988-88/13530 K.) (Değişik: 20/4/2000-2000/598 K.) Taşra Teşkilatı (Bölge, İl, İlçe, Müessese, Fabrika, Ünite, Şube v.b.):

Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Birim Müdürü, Baş Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Müessese- Fabrika-İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Fabrika-Grup Müdürü, Müdür Yardımcısı,Şube Müdürü, Müdür, Hukuk Müşaviri; Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Baştabip, müstakil birim amiri olan Baş Mühendis veMühendis, Uzman, İlçe Şube Başkan ve Müdürleri, Şef (KİT`lerde), İlçe Emniyet Amiriveya Emniyet Komiseri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Grup Başkanı, Adli Tabip, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş.

8 – Mahalli İdareler:

A - Belediyeler:

Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Belediye Başkan Yardımcısı, Bağlı Kuruluş ve İşletmelerde Genel Müdür-Başkan-Müdür ve Yardımcıları, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Müessese Müdürü, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Baştabip, Belediye Müfettişi, Şube Müdürü, Kadrolu Avukat.(2)

9 – Özel İdareler:

Özel İdare Müdürü, Özel İdare Müdür Yardımcısı, Birim Başkanı-Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, Kadrolu Avukat.(2)

10 – Dişişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı:

Elçi Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, 1 inci Müsteşar, Müsteşar, Başkonsolos Yardımcısı, Başkatip, Konsolos, 2 nci Katip, Muavin Konsolos, 3 üncü Katip, Ateşe, Hukuk Müşaviri, Uzman Müşavir, İdari Ateşe, Bölge Uzmanı, Haberleşme Teknisyeni,

11 – Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Yurt Dışı Teşkilatı:

Müşavir, Ateşe, Temsilci, Temsilci Yardımcısı,

 

––––––––––––––––––

(1)  Bu maddenin (A) ve (B) bentleri Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 6/5/1988 tarih ve E. 1988/14, K. 1988/35 sayılı kararıyla iptal edilmiş; daha sonra 27/11/1988 tarih ve 88/13530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yeniden düzenlenmiştir.

(2)  Bu maddelere, sırasıyla "Müfettiş", "Kadrolu Avukat" unvanları 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.


1996

 

III üncü Grup

12 – Yüksek Ögretim Kurumları:

A – Genel:

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,

B – Yüksek Öğretim Kurulu:

Başkan Vekili, Raportör Üye, Üye, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,

C – Üniversiteler Arası Kurul:

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı,

D – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi:

Genel Sekreter, Müdür.

 

(3) Sayılı Cetvel

EŞYALI GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır.

Bu tür konutta oturanlardan, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre kira bedeli alınır.

Eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri aşada gösterilmiştir.

A – Makam Sahipleri

1 – (...)(1)

2 – Üniversite rektörleri,

3 – Müsteşar Yardımcıları,

4 – (Değişik: 1/9/1986-86/10974 K.) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,

5 – Genel Müdürler,

6 – Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri,

7 - Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların ve kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amiri,

8 – Yurt dışında elçi müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyük elçilik müsteşarları,

9 – Büyük şehir belediye başkanları.

––––––––––––––––––

(1)  Bu maddede yer alan "Milletvekilleri" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15/1/1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.


1996-1

 

10 – (Ek: 1/9/1986-86/10974 K.) Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Başbakanlık ve Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanı,

B – Rütbe Sahipleri

General ve Amiraller,

 

(4) Sayılı Cetvel(1)

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ

a) (Mülga:RG-11/7/2020-31182-C.K-2754/1 md.)

b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,

c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,

d) Personelin eşi için (+ 6) puan,

e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),

f) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,

g) (Değişik : 6/5/1996 - 96/8119 K.) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,

i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,

j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede  (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.

k) (Ek:RG-11/7/2020-31182-C.K-2754/1 md.) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,

l) (Ek:RG-11/7/2020-31182-C.K-2754/1 md.) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,

NOT

1 – Cetvelin, (b), (c) ve (h) bendlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.

2 – Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.

3 – Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

 

––––––––––––––––––

(1)  1/9/1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek yeniden tanzim edilen bu cetvel, Danıştayın 26/6/1987 tarih ve E. 1986/48, K. 1987/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş; daha sonra 11/9/1987 tarih ve 87/12144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.


1996-2

 

(5) Sayılı Cetveli görmek için tıklayınız.


1997

 

                                                             (6) SAYILI CETVEL

                                                      Kamu Konutları Giriş Tutanağı:

   1 – Konut tahsis edilen personelin;

         Adı ve Soyadı                                            : .....................................................................   

