İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 30/07/2020      Sayısı : 2814

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 05/08/2020   Sayısı : 31204

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; İletişim Başkanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının   (b) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Başkan: İletişim Başkanını,

b) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

c) Eşik değer: 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen tutarın 5 (beş) katını,

ç) İhale: Bu Usul ve Esaslarda yazılı usul ve şartlarla yapılan, mal veya hizmet alımlarının ve yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

d) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları veya yapım işleri ile isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

e) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullar ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

f) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucusunu, yapım müteahhidini,

g) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeyi ve teknolojik ürün deneyim belgesini,

ğ) Modernizasyon: Envanterde mevcut Başkanlık malının veya yazılımının teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak araştırma ve geliştirme yoluyla ve ilave yazılım ya da donanım kullanılarak işlevsel özelliklerinin, kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını,

h) Onay belgesi: Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen tüm temin yöntemlerinde hazırlanan, ihale yetkilisinin imzasını taşıyan, alım konusu işin niteliği, ihalelerde yaklaşık maliyeti, temin yöntemi, harcanacak ödeneğin tertibi ve tutarı, ön ödeme yapılacaksa şartları ve ihtiyaç duyulan diğer bilgileri içeren belgeyi,

ı) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

i) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Başkanlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

j) Standardizasyon: İşletme ve idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemini,

k) Yüklenici: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mal ve hizmet alımı ile yapım işi alımı yapılan ve sözleşme imzalanan gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda tanımı bulunmayan hususlar hakkında 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlar esas alınır.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun sağlanması, güvenliğin ve gizliliğin gerektirdiği hususlar ve süratle hareket ilkeleri de dikkate alınır. Bu kapsamda mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlar halinde de yapılabilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, idareye ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin sağlanması temel ilkelerdendir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Doğrudan Alım ve İhale Usulü

Doğrudan alım usulü

MADDE 6- (1) Başkanlık, bu Usul ve Esaslar kapsamındaki aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlarını ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin yoluyla karşılayabilir:

a) Eşik değerin altında kalan bir mal ve hizmet alımı veya yapım işi olması.

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak mal ve hizmet alımları.

d) Niteliği itibarıyla yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağlanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları.

e) İdarece öngörülemeyen durumların ortaya çıkması üzerine mal ve hizmet alımı ile yapım işinin yapılmasının zorunlu olması veya pazarlık usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan acil ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ihtiyaç birimince Başkandan alınacak onay ile yapılır.

(3) Bu maddeye göre yapılacak mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde, komisyon kurma ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen yeterlik kurallarını arama ve teminat alma zorunluluğu bulunmaksızın ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, idari ve teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

(4) Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarenin takdirindedir.

 

İhale usulü

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında uygulanacak ihale usulü, pazarlık usulüdür.

 

Pazarlık usulü

MADDE 8- (1) Pazarlık usulü, Başkanlığın bu Usul ve Esaslar kapsamındaki her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı üçten az olamaz.

(3) Davet gönderilmeyen ancak ihaleye katılmak istediğini idareye yazılı olarak bildiren isteklilere de davet gönderilebilir.

(4) Davet gönderilmeyen istekliler, davet edilenlerle ortak girişim oluşturarak ihaleye teklif verebilir.

(5) Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip ihale sonuçlandırılır. Geçerli teklif sunan bütün istekliler ile kamu menfaati gereği bir kez daha fiyat görüşmesi yapılabilir. Nihai teklif tutarı ilk teklif bedelinden yüksek olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

İhale komisyonu

MADDE 9- (1) İhale yetkilisi; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel ile ilgili idare personelinin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, aynı sayıda yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

 

İhale işlem dosyası

MADDE 10- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

 

Yaklaşık maliyet

MADDE 11- (1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce, Başkanlık tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale dokümanında yer verilmez ve yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

 

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 12- (1) Başkanlık tarafından hazırlanan ihale konusu işe ait talimatları içeren idari şartnameler ile varsa teknik şartnameler, sözleşme tasarıları ve gerekli diğer belge ve bilgiler Başkanlıkça davet edilen isteklilere bedelli veya bedelsiz olarak verilebilir.

