SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

İLİŞKİN ESASLAR(1)

 

Bakanlar Kurulu Kararının;

Tarihi ve No’su                                    : 6/6/1978-7/15754

Dayandığı Kanun                                 : 28/2/1978-2143

Yayımlandığı Resmi Gazete                 : 28/6/1978-16330

 

9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/5/2020 tarihli ve 2506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

 

Madde 1- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

 

Madde 2- (Mülga:22/11/2010-2010/1169)

 

Madde 3- (Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında(2) geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücretlerinin tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.

(Değişik: 6/1/1989-89/13691) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 5.754,98 TL’yi(3) geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. (Değişik cümle:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/1 md.) Bu fıkrada belirtilen tutar, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca artırılabilir.

(Ek:3/1/2008-2008/13055) Sözleşme ücretleri; (Ek:11/9/2017-2017/10818) havacılık simülatör uzmanı, helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının (Ek:5/1/2009-2009/14539) gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada belirtilen tavan ücretin iki katını, Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunan araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacaklar ile pilot (Ek:11/9/2017-2017/10818) ve havacılık sertifikasyon uzmanı pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir.(4)

(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

__________

(1) 2/7/1993 tarihli ve 484 sayılı KHK’nin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, bu Esaslarda geçen “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” ibareleri, “Maliye Bakanlığı” olarak; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesi uyarınca da bu Esaslarda geçen “Devlet Personel Dairesi” ibareleri, “Devlet Personel Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

(2) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. 

(3) Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 4/7/2018 tarihli Maliye Bakanlığı genelgesiyle 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmiş olan tutar metne işlenmiştir.

(4) 5/2/2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Esasların bu fıkrasına “pilot” ibaresinden önce gelmek üzere “Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunan araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacaklar ile” ibaresi eklenmiştir.


(Değişik:20/02/2017-2017/9949) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zorunlu olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve benzeri nitelikteki diğer ikramiyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kurslarında sözleşmeli olarak çalıştırılan Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders ücreti, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ve Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri dördüncü fıkra hükmü dışındadır.(1)

(Ek:22/11/2010-2010/1169) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

(Mülga yedinci fıkra:6/1/1989-89/13691)

(Mülga sekizinci fıkra:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/1 md.)

Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

 

Madde 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. (Danıştay İkinci Dairesinin 26/12/2013 tarihli ve E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

 

Madde 5- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

(Ek ikinci fıkra:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/2 md.) Sözleşmeli personel ile imzalanacak hizmet sözleşmesi örneği Cumhurbaşkanlığınca vize edilir.

 

Madde 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

____________

(1) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkraya “çalıştırılacak öğretmenlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere” ibaresi eklenmiştir.


 

Madde 7- (Değişik: 3/8/2005-2005/9245)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz)(1) hariç olmak üzere, kurumunda(2)(3) fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) (Değişik:22/11/2010-2010/1169) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda(2)(3) çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

(Değişik cümle:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/3 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenlere, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malullük, ölüm veya mücbir sebep nedeniyle ayrılanlara, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda Cumhurbaşkanlığının görüşü alınmak kaydıyla iş sonu tazminatı ödenebilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50'sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.(4)

_____________

(1) Parantez içi hüküm 2006/10557 sayılı BKK ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Danıştay Onikinci Dairesinin 28/3/2019 tarihli ve E.:2018/3058; K.:2019/2367 sayılı kararı ile bu fıkrada yer alan “kurumunda” ibareleri iptal edilmiştir.

(3) Danıştay Onikinci Dairesinin 28/3/2019 tarihli ve E.:2018/3059; K.:2019/2368 sayılı kararı ile bu fıkrada yer alan “kurumunda” ibareleri iptal edilmiştir.

(4) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 8- (Değişik: 3/2/1982-8/4250) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).(2)

 

Madde 9- (Değişik:14/05/2018-2018/11809) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. (Ek cümleler:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.

(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen(1) çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

(Değişik:14/05/2018-2018/11809) Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(Değişik:14/05/2018-2018/11809) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

(Ek: 24/4/2007-2007/12061) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

(Ek: 30/6/2014-2014/6576) Sözleşmeli personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli mazeret izni verilir.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.

____________

(1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

(2) 24/9/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “(Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim” ibaresi “(Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim” şeklinde değiştirilmiştir.


(Ek:14/05/2018-2018/11809) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine,  çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

 

Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere (Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

 

Madde 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı  Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

 

Madde 12- (Değişik:20/02/2017-2017/9949) Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye’de herhangi bir Tıp Fakültesinden mezun yada denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur.

(Değişik: 6/12/1993-93/5097) Özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(Ek: 27/8/1979-7/18126; mülga: 6/12/1993-93/5097)

 

Madde 13- (Değişik: 9/2/1979-7/17150)

(…)(2) Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162  sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir)(1)

___________

(1) 2162 sayılı Kanun 2368 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olup, bu Kanuna göre kamu sağlık hizmetlerinde haftalık kanuni çalışma süresi 45 saat, bunlardan mesleklerini serbest icra edenler için ise 40 saattir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Cumhurbaşkanlığının onayı alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.(4)

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Ek: 3/2/1982-8/4250) Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için dördüncü fıkrası hariç(1) bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Madde 14- (Mülga:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/5 md.)

 

Madde 15- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir  (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.

 

Madde 16- (Mülga:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/6 md.)

 

Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) (Değişik:RG-13/11/2019-30947-C.K-1807/1 md.) Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

____________

(1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 

(2) Bu aradaki “(5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrasına göre emekli aylığı kesilmeksizin çalıştırılacak hekimler dahil)" ibaresi 6/12/1993 tarih ve 93/5097 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir. 

(4) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının olumlu görüşü” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının onayı” şeklinde değiştirilmiştir.


b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

 

Sınav şartı

Ek Madde 2- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu kurum ve kuruluşları 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.


 

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ilan ederler.(1)

Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz

Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden  istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.