   2 – Görevi                                                        : .....................................................................   

   3 – Konut tahsis tarihi                                      : .....................................................................   

   4 – Konut tahsis kararının sayısı                      : .....................................................................   

   5 – Konutun teslim ve konuta giriş tarihi          : .....................................................................   

   6 – Konutun bulunduğu İli                               : .....................................................................   

   7 – İlçesi                                                           : .....................................................................   

   8 – Mahallesi                                                    : .....................................................................   

   9 – Cadde veya Sokak Adı                               : .....................................................................   

10 – Konutun Kapı No. su :                               : .....................................................................   

11 – Daire No. su                                               : .....................................................................   

12 – Konutun bir metrekarelik alanı                   : .....................................................................   

         için tespit edilen;

         a) Aylık kira birim bedeli (m2/TL.)             : .....................................................................   

         b) Kaloriferli ise, aylık ortalama

             yakıt gideri (m2/TL.)                               : .....................................................................   

         c) Aylık Toplam kira birim

             bedeli (m2/TL.) (a+b=c)                         . .....................................................................    

 

 

 

 

   Dikkat: Devamı 1999 nolu sayfada.


1999

 

13 – Konutun brüt inşaat alanı

         (Metrekare)                                                                                                                           

14 – Kaloriferli konutun aylık

         kira bedeli (TL.)                                                                                                                    

         (Aylık toplam kira birim

         bedeli çarpı Konutun

         brüt inşaat alanı)

15 – Kalorifersiz konutun aylık

         kira bedeli (TL.)                                                                                                                    

         (Aylık kira birim

         bedeli çarpı Konutun

         brüt inşaat alanı)

         Yukarıda özellikleri belirtilen kamu konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım.

   1 – Kiraladığım konutu "Kamu Konutları Yönetmeliği" hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmeyi,

   2 – Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,

   3 – Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek "Kamu konutları çıkış tutanağı" ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noknaklık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğim,

   4 – Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılıyacağımı,

   5 – Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmeyeceğimi,

         Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.

 

                                                                                                         Personelin Adı ve Soyadı,

                                                                                                                  Görevi, İmzası

 

             Yukarıdaki, imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli ...................... .................................'e/a ait olduğu tasdik olunur.

                                                                                                                   ...../...../..........

                                                                                                                     Daire Amiri

 

             ....................İli, .....................İlçesi ..................Mahallesi ..........................Sokağında/Caddesinde bulunan ............... Kapı No. lu Konutun ............... dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle ...../...../........... tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır. ....../...../............

 

                                                                                                            Konutu Teslim Edenin

                                                                                                            Adı ve Soyadı, Görevi

                                                                                                      Konutu Teslim Alan Kiracının

                                                                                                            Adı ve Soyadı, Görevi

 

                                                             (7) SAYILI CETVEL:

Tarihi : ......................

                                                                                                         Konut kapı Nosu   : .................

                                                                                                         Daire Nosu            : .................

                                   Konutta Bulunan Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Listesi:

Sıra No      Cinsi      Adedi      Demirbaş No :      Demirbaş Seri No.     Fiyatı TL.     Tutarı TL.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2000

 

                                                            Teslim Eden Personelin:

               Adı ve Soyadı                   Görevi                        İmzası                       Tarihi

               ........................................................................................................................

 

                                                                    Teslim Alanın

               Adı ve Soyadı                   Görevi                        İmzası                       Tarihi

 

              ........................................................................................................................

 

                                                             (8) SAYILI CETVEL

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI

             1 – Konut Tahsis edilen personelin

                   Adı ve Soyadı                                                     :

             2 – Görevi                                                                 :

             3 – Konuttan Çıkış Tarihi                                          :

             4 – Konutun bulunduğu ili                                        :

             5 – İlçesi                                                                   :

             6 – Mahallesi                                                            :

             7 – Cadde veya Sokak adı                                         :

             8 – Konutun Kapı No. su                                          :

             9 – Daire No. su                                                       :

             10 – Teslim edilen demirbaş eşya veya mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri:

             ........................................................................................................................                  

             ........................................................................................................................                  

             11 – Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri :

             ........................................................................................................................                  

             ........................................................................................................................                  

             ........................................................................................................................                  

             12 – Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı:

             ........................................................................................................................                  

             ........................................................................................................................                  

             ........................................................................................................................                  

             Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir tutanaktır.                                    ....../...../........

