5847

 

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT

ORANLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi            : 25/11/2011     No : 2011/2489

             Dayandığı Kanunun Tarihi                           : 11/6/2010       No : 5996

             Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi               : 14/1/2012       No : 28173

Yayımlandığı Düsturun Tertibi                  : 5  Cilt : 51

 

²

25/9/2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/9/2020 tarihli ve 3016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı tazminatlı hayvan hastalıklarını ve tazminat oranlarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

c) Tazminat: Tazminatlı hastalıklar nedeniyle tazminat ödenmesine karar verilen hayvanlar ile hastalığa bağlı olarak imhasına karar verilen ürün ve ekipmanların imha ve dezenfeksiyonu için ödenecek bedeli,

ifade eder.

Tazminatlı hayvan hastalıkları, tazminat oranları ve uygulamalar

MADDE 4 – (1) Tazminatlı hayvan hastalıkları ve tazminat oranları ek-l'de belirtilmiştir. Tazminat ödenecek hayvanlar için tazminat bedeli, işletmenin bulunduğu mahallin rayiç bedelleri dikkate alınarak yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Bakanlık; bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarına göre, ek-l'de belirtilen tazminatlı hastalıklardan hangilerine tazminat ödemesi yapacağını, ödeme yapılacak yerleri ve uygulama zamanını belirler.

(3) Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlara el konulur. Bu hayvanların kesim, itlaf ya da imha işleminin gerçekleştirilmesine kadar, bakım masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere, sahibine yediemin olarak teslim edilir.

(4) Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile Bakanlığın kestirilmesini uygun gördüğü tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlar otuz gün içerisinde kestirilir. Bu süre içerisinde uygun kesim yeri bulunamadığı takdirde söz konusu hayvanlar mahallinde Bakanlıkça itlaf ve imha edilir.

(5) Tazminatlı hastalıklar nedeniyle kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer kısımlarının bedeli hak ettiği tazminattan düşülür.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

 

_____________

(1) 25/9/2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


5848

Ek-1

TAZMİNATLI HASTALIKLAR VE TAZMİNAT ORANLARI (1)

 

HASTALIĞIN ADI

TAZMİNAT ORANI

Sığır brusellozu

9/10

Koyun keçi brusellozu

9/10

Sığır tüberkülozu (tüberkülin testi ile tespit)

9/10

Sığır tüberkülozu (mezbahada kesim sonu tespit)

3/4

Şap (Bakanlıkça belirlenen bölgelerde)

4/4

Kuduz (sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlar (2)

4/5

Mavidil

3/4

Sığır vebası

4/4

Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

4/4

Koyun ve keçi vebası (PPR)(Bakanlıkça belirlenen bölgelerde) (1)

4/4 (1)

Koyun keçi çiçeği

3/4

Şarbon (antraks)

3/4

Scrapie

4/4

Tavuk vebası (avian influenza)(2)

Virüsün tespit edildiği ticari işletme(2)

2/4(2)

Köy Kanatlıları ile riskten dolayı virüs olmadığı halde itlaf uygulanan ticari işletmeler(2)

4/4(2)

Yalancı tavuk vebası (newcastle)

3/4

Pullorum

3/4

Kanatlı tifosu (tavuk tifosu)

3/4

Ruam (mankafa)

3/4

Durin (at frengisi)

3/4

Atların infeksiyöz anemisi

3/4

At ensefalomyeliti (equine encephalomyelitis)

3/4

Afrika at vebası

4/4

Afrika domuz vebası

2/4

Klasik domuz vebası

2/4

Domuzların veziküler hastalığı

2/4

Küçük kovan kurdu (aethina tumida)

2/4

Arıların amerikan yavru çürüklüğü

2/4

Tropilaelaps akarı (tropilaelaps mite)

2/4

Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

2/4

Sığırların nodüler ekzamtemi (lumpy skin) (1)

4/4 (1)

Bulaşıcı stomatitis (veziküler stomatitis)

2/4

Rift vadisi humması

2/4

Bulaşıcı sığır plöropnömonisi

2/4

Enzootik sığır löykozu

2/4

Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

2/4

Epizootik hematopoeitik nekroz

2/4

Epizootik ülseratif sendrom

2/4

Viral hemorajik septisemi (VHS)

2/4

Beyaz benek hastalığı

2/4

Sarıbaş hastalığı

2/4

Taura sendromu

2/4

Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi

2/4

Enfeksiyöz somon anemisi

2/4

Perkinsus marinus enfeksiyonu

2/4

Microcytos mackini enfeksiyonu

2/4

Marteilia refringens enfeksiyonu

2/4

Bonamia ostreae enfeksiyonu

2/4

Bonamia exitiosa enfeksiyonu

2/4

Koi herpes virüs hastalığı

2/4

Sazanların bahar viremisi (SVC)

2/4

Kerevit vebası

2/4

Bakteriyel böbrek hastalığı (BKD)

2/4

–––––––––––––––

(1) 19/12/2014 tarihli ve 2014/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu cetvelin 10 uncu ve 30 uncu sıraları cetvele işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 25/9/2020 tarihli ve 31255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, Yönetmeliğin eki “Ek-1 TAZMİNATLI HASTALIKLAR VE TAZMİNAT ORANLARI” listesinin, “HASTALIĞIN ADI” sütunundaki “Kuduz (sığır, koyun ve keçilerde)” ibaresi “Kuduz (sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanlar” şeklinde, “HASTALIĞIN ADI” “Tavuk vebası (avian influenza)”, “TAZMİNAT ORANI” “4/4” satırı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


5848-1

 

25/11/2011 TARİHLİ VE 2011/2489 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası

25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Yönetmeliğin

Değişen Maddeleri

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

19/12/2014

2014/7094

Ek-1 sayılı Cetvel

1/1/2015

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

Tarihi

Numarası

Değişen Maddeleri

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

24/9/2020

3016

6, Ek-1 sayılı Cetvel

25/9/2020