CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (Y) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 4/2/2019   Sayısı : 703

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 5/2/2019   Sayısı : 30677

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığının; Türkiye’nin tanıtımı kapsamında yürüteceği faaliyetler ile dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin yurtiçinde veya yurtdışında yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi ve ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan;

a) Araştırmacı: Yükseköğretim kurumları, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait şirketler dâhil kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarında çalışan veya çalışmış, alım konusu işte temayüz etmiş yerli ve yabancı gerçek kişileri,

b) Başkanlık/İdare: İletişim Başkanlığını,

c) Başkan: İletişim Başkanını,

ç) Benzer iş: Alım konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

d) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini İdarenin yararı için kullanan, İdareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

e) Davet usulü ihale: İdare tarafından en az üç isteklinin davet edildiği ihale usulünü,

f) Doğrudan alım onay belgesi: Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen doğrudan alım usulünde hazırlanan, harcama yetkilisinin imzasını taşıyan ve alım konusu işin niteliği, temin yöntemi, harcanacak ödeneğin tertibi ve tutarı, ön ödeme yapılacaksa şartları ile ihtiyaç duyulan diğer bilgileri içeren belgeyi,

g) Doğrudan alım usulü: Bu Usul ve Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan alınabildiği usulü,

ğ) EKAP: 4734 sayılı Kanunda tanımlanan Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

h) Eşik değer: 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen ve aynı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitin üç katını aşmamak üzere her yıl şubat ayı sonuna kadar Başkan onayı ile belirlenecek tutarı,

ı) Hizmet: Bakım-onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma-geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması-anket, etüt ve proje, danışmanlık, tanıtım, basım-yayım, temizlik, yemek hazırlama-dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma-güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler, sosyal medya tanıtım projeleri, plan, proje, yazılım geliştirme, tasarım, denetim, kontrolörlük, yaklaşık maliyet ve/veya teknik şartname hazırlattırılması gibi teknik, mali veya benzeri alanlardaki hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır, taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

i) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

j) İhale: Bu Usul ve Esaslarda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

k) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

l) İhale onay belgesi: Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihale usullerinde hazırlanan, harcama yetkilisinin imzasını taşıyan ve alım konusu işin niteliğini, ihalelerde yaklaşık maliyeti, temin yöntemini, harcanacak ödeneğin tertibi ve tutarını, ön ödeme yapılacaksa şartları ile ihtiyaç duyulan diğer bilgileri içeren belgeyi,

m) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

n) İlanlı pazarlık usulü ihale: İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, işin teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda kullanılabilen ihale usulünü,

o) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucusunu,

ö) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeyi ve teknolojik ürün deneyim belgesini,

p) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; İdarece ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı kalemlerine veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkân verilen ihalelerde, kısımlar itibarıyla verilen teklifi,

r) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır, taşınmaz mal ve hakları,

s) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

ş) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelerde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

t) Tanıtım faaliyetleri: Türkiye’nin tanıtımına ilişkin ulusal veya uluslararası her türlü tanıtım, organizasyon, seminer, toplantı, tören ve benzeri organizasyonlar öncesinde ve sonrasında yapılan tüm faaliyetler ve araştırma-geliştirme, etüt-proje, saha çalışması, anket çalışması, yerli-yabancı yayın organlarında ilan dâhil her türlü tanıtım yayınını, proje bazlı çalışmalar ve buna benzer çalışmalar ile 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sayılan tanıtım görevlerine konu olabilecek yurt içinde veya yurt dışında yürütülecek her türlü faaliyeti,

u) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ü) Teklif: Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeyi,

v) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

y) Yüklenici: Sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasların yürütülmesinde, mal ve hizmet alımlarının uygun şartlarla ve zamanında yapılması, ihalede saydamlığın, eşit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(2) İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere idarece gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ayrılması mümkündür.

(3) Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri birlikte yapılamaz.

(4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için mal ve hizmet alımına çıkılamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık Süreci

Yaklaşık maliyet

MADDE 5- (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce İdarece;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş fiyat ve ücretler,

b) İdare veya kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlere ait Yİ-ÜFE ile güncellenen fiyat ve ücretler,

c) Alım konusu iş ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerden alınan fiyat ve ücretler,

ç) Konusunda uzman kişi veya kuruluşlardan araştırılarak bulunacak fiyat ve ücretler,

esas alınmak üzere piyasadan her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyetin tespitinde bu fıkradaki yöntemlerden biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmadan İdarece uygulanabilir. İdarece piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen veya aşırı düşük olarak görülen fiyat ve ücretler değerlendirmeye alınmaz. Ancak piyasa rayiçlerini yansıtmayan veya aşırı düşük olarak değerlendirilen fiyatlara ilişkin ilgililerinden açıklama istenebilir. Yapılan açıklamalar uygun görülür ise bu fiyatlar da İdarenin takdirinde değerlendirmeye alınabilir. Yaklaşık maliyet gizlidir. İsteklilere veya alım süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık maliyete ilişkin bilgiye, onay belgesi ve eki belgeler dışında hiçbir belgede yer verilmez. Tüm birimler tarafından bu gizliliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınır.