                                                                                                              Konutu teslim alanın

                                                                                                            Adı ve Soyadı, Görevi

 

                                                                                                               Konutu teslim eden

                                                                                                           Kiracının Adı ve Soyadı

                                                                                                                         Görevi


2001

 

(9) SAYILI CETVEL

(Değişik: 15/1/1991-91/1391 K.)

                                                     YILLIK YAKIT MİKTARLARI

 

                                            Qk x Zg x Zy

                               By = ——————— Formülü ile hesabedilmiştir.

                                              2 Hu x Nk

 

             Bu formülde :

 

             By= Yıllık yakıt sarfiyatı (Kg/yıl)

             Qk= Kazanın ısıl kapasitesi (Kcal/h)

             Zg= Kazanın günlük yakılma süresi (Saat)

             Zy= Kazanın yıllık yakılma süresi (Gün)

             Hu= Yakıtın alt ısı değeri (Kcal/Kg)

             Nk= Kazanın verimi (% olarak)

 

                                            Hu =    2800 Kcal/Kg          (Kömür yakıtta)

                                                      10000     "                 (Fuel-Oil yakıtta)

 

                                            Nk =  0,60                           (Kömür yakıtta)

                                                      0,75                           (Fuel-Oil yakıtta)

 

                                                    I. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

             Günlük yakma süresi 3 saat, yıllık yakma süresi 90 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-0,92) olduğuna göre :

             By = 0,080 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,018 Qk    (Fuel-Oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                     (8,80 + 26,20 K) x S                                   (2,30 + 6,90 K) x S

               2                     (8,80 + 52,42 K) x S                                   (2,30 + 13,80 K) x S

               3                     (8,80 + 78,63 K) x S                                   (2,30 + 20,70 K) x S

               4                     (8,80 + 104,84 K) x S                                 (2,30 + 27,60 K) x S

               5                     (8,80 + 131,05 K) x S                                 (2,30 + 34,50 K) x S

               6                     (8,80 + 157,26 K) x S                                 (2,30 + 41,40 K) x S

               7                     (8,80 + 183,47 K) x S                                 (2,30 + 48,30 K) x S

               8                     (8,80 + 209,68 K) x S                                 (2,30 + 55,20 K) x S

               9                     (8,80 + 235,89 K) x S                                 (2,30 + 62,10 K) x S

             10                     (8,80 + 262,10 K) x S                                 (2,30 + 69,00 K) x S

             11                     (8,80 + 288,31 K) x S                                 (2,30 + 75,90 K) x S

             12                     (8,80 + 314,52 K) x S                                 (2,30 + 82,80 K) x S

             13                     (8,80 + 340,73 K) x S                                 (2,30 + 89,70 K) x S

             14                     (8,80 + 366,94 K) x S                                 (2,30 + 96,90 K) x S

             15                     (8,80 + 393,15 K) x S                                 (2,30 + 103,50 K) x S


2002

 

                                                    II. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

             Günlük yakma süresi 4 saat, yıllık yakma süresi 120 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-3,40) olduğuna göre;

             By = 0,145 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,035 Qk    (Fuel-Oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                     (19,00 +57,00 K) x S                                 (5,40 + 16,00 K) x S

               2                     (19,00 + 114,00 K) x S                              (5,40 + 32,00 K) x S

               3                     (19,00 + 171,00 K) x S                              (5,40 + 48,00 K) x S

               4                     (19,00 + 228,00 K) x S                              (5,40 + 64,00 K) x S

               5                     (19,00 + 285,00 K) x S                              (5,40 + 80,00 K) x S

               6                     (19,00 + 342,00 K) x S                              (5,40 + 96,00 K) x S

               7                     (19,00 + 399,00 K) x S                              (5,40 + 112,00 K) x S

               8                     (19,00 + 456,00 K) x S                              (5,40 + 128,00 K) x S

               9                     (19,00 + 513,00 K) x S                              (5,40 + 144,00 K) x S

             10                     (19,00 + 570,00 K) x S                              (5,40 + 160,00 K) x S

             11                     (19,00 + 627,00 K) x S                              (5,40 + 176,00 K) x S

             12                     (19,00 + 684,00 K) x S                              (5,40 + 192,00 K) x S

             13                     (19,00 + 741,00 K) x S                              (5,40 + 208,00 K) x S

             14                     (19,00 + 798,00 K) x S                              (5,40 + 224,00 K) x S

             15                     (19,00 + 855,00 K) x S                              (5,40 + 240,00 K) x S

 

III. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 5 saat, yıllık yakma süresi 120 gün ve dış sıcaklık orlaması (-5,01) olduğuna göre:

             By = 0,180 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,04 Qk    (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                     (24,20 + 73,00 K) x S                                (6,30 + 19,00 K) x S

               2                     (24,20 + 146,00 K) x S                              (6,30 + 38,00 K) x S

               3                     (24,20 + 219,00 K) x S                              (6,30 + 57,00 K) x S

               4                     (24,20 + 292,00 K) x S                              (6,30 + 76,00 K) x S

               5                     (24,20 + 365,00 K) x S                              (6,30 + 95,00 K) x S

               6                     (24,20 + 438,00 K) x S                              (6,30 + 114,00 K) x S

               7                     (24,20 + 511,00 K) x S                              (6,30 + 133,00 K) x S

               8                     (24,20 + 584,00 K) x S                              (6,30 + 152,00 K) x S

               9                     (24,20 + 657,00 K) x S                              (6,30 + 171,00 K) x S

             10                     (24,20 + 730,00 K) x S                              (6,30 + 190,00 K) x S

             11                     (24,20 + 803,00 K) x S                              (6,30 + 209,00 K) x S

             12                     (24,20 + 876,00 K) x S                              (6,30 + 228,00 K) x S

             13                     (24,20 + 949,00 K) x S                              (6,30 + 247,00 K) x S

             14                     (24,20 + 1022,00 K) x S                            (6,30 + 266,00 K) x S

             15                     (24,20 + 1095,00 K) x S                            (6,30 + 285,00 K) x S


2003

 

                                                  IV. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 5,5 saat yıllık yakma süresi 135 gün ve dış sıcaklık ortalaması (–6,92) olduğuna göre:

 

             By = 0,220 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,05 Qk    (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (30,50 + 92,00 K) x S                                (8,10 + 24,30 K) x S

               2                    (30,50 + 184,00 K) x S                              (8,10 + 48,60 K) x S

               3                    (30,50 + 276,00 K) x S                              (8,10 + 72,90 K) x S

               4                    (30,50 + 368,00 K) x S                              (8,10 + 97,20 K) x S

               5                    (30,50 + 460,00 K) x S                              (8,10 + 121,50 K) x S

               6                    (30,50 + 552,00 K) x S                              (8,10 + 145,80 K) x S

               7                    (30,50 + 644,00 K) x S                              (8,10 + 170,10 K) x S

               8                    (30,50 + 736,00 K) x S                              (8,10 + 194,40 K) x S

               9                    (30,50 + 828,00 K) x S                              (8,10 + 218,70 K) x S

             10                    (30,50 + 920,00 K) x S                              (8,10 + 243,00 K) x S

             11                    (30,50 + 1012,00 K) x S                            (8,10 + 267,30 K) x S

             12                    (30,50 + 1104,00 K) x S                            (8,10 + 291,60 K) x S

             13                    (30,50 + 1196,00 K) x S                            (8,10 + 315,90 K) x S

             14                    (30,50 + 1288,00 K) x S                            (8,10 + 340,20 K) x S

             15                    (30,50 + 1380,00 K) x S                            (8,10 + 364,50 K) x S

 

                                                   V. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 6 saat, yıllık yakma süresi 150 gün ve dış sıcaklık orlaması (-8,70) olduğuna göre:

 

             By = 0,270 Qk    (Kömür Yakıtta)

             By = 0,06 Qk    (Fuel-Oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (38,50 + 116,00 K) x S                              (10,00 + 30,00 K) x S

               2                    (38,50 + 232,00 K) x S                              (10,00 + 60,00 K) x S

               3                    (38,50 + 348,00 K) x S                              (10,00 + 90,00 K) x S

               4                    (38,50 + 464,00 K) x S                              (10,00 + 120,00 K) x S

               5                    (38,50 + 580,00 K) x S                              (10,00 + 150,00 K) x S

               6                    (38,50 + 696,00 K) x S                              (10,00 + 180,00 K) x S

               7                    (38,50 + 812,00 K) x S                              (10,00 + 210,00 K) x S

               8                    (38,50 + 928,00 K) x S                              (10,00 + 240,00 K) x S

               9                    (38,50 + 1044,00 K) x S                            (10,00 + 270,00 K) x S

             10                    (38,50 + 1160,00 K) x S                            (10,00 + 300,00 K) x S

             11                    (38,50 + 1276,00 K) x S                            (10,00 + 330,00 K) x S

             12                    (38,50 + 1392,00 K) x S                            (10,00 + 360,00 K) x S

