4015

 

 

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN

YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi          : 18/3/2002     No : 2002/3975

Dayandığı Kanunun Tarihi                         : 14/7/1965     No : 657

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi    : 3/5/2002       No : 24744

Yayımlandığı Düsturun Tertibi                 : 41                  

 

 ²

16/4/2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/4/2019 tarihli ve 903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

²

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik;

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere,

atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.


4016

 

İstisnalar (1)(2)(3)(4)

Madde 3- Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam  adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, İletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.(5)

Dayanak

Madde 4- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

DPB: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nı,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,

Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ifade eder.

_______________

(1)  13/10/2014 tarihli ve 2014/6894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Askeri Adalet Teftiş Kurulları” ibaresinden onar gelmek üzere “, kaymakam adayları” ibaresi eklenmiştir.

(2)  25/4/2016 tarihli ve 2016/8833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan  “kaymakam adayları” ibaresinden onar gelmek üzere “, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları” ibaresi eklenmiştir.

(3)  29/5/2017 tarihli ve 2017/10335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan  “aday konsolosluk ve ihtisas memurları” ibaresinden onar gelmek üzere “, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

(4) 31/10/2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle Yönetmeliğin bu fıkrasına “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları” ibaresinden onar gelmek üzere ”, İletişim uzman yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

(5) 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu fıkraya “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Hâkimler ve Savcılar Kurulu” ibaresi eklenmiştir.

 


4017

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Personel Seçme Sınavı

 

KPSS’nin usul ve esasları

Madde 6- KPSS’nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, KPSS’de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir.

Bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM’ce bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanır.

KPSS duyurusu

Madde 7- (Değişik: 28/3/2005-2005/8714 K.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS’nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.

KPSS Kılavuzu

Madde 8- KPSS Kılavuzu’nda; personel alımı, başvuru, genel sınav, alan sınavları ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile kadrolarına usulüne uygun açıktan atama izni alınmış veya bir yıl içinde personel alınması planlanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları bunların adaylarda aradıkları nitelikler ile adayların sınav öncesi bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alır.

Başvuru Belgesi

Madde 9- Başvuru Belgesi; aday profilinin tam olarak tanınabilmesini sağlamak amacıyla, adayların ayrıntılı kimlik bilgileri, öğrenim düzeyi ve öğrenim alanlarına ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte hazırlanır.

KPSS’nin yapılması

Madde 10- KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.

KPSS sonuçları, elektronik ortamda DPB’ye bildirilir ve adayların adreslerine posta ile gönderilir. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçları ile de duyurulabilir.

KPSS’nin geçerlilik süresi

Madde 11- (Değişik: 25/1/2016-2016/8434 K.)

KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. (Ek cümle:RG-7/11/2019-30941-C.K.-1753/1 md.) Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. (Mülga cümle: RG-15/8/2018-30510 – CK-25/1 md.) (…) Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise  sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının  açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

 


4018

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

A Grubu Kadrolara Atanacakların  Seçilmesi

 

A grubu kadrolar için seçme

Madde 12- Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.

Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.

Seçme duyurusu

Madde 13- (Değişik: 22/7/2015-2015/7924 K.)

(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini,  genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurur.

Kabul için ön şart

Madde 14- Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

Başvuru

Madde 15- Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına, daha önce kendilerine ÖSYM’ce gönderilmiş olan KPSS Sınav Sonuç Belgesi’yle başvururlar.

Adaylar, kabul için kendilerinden istenen tüm belgeleri de, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına eksiksiz olarak vermek zorundadırlar.

Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü

Madde 16- (Değişik birinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM’ye bildirilir. Bu adayların KPSS sonuçları iptal edilir.

(Mülga ikinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.)

Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

 


4019

            

Giriş sınavı

Madde 17- (Değişik: 9/8/2002-2002/4773 K.)

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

Giriş sınavı sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.

Bildirim yükümlülüğü

Madde 18- Giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca 15 gün içinde DPB ve ÖSYM’ye bildirilmek zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

B Grubu Kadrolara Atanacakların Yerleştirilmesi

 

Personel planlaması

Madde 19- Kamu kurum ve kuruluşları, her yılın bütçe imkanları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ile hizmet gereklerini de dikkate alarak bir personel planlaması yapar.