(Değişik:26/3/2018-2018/11587) Bu Esaslara ekli 3 sayılı Cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları hariç, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bulunan pozisyonlarda bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel Adalet Bakanlığının ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklara ilişkin ilgili mevzuatında belirtilen sınav ile atama usul ve esaslarına göre, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.          

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) seviyesinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın,  bu maddenin (c) bendi hükümleri uygulanır.(2)

(Ek:12/9/2011-2011/2249) (Değişik onuncu fıkra:RG-9/7/2020-31180-C.K-2727/1 md.) İletişim Başkanlığında İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30'u geçmemek üzere İletişim Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek: 30/6/2014-2014/6576) Emniyet Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak tam zamanlı avukat unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz. Bu pozisyonlara, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atama yapılır.

____________

(1) 24/9/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci  maddesiyle bu fıkrada yer alan “Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde” ibaresi “10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” şeklinde değiştirilmiştir.


(Ek: 7/5/2015-2015/7698) (Değişik:RG-3/5/2019-30763-C.K.-1024/1 md.) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak maden haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı ve yerüstü maden uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek: 28/3/2016-2016/8720) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak kura veya yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

(Ek:27/06/2016-2016/8994) Kültür ve Turizm Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, diğer teknik hizmet personeli, arkeolog, kütüphaneci, müze araştırmacısı, tekniker ve teknisyen unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

(Değişik:19/2/2018-2018/11465) İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Yargıtay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(1) adına vize edilmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarından ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde belirtilen unvanlara ilişkin pozisyonlar ile yabancı uyruklu personel ve yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için kullanılacak pozisyonlar dışındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanır.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel ile orman mühendisi unvanını haiz olanlar arasından mühendis unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır.(2)

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak iş ve meslek danışmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

(Ek:RG-19/4/2019-30750- C.K. /1004 / 1 md.) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmiş olan pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

____________

(1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

(2) 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu fıkraya “orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile orman mühendisi unvanını haiz olanlar arasından mühendis unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel” ibaresi eklenmiştir.


(Ek fıkra:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılır.

(Ek fıkra:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/1 md.) (Değişik:RG-20/4/2023-32169-CK-7138/1 md.)  Gençlik ve Spor Bakanlığında, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın ve sınav şartı aranmaksızın aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenler,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

ç) Universiad Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu Esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilir.

(Ek fıkra:RG-20/2/2020-31045-CK-2118/1 md.) Dışişleri Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mütercim-tercüman ve dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek fıkra:RG-9/5/2020-31122-C.K-2506/1 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına tahsis edilen pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen usul uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına tahsis edilen pozisyonların merkez ve taşra teşkilatı olarak dağıtımına ve sınav açılmasına Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

(Ek fıkra:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/3 md.) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Alan Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek fıkra:RG-21/3/2021-31430-C.K.-3731/1 md.) Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek fıkra:RG-16/7/2021-31543-CK-4308/1 md.) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Arama ve Kurtarma Teknisyeni unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek fıkra:RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1 md.) Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen pozisyonlarına bu Esaslar kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir.

(Ek fıkra:RG-23/7/2022-31901-C.K-5854/1 md.) Devlet Arşivleri Başkanlığına tahsis edilmiş ve bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmet Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek:RG-22/10/2022-31991-CK-6255/1 md.) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Akademisi Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Dini İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezlerinde, Kur’an Eğitim Merkezlerinde, Kur’an kurslarında ve Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Eğitici pozisyonlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-6364/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığında Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre çalıştırılır. Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel hakkında 12 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-6364/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

(Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-6364/1 md.) İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığında İç Güvenlik Uzmanı pozisyon unvanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır. 

(Ek:RG-16/3/2023-32134-CK-6966/1 md.) Vakıflar Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, müze araştırmacısı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı sözleşmeli personel yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.

(Ek:RG-29/7/2023-32263-CK-7431/1 md.) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen pozisyonların beden eğitimi alanı için ayrılan kısmının en fazla %10’u;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye giren,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olan,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye giren,

milli sporcuların, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, sınav şartı aranmaksızın sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarında kullanılabilir. Bu kapsamda ataması yapılanlar; öğretmen kadrosuna atanma, özlük ve diğer haklar bakımından 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine tabi olurlar. Atama işlemi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yayımlanan duyuru çerçevesinde yapılır.

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.

 

Unvan değişikliği

Ek Madde 4 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür


 

Ek Madde 5 – (Ek: 25/10/2010-2010/982) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu 3 üncü maddesinin (f) bendinde sayılın sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılacak; sosyolog, çocuk eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen, (Ek:22/11/2010-2010/1169) diyetisyen, (Ek: 14/05/2018-2018/11809) avukat,  büro personeli, destek personeli, hemşire, diğer sağlık personeli ve din görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanabilir.(1)

 

Sözleşmenin feshi

Ek Madde 6 – (Ek:22/11/2010-2010/1169) Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması, (Danıştay Onikinci Dairesinin 10/12/2014 tarihli ve E:2011/6048, K:2014/8538 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

d)  Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

f) (Ek: 20/02/2017-2017/9949) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel;  kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer.

 

Ek Madde 7 (Ek:12/3/2012-2012/2964) Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dışında adaylardan kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmez. Ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir.

________________

(1) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut sözleşmeli personel pozisyonlarından;” ibaresi “24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu 3 üncü maddesinin (f) bendinde sayılın sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılacak” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya “avukat,” ibaresinden sonra gelmek üzere “büro personeli, destek personeli,” ibaresi eklenmiştir.


b) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında bir belge talep edilmez.

c) Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. Kamu kurum ve kuruluşları sözleşmeli personele verilecek görevin uygun yürütülmesi açısından zaruri görmeleri durumunda, personel ve insan kaynaklarına ilişkin mevzuatlarında açıkça belirtilmesi kaydıyla adaylardan sağlık durumlarına ilişkin rapor talep edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.

Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adayların adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir. Personel alım işlemleri, adayların idareye beyan ettikleri bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususları sözleşmeli personel alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir.

Adaylardan başvuru sırasında istenen formlar kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal internet sayfalarında yayımlanır.

