KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER TEHDİT VE TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 30/9/2020      Sayısı : 3033

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 1/10/2020   Sayısı : 31261

                

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde veya yurt dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı insan sağlığı ve çevreye yönelik zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve sivil asker iş birliği çerçevesinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinin olay öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumlulukları ile gerekli iş birliği ve koordinasyonun esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılacak hizmetleri yürütmekle görevli, sivil kurum ve kuruluşların ve sivil asker iş birliği çerçevesinde de askeri kurum ve kuruluşların olay öncesi, sırası ve sonrasında yurt içinde yürütecekleri çalışmaların esaslarını kapsar.

(2) Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c) Dekontaminasyon: Kişi, araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etkilerinin tamamen giderilmesi veya sağlık açısından tehdit oluşturmayacak seviyeye indirilmesi için yapılan işlemleri,

ç) İlk müdahale ekipleri: Olay bölgesinde keşif-tespit, bomba imha, olay yeri güvenlik, arama-kurtarma, dekontaminasyon, itfaiye ve acil sağlık hizmetlerini yürüten ekipleri,

d) Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi ve sapmalarının belirlenmesi için yapılan işlemleri,

e) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kelime grubunun kısaltmasını,

f) KBRN maddesi: İnsan ve çevre için tehlikeli durumlara yol açabilecek kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeleri,

g) KBRN olayı: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları,

ğ) KBRN riski: İnsan sağlığı ve çevrenin, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini,

h) KBRN savunması: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılarından korunabilmek, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanlarının etkilerini yok etmek veya mümkün olduğunca en aza indirebilmek için alınan önlemler ve yapılacak çalışmaların tümünü,

ı) KBRN tehdidi: Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri hariç olmak üzere; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden elde edilmiş silahların, terör, sabotaj ve benzeri eylemlerde kasten kullanılmasını,

i) KBRN tehlikesi: Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri hariç olmak üzere; endüstriyel üretimde, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda, bilimsel araştırmalarda ürün ya da ara ürün olarak kullanılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kazaen yayılmasıyla oluşan durumları,

j) Kitle İmha Silahı (KİS): Biyosfere, doğal ve insan yapımı yapılara ve/veya çok sayıda insana büyük ölçüde zarar veren silahları,

k) NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünü,

l) Prekürsör: Hangi yöntemle olursa olsun, bir kimyasal maddenin üretimi sırasında herhangi bir aşamada rol oynayan başka bir kimyasal maddeyi,

m) Risk analizi: Tehdit ve tehlikelere yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerin önceden tanımlanıp değerlendirilmesini,

n) Risk azaltma: Tehdit ve tehlikelere yönelik olarak risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik sistematik olarak gerçekleştirilen faaliyetleri,

o) Saha dışı: Nükleer güç santralini fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde santral sahibinin yetkisi olan alanın dışını,

ö) Saha içi: Nükleer güç santralini fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü    giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde santral sahibinin yetkisi olan alanın içini,

p) Sıcak bölge: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler ile kirlendiği tespit edilmiş, çevreyi ve yaşamı tehdit eden bölgeyi,

r) Soğuk bölge: Sıcak bölgede tespit edilmiş kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler ile kirlenmesi muhtemel olmayan, acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmetlerinin yürütüldüğü temiz bölgeyi,

s) TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını,

ş) Tehlikeli madde: Doğaları, içerik ve durumları nedeniyle çevre güvenliğini, hayvanları, insanları ve genel güvenliği tehlikeye düşürme potansiyeline sahip maddeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Görev ve sorumluluklar

MADDE 5- (1) İlgili kurum ve kuruluşlar bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri, TAMP kapsamındaki görevlerini de göz önüne alarak yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlığın görevi, 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla koordinasyon ve iş birliğini sağlamaktır. Bu görevin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yapılacak her türlü bilgi ve belge paylaşımı, görüş ve onay talepleri gibi işlemler doğrudan Başkanlığa yöneltilir.

