6547

 

 

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi                         : 9/11/2015       No : 2015/8213

Dayandığı Kanunun Tarihi                                        : 21/9/2006       No : 5544

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi                            : 19/11/2015     No : 29537

Yayımlandığı Düsturun Tertibi                                 : 5                      Cilt : 57

 ²

15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2019 tarihli ve 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; yükseköğretim dâhil tüm eğitim ve öğretim programları ile diğer öğrenme yollarıyla kazanılan yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilme esasları, kalite güvencelerinin sağlanması, kalite güvencesinden sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için danışma, karar ve uygulama birimlerinin oluşturulması ve işletilmesi ile bu Yönetmelik kapsamında yer alan çalışmalarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) (Değişik:RG-15/5/2019-30775-C.K.-1107/1 md.) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)                         Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C189/03 sayılı Tavsiye Kararı ile kabul edilen ve ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde yer alan yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran referans çerçeveyi,(1)

b) Belgelendirme kuruluşu: Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve başarılı olunması halinde yeterliliğin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek üzere, sorumlu kurum veya kuruluşlar tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

c)   Eğitim kuruluşu: Genel, meslekî ve teknik eğitim alanında diploma almaya götüren ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını,

___________

(1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01” ibaresi “Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C189/03” şeklinde değiştirilmiştir.


6548

 

ç)   Kalite güvencesi: Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını sağlayan planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetlerini,

d)   Koordinasyon Kurulu: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulunu,

e)   Kredi: Öğrenme kazanımlarına dayalı öğrenen çalışma yükünün sayısal olarak ifade edilmesini,

f) Kurul: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunu,

g) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

ğ)   Öğrenen: Örgün ve yaygın eğitimde, işbaşında veya serbest öğrenme ortamlarında bir eğitici eşliğinde veya yalnız olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye devam eden bireyi,

h)   Öğrenme kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,

ı)    Program: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın bilim veya sanat dallarından oluşan, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamaların yapıldığı ya da eğitim kurumlarında hayat boyu öğrenme kapsamında düzenlenen, belgelendirmeye dayalı eğitim ve öğretim birimini,

i)    Seviye: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde bilgi, beceri ve yetkinliklerle tanımlanmış sekiz düzeyden her birini,

j)    Seviye tanımlayıcısı: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan seviyelere ait bilgi, beceri ve yetkinlik tanımlarını,

k)   Sorumlu kurum: Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yükseköğretim kurumları, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden sorumlu olduğu ilgili mevzuatında belirtilen diğer kurum ve kuruluşları,

l)    Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

m)  Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen resmi belgeyi,

n)   Yeterlilik türü: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını,

o)   Yeterlilik türü belirleyicileri: Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özelliklerin tanımlandığı dokümanları,

             ifade eder.


6549

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Temel Esasları ve Yapısı

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin amacı ve temel esasları

MADDE 4- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin amacı; tüm öğrenme ortamlarında kazanılmış ve kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin tanımlandığı, sınıflandırıldığı, yeterlilikler arasında geçiş ilişkilerinin belirlendiği ve hayat boyu öğrenmenin desteklendiği bütünleşik bir yapı sunmaktır.

(2) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin temel esasları şunlardır:

a) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri, öğrenme kazanımlarına dayalı olarak tanımlanmış seviyeler aracılığıyla ulusal düzeyde sınıflandırmak.

b)Yeterliliklerin şeffaflığını ve tanınırlığını sağlamak.

c) Yeterliliklerin kazanılması süreçlerine erişimi kolaylaştırmak.

ç)                Yeterliliklerin kredilendirilmesi, kredilerin birleştirilmesi ve yeterlilikler arasında geçiş yapılmasına imkân sağlamak.

d) Yeni yeterliliklerin tasarlanmasına imkân sağlamak.

e)        Yeterliliklerin öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmasını sağlamak.

f)        Önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlamak.

g) Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek.

ğ) Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek.

h) Paydaşların katılım ve katkılarını sağlamak ve sorumlu kurumlar arasında etkili işbirliğini gerçekleştirmek.

ı) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olmak.

i) Yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğini sağlamak amacıyla ortak kavramlar oluşturmak.

j) Meslek kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin tanınmasını sağlamak.

