4981

 

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN

KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(1)

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 13/9/2006          No    : 2006/10970

Dayandığı Kanunun Tarihi                  : 10/12/2003        No    : 5018

                                                                     : 13/12/1983        No    : 178 KHK

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi      : 2/10/2006          No    : 26307

Yayımlandığı Düsturun Tertibi           : 5                           Cilt   : 46

 

²

16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/12/2020 tarihli ve 3304 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.(2)

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. (3)

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.(4)

_______________________

(1)  Bu yönetmeliğin 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı Ekleri için 19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

(2)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan“yönetiminde ve kullanımında” ibaresi “yönetiminde veya kullanımında” şeklinde değiştirilmiştir. 

(3)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan“yönetiminde ve kullanımında” ibaresi “yönetiminde veya kullanımında” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3304 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (f) bendine” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine” şeklinde değiştirilmiştir.


4982

 

 

Tanımlar(1)

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-16/12/2020-31336-C.K.-3304/2 md.) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini,

c) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Kamu idareleri: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

ç) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Kamu idarelerinin yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmaz: Tapu kütüğünde üçüncü kişiler veya diğer kamu idareleri adına tescilli olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, kiralama, kullanma izni verilmesi ve tahsis gibi yollarla yönetim veya kullanım hakkı kamu idarelerine verilen taşınmazları,(1)

d) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,(1)

e) Kayıt planı: Yönetmeliğin (1) numaralı ekinde yer alan taşınmazların cinslerine göre oluşturulmuş listeyi, (1)

f) Malî hizmetler birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürüten birimi,(1)

g) Malik idare: Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, diğer kamu idareleri açısından kendi tüzel kişiliklerini,(2)

ğ) Taşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü düzenleri ile sınırlı aynî haklar ve kişisel hakları, (1)

h) Üst yönetici:  Kanunun 11 inci maddesinde tanımlanan kamu personelini, (1)

ı) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, (1)

ifade eder.

 

 

______________

(1)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3304 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.


4982-1

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kontrol Usul ve Esasları

Kayıt ve kontrol işlemleri

MADDE 5- (1) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması esastır.(1)

(2) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.) (2)

Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınır. Ancak;

a) Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan maliyet ve rayiç bedeli belirlenemeyen taşınmazlar,

b) Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılan taşınmazlar,

c) Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazlar,

ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazlar,

d) Bakanlık tarafından iz bedeli ile takip edilmesine karar verilen taşınmazlar,

iz bedeli üzerinden kayıtlara alınır.

(3) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Taşınmazların rayiç değeri; maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanlar ise bu idarelerce tespit edilir. (2)

(4) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Taşınmazların kayıtlara alınan değeri, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenir. (2)

(5) Kayıt işlemleri; taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere kaydedilmesi süreçlerini kapsar. (2)

(6) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı ve yönetimi ile ilgili olarak bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken kayıt ve kontrol işlemleri; kuruluş kanunları ile özel mevzuatlarındaki hükümler uyarınca, bu idarelerin yetkili ve görevli birimleri tarafından yapılır. (2) (3)

(7) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek personele yaptırılabilir. (2)

________________

(1)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan  “miktar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve değer” ibaresi eklenmiştir.

(2)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 2, 3 ve 4 üncü fıkralar eklenmiş eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan  “idaresinde ve kullanımında” ibaresi “yönetiminde veya kullanımında” şeklinde değiştirilmiştir.


4982-2

 

Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 6- (1) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri ile görevli birim ve personel;

a) Kayıtların mevzuata uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bu kayıtlara ilişkin bilgisayar programı, defter ve belgelerin denetime hazır şekilde muhafaza edilmesini sağlamakla,

b) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda kayıt, defter ve belgelerini devir ve teslim etmek, göreve başladıklarında devir ve teslim almakla,

c) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Yapılan kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları Ek 1’deki Kayıt Planına göre oluşturulan formları, en geç yedi gün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar, maliki kamu idaresine göndermekle,

yükümlüdür.

