5561

 

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29/6/2009   No : 2009/15212

Dayandığı Kanunun Tarihi               : 12/3/1982   No : 2634

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi     : 24/7/2009   No : 27298

Yayımlandığı Düsturun Tertibi         : 5        Cilt : 48        S :

 

8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/4/2021 tarihli ve 3792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; denizcilik ve turizm hizmetleri açısından deniz turizmi tesisleri ve araçlarının yatırım ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşviki, bunların güvenli bir biçimde kullanılması, bu işletmelerin ülke ekonomisine ve ülke turizmine yararlı olacak şekilde nitelik ve standartlarının belirlenmesi, bu alanda faaliyet gösteren yatırımcı ve işletmecilerin uyması gereken asgari kuralların belirlenerek deniz turizmi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Kapsam(1)

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; deniz turizmi tesisleri ile deniz ve iç sularda çalışacak gezi, spor ve eğlence amaçlı Türk bayraklı ticari deniz araçlarına turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesini, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartları, Türk ve yabancı bayraklı deniz araçlarının karasularımızdaki seyir esasları, Türkiye’de kalış süreleri ve kabotaj hakları ile deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla alınacak diğer tedbirleri kapsar.

(2) Münhasıran yük ve yolcu taşımacılığı yapan deniz araçları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

_________________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “deniz turizminde” ibaresi “deniz ve iç sularda” şeklinde, “kayıtlı deniz araçları ve yabancı bayraklı deniz araçları işletmelerine” ibaresi “deniz araçlarına” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Turizm amacı dışında” ibaresi “Münhasıran” şeklinde değiştirilmiştir.


5562

 

Tanımlar

MADDE 4 – (Yeniden Düzenleme:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/2 md.)

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Belgeli işletmeler: Bakanlıkça turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi verilmiş deniz turizmi tesislerini veya araçlarını,

ç) Belge sahibi: Adına turizm belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

d) Çıpa: Bu Yönetmelikte yer alan yat limanlarının sınıflarının tanımlanmasında kullanılan terimi,

e) Denizde bağlama kapasitesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen, tesisin deniz yüzeyinde rıhtım ve iskelelere bağlanan deniz araçlarının sayısını,

f) Deniz turizmi araçları: Deniz ve iç sularda gezi, spor ve eğlence amaçlı turizm faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait özel ve ticari yatları, kruvaziyer gemileri, gezi amaçlı tekneleri, dalabilir deniz turizmi araçlarını ve diğer deniz turizmi araçlarını,

g) Deniz turizmi araçları işletmecisi: Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmak suretiyle deniz turizmi araçlarını işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Deniz turizmi tesisleri: Münhasıran deniz turizmi araçlarına emniyetli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, bu araçlarla gelen yatçılara ve yolculara yeme-içme, dinlenme, eğlence, konaklama gibi hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan ve bu Yönetmelikte türleri belirtilen turizm tesislerini,

 h) Deniz turizmi tesisleri yatırım veya işletmecisi: Bakanlıktan turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan deniz turizmi tesisi yatırım ve işletmeciliği yapan, gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,

i) Karada park kapasitesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen, tesisin çekek alanında park edecek deniz araçlarının sayısını,

j) Kısmi turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesis işletmelerine tür ve sınıfının gerektirdiği asgari nitelikleri sağlaması durumunda yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi,

k) Kışlama: Bakanlıktan belgeli bir deniz turizm tesisinde, yabancı bayraklı deniz turizm araçlarının bakım onarım da dâhil olmak üzere karada park edilmesi veya denizde bağlı olmasını,

l) Konaklama tesisi: Kruvaziyer gemi limanları ile yat limanları içerisinde yer alan, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilmiş olan türlere uygun konaklama tesisini,


 

5563

 

m) Seyir izin belgesi: Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının vardıkları ilk Türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren, liman çıkış belgesi yerine de geçen belgeyi,

n) Turizm işletmesi belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları işletmelerine işletme aşamasında verilen belgeyi,

o) Turizm yatırımı belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen deniz turizmi tesisleri işletmelerine yatırım aşamasında verilen belgeyi,

ö) Yatçı: Özel yatlarda mürettebat ve diğer hizmet personeli dışında gezi, spor ve eğlence amacıyla yatta bulunan kişileri,

p) Yolcu: Ticari olarak kullanılan bir deniz turizmi aracında, gemi adamı ve görevli diğer personel ile sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri dışında gezi, eğlence ve spor hizmetlerini belli bir ücret karşılığında alan kişileri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türleri

Deniz turizmi tesislerinin genel özellikleri(1)

MADDE 5 – (1) Deniz turizmi tesisleri; deniz araçlarına navigasyon, manevra, yanaşma, bağlanma, barınma, karaya çekilme hizmetleri sunan ve bu hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yeterli emniyet düzeyini sağlayacak şekilde fiziki özelliklere göre tasarlanmış alt yapıya sahip ve tesisten beklenen turizm hizmetinin en iyi biçimde verilmesini sağlayacak nitelikleri taşıyan, gerekli donanım, tesisat ve üst yapı ile yeterli kara, deniz alanı ve kara ulaşım bağlantılarına sahip alanlarda kurulur.

(2) Deniz turizmi tesisleri gümrüklü saha sayılmaz. Ancak, hudut kapısı olarak ilan edilmiş deniz turizmi tesislerinde, yalnızca hudut giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması için ayrılmış deniz turizmi aracının yolcusu, yolcu eşyası ve deniz turizmi aracına ilişkin giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı bölge gümrüklü alandır.

 

 

 

 

___________

(1) 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu madde başlığı “Yerleşme özellikleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


5564

(3) (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/1 md.) Kruvaziyer limanları ile yat limanlarında, onaylı imar planlarına uygun olarak tesis türüne göre konaklama tesisi, yatçı konaklama ünitesi ve yeme, içme tesisleri yapılabilir. (Değişik cümle:RG-24/2/2023-32114-CK-6860/1 md.) Yat limanlarında, konaklama tesisi veya yatçı konaklama ünitesinin yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin % 20’sini ve altmış yatağı aşamaz. Bu tesislerden, 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımlanan türler kapsamında belgelendirilmesi uygun olanlar, ayrıca belgelendirilebilir. Bu durumda, konaklama veya yeme-içme tesisinin belgesi, deniz turizmi tesisi turizm belgesine şerh düşülür. Liman tesisleri faaliyete geçmeden, konaklama tesisi işletmeye açılamaz. Yat limanlarının imar planı notlarıyla belirlenen yapılaşma koşullarıyla konaklama tesislerine ilişkin daha yüksek yatak kapasitesi belirlenmesi durumunda bu fıkra hükümleri uygulanır.

(4) (Mülga:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/1 md.)

(5) (Ek:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/1 md.) Deniz turizmi tesisine ait ünitelerin aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı parsellerde yer alması durumunda, hizmet ve işletme birliği ile fonksiyonel bağlantı sağlanması kaydıyla tüm üniteler tek belge kapsamında değerlendirilir.

(6) (Ek:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/1 md.) Deniz turizmi tesisi turizm yatırımı veya işletmesi belgesi; bu Yönetmelikte yer alan birden fazla türün bir araya gelerek oluşturacakları tesislere de verilebilir. Aynı turizm belgesi altında faaliyet gösteren bu tür tesislerde, fiziksel ve işletmecilik bütünlüğünün sağlanması ve hizmetin aksamaması kaydıyla bazı mahaller ortak olarak düzenlenebilir.

(7) (Ek:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/1 md.) Deniz turizmi tesislerinde yatların denizde bağlama ve karada park kapasiteleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.