Seviyeler ve seviye tanımlayıcıları

MADDE 5- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, sekiz seviyeden oluşur.

(2)     Her bir seviye, söz konusu seviyede yer alan yeterliliklerin ortak öğrenme kazanımlarını ifade eden bilgi, beceri ve yetkinlikten oluşan seviye tanımlayıcıları ile tanımlanır.

Yeterlilik türleri

MADDE 6- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin aynı seviyesinde yer alan ve genel, meslekî ve akademik yönelimleri, kredi değerleri ve işlevleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırılmasına imkân sağlamak amacıyla, yeterlilik türleri kullanılır.

(2) Yeterlilik türleri, yeterlilik türü belirleyicileri kullanılarak tanımlanır. Yeterlilik türü belirleyicilerinin unsurları şunlardır:

a) Yeterlilik türü adı.

b) Yeterliliği veren kuruluş.


6550

 

c) Yönelim.

ç) Seviye.

d) Kategori.

   e) Kredi aralığı ve programın normal süresi.

f) Program profili.

g)     Öğrenme ortamı.

ğ)   Öğrenme kazanımları.

h)     Anahtar yetkinlikler.

ı)    Ölçme ve değerlendirme yöntemleri.

i)      Kalite güvencesi.

j)      Giriş şartları.

k)     Yeterliliği kazanma şartları.

l)      İlerleme imkânları.

m)   Yeterliliğin yasal dayanağı.

(3) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde aynı adı taşıyan birden fazla yeterlilik türü bulunamaz.

(4) Mevcut yeterlilik türlerinin tespiti, yeni yeterlilik türlerinin belirlenmesi, yeterlilik türlerinin iptali ve güncellenmesine yönelik işlemler Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenen usul ve esaslar kapsamında yürütülür.

Yeterlilikler arası geçiş

MADDE 7- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan yeterlilikler arasında yatay ve dikey geçişe ilişkin usul ve esaslar Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenir.

(2) Sorumlu kurumlar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan yeterliliklerine ilişkin yatay ve dikey geçiş imkânları hakkında öğrenenlere rehberlik sunulmasını sağlar.

Önceki öğrenmelerin tanınması

MADDE 8- (1) Önceki öğrenmelerin tanınması ve kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenir. Bu usul ve esaslar; yeterliliğe hak kazanmayı, yeterlilikle sonuçlanacak bir sınava veya eğitim programına giriş hakkını ve yeterliliğe yönelik kredilerden veya bazı program şartlarından muafiyeti kapsayacak şekilde düzenlenir.

Anahtar yetkinlikler

MADDE 9- (1) Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2018 tarihli ve 2018/C189/01 sayılı Hayat Boyu Öğrenme İçin Anahtar Yetkinlikler Hakkındaki Tavsiye Kararında yer alan anahtar yetkinlikler, seviye tanımlayıcılarında ve yeterlilik türü belirleyicilerinde kullanılır.(1)

(2) Anahtar yetkinlikler, sorumlu kurumlar tarafından yeterlilik türüne uygun olarak belirlenir. Anahtar yetkinliklerin kazandırılması eğitim kuruluşlarının; bu yetkinliklerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesi ise eğitim ve belgelendirme kuruluşlarının sorumluluğundadır.

______________

(1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 18/12/2006 tarihli ve 2006/962/EC” ibaresi “Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2018 tarihli ve 2018/C189/01” şeklinde değiştirilmiştir.


6551

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Güvencesi, İzleme ve Güncelleme

 

Yeterliliklerin kalite güvencesi

MADDE 10- (1) Eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler, Kurumun koordinasyonunda sorumlu kurumlar tarafından belirlenir ve elektronik ortamda yayınlanır.

(2) Kalite güvence ölçütleri; yükseköğretim yeterlilikleri için Avrupa Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Standartları ve Rehberleri, meslekî yeterlilikler için Meslekî Eğitim ve Öğretim İçin Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi ile bunlarla uyumlu ulusal eğitim kalite çerçeveleri dikkate alınarak belirlenir.

(3) Belirlenen ölçütlere göre yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasından;

a) Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için Millî Eğitim Bakanlığı,

b) Yükseköğretim kurumlarının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yükseköğretim kurumları,

c) Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler için Kurum,(1)

ç) Diğer yeterlilikler için ilgili mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlar,

sorumludur.