Kayıt şekli

MADDE 7- (1) Kamu idareleri;

a) Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda,

b) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılanların kaydını Ek 3’teki Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda,

c) Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 4’teki ‘Orta Malları Formu’nda,

ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,

d) Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda”,

yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutarlar.

(2) Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

(3) İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet, yüzölçüm ve değer toplamları belirtilir.(1)

(4) (Mülga:RG-16/12/2020-31336-C.K.-3304/3 md.)  

___________________

(1)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan  “adet ve yüzölçüm” ibaresi “adet, yüzölçüm ve değer” şeklinde değiştirilmiştir.


4983

Taşınmazların numaralandırılması

MADDE 8 - (1) Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz numarası verilir.

Dosyalama

MADDE 9- (1) Kamu idarelerince bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan ve aşağıdaki belgeleri içeren birer dosya düzenlenir;

a) Satın almada, satış sözleşmesi ve tapu senedi,

b) Trampada, trampa sözleşmesi ve tapu senedi,

c) Kamulaştırmada; taraflar anlaşmışlarsa taraflarca düzenlenen anlaşma tutanağı ile satış sözleşmesi, anlaşamamışlarsa mahkeme kararı ve tapu senedi,

ç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 98 inci maddesine göre yapılan teferruğlarda, satış komisyonu kararı ve tapu senedi; 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa göre yapılan teferruğlarda, ihale kararı ve tapu senedi,

d) 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak devletleştirmelerde, bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca oluşturulacak komisyonun, aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca düzenleyeceği tutanak ve tapu senedi,

e) Kanunlar ve uluslararası anlaşmalar gereğince kamu idarelerine intikal eden taşınmazlarda, tapu senedi,

f) Mahkeme kararı ile mülkiyeti kamu idarelerine geçen taşınmazlarda, kesinleşen mahkeme kararı ve tapu senedi,

g) Kadastro uygulaması sonucu kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, kesinleşen kadastro tutanağı ve tapu senedi,

ğ) Kamu idarelerine bağışlanan taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen bağış formu ile tapu senedi,

h) İdarî yoldan kamu idareleri adına tescil edilen taşınmazlarda, tescilin yapıldığına ilişkin yazı ile tapu senedi,

ı) Yapım suretiyle edinilen taşınmazlarda, usulüne uygun olarak düzenlenen ve yetkili makam tarafından onaylanan kesin kabul tutanağı,

i) Kiralanan taşınmazlarda, kira sözleşmesi,

j) İrtifak hakkı tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda irtifak hakkı sözleşmesi (resmi senet), kullanma izni verilen taşınmazlarda kullanma izni sözleşmesi, bağımsız ve sürekli nitelikli hak tesis edilmek suretiyle kullanılan taşınmazlarda ise sözleşme (resmi senet) ve tapu senedi örneği,

k) Kanunun 47 nci maddesi veya mevzuatta tahsise imkân tanıyan diğer hükümler uyarınca kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlarda, tahsis eden idarenin tahsis kararı,

l) Kanunun 45 inci maddesi kapsamında veya mevzuatta bedelsiz devre imkân tanıyan diğer hükümlere göre bir idare tarafından bir diğer idareye bedelsiz olarak devredilen taşınmazlarda, devreden idare tarafından gönderilen devir kararı,

m) Taşınmaza ilişkin yazışmalar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer İşlemler

Cins tashihlerinin yapılması

MADDE 10- (1) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar. (Ek cümle:RG-16/12/2020-31336-C.K.-3304/4 md.) Ancak kamu idarelerinin savunma, güvenlik ve istihbarat hizmetlerinde kullandığı taşınmazlardan, ilgili idarelerce belirlenenlerin cins tashihleri yapılır.


4984

 

(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.

Kayıt değişikliği işlemleri

MADDE 11- (1) Kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi, yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtlar kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilir.

(2) Terkin, satış, devir gibi mülkiyeti sona erdiren durumlarda sona eriş nedeni açıklanarak kayıt kapatılır.

(3) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Taşınmaza yapılan değer arttırıcı harcamalar, taşınmazın değerine eklenir.