Alt yapı nitelikleri

MADDE 6 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/2 md.)

(1) Kruvaziyer gemi limanları ve yat limanlarında aşağıda belirtilen altyapı nitelikleri aranır:

a) Deniz araçlarının düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği ve bağlanabileceği, işletme niteliğine uygun rıhtım veya iskele.

b) Deniz turizmi tesislerinin tüm üniteleri ile çevre, iskele, rıhtım dâhil sahanın sağlıklı ve emniyetli aydınlatılmasını sağlayan sistem ve jeneratör.

c) Tesis kapasitesi ile orantılı temiz su deposu, araç bağlama yerlerine de hizmet veren sağlığa uygun, kullanma suyu ve devamlı sıcak su hizmeti sağlayan tesisat.

ç) Kruvaziyer gemi limanları hariç, sintine suyu, slaç, atık yağ, çöp ve pis su gibi katı ve sıvı atıkların 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde bertarafı, hizmete uygun kapalı depolama ve arıtma tesisatı.

d) Kruvaziyer gemi limanları hariç, iskele, rıhtım ve yüzer iskeleler üzerinde uygun mesafelere konan, deniz turizmi araçlarının içme ve kullanma suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan deniz araçlarına doğrudan hizmet sağlayan kutular.


5565

 

e) Ambulans, itfaiye araçları, çöp/atık araçları ve genel araçların geçmesine uygun tesis içi araç yolları.

f) Gürültü azaltılmasına ilişkin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine uygun şekilde yapılacak düzenlemeler.

Üst yapı nitelikleri

MADDE 7 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/3 md.)

(1) Kruvaziyer gemi limanları ve yat limanlarında aşağıda belirtilen üst yapı nitelikleri aranır:

a) Emniyetli ve kontrollü giriş sistemi.

b) Danışma, büro hizmetleri ve yönetim ünitesi.

c) Kapalı alanı 40 m2’den az olmamak kaydıyla, dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı salon.

ç) Satış ünitesi.

d) İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap.

e) Deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi araçlarında çalışan personel için yeme, içme, duş, tuvalet ve dinlenme yeri.

f) Akaryakıt ikmal imkânı veren sistem veya ünite.

g) Bedensel engelliler için otopark, tuvalet ve özel düzenlemeler.

Kruvaziyer gemi limanları

MADDE 8 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/4 md.)

(1) Kruvaziyer gemi limanları; gezi, eğlence ve turizm amacı ile önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden yüksek yolcu kapasitesine sahip yolcu gemilerinin yerli ve yabancı yolcularının giriş ve çıkışlarında dinlenme, yeme, içme, konaklama ve alış veriş gibi hizmetlerin sunulduğu sosyal ve ticari üniteleri bulunan deniz turizmi tesisleridir.

(2) Kruvaziyer gemi limanının bulunduğu yerleşim yerinin ulaşım arterleri ile bağlantısının ve toplu taşıma imkânlarına erişiminin sağlanmış olması gerekir.

(3) Kruvaziyer gemi limanları 5 inci, 6 ncı (birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri hariç) ve 7 nci (birinci fıkrasının (f) bendi hariç) maddelerde belirtilen niteliklerin yanısıra aşağıdaki nitelikleri de taşır:(1)

a) Yeterli uzunlukta, güvenli ve fonksiyonel yolcu indirme bindirme yeri.

b) Yolcu salonu.

c) Tur otobüsleri için park yeri ve taksi durağı veya hizmeti.

ç) Yolcu salonlarında, bagaj kontrol, güvenlik ve tuvalet ünitesi.

d) Yeme, içme yerleri ve bekleme alanları.

e) Kapalı devre güvenlik sistemleri.

f) İlk yardım ünitesi.

________________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde” ibaresi “5 inci, 6 ncı (birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri hariç) ve 7 nci (birinci fıkrasının (f) bendi hariç) maddelerde” şeklinde ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Geliş ve gidiş işlemleri için uygun olarak düzenlemiş yolcu” ibaresi “Yolcu” şeklinde değiştirilmiştir.

 


5566

 

Yat limanları

MADDE 9 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/5 md.)

(1) Yat limanları; 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki niteliklere haiz, yatların bağlanabilecekleri ve yatçıların yatlarından yürüyerek çıkabilmelerine olanak sağlayan rıhtım veya iskelelere sahip, dinlenme, konaklama ve alışveriş gibi sosyal tesisler ile yatlara bakım, onarım, karaya çekme ve teknik hizmetlerin de sunulabildiği deniz turizmi tesisleridir.

(2) Yat limanları; üç çıpalı yat limanları, dört çıpalı yat limanları, beş çıpalı yat limanları olarak üçe ayrılır:

a) Üç çıpalı yat limanları, aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:

1) En az bir adet yeme-içme tesisi.

2) Duş ve tuvalet düzenlemeleri.

3) Çamaşır ve bulaşık yıkama yerleri.

4) Deniz araçları için emanet ve malzeme depoları.

5) Denizde bağlama kapasitesinin en az % 10’u kadar otopark alanı veya otopark hizmeti.

b) Dört çıpalı yat limanları, üç çıpalı yat limanları için aranan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:

1) İlave bir adet yeme-içme tesisi.

2) Kuru temizleme ünitesi veya bu hizmetin tesis tarafından sağlanması.

3) Mini golf, tenis, basketbol, voleybol sahası veya benzeri açık alan spor aktivitelerinden en az bir adedi (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz).

4) Yüzme havuzu veya plaj yeri (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz).

c) Beş çıpalı yat limanları, dört çıpalı yat limanları için aranan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:

1) Helikopter pisti (tesise bitişik parsellerden bu hizmetin sunulması durumunda ayrıca aranmaz).

2) İlk yardım ünitesi.

3) Açık ya da kapalı olarak düzenlenebilecek sergi, konser veya eğlence mekânlarından en az bir adedi.

4) Aletli jimnastik salonu, Türk hamamı, buhar banyosu, kar odası, tuz odası, tuzlu buhar odası, sıcak taş odası, alarm sistemi bulunan sauna, masaj üniteleri, cilt bakım üniteleri gibi ünitelerden en az bir adedi (tesis bünyesinde bu üniteyi içeren konaklama tesisi bulunması halinde ayrıca aranmaz).

5) Yat çekek alanı ve vinç sistemleri.

6) Bakım onarım hizmeti.


5567

 

Yat yanaşma yerleri

MADDE 10- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/4 md.)

(1) Yat yanaşma yerleri, karaya çekme hizmeti hariç 5 inci maddedeki niteliklere sahip, deniz turizmi araçlarının emniyetli bir şekilde yanaşabilecekleri ve bağlanabilecekleri rıhtım ve/veya iskelesi bulunan deniz turizmi tesisleridir. Yat yanaşma yerleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) İrtibat noktası.

b) Rıhtım, sabit veya sökülebilir iskele.

c) Yakın çevrede bulunmaması hâlinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği satış ünitesi.

ç) İskele ve rıhtım üzerinde uygun mesafelere konan, deniz turizmi araçlarının içme ve kullanma suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan deniz araçlarına doğrudan hizmet sağlayan kutular.

d) Deniz araçlarının giriş ve çıkışı, kontrolü, yangın ve hırsızlık yönünden emniyetini sağlayıcı tedbirler.

e) Tesis bünyesinde bulunmaması hâlinde rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri mesafede olması kaydıyla, tuvalet, duş ve yeme-içme hizmetleri için dışarıdan hizmet alımı.

f) Katı ve sıvı atıkların 2872 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerine uygun şekilde toplanmasını, depolanmasını ve bertarafını sağlayacak altyapı sistemi. (İlgili kurumdan uygun görüş yazısı alınması hâlinde hizmet alımı yapılabilir.)