Yabancı uyruklular için ilgili idare tarafından istenecek bilgi ve belgeler personel alım ilanında belirtilir.

 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma

Ek Madde 8 - (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet kapsamında yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya parça başı ücret vermek suretiyle sözleşme süresiyle sınırlı olarak çalıştırılabilecek hizmetler ile bu hizmetlerde çalıştırılacakların ücret ve adet üst sınırları ekli 5 sayılı Bir Yıldan Az Süreli Hizmetlere İlişkin Cetvelde gösterilmiştir.(1)

Anılan Cetvelde gösterilen üst sınırları aşmamak üzere, bu kapsamda çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, her yıl ilgili kurumun önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığınca saptanır.(2)

Bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaları gerekir. Kurumlar, bu koşullara ilave olarak hizmet gereği özel şartlar belirleyebilirler.

Parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç olmak üzere, bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalışma saat ve süreleri hususunda 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Saat ücreti karşılığı çalıştırılacak personelin çalışma süresi, günde beş saati geçmemek üzere kurumu tarafından tespit edilir.

Bu kapsamda görev yapan personele, parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç, çalıştıkları her ay için iki gün ücretli izin verilir ve çalışılan her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir. Bu personelin mazeret izinlerine dair hususlarda bu Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.

Bu kapsamda görev yapan personele, ikinci fıkra uyarınca belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. Ücretler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde ödenir.

___________

(1) 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bir Yıldan Az Süreli veya Mevsimlik Hizmetlere İlişkin” ibaresi “Bir Yıldan Az Süreli Hizmetlere İlişkin” olarak değiştirilmiştir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca” ibaresi “üzerine Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


 Bu madde uyarınca istihdam edilen personelden 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaptırılacak işin özelliği gereği kurumlar çalıştıracakları personelde 65 yaşını geçmemek üzere farklı üst yaş sınırı belirleyebilir.

(Ek fıkra:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/2 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetleri kapsamında bu madde uyarınca çalıştırılanların çalışma gün, saat ve sürelerinin tespiti hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Yedinci fıkrada belirtilen 65 yaş sınırlaması, bu sanatsal faaliyetler kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar için uygulanmaz. Eser başı, temsil başı veya günlük ücret karşılığı çalıştırılanların ücretleri, ayın 15’i beklenmeksizin, görevin yapılmasını müteakiben ödenebilir.(3)

Bu madde kapsamında istihdam edilmiş olmak, idareler açısından sonraki yıllarda aynı şekilde yeniden çalıştırma zorunluluğu doğurmaz.

Bu madde hükümlerine aykırı olmamak üzere, çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esaslarına dair şartlar ile diğer hususlar hizmet sözleşmelerinde düzenlenir. (Ek cümle:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/2 md.) Bu madde hükümlerine aykırı olmamak üzere, aranacak özel şartlar ile alım yöntemleri kurumlarca düzenlenebilir.

Bu kapsamda görev yapacak personele ait tip sözleşme örneklerinin Cumhurbaşkanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.(1)

Bu madde uyarınca istihdam edilen personel hakkında bu Esasların sözleşmenin feshi hükümleri ile 4 üncü maddesindeki harcırah hükümleri dışındaki hükümleri uygulanmaz.

 

Ek Madde 9 - (Ek:26/3/2018-2018/11587) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir.

Birinci fıkra kapsamında istihdam edilecek personelin;

a) Müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması,

c) İş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise özel sektör tarafından, bizzat veya posta yoluyla ekli 1 sayılı Başvuru Formu ile birlikte noter onaylı diplomalarıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları,

gerekir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Mayıs ve Ekim aylarının ilk işgünü itibarıyla ve her dönem için tek liste halinde ekli 2 sayılı Bildirim Formu kullanmak suretiyle yazılı ve elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal ettirir.(2)

Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu madde hükümlerinden yararlanamaz.

Sözleşmeli personel olarak atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, sözleşmesini feshedenler, askerlik hizmeti ve doğum dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi teşebbüsü veya bağlı ortaklıklarında yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren veya erdirilenler başvuru yapamaz ve ikinci kez bu madde hükümlerinden faydalanamaz.

________________

(1) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 21/7/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar” ibaresi “kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.        


Yüzde ellinin üzerinde kamu payına sahipken özelleştirme programına alınan kuruluşlarda, programa alınma tarihi itibarıyla sözleşmeli personel olma hakkını haiz olanların kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu kuruluşlardan kamu payı yüzde ellinin altına düşecek şekilde özelleştirilen kuruluşlarda, ilk bildirimde yer alıp sözleşmeli personel olma vasfını devam ettirenlerin kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma yeniden bildirilir. Söz konusu kayıtlar ilgili kurumlar tarafından saklanır.(1)

Bu kapsamda bildirilen personelin atama teklifleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu personeli bilgi sistemi üzerinden iletilen talepler esas alınarak; bildirimi takip eden altmış gün içerisinde kura usulü ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarına yapılır. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resen aynı usul ile atama teklifi yapılır.(2)

Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların “idari büro görevlisi” unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır.

Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin pozisyonlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.(3)

Söz konusu personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.

Kurumlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atama teklifi yapılan personelin atama işlemlerini güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren otuz gün içerisinde tamamlar ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ eder.(4)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atama teklifi yapılan personel, kurumun atama teklifi yapılan ilde teşkilatının bulunmaması durumu hariç olmak üzere iade edilemez.(4)

Sözleşmeli personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadır. Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların atama teklifleri iptal edilir.

Askerlik görevini yapmakta olanlardan özelleştirilen kuruluşta işe başlamak istemeyen veya işe başlatılmayanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın onbeşinden itibaren başlar. Askerlik dönüşü özelleştirilen kuruluşta işe başlayanlar ise bu madde hükümlerine tabi olurlar.

Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

______________

(1) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.” şeklinde, “Devlet Personel Başkanlığına yeniden bildirilir.” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma yeniden bildirilir.” şeklinde ve “her iki kurum” ibaresi “ilgili kurumlar” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” şeklinde, “DPB e-uygulama” ibaresi “kamu personeli bilgi sistemi” şeklinde ve “Devlet Personel Başkanlığınca” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığınca” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” şeklinde ve “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkralarda yer alan “Devlet Personel Başkanlığınca” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı hâlde göreve başlamayan personel otuz gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.(1)

Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla birlikte söz konusu personelin bilgilerini içerecek şekilde, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma elektronik ortamda bildirilir.(2)

Bu madde kapsamında atananların, Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum yetkilidir.(3)

 

Geçici Madde 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

 

Geçici Madde 2- (Mülga: 9/2/1979- 7/17150)

 

Geçici Madde 3- (Ek: 26/12/2001-2001/3487)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euro kuru esas alınarak ödeme yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ilişkin olarak vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin sözleşme ücretlerinin, kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 1/1/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euro kuru esas alınarak ödeme yapılır. Bu hususlar personelin yıllık sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle ayrıca belirtilir.

 

Geçici Madde 4- (Mülga: 3/1/2008-2008/13055)

 

Geçici Madde 5- (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında aynı unvanlı münhal pozisyon bulunması ve kurumun isteği hâlinde, öncelikle ayrıldığı görev yerinde, mezkur görev yerinde aynı unvanlı münhal pozisyon bulunmaması hâlinde ise ilgili kurumca diğer birimlerindeki aynı unvanlı münhal pozisyonda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu madde hükümlerine göre öncelikli olarak işe almada ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

_____________

(1) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan  “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “ilgisine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum” şeklinde değiştirilmiştir.


Geçici Madde 6- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/4/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar,  Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.

 

Geçici Madde 7 – (27/3/2009 tarihli ve 2008/8151 Esas sayılı Danıştay Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.)

 

Geçici Madde 8 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

Geçici Madde 9 – (Ek:22/11/2010-2010/1169) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte mevcut vizeli pozisyonlardan ekli (4) sayılı cetvelde yer almayanlar, kurumsal ihtiyaç devam ettiği sürece kullanılır. Bu pozisyonlarda hizmet gereği değişiklik talebi, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.(1)

 

Geçici Madde 10 – (Ek:22/11/2010-2010/1169) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı (Değişik:12/9/2011-2011/2249) 60’yi geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.

 

Geçici Madde 11 - (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.

Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, diğer kurumlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. (Ek: 14/05/2018-2018/11809) Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma gönderilir.(2)

(Mülga:13/4/2018-2018/11673)

__________________

(1) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “14 ve 15 inci madde” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına” ibaresi “kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma” şekilde değiştirilmiştir.


657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerin, Ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.

 

Geçici Madde 12 - (Ek:26/3/2018-2018/11587) Özelleştirme programında olan kuruluşlarda 1/1/2015 tarihinden önce istihdam edilmiş olanlar hakkında ek 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

 

Geçici Madde 13 - (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre geçici personel olma hakkından yararlanmak için mülga 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar kapsamında başvuru yapmayanlar, atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, istifa edenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile 01/07/2014 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme işlemini takip eden altı aylık süre geçtikten sonra iş sözleşmeleri sona erenler (Danıştay Onikinci Dairesinin 28/4/2021 tarihli ve E.:2020/4352 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare: ek 9 uncu madde kapsamında başvuru yapamaz ve anılan madde hükümlerinden faydalanamaz.)(1)

 

Geçici Madde 14 - (Ek:26/3/2018-2018/11587)  Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenler hakkında da ek 9 uncu, geçici 12 nci ve geçici 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 15 –  (Ek:RG-19/4/2019-30750- C.K. /1004 / 2 md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken pozisyonları Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredilecek personelin sözleşme ücretleri, devir işleminden önceki en son ay aldıkları sözleşme ücreti ve her türlü ödeme tutarlarını içerecek şekilde belirlenir. Bunlara 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ayrıca ek ödeme yapılamaz.

 

Geçici Madde 16 – (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/3 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamındaki antrenör ve spor uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on işgünü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

Bu madde uyarınca atananların pozisyonları personelin önceki pozisyonlarına ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla merkezde toplam sayı, taşrada ise il bazında ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonları aynı tarih itibarıyla iptal edilerek mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

_____________________

(1) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 31/1/2022 tarihli ve YD İtiraz No:2021/769 sayılı kararı ile “ile 01/07/2014 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme işlemini takip eden altı aylık süre geçtikten sonra iş sözleşmeleri sona erenler” ibaresinin yürütmesinin durdurulması kaldırılmıştır.


Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır. Ayrıca önceki pozisyonlarında geçen hizmet süreleri, kurum içi yer değişikliği için bu Esaslarda aranan sürelerin hesabında değerlendirilir.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan, ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

 

Geçici Madde 17 - (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/3 md.)

Ekli 5 sayılı Cetvelde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sanatsal faaliyetlerine ilişkin hizmetlerde 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, ek 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ayrıca bir belirleme yapılmaksızın anılan cetvelde yer alan sınırlamalar çerçevesinde kullanılır.

 

Geçici Madde 18 - (Ek:RG-18/4/2020-31103-C.K-2420/2 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, İçişleri Bakanlığının bu Esaslar kapsamındaki mevcut dolu ve boş bulunan  “Büro Personeli” sözleşmeli personel pozisyon unvanları, “Çağrı Karşılama Personeli” pozisyonunun ilk ihdas edildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın “Çağrı Karşılama Personeli” olarak değiştirilmiş sayılır. Söz konusu personelin “Büro Personeli” pozisyon unvanında geçirdiği hizmet süreleri “Çağrı Karşılama Personeli” pozisyonunda geçmiş sayılır.

 

Geçici Madde 19- (Ek:RG-9/5/2020-31122-C.K-2506/2 md.)

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz.

 

Geçici Madde 20- (Ek:RG-9/7/2020-31180-C.K-2727/4 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında bu Esaslar kapsamında dolu ve boş bulunan “Basın-Enformasyon Personeli” unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarının unvanları, “İletişim Personeli” pozisyonunun ilk ihdas edildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın “İletişim Personeli” olarak değiştirilmiş sayılır. Bu şekilde unvanı değişen personelin “Basın-Enformasyon Personeli” unvanında geçirdiği hizmet süreleri “İletişim Personeli” unvanında geçmiş sayılır.