(2) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(3) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(4) Yaklaşık maliyetin belirlenemediği veya yaklaşık maliyetin belirlenmesinde güçlükler yaşandığı durumlarda, gerekçeleri onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla, planlanan bütçesiyle alıma çıkılabilir.

(5) Yaklaşık maliyetin İdarece hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarece hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hesaplatılabilir. Bu durumda; teknik şartnamenin hazırlanması kapsamında yaklaşık maliyeti hesaplayan danışmanlık hizmeti sunucusu, o işin ihalesine katılamaz.

 

Şartnameler

MADDE 6- (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin İdarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhtiyaca konu olan işe ait teknik şartnamenin hizmet alımı suretiyle hazırlattırılması halinde şartnameyi hazırlayan gerçek veya tüzel kişiler hiçbir şekilde söz konusu işin alımına katılamazlar.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ve ayrıntılarına, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Yapılan faaliyetle doğrudan ilişkili olan uluslararası birlik veya üst kuruluşlar tarafından şart koşulanların dışında belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.

(4) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

 

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması gereken hususlar

MADDE 7- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile yapılacak ihalenin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile varsa kayıtlı elektronik posta adresi.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

ç) İsteklilere talimatlar.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

f) Tekliflerin geçerlik süresi.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı.

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlar.

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlar.

ı) Teklif ve sözleşme türü.

i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale komisyonunun serbest olduğu.

1) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

m) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ve iş eksilişi ile mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları ve karşılıklı yükümlülükler.

o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeden doğan diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

p) Anlaşmazlıkların çözümü.

r) İhale konusu alımın 4734 sayılı Kanundan istisna olduğunun belirtilmesi.

s) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

ş) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği.

(3) İdare gerekli gördüğü takdirde ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki hususları da idari şartnameye ekleyebilir.

 

İhale onay belgesi

MADDE 8- (1) İhale dokümanının hazırlanmasından sonra harcama yetkilisince onay belgesi düzenlenir. İhale onay belgesinin ekinde ihale dokümanı bulunur.

 

 

İhale işlem dosyası

MADDE 9- (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

 

İhale komisyonu

MADDE 10- (1) İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ilgili birim personelinden iki kişinin katılımıyla kurulacak en az 5 kişiden ve tek sayıda oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İdarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Yurtdışında gerçekleştirilecek faaliyetlerde yurtdışı temsilciliğinde yeterli personel bulunmaması halinde diğer kurum temsilciliklerinden komisyona üye alınabilir veya Başkanlıkça merkez teşkilattan personel görevlendirilebilir. Komisyonda mali işlerden sorumlu bir üyenin bulunması zorunludur.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanının ve üyelerinin adı, soyadı ve görev unvanı belirtilerek imzalanır.

 

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 11- (1) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdarece tespit edilir.

(2) İhale dokümanının İdare tarafından EKAP’a yüklenmesinin tercih edildiği hallerde, ihale dokümanı EKAP üzerinden görülebilir ve e-imza kullanılarak bedelsiz olarak EKAP üzerinden indirilebilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin hususlarda 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 12- (1) İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar/davetler geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan/davet olunur.

(2) Ancak, ilân/davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ile eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 15 gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en geç iki iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.

 

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 13- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere İdarenin internet sitesinden ilan edilerek hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale ve Alım Usulleri

Uygulanacak ihale ve alım usulleri

MADDE 14- (1) İdarece mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Doğrudan alım usulü: Bu Usul ve  Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların İdare tarafından belirlenen isteklilerden doğrudan alınmasıdır.

b) Davet usulü ihale: Alıma konu işin teknik ve mali özelliklerinin İdarece net olarak belirlenebildiği hallerde İdarece belirlenen isteklilerin davet edildiği usuldür.

c) İlanlı pazarlık usulü ihale: İhale konusu işin teknik ve mali özelliklerinin gereken netlikte İdarece belirlenemediği durumda kullanılabilen usuldür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğrudan Alım Usulü ve Uygulaması

Doğrudan alım usulü

MADDE 15- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların temininde, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan alım usulüne başvurulabilir;

a) Eşik değerin altında kalan bir mal veya hizmet alımı olması.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Tanıtım faaliyetleri kapsamında temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

e) Tanıtım faaliyetinin yurtdışında gerçekleşmesi nedeniyle ilgili yabancı ülkede temin edilmesi gereken her türlü mal ve hizmet alımları.

f) Niteliği itibariyle yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağlanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları.

g) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri, senaryo, özgün müzik uluslararası organizasyonların tanıtım ve logoları, açılış ve kapanış törenleri; yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek, tanıtım faaliyetlerinin İdarece görevlendirilecek kurullar tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.