(2) İmar planları rıhtım, iskele veya yat iskelesi gibi türlerde onaylanan tesisler de bu maddedeki koşulları sağlaması hâlinde yat yanaşma yeri türünde belgelendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi(1)

 

Turizm belgesinin niteliği

MADDE 10/A- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/6 md.)

(1) Turizm yatırımı belgesi; yatırımın türü, varsa sınıfı ve süresini gösteren, ibraz edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgedir. Bu belge, imar planı yapımına veya değişikliğine dayanak teşkil etmez.

(2) Kısmi turizm işletmesi belgesi ve turizm işletmesi belgesi; turizm işletmelerinin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösteren belgelerdir. Tesiste; fiziki ve işletmecilik bütünlüğünün sağlanması kaydıyla, fiilen işleticinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır. Tesis kapasitesi olarak değerlendirilen üniteler, hizmet sunumu yapılan alanların tespitinden ibaret olup, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

(3) Deniz turizmi araçları dışındaki araçlara da bağlama imkânı sunan tesisler ancak fiziksel tecrit sağlanması hâlinde bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilebilir.

______________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu bölüm başlığı “Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirme Şartları ve Değerlendirme Kurulu” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

5568

 

Turizm yatırım belgesi başvurusu

MADDE 11 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/7 md.)

(1) Deniz turizmi tesisi yatırımı yapacak gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla turizm yatırımı belgesi alabilirler. Turizm yatırımı belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvurulur:

a) Tesisin adı, yatırımın amacı, yeri, süresi, kapasitesi, tür ve sınıfına ilişkin beyanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt.

b) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yapılması durumunda; tahsise ilişkin sözleşme ile gerek duyulması halinde yatırımcı, yatırım süresi, türü, sınıfı ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı, kamu taşınmazları hariç tapu örneği, talebin mülkiyet sahibi dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde yatırıma konu taşınmazda talep edilen tesisin yapılmasına izin veren sözleşme veya muvafakatname ile mal sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi, tüzel kişi ise MERSİS numarası veya ticaret sicil numarası.

c) Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname.

ç) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi sicil numaraları.

d) Kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve yerleşim durumlarını gösteren uygun ölçekli vaziyet planı.(1)

e) Kıyı yapıları projelerinin onaylandığına ilişkin yazı.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin ve Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde istenecek diğer bilgi ve belgelerin içeriği Bakanlıkça belirlenir.

Turizm yatırımı belgesinden, kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine geçiş

MADDE 12 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/8 md.)

(1) Gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla turizm işletmesi belgesi alarak deniz turizmi tesisi işletmeciliği yapabilir.

(2) Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet üzerinden Bakanlığa başvurulur:

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak işletme izni, geçici işletme izni veya faaliyetine ilişkin izin.

b) Sigorta poliçesi.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin ve Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde istenecek diğer bilgi ve belgelerin içeriği Bakanlıkça belirlenir.

_____________

(1) 8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 


5569 

 

Kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusu

MADDE 13- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/7 md.)

(1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından faaliyetine ilişkin ilk defa izin verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.

(2) Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden belge almaları zorunludur.

(3) Gerçek ve tüzel kişiler, deniz turizmi tesisi turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde, 11 inci (birinci fıkrasının (e) bendi hariç) ve 12 nci maddelerde belirtilen belgelerle birlikte e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvurur.

Deniz turizmi tesislerinin belge devri

MADDE 14 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/9 md.)

(1) Tahsisli arazide yer alan tesislerin belge devirlerinde ilgili idarenin izni alınmadan üçüncü kişilere devir yapılmaz, belge devirlerinde ayrıca tesisin özel mülkiyette bulunması halinde mal sahibinin de uygun görüşü aranır. Tahsisli yatırım ve işletmelerin tahsis koşulları saklı kalmak kaydıyla, turizm belgesinin devri, şirket türü değişikliği ve unvan tadili taleplerinde, deniz turizmi tesisinin yatırım ve işletme durumuna göre deniz turizmi tesisleri yatırım veya işletmecisi, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet üzerinden Bakanlığa başvurur.

Deniz turizmi tesisi yatırımı belgesinin süresi ve yatırımın izlenmesi

MADDE 15- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/8 md.)

(1) İşletmeye açılma süresi, yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ancak işletmeye açılma süresi, belge sahibinin talebi hâlinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda toplamı başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla uzatılabilir. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenir. Kısmi turizm işletmesi belgesinde yatırım kapsamında kalan ünitelerin yatırım süresi için yatırım belgesi için açıklanan sürelere ilişkin koşullar geçerlidir. Yatırım süresi ve bu sürenin uzatılmasına ilişkin işlemlerde ilgili kurumların görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir. Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda belge sahibi tarafından 12 nci maddede yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa başvurulur.

(2) Mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir hukuki ve idari uyuşmazlıklardan doğan sebeplerin ortaya çıkması hâlinde yatırımcının talebi üzerine bu sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre boyunca yatırım süreleri dondurulur.

Değerlendirme Kurulu

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/10 md.)

(1) Değerlendirme Kurulu; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ve Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı ile Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanından oluşur.


5570 

 (2) Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere konusunda uzman kişileri çağırabilir.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür.

(4) Değerlendirme Kurulu;

a) Özel deniz turizmi araçlarına turizm işletmesi belgesi verilmesini, (1)

b) Deniz turizmi tesislerinin iş ve işlemlerine ilişkin uygulamalardaki görüş farklılıklarını,

c) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü tarafından Kurulun gündemine alınması uygun görülen konuları,

karara bağlamakla görevlidir.

(5) Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşı oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 16/A- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/10 md.)

(1) Belgelendirilmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilir.

(2) Bakanlık tarafından başvuru evrakı incelenerek uygun görülmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

(3) Başvuru evrakının incelenmesi sonucunda;

a) Yatırım belgesi talepleri ile turizm işletmesi belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş taleplerinde evrak üzerinden yapılan incelemede, başvurusu uygun görülenler belgelendirilir.

b) Turizm yatırımı belgeli tesislerin kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesine geçişlerinde, başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınır. Yapılan denetim sonucunda giderilebilir eksiklik tespit edilmesi hâlinde belge sahibine bir defaya mahsus olmak üzere süre verilir.

c) Doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde, başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınır. Yapılan denetimde sadece evrak eksikliğinin bulunması durumunda eksik evrakın tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre verilir. Denetim sonucunda uygun görülmeyen veya verilen sürede uygun evrak gönderilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

(4) Mahkeme kararı ile belgesi ihya edilen tesislere ilişkin belge devri talepleri ile turizm belgesi iptal edilen ve iptal işlemine yönelik dava süreci devam eden tesislere ilişkin belge talepleri, dava sonuçlanmadan değerlendirilmez.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen türler arasında sayılmamakla birlikte, ilgili kurumlarca mevzuatına uygun olarak işlem tesis edilen deniz turizmi tesisleri, yapılacak denetim sonucunda taşıdığı niteliklere göre bu Yönetmelikte yer alan tesis türlerine göre değerlendirilir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından türüne ilişkin alınacak uygun görüşle belgelendirilir.

_____________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “turizm yatırımı belgesi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


 

5571

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Deniz Turizmi Tesislerinin İşletme Esasları

Deniz turizmi tesislerinin idaresi

MADDE 17 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/11 md.)