 

Geçici Madde 21- (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/4 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın Başkanlıkça “Alan Uzmanı” unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanır.

Bu madde uyarınca atananların pozisyonu, personelin önceki pozisyonuna ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla ihdas edilmiş ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonları aynı tarih itibarıyla iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. İhdas ve iptal edilen pozisyonlara ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Bu personele, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında ek ödeme yapılmaz.

Bu maddeye göre atananların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum, evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usulüne ve süresine uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

 

Geçici Madde 22- (Ek:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/4 md.)

Sözleşmeli personelin, bu Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılına ait yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir.

 

Geçici Madde 23- (Ek:RG-4/3/2021-31413-C.K.-3585/1 md.)

Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30/6/2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, 12 nci maddede sayılan şartları taşıyan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla, öğrenim durumlarına ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla yürütmekte oldukları görevlere uygun Marmara Üniversitesine ait boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler.

 

Geçici Madde 24- (Ek:RG-4/3/2022-31768-C.K-5254/1 md.)

Bu Esasların Geçici 19 uncu maddesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar neticesinde verilen yargı kararları gereği, ÖSYM Başkanlığı tarafından doğrudan merkezi yerleştirmesi yapılıp atama işlemleri gerçekleştirilenlerin istihdamlarına devam olunur ve merkezi yerleştirmesi yapılıp atama işlemleri devam edenlerin durumu Tarım ve Orman Bakanlığınca tekemmül ettirilir.

 

Ek Geçici Madde 1- (Mülga:1/2/1980-8/308)

 

Madde 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 18 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

______________

(1) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


1 SAYILI CETVEL SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

POZİSYON UNVANLARI

(Ek: 11/6/2007-2007/12251)

 

AİM (HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ) UZMANI (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/5 md.)

ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ) (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/5 md.)

AVUKAT (KISMİ ZAMANLI)

DİŞ TABİBİ

ECZACI

EKİP PLANLAMA UZMANI (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/5 md.)

GEMİ ADAMI

HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI (Ek: 11/9/2017-2017/10818)   

HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI (Ek: 11/9/2017-2017/10818)

HELİKOPTER MAKİNİSTİ (Ek:22/11/2010-2010/1169)

KABİN EMNİYET UZMANI (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/5 md.)

KAPTAN

PİLOT

TABİP

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

UÇUŞ TABİBİ (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/5 md.)

UÇUŞ TEKNİSYENİ

UZMAN TABİP

UZMAN(TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE)

 


2 SAYILI CETVEL

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA

GÖRE HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

(Ek: 11/6/2007-2007/12251)

DANS UZMANI

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

DERİCİ

DİSPEÇ

DOKUMACI-ÖĞRETİCİ

EDİTÖR

FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ

FOTOĞRAFÇI

FRESK RESSAMI

HATTAT

HEYKELTRAŞ

IŞIKÇI

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

KALEMKAR

KAMERAMAN

(…)(1)

KOSTÜM KREATÖRÜ

KOSTÜMCÜ

KURŞUNCU

MİZANPAJCI

MÜCELLİT

MÜZİKÇİ

NOTA RESSAMI

RESTORATÖR (Ek:22/11/2010-2010/1169)

(…)(2)

SEDEFKAR

SENARİST

SERAMİKÇİ

TASARIMCI

TASHİHÇİ

TAŞ İŞLEYİCİ

TELKARİ USTASI (Ek:8/2/2016-2016/8522)

TONMAİSTER

VİTRAY USTASI

YAPIMCI

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

YAZMA ESER UZMANI

YÖNETMEN

___________

(1) 5/8/2013 tarihli ve 2013/5212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Konservator” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Saz Sanatçısı“ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


3 SAYILI CETVEL

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

(Ek: 2/3/2009-2009/14799)

            

             ANKETÖR (Ek: 14/05/2018-2018/11809)

             ANTRENÖR (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/4 md.)

ARŞİV UZMANI

             ÇÖZÜMLEYİCİ

DIŞİŞLERİ HUKUK UZMANI (Ek:RG-20/2/2020-31045-CK-2118/2 md.)

GENÇLİK ÇALIŞANI (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/4 md.)

             İMAM-HATİP (Ek:25/3/2013-2013/4534)  

             İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU

             KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ (Ek:25/3/2013-2013/4534)

             MÜEZZİN-KAYYIM (Ek:25/3/2013-2013/4534)

             MÜTERCİM

             MÜTERCİM-TERCÜMAN

             PROGRAMCI

             SINAV HİZMETLERİ UZMANI (Ek:8/12/2011-2011/2541)

             SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ

             SİSTEM PROGRAMCISI

SPOR UZMANI (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/4 md.)

             TAPU ARŞİV UZMANI

             TERCÜMAN

             VAİZ (Ek: 3/7/2017-2017/10546)

             YURT YÖNETİM PERSONELİ (Ek:19/8/2013-2013/5315)

 


 


4 SAYILI CETVEL (Ek:22/11/2010-2010/1169)

A –SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

UNVANI

NİTELİĞİ

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ

(14/05/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak.(3)

AİM (HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ) UZMANI

(Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/7 md.)(12)

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, ilgili mevzuatı uyarınca AİM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Personeli Lisansına ve Temel AİM Kursu başarı belgesine sahip olmak, AİM Ofislerinde AİM memuru olarak en az 7 yıllık tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

ALAN UZMANI (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/7 md.)(12)

Yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca belirlenecek yabancı diller için YDS’den en az B düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ya da ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından en az lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği bulunmayan veya YDS'de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

ALEVİ-BEKTAŞİ

CEMEVİ ÖNDERİ

(Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-6364/2 md.)(14)

Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olmak veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olmak.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ UZMANI

(Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-6364/2 md.)(14)

Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak.