             13                    (38,50 + 1508,00 K) x S                            (10,00 + 390,00 K) x S

             14                    (38,50 + 1624,00 K) x S                            (10,00 + 420,00 K) x S

             15                    (38,50 + 1740,00 K) x S                            (10,00 + 450,00 K) x S


2004

 

                                                     VI. BÖLGEYE AİT İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 6,5 saat, yıllık yakma süresi 165 gün ve dış sıcaklık ortalaması (–10,95) olduğuna göre:

 

             By = 0,320 Qk   (Kömür yakıtta)

             By = 0,072 Qk   (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (47,20 + 141,80 K) x S                              (12,40 + 37,20 K) x S

               2                    (47,20 + 283,60 K) x S                              (12,40 + 74,40 K) x S

               3                    (47,20 + 425,40 K) x S                              (12,40 + 111,60 K) x S

               4                    (47,20 + 567,20 K) x S                              (12,40 + 148,80 K) x S

               5                    (47,20 + 709,00 K) x S                              (12,40 + 186,00 K) x S

               6                    (47,20 + 850,80 K) x S                              (12,40 + 223,20 K) x S

               7                    (47,20 + 992,60 K) x S                              (12,40 + 260,40 K) x S

               8                    (47,20 + 1134,40 K) x S                            (12,40 + 297,60 K) x S

               9                    (47,20 + 1276,20 K) x S                            (12,40 + 334,80 K) x S

             10                    (47,20 + 1418,00 K) x S                            (12,40 + 372,00 K) x S

             11                    (47,20 + 1559,80 K) x S                            (12,40 + 409,20 K) x S

             12                    (47,20 + 1701,60 K) x S                            (12,40 + 446,40 K) x S

             13                    (47,20 + 1843,40 K) x S                            (12,40 + 483,60 K) x S

             14                    (47,20 + 1985,20 K) x S                            (12,40 + 520,80 K) x S

             15                    (47,20 + 2127,00 K) x S                            (12,40 + 558,00 K) x S

 

                                                  VII. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 7 saat, yıllık yakma süresi 170 gün ve dış sıcaklık ortalaması (–12,80) olduğuna göre;

 

             By = 0,360 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,080 Qk    (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (56,00 + 168,00 K) x S                              (14,50 + 43,50 K) x S

               2                    (56,00 + 336,00 K) x S                              (14,50 + 87,00 K) x S

               3                    (56,00 + 504,00 K) x S                              (14,50 + 130,50 K) x S

               4                    (56,00 + 672,00 K) x S                              (14,50 + 174,00 K) x S

               5                    (56,00 + 840,00 K) x S                              (14,50 + 217,50 K) x S

               6                    (56,00 + 1008,00 K) x S                            (14,50 + 261,00 K) x S

               7                    (56,00 + 1176,00 K) x S                            (14,50 + 304,50 K) x S

               8                    (56,00 + 1344,00 K) x S                            (14,50 + 348,00 K) x S

               9                    (56,00 + 1512,00 K) x S                            (14,50 + 391,50 K) x S

             10                    (56,00 + 1680,00 K) x S                            (14,50 + 435,00 K) x S

             11                    (56,00 + 1848,00 K) x S                            (14,50 + 478,50 K) x S

             12                    (56,00 + 2016,00 K) x S                            (14,50 + 522,00 K) x S

             13                    (56,00 + 2184,00 K) x S                            (14,50 + 565,50 K) x S

             14                    (56,00 + 2352,00 K) x S                            (14,50 + 609,00 K) x S

             15                    (56,00 + 2520,00 K) x S                            (14,50 + 652,50 K) x S


2005

 

                                                 VIII. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 7,5 saat, yıllık yakma süresi 180 gün ve dış sıcaklık ortalaması (-14, 97) olduğuna göre;

 

             By = 0,402 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,09 Qk    (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (68,30 + 205,00 K) x S                              (17,85 + 53,60 K) x S

               2                    (68,30 + 410,00 K) x S                              (17,85 + 107,20 K) x S

               3                    (68,30 + 615,00 K) x S                              (17,85 + 160,80 K) x S

               4                    (68,30 + 820,00 K) x S                              (17,85 + 214,40 K) x S

               5                    (68,30 + 1025,00 K) x S                            (17,85 + 268,00 K) x S

               6                    (68,30 + 1230,00 K) x S                            (17,85 + 321,60 K) x S

               7                    (68,30 + 1435,00 K) x S                            (17,85 + 375,20 K) x S