Bağlama sözleşmesi

MADDE 18 – (1) Deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarının donatan veya kaptanları arasında; tesislerine bağlanan veya karaya çekilen deniz araçları ile ilgili olarak bağlama sözleşmesi yapılması zorunludur. Yapılan bağlama sözleşmesinin bir sureti, donatan veya kaptana verilir.

(2) Deniz turizmi aracının bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonunda tesis işletmesine başvurmaması ve sözleşmesini yenilememesi halinde deniz turizmi aracı terk edilmiş sayılır. Bu durumda, deniz turizmi tesisi işletmesi durumu liman başkanlığına ve gümrük idaresine bildirir.(1)

İşletme müdürünün nitelikleri

MADDE 19 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/13 md.)

İşletme müdürünün yetki ve sorumlulukları

MADDE 20 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/14 md.)

Deniz turizmi tesisi işletmelerinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Deniz turizmi tesisi içinde terk edilen deniz araçları ile çalınan, batan veya kaza neticesi parçalanarak tekrar yurtdışına çıkarılması mümkün olmayan yabancı bayraklı deniz araçlarının gümrük vergilerinden deniz turizmi tesisi işletmeleri sorumlu tutulamaz ve yediemin olarak gösterilemez. Ancak bu durumdan gümrük idaresine bilgi verilir.

(2) (Mülga:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/11 md.)

(3) Sahil güvenlik botları ve liman başkanlığı tarafından kullanılan hizmet tekneleri, zorunlu ve başka imkân bulunmadığı hallerde, işletme müdürü ile koordineli ve geçici olarak işletmeye girebilir ve zorlayıcı neden halinin devamınca işletmede bağlanabilir.(2)

(4) Deniz turizmi tesisi işletmeleri, tesislerinde bulunan ve tesislerine gelen deniz turizmi araçlarının katı ve sıvı atıklarını almakla sorumludur.

(5) Çeşitli suçlar nedeniyle el konulan deniz araçları ve mallar deniz turizmi tesislerine bırakılamaz.

(6) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/15 md.) Deniz turizmi tesisleri işletmeleri, kullanıma açılmış kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabını ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı ve aktive edilmiş elektronik tebligat adresini Bakanlığa bildirir. _______________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 12 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “beş yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 15 inci maddesiyle bu fıkraya “Sahil güvenlik botları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve liman başkanlığı tarafından kullanılan hizmet tekneleri” ibaresi eklenmiştir.

 

5572

 

(7) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/15 md.) Deniz turizmi tesisi işletmeleri, olağanüstü hâllerde ve mücbir sebeplerle deniz turizmi tesisinde bulunan deniz araçlarının bağlama yerlerini değiştirebilir, zorunlu tamiratları donatan veya kaptan adına yaptırıp bedellerini tahsil edebilir.

(8) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/15 md.) Deniz turizmi tesisi işletmeleri, yabancı bayraklı turizm amaçlı deniz araçlarının Türkiye’de bırakılmaları hâlinde bu araçların işletmenin sorumluluğu altına alındığı hususunda gümrük ve liman idaresine en geç bir aylık süre içerisinde bildirimde bulunur.

(9) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/15 md.) İşletmelerde ilk yardım konusunda sertifikalı personel istihdam edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Deniz Turizmi Araçlarının Türleri

Kruvaziyer gemiler(1)

MADDE 22 – (1) Kruvaziyer gemiler, gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizminde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinliklerine uygun üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracıdır.

(2) Kruvaziyer gemiler aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Danışma ve kabul holü.

b) Yönetim birimleri.

c) Bagaj taşıma hizmeti.

ç) Güncel haberleşme hizmetleri.

d) Revir.

e) Kamaralar.

f) Yüzme havuzu.

g) Spor, eğlence, yeme, içme, dinlenme üniteleri.

ğ) Oyun, televizyon, kütüphane ve okuma salonu.

h) Çocuk oyun yerleri ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler.

ı) Satış üniteleri.

i) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kuru temizleme üniteleri.

j) Yolcu kapasitesi ile orantılı çok amaçlı salon.

k) Müşteri ve servis asansörleri.

l) Sinema.

m) Kuaför ve güzellik salonu.

_________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “deniz turizmi ticaretinde” ibaresi “deniz turizminde” şeklinde ve ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Telefon, faks ve internet” ibaresi “Güncel haberleşme” şeklinde değiştirilmiştir.


5573 

Yatlar(1)

MADDE 23 – (1) Yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizminde kullanılmaya uygun, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, kamarası, tuvaleti ve mutfağı olan deniz aracıdır. Kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden fazla uzaklaşmamak koşulu ile taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı geçmeyen, tonilato belgesinde yat olduğu belirtilen deniz turizmi araçları da bu kapsamdadır. (Ek cümle:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/17 md.) İlkel yapılı ahşap gemi olarak tescil edilmiş deniz turizmi araçları ile yolcu sayısı onikiden fazla olan yolcu gemisi olarak tescil edilmiş deniz turizmi araçları, yat tipinde inşa edilmiş olmaları kaydıyla yat olarak belgelendirilebilir.

(2) (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/17 md.)

(3) Bakanlıkça belgelendirilecek yatlar aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Yolcu sayısı ile uyumlu yemek masası, mini bar, oturma ve güneşlenme grupları.

b) Kapasiteye uygun bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı veya buz kutusu, kumanya için yeterli depo, yeterli hazırlık yerleri ve bulaşık yıkama yerini kapsayan mutfak.

c) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/17 md.) Yatak, genel aydınlatma ve gece lambası, saç kurutma makinesi, ayna, kişisel temizlik kiti, elbise dolabı, perdesi ve kliması olan rahat kullanıma imkân verebilecek şekilde düzenlenmiş kamaralar.

ç) Mürettebatsız kiralanan yatlar hariç personel için ayrı kabin, duş ve tuvalet.

d) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/17 md.) Yirmidört metrenin altındaki yatlarda klima, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi ihtiyaridir.

Gezi amaçlı tekneler

MADDE 24- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/18 md.)

(1) Gezi amaçlı tekneler faaliyetlerine göre ikiye ayrılır:

a) Günübirlik gezi teknesi: Gezi, eğlence ve turizm amacıyla limandan aldığı yolcuları aynı gün aynı limanda indiren, mutfağı bulunan, denize girme ve güneşlenme hizmeti sunan, denize elverişlilik belgesine sahip deniz turizmi aracıdır.

b) Gezinti teknesi: Belirli bir noktadan hareket ederek gezi, eğlence ve turizm amacıyla idari liman veya bitişik liman sefer bölgesinde sefer yapan, aldığı yolculara güneşlenme ve denize girme hizmeti vermeksizin faaliyetini tamamlayan, denize elverişlilik belgesine sahip deniz turizmi aracıdır. İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçları, yeme-içme hizmeti verilmemesi koşuluyla gezinti teknesi türünde belgelendirilir.

(2) Gezi amaçlı teknelerin;

a) Cinsi, kapasiteleri ile seyir, can, mal ve çevre emniyetine ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca,

b) Turizme yönelik nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile belgelendirilmesine ilişkin esaslar Bakanlıkça,

belirlenir.

___________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 17 nci maddesiyle birinci fıkrasında yer alan “deniz turizmi ticaretinde” ibaresi “deniz turizminde” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Deniz turizmi hizmetinde kullanılacak” ibaresi “Bakanlıkça belgelendirilecek” şeklinde ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Yatçı” ibaresi “Yolcu” şeklinde değiştirilmiş.

 

5573-1

 

(3) Liman seferi dâhilinde çalışmak üzere ticari yat olarak tescil edilmiş deniz turizmi araçları, günübirlik gezi teknesi için aranılan şartları taşımaları ve bu şekilde tescil edilmeleri kaydıyla bu türde belgelendirilebilir.