ANKETÖR

(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

ANTRENÖR

(Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/4 md.)(5)

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık bölümlerinden mezun olmak ve en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

ARAMA KURTARMA UZMANI

Havacılık konusunda tecrübe sahibi olmak veya arama-kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ

(Ek:RG-16/7/2021-31543-CK-4308/2 md.)(12)

En az mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olmak, başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak ve sınav ilanında belirlenen boy ve kilo koşullarını taşımak.

ARKEOLOG

(27/06/2016 tarihli ve 2016/8994 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ARŞİV UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da  programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça  derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak.

ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ) (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/7 md.)(12)

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ATSEP’e (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeline) ilişkin ilgili mevzuatında belirtilmiş bölümlerinden mezun olmak, ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) lisansı ve bu lisansa işlenmiş en az 1 aktif derece sahibi olmak, lisans sahibi olduktan sonra en az beş yıl CNS alanında tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

AVUKAT

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ

(12/09/2011 tarihli ve 2011/2249 sayılı BKK ile eklenmiştir.) (Mülga satır:RG-9/7/2020-31180-C.K-2727/2 md.)

 

BİLİMSEL PROJE UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin gerektirdiği özel nitelik ve şartlara sahip olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

BİOLOG

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BÖLGE PLANCISI

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ

Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ (Ek:RG-18/4/2020-31103-C.K-2420/1 md.)(7)

112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.(13)

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyindeki herhangi bir yükseköğrenim programı mezunu ve Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti  ehliyetlerden birine sahip olmak.   (Mesleğinde 2 (iki) yıl çalışmış olan gemi inşa mühendisleri için yukarıda belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.)    

2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

1- Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin;  Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Bilimleri veya Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği bölümü mezunu veya  Meslek Yüksek Okullarının  güverte, gemi makinaları, deniz elektroniği, deniz haberleşme veya gemi makinaları işletme bölümlerinden mezun olup vardiya zabiti, makine zabiti ehliyetine sahip olmak.    

2- Denizcilik literatürünü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

DESTEK PERSONELİ

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

DIŞİŞLERİ HUKUK UZMANI (Ek:RG-20/2/2020-31045-CK-2118/3 md.)(6)

Hukuk fakültesi mezunu olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden mezun olmak, en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ

657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİSPEÇ

Uçuş hareket uzmanı lisansına sahip olmak.

DİŞ TABİBİ

Diş hekimliği fakültesi mezunu olmak.

DİYETİSYEN

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

DİZGİ OPERATÖRÜ

En az ortaöğretim mezunu olmak ve konusunda tecrübe sahibi olmak.

EBE

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümünden mezun olmak

ECZACI

Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

EĞİTİCİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde veya Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu olmak, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

EKİP PLANLAMA UZMANI

(Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/7 md.)(12)

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, havayolu işletmelerinin ekip planlama biriminde en az on yıl tecrübeye sahip olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

FİZYOTERAPİST

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

GEMİ ADAMI

Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

GENÇLİK ÇALIŞANI

(Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/4 md.)(5)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU

(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak.

HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI

(11/9/2017 tarihli ve 2017/10818 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak, havacılık sistem, simülatör veya hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu veya güvenlik cihazlarının tasarımı, üretimi, laboratuvar testleri ve/veya sertifikasyonu veya bakım, operasyon, havaalanı sertifikasyonu, seyrüsefer veya tehlikeli madde konularından herhangi birinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. (11)

HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI

(11/9/2017 tarihli ve 2017/10818 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, havacılık simülatörü tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az  üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

HELİKOPTER MAKİNİSTİ

Makinistlik lisansına sahip olmak.

HEMŞİRE

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olmak

İCRA KATİBİ

(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

İÇ GÜVENLİK UZMANI (Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-6364/2 md.)(14)

İç güvenlik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak.

İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ

(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim mezunlarından ek 9 uncu maddede belirtilen şartları sağlamış olmak.

İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ

(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim mezunu olmayanlardan ek 9 uncu maddede belirtilen şartları sağlamış olmak.

İLETİŞİM PERSONELİ

(Ek:RG-9/7/2020-31180-C.K-2727/3 md.)(9)

Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans eğitimi almış olmak; en az (B) düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak; YDS denkliği bulunmayan ya da YDS'de yer almayan diller için İletişim Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

İMAM/HATİP

(14/11/2011 tarihli ve 2011/2400 sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksekokulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU

En az ortaöğretim mezunu olmak.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

En az ortaöğretim mezunu olmak, tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren geçerli belge veya sertifikaya sahip olmak

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

(26/4/2011 tarihli ve 2011/1762 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

KABİN EMNİYET UZMANI (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/7 md.)(10)

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az üç yılı kabin amiri olmak üzere on yıl kabin ekibi üyesi tecrübesine sahip olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

KADASTRO TEKNİSYENİ

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinden veya Meslek yüksek okullarının Harita-Kadastro Bölümünden mezun olmak.

KAMERAMAN

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

KAZA KIRIM UZMANI

Kaza-kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya uçak havacılık mühendisi veya teknisyen veya hava trafik kontrolörü olmak veya teknik eğitim veren fakülte veya yükseköğretim kurumlarının makine bölümünden mezun olmak. Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

(…)(1)

 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ(8)

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, ilahiyat ön lisans veya imam hatip lisesi mezunu olmak.

KÜTÜPHANECİ

(27/06/2016 tarihli ve 2016/8994 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

LABORANT

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

(Ek:RG-3/5/2019-30763-C.K.-1024/2 md.)(4)

Mühendislik fakültelerinin Harita ve Kadastro Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az bir yıl iş tecrübesine sahip olmak.

MİMAR

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MUAYENE MEMURU

(26/3/2018 tarihli ve 2018/11587 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

MUHABİR

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MÜBAŞİR

En az ortaöğretim mezunu olmak.

MÜEZZİN KAYYIM

(14/11/2011 tarihli ve 2011/2400 sayılı BKK ile değiştirilmiştir.)

İlahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksekokulu, ilahiyat önlisans veya imam hatip lisesi veya lise mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak.