(2) İhale dokümanında, idarenin bu işlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kanundan istisna edildiği ve işi yaptırıp yaptırmamakta, alıp almamakta veya kısmen yaptırmakta serbest olduğu hususlarına da yer verilir.

 

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 13- (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek davet edilenlere bildirilir.

(2) Davet yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Başkanlıkça tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

 

İhaleye katılabilme şartları ve ihale dışı bırakılma

MADDE 14- (1) İhalelere katılmak için ihale dokümanında belirtilen gerekli nitelik ve yeterlik kriterlerine sahip bulunmak, ihale dokümanında belirtilen bilgi, belge, teminatları vermek ve tebligat için adres beyanında bulunmak zorunludur.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan belge ve bilgilerden hangisinin isteneceği işin özelliği dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenir.

(3) Başkanlık bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kuralları aramayabilir.

 

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 15- (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihalelere katılanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Alt yükleniciler

MADDE 16- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, idarenin açıkça onay vermesi ve ihale veya sözleşme dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılması kaydıyla alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilebilir.

(2) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 17- (1) Başkanlığın gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

 

Geçici ve kesin teminat işlemleri

MADDE 18- (1) İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Ancak ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla

özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle, ihale yetkilisinin onayı ile mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde geçici teminat alınmamasına karar verilebilir.

(2) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Başkanın onayı ile kesin teminat alınmamasına karar verilebilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

(3) İdarece, geçici ve kesin teminatların süresi ve serbest bırakılması konusunda düzenleme yapılabilir.

 

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 19- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, tedavüldeki Türk parası, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilir.

 

Teminat mektupları

MADDE 20- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde bankalarca verilecek teminat mektuplarının ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin kapsamı ve şekli konusunda, 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir.

(2) Başkanlığa verilecek teminat mektuplarının, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunmalarına izin verilen yerli ve yabancı bankalarca düzenlenmesi şarttır.

(3) 23 üncü maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

(4) Kesin teminat mektubu alınması durumunda bunun süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça, kesin teminat mektuplarının geçerlilik süresi ile ilgili hususlarda kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar gerektiğinde garanti süresini de kapsayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

(5) Kesin teminat mektubu, yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümleri gereğince eksiksiz ve sorunsuz yerine getirmesi ve kesin kabulünün yapılmasını müteakip 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde iade edilir.

(6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

 

Ön ödeme yapılması

MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde ihale veya onay belgesi veya sözleşmede belirtilmesi kaydıyla yüklenicilere, avans teminat mektubu karşılığında ihale bedelinin % 10’unu geçmemek üzere ön ödeme yapılabilir. % 10’un üzerinde ön ödeme yapılabilmesi için 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve aynı kanuna göre çıkarılmış olan ön ödeme usul ve esasları düzenleyen alt mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Ön ödeme yapılması halinde, avans teminat mektubu tutarı ön ödeme tutarından az olamaz.

 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 22- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Başkanlığın açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek veya mühürlenerek kapatılır.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımına ait ihalelerde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Başkanlığa verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 23- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

 

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 24- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Başkanlığa verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teklif hazırlama usullerine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25- (1) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belge veya bilgi eksikliği bulunması halinde Başkanlıkça belirlenen sürede isteklilerden bu eksikliklerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksiklikleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve varsa geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerle kamu menfaati gereği verdikleri teklifler üzerinden fiyat görüşmesi yapılabilir. İsteklilerden ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu, son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır. Son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyeti hazır bulunanlara açıklanarak tutanağa bağlanır. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(4) İhaleye katılan tüm isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilir.

 

Aşırı düşük teklifler

MADDE 26- (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Başkanlığın tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı yaklaşık maliyetin % 40’ının altında olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder. İdare, belirlediği süre içinde aşırı düşük teklif sahiplerinden yazılı olarak ayrıntılı bilgi isteyebilir.