 

Dalabilir deniz turizmi aracı(1)

MADDE 25 – (1) Dalabilir deniz turizmi aracı, insan taşıyan, fiziksel olarak su altında ve su üstünde seyir esnasında bir desteğe bağlı olmaksızın hareket edebilen veya her durumda su üstü desteği ile su altında çalışan, emniyet uyum belgesine sahip, gemi tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesinde dalabilir deniz aracı olarak belirtilen araçtır.

(2) Dalabilir deniz turizmi araçları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak faaliyet iznine göre Bakanlıkça deniz turizmi araçları işletmeciliği kapsamında belgelendirilir.

Diğer deniz turizmi araçları

MADDE 26 – (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/20 md.)

(1) Diğer deniz turizmi araçları; bu Yönetmelikte tanımlanan deniz turizmi araçları dışında, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyetlerini yapan deniz araçları ile teknolojik ve sektörel gelişmeye paralel olarak gelişen gezi, spor ve eğlence amacı ile faaliyette bulunan araçlardır.

(2) Diğer deniz turizmi araçları şunlardır:

a) Özel deniz turizmi araçları; bu Yönetmelikte tür veya nitelikleri belirtilmeyen, turizm alanında faaliyet gösteren, özgünlük, üstün hizmet, ulusal veya uluslararası şöhret gibi nitelikleri nedeniyle işletme özelliği arz eden veya kültürel, sanatsal veya tarihsel açıdan önem taşıyan ve Bakanlıkça belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi araçlarıdır.

b) Turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları; yolcularına dalma hizmeti ve eğitimi veren, yeterli ve gerekli ekipmana sahip deniz aracı ile gezi, spor ve eğlence amaçlı ticari deniz araçlarıdır.

(3) Bu maddede düzenlenen diğer deniz turizmi araçlarının tür ve nitelikleri Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

 

 

_________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 19 uncu maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “denize elverişlilik belgesinde dalabilir deniz turizmi aracı” ibaresi “emniyet uyum belgesine sahip, gemi tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesinde dalabilir deniz aracı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Denizcilik Müsteşarlığından” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

5573-2

 

ALTINCI BÖLÜM

Deniz Turizmi Araçlarının Belgelendirilmesi(1)

Deniz turizmi araçları işletmeciliği (Değişik başlık:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/22 md.) (2)

MADDE 27 – (1) Deniz turizmi araçları işletmecileri, mülkiyetlerinde bulundurdukları veya sahiplerinden kiraladıkları deniz turizmi aracını, mürettebatlı veya mürettebatsız olarak gezi, spor, eğlence amacıyla kiralayan, pazarlamasını yapan, Bakanlıktan belgeli gerçek ve tüzel kişilerdir.

(2) (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/22 md.)

(3) Bakanlıkça verilen işletme belgeleri, belgede isimleri yazılı gerçek veya tüzel kişilere ait olup, Bakanlığın izni alınmadan üçüncü kişilere devredilemez.

(4) Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları işletmeleri münhasıran seyahat acenteleri tarafından yapılan faaliyetleri yapamaz, tur, paket tur ve transfer hizmetleri düzenleyemez. (Değişik cümle:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/22 md.) Aksi hâlde bu faaliyet ve hizmetleri düzenleyenler hakkında, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanır. Deniz turizmi araçları işletmelerinin kendi ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları ve satmaları, deniz turizmi araçlarının seyr-ü seferinde yolcu taşımaları seyahat acenteliği sayılmaz. Seyahat acentalığı faaliyeti yürütenlerin deniz turizm araçları işletme belgesi iptal edilir.

(5) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/22 md.) Deniz turizmi araçlarının kapasiteleri, ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgede belirtilen kapasiteyi aşamaz.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 21 inci maddesiyle bu bölümün başlığı “Deniz Turizmi Araçlarının Belgelendirme Şartları” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 22 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına “mülkiyetlerinde bulundurdukları veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sahiplerinden” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “yatırım ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 


5574

 

Turizm yatırımı belgesi başvurusu

MADDE 28 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/23 md.)

Turizm işletmesi belgesi başvurusu(1)

MADDE 29 – (Değişik:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/12 md.)

(1) Gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşımak kaydıyla turizm işletmesi belgesi alarak deniz turizmi araçları işletmeciliği yapabilirler. Özel deniz turizmi araçları hariç deniz turizmi araçlarının turizm işletmesi belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte yazılı olarak Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Gemi tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesi.

c) Denize elverişlilik belgesi, iç sularda faaliyet gösteren araçlar için elverişlilik belgesi veya muayene belgesi.

ç) Ortaklardan birinin veya birkaçının adına işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname.

d) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil veya MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası.

e) Sigorta poliçesi.

(2) Özel deniz turizmi araçlarının turizm işletmesi belgesi başvuruları birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa yapılır. Birinci fıkrada belirtilen belgeler dışında gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenilebilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi başvurusu

MADDE 30 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/25 md.)

 

 

 

 

 

___________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 24 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tonilato belgesi” ibaresi “bağlama kütüğü ruhsatnamesi” şeklinde, (c) bendinde yer alan “belgesi” ibaresi “belgesi, iç sularda faaliyet gösteren araçlar için elverişlilik belgesi veya muayene belgesi” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “vergi sicil numaraları” ibaresi “vergi kimlik numarası” şeklinde değiştirilmiştir.

 


5575

 

Deniz turizmi araçları işletmeleri belge devri başvurusu

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/26 md.) Deniz turizmi araçları işletmelerinin belge devrine ilişkin taleplerde, deniz turizmi araçları işletmecisi, işletme belgesi başvurularında belirtilen belgeler ile birlikte Valiliklere (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yazılı olarak başvurur.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 31/A- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/27 md.)

(1) Turizm işletmesi belgesi taleplerinde, başvuru evrakı incelenerek uygun görülmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

(2) Başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınır. Denetim sonucunda uygun görülenler Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) belgelendirilir. Yapılan denetimde sadece evrak eksikliğinin bulunması durumunda eksik evrakın tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre verilir. Denetim sonucunda uygun görülmeyen veya verilen sürede uygun evrak gönderilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Çalışma Esasları

İşletme adresi

MADDE 32 – (1) Kruvaziyer gemi ve kapasitesi otuz yatak ve üzerinde olan yat işletmelerinin müşterileri ile ilişkilerini düzenleyeceği bir büro kurmaları zorunludur.

(2) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/28 md.) Kapasitesi otuz yatağın altında olan yat işletmeleri ile gezi amaçlı tekneler, dalabilir deniz aracı ve diğer deniz turizmi araçları işletmesi Bakanlığa irtibat adresi bildirir.

(3) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/28 md.) Deniz turizmi araçları işletmeleri, kullanıma açılmış kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabını ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı ve aktive edilmiş elektronik tebligat adresini Bakanlığa bildirir.

İşletme müdürünün nitelikleri

MADDE 33 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/29 md.)

Yatların kiralanmasında mürettebat

MADDE 34 – (1) Deniz turizmi araçları işletmeciliği bünyesindeki Türk bayraklı, yolcu sayısı onikiyi geçmeyen yatların mürettebatsız olarak kiraya verilebilmesi için, kiralayanlardan en az birisinin yeterli nitelikte ehliyet sahibi olması gerekir.(1)

(2) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/30 md.) Mürettebat dışında araçta bulunan diğer personelde gemi adamı belgesi aranmaz.

(3) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/30 md.) Su sporları işletmelerindeki belgeli ticari sürat tekneleri üçüncü kişilere kiraya verilemez.