               8                    (68,30 + 1640,00 K) x S                            (17,85 + 428,80 K) x S

               9                    (68,30 + 1845,00 K) x S                            (17,85 + 482,40 K) x S

             10                    (68,30 + 2050,00 K) x S                            (17,85 + 536,00 K) x S

             11                    (68,30 + 2255,00 K) x S                            (17,85 + 589,60 K) x S

             12                    (68,30 + 2460,00 K) x S                            (17,85 + 643,20 K) x S

             13                    (68,30 + 2665,00 K) x S                            (17,85 + 696,80 K) x S

             14                    (68,30 + 2870,00 K) x S                            (17,85 + 750,40 K) x S

             15                    (68,30 + 3075,00 K) x S                            (17,85 + 804,00 K) x S

 

                                                  IX. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE :

             Günlük yakma süresi 8 saat, yıllık yakma süresi 190 gün ve dış sıcaklık ortalaması (–18,30) olduğuna göre:

 

             By = 0,455 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,105 Qk    (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (87,30 + 262,10 K) x S                              (23,50 + 70,60 K) x S

               2                    (87,30 + 524,20 K) x S                              (23,50 + 141,20 K) x S

               3                    (87,30 + 786,30 K) x S                              (23,50 + 211,80 K) x S

               4                    (87,30 + 1048,40 K) x S                            (23,50 + 282,40 K) x S

               5                    (87,30 + 1310,50 K) x S                            (23,50 + 353,00 K) x S

               6                    (87,30 + 1572,60 K) x S                            (23,50 + 423,60 K) x S

               7                    (87,30 + 1834,70 K) x S                            (23,50 + 494,20 K) x S

               8                    (87,30 + 2096,80 K) x S                            (23,50 + 564,80 K) x S

               9                    (87,30 + 2358,90 K) x S                            (23,50 + 635,40 K) x S

             10                    (87,30 + 2621,00 K) x S                            (23,50 + 706,00 K) x S

             11                    (87,30 + 2883,10 K) x S                            (23,50 + 776,60 K) x S

             12                    (87,30 + 3145,20 K) x S                            (23,50 + 847,20 K) x S

             13                    (87,30 + 3407,30 K) x S                            (23,50 + 917,80 K) x S

             14                    (87,30 + 3669,40 K) x S                            (23,50 + 988,40 K) x S

             15                    (87,30 + 3931,50 K) x S                            (23,50 + 1059,00 K) x S


2006

 

                                                   X. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE:

             Günlük yakma süresi 8,5 saat, yıllık yakma süresi 200 gün ve dış sıcaklık ortalaması

             (–22,37) olduğuna göre:

 

             By = 0,510 Qk    (Kömür yakıtta)

             By = 0,115 Qk    (Fuel-oil yakıtta)

 

      Kat Adedi       Yıllık Kömür Miktarına Ait Formül         Yıllık Fuel-Oil Miktarına Ait Formül

               1                    (116,70 + 335,30 K) x S                            (25,20 + 75,60 K) x S

               2                    (116,70 + 670,60 K) x S                            (25,20 + 151,20 K) x S

               3                    (116,70 + 1005,90 K) x S                          (25,20 + 226,80 K) x S

               4                    (116,70 + 1341,20 K) x S                          (25,20 + 302,40 K) x S

               5                    (116,70 + 1676,50 K) x S                          (25,20 + 378,00 K) x S

               6                    (116,70 + 2011,80 K) x S                          (25,20 + 453,60 K) x S

               7                    (116,70 + 2347,10 K) x S                          (25,20 + 529,20 K) x S

               8                    (116,70 + 2682,40 K) x S                          (25,20 + 604,80 K) x S

               9                    (116,70 + 3017,70 K) x S                          (25,20 + 680,40 K) x S

             10                    (116,70 + 3353,00 K) x S                          (25,20 + 756,00 K) x S

             11                    (116,70 + 3688,30 K) x S                          (25,20 + 831,60 K) x S

             12                    (116,70 + 4023,60 K) x S                          (25,20 + 907,20 K) x S

             13                    (116,70 + 4358,90 K) x S                          (25,20 + 982,80 K) x S

             14                    (116,70 + 4694,20 K) x S                          (25,20 + 1058,40 K) x S

             15                    (116,70 + 5029,50 K) x S                          (25,20 + 1134,00 K) x S

 

                                                         NOT : 1 – Yukarıdaki formüllerde kullanılan katsayıların hesaplanması:

                                                                          – Binanın dıştan dışa bir kenarı "a" mt, diğer kenarı da "b" mt. ise S = axb (m2) dir. Yani binanın dıştan dışa taban alanıdır.