 

Bakanlığın görev ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı alınacak önlemleri, yapılacak çalışmaları ve stratejileri belirlemek, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

b) KBRN tehdit ve tehlike haberlerinin ilgili birimlere ve halka duyurulması için gerekli olan sistemlerin kurulmasını ve faal halde bulundurulmasını sağlamak.

c) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik olarak Başkanlığa doğrudan veya diğer acil çağrı merkezleri vasıtasıyla yapılacak ihbar ve bildirimleri değerlendirmek ve bu doğrultuda müdahalede bulunulmasını ilgili kurumlarla koordineli olarak sağlamak.

ç) KBRN risk ve zarar azaltma çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek.

d) KBRN araç, gereç ve malzemelerinin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla, askeri ihtiyaçlar hariç olmak üzere ihtiyaç sahibi kurumlar ile araştırma, geliştirme ve üretim yapan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) KBRN olaylarına yönelik risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin standartlarının oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) KBRN alanında kurum ve kuruluşların yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bu konuda bilgi paylaşımı sağlanması amacıyla düzenli aralıklarla toplantılar yapmak.

g) Düzenli aralıklarla, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yerel ve ulusal düzeyde KBRN tatbikatları düzenlemek.

ğ) Kurum ve kuruluşlar ile halkın, KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütmek.

h) TAMP kapsamında Ulusal Düzey KBRN Hizmet Grubu Planını hazırlamak ve takibini yapmak, illerde hazırlanan yerel düzey KBRN hizmet grubu operasyon planlarını değerlendirmek.

ı) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik olarak; bilgi toplama ve istihbarat, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması, şüpheliler ile kaçakçılığın men ve takibi faaliyetlerinin ilgili kolluk kuvvetlerince yürütülmesini sağlamak amacıyla, operasyonel faaliyetlerde veya riskli görülen durumlarda Başkanlığa, ilgili valiliğe ve ilgili makamlara bilgi verilmesini sağlamak.

i) KBRN maddelerinin bulundurulduğu, kullanıldığı veya nakledildiği yerler ile ulusal ve uluslararası karayolu ağlarının bulunduğu bölgelerde, trafik, güvenlik kontrol ve çevre emniyeti ile ilgili önlemleri almak ve bu husustaki iş ve işlemleri yürütmek.

j) Tahliye veya boşaltma kararı alınan bölgelerde, belediye ve güvenlik kuvvetleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde halka gerekli duyuru ve yönlendirme işlemlerinin yapılmasını, panik ve kargaşanın önlenmesini, halkın, taşınabilir milli servetlerin, kıymetli evrakların, eşyaların ve gerektiğinde hayvanların tahliyesinin belirlenen bölgelere yapılmasını sağlamak.

k) KBRN tehdit ve tehlikesi nedeniyle, diğer ülkelerden yurdumuza yönelik oluşabilecek muhtemel nüfus hareketlerine karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yürütmek.

l) İlgili kurumlarla iş birliği içinde KBRN silah ve maddeleriyle ve bu nitelikteki tehlikeli atıkların ve çift kullanımlı malzemelerin yurda kaçak giriş ve çıkışlarının engellenmesini, bu tür faaliyette bulunan şahıs veya grupların izlenmesini ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

m) Talep edilmesi durumunda KBRN numunelerinin taşınması ve teslim edilmesi sırasında numuneyi taşıyan ekiplerin güvenliğini sağlamak.

n) Olay yerinin güvenliğini sağlamak.

o) Delil hüviyeti taşıyabilecek numune ve nesnelerin uygun şekilde alınması, saklanması, taşınması ve ilgili birimlere teslim edilmesini ilk müdahale ekipleriyle ve diğer ilgili birimlerle iş birliği içinde gerçekleştirmek, söz konusu numunelerin analiz edilmesini ilgili birimleri aracılığıyla sağlamak.