(Değişik ikinci fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, bu plan çerçevesinde acil ve zorunlu olarak yeni personel alınmasına ihtiyaç duymaları halinde, açıktan atama yapmayı planladıkları kadrolar için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde açıktan atama izinlerini almak zorundadırlar.

(Mülga son fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.)

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi

Madde 20- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; (…)(1) bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları DPB’ye başvurur.

(…)(1) YÖK Başkanlığı aldıkları başvuruları; unvan, sayı, sınıf ve derecesi ile aranan koşullar yönünden inceleyerek görüşlerini, bu kuruluşlara ait kadroların tümünü kapsayacak şekilde manyetik ortamda DPB’ye bildirir.

Yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, sınavın yapılacağı tarihten 4 ay önce DPB’ye doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır.

DPB bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzu’nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu, sınavın yapılacağı tarihten 3 ay önce ÖSYM’ye manyetik ortamda bildirir. ÖSYM, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu’nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.

 

 

 

(1)  11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle birinci fıkrada yer alan “mahalli idareler İçişleri Bakanlığına;” ibaresi ile ikinci fıkrada yer alan “İçişleri Bakanlığı ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


4020

 

Yerleştirme programı

Madde 21- Tercih Kılavuzu’nun hazırlanması, tercihlerin alınması, genel ve ek yerleştirmenin yapılması ile yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi işlemlerinde göz önünde tutulacak işlem-süre takvimini kapsayan Yerleştirme Programı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca adaylara ulaştırılacak KPSS  Kılavuzu’nda yer alır.

Yerleştirme Programı'na göre, zamanında bildirilmeyen kadrolara ilişkin bilgiler, Tercih Kılavuzu’nda yer almaz ve genel yerleştirme sırasında bu kadrolara yerleştirme yapılmaz.

Tercihlerin alınması

Madde 22- KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından, yerleştirme işlemi için, bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. 

Adaylar, atanmak istedikleri kadroları, Tercih Formu’na yazarak kodlarlar ve Kılavuz’da belirlenen yolla teslim ederler.

Tercihlerin alınması sırasında adaylardan kadroların koşullarına ilişkin herhangi bir belge istenmez.

Yerleştirme

Madde 23- (Değişik birinci cümle: 11/12/2006-2006/11473 K.) Adaylar, Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.(1)

(Değişik ikinci fıkra: 25/12/2006-2006/11516 K.) Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak ilk defa öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ek 5 inci maddeye göre yapılan alan seçme sınavı ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde tüm yerleştirme işlemlerinde ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.(2)

Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

Yerleştirme sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve DPB’ye bildirilir.

(Mülga son fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.)

––––––––––––––––

(1)  Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve  E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları   ile bu fıkranın birinci cümlesi iptal edilmiştir.

(2)  Danıştay Onikinci Dairesinin 31/3/2010 tarihli ve  E: 2007/763, K.: 2010/1751 sayılı Kararı ile bu fıkra iptal edilmiştir.


4020-1

 

Ek yerleştirme yapılması

Madde 24- (Değişik birinci fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.) Kamu kurum ve kuruluşları, genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler.

Boş kalan kadrolar için ek yerleştirme, bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde yazılı yol izlenerek yapılır.

Ek yerleştirmeye, genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramaz.

(Mülga dördüncü fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.)

Adayların başvurmaları ve atanmaları

Madde 25- Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 11/12/2006-2006/11473 K.) Beşinci Bölümde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.(1)

Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

(Ek fıkra: 20/2/2012-2012/2875 K.) Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

(Ek fıkra: 20/2/2012-2012/2875 K.) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.

Hak iddia edilemeyecek durumlar

Madde 26- KPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez.

 

––––––––––––––––

(1)  Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve  E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu fıkra iptal edilmiştir.