(2) Mal ve hizmet temini ile yapım işi sürecinin, verilen mal ve hizmet ile yapım işinin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetin temininde veya yapım işinde kullanacağı avantajlı koşullar ile mal ve hizmetin özgünlüğü hususlarında yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 27- (1) İhale komisyonu kararı üzerine Başkanlık, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Başkanlık bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak Başkanlık isteklilerin talepte bulunması halinde ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

(2) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

 

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 28- (1) 25 inci ve 26 ncı maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) Bu Usul ve Esasların 38 inci maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. Fiyat dışı unsur belirlenmemişse iş deneyim belge tutarı yüksek olan istekli üzerine ihale sonuçlandırılır. İş deneyim belgesi istenmeyen durumlarda bu hususla ilgili ihale dokümanında gerekli düzenleme yapılır.

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale iptal edilmiş ise nedenleri belirtilir.

(6) İhale yetkilisi, ihale komisyon kararının imzalandığı tarihi izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale, ihale komisyon kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(8) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce Başkanlık, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

 

Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

MADDE 29- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

 

Sözleşmeye davet

MADDE 30- (1) 29 uncu maddede belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(2) 18 inci madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sözleşmeye davet, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

 

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 31- (1) İhale üzerinde kalan istekli, 30 uncu maddeye göre sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra varsa geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Başkanlık, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Usul ve Esaslar çerçevesinde sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 30 uncu maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 30 uncu maddede belirtilen şekilde bildirimde bulunulur.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise bu teklif sahibinin de varsa geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Sözleşme yapılmasında Başkanlığın görev ve sorumluluğu

MADDE 32- (1) Başkanlık, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başkanlığın bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

 

Şikayet başvurusu

MADDE 33- (1) Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren beş gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, Başkanlığa yapılır.

(2) Başkanlık, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer isteklilere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. Başkanlık tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.

(3) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan ihalelere yönelik olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz.

 

Sözleşmeler

MADDE 34- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ihale edilen işler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler Başkanlıkça hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Düzenlenecek sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan hususlardan Başkanlıkça gerekli görülenlere yer verilir.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(4) Gerek görülmesi halinde, Başkanın olurunu almak kaydıyla toplam sözleşme bedelinin % 30 oranına kadar iş artışı yapılabilir.

 

Mücbir sebepler

MADDE 35- (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Başkanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Başkanlık tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on gün içinde yüklenicinin Başkanlığa yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

 

İhale sonucunun Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi

MADDE 36- (1) Başkanlık bu Usul ve Esaslar kapsamındaki ihtiyaçları için gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihale sonuçlarını, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 4734 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde Kamu İhale Kurumuna bildirir. Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin sonuç bildirimleri Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yerli istekliler ile ilgili düzenleme

MADDE 37- (1) Hizmet alımı ve yapım işlerine ait ihalelerde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(2) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

 

Fiyat farkı

MADDE 38- (1) İhalelerde esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmez. İhale veya onay belgesi ile idari şartname veya sözleşme tasarısında belirtilmek kaydıyla Türk parası esas alınarak yapılacak ihalelerde 4735 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Esaslara göre fiyat farkı hesaplanabilir.

 

Yasak fiil ve davranışlar ile cezalar

MADDE 39- (1) Yasak fiil ve davranışlar ile ceza hususlarında 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

 

Sürelerin hesabı

MADDE 40- (1) Sürelerin hesaplanmasında bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 41- (1) İsteklilere ve yüklenicilere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlar, Başkanlıkça ihale dokümanında farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yapılır. Söz konusu maddede hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında ise 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Diğer hususlar

MADDE 42- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ek sözleşme düzenlenmesi, denetim, muayene ve kabul işlemleriyle ilgili esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, götürü bedel veya birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılması gereken sözleşme bedelinin onbinde beşi miktarındaki tutar bu Usul ve Esaslara göre yapılan ihalelerde alınmaz.

(4) Başkanlık, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkabilir.

(5) Bu Usul ve Esaslarda belirtilmeyen hususlarda Başkanlık, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerini uygulayabilir.

 

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.