5593

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi       : 29/6/2009     No  : 2009/15188

Dayandığı Kanunun Tarihi                      : 22/5/2003     No  : 4857

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 9/8/2009       No  : 27314

Yayımlandığı Düsturun Tertibi               : 5                     Cilt : 48             

²

9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/11/2018 tarihli ve 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) (Değişik: 3/2/2012-2012/3180 K.) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlara,

c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine,

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

sürekli veya geçici işçi alımını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,

b) (Değişik: 3/2/2012-2012/3180 K.) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlar,

c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları,


 

5594

 

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanunları hükümlerine göre istihdam edilecek daire başkanı, daire başkanı muadili veya daha üst düzey yönetici, tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, hukuk müşaviri, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman ve aktüer gibi mesleklerde çalışanlar arasından yapılacak işçi alımları,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının proje bazındaki faaliyetlerinde belirli süreli iş sözleşmesine tabi olarak, özel nitelik ve uzmanlık gerektiren işler,

f) (Değişik: 3/2/2012-2012/3180 K.) Üniversite veya bilimsel araştırma kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile petrol ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak görev alacak teknik ve uzman personel ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve/veya yürütülen proje bazındaki faaliyetlerde bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak çalıştırılacaklar,

g) (Ek:RG-19/4/2019-30750-C.K.-1005/1 md.) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrolarına yapılacak alımlar,

ğ) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K-2950/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları işletmeleri için ihdas edilen işçi kadrolarına yapılacak alımlar,

için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.

Tanımlar(1)(3)

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belirli süreli iş sözleşmesi: Kamu kurum ve kuruluşu ile işçi arasında 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde belirli bir süreye bağlı olarak yapılan iş sözleşmesini,

b) Belirsiz süreli iş sözleşmesi: Kamu kurum ve kuruluşu ile işçi arasında 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde belirli bir süreye bağlı olarak yapılmayan iş sözleşmesini,


5594-1

 

c) (Ek: 5/5/2014-2014/6304 K.) EKPSS: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavını, (1)

ç) Geçici işçi: Kamu kurum ve kuruluşlarının mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde bir malî yılda altı aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında çalıştırılacak işçiyi,

d) İşçi: Kamu kurum ve kuruluşlarında bir iş sözleşmesine dayanarak, sürekli ya da geçici çalışan kişiyi,

e) Kamu kurum ve kuruluşu: 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,

f) (Ek:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/1 md.)(3) Kariyer meslek: Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi mesleklere ilişkin işgücü taleplerini,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurum: Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını,

h) Öncelik hakkına sahip olanlar: 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilenleri,

ı) Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri,(2)

i) Proje: Önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa veya uzun vadeye bağlanarak gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışmayı,

j) Sürekli işçi: Kamu kurum ve kuruluşlarında belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiyi,

ifade eder.

–––––––––––––––––

(1) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle  3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.


5595

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumdan İşçi Talebi

 

İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) İşçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

şartları aranır.

(2) (Değişik: 5/5/2014-2014/6304 K.) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

İşe göndermede öncelikli olanlar

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde Kurum tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

(2) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî alay komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir.(1)

(3) Gerek ikamet için kullanılan binalar ile diğer binalardaki hasar, gerekse istihsal araç ve kaynaklarının kaybı nedeniyle geçim imkanını kaybeden afetzedeler, valiliklerce tespit edilir. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve anılan haktan yararlanma süresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilir.(2)

–––––––––––––––––

(1)  15/7/2014 tarihli ve 2014/6619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle  bu fıkrada yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


 

5596

 

(4) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara tanınan öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir. Bu kişilerin, durumlarını kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşundan alacakları ve kamulaştırma tarihi ile tapuda kayıtlı taşınmazlarının tamamen kamulaştırıldığını gösteren bir belge ile ispatlaması gerekir. Hak sahibinin, öncelik hakkından yararlanmak istememesi hâlinde, hak sahibi yerine eşi veya çocuklarından biri de hak sahibinin muvafakatiyle bu haktan yararlanabilir.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen öncelik hakkından yararlanacaklar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgeyle ispatlamak zorundadır.