4020-2

 

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

Bildirim yükümlülüğü

Madde 27- İlgili kamu kurum ve kuruluşları, atama sonucu göreve başlatılanları ve niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan adayları, ayrı listeler halinde, manyetik ortamda 15 gün içinde DPB ve ÖSYM’ye bildirmek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM (1)(2)

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi

 

Seçme yöntemi ve duyuru

Madde 27/A- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1703/2 md.)

(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre atama yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre de atama yapılabilir.

(2) Atama için ayrı bir sınav yapılmasının öngörülmesi halinde atama yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, genel ve özel mevzuattaki atama koşulları, KPSS puan türü ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ilgili kurumlarca Resmî Gazete, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

Sınav ilişkin esaslar

Madde 27/B- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1703/3 md.)

(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşlarca yapılacak sınava başvuru şekli, sınavın türü, sınav konuları, sınav kurulunun teşkili, kurulun çalışma usul ve esasları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarılı olan asil ve yedek adayların belirlenmesi usulü, sınav sonuçlarına itiraz ile sınava ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

KPSS puanlarının kontrolü ve bildirim yükümlülüğü

Madde 27/C- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1703/4 md.)

(1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM’ye bildirilir.

––––––––––––––––

(1)  Bu bölüm, 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1703 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle bu bölüm başlığı “İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


4020-3

 

(2) Göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun “E-Uygulama” sistemine girilir.

(3) Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü(1)

Madde 27/D- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.) (Mülga:RG-24/10/2019-30928-C.K.-1703/5 md.)

ALTINCI BÖLÜM (2)

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer kurum ve kuruluşlar

Madde 28- (Değişik birinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarının personel istihdamında geçerliliği devam eden KPSS sonuçları kullanılır. Bu şekilde istihdam edilecek personelden (A) grubu kadro niteliği taşıyanlar bu Yönetmelikte (A) grubu kadrolara atanacakların seçimine ilişkin hükümlere göre belirlenen adaylar arasından, (B) grubu kadro niteliği taşıyanlar ise merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanılan KPSS sonuçları ve puanları esas alınarak belirlenen adaylar arasından bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde atanır.

Bu Yönetmelik kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşlar, ilgili kadro ve görevleri için yapacakları sınavlara bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak KPSS sonuçlarına göre aday çağırabilirler.

––––––––––––––––

(1)  Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve  E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra yapılan Karar düzeltme talebi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 29/4/2015 tarihli ve E.: 2014/3999, K.: 2015/1668 sayılı Kararı ile ret edilmiştir.

(2)  11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle Yönetmeliğe ”Beşinci Bölüm” eklenmiş ve mevcut “Beşinci Bölüm” “Altıncı Bölüm” olarak yeniden teselsül ettirilmiştir.


4020-4

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

Madde 29- 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- (Ek: 28/3/2005-2005/8714 K.)

Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan süreleri ÖSYM ile birlikte yeniden belirlemeye DPB yetkilidir.

(Ek fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.

Ek Madde 2- (Ek: 28/3/2005-2005/8714 K.; Değişik: 30/11/2007-2007/12991 K.)

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

Ek Madde 3-  (Ek: 13/2/2006-2006/10036 K.)

Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.

Ek Madde 4- (Ek: 11/10/2006-2006/11122 K.) (Değişik:RG-2/10/2022-31971-C.K-6146/1 md.)

İlgili idarelerin personel alım ilanlarında açıkça belirtmeleri kaydıyla, üniversitelerin fakülte veya dört yıllık yüksekokullarından mezun olup 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlerin,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girenlerin,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlerin,

d) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlerin,

e) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanların,

f) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenlerin,

g) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerin,

personel alımı için idarece belirlenen tarihlerde başvuruları üzerine, 657 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığında münhal bulunan sportif eğitim uzmanı ve antrenörlük kadrolarına atamaları ile öğretmenlik için aranan diğer özel şartları da taşımaları kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan beden eğitimi branşında öğretmenlik kadrolarına atamalarında, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

 


4020-5

 

Ek Madde 5- (Ek: 25/12/2006-2006/11516 K.)(1)

Bu Yönetmelik kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen kadrolarına, KPSS sonucuna göre alınan puanın %50’si ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan alan seçme sınavı sonucunda alınan puanın %50’si esas alınarak atama yapılır.