ö) Görev alanına giren bölgelerde, KBRN maddesi içeren veya içerdiğinden şüphelenilen mühimmata, patlayıcı düzeneklere ve cisimlere yönelik müdahale işlemlerini 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun hükümlerine göre yürütmek.

p) İlk müdahalecilerin olay yerine girmesinden önce olay yerinde olabilecek patlayıcı maddeler, patlayıcı düzenekler ve yangın tehlikesi gibi ikincil risklere karşı önlem almak ve bu riskleri bertaraf etmek.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen görevler Başkanlık tarafından, (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö) ve (p) bentlerinde belirtilen görevler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN maddelerini üreten, kullanan ve/veya depolayan işyerlerinde genel çalışma planı ve teftiş planlaması çerçevesinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği alınan önlemleri denetlemek, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesini takip etmek.

b) KBRN risk azaltma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek her türlü çalışmada metodoloji geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik konularda Bakanlığa destek sağlamak.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN maddelerinin çevre güvenliği ve insan sağlığına ilişkin risklerinin değerlendirilmesi ve bu maddelerle kirlenmiş alanların iyileştirilmesi ile ilgili olarak gerekli çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek.

b) KBRN olaylarının çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla çevresel unsurlardan (toprak, hava, su kaynakları ve benzerlerinden) numune alınmasını, alınan numunelerin güvenle ilgili birimlere sevk edilerek analizlerin yaptırılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik olarak Başkanlığa ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek.

c) KBRN olayları sonucu ortaya çıkabilecek radyoaktif atıklar haricinde, olay yerinde ve sağlık tesislerinde dekontaminasyon sonucu oluşan atıklar dahil olmak üzere her türlü atık maddelerin ve işlevi biten numunelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

ç) KBRN olaylarının çevresel etkilerini değerlendirmek ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

d) Valiliklerin talebi üzerine, uzun süreli boşaltma veya tahliye durumlarında, hazineye ait arsa, arazi ve gayrimenkullerin geçici veya daimi olarak tahsisini sağlamak.

e) Yer altı ve yer üstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla, kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasın sağlamak ve acil müdahale planları yapmak veya yaptırmak.

f) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı, illerde belediyeler vasıtasıyla şehir şebeke sularına yönelik güvenlik ve koruma önlemlerini almak, KBRN olayı meydana gelmesi durumunda ilgili birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

 

Dışişleri Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN konusunda ülkemizce yapılan uluslararası yardım taleplerinin NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar veya ikili ilişkiler kapsamında doğrudan diğer ülkelere duyurulması hususunda Bakanlığa destek sağlamak.

b) KBRN alanında gerçekleştirilen uluslararası faaliyetlere ve bu faaliyetlere ülkemizden olacak katılımlara yönelik Bakanlığa bilgi vermek.

c) KBRN alanında ülkemizde uluslararası örgüt ve organizasyonlar tarafından gerçekleştirilecek ziyaret ve çalışmalar hususunda Bakanlığa bilgi vermek.

 

Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim programlarında KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik korunma tedbirleri konularına yer verilmesini sağlamak, bu doğrultuda hazırlanacak her türlü yazılı ve görsel materyallere ilişkin Bakanlığın görüşünü almak.

 

Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sivil halkın etkilenmesi muhtemel KBRN tehditlerine ilişkin istihbarat bilgilerini Bakanlık ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

b) KBRN ile ilgili çalışmalarda ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin Bakanlık ile paylaşılmasını sağlamak.

c) KBRN savunması konusunda yüksek lisans/doktora programları açılması yönünde çalışmalar yapmak.

ç) KBRN olaylarına müdahalede yardım talebinde bulunulması durumunda, Bakanlık ile koordineli olarak askeri KBRN ekiplerinin olay yerinde görevlendirilmesini sağlamak.

d) Askeri birliklerin, sivil asker iş birliği çerçevesinde asli görevlerini aksatmayacak şekilde KBRN olayları ile ilgili kendilerinden talep edilen her türlü desteğin yerine getirilmesini sağlamak.

e) Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi ile Başkanlık arasında KBRN konuları ile ilgili personelin yetiştirilmesi ve bilgi değişimi hususlarında karşılıklı yardım ve iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak.

f) Görev alanına giren ve askeri operasyon yürütülen bölgelerde, KBRN maddesi içeren veya içerdiğinden şüphelenilen mühimmata, patlayıcı düzeneklere ve cisimlere yönelik müdahale işlemlerini 4536 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütmek.