(4) (Ek: 3/6/2014-2014/6455 K.)  Bu madde uyarınca kayıtlarda meydana gelen değişiklikler en geç yedi gün içinde muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimine ve mali hizmetler birimine; işlemin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar, Aralık ayı içinde işlem yapılanlar ise aynı ayın sonuna kadar maliki kamu idaresine gönderilir.

Kayıtların yenilenmesi

MADDE 12- (1) Kayıtların yenilenmesi halinde kapatılan kayıtlar da dahil olmak üzere eski kayıtların tamamı yeni kayıtlara işlenir.

Bakanlığın yetkisi(1)

MADDE 13- (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya ve tereddütleri gidermeye, zorunlu hallerde bu Yönetmelikte belirtilen süreleri yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar arttırmaya Bakanlık yetkilidir.

Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

(1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden ve aşağıdaki şekilde kayıtlara alınır:

a) Taşınmazların fiili envanteri emlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/9/2014 tarihine kadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine kaydedilir.

b) Fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtları yapılmak üzere ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgili hesaplardan 1/10/2014 tarihi itibarıyla çıkarır ve aynı tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarını yapar.

(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanır. (2)

Yürürlük

MADDE 14- (1) Sayıştayın görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(3)

________________

(1)  19/6/2014 tarihli ve 29035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/6/2014 tarihli ve 2014/6455 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu  maddesiyle bu maddenin başığı “Tereddütlerin giderilmesi” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)  6/2/2017 tarihli ve 2017/9854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 16/12/2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3304 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


4985

 

EK-1(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

KAYIT PLANI

EK-1/A(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

1. TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR

1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

1.1.1. İdare Binaları

1.1.1.1. Hizmet Binaları

1.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.2.1. Anaokulları

1.1.2.2. İlköğretim Okulları

1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları

1.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları

1.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri

1.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.3.1. Sağlık Evleri

1.1.3.2. Sağlık Ocakları

1.1.3.3. Dispanserler

1.1.3.4. Hastaneler

1.1.3.5. Laboratuvarlar

1.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

1.1.3.7. Klinikler

1.1.3.8. Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri

1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar

1.1.4.2. Bakımevi ve Huzurevleri

1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri

1.1.4.4. Misafirhaneler

1.1.4.5. Halk Eğitim Merkezi

1.1.4.6. Kurs Merkezleri

1.1.4.7. Kütüphaneler

1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları

1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları

1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri

1.1.4.11. İbadet Yerleri

1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları

1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları

1.1.4.14. Hayvanat Bahçeleri

1.1.4.15. Hayvan Barınakları

1.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.5.1. Spor Sahaları

1.1.5.2. Spor Salonları

1.1.5.3. Stadyumlar

1.1.5.4. Kortlar

1.1.5.5. Yarış Pistleri

1.1.5.6. Hipodromlar

1.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.6.1. Turizm Kompleksi

1.1.6.2. Oteller

1.1.6.3. Tatil Köyleri

1.1.6.4. Moteller

1.1.6.5. Pansiyonlar

1.1.6.6. Kültür ve Eğlence Merkezleri

1.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları

1.1.6.8. İçmece ve Kaplıca Tesisleri


4986

 

 