(4) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmış olması gerekir. Kalite güvencesi, iç ve dış kalite güvence süreçlerini, kalite güvence ölçütlerini, öğrenme kazanımlarının edinilmesine yönelik girdi, süreç ve çıktı ile ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

(5) Dış değerlendirme kuruluşlarının tanınması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Kurum veya üçüncü fıkranın (ç) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenir ve Koordinasyon Kuruluna bildirilir.(1)

(6) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Koordinasyon Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından Resmi Gazetede yayımlanır. Sorumlu kurumlar, söz konusu usul ve esaslara uygun olarak aşağıdaki nitelikleri taşıyan kalite güvence sistemini kurar ve işletir:

a)   Yeterliliklere ilişkin açık ve ölçülebilir amaçlar ve öğrenme kazanımlarını belirlemek.

b)   İç ve dış kalite güvencesine yönelik süreçleri planlamak.

c)   Paydaşların katılımını da kapsayacak şekilde uygulamaya yönelik rehberleri içermek.

ç)   Uygun kaynakları tahsis etmek.

d)   İç ve dış değerlendirme yöntemlerini tanımlamak.

e)   Geri bildirim mekanizmaları ve iyileştirmeye yönelik usulleri oluşturmak.

f)    Erişilebilir değerlendirme sonuçlarını düzenlemek.

________________

(1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan “5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler” ibaresi "Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler” şeklinde ve beşinci fıkrada yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” ibaresi “Yükseköğretim Kalite Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.


6552

 

Yeterlilikler Veri Tabanı

MADDE 11- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alması kabul edilen yeterliliklere ait bilgiler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığınca oluşturulan Yeterlilikler Veri Tabanında kayıt altına alınır ve düzenli olarak güncellenir.

(2) Yeterlilikler Veri Tabanının oluşturulması, yönetimi, güncellenmesi ve içerdiği bilgilerden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenir.

Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinden çıkarılması

MADDE 12- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilecek yeterliliklere ilişkin ölçütler, Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenir.

(2) Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi veya Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinden çıkarılmasına ilişkin talepler, Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi kararlaştırılan yeterlilikler Koordinasyon Kurulunca belirlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi seviyesine yerleştirilir.

(3) Sorumlu kurumlar, sorumlu oldukları yeterliliklerin izlenebilir kayıtlarını tutar.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan yeterliliklerin kullanımı

MADDE 13- (1) Yeterliliklerin yayınlanması ve eğitim veya belgelendirme kuruluşlarınca kullanımına ilişkin usul ve esaslar, Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenir.

(2) Sorumlu kurumlar tarafından yetkilendirilmemiş veya izin verilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki yeterliliklere atıfta bulunarak eğitim, öğretim, sınav ve belgelendirme faaliyeti yürütemez.

(3) Sorumlu kurumlar tarafından yetkilendirilmediği veya izin verilmediği halde, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki yeterliliklere atıfta bulunarak eğitim, öğretim, sınav ve belgelendirme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında idari, mali ve cezai işlemler genel hükümlere göre uygulanır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan yeterliliklerin güncellenmesi, değiştirilmesi ve iptali

MADDE 14- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki yeterliliklerde değişiklik yapıldığında, yapılan değişikliğin mevcut belgeli kişilere etkisi sorumlu kurum tarafından değerlendirilir; gerekirse bu kişilerin durumuna ilişkin düzenleme yapılır ve bu düzenleme ilgililere herhangi bir yükümlülük getiriyorsa, bu durum uygulamanın başlatıldığı tarihten en az altı ay önce tüm ilgililere bildirilerek elektronik ortamda yayınlanır.

(2) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki bir yeterliliğin sorumlu kurum tarafından iptali durumunda, iptal edilen yeterliliğe göre düzenlenmiş olan belgelerin durumuna ilişkin kararlar ile diğer hususlarda gereken önlemler sorumlu kurum tarafından alınır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinden çıkarılan yeterliliğe sahip olan kişilerin geçerliliği devam eden yeterlilik birimleri, bu birimleri içeren başka yeterliliklere göre yapılacak belgelendirmede değerlendirilir.


6553

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulu, Kurul, İstişare Meclisi ve Sorumlu Kurumlar

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanından oluşan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Koordinasyon Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oybirliğiyle karar alır.(1)

(2) Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurul kararlarını değerlendirmek ve onaylamak.

