SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR

KARAR

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 3/1/2012            Sayısı: 2012/2665

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:10/1/2012            Sayısı: 28169

 

Ekli “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20270 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

²

18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/4/2020 tarihli ve 2420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

Ek ödeme

Madde 1 - (1) Sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası kapsamında belirlenenler, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre usulüne uygun olarak vizesi yapılmış sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, bu Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli"nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların,

b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, il özel idareleri ve belediyeler ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların,

c) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele (bilimsel projelerde proje süresi ile sınırlı sürede istihdam edilenler hariç), bulundukları pozisyon unvanlarına, bu Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli"nde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların,

en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi uyarınca ödeme yapılan sözleşmeli personele söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.

(3) Birinci fıkra kapsamına giren personelden 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, bu maddeye göre ek ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen sözleşmeli personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde bu madde uyarınca pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren bu maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanır.

(4) Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkraya göre yapılacak ek ödeme, ayrıca %25 artırımlı olarak uygulanamaz ve bunların birinci fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlandırılmalarında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirlenen tavan ücreti aşıp aşmadıklarına bakılmaz.

(5) Bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler; Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde istihdam edilen sözleşmeli personele döner sermaye bütçelerinden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında istihdam edilen sözleşmeli personele Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarlardan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personele ise sözleşme ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanır.

(6) Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşme ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. Bu Karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Ek ödeme, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan sözleşmeli personelin önceki pozisyonunun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme fark tazminatı uygulamasından yararlanan kapsama dahil personelin yeni mali haklarının belirlenmesinde, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

(8) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 2 - 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlanan sözleşmeli personele (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi kapsamında bulunanlar hariç), 14/1/2012 tarihi itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); 1 inci madde uyarınca bulundukları pozisyon unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları pozisyon unvanlarında değişiklik olanlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Geçici Madde 2 -(1) 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversitelerin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personeline, döner sermaye gelirlerinden aynı maddeye göre ek ödeme yapılmaya başlanıncaya kadar 1 inci madde uyarınca ek ödeme yapılır.

Yürürlük

Madde 3 - (1) Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri 15/1/2012 tarihinde,

b) Diğer maddeleri 14/1/2012 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

Pozisyon Unvanı

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1- Uzman Tabip

 

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

b) 7 -12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

c) 0 - 6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

2- Daire Tabibi, Doktor, Tabip

 

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

b) 10 -15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

c) 0 - 9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

3- Diş Tabibi

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

4- Veteriner Hekim

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

5- Eczacı

 

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

c) 0 -10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

6- Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biolog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

c) 3 -11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

d) 0 - 2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

7- Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Odyolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant ve Diğer Sağlık Personeli

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 15 - 20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

c) 6 -14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

d) 0 - 5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

Ön lisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

c) 8 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

c) 0 -15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

8- Avukat

 

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

b) 13 -18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

c) 0 -12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

9- Bilgisayar Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimar, Mühendis, Peyzaj Mimarı, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Yerüstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanı(5)

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

c) 0 -11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

10- Kimyager

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

b) 12 -17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

c) 0 -11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

11- Dekoratör, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı, Diğer Teknik Hizmet Personeli, Dispeç, Grafiker, Kadastro Teknisyeni, Kaptan, Konservatör, Restoratör, Sesçi, Set Teknisyeni, Sosyolog, Tekniker, Teşhir Uzmanı, Teknisyen, Arkeolog Kütüphaneci Müze Araştırmacısı, Arama ve Kurtarma Teknisyeni (1)(4)

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

b) 15 - 20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

c) 6 - 14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

d) 0 - 5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

Ön lisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

c) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

12- Antrenör, Arama Kurtarma Uzmanı, Arşiv Uzmanı, Çözümleyici, Biyokimya Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Editör, Eğitim Uzmanı, Hukuk Uzmanı, İş ve Meslek Danışmanı, Kaza Kırım Uzmanı, Kurgucu, Muhabir, Mütercim, Mütercim/Tercüman, Programcı, Proje Koordinatörü, Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Sınav Araştırma Uzmanı, Sınav Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Sistem Operatörü, Sistem Programcısı, Spor Uzmanı, Stüdyo Yönetmeni, Tapu Arşiv Uzmanı, Tashihci, Tercüman, Test Geliştirme Uzmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Uzman, Yapımcı, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Yönetmen

 

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

13- Büro Personeli, Çağrı Karşılama Personeli, Çocuk Eğiticisi, Dans Uzmanı, Dizgi Operatörü, Eğitici, Fotoğrafçı, Gemi Adamı, Işıkçı, İnfaz ve Koruma Memuru, İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Öğretici, Öğretici/Dokumacı, Redaktör, Öğretici/İşlemeci, Resim Seçici, Sekreter/Daktilograf, Zabıt Kâtibi, İcra Katibi(2)(3)

Yüksek öğrenim görenler

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

b) 17 - 22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

c) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

d) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

14- Öğretmen

 

 

65

15- Vaiz

 

 

66

16- Din Görevlisi, İmam-Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım

 

 

65

17- Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı, Kostümcü, Mübaşir, Mücellit, Sedefkar, Vitray Ustası ile Cetvelde yer almayan diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

Yüksek öğrenim görenler

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

90

b) 8 - 16 (dahil) yıl arasında olanlar

80

c) 0 - 7 (dahil) yıl arasında olanlar

70

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

90

b) 16 - 24 (dahil) yıl arasında olanlar

80

c) 0 - 15 (dahil) yıl arasında olanlar

70

18 – (Ek satır:RG-30/3/2018-30376- -BKK -2018/11587/6. md.) Anketör, İdari Büro Görevlisi, İdari Destek Görevlisi

 

 

20

_______________

(1) 13/7/2016 tarihli ve 29769 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/8994 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesiyle, bu sıraya “Arkeolog", "Kütüphaneci" ve "Müze Araştırmacısı" ibareleri eklenmiştir.

(2) 30/3/2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6. maddesiyle, bu sıraya “Zabıt Kâtibi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İcra Katibi" ibaresi eklenmiştir.

(3) 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu sıraya “Büro Personeli,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çağrı Karşılama Personeli" ibaresi eklenmiştir.

(4) 16/7/2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu sıranın sonuna “, Arama ve Kurtarma Teknisyeni” ibaresi eklenmiştir.

(5)28/7/2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5911 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu sıranın sonuna “, Yerüstü Maden Uzmanı, Maden Haritacılığı Uzmanı” ibaresi eklenmiştir.

 

 

 

3/1/2012 TARİHLİ VE 2012/2665 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Yönetmeliğin veya Cumhurbaşkanı Kararının

2012/2665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

27/6/2016

2016/8994

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

13/7/2016

 

26/3/2018

2018/11587

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

2/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere  yayımı tarihinde

(30/3/2018)

 

17/4/2020

2420

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

18/4/2020

 

15/7/2021

4308

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

16/7/2021

 

27/7/2022

5911

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli

28/7/2022