Ek Madde 6- (Ek: 10/9/2012-2012/3688 K.)

Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler.(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Ek Madde 7- (Ek: 27/5/2013-2013/4881 K.; Değişik: 1/8/2014-2014/6719 K.)

Orman muhafaza memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce atama yapılır.

Ek Madde 8- (Ek: 2/6/2014-2014/6468 K.; Değişik: 6/6/2016-2016/8942 K.)(2)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belinlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.(9)(10)(11)

Ek Madde 9- (Ek:RG-4/10/2019-30908-C.K.-1617/1 md.)

Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle, Akademi tarafından atama yapılır.

––––––––––––––––––

(1)  Danıştay Onikinci Dairesinin 31/3/2010 tarihli ve E: 2007/763, K.: 2010/1751 sayılı Kararı ile bu madde iptal edilmiştir.

(2)  a) Danıştay Onikinci Dairesinin 12/4/2017 tarihli ve E: 2016/5945 sayılı Kararı ile; bu maddenin yürürlüğü “yazılı” sınava ilişkin kısmı bakımından ve “uygulamalı” sınava ilişkin kısmı bakımından Orman Genel Müdürlüğü yönünden durdurulmuştur.

      b) Danıştay Onikinci Dairesinin 12/4/2017 tarihli ve E:2016/9520 sayılı Kararı ile; bu maddenin yürürlüğü “yazılı” sınava ilişkin kısmı bakımından ve “uygulamalı” sınava ilişkin kısmı bakımından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden durdurulmuştur.

(3) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9090; Karar No:2018/528 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4657; Karar No: 2019/5812 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir.

(4) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9092; Karar No:2018/532 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4656; Karar No: 2019/5811 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir.

(5) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9093; Karar No:2018/533 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir.Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4655; Karar No: 2019/5810 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir.

(6) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9091; Karar No:2018/530 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Daha sonra Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/11/2019 tarihli ve Esas No:2018/4442; Karar No: 2019/5808 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına karar verilmiştir.

(7) Danıştay Onikinci Dairesinin 8/2/2018 tarihli ve Esas No:2016/9094; Karar No:2018/534 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir.

(8) Danıştay Onikinci Dairesinin 3/12/2018 tarihli ve Esas No:2016/9089; Karar No: 2018/5882 sayılı kararı ile bu madde iptal edilmiştir.

(9) Danıştay Onikinci Dairesinin 18/12/2018 tarihli ve Esas No:2016/6017; Karar No: 2018/6411 sayılı kararı ile bu maddede yer alan”yapılacak yazılı”ibaresi ile “ve/veya uygulamalı sınavdaki” ibaresi iptal edilmiştir.

(10) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/6/2019 tarihli ve E.:2017/3016; K.:2019/3093 sayılı kararı ile Danıştay Onikinci Dairesinin 6/12/2016 tarih ve E.:2016/6832; K.:2016/6056 sayılı kararının onanmasına karar verilmiştir.

(11) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/6/2019 tarihli ve E.:2017/2916; K.:2019/3092 sayılı kararı ile Danıştay Onikinci Dairesinin 6/12/2016 tarih ve E.:2016/1667; K.:2016/6055 sayılı kararının onanmasına karar verilmiştir.


4020-6

 

Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklar için yürürlüğe konan düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yapılmış sınavlardan kazanılmış haklar, (A) ve (B) grubu kadrolara atanacaklar için süreleri bitinceye kadar saklıdır.

17/10/1999, 12/12/1999 tarihlerinde Devlet memurları için yapılmış olan merkezi sınavlarda yetmiş ve daha yukarı puan alarak başarılı olmuş adayların hakları, (B) grubu kadrolara yapılacak yerleştirmeler için bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve yürürlüğe konulmuş olan sınavlar, eski yönetmeliklerdeki hükümlere göre sonuçlandırılır.

Geçici Madde 4- Açıktan atama izinleri ve boş kadroların bildirilmesi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte öngörülen takvim ve süreler, 2002 yılında DPB ve ÖSYM’ce müştereken belirlenen şekilde uygulanır.