                                                                          – Binanın, dıştan dışa bir kenarı "a" mt, diğer kenarı da "b" mt. ise TABLO 1 de yatayda "a" bulunur, düşeyde "b" bulunur. Bu ikisinin kesim noktasındaki rakam, "K" katsayısıdır.

                                                                    2 – Kat adedi, kazan dairesinin üstünde kalan kısımlardır.

                                                                    3 – 15 kattan yüksek yapılarda yalnız "K" yanındaki katsayı değişecektir. Şöyleki, yeni katsayı, kat adedinin "1" nci kattaki "K" nın katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.

                                                                    4 – Formüllerde kömürün ısıl değeri 2.800.- Kcal/kg olarak alınmıştır. TKİ'den alınacak yazıda kullanılan kömürün ısıl değeri "A" ise, Yıllık kömür miktarına ait formüllerde bulunacak rakam, (2800/A) katsayısı ile çarpılacaktır.

                                                                    5 – Kaloriferli kamu konutlarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yıllık yakıt ihtiyacı, her ilin ait olduğu bölge formülü uygulanarak tespit edilir.


2006-1

 

                                                            (10) SAYILI CETVEL

                                                       (Ek : 15/1/1991 - 91/1391 K.)

 

I. BÖLGEYE BAĞLI İLLER                                   II. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

                                        Kış Mevsimi                                                              Kış Mevsimi

İlin Adı                           Ortalama Isısı                     İlin Adı                           Ortalama Isısı

1- Muğla                               +0,00                           1- İstanbul                             -3,60

2- İçel                                    -0,50                           2- Çanakkale                          -3,00

3- İzmir                                  -1,50                           3- Aydın                                -2,45

4- Hatay                                 -1,67                           4- Trabzon                             -3,67

                                        —————                      5- Rize                                   -4,00

Bölgenin Ortalama                                                    6- Kocaeli                              -3,60

Sıcaklığı:                               -0,92°                                                                   —————

                                                                                  Bölgenin Ortalama

                                                                                  Sıcaklığı:                               -3,40°

III. BÖLGEYE BAĞLI İLLER                                IV. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

                                        Kış Mevsimi                                                              Kış Mevsimi

İlin Adı                           Ortalama Isısı                     İlin Adı                           Ortalama Isısı

 Kış Mevsimi Kış Mevsimi

1- Bursa                                 -5,45                           1- Denizli                               -7,00

2- Balıkesir                            -4,89                           2- Şanlıurfa                            -6,38

3- Sakarya                             -4,50                           3- Mardin                              -6,00

4- Manisa                              -4,50                           4- Tekirdağ                            -7,13

5- Antalya                              -4,50                           5- Isparta                               -7,40

6- Adana                                -4,36                           6- Zonguldak                         -6,90

7- Sinop                                 -5,57                           7- Artvin                                -7,29

8- Samsun                             -5,33                           8- Gaziantep                          -7,29

9- Giresun                             -5,33                                                                    —————

10- Ordu                                -5,63                           Bölgenin Ortalama

                                        —————                      Sıcaklığı:                               -6,92°

Bölgenin Ortalama

Sıcaklığı:                               -5,00°

V. BÖLGEYE BAĞLI İLLER                                 VI. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

                                        Kış Mevsimi                                                              Kış Mevsimi

İlin Adı                           Ortalama Isısı                     İlin Adı                           Ortalama Isısı

1- Kırklareli                           -9,00                           1- Kütahya                            -10,00

2- Edirne                                -8,63                           2- Afyon                               -11,67

3- Bilecik                               -8,00                           3- Konya                               -11,29

4- Uşak                                  -8,50                           4- Eskişehir                          -11,57

5- Burdur                               -9,00                           5- Bolu                                 -11,10

6- Kastamonu                        -8,75                           6- Diyarbakır                        -10,25

7- Adıyaman                          -9,00                           7- Siirt                                  -10,36

                                        —————                      8- Kahramanmaraş                -11,00

Bölgenin Ortalama                                                    9- Karaman                           -11,30

Sıcaklığı:                               -8,70°                           10- Batman                           -10,36

                                                                                  11- Şırnak                             -10,36

                                                                                                                          —————

                                                                                  Bölgenin Ortalama

                                                                                  Sıcaklığı:                           -10,95° (x)

(x) Dış sıcaklık ortalaması, bölge iklim şartları nedeniyle, -10,95°  kabul edilerek, hesaplama yapılmıştır.