MÜHENDİS

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

MÜTERCİM-TERCÜMAN

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.(13)

MÜZE ARAŞTIRMACISI

(27/06/2016 tarihli ve 2016/8994 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

MÜZE GÖREVLİSİ

(Ek:RG-19/4/2019-30750- C.K. /1004 / 3 md.)

Yükseköğretim kurumlarının müzecilik, halkla ilişkiler, tarih, turizm, iletişim konularında lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerden mezun olmak.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU

(14/05/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak.

ÖĞRETMEN

En az lisans mezunu olmak, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak, öğretmenliğe atanacaklar için  KPSS'den ilgili  alanda (branşda) belirlenen puanı almış olmak.

PİLOT

Pilot lisansına sahip olmak.

PROGRAMCI

Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde  mezun olmak veya en az  önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya  bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.(13)

PROJE DESTEK UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projelerinin hazırlık ve yürütülmesiyle ilgili alanda mesleki veya teknik bilgi sahibi olmak ve yükseköğretim kurumlarından en az önlisans düzeyinde mezun olmak.

PSİKOLOG

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

REDAKTÖR

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Yabancı Diller, Sanat Tarihi, Tarih bölümlerinden mezun olup, alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

RESTORATÖR(2)

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında lisansüstü programlarından mezun olmak.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

En az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

Yükseköğretim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

SPOR UZMANI

(Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/4 md.)(5)

En az lisans düzeyinde eğitim veren beslenme ve diyetetik, psikoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ile yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

STÜDYO YÖNETMENİ

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ŞEHİR PLANCISI

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

TABİP

Tıp fakültesi mezunu olmak.

TASHİHÇİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

TEKNİKER

En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak.

TEKNİSYEN

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.

TELKÂRİ USTASI

(08/02/2016 tarihli ve 2016/8522 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 5 yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

UÇAK KONTROL VE BAKIM   MAKİNİSTİ

 

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak.

UÇUŞ TABİBİ (Ek:RG-24/9/2020-31254-C.K-2952/7 md.)(10)

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) Tıp fakültesi mezunu olmak, Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

UÇUŞ TEKNİSYENİ

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım lisansına sahip olmak.

UZMAN

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak

UZMAN TABİP

Tıp fakültesi mezunu olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzman olmak.

VAİZ

İlahiyat fakültesi mezunu olmak

VETERİNER HEKİM

Veteriner fakültesi mezunu olmak.

YARDIMCI PROJE ELEMANI

Yükseköğretim kurumlarının araştırma geliştirme projeleriyle ilgili alanda destek hizmeti yapabilecek eğitim ve donanım sahibi olmak.

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  kimya, Türk el sanatları, konservasyon, restorasyon (kitap restaratörü) bölümlerinden mezun olmak

YAZMA ESER UZMANI

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren  Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak.

YERALTI MADEN UZMANI

(07/05/2015 tarihli ve 2015/7698 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

(Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 10/7/2017 tarihli ve 2017/528 sayılı Kararıyla satırın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.)

(Değişik:RG-3/5/2019-30763-C.K.-1024/3 md.)(4)

Mühendislik fakültelerinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yeraltı maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak.

YERÜSTÜ MADEN UZMANI (Ek:RG-3/5/2019-30763-C.K.-1024/2 md.)(4)

 

Mühendislik fakültelerinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve en az beş yıl yerüstü maden işletmelerinde iş tecrübesine sahip olmak.

YÖNETMEN

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

YURT YÖNETİM PERSONELİ

(19/08/2013 tarihli ve 2013/5315 sayılı BKK ile eklenmiştir.)

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

ZABIT KÂTİBİ

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

 

______________

(1) 5/8/2013 tarihli ve 2013/5212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Konservatör” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 5/8/2013 tarihli ve 2013/5212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  “Restoratör” satırı değiştirilmiştir.

(3) 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu satıra “Sosyoloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, ” ibaresi eklenmiştir.

(4) 3/5/2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1024 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere “Maden Haritacılığı Uzmanı” ve “Yerüstü Maden Uzmanı” satırları eklenmiş ve “Yeraltı Maden Uzmanı” satırı değiştirilmiştir.

(5) 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere “Antrenör”, “Spor Uzmanı” ve “Gençlik Çalışanı” satırları eklenmiştir.

(6) 20/2/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere bu satır eklenmiştir.

(7) 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere bu satır eklenmiştir.

(8) 9/5/2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere bu satır eklenmiştir.

(9) 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2727 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere bu satır eklenmiştir.

(10) 24/9/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle bu bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere satırlar eklenmiştir.

(11) 24/9/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle 4 sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümündeki “HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI” unvanın “NİTELİĞİ” sütununda yer alan “Yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.” ibaresi “(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, çevre, fizik, kimya, harita, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri, inşaat, metalürji mühendislikleri ile havacılık elektrik ve elektroniği, uçak gövde-motor bölümlerinin birinden mezun olmak, havacılık sistem, simülatör veya hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifikasyonu veya güvenlik cihazlarının tasarımı, üretimi, laboratuvar testleri ve/veya sertifikasyonu veya bakım, operasyon, havaalanı sertifikasyonu, seyrüsefer veya tehlikeli madde konularından herhangi birinde en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, en az C düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.” şeklinde değiştirilmiştir.

(12) 16/7/2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere bu satır eklenmiştir.

(13) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci maddesiyle “ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI”, “MÜTERCİM-TERCÜMAN” ve “PROGRAMCI” unvanlarının “NİTELİĞİ” sütunlarında yer alan “KPDS” ibareleri “YDS” şeklinde değiştirilmiştir.

(14) 9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile bu bölüme alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere bu satır eklenmiştir.


 

 

B - YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL

 

 

UNVANI

 

NİTELİĞİ

DESTEK PERSONELİ

Aşçılık, şoförlük, bekçi-bahçıvanlık veya diğer yardımcı hizmetlerde istihdam edilmek üzere gerekli tecrübe ve niteliğe sahip olmak.