 

Sağlık Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN olay yerinde, acil sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

b) KBRN olaylarından etkilenenler ve olay bölgesinden kontrolsüz olarak gelebilecek kişiler için illerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek hastanelerde, müdahale kliniklerinin ve dekontaminasyon ünitelerinin kurulmasını, dekontaminasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile gerekli tıbbi tedavi ve takip işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) KBRN olaylarında görevli personelin, KBRN kapsamında görev alanına giren konularda eğitilmesini sağlamak.

ç) KBRN tehdit ve tehlikelerine ilişkin talep edilmesi halinde bilgi desteği sağlamak.

d) Tehlikeli maddenin teşhis edilmesine yönelik olay yerinden alınan, radyolojik numune haricindeki numunelerin analizlerinin yapılmasını ve analiz sonuçlarına yönelik Başkanlığa ve ilgili kurumlara bilgi verilmesini sağlamak.

e) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı halkın alabileceği sağlık önlemleri ile hijyen kuralları hususunda eğitilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

f) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı önleyici ve tedavi edici ürün veya ilaçları önceden temin etmek, yeteri kadar stoklamak ve gerekmesi halinde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesini sağlamak.

g) Tıbbi KBRN konusunda yüksek lisans/doktora programları açılmasını sağlamak, tıbbi KBRN konularında AR-GE faaliyetlerini yürütmek.

ğ) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı toplumun korunması, teşhis ve tedaviye yönelik ilaç, aşı, antidot, serum, antiserum ile tıbbi araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak.

h) KBRN ilaç ve antidotları ile diğer benzeri ürünlerin Sağlık Bakanlığının imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde test edilerek miatlarının uzatılmasına yönelik değerlendirme yapmak.

ı) KBRN olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel insanlardan, gerekli durumlarda klinik numune alınmasını, bu numunelerin güvenli bir biçimde taşınmasını ve analiz edilmesini sağlamak.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlık veya diğer kurumlar tarafından yürütülen KBRN çalışmalarında ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

b) Kritik öneme haiz sanayi tesisleri ile herhangi bir KBRN tehdidi oluşturabilecek diğer sanayi tesislerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde tespit etmek ve bu konuda Bakanlığa ve valiliklere bilgi vermek.

c) KBRN alanındaki teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım-onarım, test ve sertifikasyon işlemlerinin yapılabilmesi ile ilgili çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

ç) KBRN araç, gereç ve malzemelerinin üretimi kapsamında sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçi program ve projeler ile bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak.

d) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki bildirimlerin, Başkanlığa da bilgi verilerek yapılmasını sağlamak.

 

Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Tarım alanları, meralar, hayvancılık işletmeleri, su ürünleri istihsal sahaları, gıda ürünleri, gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanları, tarım ürünleri, tohum, gübre ve yem stoklarının bulunduğu yer ve bölgelerde; KBRN olayından etkilenen, etkilenmesi muhtemel olan ve zarar gören yerler ile bu yörelerdeki güvenli bölgelerin tespit edilmesini ve kirliliğin bu alanlarda yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

b) Kirlilikten etkilenen hayvanların, kirlenen tarım arazileri ve meraların, su ürünleri istihsal sahalarının, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinin iyileştirilmesi ve geri kazanımını sağlamak.

c) Kirlilikten etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki insan ve hayvanların, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarının, kritik altyapı kaynaklarının, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinin ve gıda arzının sürekliliğinin korunmasını, insan ve hayvan sağlığı için her türlü hijyen şartlarının sağlanmasını, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu konularda kamuya ve topluma yönelik düzenli eğitimler verilmesini sağlamak ve bu amaçla risk değerlendirmesi yapmak.

ç) Görev alanına giren konularda, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı aşı üretim merkezlerinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

d) KBRN olayında; tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri üretim ve gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarından kaynaklanacak atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesini ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde sağlamak.

e) Tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve gıda üretim sistemleri, su kaynakları ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında, KBRN olayından kaynaklanabilecek kirliliğin tespit edilmesi ve izlenmesini gerçekleştirmek, bu amaçla tarım alanlarından, meralardan, hayvanlardan, su ürünleri istihsal sahalarından, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarından, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinden, ormanlardan, su kaynaklarından numune alınması ve numunelerin güvenli bir şekilde ilgili birimlere sevk edilerek analizlerinin yapılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik olarak Başkanlığa ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek.

f) Riskli bölgelerdeki kirlenme ihtimali bulunan kıta içi yer üstü ve yer altı su kaynaklarının kullanılmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, KBRN olayı meydana gelmesi durumunda gerekli çalışmaları yürütmek.

g) Açık su kaynaklarının kirlenme nedeniyle kullanılamaması durumunda, yöredeki yer altı su kaynaklarını tespit etmek ve gerektiğinde kullanıma arz edilmesini sağlamak.