(6) Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

(7) Öncelik hakkına sahip olanlarda KPSS’ye veya EKPSS’ye girme zorunluluğu aranmaz.(1)

Kurumdan işçi talebinde bulunma

MADDE 6 – (Değişik: 24/4/2017-2017/10092 K.)

(1) Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda Kurumdan talep etmek ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere Kurum tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek düzeltildikten sonra ilan edilir.

(3) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/3 md.) Kariyer meslek işçi talepleri ulusal düzeyde verilir. Diğer işçi taleplerinin hangi düzeyde karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

(4) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/3 md.) Kamu kurum ve kuruluşları, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Ancak aynı anda birden fazla ilde işçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları işçi taleplerini bölge veya merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde il veya bölge düzeyinde ya da ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde; bölge düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.(2)

–––––––––––––––––

(1)  5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı  maddesiyle, bu fıkrada yer alan “KPSS’ye” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya EKPSS’ye” ibaresi eklenmiştir.

(2) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “geçici” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.


5596-1

 

İşçi talebinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 7 – (1) İşçi talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından, işçinin alınacağı mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlenebilir. Bu şartlar belirlenirken;

a) Sınava tabi taleplerin; önlisans ve lisans düzeylerinden yalnızca birinden yapılması,(3)

b) Eğitim durumlarının, belirli bir eğitim kurumu ismi ifade edilmeksizin, sadece mesleğe uygun bölümlerin belirtilmesi,

c) (Mülga:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/4 md.)

ç) (Değişik: 3/4/2015-2015/7525 K.) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,

d) İşçinin istihdam edileceği meslek ile işçide aranan şartlar ve istenen belgeler arasında tutarlılık bulunması,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü işçi taleplerinde, işin niteliği gerektirmediği sürece, engelli olmama şartının aranmaması, engel oranına üst sınır getirilmemesi ve engel grupları arasında ayrım yapılmaması,(1)

hususlarına dikkat edilir.

Kurumdan işçi talebinde bulunulmayacak hâller

MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilenlerin istihdamı için Kurumdan talepte bulunulmaz, ancak bu kapsamdaki işçi alımları Kuruma bildirilir:(2)

a) Askerlik veya kanunî bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu durumlarının sona ermesinden itibaren iki ay içinde işe girmek için başvuranlar.

b) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburî hizmetle yükümlü olanlar.

c) 4857 sayılı İş Kanununun 29 uncu maddesine göre, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işe alınacaklar.

ç) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde sayılanlar.

d) (Değişik: 24/4/2017-2017/10092 K.) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesine istinaden işe alınanlar.

e) (Değişik: 24/4/2017-2017/10092 K.) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 üncü maddesine göre sendikaların yönetim kademesinde görev alıp, bu görevi sona erenlerden tekrar işe başlayanlar.

f) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla, hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak geçici işlerde çalışanlar.

g) (Ek: 14/5/2018-2018/11777 K.) Kanun ile kamuda işçi kadrolarına geçirilenler.

ğ) (Ek: 14/5/2018-2018/11777 K.) Yargı kararları sonucunda kamu işçisi olduğuna karar verilenlerden kurumlarınca istihdam edilmeleri uygun görülenler.

(2) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentleri dışındaki işçi alımlarının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşçi Taleplerinin Kurum Tarafından Karşılanması

 

İşçi talebinin ilanı ve iş başvurusu

MADDE 9 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurum internet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler Kurum tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir.

 

–––––––––––––––––

(1) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlü”, “özürlülük” ve “özür” ibareleri sırasıyla “engelli”, “engel” ve “engel” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine “bulunulmaz” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ancak bu kapsamdaki işçi alımları Kuruma bildirilir” ibaresi eklenmiştir.