ğ) Niteliği gereği ihtiyacın yüksek öğretim kurumları, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait şirketler dahil kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan tedarikinin uygun görülmesi.

h) İdare tarafından acil olarak ihtiyaç duyulması veya İdarece öngörülemeyen durumların ortaya çıkması üzerine mal ve hizmet alımı yapılmasının zorunlu olması.

ı) Araştırmacılardan yapılacak bir hizmet alımı olması.

(2) İhale usullerine göre çıkılan alımlarda, ihalelere teklif veren çıkmaması hallerinde İdare, doğrudan alım usulünü uygulamakta serbesttir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 31 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama, sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

 

Doğrudan alım onay belgesi

MADDE 16- (1) İdare tarafından teknik şartnamenin hazırlanmasından sonra harcama yetkilisince onay belgesi düzenlenir. Doğrudan alım onay belgesinin ekinde teknik şartname bulunur.

 

Piyasa araştırması

MADDE 17- (1) Doğrudan alım usulünde, İdarece görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından gerçek veya tüzel kişilerden teklif alınarak piyasa araştırması yapılır. Hazırlanan teknik şartname piyasa araştırması sırasında ilgili alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir.

(2) Piyasa araştırmasında gerçek veya tüzel kişilerden KDV hariç fiyat teklifi alınır.

(3) Teklif istenen gerçek veya tüzel kişilerden teknik şartnameye uygun olarak işin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi sunması yazılı olarak talep edilebilir.

(4) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (ı) bentleri kapsamında yapılacak alımlarda piyasa araştırması yapılmaz.

 

Yüklenicinin belirlenmesi

MADDE 18- (1) İdareye sunulan fiyat teklifleri, İdarece görevlendirilmiş olanlar tarafından değerlendirilir. Söz konusu değerlendirme sonucunda hazırlanan bir tutanak ile yüklenici tespit edilir ve bu tutanak harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

(2) Söz konusu tutanakta İdareye sunulan fiyat tekliflerinin kabul ve ret gerekçeleri yazılabilir.

(3) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinin uygulanmasına ilişkin olarak yüklenicinin belirlenmesi için hazırlanacak tutanakta, ihtiyacın neden söz konusu gerçek veya tüzel kişiden sağlandığının gerekçeleri belirtilir.

(4) Doğrudan alım usulü ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ihale dışı bırakmayı düzenleyen hükümleri ile ihaleye katılamayacakları düzenleyen 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Yükleniciden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ihale dışı bırakmayı düzenleyen hükümlerinde belirtilen hallerde bulunulmadığına dair taahhütname ve gerektiğinde belge istenebilir. Taahhütname ve belgelerin sözleşme imzalamadan önce İdareye sunulması zorunludur.

 

Sözleşme düzenlenmesi

MADDE 19- (1) İdarece gerekli görülmesi halinde, harcama yetkilisinin onayı ile belirlenen yüklenici, sözleşmeyi imzalamak üzere yazılı olarak davet edilir. Bu davette, sözleşmenin tutarı ve işin kapsamına uygun olarak, yükleniciden; mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belge, emekli gerçek kişi olması halinde geçmişte yürüttüğü mesleki faaliyetlere ilişkin belgeler, ilgili personelin eğitimi ve mesleki niteliklerinin uygunluğunu gösteren belgeler, sözleşme imzalamaya yetkili kişiyi tevsik eden belge, iş deneyimi, bitirdiği iş miktarını ve türünü gösteren bilgi ve belgeler, mali durumu ile ilgili bilgi ve belgeler gibi sözleşme imzalanmadan önce ibraz edilmesi İdarece gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(2) Sözleşme imzalanmadan önce; sözleşmeye ait damga vergisinin yüklenici tarafından Başkanlık Merkez Saymanlığına veya vergi dairesine yatırıldığını gösteren belgenin İdareye ibrazı gereklidir. Ayrıca yüklenicinin yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden araştırılır, yasaklı olduğu belirlenen yüklenici ile sözleşme imzalanmaz.

(3) Doğrudan alım usulü ile yapılacak alımlarda, kesin teminat alınıp alınmamasına, alınacaksa miktarına İdare tarafından karar verilir.