ğ) KBRN tehdit ve tehlikesi bulunan bölgelerdeki meteorolojik verilerin, talep edilmesi halinde Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ve ilgili diğer birimlere verilmesini sağlamak.

h) KBRN tehlikesinden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel bölgelere ait risk dağılım haritalarının, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine verilmesini sağlamak.

ı) KBRN olayında kirlenmesi muhtemel bölgelerdeki orman ve su ürünlerinin tüketiminin gerektiğinde kısıtlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek.

i) KBRN maddeleri ile kirlenen gıda ve gıda ham maddelerinin, gıda zincirine girişini önleyecek tedbirleri almak, gıda güvenliğini ve denetimi sağlamak.

 

Ticaret Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yurt dışından gönderilen ve/veya yurt dışına gönderilecek bağış, yardım ve eğitim amaçlı KBRN malzemeleri ile kurtarma ve iyileştirmede ihtiyaç duyulacak diğer malzemelerin yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışıyla ilgili işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde bekletilmeden yapılmasını sağlamak.

b) Son kullanıcı olarak ithal edilen, KBRN araç, gereç ve malzemelerinin yurt içine girişiyle ilgili işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde bekletilmeden yapılmasını sağlamak.

c) KBRN silah ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ile tehlikeli endüstriyel maddelerin kaçakçılığının önlenmesi ve izlenmesi ile gümrüklü yer ve sahalarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerektiğinde diğer kolluk birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) İthalatta yasal yetki alanına giren konularda Bakanlıkça bildirilecek ürün, ülke ve benzerleri için risk değerlendirmesi yapmak.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN olaylarından etkilenen haberleşme sistemlerinin en kısa zamanda yeniden aktif olarak hizmet vermesini sağlamak.

b) Olay bölgesi ile yapılan haberleşmeye, öncelik tanınmasını sağlamak.

c) Olay bölgesine sevk edilen ekip ve malzemelerin süratle bölgeye ulaştırılmasını sağlamak.

ç) KBRN olayından dolayı ulaşıma kapalı olan veya hasar gören yol ve güzergâhların en kısa zamanda yeniden ulaşıma açılmasını sağlamak.

d) Olay bölgesi ile yurt içi ve yurt dışı ulaşım merkezleri arasındaki en yakın ulaşım hatlarını tespit etmek, yurt dışından hava yoluyla gelecek yardımların hangi hava limanına inmesi gerektiğini belirlemek ve Bakanlık ile Dışişleri Bakanlığına bildirmek.

e) Olay bölgesinden tahliye edilenlerin güvenli bölgelere naklini sağlamak.

f) KBRN araç, gereç ve malzemelerinin havayolu ile taşınması konusunda tedbirleri alarak gerekli kolaylığı sağlamak.

 

Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve sorumlulukları

MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Radyolojik ve nükleer olaylarda alınacak tedbirleri, radyolojik açıdan kirlenmiş gıda ve diğer ürünlerin tüketimi ve dağıtımıyla ilgili sınırlandırmayı gerektirecek genel kriterleri ve müdahale eylem düzeylerini belirlemek.

b) Radyolojik ve nükleer acil durumların sınıflandırılması ve raporlanması için gereklilikleri belirlemek.

c) Radyolojik ve nükleer acil durum çalışanları için izin verilen doz düzeylerini belirlemek.