(3) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “ortaöğretim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5596-2

 

(2) Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.(1)(4)

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi hâlinde, kuraya tabi işgücü taleplerine, eğitim düzeyi kısıtlaması yapılmaksızın talep koşullarını taşıyanların tamamı başvurabilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, başvuru esnasında engellilerin sınavda refakatçiye ihtiyaç duyup duymadıkları sorularak, kayda alınır.(2)(4)

(5) (Ek: 12/3/2012-2012/2958 K.) İş başvurularında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında adaylardan kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bilgi veya belge istenmez. Ancak, kamu kurum ve kuruluşu tarafından adayın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan nüfus cüzdanının aslını göstermesi talep edilebilir. İş başvurularında adlî sicil ve askerlik hususlarına ilişkin olarak adayların beyanları esas alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin suretleri, asıllarının adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek işleme alınır.

Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları(3)

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/6 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının önlisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

(2) KPSS’de başarılı olmak veya EKPSS’ye girmiş bulunmak ya da öncelikli gönderme hakkına sahip olmak, işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez.(3)

–––––––––––––––––

(1) 24/4/2017 tarihli ve 2017/10092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “en az” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı  maddesiyle, bu maddenin birinci  fıkrasında yer alan “puanıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla” ibaresi,  ikinci fıkrasında yer alan “başarılı olmak veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “EKPSS’ye girmiş bulunmak ya da” ibaresi eklenmiştir.

(4) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “geçici” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “, sınav kuruluna bildirilmek üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


5597

 

(3) (Değişik: 5/5/2014-2014/6304 K.) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki İşçi taleplerine yapılacak başvurularda;(3)

a) Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcı ve stajyer taleplerinde talebi veren kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek KPSS puan türü,

b) (a) bendi kapsamındaki talepler hariç olmak üzere, işçi taleplerinde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuçları, münhasıran engelli işçi taleplerinde ise EKPSS sonuçları,

kullanılır.

(4) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, ilgili KPSS puan türünden altmış ve üzeri puan almış olanlar başvurabilir. (Değişik ikinci cümle: 5/5/2014-2014/6304 K.) Aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde bir puan barajı aranmaz, bu kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir.(3)

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri hâlinde, istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSS puanlarından herhangi biri ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez.(1)

(6) (Değişik: 24/4/2017-2017/10092 K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine, talep edilen açık iş sayısından daha az aday gönderilmesi hâlinde, açık işlerin karşılanamayan kısmı, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasındaki esaslar doğrultusunda karşılanır.(3)

(7) (Ek: 24/4/2017-2017/10092 K.) Ulusal düzeyde yayımlanan KPSS ve EKPSS kapsamındaki işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, KPSS veya EKPSS şartı aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden ilana çıkılır. Talebe başvuru yapan adaylardan Kuruma kayıt tarihi esas alınarak açık iş sayısının dört katına kadar aday başvuru süresinin sonunda kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.(3)

(8) (Ek: 24/4/2017-2017/10092 K.) Kurum tarafından yapılan çalışmalara rağmen karşılanamayan talepler için, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, talep şartları değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunulması sağlanır.

KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi(2)

MADDE 11 – (1) KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerle ilgili aday listeleri belirlenirken; (2)

a) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından veya aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde EKPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından en yüksek EKPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı,(2)(4)

–––––––––––––––––

(1) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “aynı tarihli KPSS puanları” ibaresi “istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSS puanlarından herhangi biri” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu maddenin başlığında ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “KPSS” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve EKPSS”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “KPSS puanından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde EKPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından en yüksek EKPSS puanından”, ikinci fıkrasında yer alan “KPSS’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya EKPSS’de” ibaresi eklenmiştir.

(3) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6 ncı maddesiyle bu maddenin üçüncü fıkrasının başına “Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Ortaöğretim ve daha yüksek” ibaresi “Önlisans ve lisans” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “geçici” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ortaöğretim ve daha yüksek” ibaresi “Önlisans ve lisans” şeklinde ve aynı bentte yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.