(4) Sözleşmeyi yüklenici ile İdare adına ilgili harcama yetkilisi imzalar.

(5) Bu Usul ve Esaslarda düzenlenen sözleşmeyle ilgili hükümler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, doğrudan alım usulüyle yapılacak alımlarda da uygulanır.

(6) Doğrudan alım usulü ile yapılacak alımlarda ön ödeme yapılıp yapılmamasına İdare tarafından karar verilir. Ön ödeme yapılacak hallerde 44 üncü madde hükümleri uygulanır.

(7) Uluslararası kuruluşlara doğrudan alım usulüyle yaptırılacak işlerde sözleşme yerine geçmek üzere mektup teatisi, mutabakat zaptı veya İdarece belirlenecek başka bir yöntem kullanılabilir.

(8) Yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak sözleşmelerde yüklenici ile yapılacak sözleşmenin imza yeri ile imzaya ilişkin diğer şartlar İdarenin takdirindedir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Davet Usulü İhale ve Uygulaması

Davet usulü ihale

MADDE 20- (1) Davet usulü, ihale konusu işin teknik ve mali özelliklerinin İdarece netleştirilebildiği hallerde kullanılabilen ve İdarece belirlenen isteklilerin davet edildiği ihale usulüdür.

(2) Bu maddeye göre yapılacak ihalelerde ilan yapılmaz.

(3) İdarece belirlenen en az 3 istekliye İdare tarafından ihale dokümanı ile birlikte yazılı davet gönderilerek, isteklilerden tekliflerini vermeleri istenir.

(4) Davet gönderilmeyen ancak ihaleye katılmak istediğini İdareye yazılı olarak bildiren isteklilere de davet gönderilebilir.

(5) Davet gönderilmeyen istekliler davet edilenlerle ortak girişim oluşturarak ihaleye teklif verebilir.

 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 21- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adı ve adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin fiyat teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları fiyat teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(6) İdare tarafından süresinde teslim alınan bütün teklif zarf veya paketleri son başvuru saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

 

Tekliflerin alınması

MADDE 22- (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 21 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale dokümanında belirtilmek şartıyla, fiyat dışındaki unsurların dikkate alınması suretiyle tespit edilen teklif olabileceği gibi fiyat yönünden en düşük teklif de olabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

İlanlı Pazarlık Usulü İhale ve Uygulaması

İlanlı pazarlık usulü

MADDE 24- (1) İlanlı pazarlık usulü, ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, işin teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda kullanılabilen ve İdarenin ihale edilen işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini isteklilerle görüştüğü ihale usulüdür.

 

İhale ilanı

MADDE 25- (1) İlanlı pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale ilanı, ihale tarihinden en az 15 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve Başkanlığa ait internet sitelerinde yayımlanır, ilan süresinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır.

(2) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanın dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

(3) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez. İhale ilanında aşağıdaki hususlar belirtilir:

a) İdarenin adı ve iletişim bilgileri.

b) İşin adı ve iş tanımı.

c) İşin süresi ve yapılma yeri.

ç) İhale usulü ve hukuki dayanağı.

d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) İhale dokümanının görülmesi ve temini.

f)  İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

ğ) Teklif ve sözleşme türü.

h) Geçici teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa oranı ve şartları.

ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

i) İhaleye iş ortaklığının teklif verebileceği, konsorsiyumun teklif vermesinin mümkün olup olmayacağı.

j) İhaleye kısmi teklif verilip verilmeyeceği.

k) Diğer hususlar.

(4) İhale ilanı, 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan Kamu İhale Bültenine ilişkin hükümlere göre gerçekleştirilir.

 

İlanın uygun olmaması

MADDE 26- (1) İlanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması hallerinde ihale geçersiz sayılır ve iptal edilir.

(2) Birinci fıkra hükmü hariç, yapılan ilanlarda 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarece ilanların yayımlanmasını takip eden günden itibaren ihale gününden iki iş günü öncesine kadar hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

 

Başvuruların sunulması

MADDE 27- (1) İstekliler, İdare tarafından istenilen yeterlik belgelerini bir zarfa koyarak ihale ilanında belirtilen tarih ve saate kadar İdareye iletir. Başvuru zarfının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin adı ile açık adresi yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri imzalanarak kaşelenir.

(2) Başvurular ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen başvurular kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. İhale dokümanında aksi belirtilmemişse başvurular iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek başvuruların ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) İdare tarafından süresinde teslim alınan bütün başvuru zarfları, son başvuru saatinde tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

 

Birinci oturum ve yeterlik belgelerinin değerlendirilmesi

MADDE 28- (1) İhale komisyonunca ihale ilanında belirtilen saatte, kaç başvuruda bulunulduğu hazır bulunanlara duyurulur ve birinci oturuma başlanır.