ç) Saha içi radyolojik ve nükleer acil durum planlarını ve bunların saha dışı planlar ile uyumunu değerlendirmek.

d) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerindeki koşulları değerlendirmek, doz tahminleri yapmak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine tavsiyelerde bulunmak.

e) Ulusal KBRN risk analizinin yapılmasına destek vermek, radyolojik ve nükleer risk analizleri için talep edilen bilgi, belge ve verilerin Başkanlığa ve valiliklere verilmesini sağlamak.

f) Ulusal seviyede radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlike durumuyla ilgili erken uyarı sistemleri kurmak veya kurulmasını sağlamak, radyolojik izlemeleri yapmak ve verileri değerlendirmek.

g) Radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere ilişkin ihbar ve bildirimleri değerlendirmek, olayın meydana gelmesi durumunda etkilenen ilin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, Başkanlığa, ilgili bakanlık ve kuruluşlara bilgi vermek.

ğ) Radyolojik ve nükleer acil durumlara ilişkin olarak ilk müdahale ekiplerine bilgi desteği sağlamak.

h) Uluslararası sözleşmeler ve kurumlarla ilişkiler kapsamında radyolojik ve nükleer acil durumlara ilişkin bildirimleri almak, gerekli önlemlerin alınması için bildirim yapmak ve bilgi alışverişini koordine etmek.

 

Savunma Sanayii Başkanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Savunma Sanayii Başkanlığı görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulması halinde milli savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik KBRN alanında projeler yürütmek.

b) KBRN araç, gereç ve malzemelerinin ülke içinde milli imkanlarla üretilebilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

 

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Radyolojik ve nükleer acil durumlara ilişkin olarak ilk müdahale ekiplerine bilgi desteği sağlamak.

b) Radyolojik ve nükleer tehdit veya tehlike durumuyla ilgili ihbar ve bildirimleri değerlendirmek, olayın meydana gelmesi durumunda etkilenen ilin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, Başkanlığa, ilgili bakanlık ve kuruluşlara bilgi vermek.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyon işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

ç) Radyolojik ve nükleer olayların meydana gelmesi durumunda, ölçüm ekip ve ekipmanını bölgeye sevk etmek.

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak, olay bölgesindeki radyoaktif ve nükleer madde ve kaynaklardan ve kolluk kuvvetlerince delil olarak nitelendirilen radyoaktif ve nükleer maddelerden, radyoaktivite bulaşmış olabilecek hava, su, toprak, gıda, yem ve benzeri çevre örneklerinden numune alınmasını, maddenin güvenli bir şekilde taşınarak laboratuvarlarında analiz edilmesini sağlamak.

e) Radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi ve eğitim talebinde bulunan kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümleri çerçevesinde destek sağlamak.

f) Radyolojik ve nükleer acil durumlar sonucu olay yerinde ve sağlık tesislerinde dekontaminasyon ve tıbbi tedavi nedeniyle oluşan atıklar dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek her türlü radyoaktif atığın ve işlevi biten numunelerin taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

g) Sahipsiz radyoaktif kaynakların kontrol altına alınmasını sağlamak ve sahipsiz ve kayıp radyoaktif kaynaklara ilişkin olası tehlikelerle ilgili bilgileri Başkanlığa, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine vermek.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun görev ve sorumlulukları

MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan KBRN araç, gereç ve malzemelerinin ülke içinde milli imkanlarla üretilebilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

b) Talep edilmesi durumunda KBRN ile ilgili konularda Bakanlığa ve ilgili kurumlara bilgi desteği sağlamak.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik eğitim, araştırma, geliştirme ve analiz çalışmalarıyla ilgili olarak üniversitelerin veya üniversite hastanelerinin destek sağlaması hususunda gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Bünyelerinde seyyar ve sabit laboratuvarı bulunan üniversite ve üniversite hastanelerinin imkanlarından yararlanılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, olaylardan etkilenen şahısların üniversite hastanelerinde bakım ve tedavileri için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) KBRN konusunda yüksek lisans/doktora programları açılması yönünde çalışmalar yapar.

 

Valilikler ile il müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak valiliklerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlgili makamların, medyanın ve halkın, KBRN olayları ile muhtemel tehdit ve tehlikeler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.

b) Kolluk kuvvetleri tarafından olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.

c) Gerekli görülen bölgelerdeki halkın, yöreyi emniyetli bir şekilde tahliyesi için planlamaları yapmak, tedbirlerin alınmasını sağlamak ve tahliye iş ve işlemlerini yürütmek.