2006-2

 

VII. BÖLGEYE BAĞLI İLLER                              VIII. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

                                        Kış Mevsimi                                                              Kış Mevsimi

İlin Adı                           Ortalama Isısı                     İlin Adı                           Ortalama Isısı

1- Ankara                             -12,20                          1- Çorum                              -14,33

2- Kırşehir                            -13,00                          2- Tunceli                             -15,00

3- Tokat                                -12,75                          3- Çankırı                             -15,43

4- Amasya                            -12,50                          4- Bitlis                                 -15,50

5- Gümüşhane                      -13,20                          5- Niğde                               -15,00

6- Elazığ                               -13,13                          6- Yozgat                              -15,00

7- Malatya                            -13,13                          7- Kayseri                             -15,00

8- Kırıkkale                           -12,20                          8- Nevşehir                           -14,50

9- Bayburt                            -13,20                          9- Aksaray                            -15,00

                                        —————                                                              —————

Bölgenin Ortalama                                                    Bölgenin Ortalama

Sıcaklığı:                              -12,80°                          Sıcaklığı:                              -14,97°

 

 

 

 

 

I. BÖLGEYE BAĞLI İLLER                                   II. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

                                        Kış Mevsimi                                                              Kış Mevsimi

İlin Adı                           Ortalama Isısı                     İlin Adı                           Ortalama Isısı

1- Sivas                                -16,75                          1- Erzurum                           -22,10

2- Bingöl                              -18,00                          2- Hakkari                            -21,00

3- Erzincan                           -18,43                          3- Kars                                  -22,62

4- Van                                  -18,00                          4- Ağrı                                  -23,75

5- Muş                                  -20,25                                                                   —————

                                        —————                      Bölgenin Ortalama

Bölgenin Ortalama                                                    Sıcaklığı:                              -22,37°

Sıcaklığı:                              -18,30°

 

 

 

 

NOT : Yeni il kurulduğunda, konutların yıllık yakıt miktarının hesaplanmasında eskiden bağlı olduğu ilin cetveldeki bölgesi esas alınır.


2006-3

 


2006-4

 


2007

 

16/7/1984 TARİHLİ VE 84/8345 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

84/8345 sayılı Yönetmeliğin

Değişen Maddeleri

Yürürlüğe

Giriş

Tarihi

Tarihi

Numarası

1/9/1986

86/10974

11, 21 26, 33, Geçici Madde 1, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, (1) sayılı Cetvel, (2) sayılı Cetvel, (3) sayılı Cetvel, (4) sayılı Cetvel, (5) sayılı Cetvel

14/10/1986

11/9/1987

87/12144

4, Ek Madde, (4) sayılı Cetvel

24/10/1987

27/11/1988

88/13530

(2) sayılı Cetvel,

13/12/1988

15/1/1991

91/1391

4, 11, 20, 21, 29, (1) sayılı Cetvel, (2) sayılı Cetvel, (3) sayılı Cetvel

16/2/1991

30/6/1992

92/3245

20

25/7/1992

31/8/1992

92/3457

20, Geçici Madde 9

28/10/1992

6/5/1996

96/8119

(4) sayılı Cetvel

16/5/1996

25/2/1998

98/10959

(1) sayılı Cetvel

3/5/1998

11/5/1998

98/11049

(1) sayılı Cetvel

21/5/1998

8/6/1998

98/11260

(1) sayılı Cetvel

3/7/1998

20/4/2000

2000/598

(2) sayılı Cetvel

18/5/2000

1/5/2002

2002/4133

14, (5) sayılı Cetvel, Geçici Madde 10

11/6/2002

26/11/2002

2002/4918

(1) sayılı Cetvel

8/12/2002

2/6/2004

2004/7461

35

2/7/2004

22/8/2011

2011/2164

3, 34, 35

20/9/2011

17/2/2012

2012/2835

34, 37, Geçici Madde 11

27/3/2012

15/7/2014

2014/6643

3, 37

5/8/2014

9/7/2014

2014/6710

(1) sayılı Cetvel

17/8/2014

4/12/2017

2017/11152

4, 6, 8, 9, 14, (1) sayılı Cetvel, (2) sayılı Cetvel

20/1/2018

6/2/2019

717

 (1) Sayılı Cetvel

7/2/2019

10/7/2020

2754

(4) sayılı Cetvel, (5) sayılı Cetvel

11/7/2020