(2) Başvuru zarfları, hazır olanların önünde, 27 nci maddede yer alan hükümler doğrultusunda şekil yönünden incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez.

(3) Şekil yönünden incelenmesi sonrasında başvuru zarfları, istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. İstekliler tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Belgeleri eksik ve uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir ve yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

(4) Birinci oturumun kapatılmasının ardından, ihale komisyonunca, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya uygun olmadığı ilk oturumda tutanağa bağlanan isteklilerin başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(5) Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Belgeleri eksiksiz olan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin yeterlik kriterlerine ve başvuruların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan isteklilere yazılı bildirim yapılır.

(8) İhale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk teknik tekliflerini 30 gün içinde sunmak üzere ihaleye yazılı olarak davet edilir.

 

Teknik tekliflerin incelenmesi, ikinci oturum, teknik görüşme ve teknik şartnamenin netleştirilmesi

MADDE 29- (1) İstekliler, işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemlerini içeren teknik teklif zarflarını davet yazısında belirtilen tarih ve saate kadar İdareye iletir. İdare tarafından teslim alınan bütün teknik teklif zarfları, belirtilen saatte tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

(2) İkinci oturumda teknik teklif zarfları, hazır olanların önünde, 27 nci madde hükümleri doğrultusunda şekil yönünden incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez. Şekil yönünden inceleme sonrasında, teknik teklif zarfları istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler bir tutanağa bağlanarak oturum kapatılır.

(3) İhale komisyonu tarafından teknik tekliflerini sunan her bir istekli ile İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde görüşme yapılır. Söz konusu görüşmelere konuyla ilgili diğer Başkanlık personeli de katılabilir. Teknik görüşmelerin yapılacağı yer, tarih ve saat ile ilgili diğer hususlar yazılı olarak isteklilere bildirilir. Teknik görüşme takviminin tamamından görüşmeye davet edilen tüm isteklilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Teknik görüşmeler için davet edilen tüm isteklilere eşit süre verilmesi, eşit muamele ilkesinin gözetilmesi ve rekabeti bozucu uygulamalardan kaçınılması zorunludur.

(4) Yapılan teknik görüşmeler sonucunda teknik şartname İdare tarafından netleştirilir.

(5) Netleştirilmiş teknik şartname isteklilere yazılı olarak iletilir ve bu şartnameye dayalı olarak istekliler davet yazısında belirtilen tarih ve saate kadar fiyat tekliflerini ve nihai teknik tekliflerini sunmaya davet edilir.

 

Fiyat içeren teknik tekliflerin değerlendirmeye alınması, üçüncü oturum ve nihai fiyat teklifi

MADDE 30- (1) İstekliler, fiyat teklif mektubu, varsa geçici teminat mektubu, nihai teknik teklif ve varsa talep edilen diğer belgeleri bir zarfa koyarak davet yazısında belirtilen tarih ve saate kadar İdareye sunar. Fiyat teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, KDV hariç teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açıkça yazılması ve fiyat teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. İdare tarafından teslim alınan bütün teklif zarfları, belirtilen saatte tutanak ile topluca ihale komisyonuna teslim edilir.

(2) Davet yazısında belirtilen yer, tarih ve saatte üçüncü oturuma başlanır. Teklif zarfları, hazır olanların önünde, 27 nci madde hükümleri doğrultusunda şekil yönünden incelenerek, usulüne uygun olmayanlar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır ve ihale komisyonunca buna ilişkin tutanak düzenlenir. Değerlendirme dışı bırakılan zarflar iade edilmez. Şekil yönünden yapılan inceleme sonrasında, teklif zarfları istekliler huzurunda, alınış sırasına göre açılır ve zarfın içinden çıkan bütün belgeler bir tutanağa bağlanır. Belgeleri eksik veya fiyat teklif mektubu ile varsa geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. İstekliler ile teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

(3) İhale komisyonu tarafından aynı gün içinde veya takip eden ilk iş günü belirlenecek saate kadar, ilk mali tekliflerinden yüksek olmamak şartıyla nihai fiyat tekliflerinin istekliler tarafından ihale komisyonuna sunulması istenerek oturuma ara verilir.

(4) Fiyat teklif mektubu ile varsa geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerden nihai fiyat teklifi alınmaz, alınsa dahi geçersiz kabul edilir.