ç) Tehlikenin meydana gelmesine neden olan radyoaktif ve nükleer madde ve kaynaklar ile sahipsiz atıkların, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Kurumu Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alınmasını sağlamak.

d) Kirlenme ihtimali bulunan açık su kaynaklarının, meraların ve tarım arazilerinin kullanılmaması, kirlenme olması durumunda ise iyileştirme faaliyetleri için Tarım ve Orman Bakanlığı bölge ve il müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlde meydana gelebilecek KBRN olaylarına yönelik müdahale faaliyetlerini koordine etmek ve il bünyesindeki kamu, özel kurum ve kuruluşlarla müdahale faaliyetlerini iş birliği içinde yürütmek.

b) KBRN olaylarını değerlendirerek, ilk müdahale ekiplerinin göreve sevk edilmesini sağlamak.

c) KBRN olaylarında keşif-tespit, arama-kurtarma, dekontaminasyon (itfaiye ile iş birliği içinde) ve tehlikeli maddenin teşhis edilmesine yönelik olay yerinden, radyolojik numune haricindeki numunelerin alınmasını ve analizi yapacak birimlere güvenle sevk edilmesini sağlamak.

ç) Tehdidin büyüklüğüne ve risk durumuna göre Başkanlıktan ve diğer illerden yardım talep etmek.

d) İl sınırları içinde KBRN tehdit ve tehlikesinin halka duyurulmasını ve bu tehdit ve tehlikelere yönelik gerekli önlemlerin ilgili ve görevli kurum ve kuruluşlarca aldırılmasını sağlamak.

e) İlin KBRN olaylarına yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içinde planlamak.

f) Bünyesindeki KBRN müdahale personeline yönelik olarak KBRN ilk müdahale eğitimlerinin yılda en az bir kez gerçekleştirilmesini sağlamak, eğitim sonuç raporlarını Başkanlığa iletmek.

g) TAMP kapsamında yerel Düzey KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanmasını ve güncel halde tutulmasını sağlamak, bu planların uygulanması amacıyla ilinde bulunan kurum ve kuruluşların ilgili personeline KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik eğitimler vermek.

ğ) İldeki KBRN risklerini belirlemek ve Başkanlığa raporlamak.

h) KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik olarak farkındalık arttırma ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN olaylarının kısa ve uzun dönemli çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve izlenmesi amacıyla çevresel unsurlardan (toprak, hava, su kaynakları ve benzerlerinden) numune alınarak, güvenli şekilde ilgili birimlere sevk edilmesini ve analizlerin yapılmasını sağlamak, analiz sonuçları konusunda ilgili birimlere bilgi vermek.

b) KBRN olayları sonucu ortaya çıkabilecek radyoaktif atıklar haricinde, olay yerinde ve sağlık tesislerinde dekontaminasyon sonucu oluşan atıklar dahil olmak üzere her türlü atık maddenin ve işlevi biten numunelerin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri ve gıda üretim sistemleri, su kaynakları ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında KBRN olayından kaynaklanabilecek kirliliğin tespit edilmesi ve izlenmesini gerçekleştirmek, bu amaçla tarım alanlarından, meralardan, hayvanlardan, su ürünleri istihsal sahalarından, gıda, tohum, gübre ve yem stoklarından, bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda üretim sistemlerinden, ormanlardan, su kaynaklarından numune alınması ve numunelerin güvenle ilgili birimlere sevk edilerek analizlerinin yapılmasını sağlamak ve analiz sonuçlarına yönelik Başkanlığa ve ilgili diğer kurumlara bilgi vermek.

b) Tarım alanları ve meralarda, hayvancılık işletmelerinde, su ürünleri istihsal sahalarında, gıda ürünleri, gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarında, tarım ürünleri, tohum, gübre ve yem stoklarının bulunduğu yer ve bölgelerde, KBRN olayından etkilenen, etkilenmesi muhtemel olan ve zarar gören yerler ile bu yörelerdeki güvenli bölgelerin tespit edilmesini ve kirliliğin bu alanlarda yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

c) KBRN olayında tarım alanları, bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri üretim ve gıda üretim sistemleri ile orman ekosistemi ve fidanlık alanlarından kaynaklanacak atıkların taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesini ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde sağlamak.