_________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 30 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Türk ve yabancı bayraklı, yatçı sayısı” ibaresi “Türk bayraklı, yolcu sayısı” şeklinde, “kiralayan yatçılardan” ibaresi “kiralayanlardan” şeklinde değiştirilmiştir.


5576

 

Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının kiralama esasları

MADDE 35 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/31 md.)

Bayrak çekme

MADDE 36 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/32 md.)

Yabancı işletmeler

MADDE 37 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/33 md.)

Muayene ve ölçüm(1)

MADDE 38 – (1) Deniz turizmi araçlarının muayene ve ölçümleri, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/34 md.)

(3) Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının tonajlarını belirlemede kullanılacak usul ve esasları tespit etmeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Türk Karasularında Seyir Esasları

Liman başkanlığı

MADDE 39 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/35 md.)

Hudut giriş ve çıkış işlemleri(2)

MADDE 40 – (1) Türkiye’ye deniz yoluyla giren veya Türkiye’den çıkan her türlü deniz turizmi aracı, deniz hudut kapılarından giriş ve çıkış yapmak zorundadır.

(2) Deniz turizmi araçlarının hudut giriş ve çıkış işlemleri; beyan esasına dayalı olarak seyir izin belgesi üzerinde, ilgili kamu idareleri tarafından yapılır. Söz konusu işlemler sırasında işbirliği yapılan ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli görüldüğü hallerde, bu kurumların inceleme ve araştırması sonuçlanıncaya kadar deniz aracının limana girmesine veya limandan ayrılmasına izin verilmez.

(3) Deniz turizmi aracının hudut giriş ve çıkış işlemleri sırasında deniz aracı sahibinin veya kaptanının pasaportları üzerine deniz aracına ait herhangi bir kayıt düşülmez.

(4) Deniz seyri dışında herhangi bir nakliye vasıtasıyla Türkiye gümrük bölgesine getirilen deniz araçlarının hudut girişlerine ilişkin seyir izin belgesi işlemleri denize ilk indirildikleri yerde başlar.

______________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 34 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Türk ve yabancı bayraklı deniz” ibaresi “Deniz” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 36 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “deniz aracı” ibaresi “deniz turizmi aracı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Deniz araçlarının” ibaresi “Deniz turizmi araçlarının” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “liman başkanı tarafından yapılır ve ilgili kamu kurumları liman başkanı tarafından bilgilendirilir.” ibaresi “ilgili kamu idareleri tarafından yapılır.” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Deniz aracının” ibaresi “Deniz turizmi aracının” şeklinde değiştirilmiştir.


5577

 

Deniz turizmi araçlarının seyir izin belgesi

MADDE 41 – (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/37 md.)

(1) Deniz turizmi araçlarının araç, gümrük, personel, yolcu, pasaport, sıhhi muamele, liman, eşya ve sefer ile ilgili diğer beyan ve işlemlerinin tamamı seyir izin belgesi üzerinde yapılır. Türk karasularında seyirde kullanılacak belgelerin ve bu belgelerin biçim, basım, dağıtım ve kullanım şekline ilişkin esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir. Seyir izin belgesi elektronik olarak düzenlenebilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakanlık ve ilgili idarelerin görüşlerini alarak elektronik ortamda hizmet verecek seyir izin belgesi sistemini kurup işletmeye ve sistemin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Turizm sektörüne ilişkin değerlendirmeye imkân sağlamak üzere kurulacak sistem üzerinden Bakanlığa düzenli veri aktarılır.

(2) Sistemin işletmeye alınması ile birlikte seyir izin belgelerinden alınacak ücretler Bakanlığın uygun görüşü alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir ve elde edilecek gelirin yüzde ellisi Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yüzde ellisi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına alınmak üzere gelir kaydedilir.

Türk limanları arasında seyir esasları(1)

MADDE 42 – (1) Hudut giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, Türk karasuları ve limanları arasında liman başkanlığının onayı ile serbestçe dolaşabilir.

(2) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/38 md.) Hudut giriş işlemini tamamlamış yabancı bayraklı özel deniz turizmi araçları Türkiye’ye girişte ve Türk karasularında yapacakları seyirlerinde, güzergâhlarını seyir izin belgesi üzerinde belirterek serbestçe seyredebilir. Türk bayraklı özel deniz turizmi araçlarının Türk limanları arasında yapacakları seferlerde seyir izin belgesi aranmaz.

(3) Kruvaziyer gemiler dışında Bakanlıktan belgeli ticari deniz turizmi araçları ile yabancı bayraklı özel deniz turizmi araçları, Türk karasularında her ticari seferin sonuna kadar geçerli olmak üzere seyir izin belgesi ile seyreder. Kruvaziyer gemiler, seyir izin işlemleri açısından diğer gemilerin tabi oldukları işlemlere tabidir.

(4) Seyir izin belgesinin deniz turizmi araçları donatan, işleten, kaptan veya temsilcisi bir gemi acentesi tarafından doğru ve noksansız bir biçimde doldurularak imzalanması ve süresi içerisinde deniz turizmi aracında bulundurulması zorunludur.

__________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 38 inci maddesiyle bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları,” ibaresi “ticari deniz turizmi araçları ile yabancı bayraklı özel deniz turizmi araçları,” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “sahipleri veya kaptanları” ibaresi “donatan, işleten, kaptan veya temsilcisi bir gemi acentesi” şeklinde değiştirilmiştir.


5578

 

(5) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/38 md.) Seyir izin belgesinin sefer süresince deniz turizmi aracında kalan nüshasının liman başkanlığına teslim edilmesi veya seyir izin belgesi elektronik sistemi üzerinden bildirimin yapılması ile sefer tamamlanmış olur.

(6) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/38 md.) Türk Boğazlarından geçişler bakımından 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile 14/8/2019 tarihli ve 1426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

(7) Seferini tamamlayan deniz turizmi araçları, sefer bittikten en geç oniki saat içinde liman başkanlığına bildirimde bulunurlar.

(8) Deniz turizmi tesislerinde kışlayan yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının seyir izin belgeleri kışlama süresince geçerlidir.

Yabancı bayraklı yatların ticari faaliyeti

MADDE 42/A- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/39 md.)

(1) Boyları otuzdokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine, her yıl Bakanlıkça belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle, aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilir. Yolcu gemisi olarak tescil edilmiş, yat tipinde inşa edilmiş deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. İzin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Bakanlıktan faaliyet izni talebinde bulunan yabancı işletmelerden istenilecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Sıhhi muamele

MADDE 43 – (1) Deniz turizmi araçlarının seyir izin belgesi kapsamında yaptıkları vize, patente dâhil sıhhi muamele, yabancı bir limana uğramadıkları ve Türkiye’de kaldıkları sürece ayrıca bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir.

(2) Ancak, ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin en yakın liman başkanlığına veya en yakın mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Deniz turizmi araçları seyir bölgeleri, kontrolü ve geliştirilmesi

MADDE 44 – (1) Türk ve yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları deniz turizmi araçları; Türk karasularında Kanunun 28 inci maddesi uyarınca 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca belirlenen askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalan Türk karasularında kıyı ve koylara başkaca bir tahdit bulunmaması kaydıyla yanaşabilir, geceleyebilir ve demirleyebilir.

(2) Seyir bölgelerinde deniz araçlarının seyretme, demirleme, durma ve dalmalarında sakınca görülen yerler, ilgili kamu idarelerince Bakanlık koordinatörlüğünde belirlenerek duyurulur. Denetim bu konuda görevli kurumlarca yapılır.