(5) İstekliler, en geç kendilerine bildirilen saatte nihai fiyat tekliflerini imzalı ve kaşelenmiş olarak, nihai fiyat teklifini imzalayan istekli temsilcisinin ilgili istekliyi temsile yetkili olduğuna dair belge ile birlikte ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu nihai fiyat tekliflerini bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve nihai teklif fiyatları ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Nihai fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi nihai teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(6) Oturumun kapatılmasının ardından öncelikle belgeleri eksik olduğu veya nihai fiyat teklif mektubu ile varsa geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tutanağa bağlanan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

(7) İhale komisyonu isteklilerin nihai teknik tekliflerini inceler. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

(8) İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale dokümanında belirtilmek şartıyla, fiyat dışındaki unsurların dikkate alınması suretiyle tespit edilen teklif olabileceği gibi fiyat yönünden en düşük teklif de olabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 31- (1) İhaleye katılacak isteklilerden; tedarik edilecek mal veya hizmetin özelliğine göre, ihale dokümanında şekil ve şartlarının belirtilmesi kaydıyla;

a) Gerçek ve tüzel kişilerde isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren belgelerin, gerçek kişilerin emekli olmaları halinde ise isteklinin geçmişte yürüttüğü mesleki faaliyetine ilişkin belgelerin,

b) Tüzel kişilerde teklifteki imza sahibinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belgelerin,

c) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini, bitirdiği iş miktarını ve işin türünü gösteren bilgi ve belgelerin,

ç) İsteklinin kendisinin veya yönetim kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerinin uygunluğunu gösteren belgelerin,

verilmesi istenebilir. Bu belgelerden hangilerinin isteneceği ihale dokümanında belirtilir.

(2) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumuyla ilgili bilgi ve belgeler ile bilanço ve gelir tablosu veya bunların belli bölümleri, yoksa bunlara eş değer belgeler, idari şartnamede belirtilmek koşuluyla istenebilir.

(3) Sayılan belgeler dışında İdarece ihtiyaç duyulacak diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işe uygun biçimde ve bu Usul ve Esaslardaki hükümlerce İdare tarafından belirlenir.

(4) İhale konusu hizmeti daha önce yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması halinde rekabeti artırmak amacıyla iş deneyimini gösterir belge aranmayabilir.

(5) İdari şartnamede ve bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği İdare tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde, bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 32- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ihale dışı bırakmaya ilişkin hükümleri ile ihaleye katılamayacakları düzenleyen 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Ortak girişimler

MADDE 33- (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

 

Alt yükleniciler

MADDE 34- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 35- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre idari şartnamede belirtilir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklilerin kabulü kaydıyla, en fazla idari şartnamede belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

(3) Geçici teminatın alınması halinde istekli, teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını kabul ederse, geçici teminatının süresini yeni teklif geçerlilik süresine uygun hale getirir, reddederse geçici teminatı istekliye iade edilir.

 

Aşırı düşük teklifler

MADDE 36- (1) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre, teklif fiyatı yaklaşık maliyetin     % 40’ının altında olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder. İdare, belirlediği süre içinde aşırı düşük teklif sahiplerinden yazılı olarak ayrıntılı bilgi isteyebilir.

(2) Mal ve hizmet temin sürecinin, verilen mal ve hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetin temininde kullanacağı avantajlı koşullar ile mal ve hizmetin özgünlüğü hususlarında yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 37- (1) Davet usulü ve ilanlı pazarlık usulü ihalelerinde yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) İhale komisyonunca, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif de belirlenir.

(3) İhale komisyonu gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda ihale konusu işin adı ve ihalenin tarihi, isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen fiyatlar ve ihalenin hangi istekli üzerinde hangi gerekçelerle bırakıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden araştırılır ve buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanmaz ve ihale iptal edilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 38- (1) İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak İdare, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

 

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 39- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 5 iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.

 

Geçici teminat

MADDE 40- (1) Davet ve ilanlı pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde geçici teminat alınması İdarenin takdirindedir. Geçici teminat alınmasına karar verilen hallerde ihale dokümanı ve/veya ilanda belirtilmek kaydıyla ilk fiyat teklif bedelinin % 1’inden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

 

Kesin teminat

MADDE 41- (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, davet ve ilanlı pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

(2) Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, artış tutarı üzerinden aynı oranda ek kesin teminat alınır.

 

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 42- (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a)  Tedavüldeki Türk Lirası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

ç) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri.

(2) Geçici teminat mektuplarının süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden az olamaz. Kesin teminat mektuplarının süresi ise sözleşme ve varsa teknik destek veya garanti sürelerinden az olamaz. İşin tamamlanma süresinin uzaması halinde kesin teminatın süresi uzatılır.