5598

 

b) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,(4)

c) 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi saklı kalmak kaydıyla, sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerlerine yönelik talepler için, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının beş katı,

ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

(2) Birinci fıkraya göre oluşturulan listelere, açık iş sayısı oranlarına bakılmaksızın en son adayın KPSS’de veya EKPSS’de almış olduğu puanla aynı puana sahip olan adaylar ile öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belge tarihi ile aynı tarihli belgeye sahip olan başvuru sahipleri de eklenir.(1)

Kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerinin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/8 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi;

a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,(4)

b) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,(4)

olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

(3) (Ek: 3/4/2015-2015/7525 K.) Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla da belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir.(2)(5)

(4) Kuraya tabi engelli taleplerine eğitim durumlarına bakılmaksızın zihinsel engelliler de istemeleri hâlinde başvurabilir.(2)(3)

–––––––––––––––––

(1) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “KPSS’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya EKPSS’de” ibaresi eklenmiştir.

(2) 3/4/2015 tarihli ve 2015/7525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle,  ikinci fıkradan sonra gelmek üçüncü fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) 5/5/2014 tarihli ve 2014/6304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “engelli” ve “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu bentlerde yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 8 inci maddesiyle bu fıkraya“Ancak” ibaresinden sonra gelmek üzere “temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

 


5599

 

Listelerin kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmesi

MADDE 13 – (1) Kurum tarafından 11 inci ve 12 nci maddelerdeki esaslar doğrultusunda oluşturulan listeler, son başvuru tarihini izleyen günden itibaren iki iş günü içinde, sınav yapmak ve/veya kura çekmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.(1)

Ek liste gönderme

MADDE 14 – (1) Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerde Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adayların genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığını, sınavdan önce inceler; başvuru sahiplerine ilişkin ispatlayıcı belgeleri saklar. Kamu kurum ve kuruluşları, durumu talep şartlarına uymayan adayları, isimleri ve belgeleriyle birlikte Kuruma ileterek, aynı sayıda ve aynı listeden, sıra gözetilerek bir defaya mahsus olmak üzere ek liste gönderilmesi talebinde bulunabilir.(2)

(2) (Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/10 md.) Kamu kurum veya kuruluşlarının yaptığı sınava, Kurum tarafından gönderilenlerden, açık iş sayısının altında katılım olması hâlinde, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine, başvuru yaptığı hâlde gönderilen listelere giremeyen en yüksek puanlı kişiden başlanmak suretiyle, Kurum tarafından kalan açık iş sayısının dört katını tamamlayacak şekilde yeni bir liste gönderilir.

İkinci liste gönderme yasağı

MADDE 15 – (1) Durumu talepte belirtilen şartlara uygun olanlar arasından, Kurum tarafından en az açık iş sayısı kadar aday bildirilmesine rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerleştirme yapılmayarak iptal edilen talepler için, aynı şartlarda ve aynı yıl içinde Kurumdan yeniden işçi talebinde bulunulamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

 

Duyuru

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/11 md.)

(1) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınav ve işe alım süreci

MADDE 17 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/12 md.)

(1) Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

(2) İşe alım sürecinin; kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır.

_______________

(1) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “beş” ibaresi “iki” ve “yapılmak” ibaresi “yapmak ve/veya kura çekmek” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “KPSS ve EKPSS kapsamındaki taleplerde” ibaresi eklenmiştir.


5600

 

(3) Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esaslar bu Yönetmelikte düzenlenen genel çerçeveye aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir. Belirlenen usul ve esaslar; adayların daveti, sınavın yöntemi ve sonuçların değerlendirilmesi, asil ve yedek adayların belirlenmesi, yedeklerden yerleştirme yapılması ile adaylara sonuçlarının duyurulması hususlarını da kapsar.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/13 md.)

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/13 md.)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/13 md.)

Yedek listeden işçi alımı

MADDE 21 – (Mülga:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/13 md.) 