SEKRETER

TAKİPÇİ

En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

TEKNİSYEN

 

Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

UZMAN

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Alanında tecrübe sahibi olmak. Yabancı uyruklular için, Türkçe veya uluslar arası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke dilini veya bu ülkelerde geçerli uluslar arası dillerden birisini bildiğini belgelemek.

 

 

 


5 SAYILI CETVEL

BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL(1)

HİZMET

KURUM

ADET

TAVAN ÜCRET

Resmi İstatistik Programı ile kalkınma planlarında yer alan ve/veya acil veri ihtiyacı bulunan durumlarda yapılacak veri derleme, değerlendirme ve benzeri çalışmalar ile aynı nitelikteki proje bazlı veya parça başı çalışmalar

Türkiye İstatistik Kurumu

16.000 adam/ay

 

Aylık ücret: 28.390 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

Günlük ücret: Aylık ücretin 1/30’una isabet eden tutar

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan canlı modellik

Yükseköğretim kurumları

250

Saatlik ücret: 485 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

(Ek satır:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/6 md.) Sanatsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan diğer hizmetler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşları

SOLİST SANATÇI*

 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için 

816 adam/ay(4)

Aylık ücret: 41.770 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar. 

 

SANATÇI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü için

5.616 adam/ay (5)

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için

6.504 adam/ay(6)

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için

6.180 adam/ay

Aylık ücret: 40.525 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar.

SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE GERİSİNDEKİ  HİZMETLER

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü için

 780 adam/ay(7)

 

 

 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için

3.876 adam/ay(8)

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için

8.940 adam/ay(2)

Aylık ücret: 35.525 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

 

 

* Solist sanatçı: Opera sanatçısı (solist), bale sanatçısı (solist), koro şefi, orkestra şefi, müzik işleri yöneticisi, koreograf.

** Aylık tavan ücretler; yabancı uyruklu solist sanatçı için 42.060 göstergenin,  sanatçılar için 39.060 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ve net olarak uygulanabilir.

Günlük ücret: Aylık ücretlerin 1/30’una isabet eden tutardır.

(Ek satır:RG-26/12/2019-30990-CK-1927/6 md.) (Değişik:RG-21/7/2022-31899-C.K-5815/2 md.)  Sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı, eser başı ve yürütülecek diğer sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmaları 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşları

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü için;

- Temsil başı (şef ve solist) (temsil sayısı yılda 540’ı, bu sayının içinde yabancı uyruklu personelin görev alacağı temsil sayısı 190’ı geçmemek üzere)(9)

 

- (…)(10)

 

Devlet Opera ve  Balesi Genel Müdürlüğü için;

- Temsil başı (yılda 11 temsili geçmemek üzere)

- Eser başı (yılda 40 eseri geçmemek üzere)

- Figüran 2.136 adam/ay

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için;

-(Ek satır:RG-21/7/2022-31899-C.K-5815/2 md.) 65 yaş üstü sanatçı (yılda 30 kişiyi geçmemek üzere),

- Figüran 3.360 adam/ay(3)

 

* Temsil başı ücret:

- Türk vatandaşı personel için 17.505 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

- Yabancı uyruklu personel için net 131.740 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(11)

* Eser başı ücret:

- Türk vatandaşı personel için 33.805 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

- Yabancı uyruklu personel için net 159.000 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(11)

* Figüranlar için günlük ücret: 1.200 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

*(Ek satır:RG-21/7/2022-31899-C.K-5815/2 md.) 65 yaş üstü sanatçı için saat ücreti: 295 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar

 

 

(Ek cümle:RG-4/1/2022-31709-CK-5060/15 md.) Temsil başı ve eser başı imzalanacak yıllık sözleşme sayısı, bu cetvelde belirtilen yıllık temsil başı ve eser başı sayı sınırını geçemez. (Ek cümle:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/6 md.) *Temsil başı ve eser başı yürütülecek sanatsal faaliyetler kapsamında; sözleşme yapılan yabancı personel ile uluslararası kariyeri, bilinirliği ve ismi olan yerli personelin, sözleşme süresince bir defaya mahsus olmak kaydıyla, geliş ve gidiş yol masrafı ile toplam 15 günü geçmemek üzere konaklama giderleri kurumlarınca karşılanabilir.(12)

____________

(1) 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu Cetvelin başlığında yer alan “VEYA MEVSİMLİK” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu satırın “ADET” sütununda yer alan “8.340 adam/ay” ibaresi “8.940 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu satırın “ADET” sütununda yer alan “2.760 adam/ay” ibaresi “3.360 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu satırın “ADET” sütununda yer alan “756 adam/ay” ibaresi “816 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu satırın “ADET” sütununda yer alan “5.136 adam/ay” ibaresi “5.616 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu satırın “ADET” sütununda yer alan “6.264 adam/ay” ibaresi “6.504 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(7) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu satırın “ADET” sütununda yer alan “600 adam/ay” ibaresi “780 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(8) 1/7/2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu satırın “ADET” sütununda yer alan “3.156 adam/ay” ibaresi “3.876 adam/ay” şeklinde değiştirilmiştir.

(9) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 üncü maddesiyle bu sütunda yer alan “Temsil başı (yılda 11 temsili geçmemek üzere)” ibaresi “Temsil başı (şef ve solist) (temsil sayısı yılda 540’ı, bu sayının içinde yabancı uyruklu personelin görev alacağı temsil sayısı 190’ı geçmemek üzere)” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(10) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 13 üncü maddesiyle bu sütunda yer alan “Eser başı (yılda 40 eseri geçmemek üzere)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(11) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 14 üncü maddesiyle bu sütunda yer alan “Temsil başı ücret” kısmında yer alan “107.035” ibaresi “131.740” şeklinde, “Eser başı ücret” kısmında yer alan “131.740” ibaresi “159.000” şeklinde değiştirilmiştir.

(12) 4/1/2022 tarihli ve 31709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5060 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 15 inci maddesiyle bu sütunda yer alan bu kısımda yer alan “şef ve solistler” ibaresi “personel” şeklinde ve “şef ve solistlerin” ibaresi “personelin” şeklinde değiştirilmiştir.