(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) Teminat mektupları, ihale komisyonunca teslim alınır. Teminat mektuplarının nakit para olarak verilmesi durumunda bu paranın Başkanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra Başkanlık Merkez Saymanlığına teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun, İdare tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

Kesin teminat ve ek kesin teminatın iade edilmesi

MADDE 43- (1) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, yüklenicinin kanunlardan kaynaklanan sosyal güvenlik primi ve vergi borcu gibi herhangi bir borcunun olmadığının belgelenmesi şartıyla kesin kabulü müteakip serbest bırakılır. Teknik destek süresinin öngörülmesi halinde ise bu süre dolduktan sonra yüklenicinin sözleşmeden dolayı herhangi bir borcunun veya yükümlülüğünün kalmadığının tespit edilmesi kaydıyla iade edilir.

 

Ön ödeme yapılması

MADDE 44- (1) Sözleşmede kayıtlı olmak şartıyla yüklenicilere, avans teminat mektubu karşılığında ihale bedelinin % 10’unu geçmemek üzere ön ödeme yapılabilir.          % 10’un üzerinde ön ödeme yapılabilmesi için 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan ön ödeme usul ve esasları düzenleyen alt mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Ön ödeme yapılması halinde, avans teminat mektubu tutarı ön ödeme tutarından az olamaz.

 

Fiyat farkı verilmesi

Madde 45- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ihale dokümanında yer verilir. Fiyat farkının verilmesinde 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun fiyat farkı verilmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Şikayet başvurusunda bulunulması ve şikayetlerin incelenmesi

Madde 46- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki ihalelerde, gerçekleştirilen işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler, bu işlem veya eylemlerin farkına vardıkları veya farkına varmış olmaları gerektiği tarihi izleyen günden itibaren en geç 10 gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce İdareye yazılı olarak şikayet başvurusunda bulunabilir.

(2) İlan veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreyi aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların İdarece ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

(3) İhale sürecinin herhangi bir aşamasında İdareye bir şikayetin ulaşması halinde, İdare ihaleye katılan bütün isteklilere şikayet konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda bir şikayeti varsa İdarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bildirir. Bu aşamada şikayetini iletmeyenler aynı konuda daha sonra başka şikayette bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördüğünü iddia edemez.

(4) Taraflar, şikayet konusu anlaşmazlığı öncelikle bu Usul ve Esasların hükümlerine göre uzlaşarak çözmeye çalışır. Uzlaşmaya varılamaması halinde İdare, şikayet dilekçesinin İdareye ulaşmasını izleyen günden itibaren 10 iş günü içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer isteklilere karar tarihini izleyen 3 iş günü içinde yazılı olarak bildirir.

(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumununa itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz.

 

Sözleşmeye davet

MADDE 47- (1) 39 uncu maddeye göre yapılan ihale karar bildiriminde, ihale üzerinde bırakılan istekliden, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren en geç 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 

 

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 48- (1) İhale üzerinde kalan istekli mücbir sebep halleri dışında kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Bu durumda İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Usul ve Esaslarda belirtilen hususlara göre sözleşme imzalayabilir.

(4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı vermek zorundadır.

(5) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 49- (1) İdare belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

 

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 50- (1) Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler, İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(3) Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşmeye ait damga vergisinin yüklenici tarafından Başkanlık Merkez Saymanlığına veya vergi dairesine yatırıldığını gösteren belgenin İdareye ibrazı gereklidir.

(4) Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 15 gün içinde İdare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine göre hazırlanan İhale Sonuç Formu EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna gönderilir.

 

Sözleşmede yer alacak hususlar

MADDE 51- (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İdarenin adı ve iletişim bilgileri.

b) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi ve iletişim bilgileri.

c) İşin adı, niteliği ve iş tanımı.

ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve dili.

e) Ödeme yeri, ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılacağı, kısmi ve nihai ödeme şartları ile ön ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderlerden hangilerinin sözleşme bedeline dâhil olacağı ve bunların kim tarafından ödeneceği.

g) Teknik destek istenen hallerde teknik destek süresi ve istenen şartlar.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.

h) İşin başlama tarihi ve süresi ile yapılma yeri.

ı) İşin teslim tarihi ile teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

i) Süre, personel, işin teslim şartları gibi hususlara aykırılık hallerinde uygulanacak cezalar ve günlük cezai müeyyide miktarı.

j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları ve karşılıklı yükümlülükler.

k) İş artışı ile iş eksilişi yapılıp yapılamayacağı, yapılacaksa şartları ve karşılıklı yükümlülükler.

1) İşin izlenmesine ilişkin hükümler.

m) Muayene ve kabul işlemlerine ilişkin hükümler.

n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

o) Kısmi kabul yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa şartları.