1.1.7. Konutlar

1.1.7.1. Kamu Konutları

1.1.7.2. Diğer Konutlar

1.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri

1.1.8.1. Cezaevleri

1.1.8.2. Islahevleri

1.1.8.3. Madde Bağımlıları Islah Merkezleri

1.1.8.4. Tutukevleri

1.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri

1.1.9.2. Büyük ve Çok Katlı Mağazalar

1.1.9.3. Market ve Süpermarketler

1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar

1.1.9.5. Dükkan ve İşyeri

1.1.10. Depolama Amaçlı Binalar

1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar

1.1.11. Tarihi ve Sanatsal Yapılar

1.1.11.1. Saraylar

1.1.11.2. Köşkler, Kasırlar

1.1.11.3. Medreseler ve Külliyeler

1.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.12.1. Fabrikalar

1.1.12.2. Atölyeler

1.1.12.3. İmalathaneler

1.1.12.4. Tersaneler

1.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler

1.1.14. Askeri Bina ve Tesisler

1.2. Arsalar

1.3. Araziler

1.3.1. Tarla

1.3.2. Bağ Bahçe

1.3.3. Çayır ve Otlaklar

1.3.4. Tarım Dışı Alanlar

1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

1.4. Ormanlar

1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

1.5.1. Boru Hatları

1.5.2. Enerji Nakil Hatları

1.5.3. Su İsale Hatları

1.5.4. Kanalizasyon Hatları

1.5.5. Tüneller

1.5.6. Köprü ve Geçitler

1.5.6.1. Köprüler

1.5.6.2. Alt Geçitler

1.5.6.3. Üst Geçitler

1.5.7. Yollar

1.5.8. Sulama Kanalları

1.5.9. Kuyular

1.5.9.1. Su Kuyuları

1.5.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları

1.5.10. Baraj ve Göletler

1.5.10.1. Barajlar

1.5.10.2. Göller

1.5.10.3. Göletler

 

 


4987

 

 

1.5.11. Hava Meydanları

1.5.12. Liman ve Rıhtımlar

1.5.13. İskeleler

1.5.14. Çekek Yerleri

1.5.15. Balıkçı Barınakları

1.5.16. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları

1.5.16.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları

1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları

1.5.16.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları

1.5.16.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları

1.5.16.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları

1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)

1.5.16.7. Duraklar

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19. Maden Ocakları

 

EK-1/B(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

 

 

2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar

2.1.1. İdare Binaları

2.1.1.1. Hizmet Binaları

2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.2.1. Anaokulları

2.1.2.2. İlköğretim Okulları

2.1.2.3. Ortaöğretim Okulları

2.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları

2.1.2.5. Mesleki Eğitim Merkezleri

2.1.3. Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.3.1. Sağlık Evleri

2.1.3.2. Sağlık Ocakları

2.1.3.3. Dispanserler

2.1.3.4. Hastaneler

2.1.3.5. Laboratuvarlar

2.1.3.6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri

2.1.3.7. Klinikler

2.1.3.8. Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri

2.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.4.1. Yurt ve Pansiyonlar

2.1.4.2. Bakımevi ve Huzurevleri

2.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri

2.1.4.4. Misafirhaneler

2.1.4.5. Halk Eğitim Merkezi

2.1.4.6. Kurs Merkezleri

2.1.4.7. Kütüphaneler

2.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları

2.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları

 


4988

 

 

2.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri

2.1.4.11. İbadet Yerleri

2.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları

2.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları

2.1.4.14. Hayvanat Bahçeleri

2.1.4.15. Hayvan Barınakları

2.1.5. Spor Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.5.1. Spor Sahaları

2.1.5.2. Spor Salonları

2.1.5.3. Stadyumlar

2.1.5.4. Kortlar

2.1.5.5. Yarış Pistleri

2.1.5.6. Hipodromlar

2.1.6. Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.6.1. Turizm Kompleksi

2.1.6.2. Oteller

2.1.6.3. Tatil Köyleri

2.1.6.4. Moteller

2.1.6.5. Pansiyonlar

2.1.6.6. Kültür ve Eğlence Merkezleri

2.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları

2.1.6.8. İçmece ve Kaplıca Tesisleri

2.1.7. Konutlar

2.1.7.1. Kamu Konutları

2.1.7.2. Diğer Konutlar

2.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri

2.1.8.1. Cezaevleri

2.1.8.2. Islahevleri

2.1.8.3. Madde Bağımlıları Islah Merkezleri

2.1.8.4. Tutukevleri

2.1.9. Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri

2.1.9.2. Büyük ve Çok Katlı Mağazalar

2.1.9.3. Market ve Süpermarketler

2.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar

2.1.9.5. Dükkan ve İşyeri

2.1.10. Depolama Amaçlı Binalar

2.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar

2.1.11. Tarihi ve Sanatsal Yapılar

2.1.11.1. Saraylar

2.1.11.2. Köşkler, Kasırlar

2.1.11.3. Medreseler ve Külliyeler

2.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.12.1. Fabrikalar

2.1.12.2. Atölyeler

2.1.12.3. İmalathaneler

2.1.12.4. Tersaneler

2.1.13. Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler

2.1.14. Askeri Bina ve Tesisler

2.2.