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

c) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin konularda sorumlu kurumlar arasında işbirliğini sağlamak.

ç) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine yönelik ulusal ve uluslararası istişarelerin gerçekleştirilmesi amacıyla koordinasyonu sağlamak.

d) Temsil ettikleri kurumların personelinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin hazırlanması ve uygulanmasında görev yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak.

(3) Üyeler, Koordinasyon Kurulu kararlarının kurumlarında uygulanmasına yönelik tedbirleri alır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere aşağıda sayılan yirmiiki üyenin katılımıyla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu oluşturulur.

a) (Değişik:RG-15/5/2019-30775-C.K.-1107/6 md.) Millî Eğitim Bakanlığından tamamı genel müdür olmak üzere beş üye.

b) (Değişik:RG-15/5/2019-30775-C.K.-1107/6 md.) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca biri Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu üyelerinden, biri görevdeki rektörlerden, ikisi Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndaki Yükseköğretim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek dört üye ile Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin belirleyeceği bir üye.

c) Meslekî Yeterlilik Kurumundan biri başkan yardımcısı olmak üzere üç üye.

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye.

d) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan bir üye.

e) En çok üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonunun her birinden birer üye.

f) En çok üyeye sahip üç memur sendikaları konfederasyonunun her birinden eğitim sendikaları temsilcileri olmak üzere birer üye.

             g) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan bir üye.

(2) Kurul, ilk toplantısında bir başkan ve başkan vekili seçer.

(3) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler Kurulda tekrar görevlendirilebilir.

____________

(1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı” ibaresi “Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.


6554

 

(4) Üyenin temsilcisi olduğu kurum veya kuruluşla ilişkisinin kesilmesi durumunda üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevine devam edemeyecek durumda olanların üyelikleri başka bir işleme gerek kalmadan sona erer.

(5) Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir toplantıya katıldığı ve karşı oy kullanmadığı halde süresi içinde kararları imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir.

(6) Herhangi bir nedenle Kurul üyeliği sona eren üyenin yerine, ilgili kurum en geç bir ay içerisinde yeni bir üye belirler. Üye bildirilmemesi halinde, üye bildirilene kadar, üye tam sayısı, bildirilmiş olan üye sayısı esas alınarak belirlenir.

(7) Kurul, başkanın gündemli çağrısı ile en az ayda bir kez olmak üzere gerekli sıklıkla toplanır. Toplantılar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(8) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde, görüşülen konularla ilgili kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri oy hakkı bulunmamak kaydıyla toplantılara davet edilebilir.

(9) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin üç yıllık eylem planı oluşturmak.

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

c) Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi sürecinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek.

ç)   Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin verilen kararlar hakkında yapılacak itirazlarda izlenecek usul ve esasları hazırlamak.

d) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilecek yeterliliklere ilişkin ölçütleri hazırlamak.

e)   Yeterlilikler Veri Tabanının oluşturulması, yürütülmesi ve güncellenmesine ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

f) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacak yeterlilikler arasındaki yatay ve dikey geçiş ile kredi biriktirme ve transferine ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

g) Önceki öğrenmelerin tanınması ve kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

ğ) Mevcut yeterlilik türlerinin tespiti, yeni yeterlilik türlerinin belirlenmesi, yeterlilik türlerinin güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

h) Yeterliliklerin güncellenmesi, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

ı) Yeterliliklerin yayınlanması ve eğitim veya belgelendirme kuruluşlarınca kullanımına ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

i) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin güncellenmesine ilişkin usul ve esasları hazırlamak.


6555

 

j) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları hazırlamak.

k) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine ilişkin ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılmasına yönelik iletişim stratejisi hazırlamak.

l) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alması talep edilen yeterliliklere ilişkin Koordinasyon Kuruluna önerilerde bulunmak.

m)  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme raporları hazırlatarak Koordinasyon Kuruluna sunmak.

n)   Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin konularda Koordinasyon Kuruluna öneriler sunmak.

o)   Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin işleyişine dair raporlar yayınlamak.