ö) Sözleşmenin devir ve feshine ilişkin hükümler.

p) İlgili mevzuatına aykırı olmamak üzere fikri ve sınai mülkiyet hakları ile kişisel verilerin korunması, üçüncü kişilerden bilgi ve belge temin edilmesi halinde bunların kullanımı, ihale konusu işe ilişkin ilgili tarafların sorumluluklarına ilişkin hükümler.

r) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

s) Bildirim ve tebligat esasları.

ş) Sözleşmenin eki olan belgeler.

t) Anlaşmazlıkların çözümü.

(2) İşin niteliğine göre ihtiyaç duyulan diğer hususlar da sözleşmede belirtilir.

 

Mücbir sebepler

MADDE 52- (1)Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek diğer haller.

(2) İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 iş günü içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilebilmesi halinde bu belgelerin ibrazı zorunludur.

 

Sözleşme kapsamında yapılabilecek iş artışı ve iş eksilişi

MADDE 53- (1) Sözleşme konusu işlerde, öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleşme türüne bağlı olmaksızın iş artışı veya iş eksilişine gidilebilir. İş artışına konu işlerin birim fiyat üzerinden hesaplanabilecek işler olması gereklidir.

(2) Sözleşme konusu işte iş artışı yapılabilmesi için sözleşmeye esas iş içerisinde kalınması ve iş artışı yapılan iş kaleminin asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartları aranır. İş artışı durumunda işin süresinde değişiklik ve sözleşme bedelinin % 40’ına kadar sözleşme bedelinde artış yapılabilir. Artışa konu iş, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılır.

(3) İş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan işler nedeniyle sözleşme bedelinde yapılacak değişikliklerde, yüklenici tarafından ibraz edilecek gerçekleşen benzer işin faturası gibi belgeler dikkate alınır.

(4) İş artışı veya iş eksilişi yapılması durumunda sözleşme süresi, sözleşme bedeli ve değiştirilen diğer hükümler ek bir sözleşmeye bağlanır.

 

Sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin devri

MADDE 54- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, iş artışı veya iş eksilişi yapılması hariç, sözleşmede belirtilen bedelin aşılmaması esastır. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; işin teslim tarihi, işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları ile sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesine veya sözleşme değişikliklerine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir.

(2) Sözleşmede değişiklik yapılması ya da ek sözleşme düzenlenmesi halinde ihale dokümanına aykırı hükümlere yer verilmez.

(3) Sözleşme, zorunlu hallerde yüklenicinin yazılı başvurusu ve İdarenin yazılı izni ile aynı şartlarla başka yükleniciye devredilebilir. Ancak, devralacak yüklenicide ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devralınamaz.

(4) İzinsiz devredilen veya devralınan ya da bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 yıl içinde devredilen veya devralınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Sözleşmenin süre uzatımı, feshi ve tasfiyesi

MADDE 55- (1) Zorunlu nedenlerle veya mücbir sebeplerle ya da İdareden kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin yürütülmesinin geçici olarak imkansız hale gelmesi durumunda yüklenicinin başvurusu üzerine İdarenin ilgili harcama yetkilisinin kararı ile süre uzatımı verilebilir.

(2) Zorunlu nedenlerle veya mücbir sebeplerle yürütülmesi imkansız hale gelen sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve ilgili harcama yetkilisinin önerisi üzerine Başkan oluru ile fesih veya tasfiye edilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen haller haricinde sözleşmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdarece uyulması gereken diğer kurallar

MADDE 56- (1) İdarece mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet, isteklilere duyurulmaz.

b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

ç) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında Başkanlıkça hazırlanacak standart ihale dokümanları ve tip idari şartnameler esas alınır.

 

Muayene ve kabul

MADDE 57- (1) İdare, muayene ve kabul işlemlerini konusuna göre 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ile Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre yürütür.

 

Tebligat ve bildirim esasları

MADDE 58- (1) Bu  Usul ve Esaslarda yazılı olarak bildirim ve başvuru yapılacağı belirtilen haller hariç olmak üzere mal ve hizmet alımına ilişkin yapılacak bildirim, başvuru ve haberleşmeler elektronik ortamda yapılabilir. Bildirim ve tebligat esasları idari şartname ve/veya sözleşmelerde düzenlenir.

(2) Yapılacak tebliğler hakkında, bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Yerli istekliler

MADDE 59- (1) İdare tarafından ihale dokümanlarında ihaleye yalnızca yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin düzenleme yapılabilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60- (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuata ve 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlamaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye Başkanlık yetkilidir.

 

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 61- (1) İsteklilerin ve görevlilerin sorumluluğu ile ihalelere katılmaktan yasaklama hususlarında 4734 sayılı Kanunun dördüncü kısmında düzenlenen Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 62- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 63- (1) Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.