Geçici Madde 5- (Ek: 13/2/2006-2006/10036 K.)

10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır.

Geçici Madde 6- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.)

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilan edilen Tercih Kılavuzlarında yer alan il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlara  ait memur kadrolarına ilişkin yerleştirme işlemleri bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklerden önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

Geçici Madde 7- (Ek: 30/11/2007-2007/12991)

Bu Yönetmelik ile değiştirilen ek 2 nci madde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılan sınavlara katılan adaylar hakkında uygulanır.

Geçici Madde 8- (Ek: 2/7/2012-2012/3373 K.)

Öğretmen adaylarının 6/7/2012 tarihinden önce elde ettikleri KPSS sonuçları hakkında, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 9- (Ek: 22/7/2015-2015/7924 K.)

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili yönetmeliklerinde bu yönetmelik ile yapılan değişikliğe uyum sağlanıncaya kadar, 13 üncü madde hükümleri doğrudan uygulanır.

Geçici Madde 10- (Ek: 25/1/2016-2016/8434 K.)

(A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.

Geçici Madde 11- (Ek:RG-7/11/2019-30941-C.K.-1753/2 md.)

Öğretmen adaylarının 2018 ve 2019 yıllarında elde ettikleri KPSS sonuçları hakkında, 11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükmünün uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.(1)

_______________

(1) 16/4/2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


4021

 

 

18/3/2002 TARİHLİ VE 2002/3975 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin veya Cumhurbaşkanı Kararının

2002/3975 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

 

Tarihi

Numarası

 

9/8/2002

2002/4773

17

23/10/2002

 

28/3/2005

2005/8514

7, 11, 19, 23, 24, Ek Madde 1, Ek Madde 2

4/5/2005

 

13/2/2006

2006/10036

Ek Madde 3, Geçici Madde 5

4/3/2006

 

11/10/2006

2006/11122

Ek Madde 4

15/10/2006

 

11/12/2006

2006/11473

20, 23, 25, Beşinci, Altıncı Bölüm, Geçici Madde 6

17/1/2007

 

25/12/2006

2006/11516

23, Ek Madde 5

18/1/2007

 

30/11/2007

2007/12991

Ek Madde 2, Ek Madde 4, Geçici Madde 7

9/1/2008

 

23/6/2008

2008/13838

Ek Madde 4

15/7/2008

 

8/7/2009

2009/15245

16, 28, Ek Madde 1

30/7/2009

 

20/2/2012

2012/2875

25

3/4/2012

 

2/7/2012

2012/3073

11, Geçici Madde 8

6/7/2012

 

10/9/2012

2012/3688

Ek Madde 6

3/10/2012

 

27/5/2013

2013/4881

Ek Madde 7

27/6/2013

 

2/6/2014

2014/6468

Ek Madde 8

5/7/2014

 

1/8/2014

2014/6719

Ek Madde 7

28/8/2014

 

13/10/2014

2014/6894

3

7/11/2014

 

22/7/2015

2015/7924

13, Geçici Madde 9

26/7/2015

 

25/1/2016

2016/8434

11, Geçici Madde 10

26/2/2016

 

25/4/2016

2016/8833

3

21/5/2016

 

6/6/2016

2016/8942

Ek Madde 8

28/6/2016

 

29/5/2017

2017/10335

3

7/7/2017

 

11/9/2017

2017/10785

27/C

28/9/2017

 

14/8/2018

CK/25

11

15/8/2018

 

30/10/2018

CK/266

3

31/10/2018

 

15/4/2019

CK/903

27/C, 31

16/4/2019

 

3/10/2019

CK/1617

Ek Madde 9

4/10/2019

 

23/10/2019

1703

Beşinci Bölüm Başlığı, 27/A, 27/B, 27/C, 27/D

24/10/2019

 

6/11/2019

1753

11, Geçici Madde 11

7/11/2019

 

3/3/2020

2220

3

4/3/2020

 

1/10/2022

6146

Ek Madde 4

2/10/2022