ö)   Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan çalışma gruplarını oluşturmak.

p)   Yıllık faaliyet raporlarını Koordinasyon Kuruluna sunmak.

r)    Faaliyet alanına giren ve Koordinasyon Kurulu tarafından görüşülmesi istenen hususlarda tavsiye ve öneriler geliştirmek.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 17- (1) Koordinasyon Kurulu, Kurul ve İstişare Meclisinin sekretarya hizmetleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(2) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığına mevzuatla verilen görevleri yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Kurum tarafından Koordinasyon Kurulunun belirleyeceği sayı ve nitelikte personel Kurumda görevlendirilir.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi

MADDE 18- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla Kurulun önereceği paydaşların temsil edildiği İstişare Meclisi, Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) İstişare Meclisi yılda en az bir kez toplanır.

Sorumlu kurumların görevleri

MADDE 19- (1) Sorumlu kurumların görevleri şunlardır:

a)   Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin süreçlerde Kurul ile işbirliği içerisinde çalışmak.

b) Çalışma grupları için temsilci görevlendirmek.

c) Sorumlu oldukları yeterliliklere ilişkin düzenleme ve işlemleri, Koordinasyon Kurulu kararlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Sorumlu oldukları mevcut ve yeni yeterlilik türleri için Kurulla işbirliği içerisinde yeterlilik türü belirleyicilerini hazırlamak.

d) Sorumlu oldukları yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesi için teklifleri ve bu yeterliliklere ilişkin bilgileri Kurula sunmak.

e) Sorumlu oldukları yeterliliklerin geliştirilmesi ve yeterliliklere ilişkin eğitim ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan kişilere Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlamak.


6556

 

f) İletişim stratejisinde belirlenen sorumluluklar kapsamında çalışmalar yapmak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılmasına destek sağlamak.

g)   Sorumlu oldukları yeterlilikler için kalite güvence sistemini kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almak.

ğ)   Sorumlu oldukları yeterlilikler ve kalite güvence uygulamalarına yönelik raporlar hazırlamak.

h)   Sorumlu oldukları yeterliliklere ilişkin kredi biriktirme ve transfer sistemlerinin ilgili Avrupa kredi ve transfer sistemlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak.

ı)    Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve amacının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yürürlüğe konulması

MADDE 20- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayı üzerine, Kurum tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

Mali hükümler

MADDE 21- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, güncelliğinin sağlanması, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan tüm giderler, Kurum bütçesinden karşılanır.

(2) Koordinasyon Kurulu, Kurul, İstişare Meclisi ve çalışma gruplarının faaliyetlerine ilişkin hizmet alımı, kırtasiye, basım, yayım, ikram ve toplantı giderleri 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259 uncu maddesi kapsamında Kurum tarafından karşılanır.(1)

(3) Koordinasyon Kurulu ve Kurul üyelerinin bu Yönetmelikte belirlenen görevleriyle ilgili memuriyet mahalli dışındaki toplantılara katılmaları halinde geçici görev harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sorumlu kurumlar tarafından karşılanır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun kullanımı

MADDE 22- (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmiş yeterlilikler üzerinde yer alacak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu, Kurulun önerisi ve Koordinasyon Kurulunun onayıyla belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak kullanılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, 16 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar Kurulda görev yapacak temsilcilerini Kuruma bildirir. Kurul oluşturuluncaya kadar Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili iş ve işlemler Kurum tarafından yerine getirilir.

(2) Meslekî Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur.

___________

(1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “5544 sayılı Kanunun 27 nci” ibaresi “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 259 uncu” şeklinde değiştirilmiştir.


6557

 

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslanması çalışmaları tamamlanır.

(4) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumluluğunun belgelendirilmesi, üçüncü fıkrada belirtilen referanslama çalışmaları kapsamında yürütülür.

Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kurum ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kurumlar, sorumlu oldukları yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi kurmak zorundadır.

(2) Sorumlu kurumların yeterlilikleri ile bu kurumların izni ve denetimiyle sunulan yükseköğretim dâhil genel, meslekî ve akademik yeterliliklerden kalite güvencesi sağlanmış olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren dört yıl içerisinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

____________

(1) 15/5/2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

 

9/11/2015 TARİHLİ VE 2015/8213 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

 2015/8213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

14/5/2019

1107

2, 3, 9, 10, 15, 16, 21, 24

15/5/2019