(5) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) KBRN olay yerinde belirlenen soğuk bölgede, acil sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

b) Olaylardan etkilenen kişilerin belirlenen hastane veya sağlık merkezlerinde tedavi ve bakımlarının yapılmasını sağlamak.

c) KBRN tehdit veya tehlikesinin türüne göre yöre halkı için gerekli olabilecek önleyici ve tedavi edici aşı ve ilaçların temini ve dağıtımını sağlamak.

ç) KBRN olaylarından etkilenen veya etkilenmesi muhtemel insanlardan gerekli durumlarda klinik numune alınmasını, bu numunelerin güvenli bir biçimde taşınmasını ve analiz edilmesini sağlamak.

 

Sivil toplum kuruluşları ile basın ve yayın kuruluşlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları ile basın ve yayın kuruluşlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlgili kuruluşlarla iş birliği içinde, tahliye veya boşaltma nedeniyle ortaya çıkacak geçici barınma, yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek.

b) Düzenlenecek protokoller çerçevesinde, talep edilmesi halinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin talimatları doğrultusunda soğuk bölgedeki çalışmalara katılım sağlamak.

c) Talep edilmesi durumunda KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı, Başkanlık ve valiliklerce belirlenecek konularda yayınlar yaparak halkın bilgilendirilmesini sağlamak.

ç) KBRN olayının meydana gelmesi durumunda, talep edilmesi halinde radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarının o andaki yayınlarını keserek, Başkanlık, valilik veya ilgili makamlarca verilecek tehlike haberlerinin yayınlanmasını sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malzeme Temin Edilmesi ve Mali Hükümler

Araç ve malzeme

MADDE 24- (1) Başkanlık, KBRN olaylarına müdahalede kullanılacak temel ekipmanların teknik özelliklerini, kurum ve kuruluşların kendi görev alanlarına giren özel müdahale ekipmanları hariç olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alarak belirler, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve talepte bulunan kurumlara teknik bilgi desteği sağlar.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeler, ihtiyaç sahibi kurumlarca temin edilir. Bakım, onarım ve kalibrasyon gibi rutin işlemler yine ihtiyaç sahibi kurumlarca yapılır veya yaptırılır.

 

Bütçe

MADDE 25- (1) Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevlerle ilgili ihtiyaç duyacakları harcamalar için bütçelerine gerekli ödeneği koymaktan sorumludur.

 

Hibe ve yardımlar

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yürütecek olan kurum ve kuruluşlara hibe edilen veya gönderilen her türlü malzeme ve teknik ekipmanın geçici veya kati ithali 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 131 inci ve 167 nci maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve tatbikatlar

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev alacak personelin eğitimleri, Başkanlık ve yerelde bulunan bağlı birimleri tarafından verilir. Kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin özel KBRN eğitimlerinin ise kendi kurumlarınca verilmesi sağlanır.

(2) Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile valilikler, ekiplerin ve personelin eğitimi için Başkanlıkla iş birliği içerisinde KBRN tatbikatları düzenler ve bu alanda düzenlenen tatbikatlara katılım sağlar.

(3) Askeri eğitimler hariç olmak üzere, ülkemizde kurum ve kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası KBRN eğitimleri düzenlenmesi halinde Başkanlığa bilgi verilerek sonuç raporu gönderilir.

 

Bilgi ve belgeler

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar, bu faaliyetlere ilişkin olarak Başkanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve dokümanı Başkanlığa vermekle yükümlüdür.

 

Denetim

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik gereğince ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi öngörülen görevler; kurumların kendi denetim birimlerince, illerde ise vali veya görevlendireceği personel tarafından denetlenir. Görevli askeri birliklerin denetimi askeri denetim sistemine göre yapılır.

 

Yönerge hazırlanması

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte ve kurumların kendi özel mevzuatında belirtilen KBRN görevlerinin yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi hazırlanır. Yönerge, merkezde kurumların en üst amirlerince, illerde ise valilerce onaylanarak yürürlüğe konulur. Yönergenin bir nüshası onaylanmasından sonraki üç ay içerisinde Başkanlığa gönderilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31- (1) 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.