 

5579

 

Mücbir sebepler ve olağanüstü haller

MADDE 45 – (1) Mücbir sebepler ve olağanüstü haller veya 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda öngörülen yükümlülükler nedeniyle gerekebilecek zorunlu liman giriş veya çıkış işlemlerinde, beyanı sonradan yapmak kaydıyla deniz turizmi araçlarına istisna tanınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yabancı Deniz Turizmi Araçlarının Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları

Deniz turizmi araçlarının Türkiye’de bırakılması ve kalış süreleri(1)

MADDE 46 – (1) Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları; Bakanlıktan turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgeli deniz turizmi tesislerinde ayrıca bir izne gerek kalmaksızın beş yıla kadar denizde ve karada kışlama, bakım ve onarım amacıyla bırakılabilir. Belgeli deniz turizmi tesislerinde beş yıl kalan yabancı bayraklı özel yatların kalış süresi Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.

(2) Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının deniz turizmi tesislerine bırakılarak donatan, işleten ve kaptanının Türkiye dışına çıkmak istemesi halinde, deniz turizmi tesis işletmesi, deniz turizmi aracını sorumluluğu altına alarak durumu seyir izin belgesi üzerine işlenmek üzere bağlı bulunduğu gümrük idaresine ve liman başkanlığına bildirir.

(3) Bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonunda liman işletmesine başvurmayan veya sözleşmesini yenilemeyen deniz turizmi araçları ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununun tasfiye hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(4) (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/40 md.)

Kabotaj hakları(2)

MADDE 47 – (1) Türkiye’ye hudut girişi yapan Türk karasuları ve limanları arasında seyreden veya Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı yatlar, sahipleri ve yat sahibince yazılı yetki verilmiş kişiler tarafından, ticari amaç taşımamak kaydıyla gezi, spor ve eğlence amacıyla seyir izin belgesi ile serbestçe kullanılabilir. Bu çeşit yatlara karşılığında hiçbir ücret alınmadan yalnızca gezi, spor ve eğlence amacıyla Türk veya yabancı ziyaretçi alınması mümkündür.

________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 40 ıncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına “Bakanlıktan” ibaresinden sonra gelmek üzere “turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “ve bu süre içerisinde sahipleri tarafından en az bir kez kullanılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “sahip” ibaresi “işleten” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “işler ve” ibaresi “işlenmek üzere” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “beş yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 41 inci maddesiyle bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “, seyir izin belgesi ücretine eklenerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “yatçısı ile gelen Bakanlıktan belgesiz” ibaresi “yolcusu ile gelen” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “, seyir izin belgesi ücretine eklenerek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5580

 

(2) Çok sahipli yabancı bayraklı özel yatlar ile yabancı kulüp, dernek ve birliklere ait yatlar bir yıl içerisinde gezi, eğlence ve spor amacıyla en fazla dört sahibi tarafından kullanılabilir. Bu yatların dört sahipten fazla kullanılması halinde, deniz turizminin geliştirilmesi için Bakanlıkça her yıl belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınır.

(3) Türkiye’ye giriş yapan yabancı bayraklı özel yatların sahip veya sahibince yetkili kılınmış kişilerin talimatı üzerine, kaptan ve mürettebatı ile bulunduğu Türk limanından bir başka Türk limanına yatçı olmadan seyri sefer sayılmaz.

(4) (Mülga cümle:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/41 md.) Yurtdışından yolcusu ile gelen yabancı bayraklı ticari yatların seyir esasları Bakanlıkça belirlenir. Bu yatlardan, deniz turizminin geliştirilmesi için Bakanlıkça her yıl belirlenen miktarda altyapı hizmetlerine katkı payı alınır.

(5) Turizm ve tanıtma açısından önem taşıyan deniz turizmi faaliyetlerinin bu madde kapsamı dışında değerlendirilmesi Bakanlığın uygun görüşü ile mümkündür.

(6) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/41 md.) Boyları otuzdokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermeleri ve seyri 42/A maddesine tabidir.

ONUNCU BÖLÜM

Ortak Hükümler

Belge işlemlerine ilişkin ortak hükümler

MADDE 48- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/42 md.)

(1) Deniz turizmi tesislerine turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi verilmesi, yatırım belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesine çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, adres ve kapasite değişikliği, belge devri, süre uzatımı ve benzeri konulara ilişkin talepler Bakanlıkça, deniz turizmi araçlarına turizm işletmesi belgesi verilmesi, adres ve kapasite değişikliği, belge devri ve benzeri konularına ilişkin talepler Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) değerlendirilir.

(2) Deniz turizmi tesis ve araçlarının, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde, tesisin veya aracın türü, asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri bu Yönetmelik kapsamında denetlenerek değerlendirilir ve uygun görülenler belgelendirilir.

(3) Turizm yatırımı belgesi iptal edilen deniz turizmi tesislerine yeniden turizm yatırımı belgesi talebinde bulunulması hâlinde mevcut durumunun tespiti amacıyla yapılacak denetimden sonra talep sonuçlandırılır. İşletme faaliyeti gösteren deniz turizmi tesisleri için turizm yatırımı belgesi talebinde bulunulamaz.

(4) Turizm yatırımı belgeli deniz turizmi tesisleri; yatırım belgesi süresi uzatımı, kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesi veya yatırım belgesi iptal işlemleri devam ettiği sürece turizm yatırımı belgeli olarak kabul edilir.


5581

 

(5) Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte tanımı bulunan ve deniz turizmi tesisi kapasitesinde yer alan diğer üniteler ile varsa bu ünitelerdeki eksiklikler Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen özelliklere göre değerlendirilir.

(6) Kamu idarelerinin iştirak ettikleri şirketler ile tüzüklerinde veya senetlerinde asli kuruluş amaçları arasında turizm faaliyeti yer alan dernek, vakıf veya kooperatifler tarafından işletilen ve deniz turizmi araçları dışındaki araçlara da kullanım imkânı sunan tesisler ile bu Yönetmelikte belirtilen türler dışında faaliyet gösteren tesisler, Kanun kapsamında turizm işletmesi belgesi alması zorunluluğuna tabi değildir.

Değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan yatırım ve işletmeler, belge kapsamında değişiklik yapmak istedikleri takdirde, bu değişiklikleri yapmadan önce Bakanlığa bildirimde bulunur. Adres değişikliği Bakanlığa bildirilmediği takdirde, Bakanlıkta mevcut adrese yapılan tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca kendilerine yapılmış sayılır.

Teminat

MADDE 50 – (Mülga:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/13 md.)

Sigorta

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, üçüncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk veya liman sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında belgelendirilen deniz turizmi araçları işletmelerinin, işletme belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. (Ek cümle:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/43 md.) Ayrıca denize elverişlilik belgesinde yolcu kapasitesi onikiden fazla olan deniz turizmi araçları, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesindeki sigorta gereklerine tabidir.(1)

(3) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/43 md.) Deniz turizmi tesisi işletmeleri ve deniz turizmi araçları işletmeleri, taahhüt ettikleri hizmetleri aynen gerçekleştirmedikleri durumda bundan doğan ve sigorta kapsamı dışındaki zararları ile zararın, sigorta ile teminat altına alınan miktardan fazla olan kısmı 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince değerlendirilir.

_____________________

(1) 19/10/2022 tarihli 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 43 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “, ziyaretçilerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


 

5582

 

Faaliyet raporları

MADDE 52 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/44 md.)

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri

MADDE 53 – (1) Deniz turizmi işletmelerinin tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz.