Sınav sonuçlarının ve yerleştirmelerin Kuruma bildirilmesi

MADDE 22 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen beş gün içinde liste hâlinde Kuruma bildirir.(1)

(2) Asıl ve yedek listeden işe yerleştirilenler, yerleştirmeyi takip eden beş gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilir. (1)

 

–––––––––––––––––

(1) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 14 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “onbeş” ibareleri “beş” şeklinde değiştirilmiştir.


5601

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer hususlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

(2) Mevzuatta 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmelik ve diğer düzenlemelerinde yer alan bu Yönetmeliğe aykırı hükümler uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği.

b) Türk vatandaşlığına kabul edilen Afgan göçmenlerin işyerlerinde öncelikle işe alınmalarına ilişkin 31/3/1983 tarihli ve 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

c) 28/2/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tabii Afetlerden Zarar Gören Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar.

ç) 29/1/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar.

d) 7/6/2002 tarihli ve 2002/4671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Karar.

Yönetmelik hükümlerine uyum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik kapsamına giren işçi alımlarına ilişkin olarak yürürlüğe konulan düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hâle getirilir. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

İşlemleri devam eden işçi alımları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan işçi alımlarında, Kurum tarafından aday listeleri gönderilmiş olanların işlemleri hakkında işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümler, liste gönderilmemiş olan işçi alımları hakkında ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.


5602

 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 5/5/2014-2014/6304 K.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce münhasıran engelli işçi alımlarına yönelik ilan edilmiş ve alım süreci devam etmekte olan başvurular için Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre işlem yapılır.

Yayımda olan işçi alımları

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek:RG-9/11/2018-30590-C.K.-322/15 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından ilanı yayımlanan işçi alımlarında, ilanın yayım tarihinde yürürlükte bulunan hükümler; henüz ilanı yayımlanmayan işçi alımlarında ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:RG-20/3/2020-31074-CK-2271/1 md.)

(1) 2020 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığında yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek:RG-26/3/2020-31080 Mükerrer-CK-2310/1 md.)

(1) 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

GEÇİCİ MADDE 7- (Ek:RG-4/11/2020-31294/3166 K.)

(1) 2020 ve 2021 yılları içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, tarım ve orman hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

GEÇİCİ MADDE 8(Ek:RG-4/3/2021-31413-C.K.-3586/1 md.)

Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30/6/2020 tarihi itibarıyla 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin      8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan hizmetleri yürütmekte olan personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Marmara Üniversitesine ait boş sürekli işçi kadrolarına atanabilirler.

 


5602-1

 

GEÇİCİ MADDE 9- (Ek:RG-2/6/2021-31499-CK-4056/1 md.)

(1) 2021 ve 2022 yılları içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

GEÇİCİ MADDE 10- (Ek:RG-13/1/2022-31718-CK-5098/1 md.)

(1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

______________

(1) 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

 


5602-2

 

29/6/2009 TARİHLİ VE 2009/15188 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

2009/15188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Numarası

12/3/2012

2012/2958

9

5/4/2012

3/2/2012

2012/3180

2

26/6/2012

5/5/2014

2014/6304

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, GEÇİCİ MADDE 3

30/5/2014

15/7/2014

2014/6619

5

6/8/2014

3/4/2015

2015/7525

6, 7, 9, 12

10/4/2015

24/4/2017

2017/10092

6, 8, 9, 10

5/5/2017

14/5/2018

2018/11777

8

24/6/2018

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının

2009/15188 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarihi

Numarası

8/11/2018

322

3, 5, 6,7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Geçici Madde 4, 26

9/11/2018

18/4/2019

1005

2

19/4/2019

 

19/3/2020

2271

Geçici Madde 5

20/3/2020

 

26/3/2020

2310

Geçici Madde 6

26/3/2020

17/9/2020

2950

2

18/9/2020

3/11/2020

3166

Geçici Madde 7

4/11/2020

3/3/2021

3586

Geçici Madde 8

31413

1/6/2021

4056

Geçici Madde 9

2/6/2021

12/1/2022

5098

Geçici Madde 10

13/1/2022