2.3. Araziler

2.3.1. Tarla

2.3.2. Bağ Bahçe

2.3.3. Çayır ve Otlaklar

2.3.4. Tarım Dışı Alanlar

2.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

2.4. Ormanlar

4989

 

 

2.5. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

2.5.1. Boru Hatları

2.5.2. Enerji Nakil Hatları

2.5.3. Su İsale Hatları

2.5.4. Kanalizasyon Hatları

2.5.5. Tüneller

2.5.6. Köprü ve Geçitler

2.5.6.1. Köprüler

2.5.6.2. Alt Geçitler

2.5.6.3. Üst Geçitler

2.5.7. Yollar

2.5.8. Sulama Kanalları

2.5.9. Kuyular

2.5.9.1. Su Kuyuları

2.5.9.2. Petrol ve Gaz Kuyuları

2.5.10. Baraj ve Göletler

2.5.10.1. Barajlar

2.5.10.2. Göller

2.5.10.3. Göletler

2.5.11. Hava Meydanları

2.5.12. Liman ve Rıhtımlar

2.5.13. İskeleler

2.5.14. Çekek Yerleri

2.5.15. Balıkçı Barınakları

2.5.16. Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları

2.5.16.1. Demiryolu Hatları ve İstasyonları

2.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları

2.5.16.3. Tramvay Hatları ve İstasyonları

2.5.16.4. Teleferik Hatları ve İstasyonları

2.5.16.5. Telesiyej Hatları ve İstasyonları

2.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)

2.5.16.7. Duraklar

2.5.17. Mendirekler ve Dalgakıranlar

2.5.18. Şamandıra, Dolfen ve Platformlar

2.5.19. Maden Ocakları

2.6. Dolgu Alanları

2.7. Kıyılar

 

 

 


4990

 

 

EK-1/C(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

 

3. ORTA MALLARI

3.1. Meralar

3.2. Yaylaklar (Yaylalar)

3.3. Kışlaklar

3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar

3.5. Harman Yerleri

3.6. Panayır Yeri

3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri

3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri

 

 

EK-1/D(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

 

4. GENEL HİZMET ALANLARI

4.1. Meydanlar

4.2. Parklar ve Yeşil Alanlar

4.3. Mesire Yerleri

4.4. Rekreasyon Alanları

4.5. Otoparklar

4.6. Pazar Yeri

4.7. Genel Mezarlıklar

4.8. Umuma Ait Binalar


4990-1

 

(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)   

 
 

 

 4990-2

 

 
(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

  

 
4990-3

 

(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 

 

4990-4

 


(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 

 

 

4990-5

 


(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 

 
 

4990-6

 

(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 

 

 

4990-7

 

 
 4990-8

 

 

4990-9

 

 


 

4990-10

 


(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 

 
 

 4990-11

 

 

 
 4990-12

 

 

 

4990-12

 

 
 

 4990-13

 

 
 

 4990-14

 

 
 

 

 4990-15

 

 

 

 

4990-16

 


(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 
 

4991

 

(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.)

 

 

 

 

 

4993

 

 


13/9/2006 TARİHLİ VE 2006/10970 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

Tarihi

Numarası

Değişen Maddeler

Yürürlüğe Giriş Tarihi

3/6/2014

2014/6455

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, GEÇİCİ MADDE 1, EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7

19/6/2014

6/2/2017

2017/9854

GEÇİCİ MADDE 1

1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17/3/2017

15/12/2020

3304

3, 4, 7, 10, 15

16/12/2020