(2) Bakanlıktan belgeli deniz turizmi işletmeleri, Bakanlıkça istenen her tür bilgiyi ve belgeyi zamanında ibraz etmekle yükümlü olup belge kapsamındaki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadır. (Değişik cümle:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/45 md.) Bu Yönetmelik gereğince faaliyette bulunacak deniz turizmi işletmeleri, uygulayacakları fiyat tarifelerini Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca hazırlar ve bu tarifeler Bakanlıkça onaylanır. Onaylı fiyat tarifeleri, müşteri profiline göre belirlenecek dillerde, gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur.

(3) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/45 md.) Bakanlık tarafından deniz turizmi tesisi işletmelerine düzenlenen plaket, tesis girişinde müşterinin kolayca görebileceği bir yerde bulundurulur.

(4) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/45 md.) Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(5) (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/45 md.) Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi hâlinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Tesis ismi, belgelendirildiği türe uygun olmalıdır.

b) Tesis isminde, bu Yönetmelikte tanımlanan diğer türleri ifade eden terimler kullanılamaz.

c) Yetkili idareden marka tescili yaptırmış olan tesislere tescilli ismi verilir.

ç) Marka tescilinin başvuruda ibraz edilmemesi veya yaptırılmamış olması hâlinde Bakanlığa başvuru tarihi önceliğine göre talep edilen isim verilir.

d) Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

Personel nitelikleri

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan deniz turizmi işletmelerinde denizcilikle ilgili tüm hizmetler gemi adamı belgesine, diğer hizmetler ise uygun sertifikaya sahip kişilerce yürütülür. Görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işverenler tarafından alınır ve uygulanır. Çalışanlar işlerine ve görev mahallerine uygun, özel ve temiz kıyafet giyer. Her işletmede ilk yardım konusunda sertifikalı personel çalıştırılır.


5582-1

 

Deniz turizmi işletmelerinin yetkileri

MADDE 55 – (1) Deniz turizmi tesisi ve araçları işletmeleri, tesislerine gelen ve tesislerinde bulunan turizm amaçlı deniz araçlarının hudut giriş ve çıkış işlemleri ile Türk karasuları ve limanları arasındaki seyirlerine ilişkin ilgili kamu kurumları nezdinde yapılması zorunlu işlemleri için aracılık yapabilir. Bu işletmelerden aracılık faaliyetleri için başka bir belge aranmaz. İşletme, bu işlemleri yürütecek personeli ilgili kamu kurumlarına bildirir.

Belge iptali

MADDE 56- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/46 md.)

(1) Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen nedenlerden en az birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda deniz turizmi tesisi ve aracı işletme belgesi iptal edilir.

(2) Belgeli tesislerin belgelerinin yeniden düzenlenmesi veya belge iptali durumunda eski/iptal edilen belge, tesisin bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından teslim alınır.

Sınıflandırma

MADDE 57 – (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/47 md.)

Mütekabiliyet ve yetki

MADDE 58 – (1) Türkiye’de kışlayan ve yabancı limanlardan gelen yabancı bayraklı deniz turizmi araçları için, yabancı ülkelerde Türk bayraklı deniz turizmi araçlarına yapılan uygulamalar dikkate alınarak Bakanlıkça mütekabiliyet esasına uygun gerekli tedbirler alınır.

(2) (Mülga:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/48 md.)

Bakanlıkça düzenlenecek hususlar

MADDE 59 – (1) (Değişik:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/49 md.) Bakanlıkça;

a) Başvuruların değerlendirilmesine,

b) Belgelendirmeye,

c) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına,

ç) Deniz turizmi araçlarının türü, belge kapasitesi, belgelendirme kriterleri ve çalışmalarına,

d) Turizm belgesi ve plakete,

ilişkin usul ve esaslar ile bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan diğer hususlar belirlenir.

 


5582-2

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 60 – (1) 8/6/1983 tarihli ve 83/6708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yat Turizmi Yönetmeliği ile 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 50 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yat limanları ve yat işletmeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce belgelendirilen yat limanları ve yat işletmelerinin, fiziki nitelikleri ve işletme nitelikleri değiştirilmediği sürece, belgeleri geçerliliğini korur. Belgeli işletmeler, bu Yönetmelikte yer alan can ve mal güvenliği ile ilgili hükümler dışında fiziki niteliklerini değiştirmek zorunda değildir.

Deniz turizmi araçlarının belgelendirilmesinde süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Deniz turizmi araçları, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde deniz turizmi araçları işletmeciliği belgesi almak zorundadır. Süresinde deniz turizmi araçları işletmeciliği belgesi almayan deniz turizmi araçlarının faaliyetlerine liman başkanlıklarınca izin verilmez. Bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatmaya Bakanlık yetkilidir.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Teminatların iadesi ve devam eden işler

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek:RG-24/2/2022-31760-CK-5212/14 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa verilmiş işletme teminatları, başvuruya ihtiyaç olmaksızın Bakanlık tarafından iade edilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve halen işlemleri devam eden başvurular, talep edilmesi halinde bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen kruvaziyer liman ve yat limanları bünyesinde yer alan ve belge kapasitesinde belirtilen konaklama tesisleri, talep edilmesi halinde Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ayrıca belgelendirilir.

(4) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylı imar planlarına uygun olarak yapılmış konaklama tesisi bulunan kruvaziyer limanları ile yat limanlarının belgelendirilmesi işlemlerinde, konaklama tesisinin yatak kapasitesi 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kapasiteden fazla olsa bile mevcut kapasiteleri kazanılmış hak sayılır.

 


5582-3

 

Mevcut deniz turizmi tesislerinin belgelendirilmesinde süre

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/50 md.)

(1) 28/7/2021 tarihinden önce Bakanlıktan belge almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi tesislerinin bu tarihten itibaren üç yıl içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. Bu süre içinde turizm işletmesi belgesi alamayan deniz turizmi tesisleri hakkında Kanun hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

Elektronik altyapı sistemine geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/50 md.)

(1) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamındaki elektronik altyapı sistemi 31/12/2022 tarihine kadar kurulur. Bu sistem kuruluncaya kadar seyir izin belgesinin basım, dağıtım, fiyatlandırma, satış, gelirlerin dağılımı ve benzeri konulara ilişkin Bakanlıkça yürütülen işlemlere aynen devam edilir.

Başvurularda geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 7- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/50 md.)

(1) Bakanlık tarafından yapılan yetki devrine istinaden Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yürütülen başvuruların işlemleri, e-Devlet sistemine geçiş süreci tamamlanıncaya kadar evrak üzerinden yürütülür.

Mevcut belgeli çekek yerleri ve yüzer deniz turizmi araçları

GEÇİCİ MADDE 8- (Ek:RG-19/10/2022-31988-CK-6229/50 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça turizm işletmesi belgesi düzenlenen çekek yerleri ve yüzer deniz turizmi araçları belgeleri, belgelendirmeye esas niteliklerini taşıdığı sürece geçerliliğini korur. Bakanlıktan tahsisli olan çekek yerleri ise tahsis süresince mevcut belgeleri ile faaliyette bulunurlar.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

(1) 8/4/2021 tarihli ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


5582-4

.

29/6/2009 TARİHLİ VE 2009/15212 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Yönetmeliğin

2009/15212 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Numarası

 

7/4/2021

3792

11, 28, 62

8/4/2021

23/2/2022

5212

5, 6, 7, 8, 9, Üçüncü Bölüm Başlığı, 11, 12, 14, 16, 21, 29, 50, Geçici Madde 4

24/2/2022

18/10/2022

6229

2, 4, 8, 10, Üçüncü Bölüm Başlığı, 10/A, 13, 15, 16, 16/A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Altıncı Bölüm Başlığı, 27, 28, 29, 30, 31, 31/A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/A, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

19/10/2022

23/2/2023

6860

5

24/2/2023